một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp may đo

92 403 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2015, 21:54

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A Phần i Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường I Quan điểm cơ bản về thị trường 1 Các khái niệm về thị trường Thị trường ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trường để tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại của mọi Doanh nghiệp công nghiệp. Trong một Xã hội phát triển, thị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán mà Doanh nghiệp và khách hàng có thể chỉ dao dịch thoả thuận với nhau thông qua các phương tiện thông tin viễn thông hiện đại. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, khái niệm về thị trường ngày càng chở nên phong phú. Có một số khái niệm phổ biến về thị trường như sau: - Theo Các Mác hễ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động Xã hội và có sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi Êy sẽ có thị trường. Thị trường chẳng qua là sự biểu hiện của phân công lao động Xã hội và do đó có thể phát triển vô cùng tận - Theo David Beg thì thị trường là tập hợp các sự thoả mãn thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để chao đổi hàng hoá và dịch vụ - Theo quan điểm của Marketing hiện đại: Thị trường bao gồm những khách hàng tiềm Èn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể; sẵn sàng có khả năng tham gia chao đổi để thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó - Theo quan điểm chung thì thị trường bao gồm toàn bộ các hoạt động chao đổi hàng hoá được diễn ra trong sự thống nhất hữu cơ với các mối quan hệ do chúng phát sinh và gắn liền với một không gian nhất định 2 Vai trò và chức năng của thị trường 2.1 Vai trò của thị trường Thị trường có vai trò quan trọng đối với sản xuất hàng hoá, kinh doanh và quản lý kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A Bất kỳ quá trình sản xuất hàng hoá nào cũng đều qua khâu lưu thông và phải qua thị trường. Như vậy thị trường là khâu tất yếu của sản xuất hàng hoá. Thị trường chỉ mất khi sản xuất hàng hoá không còn. Như vậy, không thể coi phạm trù thị trường chỉ gắn với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thị trường là chiếc “cầu nối “ của sản xuất và tiêu dùng. Thị trường là mục tiêu của quá trình sản xuất hàng hoá ( hiểu theo nghĩa rộng ). Thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hoá. Để sản xuất hàng hoá, Xã hội phải chi phí sản xuất, chi phí lưu thông. Thị trường là nơi kiểm nghiệm các chi phí đó và thực hiện yêu cầu quy luật tiết kiệm lao động Xã hội Thị trường không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán nó còn thể hiện các quan hệ hàng hoá tiền tệ. Do đó thị trường được coi là môi trường của kinh doanh, kích thích mở rộng nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ từ đó mở rộng sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thị trường phá vỡ danh giới về sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc, chuyển nền kinh tế này sang nền kinh tế thị trường Thị trường hướng dẫn sản suất kinh doanh thông qua sự biểu hiện về cung cầu – giá cả trên thị trường. Các nhà sản xuất kinh doanh nghiên cứu những biểu hiện đó để xác định nhu cầu của khách hàng từ đó tìm cách giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản của mình là: Sản xuất cái gì ? Cho ai ? Bằng cách nào ? Do vậy thị trường được coi là “ tấm gương” để