giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh

18 1,412 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 06:53

  tieát d y!"# $%&'()'*!+(,- -)/0    !"#$%&'() 1023.4!'56 *+,,-./01 2#+3$456778,935):;3< 5=lòch S>3,7?393)5))@<,/ $0A5B4 /;?C &43:55=D >)EF$-G!:E<HI GC,,,JG=4HK4 ED >3, 70*"89"#:;6 <*"86 H%K, 7D >L7?393)5) );35=D >3,DC,M0JD%GH<@$/1 @;3$H)D >$N;3EO?3.C93)5))  <="#:6 3GE14$ -GD%$31! $04$G=PQQ &@$34IE%GC4  RSG3;/@%7<E<;1$ 4  >0'5!"(?:@$6 T,H)D >$/1@;37?3 93)5))4<5=D >3,DC,M$<E<4=: T,F@JG)HKT,4 ED >3,$;3+ K,QGF0:G$KU:T,77CGD > A0BC?:.D6 <D >3, 7:$ HKT,GD >  F@9:4DV:E<HD >3,) 7?393)5)WX3+456-; ?C$@47?39333 )34?DY456+$?DY456GD >+ E0= @&:.D6 *1,,Y,5615=GD @3,DC,M$D >3, E7DC, !"#,I0<<G: 7  !430%$W Dương Minh Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2011 @% )FG2F 0HIJ 102G.4!'5  Z4[<:T,<C%3$%./01 2#+3$456 778,935):4<%\D%DG]3YK (F/<%37?393)5))41D > 3,4 D%DGV3$+,,-@<,/$0A 5B4 /;Z:A93D^C Z&=7:5D >3,7?393)5)) DG:%DG+V3<@4%456 /1G %G7C;?C4=:<@JG1G014 2C$2DC[]:A+,,-_D%E` #;3 : 7 :[;3$T,5YE`# 70</G^ H$;3)G.4=:93[]:X3+456/1G$@4 7C;)$+:).T?-G 33]SD= Z;3D >3,7?393)5))$K,  S0< ) 2G1?$4$.5FD >#4I <93)$K, + @/535=;EH$=4Y0S Y :$F[ @E%$%YD >L+QG+S5 5DV:E<H$/E%GD > Z'a @E%D >3,2DC?$6S$-bC : 7$;3+GY!QGG@4$D^0<$NIbQG)34 H$_H$_+,,-[)5@;?CG8,$[H C7)35b$E Z.3$;315=#G$T?415=D >3, 3?F$:5/3-9EOS 1GT <.7-@493)5))$4E5=D >3 ,^E+E#4G!:E<H$=$GD >7?393)5))?,4,K$?4c$;3 @ E%$%Y$)TS/93D >5):$S%G7;3%GT< CD >5):D !S TH ) 20C,SD > 5): 4dTG.5??ec933,&4+QG-Y D >793)5))G:-9$D4=?,5d JG=4YHKT,7C0:GD >$;3++,,-)34 ?DY456 f?,L.TH]ñeà taøigGiúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh h 70D!3;6 HD >3,DC,M7?393)5)) JGG!:7E<H >3,4 $S<5=D >3 ,G,4,K$35=-?,5d)YHKT,0:G7 C $K,QGT,F@$9:DV:E<HD >3 ,$F0:G*+,,-,S545%! $)34? DY15=0:GD >M >0*"8;6 *1,, K, DC,Mi j  HKD >;3<5=D >3 ,47?393)5))H%T,G! :$<E<4=:4<5=D >3,DC,M ZC,HC,Mi j ZC,7HC,Mi k lm=GH&4E%$3+=WH ;3<5=D >3,)!DC,Mi j (n"##G opjpqopjjSQG+ @S0<:$-97?393 )5))bS<D >3,T : A0="#:;6 ZHD%+D;3<?H Z&@$r34IA%, Z3$G4=$/GS@=  ZRSG37<$ 4 $W0I  Z<E<34:DC,@%GDC,7H ZRSG3$%@%$ 4 E<;1.3DC,,561,,C DC,E,561,, E0?)KL46 'D >= !<E=4YHK4 3G3r/GSG$4WA0?:g</h .D<EH$LY5d< 0<?F 7D >33$3-GDd?E%GC3$+ ;. @E%D >;3933,$  sG$ W;3D43$<D%$D >5):5-5-0D];$G3G: YD=$;3<5=D >3, :$)HKT,! $DG4 ?te0% >3,+?DYF$EE E3<0</GSE<H7?393)5))3;3 <D >3,G4?,  s?G-?,5d$ 7:<@4: 7  0MNO 10P#QGR6 1010P:&ST?U! 46 Z;<=:uPPP931(: 1u%3G$E0456 ]Wv$,1gD@3.:5+F01$%=#456 5)$456D^C$9V3'Z!A(F'$4 56=4H)#$lịch sử dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộcwFD/ D39301)A?Ch Z@%Q4-#Mox#Mxjyn*&ZZ*&% @%:5$/5=D >3,)Q4LE7DC, ZT*456 >3I#Gopjp$vgPhương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn họcw0A5B,,,@$E1#DG%Q4+G$ _D%Ez#T56E<H4@$ :</1G$QGD=G $HKT,4 h 1070P:C@L:&':4.D6 *Đặc điểm của dạy học môn lịch sử:  >DG:G:GE43[]:;34$E<H D >D./]534;EHF/<%G6935=D >D E,6D=0H3;EHSL+K30L;EH$T56+44 : 7%=D34%E,6D=0H3;EHG:  :$:5=,,,934D<7< H-< &=D >D;/K, /GS./]53!;EH$ G6930:GD >FD%K, 0<;EH$S;EHA K3.0L;EHST5644: 7%= D3 * Quan niệm về dạy lịch sử địa phương: Z >3,DG:0:,TY,D >5):$DG,4,K$  rG4D >5):u%15=D >3,EWK,  S ) 2E<HD >5):?YG7;3%..33 ,4C$.33,C1CG;3D+,,-@<, /$0A5B4 /; Z:5D >3,Y3415=D >!,I JG+,,-)34?DY5=0:GD >/g.?D% D >3, sDG40D >5):$TGF1D ><CG 7:$6S@$=4.[K1GT93 4e-4 4Ga0D >h * Về sự hứng thú học tập ở học sinh: HKT,DG0?EO 4EG77b-,1= Y!G)34HKT,D-G4-QG <4 CE5d52 /GS.E<H0IF(+<  GCFH9:/GSEG,.E<HGC$K -93IGC,,,%3 70P#QVF6 7010V( &C. )!"#-)6  @=93%5=D >3,DC,!(n+ (n"#+;3@<,15=5@A %,$T?.? 3 <I':4&;6 *4F-3$ HS -G$D@3D%-<4 15=D >3,*4 ^DKK4[G6$ DYGH:T564<5=D >3,u/T$ sE+T56Y @,4,K$F35=93AD%D >3,SSvD >5): (<D >3,3=4YHK4 3G3 r/GSGG: ) 25d< E 0<7D >78,93)5))K3 <I'6 =%33 7 ^YG[]:$F;3)G< D >5):$?DD >!3,G/EQGWQ4;F$ :T,3F@$D$3@<,E<H 4$?DD >3,$/=D  ^6:$3G=5=,0S$39:4<$HrJ QG3HKC<D >+$D >3,)+ (QG3S-9 ) 27?393)5)) ;3<D >3, X3EOESG3EOEO$;7CGD >D+-) r54D >3,$@<d^ DKK$31 DY8$4eES1DY)r+0:D:vE1 #2GD >3,93 ^<$E<H3 ): 7070WVXK,?:6 Z4;/T,FF@THD+;3%esCH KTHHKTHD<7+V34DCEW4;/ 5=G17C @,S45% @/)93 H KD<7;35d< @@1G014 @/$,SFF @$:DT,$ =44T,&4+=4HK4 4<93 0:GD%DGc-<7CGa4$;3+,HY -IGC,,,5=%3 ZX3<5=D >3,7?393)5)) -HK$:5,4,K$35=?,5d$ 7:K, , FF@9:$ =4ED >$FD > !+  S ) 2E<HD >3,G/$+,,-456- C$H-9014%5FD >Z#4G 7 ZFHKT,93 Y)D0! @E%$)TD > GQGY]-b$);Q$20+;34=:[]:E {3G3:$3G3D:$Ez%G7|L+$_D% .EV#$+;Q$e0%D,,,@$/!  ,,,HE43$0<T56E<H4: 7 >0Y.&+!'6 >010I+!'!Z(55@K54![tieát . )!"#&'()'*!+(,- -)6 =44 HKT,D >3,$E+  sF@9 :3G34=:T,544IH$HKT,93  Y/;3EEFT,544=4340:G "!G:EEFT,-HE! sEFF @ 3G$K, T, 740+G4./GQG<,Y$<% ;1456 sY)34 !+$T56D4=4%5=D >3 ,=44 F<D > uCDY?F54%5=D >3,)DC,M$?e 34DG<4S S ) 27?393)5) )ZD >93G1?$4QG 3$DCD+D 7-@4935))YKE<;3EO5@C. CL[3<3 @%Y?G:7?$-+.0%,,< @E15=D >3,DC,M <*&$:4&;6 }(-E;/D >3,934E7(n$ 3+ GC ),)F6S<D >3,DC,M;30(:E!V3 7@5)m,[)GDY933)5))>3 3<EWfPf }GI0T7?393)5))YKE<L>3 3<EzfPf2DC353+0J.H)%H$31 6S 7:0H3D >Y%"I .5FD >$ .3c5):[33$K, HKT, }<E<4=:FQ4CF@$ :7K R<Y,IGC,,,5=JGK 9:$ =4 4<D >3,DC,M <*&$6 }~D=D >3,)]!DC,•$€ }<,T$/G^C.E<HD >3,) }(9:3G34=:T,Q4C5d934 }•K3T[t$E<DT.E<H-DV:;3<D >3 ,7?393)5))G:-9;3 EO56C.C >070?)K&+!'!Z(6 \]::&'"#(^!"#,:$BPW_&' ()'*!