0

Bộ giáo án vật lý 6 cả năm

49 2,252 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:03

Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014 PPCT MễN VT Lí LP 6 C nm: 35 tit. Hc kỡ I: 18 tit - Hc kỡ II: 17 tit NI DUNG S TIT NI DUNG TIT (Do nh trng xõy dng) Chng B i Tit i vi cỏc lp cũn li (lp: ) C HC Bi 1 - Bi 2 1 1 o di Bi 3 - Bi 5 3 2 o th tớch cht lng 3 o th tớch cht rn khụng thm nc 4 Khi lng. o khi lng Bi 6 - Bi 10 5 5 Lc. Hai lc cõn bng 6 Tỡm hiu kt qu tỏc dng ca lc 7 Trng lc. n v lc 8 Lc n hi 9 Lc k. Phộp o lc. Trng lng v khi lng Bi tập 1 10 Bi tập Kiểm tra 1 11 Kiểm tra 1 tiết Bi 11: 2 12 Khi lng riờng 13 Trng lng riờng Bi 12: 1 14 Thc hnh: Xỏc nh khi lng riờng ca si Bi 13 - Bi 14 2 15 Mỏy c n gin 16 Mt phng nghiờng Bi tp 1 17 ễn tp Kim tra hc kỡ I 1 18 Kim tra hc k I Bi 15 - Bi 16 2 19 Đòn bẩy 20 Ròng rọc NHIT HC Bi 18 -> Bi 22 5 21 S n vỡ nhit ca cht rn 22 S n vỡ nhit ca cht lng 23 S n vỡ nhit ca cht khớ 24 Mt s ng dng ca s n vỡ nhit 25 Nhit k. Nhit giai Kim tra 1 26 Kim tra 1 tit Bi 23: TH 1 27 Thực hành: o nhiệt độ (Ly im 15 phỳt.) Bi 24 Bi 29 6 28 S núng chy v ụng c 29 S núng chy v ụng c (tt) 30 S bay hi v ngng t 31 S bay hi v ngng t (tt) 32 S sụi 33 S sụi (tt) Bi 30 1 34 ễn tp tng kt chng II: Nhit hc Kim tra HKII 1 35 Kim tra hc k II Ngày giảng: Lớp: 1 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 TiÕt 1: §o ®é dµi I. MỤC TIÊU: 1. Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. 2. Rèn luyện các kỹ năng sau: - Ước lượng độ dài cần đo, chọn dụng cụ đo phù hợp. - Cách đo độ dài một vật, biết đọc, ghi và tính giá trị trung bình các kết quả đo. 3. Chia nhóm thảo luận, rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II. CHUẨN BỊ: a. Cho mỗi nhóm học sinh: Thước kẽ có ĐCNN: 1mm. Thước dây hoặc thước mét ĐCNN: 0,5cm. Chép ra giấy bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”. b. Cho cả lớp: Tranh vẽ to một thước kẽ có: - GHĐ: 20cm, ĐCNN: 2mm. - Tranh vẽ to bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”. III. Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1 (5 phút): Ơn lại và ước lượng độ dài của một số đơn vị đo độ dài. - Đơn vị đo độ dài thường dùng là?. - Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét gồm các đơn vị nào?. C1: Học sinh tìm số thích hợp điền vào chỗ trống. C2: Cho 4 nhóm học sinh ước lượng độ dài 1 mét, đánh dấu trên mặt bàn, sau đó dùng thước kiểm tra lại kết quả. GV: “Nhóm nào có sự khác nhau giữa độ dài ước lượng và độ dài. Đo kiểm tra càng nhỏ thì nhóm đó có khả năng ước lượng tốt”. C3: Cho học sinh ước lượng độ dài gang tay. GV: Giới thiệu thêm đơn vị đo của ANH: 1 inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm. HOẠT ĐỘNG 2 (10phút): Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài. I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI: 1. Ơn lại một số đơn vị đo độ dài. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt nam là mét (kí hiệu: m). Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét là: - Đềximét (dm) 1m = 10dm. - Centimet (cm) 1m = 100cm. - Milimet (mm) 1m = 1000mm. Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m. C1: 1m =10dm ; 1m = 100cm. 1cm = 10mm ; 1km = 1000m. 2. Ước lượng độ dài: C2: Học sinh tiến hành ước lượng bằng mắt rồi đánh dấu trên mặt bàn (độ dài 1m). - Dùng thước kiểm tra lại kết quả C3: Tất cả học sinh tự ước lượng, tự kiểm tra và đánh giá khả năng ước lượng của mình. II. ĐO ĐỘ DÀI. 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: Câu trả lời đúng của học sinh. 2 Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014 Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 11 trang 7.SGK v tr li cõu hi C4. Treo tranh v ca thc o ghi. Gii hn o v chia nh nht . Em hóy xỏc nh GH v CNNv rỳt ra kt lun ni dung giỏ tr GH v CNN ca thc cho hc sinh thc hnh xỏc nh GH v CNN ca thc. Yờu cu hc sinh lm bi: C5, C6, C7. C4: t mt nhỡn nh th no c v ghi kt qu o? C5: Dựng hỡnh v minh ha 3 trng hp thng nht cỏch c v ghi kt qu o. HOT NG 3 (20 phỳt): o di. Dựng bng kt qu o di treo trờn bng hng dn hc sinh o v ghi kt qu vo bng 1.1 (SGK). C1: Em hóy cho bit di c lng v kt qu o thc t khỏc nhau bao nhiờu? C2: Em ó chn dng c o no? Ti sao? c lng gn ỳng di cn o chn dng c o thớch hp. C3: Em t thc o nh th no? C4: t mt nhỡn nh th no c v ghi kt qu o? C5: Dựng hỡnh v minh ha 3 trng hp thng nht cỏch c v ghi kt qu o. Hng dn hc sinh rỳt ra kt lun. C6: Cho hc sinh in vo ch trng. HOT NG 2: Vn dng(7) Hng dn hc sinh lm C7, C8 v C9 GV đánh giá câu trả lời của học sinh và cho điểm. C4: - Th mc: Thc dõy, thc cun. - Hc sinh: Thc k. - Ngi bỏn vi: Thc thng (m). - Th may: Thc dõy. - Gii hn o ca thc l di ln nht ghi trờn thc o. - chia nh nht ca thc o l di gia hai vch chia liờn tip nh nht trờn thc o. 2. o di: Sau khi phõn nhúm, hc sinh phõn cụng nhau thc hin v ghi kt qu vo bng 1.1 SGK. III. CCH O DI: (Hc sinh tho lun theo nhúm tr li cỏc cõu hi) C1: Hc sinh c lng v o thc t ghi vo v trung thc. C2: Chn thc dõy o chiu di bn húc s chớnh xỏc hn, vỡ s ln o ớt hn chn thc k o. C3: t thc o dc theo di cn o, vch s 0 ngang vi mt u ca vt. C4: t mt nhỡn theo hng vuụng gúc vi cnh thc u kia ca vt. C5: Nu u cui ca vt khụng ngang bng vi vch chia thỡ c v ghi kt qu o theo vch chia gn nht vi vt. C6: Hc sinh ghi vo v. a. c lng di cn o. b. Chn thc cú GH v cú CNN thớch hp. c. t thc dc theo di cn o sao cho mt u ca vt ngang bng vi vch s 0 ca thc. d. t mt nhỡn theo hng vuụng gúc vi cnh thc u kia ca vt. e. c v ghi kt qu o theo vch chia gn nht vi u kia ca vt. IV. Vận dụng C7: Đáp án: c C8: Đáp án: c C9: Đáp án: a = 7cm b = 7cm c = 7cm 4. Củng cố 2 3 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 Ghi nhớ: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nhà nước Việt Nam là mét(m). - Yªu cÇu HS t×m hiĨu néi dung phÇn: Cã thĨ em cha biÕt 5. D¨n dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 8.1- 8.4 (SBT). - Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước. - Bài tập về nhà: 1.2:2 đến 1.2-6 trong sách bài tập. - Xem trước nội dung bài 2 V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 2: §o thĨ tÝch I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng. - Xác định được GHĐ, ĐCNN của bình chia độ. - Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ. II. CHUẨN BỊ: Xơ đựng nước - Bình 1 (đầy nước) - Bình 2 (một ít nước). Bình chia độ - Một vài loại ca đong. III. Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. KiĨm tra (5 phút): a. Nêu cách đo độ dài? ( Phần ghi nhớ). b. Chữa bài tập. 6A: 6B 6C: 3. Bµi míi (35 phút): HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Ơn lại đơn vị đo thể tích, em hãy cho biết các đơn vị đo thể tích ở nước ta. Học sinh trả lời câu hỏi: C1: Điền số thích hợp vào chỗ trống. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng. Học sinh trả lời các câu hỏi: C2: Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ trong hình. I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l) 1lít = 1dm 3 ; 1ml =1cm 3 (1cc) C1: 1m 3 = 1.000dm 3 =1.000.000cm 3 1m 3 = 1.000l = 1.000.000ml = 1.000.000cc II. Đo thể tích chất lỏng: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Ca đong to: GHĐ: 1(l) và ĐCNN: 0,5l. Ca đong nhỏ: GHĐ và ĐCNN: 0,5 l. Can nhựa: GHĐ: 0,5 lít và ĐCNN: 1 lít 4 NguyÔn V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thôy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 C3: Nếu không có ca đong thì dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng. C4: Điền vào chổ trống của câu sau: C5: Điền vào chỗ trống những câu sau: HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. C6: H3.3: Cho biết cách đặt bình chia độ để chính xác. C7: H3.4: Cách đặt mắt cho phép đọc đúng thể tích cần đo? C8: Đọc thể tích đo ở H3.5. Rút ra kết luận. C9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. HOẠT ĐỘNG 4: Thực hành cho các nhóm đo thể tích chất lỏng chứa trong bình và ghi kết quả vào bảng 3.1 (SGK) C3: Dùng chai hoặ clọ đã biết sẵn dung tích như: chai 1 lít; xô: 10 lít. C4: C5: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, bình chia độ, bơm tiêm. 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Đặt bình chia độ thẳng đứng. C7: Đặt mắt nhìn ngang mực chất lỏng. C8: a) 70 cm 3 b) 50 cm 3 c) 40 cm 3 C9: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cầu: a. Ước lượng thể tích cần đo. b. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c. Đặt bình chia độ thẳng đứng. d. Đặt mắt nhìn ngang với chiều cao mực chất lỏng trong bình. e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chẩt lỏng. 3. Thực hành: Từng nhóm học sinh nhận dụng cụ thực hiện và ghi kết quả cụ thể vào bảng 3.1. 4. Cñng cè: Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 5. D¨n dß: Xem trước nội dung Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Học sinh mang theo: vài hòn sỏi, đinh ốc, dây buộc. BT về nhà: 3.5; 3.6 và 3.7 trong sách bài tập V. Rót kinh nghiÖm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: 5 Loại bình GHĐ ĐCNN Bình a Bình b Bình c 100 ml 250 ml 300 ml 2 ml 50 ml 50 ml Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 TiÕt 3: §o thĨ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. MỤC TIÊU: 1 - Xác định được thể tích của vật rắn khơng thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. 2 - Nắm vững các cách đo và trung thực với các kết quả đo được. Nắm vững các cách đo và trung thực với các kết quả đo được. 3 - Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm. II. CHUẨN BỊ: 1. Cho cả nhóm học sinh: Hòn đá, đinh ốc. Bình chia độ, ca, bình tràn, khay chứa nước. Mỗi nhóm kẻ sẵn Bảng 4.1 “Kết quả đo thể tích vật rắn”. 2. Cho cả lớp: Một xơ nước. III. Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1 ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2 KiĨm tra (5 phút): a. Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần phải làm gì? b. Sửa bài tập về nhà. 6A: 6B 6C: 3 Bµi míi (35 phút): HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn khơng thấm nước. (15’) Đo thể tích của vật rắn trong 2 trường hợp: - Bỏ vật lọt bình chia độ. - Khơng bỏ lọt bình chia độ. GV treo tranh minh họa H4.2 và H4.3 trên bảng. C1: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của hòn đá bỏ lọt bình chia độ. Em hãy xác định thể tích của hòn đá. C2: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của hòn đá bằng phương pháp bình tràn. I. Cách đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước: 1. Dùng bình chia độ: Trường hợp vật bỏ lọt bình chia độ Chia tồn bộ học sinh thành 2 dãy. - Dãy học sinh làm việc với H4.2 SGK - Dãy học sinh làm việc với H4.3 SGK C1:- Đo thể tích nước ban đầu V 1 =150 cm 3 - Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên V 2 = 200cm3 - Thể tích hòn đá: V = V 1 – V 2 = 200cm 3 –150cm 3 = 50cm 3 2. Dùng bình tràn: Trường hợp vật khơng bỏ lọt bình chia độ. C2: Đổ nước đầy bình tràn, thả chìm hòn đá vào bình tràn, hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích hòn đá. 6 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 C3: Rút ra kết luận. Cho học sinh điền từ thích hợp vào chỗ trống trong SGK. HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành(15’) Làm việc theo nhóm, phát dụng cụ thực hành. Quan sát các nhóm học sinh thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở học sinh. Đánh giá q trình thực hành. HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng(5’) C4: Trả lời câu hỏi SGK. Hướng dẫn học sinh làm C5 và C6. C3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Thả chìm vật đó vào trong chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật. Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật. 3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn. - Ước lượng thể tích vật rắn (cm 3 ) - Đo thể tích vật và ghi kết quả vào bảng II Vận dụng C4: - Lau khơ bát to trước khi sử dụng. - Khi nhấc ca ra, khơng làm đổ hoặc sánh nước ra bát. - Đổ hết nước vào bình chia độ, tránh làm nước đổ ra ngồi. 4. Cđng cè (3’): Ghi nhớ: Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 5. D¨n dß:(1’) Học thuộc phần ghi nhớ và câu trả lời C3 (SGK). - §äc tríc bµi 5: Khèi lù¬ng- §o khèi lỵng V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 4 : Khèi lỵng- §o khèi lỵng I. Mơc tiªu - Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật. - Đo được khối lượng bằng cân. - Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm. II. Chn bÞ - Mçi nhãm: 1 c©n r«becvan vµ hép qu¶ c©n, vËt ®Ĩ c©n. - C¶ líp: Tranh vÏ to c¸c lo¹i c©n (H5.3, H5.4, H5.5 & H5.6 ). III. Ph¬ng ph¸p: * Ôn tập + Thực hành kiểm chứng + Đàm thoại gợi mở Iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 ỉn ®Þnh (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2 KiĨm tra (5 phút): Khi đo thể tích vËt r¾n kh«ng thÊm níc bằng bình chia độ cần phải làm gì? 6A: 6B 6C: 3 Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu vỊ khèi lỵng vµ I. Khèi lỵng- §¬n vÞ khèi lỵng 7 Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014 