các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận biết được nhu cầu của Xã hội và để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình. Thị trường là thước đo khách quan của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh Trong quản lý kinh tế thị trường có vai trò vô cùng quan trọng. Thị trường là đối tượng, là căn cứ của kế hoạch hoá. Thị trường là công cụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. Thị trường là môi trường kinh doanh, là nơi nhà nước tác động vào quá trình kinh doanh cơ sở Đại học Kinh tế quốc dân 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A 2.2 Chức năng của thị trường Chức năng của thị trường là những tác động khách quan vốn có bắt nguồn từ bản chất của thị trường tới quá trình sản suất và đời sống kinh tế Xã hội. Thị trường có một số chức năng cơ bản sau a Chức năng thừa nhận Hàng hoá được sản xuất ra , người sản xuất phải bán nó. Việc bán hàng được thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính là người mua chấp nhận thì cũng có nghĩa là về cơ bản quá trình tái sản xuất Xã hội sủa hàng hoá đã được hoàn thành. Bởi vì bản thân việc tiêu dùng sản phẩm và các chi phí tiêu dùng cũng khẳng định trên thị trường hàng hoá đã được bán Thị trường thừa nhận tổng khối lượng hàng hoá đưa ra thị trường, cơ cấu của cung cầu, quan hệ cung cầu đối với từng hàng hoá, thừa nhân giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá, chuyển giá trị sử dụng và giá trị cá biệt thành giá trị sử dụng và giá trị Xã hội, thừa nhận các giá trị mua và bán Thị trường không phải chỉ thừa nhận thụ động các kết quả của quá trình tái sản xuất, quá trình mua bán mà thông qua sự hoạt động của các quy luật kinh tế trên thị trường và thị trường còn kiểm nghiệm quá trình tái sản xuất, quá trình mua bán đó b Chức năng thực hiện Hoạt động mua bán là hoạt động lớn nhất, bao trùm cả thị trường. Thực hiện hoạt động này là cơ sở quan trọng có tính chất quyết định đối với việc thực hiện các quan hệ và hoạt động khác Thị trường thực hiện bao gồm: Hành vi trao đổi hàng hoá, thực hiện tổng số cung và tổng số cầu trên thị trường thực hiện cân bằng cung – cầu từng thứ hàng hoá, thực hiện giá trị ( thông qua giá cả ) thực hiện trao đổi giá trị. Thông qua chức năng thực hiện của thị trường, các hàng hoá hình thành nên các giá trị chao đổi của mình. Giá trị trao đổi là cơ sở vô cùng quan trọng Đại học Kinh tế quốc dân 3 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A để hình thành nên cơ cấu sản phẩm, các quan hệ tỷ lệ và kinh tế trên thị trường c Chức năng điều tiết, kích thích Chức năng điều tiết và kích thích thể hiện ở chỗ: Thông qua nhu cầu của thị trường người sản xuất tự động di chuyển tư liệu sản xuất, vốn và lao động từ ngành này sang ngành khác, từ sản suất sản phẩm này sang sản xuất sản phẩm khác để thu lợi nhuận cao hơn Thông qua các hoạt động của các quy luật kinh tế thị trường, người sản suất có lợi thế trong cạnh tranh sẽ tận dụng khả năng của mình để phát triển sản xuất Thông qua sự hoạt động của các qui luật kinh tế trên thị trường người tiêu dùng buộc phải cân nhắc, tính toán giá thành tiêu dùng của mình. Do đó thị trường có vai trò to lớn đối với việc hướng dẫn người tiêu dùng Trong quá trình tái sản suất, không phải người sản xuất tự thực hiện lưu thông, tự đặt ra mức chi phí thấp hơn hoặc bằng mức trung bình của Xã hội. Do đó thị trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với kích thích tiết kiệm chi phí, tiết kiệm lao động d Chức năng