+(,- -)!`6  R;/ >3,DC,]+7? 393)5)aây  '6F93%E;S2GvD@3:5,cY,4<5=D >3,DC,MG,4,K$35=:5$,cY,C<,93  ZR7•&F#4,I"/= ZR7€n@/W) &FD >#4K"Q &F(6G3G ZR7M(:E!V37@5)m,[)GDY93)5)) >3 3<EWfPf 40++<7?3G=93) 5))!L3SGE3(6S "&FD >#4K"Q 3SGJG43,T[]$)G[]jkEG 4E<7m,q'VK"Q+E3 K"$Kn$K%"$)5)),11;3:E <D%=:RGX3 "&F(6G3G uFJG=K?:?,•cG$[])T,$%)"$W)  4E<7'V$(6G3GL3D<EL3D #H;) @93":WE@G3G *C%%$[]$3cD@DYb3$0G8u%3G3c93 )$)3cD@DYb3$YC,4e53%S HG4 v)H^A=<G3 Huyện, xã anh hùng lực lượng vũ trang: Z%1"+€[]i$*3:$T$:$i4$ mC(W$?1" Z%()+•[]$3$"/$14C$mC u$F"/ Z%&'()+‚[]($"<(9$(-R!$: Z%*^&-+x[]mC=$3mC$%,=$=H Z%)"+k[]4%,$="/$'r( Z%"<(-+o[]YT$i= Z%4+o[]4$= Z%))+o[])$) Zf]+o,mP$mPP Số bà mẹ tỉnh Tây Ninh YC,4e53%g"G8u%3G3ch#GjƒƒƒD k•j<#Goppp+Gkp0G8Y,4e.3I:Dkƒj0G8 HuyệnDương Minh châu có 3 bà mẹ anh hùng ở xã Chà là, xã Bàu Năng, xã Lộc Ninh. Riêng ở[]"#+pjD0& Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: (9C,4eo•3cD@DYb3)5)Nguyễn Văn n, Nguyễn Thò Bé, …… T\25@aTR()'*!+(,- -) R9Tb."cd);;"#9V54 Y6 ZSDGI0T7?393)5));3<5= D >3,DC,M$4EW0G 4 D >3,) G-,1T,TG.,4,K$35=7? 393)5))$A+ @E<Y,4=:$,,, 5=G:D4=$Y,D=44 T @HK;3<D > 3, }4=5:U0n-G31$Gd%$S >)T3c$N T56,%@;3 }4=:15=DC, }4=:C5d @! B4 .YeT6 <Đối với giáo viên6 Zn-G.D%$31S 55=4E<H F5640g(:E!V37@5)m,[)GDY93)5) ).3 3<EWfPfh*4,1U0 }nDYS >=-$53C<)O(*1$ O(2$O(%$eu#^$R)G?$ X$mE#G, ("#f)'DD*3T$%)^3{3:%*^( $W*3| ~D4393"/)= 40! Kr$3GT,_v%$EL3DCD$X]r3D 5b1G$+EFFv% #GjM‚ƒ$E!07m,#Gj€I$Q433T opM #G jM•x$0Ad<=i4&{*^ (|7F3$X5d;)<cA,')DT, <E<,6E< BgPh?DG:;3v+$;!DT14#Gj€xƒ{Rz „|$ /< >033QGOO(*1$O( 2$O(%D;3=-4?TGc?)"3 cC:0G]93/@%%55)E343DT,?,. /3!c?0 uc)4<EWj€^43$'<)-$ 3 u% < (34'DK+^D:393 fG$EF=C u%&4+$I5T3Cu%D-.3<EWj€K+$ 933'De~()+=[]3{%()|$- =)3$5)K3,;QDm9(bn3D- $;)']0UD O(*1]cQG3DO(%DT,#HE'$ +A="<H$-=n+…G{[]14C$%()|~ <GHG:A:DAu4{[]"/|"cE 7 }n>56@;331:E!V3$)53c$ 01AF[]3 @E%D > m-E<Y,/1@;3$5cD%4u4DQ:E< 7m,>3 3<EzfPfJG%D=071D >@<:[)GDY 93@5)m,7CC3 "1AFW) }/GS353+$IH0:GCEO+ 353m9i($*3:$•L33$(#H4*3$•= u$"<Rt4$•=n+…G nDY0:GCG: 793;3H0?D]0$ D;)$N }%7)rEFF 5HKT,!  41D >5d<:E!V393)5))>3 3<EW fPf† TD=:E!V37@5)m,93)5))7<EW fPf† )?0=V3D >93,447m,7<EWfPf 93)5))† Z(T,T. @E%D >GC?!3,+D;3< :50S6$4564  <Đối với học sinh6 ZnD >3,)$01AW) uF5640g(:E!V37@5)m,[)GDY93)5) ).3 3<EWfPfh4/D >3,DC,M ,1 U00< })+034%$† }:593CjM•oD/†:53 34† }uFC=%$4W  }n-GGd%:E<7m,>3 3<EzfPf$3 31)53c5): B4 .Y?. )T5@$(;$6 RDDC,4T56E<Y,,,,E34cG: <1$456! HY;/?37e4= [)G$7,0H;9333!