đơn vị khối lợng (10ph) - Tổ chức tìm hiểu giá trị ghi trên một số túi đựng hàng. Con số đó cho biết gì? - Yêu cầu HS trả lời C2. - GV cho HS nghiên cứu, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu C3, C4 C5 &C6. - Tổ chức cho HS thảo luận thống nhất câu trả lời. - GV nhấn mạnh: Mọi vật đều có khối l- ợng và khối lợng của vật là lợng chất chứa trong vật. - Yêu cầu HS nhắc lại đơn vị đo khối l- ợng. - Yêu cầu HS đổi đơn vị: 1tạ = kg 1g = kg 1lạng = g 1t = kg 1mg = g - Kg là gì? (GV thông báo). - Thông báo cho HS một số đơn vị đo khối lợng khác hay sử dụng. Hoạt động 2: Đo khối lợng (20ph) - GV phát cân Rôbecvan cho các nhóm. - Tổ chức cho HS tìm hiểu các bộ phận, GHĐ & ĐCNN của cân rôbecvan. - Yêu cầu HS so sánh với cân trong H5.2. - Giới thiệu cho HS núm điều chỉnh kim cân về vạch số 0. - Giới thiệu vạch chia trên thanh đòn (GHĐ của cân rôbecvan là tổng khối l- ợng các quả cân trong hộp quả cân ĐCNN là khối lợng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân) -Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu cách cân và tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu C9 - Yêu cầu HS thực hiện phép cân: cân 2 vật. GV hớng dẫn và uốn nắn. -Cho HS tìm hiểu một số cân khác và trả lời câu C11. Hoạt động 3: Vận dụng (4ph) - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu C13 và thảo luận để thống nhất câu trả lời. - Hớng dẫn HS trả lời C12 ở nhà. 1. Khối lợng - HS hoạt động theo nhóm trả lời câu C1 C1:397g là lợng sữa chứa trong hộp. - HS trả lời C2, C3, C4, C5, C6 - Thảo luận để thống nhất câu trả lời. C2:500g là lợng bột giặt chứa trong túi C3:(1) 500g C4:(2) 397g C5: Mọi vật đều có khối lợng. C6: Khối lợng của một vật chỉ lợng chất chứa trong vật. 2. Đơn vị đo khối lợng - HS thảo luận để nhớ lại đơn vị đo khối l- ợng: Đơn vị hợp pháp là kilôgam (kg) Đơn vị nhỏ hơn kg: g, mg, Đơn vị lớn hơn kg: tấn, tạ, Các đơn vị khác: ounce(aoxơ-oz), pound (b):1oz =28,3g 11b =16 oz =453,6g 1 đồng cân (1chỉ) có khối lợng 3,78g 1 lạng ta (1lợng) là 10 chỉ. II.Đo khối lợng 1.Tìm hiểu cân Rôbécvan - HS quan sát và chỉ ra các bộ phận của cân Rôbecvan: + đòn cân + đĩa cân + Kim cân + Hộp quả cân + Núm điều chỉnh kim cân thăng bằng + Vạch chia trên thanh đòn - HS tìm hiểu đợc GHĐ & ĐCNN của cân Rôbecvan để trả lời câu C8 2. Cách dùng cân Rôbecvan để cân 1vật C9: (1) điều chỉnh số 0 (2) vật đem cân (3) quả cân (4) thăng bằng (5) đúng giữa (6) quả cân (7) vật đem cân - HS thực hiện phép cân với hai vật. 3.Các loại cân khác H5.3: Cân y tế H5.4: Cân tạ H5.5: Cân đòn H5.6: Cân đồng hồ III.Vận dụng - Trả lời C13 và ghi vào vở C13: Số 5T có nghĩa xe có khối lợng 5 trên 5 tấn không đợc đi qua cầu. 4. Củng cố: - Khi cân cần ớc lợng khối lợng vật cần cân để chọn cân, điều này có ý nghĩa gì? - Để cân một cái nhẫn vàng dùng cân đòn có đợc không? - GV cho HS tìm hiểu mục: Có thể em cha biết. 5. Dăn dò: - Học bài, trả lời lại các câu C1 đến C13 (SGK). - Làm bài tập 5.1- 5.5 (SBT). - Đọc trớc bài 6: Lực- Hai lực cân bằng. V. Rút kinh nghiệm sau bài giảng: 8 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 5 : Lùc – Hai lùc c©n b»ng I Mơc tiªu - Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. - Nêu được ví dụ về vật đứng n dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó. - HS b¾t ®Çu biÕt c¸ch l¾p c¸c bé phËn thÝ nghiƯm sau khi quan s¸t kªnh h×nh. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiƯn tỵng, rót ra quy lt. ii Chn bÞ - Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1 lß xo l¸ trßn, 1 lß xo xo¾n dµi 10cm, 1 thanh nam ch©m th¼ng, 1 qu¶ nỈng, 1 gi¸ thÝ nghiƯm, 1 kĐp v¹n n¨ng, 2 khíp nèi. III. Ph¬ng ph¸p: * Đàm thoại, gợi mở * quan sát so sánh, nhận xét * Học sinh làm việc nhóm, cá nhân iv.Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1. Tỉ chøc 2. KiĨm tra HS 1 : Khèi lỵng lµ g×? §¬n vÞ? Ch÷a bµi tËp 5.1 (SBT). HS 2 : Ch÷a bµi tËp 5.3 (SBT). 6A: 6B 6C: 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS H§ 1: H×nh thµnh kh¸i niƯm lùc (10 )’ - Híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm: Giíi thiƯu dơng cơ, c¸ch l¾p , ph¸t dơng cơ cho tõng nhãm vµ híng dÉn HS quan s¸t hiƯn tỵng. Tõ ®ã yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS ®iỊn tõ thÝch hỵp vµo chç trèng trong c©u C4 - Tỉ chøc cho HS th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. - Yªu cÇu HS lÊy thªm VD vỊ t¸c dơng lùc vµ th«ng b¸o: Trong TiÕng viƯt cã nhiỊu tõ ®Ĩ chØ c¸c lùc: lùc kÐo, lùc ®Èy, lùc n©ng, lùc Ðp, lùc n, lùc gi÷, nhng ®Ịu cã thĨ quy vỊ t¸c dơng ®Èy vỊ phÝa nµy hay kÐo vỊ phÝa kia. - Lùc lµ g× ? Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt vỊ ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc (8ph) - GV lµm l¹i c¸c thÝ nghiƯm H6.1& H6.2 vµ th«ng b¸o cho HS vỊ ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc do lß xo t¸c dơng lªn xe l¨n. - Yªu cÇu x¸c ®Þnh ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc do nam ch©m t¸c dơng lªn qu¶ nỈng (C5). - GV kh¸i qu¸t l¹i (giíi thiƯu c¸c ph¬ng cđa lùc: ph¬ng ngang, th¼ng ®øng ). Ho¹t ®«ng 3: Nghiªn cøu hai lùc c©n b»ng (10ph) - Yªu cÇu HS quan s¸t H6.4 vµ híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u hái C6, C7: Víi C6: GV nhÊn m¹nh trêng hỵp hai ®éi 1. Lùc a.ThÝ nghiƯm - HS lµm viƯc theo nhãm: nhËn dơng cơ thÝ nghiƯm, l¾p r¸p, tiÕn hµnh thÝ nghiƯm vµ quan s¸t c¸c hiƯn tỵng x¶y ra ®Ĩ rót ra nhËn xÐt (C1,C2,C3). - C¸ nh©n HS t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong c©u C4. - Th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C4: (1) lùc ®Èy (2) lùc Ðp (3) lùc kÐo (4) lùc kÐo (5) lùc hót b. KÕt ln T¸c dơng ®Èy, kÐo cđa vËt nµy lªn vËt kh¸c gäi lµ lùc 2. Ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc - HS quan s¸t thÝ nghiƯm, tõ sù chun ®éng cđa xe l¨n (ph¬ng, chiỊu) ®Ĩ nhËn biÕt ph¬ng vµ chiỊu cđa lùc t¸c dơng lªn xe l¨n. - C5: Ph¬ng n»m ngang, chiỊu híng vỊ phÝa nam ch©m - NhËn xÐt: Mçi lùc ®Ịu cã ph¬ng vµ chiỊu x¸c ®Þnh 3. Hai lùc c©n b»ng - HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu nh÷ng nhËn xÐt cÇn thiÕt C7: - Ph¬ng däc theo sỵi d©y - ChiỊu hai lùc ngỵc nhau 9 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 m¹nh ngang nhau th× d©y vÉn ®øng yªn. - Híng dÉn HS chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong c©u C8 - Tỉ chøc cho HS th¶o ln ®Ĩ hỵp thøc ho¸ kiÕn thøc vỊ hai lùc c©n b»ng Ho¹t ®éng 4: VËn dơng (5ph) - Yªu cÇu HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C9. - GV n n¾n c©u tr¶ lêi cđa HS. - C¸ nh©n HS t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong c©u C8 - Th¶o ln nhãm vỊ c¸c tõ ®· chän ®Ĩ thèng nhÊt C8: a) (1) c©n b»ng (2) ®øng yªn b) (3) chiỊu c) (4) chiỊu (5) chiỊu 4. VËn dơng C9: a) lùc ®Èy b)lùc kÐo 4. Cđng cè: - Lùc lµ g×? ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng? - Hai lùc c©n b»ng t¸c dơng lªn mét vËt ®ang ®øng yªn th× vËt ®ã sÏ nh thÕ nµo? 5. D¨n dß: - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1- C10 (SGK). Lµm bµi tËp 6.1- 6.5 (SBT). - §äc tríc bµi 7: T×m hiĨu kÕt qu¶ t¸c dơng cđa lùc. V. Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 6 : T×m hiĨu kÕt qu¶ t¸c dơng cđa lùc i Mơc tiªu - Nªu ®ỵc vÝ dơ vỊ lùc t¸c dơng lªn mét vËt lµm biÕn ®ỉi chun ®éng cđa vËt ®ã. - Nªu ®ỵc mét sè vÝ dơ vỊ lùc t¸c dơng lªn mét vËt lµm biÕn d¹ng vËt ®ã. - RÌn kü n¨ng l¾p r¸p thÝ nghiƯm, ph©n tÝch thÝ nghiƯm, hiƯn tỵng. - Th¸i ®é nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiƯn tỵng, xư lý c¸c th«ng tin thu thËp ®ỵc. ii Chn bÞ - Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1 m¸ng nghiªng, 1 lß xo xo¾n, 1 lß xo l¸ trßn, 1gi¸ TN, 1 hßn bi, 1 qu¶ nỈng, 1 d©y. III. Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv. Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1. Tỉ chøc 2. KiĨm tra (15’ I. §Ị bµi 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu nh÷ng hiƯn tỵng x¶y ra khi cã lùc t¸c dơng(10ph) - GV híng dÉn HS ®äc mơc 1(SGK) ®Ĩ thu thËp th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái sau: + Sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng cã nh÷ng d¹ng nµo? + HiĨu thÕ nµo lµ vËt “chun ®éng nhanh lªn” vµ “vËt chun ®éng chËm l¹i” ? -Yªu cÇu HS t×m vÝ dơ minh ho¹ nh÷ng sù biÕn ®ỉi chun ®éng - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái: ThÕ nµo lµ sù biÕn d¹ng? I. Nh÷ng hiƯn tỵng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c dơng 1. Nh÷ng sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng - HS ®äc SGK ®Ĩ thu thËp th«ng tin vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái GV yªu cÇu + Sù biÕn ®ỉi cđa chun ®éng cã 5 d¹ng + HS nªu ®ỵc: Tèc ®é (vËn tèc) cđa vËt ngµy cµng lín hc cµng nhá. - HS t×m vÝ dơ minh ho¹ (tr¶ lêi C1) C1: Xe ®¹p ®ang ®i bÞ h·m phanh lµm xe dõng l¹i - Xe m¸y ®ang ch¹y bçng ®ỵc t¨ng ga, xe ch¹y nhanh lªn, 2. Nh÷ng sù biÕn d¹ng - Sù biÕn d¹ng lµ nh÷ng sù thay ®ỉi h×nh d¹ng cđa mét vËt. 10 [...]... H13.2; H13.5; H13 .6 (SGK); b¶ng phơ; kỴ b¶ng 13.1 III Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra - Träng lùc lµ g×? Ph¬ng vµ chiỊu cđa träng lùc ? §¬n vÞ vµ dơng cơ ®o ? 6A: 6B 21 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 6C: 3.Bµi... hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra Dïng mỈt ph¼ng nghiªng cã lµm gi¶m lùc kÐo vËt lªn kh«ng? Mn lµm gi¶m kùc kÐo vËt trªn mỈt ph¼ng nghiªng ph¶i lµm thÕ nµo? 6A: 6B 6C: 26 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV... sao? lín, võa ®ỵc lỵi vỊ híng cđa lùc kÐo 4 Cđng cè ’ d¨n dß: - GV giíi thiƯu vỊ Pal¨ng vµ t¸c dơng cđa Pal¨ng - Tỉ chøc cho HS lµm bµi tËp 16. 3 (SBT) - LÊy 3 vÝ dơ vỊ sư dơng rßng räc trong thùc tÕ 5 D¨n dß - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 16. 