thông tin Thông tin thị trường về tổng số cung và tổng số cầu, cơ cấu cung cầu, quan hệ cung cầu về từng loại hàng hoá, giá cả,thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, đến mua và bán, các quan hệ về tỷ lệ đối với từng loại sản phẩm Thông tin thị trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với quản lý kinh tế. Trong quản lý kinh tế, một trong những nội dung quan trọng nhất là ra quyết định. Để có quyết định thì phải có thông tin. Các thông tin quan trọng nhất là các thông tin từ thị trường. Bởi vì các thông tin đó là khách quan, được Xã hội thừa nhận Đại học Kinh tế quốc dân 4 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A 3 Các cách phân loại thị trường Mét trong những điều kiện cơ bản để sản xuất kinh doanh có hiệu quả là Doanh nghiệp hiểu biết về thị trường và việc nghiên cứu phân loại thị trường là rất cần thiết. Có bốn cách phân loại thị trường như sau 3.1 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ -Thị trường địa phương: Bao gồm tập hợp khách hàng trong phạm vi địa phương nơi thuộc địa phận phân bố của Doanh nghiệp -Thị trường vùng: Bao gồm tập hợp các khách hàng ở một vùng địa lý nhất định. Vùng này được hiểu như một khu vực địa lý rộng lớn có sự đồng nhất về kinh tế – Xã hội -Thị trường toàn quốc: Hàng hoá và dịch vụ được lưu thông trên tất cả các vùng, các địa phương của một nước -Thị trường quốc tế: Là nơi diễn ra các giao dịch buôn bán hàng hoá và dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau 3.2 Phân loại theo mối quan hệ giữa người mua và người bán -Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Trên thị trường này có nhiều người mua và người bán cùng một thứ hàng hoá và dịch vụ. Hàng hoá đó mang tính đồng nhất và giá cả là do thị trường quyết định -Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Trên thị trường có nhiều người mua và người bán cùng một loại hàng hoá, sản phẩm nhưng chúng không đồng nhất. Điều này có nghĩa là loại hàng hoá sản phẩm đó có nhiều kiểu dáng, mẫu mã, bao bì, nhãn mác, kích thước khác nhau Giá cả hàng hoá được Ên định một cách linh hoạt theo hình thức tiêu thụ trên thị trường -Thị trường độc quyền: Trên thị trường chỉ có một hoặc một nhóm người liên kết với nhau cùng sản suất ra một loại hàng hoá. Họ có thể kiểm soát hoàn toàn số lượng dự định bán ra thị trường cũng như giá cả của chúng Đại học Kinh tế quốc dân 5 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A 3.3 Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá -Thị trường tư liệu sản suất: Đối tượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là các loại tư liệu sản xuất như nguyên vật liệu, năng lượng, động lực, máy móc, thiết bị -Thị trường tư liệu tiêu dùng: Đối tượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là các vật phẩm tiêu dùng phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của dân cư như: Quần áo, các loại thức ăn chế biến, đồ dùng dân dụng 3.4 Phân loại theo quá trình tái sản xuất của Doanh nghiệp -Thị trường đầu vào: Là nơi Doanh nghiệp thực hiện các giao dịch nhằm mua các yếu tố đầu vào cần thiết cho sản xuất. Có bao nhiêu yếu tố đầu vào thì có bấy nhiêu thị trường đầu vào (Thị trường lao động, thị trường tài chính chính- tiền tệ, thị trường khoa học- công nghệ, thị trường bất động sản ) -Thị trường đầu ra: Là nơi Doanh nghiệp tiến hành các giao dịch nhằm bán các sản phẩm đầu ra của mình. Tuỳ theo tính chất sử dụng sản phẩm hàng hoá của Doanh nghiệp mà thị trường đầu ra là thị