0

Khóa luận nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển bắc Hà Nội

118 640 2
  • Khóa luận nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển bắc Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2015, 18:25

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: … NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI Sinh viên thực tập NGUYỄN BÁ HƯNG Giáo viên hướng dẫn THS. ĐẶNG THỊ THU HẰNG Lớp TC15A – K15 Khoa TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG   SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng  SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: … NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI Sinh viên thực tập NGUYỄN BÁ HƯNG Giáo viên hướng dẫn THS. ĐẶNG THỊ THU HẰNG Lớp TC15A – K15 Khoa TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG   SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng  SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng LỜI CẢM ƠN  !"#$%&'()*)+,-',./ 01213456789,!":);/:9 4 <"#,*,="(;>1? ,./:1,@* :5AB,C*-D9: E-F'G,,!":)H"B, 4 Em xin chân thành cảm ơn cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Bắc Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em trong quá trình thực tập. SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng LỜI CAM ĐOAN 1.#,"--* ,.:9I,G,J:I.756)K5678,J ,./0134L/,)';=I:M*,;= ;=:2:J:@7NF,/*1OLP?5CP/:Q+,R :K,C,S,:T:#U/V99K,'F-(C24 1.#,2:/,"CE,.:9,J"94  /H" DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A 1WP1 ?5CP/: QXYZ *1OLP?5CP/:Z" 1[ 1:5( QXYZQ+, L/*1OLP?5CP/:Q+,   *  *56, Y Y Y Y56, P\Y P%\72, 1O *5("F ]^ ]^/, 1L1Y 1_,G,@7N 1Y 1@7N ` `a `11 `a:56,' ] ] '-2 ]1 -S;=:2 ZY Z"-S 1bQ 1)=-="&= YPcc YK%:J: ]`cc ]=>:J: 1d1YQ #'F@7N& Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng, biểu, hình Tran g Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của BIDV Bắc Hà Nội giai đoạn( 2009-2012) e Bảng 2.2 : Một số dịch vụ chủ yếu của BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội f Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, kỳ hạn giai đoạn 2009 – 2012  Bảng 2.4: Dư nợ theo ngành nghề tại BIDV Bắc Hà Nội (2009 – 2012)  Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế (2009 – 2012)  Bảng 2.6: Phân nhóm nợ (2009 – 2012) e Bảng 2.7: Tỉ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ g Bảng 2.8: Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015 hh Biểu 2.1: Kết quả huy động vốn theo đối tượng khách hàng  Biểu 2.2: Dư nợ tín dụng BIDV Bắc Hà Nội g Biểu 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế  Biểu 2.4: Trích dự phòng rủi ro 2009-2012 ee Hình 2.4: Sơ đồ bộ máy tín dụng của Chi nhánh f Hình 1.1 Các bộ phận của rủi ro tín dụng.  Hình 1.2 Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng  Hình 2.1 Mô hình tổ chức của BIDV Bắc Hà Nội theo TA2  Hình 2.5: Quy trình cấp tín dụng tại BIDV thực hiện theo mô hình TA2 e SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường  ^/"&=,U,J@7N*  P*F@7N*  Z:%,J@7N*-C6E' 2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM  ^/":J:@7N  0,-",J:J:@7N  P*F:J:@7N  L/,,iI-5A:J:@7N   I*78-':J:@7N   I*/,;   I*,J; e ;=,J:J:@7N 3 Quản trị rủi ro tín dụng và hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng  ^/";=:2:J:@7N  bK,?'=*,,./,;=:2:J:@7N  7;=:2:J:@7N  L./,_,G,:]1cc1Y  *&'cc1Y  5A:J:@7N  Q/]1cc1Y 4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam  ^";=:2:J:@7N,J1Oj")56,  QB,",,/,1OZ" SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT BẮC HÀ NỘI 2.1. Tổng quan vềChi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 444`2,)k9C/: 444L(,U_,G,&"/ ;=>,JQXYZQ+, 444^/;/F-7QXYZQ+,lfmn 4444F- -C 4444F-)k7NC 4444F-/, 2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 444Thực trạng rủi ro tín dụng của BIDV Bắc Hà Nội 4444^',U75a@7N4 44441ia#U:I_75a 44441ia;/F:I75a@7N 444Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của BIDV Bắc Hà Nội 4444Q"/ _,G,,U@7N 44441K,:F;=:2:J:@7NFQXYZQ+,  L@)/,,U@7N  L@)/,CE)=&=-="  ZE,@)/,-2/EC  L@)/,#k>a#U. 2.3. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 444o';J-F-5a, 444oF,' 444 I*,JoF,' CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT BẮC HÀ NỘI SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng 3.1.Triển vọng và định hướng công tác quản trị rủi ro tín dung tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 444256/:F-7 444256CE;=:2:J:@7N:F-7 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 4441'N,".9_,G,F-@7N!1p 444,@)/,;=>:J:@7NC; :9,U@7N 4441K,,./,-//#'F/,C C 444LJ,C*,,U5a.N,CN,./,;=>:J: @7N4 444*,,U5a,./,*@,q"-2@7N-C6/, C5(/)k7NC,J/,4 44e4P%V:J::;/:9=*)=*!7TC Sa 44h41K,,./,Sa;/Fa#UD:! 44g4bk7N,/,,.,N&="C&=-="EC 44f4Y :9CH,5A,./,":")/& 444*,,U5(S*K,C-F-GE 3.3. Kiến nghị 444^'2C6L@PJC,/,,(;56, 444^'2C6*?5CP/:Z" SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A [...]... quản trị rủi ro tín dụng tại - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu của khóa luận: Là những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và quản. .. động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội từ năm…….Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 4 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như: Tổng hợp phân tích, so sánh và sử dụng các bảng biểu,... cấu khóa luận Kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 12 SV Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP. .. nghiên cứu, đo lường và đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro đối với Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội là rất cần thiết Vì thế, em đã lựa chọn đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội ” làm đề tài nghiên cứu 2 Mục têu nghiên cứu - Trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng - Phân tích, nhận... ĐT&PT Bắc Hà Nội 13 SV Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng Thuật ngữ tín dụng xuất phát từ chữ Latinh là Credo (tin tư ng – tín nhiệm) Nhưng trong... hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng và hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị RRTD là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, tăng cường các... mức rủi ro chấp nhận Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được và nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Rủi ro tín dụng xảy ra sau khi ngân hàng giải ngân vốn vay trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hhàng Do tình trạng thông tin bất cân xứng nên thông thường ngân. .. không phát hiện để ngăn chận kịp thời Khi bàn về rủi ro tín dụng của ngân hàng đã tóm tắt các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng như mô tả ở hình vẽ 1.1, trong đó rủi ro tín dụng có thể chia thành hai loại chính: 22 SV Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng Rủi ro tín dụng (Rủi ro mất vốn) Rủi ro giao dịch Rủi ro hệ thống (Rủi ro liên quan đến một khoản cho vay) (Rủi ro. .. do rủi ro tín dụng gây ra Đứng trên quan điểm quản lý, các chủ ngân hàng luôn thừa nhận sự tồn tại khách quan của rủi ro tín dụng và một tỉ lệ tổn thất dự kiến do rủi ro tín dụng mang lại luôn được xác định trước trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng Khi tổn thất thực tế xảy ra dưới mức dự kiến, ngân hàng có thể coi đó là thành công trong quản lý Chính vì vậy, quản lý và hạn chế rủi ro tín dụng. .. hệ thống là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành: - Rủi ro nội tại: RR thuộc đặc tính hoạt động của mỗi ngân hàng do chiến lược kinh doanh hay quan điểm quản trị của mỗi ngân hàng taọ nên - Rủi ro tập trung: Rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một ngành kinh tế hoặc trong cùng một . TC15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong. NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT BẮC HÀ NỘI SV. Nguyễn Bỏ Hưng Lớp TV15A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài Chính Ngân Hàng 3.1 .Triển vọng và định. ĐÔ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: … NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI Sinh viên thực tập NGUYỄN BÁ HƯNG Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển bắc Hà Nội, Khóa luận nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển bắc Hà Nội,

Từ khóa liên quan