<EWC 7CL:540$4G!:E<HLD%3G Er3+D;3$LD%Lu4DQ:E<7m,>3 3<Ez fPf$[QEsGH93D >3,0J31$)5uT56 EW#$S01ADYAK, [YF%01 AW)$,)0%Y3C93L% *4D%@<C5d4 0<3SG$GC E353:E<D5FD >3A=<G3 Nội dung mở rộng về bối cảnh diễn ra cuộc kháng chiến: n>56D%Lu4DQ07153:E7m,>3 3<Ez fPf93D >5):u%3G ': 7/1:E<EO+  Pháp xây dựng căn cứ Nhóm quân của Phạm Quế Thắng [...]... lịch sử ở địa phương Tây Ninh Truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh giúp học sinh mở rộng cách nhìn về truyền thống đấu tranh của các địa phương khác, từ đó hình thành cái nhìn tổng qt về truyền thống đấu tranh của nhân dân Việt Nam 2 Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Thực hiện giải pháp giúp học sinh hứng thú học tập lịch sử địa phương về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh, tơi đã nghiên... học tập của học sinh qua tiết học lịch sử địa phương về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh ở lớp thực nghiệm (lớp 8A1) và lớp đối chứng (lớp 8A3) bằng phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1(Đánh dấu x vào 1 - 5 ý kiến) Sau khi tác đợng: Lớp 8A1 Lớp 8A3 T NỢI DUNG Khơng Khơng T Đồng ý Đồng ý đồng ý đồng ý 1 Tơi thích giờ học lịch sử địa phương 30 5 26 9 Tây Ninh 2 Tơi thấy giờ lịch sử địa phương. .. hiện đề tài giúp học sinh hứng thú học lịch sử địa phương về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh, giúp giáo viên có biện pháp thích ứng trong việc giảng dạy lịch sử địa phương một cách linh hoạt, sinh động, tạo cho học sinh lĩnh hội kiến thức về lịch sử địa phương Tây Ninh một cách chủ động, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng u q hương, biết trân trọng và giữ gìn những truyền thống q báu... được truyền thống đấu tranh hào hùng của nhân dân Tây Ninh có từ thời xa xưa đến ngày nay - một truyền thống mà người dân Tây Ninh ln tự hào - Áp dụng trong tiết dạy lịch sử ở địa phương, bản thân tơi nhận thấy học sinh nắm rõ hơn về lịch sử cội nguồn của địa phương mình, phát huy tính tích cực tự giác học tập, chịu khó tìm tòi các di tích, chứng tích còn và đang tồn tại để hiểu thêm về lịch sử ở địa phương. .. mơn lịch sử, đặc biệt là lịch sử địa phương của các em tăng dần, thể hiện qua khơng khí học tập sơi nổi ở lớp, sự chuẩn bị bài và tiếp thu kiến thức mới ở các em dần tốt hơn so với lớp đối chứng 8A3 Khảo sát bằng phiếu điều tra: + Lớp 8A1 30 /35 học sinh thích giờ học mơn Lịch sử địa phương + Lớp 8A3 26 /35 học sinh thích giờ học mơn Lịch sử địa phương III KẾT ḶN 1 Bài học kinh nghiệm: - Qua thực... tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển tồn diện ở học sinh - Việc giúp học sinh hứng thú học tập lịch sử