trường tư liệu sản suất hay tư liệu tiêu dùng 4 Các yếu tố hợp thành thị trường Thị trường ra đời và phát triển gắn liền với nền sản suất hàng hoá, sự phân công lao động Xã hội và việc sử dụng đồng tiền làm đồng tiền làm thước đo trong quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Từ đó ta thấy thị trường muốn tồn tại và phát triển phải có đủ các các điêù kiện sau; - Phải có khách hàng tức là phải có người mua hàng hoá và dịch vụ - Phải có người cung ứng tức người bán hàng hoá và dịch vụ - Người bán hàng hoá và dịch vụ cho người mua phải được bồi hoàn ( được trả giá) Đại học Kinh tế quốc dân 6 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A Như vậy bất kì thị trường nào cũng chứa đựng ba yếu tố là: cung- cầu- giá cả hàng hoá và dịch vụ và ba yếu tố này có mối quan hệ chặt với nhau và hợp thành thị trường 4.1 Yếu tố cung Cung của một hàng hoá hoặc dịch vụ là khối lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng bán ở mỗi mức giá nhất định với các điều kiện khác không đổi Trên thị trường chỉ có những lọai hàng hoá có nhu cầu mới được cung ứng và phải chú ý hàng hoá được cung ứng không phải bằng bất cứ giá nào mà phải căn cứ vào khả năng sẵn sàng bán. Cần phải nhận thấy rằng điều mấu chốt mà người tiêu dùng quan tâm khi mua một loại hàng hoá hay dịch vụ chính là những lợi Ých cho việc tiêu dùng hàng hoá hay dịch vụ đem lại. Như vậy, những hàng hoá và dịch vụ nào người kinh doanh đem cung ứng chỉ là những phương tiện chuyền tải những lợi Ých mà người tiêu dùng chờ đợi. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho nhà kinh doanh là phải xác định được nhu cầu, lợi Ých của người tiêu dùng để từ đó sản suất và cung ứng những hàng hoá và dịch vụ để có thể đảm bảo tốt nhất những lợi Ých cho người tiêu dùng 4.2 Yếu tố cầu Cầu về một loại hàng hoá, dịch vụ là khối lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người mua sẵn sàng mua và có khã năng thanh toán ở mỗi mức giá nhất định với các điều kiện khác không thay đổi Trong thực tế cuộc sống chúng ta hiểu rằng, nhiều người thích mua hàng hoá là do sự tác động của nhiều yếu tố, thể hiện chung qua mức độ hấp dẫn của hàng. Muốn tạo ra sự hấp dẫn hàng hoá của Doanh nghiệp mình so với hàng hoá của đối thủ cạnh tranh khác thì Doanh nghiệp cần tạo cho nó một khả năng thích ứng lớn hơn với nhu cầu. Vì vậy, nghiên cứu để nhận dạng và hiểu biết cặn kẽ nhu cầu của khách hàng trở thành vấn đề cốt lõi của Doanh nghiệp, trong đó phải đặc biệt chú ý đến nhu cầu có khả năng thanh toán. Doanh nghiệp có thể chế tạo nhiều loại hàng hoá với những đặc tính cực kì hoàn mĩ, rút cục họ cũng chẳng bán được bao nhiêu nếu không bám sát vào nhu cầu của thị trường. Hơn nữa, nếu chi phí suất của nó là quá lớn , giá quá Đại học Kinh tế quốc dân 7 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A cao thì người ta không thể mua được mặc dù người ta rất thích dùng nó. Do vậy mong muốn hay nhu cầu tiềm năng không thể biến thành nhu cầu thực, thành sức mua của hàng hoá Chừng nào nhà kinh doanh đoán biết được khách hàng cần những loại hàng hoá nào với những đặc điểm gì là đặc trưng quan trọng nhất? Để tạo ra nó người ta phải tốn chi phí bao nhiêu? Tương ứng với nó là mức giá nào? thì khi đó họ mới thực sự mới nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và mới hi vọng đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh 4.3 Giá cả thị trường Về mặt giá trị, giá cả là biểu hiện bằng tiền mà người mua phải trả cho người bán để