1, 16. 2, 16. 4, 16. 5, 16. 6 (SBT) V Rót kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: Ch¬ng... Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 III Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra HS1: ThÕ nµo lµ lùc ®µn håi? Lùc ®µn håi cã ph¬ng vµ chiỊu nh thÕ nµo? HS2: Lùc ®µn håi phơ thc vµo u tè nµo? Chøng minh? 6A: 6B 6C: 3 Bµi míi Ho¹t ®éng... hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra 11 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 HS1:Khi cã lùc t¸c dơng cã thĨ g©y ra nh÷ng kÕt qu¶ nµo? Ch÷a bµi tËp 7.2 (SBT) HS2: Ch÷a bµi tËp 7.5 (SBT)- HS kh¸ 6A: 6B 6C: 3 Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng... Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra(5’) Nªu kÕt ln vỊ sù në v× nhiƯt cđa c¸c chÊt? Ch÷a bµi tËp 21.1 (SBT) 6A: .6B: 6C: 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 35 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 H§1: ThÝ nghiƯm vỊ c¶m gi¸c nãng... Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra(5’) HS1: Lùc kÕ lµ dơng cơ ®Ĩ ®o ®¹i lỵng vËt lÝ nµo? Nªu cÊu t¹o cđa lùc kÕ? m = 2,5 tÊn ⇒ P =? N ; P = 36 N ⇒ m =? kg 6A: 6B 6C: 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1:X©y dùng kh¸i niƯm 1 Khèi lỵng riªng TÝnh khèi lỵng cđa c¸c vËt khèi lỵng riªng vµ c«ng... tr¸nh ®ỵc t×nh tr¹ng bËt n¾p khi níc ®ùng trong chai në v× nhiƯt C7: ThĨ tÝch chÊt láng ë hai b×nh t¨ng lªn nh nhau nªn èng cã tiÕt diƯn nhá h¬n th× chiỊu 31 Ngun V¨n Chung - Trêng THCS C¶nh Thơy - VËt lý 6 - N¨m häc 2013 - 2014 cao cđa cét chÊt láng lín h¬n 4 Cđng cè ’ d¨n dß: - Nªu kÕt ln vỊ sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng? - Giíi thiƯu néi dung phÇn: Cã thĨ em cha biÕt:+ Kim c¬ng gi·n në khi ë nhiƯt... cèc níc nãng III Ph¬ng ph¸p: * Thực hành, thí nghiệm + Đàm thoại gợi mở * Quan sát, so sánh, nhận xét + HS làm việc nhóm , cá nhân iv Tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 Tỉ chøc 2 KiĨm tra HS1: Nªu kÕt ln vỊ sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng? Ch÷a bµi tËp 19.2 (SBT) HS2: Ch÷a bµi tËp 19.1 vµ 19.3 (SBT) 6A: .6B: 6C: 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS H§1: Lµm thÝ nghiƯm kiĨm tra chÊt... vỊ sù në v× nhiƯt cđa c¸c chÊt C5: C¸c chÊt khÝ kh¸c nhau në v× nhiƯt gièng nhau C¸c chÊt láng, r¾n kh¸c nhau në v× nhiƯt kh¸c nhau ChÊt khÝ në v× nhiƯt nhiỊu h¬n chÊt láng, chÊt láng në v× nhiƯt nhiỊu h¬n chÊt r¾n 3- KÕt ln - HS ®iỊn tõ thÝch hỵp vµo chç trèng trong c©u C6 - Th¶o ln ®Ĩ thèng nhÊt phÇn kÕt ln C6: a) ThĨ tÝch khÝ trong b×nh t¨ng khi khÝ nãng lªn b) ThĨ tÝch khÝ trong b×nh gi¶m khi khÝ . gì? 6A: 6B 6C: 3 Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu vỊ khèi lỵng vµ I. Khèi lỵng- §¬n vÞ khèi lỵng 7 Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm. ®¸ lµ: A.V 1 = 84cm 3 B.V 2 = 50cm 3 16 Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014 D. Sức nặng và khối lợng của gói kẹo. 6. Một quả cầu đợc treo bằng một sợi dây. Nguyễn Văn Chung - Trờng THCS Cảnh Thụy - Vật lý 6 - Năm học 2013 - 2014 PPCT MễN VT Lí LP 6 C nm: 35 tit. Hc kỡ I: 18 tit - Hc kỡ II: 17 tit NI DUNG S TIT NI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án vật lý 6 cả năm, Bộ giáo án vật lý 6 cả năm,