địa phương về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh, các em mới cảm thấy u thích bộ mơn, nhận ra được những giá trị của bộ mơn, động lực học tập sẽ được nâng dần Hoạt động học được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, giúp các em dễ dàng... giáo khoa Lịch sử 8 (Bộ GD - ĐT) - Sách lịch sử địa phương Tây Ninh giảng dạy trong trường phổ thơng -Tác giả Nguyễn Ngọc Dũng (chủ biên) - Phương pháp dạy học lịch sử 8 - Tư liệu lịch sử 8 (Phan Ngọc Liên - Nguyễn Ngọc Cơ) - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS (Nguyễn Việt Hùng) - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng mơn lịch sử THCS - Tài liệu tập huấn giáo viên dạy học, kiểm... kiện lịch sử: - Ngay sau khi song bài trên lớp - Đọc lại vở ghi, sách giáo khoa - Nhờ bạn nhắc Trong giờ lịch sử địa phương: - Có nhiều điều hay, thú vị - Cũng bình thường như giờ khác Lớp 8A1 Khơng Đồng ý đồng ý Lớp 8A3 Khơng Đồng ý đồng ý 30 5 25 10 27 8 21 14 15 20 16 19 Qua phiếu điều tra trên tơi nhận thấy: Thái độ học tập của học sinh lớp 8A1có sự chuyển biến tích cực, sự hứng thú học tập mơn lịch. .. mà học sinh biết qua rồi - Đối với bài học tiếp theo: Ánh sáng của Đảng đến với Tây Ninh, giáo viên u cầu học sinh về nhà chuẩn bị tìm hiểu Nhiều tổ chức u nước: thiên địa hội, hội kính u nước… Đảng đến với Tây Ninh bằng những con đường nào? Các cơ sở Đảng hình thành tại địa điểm nào của Tây Ninh? 4 Kết quả đề tài: Trong q trình nghiên cứu, tơi đã sử dụng thang đo thái độ để kiểm chứng hứng thú học. .. Kết hợp quan sát trực quan qua hình ảnh minh chứng sống động lịch sử, …  Hoạt đợng hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Chất lượng đào tạo ở nhà trường khơng chỉ đơn thuần dựa vào phương pháp giảng dạy của thầy mà còn phụ thuộc khơng ít vào phương pháp học tập của trò Chính vì vậy người giáo viên ngồi việc cải tiến phương pháp giảng dạy của mình còn phải làm nhiệm vụ hướng dẫn cho học sinh học tập . f?,L.TH]ñeà taøigGiúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân Tây Ninh h 70D!3;6 HD. >3I#Gopjp$vgPhương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn họcw0A5B,,,@$E1#DG%Q4+G$ _D%Ez#T56E<H4@$. 0<;EH$S;EHA K3.0L;EHST5644: 7%= D3 * Quan niệm về dạy lịch sử địa phương: Z >3,DG:0:,TY,D >5):$DG,4,K$
- Xem thêm -

Xem thêm: giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh, giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh, giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh, Lí do chọn đề tài:

Từ khóa liên quan