có được giá trị sử dụng của của một loại hàng hoá hay dịch vụ nào đó. Giá cả trên thị trường thường được xác định bằng sự gặp gỡ giữa cung và cầu. Nó phản ánh việc đáp ứng nhu cầu của thị trường về hàng hoá và dịch vụ, luôn luôn gắn liền với việc sử dụng các nguồn lực có hạn của Xã hội và phải được trả giá Đối với người tiêu dùng, giá cả hàng hoá luôn luôn được coi là yếu tố đầu tiên để họ đánh giá phần lợi thu được và chi phí phải bỏ ra để sở hữu và tiêu dùng hàng hoá đó. Vì vậy, những quyết định về giá luôn giữ vai trò quan trọng và phức tạp nhất mà Doanh nghiệp phải đối mặt. Thông thường thị trường xác định giá trần của hàng hoá, mặc dù vậy trong một thị trường Doanh nghiệp có thể thay đổi giá cả, khi đó Doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa giá cả và nhu cầu, tốc độ co dãn của cầu đối với giá 5 Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường 5.1 Nhân tố vĩ mô •Nhân khẩu học Nhân khẩu học nghiên cứu dân cư theo các quan điểm con người, qui mô và tốc độ tăng dân số, mật độ, sự di chuyển dân cư, trình độ học vấn Thị trường vốn do con người hợp thành. Mục tiêu hoạt động sản suất kinh doanh cũng xuất phát từ nhu cầu của con người, nhằm phục vụ con người và hướng tới con người. Qui mô và tốc độ tăng dân số phản ánh trực tiếp quy mô nhu Đại học Kinh tế quốc dân 8 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A cầu khái quát trong hiện tại và trong tương lai. Do đó nó cũng thể hiện sự phát triển hay suy thoái của thị trường Dân số tăng kéo theo nhu cầu của con người cũng tăng và thị trường cũng tăng với sức mua khá lớn, nhưng nếu sức mua giảm sút thì thị trường sẽ bị thụ hẹp Sù gia tăng số người có học vấn làm sinh động thị trường hàng hoá chất lượng cao ( sách vở, báo chí, công nghệ và du lịch ) Sù thay đổi về cơ cấu tuổi tác trong dân cư sẽ dẫn tới tình trạng thay đổi cơ cấu khách hàng tiềm năng theo độ tuổi. Đến lượt nó, những thay đổi này sẽ tác động quan trọng đến cơ cấu tiêu dùng và nhu cầu về các loại hàng hoá •Kinh tế Môi trường kinh tế trước hết được phản ánh qua tình hình phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế chung và cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng. Tình hình đó có thể tạo nên tính hấp dẫn về thị trường và sức mua khác nhau đối với các thị trường khác nhau. Bởi vì ngoài bản thân con người ra thì sức mua của họ cũng rất quan trọng đối với các thị trường. Nói chung sức mua phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại, giá cả hàng hoá, số tiền tiết kiệm, khả năng vay nợ của khách hàng, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất vay tín dụng Môi trường kinh tế ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng. Những người thuộc tầng lờp thượng lưu thường là thị trường của các loại mặt hàng xa xỉ và ngược lại tầng lớp hạ lưu trong Xã hội buộc phải Ýnh toán từng xu ngay cả khi mua những cái không thể đừng. Trong thời kì nền kinh tế tăng trưởng thì cơ hội phát triển thị trường sẽ thuận lợi hơn rất nhiêù so với thời kỳ nền kinh tế suy thoái •Tự nhiên Môi trường tự nhiên bao gồm hệ thống các yếu tố tự nhiên ( khí hậu, đất đai, nguyên vật liệu, năng lượng dùng cho sản suất ) ảnh hưởng nhiều mặt tới các nguồn lực đầu vào cần thiết cho các Doanh nghiệp và do vậy chúng có thể gây biến động lớn trên thị trường Đại học Kinh tế quốc dân 9 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A Sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu thô, sự gia tăng chi phí năng lượng, sự cạn kiệt của các nguyên liệu không phục hồi như dầu mỏ, than đá, các loại khoáng sản khác ngày càng chở nên quan trọng. Xu thế chung đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tìm kiếm, nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên liệu khác để thay thế Hoạt động công nghiệp hầu như bao giờ cũng gây tổn hại cho môi trường. Các nhà chức trách đang lên tiếng kêu gọi mọi người cùng suy nghĩ về cách loại trừ các chất thải độc hại phát sinh trong quá trình sản suất và trong quá trình sử dụng sản phẩm. Ngày nay, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đang lên cao nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo ra những sản phẩm có độ an toàn cao về sinh học và môi trường, mặc dù giá cả có thể tăng thêm nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận. Thị trường về các sản phẩm mang nhiều chất độc hại tới môi trường qua đó bị thu hẹp và thị trường công nghệ xử lý các chất thải được mở rộng hơn •Công nghệ kĩ thuật Khoa học kĩ thuật và khoa học ứng dụng là lực lượng mang đầy kịch tính nhất. Nó chứa đựng trong đó các bí quyết dẫn đến thành công cho các Doanh nghiệp. Hệ thống khoa học công nghệ đã sinh ra cả những điều kì diệu lẫn những nỗi khủng khiếp cho nhân loại. Môi trường công nghệ gây tác động mạnh tới sức sáng tạo sản phẩm và cơ hội tìm kiếm thị trường mới. Sự cạnh tranh về kĩ thuật công nghệ mới không chỉ cho phép các Doanh nghiệp giành được thắng lợi mà còn thay đổi bản chất của quá trình cạnh tranh, bởi vì chúng có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và năng xuất lao động. Mỗi khi trên thị trường xuất hiện một công nghệ mới sẽ làm mất đi vị trí vốn có của công nghệ cũ, máy photocopy đã gây thiệt hại cho nền sản xuất giấy than, còn vô tuyến truyền hình lại gây thiệt hại cho ngành chiếu phim Ngày nay, khoa học kĩ thuật đang không ngừng phát triển và làm xuất hiện những khả năng vô tận thị trường năng lượng mặt trời, thị trường máy vi tính các loại, thị trường thuốc và dụng cụ y tế với tính năng thần kì chữa các loại bệnh hiểm nghèo như ung thư, gan, phổi, thay đổi gen ADN Do vậy các Doanh nghiệp cần phải nắm bắt và hiểu rõ được bản chất của những thay đổi Đại học Kinh tế quốc dân 10 [...]... ca Xớ nghip may X19 stt Tờn thit b Số Nm s VT dng lng Nguyờn Giỏ tr giỏ cũn li 1 Mỏy may một kim bng brother 1994 Cỏi 80 528000000 174240000 2 Mỏy may một kim bng brother 1995 Cỏi 20 132960000 53184000 3 Mỏy may một kim bng brother 1995 Cỏi 25 126181150 81090575 4 Mỏy may một kim bng juki 1996 Cỏi 20 135766400 70598528 5 Mỏy may một kim bng juki 1996 Cỏi 14 95036480 58147725 6 Mỏy may một kim bng juki... kim bng juki 1996 Cỏi 10 71825000 44531500 7 Mỏy may một kim bng juki 1997 Cỏi 24 8 Mỏy may một kim bng juki 1998 Cỏi 11 9 Mỏy may một kim bng juki 1999 Cỏi 20 167268010 153886570 10 Mỏy may một kim bng juki 1999 Cỏi 14 115946432 111308566 11 Mỏy may một kim bng juki5 1998 Cỏi 1 8475950 7289317 12 Mỏy may 5một kim bng juki3 1996 Cỏi 5 42500000 13 Mỏy may 1một kim bng juki2 1998 Cỏi 15 117761700 91854126... nh mun phỏt trin hot ng sn sut kinh doanh ca mỡnh 2.3 S cn thit phi duy trỡ v m rng th trng Hot ng sn xut ca Doanh nghip chu nhiu yu t tỏc ng t th trng mi quan h ny c th hin thụng qua s sau Thị trờng lao động Thị trờng nguyên vật liệu Thị trờng trang thiết bị Doanh nghiệp công nghiệp Thị trờng hàng hoá và dịch vụ Thị trờng công nghệ Thị trờng vốn ( Th trng u vo ) ra ) ( Sn xut ) ( Th trng u Doanh nghip... doanh, Xớ nghip ó duy trỡ mt c cu t chc b mỏy qun lý c th hin thụng qua s nh sau: S I.1: T chc b mỏy qun lý ca Xớ nghip may o X19 Giám đốc Công ty Pgđ kinh doanh Phòng kinh doanh Phòng kế koạch Pgđ kỹ thuật Phòng chính trị Phòng hành chính Phòng tài vụ Phòng kỹ thuật Phòng thiết kế xí nghiệp may x19 Phân xửơng cắt Phân x ởng may I i hc Kinh t quc dõn Phân x ởng may II Phân x ởng may cao cấp Cửa hàng... mi, cho ti nay Xớ nghip may X19 ó la chn c cu sn xut phự hp vi a hỡnh Doanh nghip, c im sn xut, c im sn phm nh sau: S I.2: C cu t chc sn xut ca Xớ nghip may X19 Xí nghiệp X19 Phân xởng phù trợ Phân xởng cắt Phân xởng sản xuất chính Phân xởng may Phân xởng phục vụ Phân xởng hoàn tất C cu sn xut ca Xớ nghip bao gm cỏc b phn sau: B phn sn xut chớnh bao gm phõn xng ct, phõn xng may cao cp v phõn xng hon... phm Xớ nghip may o X19 thuc Cụng ty 247- b quc phũng I Mt s c im kinh t k thut ch yu ca Xớ nghip may o X19 nh hng ti th trng tiờu th 1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Xớ nghip may o X19-Cụng ty 247-B quc phũng Xớ nghip c thnh lp ngy 1/4/1983 theo quyt nh ca Quõn chng khụng quõn, lỳc u ch l mt phõn xng may o phc v cho ni b Quõn chng vi con số ít i khong 30 ngi, mỏy múc lc hu, k thut thụ s, sn phm... nhng b quõn phc c may theo mu qui nh ca quõn chng Vi s n lc ca cụng nhõn viờn, xng may o luụn hon thnh tt nhim v m quõn chng giao phú Thc hin tt nhng ch th ca ng v Nh nc v tng cng hot ng kinh t trong cỏc n v Quõn i v quỏn trit tinh thn b i lm kinh t Quõn chng khụng quõn trờn c s ỏnh giỏ tt nhng kt qu t c ca xng may o nờn ó ngh B quc phũng cho thnh lp Xớ nghip may X19 phỏt trin ca xng may c i hc Kinh... ng c nhu cu th trng cỏc Doanh nghip phi thng xuyờn da trờn kt qu phõn tớch cỏc thụng tin trong ú phi c bit chỳ ý n cỏc thụng tin v cỏc nhu cu cú kh nng thanh toỏn Trờn c s cỏc thụng tin thu thp c, Doanh nghip chia thnh nhúm ngi tiờu dựng vi y cỏc c im ca nhúm ú Nhng hot ng trờn cú ý ngha c bit quan trng vi th trng mi vỡ thụng qua thu thp, x lý v rút ra qui mụ nhu cu cú kh nng thanh toỏn, Doanh nghip... nghip duy trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm ca mỡnh Hin nay sn phm ca Xớ nghip c thc hin theo hai giai on cụng ngh l ct -may v hon thin sn phm Khi vi c xut kho xung phõn xng ct theo phiu xut kho ( ghi vo cui ngy trờn phũng k hoch-vt t ) Phõn xng ct thc hin cụng ngh ct- úng gúi n chic bỏn thnh phm, ỏnh s th t theo tng n hng Sau ú bỏn thnh phm c chuyn n hai phõn xng: Phõn xng may chớnh v phõn xng may cao... qun ỏo may sn cho cỏc cỏ nhõn, cỏc n v Quõn i hay n v hnh chớnh nh nc Sau khi cú ngh nh 388-N v thnh lp li cỏc Doanh nghip nh nc, Xớ nghip may X19 c thnh lp li l mt Doanh nghip hch toỏn kinh doanh c lp phự hp vi s phỏt trin ca th trng n thỏng 10/1996, thc hin ngh quyt ca ng u quõn s Trung ng, Xớ nghip ó c xỏc lp vi 3 Xớ nghip khỏc thnh Cụng ty 247: Xớ nghip may X19, chi nhỏnh phớa Nam chuyờn may hng . TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A Phần i Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường I Quan điểm cơ bản. TỐT NGHIỆP Phạm Đức Hoài - CN 39 A II Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ và thị trường tiêu thụ 1 Quan điểm cơ bản về công tác tiêu thụ 1.1. Thực chất của công tác tiêu thụ Tiêu thụ sản phẩm. của công tác tiêu thụ Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề quan tâm của các Doanh nghiệp công nghiệp. Có tiêu thụ được sản phẩm làm ra thì Doanh nghiệp mới thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần i

 • Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường

  • I Quan điểm cơ bản về thị trường

   • 1 Các khái niệm về thị trường

   • 2 Vai trò và chức năng của thị trường

    • 2.1 Vai trò của thị trường

    • 2.2 Chức năng của thị trường

   • 3 Các cách phân loại thị trường

    • 3.1 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ

    • 3.2 Phân loại theo mối quan hệ giữa người mua và người bán

    • 3.3 Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá

    • 3.4 Phân loại theo quá trình tái sản xuất của Doanh nghiệp

   • 4 Các yếu tố hợp thành thị trường

    • 4.2 Yếu tố cầu

    • 4.3 Giá cả thị trường

   • 5 Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường

    • 5.1 Nhân tố vĩ mô

    • 5.2 Nhân tố vi mô

  • II Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ và thị trường tiêu thụ

   • 1 Quan điểm cơ bản về công tác tiêu thụ

    • 1.1. Thực chất của công tác tiêu thụ

    • 1.2.Vai trò của công tác tiêu thụ

   • 2. Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ và vấn đề duy trì và mở rộng thị trường

    • 2.1 Thực chất của vấn đề duy trì và mở rộng thị trường

    • 2.2 Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ và vấn đề duy trì và mở rộng thị trường

    • 2.3 Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị trường

  • Lượng hàng hoá tiêu thụ của Doanh nghiệp

  • Thị phần của Doanh nghiệp =

   • 3. Nguyên tắc của việc mở rộng thị trường

    • 3.1.Mở rộng thị trường trên cơ sở đã đảm bảo vững chắc thị phần hiện có

    • 3.2.Mở rộng thị trường phải dựa trên cơ sở huy động tối đa các nguồn lực trong Doanh nghiệp

    • 3.3.Mở rộng thị trường phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các loại nhu cầu và khả năng thanh toán của của người tiêu dùng

    • 3.4. Mở rộng thị trường phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng thời kì

 • Phần II

 • Phân tích thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp may đo X19 thuộc Công ty 247- bộ quốc phòng

  • I Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Xí nghiệp may đo X19 ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ

   • 1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp may đo X19-Công ty 247-Bộ quốc phòng

 • Sơ đồ I.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp may đo X19

  • Nhiệm vụ của các phòng ban

  • 2 Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Xí nghiệp ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ

   • 2.1 Tính chất và nhiệm vụ sản suất

   • 2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật

   • 2.3 Nguyên vật liệu

 • Biểu II.2: Số lượng vải tiêu thụ của Xí nghiệp may đo X19

  • 2.4 Lao động

  • 2.5 Tài chính

  • Biểu II.3: Hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp

  • II Phân tích thực trạng về tình hình tiêu thu sản phẩm của Xí nghiệp

   • 1 Tình hình thực hiện kế hoach sản suất

    • 1.1. Đối với sản phẩm sản xuất theo bé

    • 1.2. Đối với sản phẩm đơn chiếc

   • 2. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ

    • 2.1.Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ chung:

    • 2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ từng mặt hàng:

    • Năm 1999

     • Biểu sè II.8: Tình hình tiêu thụ áo sơ mi của Xí nghiệp

     • Biểu sè II. 9: Tình hình tiêu thụ áo comple

   • 3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp

    • Thị trường tiềm năng

    • Thị trường lý thuyết

    • Tổng các đối tượng hiện có

    • 3.1 Thị trường trong nước

     • Biểu sè II. 10: Doanh thu tiêu thụ trong nước của Xí nghiệp may X19

 • Thị trường

  • 3.2 Thị trường nước ngoài

   • Biêủ sè II.11: Doanh thu xuất khẩu của Xí nghiệp

  • 4. Các hình thức tiêu thụ của Xí nghiệp may X19

   • 4.1 Kênh 1

   • 4.2 Kênh 2

  • 5. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp may X19

   • 5.1. Những thành tựu đạt được

   • 5.2. Những nhược điểm và tồn tại

 • Phần iii

  • Biểu III.1: Chỉ tiêu sản xuất và xuất khẩu đến năm 2010

   • Sản xuât

   • Kim ngạch xuất khẩu

  • Sản phẩm

   • Biểu III.5: Tỷ xuất lợi nhuận so với doanh thu của Xí nghiệp

    • Năm 2002

     • 5.1. Tăng cường công tác quảng cáo khuếch trương sản phẩm

  • 5.2. Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt

Tài liệu liên quan