0

skkn một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa

18 2,917 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 14:09

1 “MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA” I-Đặt vấn đề Trong một nhà trƣờng Hiệu trƣởng là ngƣời chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của nhà trƣờng. Còn giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là “linh hồn” của lớp học, là nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến bộ và thành công của lớp học. Vai trò của GVCN đặc biệt quan trọng là vậy, cho nên để làm tròn trách nhiệm của mình, GVCN phải đảm nhiệm một khối lƣợng lớn công việc. Đặc biệt là công tác chủ nhiệm đối với các lớp học các hệ bổ túc văn hóa, liên thông, vừa làm vừa học, các lớp bỗi dƣỡng nâng cao trình độ đang học tập tại các Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên (TTGDTX) các tỉnh thì công tác chủ nhiệm đối với các lớp thuộc hệ đào tạo này thì vai trò ngƣời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lại càng có vị trí quan trọng và khó khăn hơn nhiều, vì đối tƣợng tham gia học tập không đồng đều về trình độ và tuổi tác và nó phải là cầu nối giữa lớp với đơn vị chủ trì đào tạo và với đơn vị liên kết đào tạo nhằm giải quyết các công việc có liên quan, toàn bộ công tác điều hành, quản lý học viên; thu học phí chủ yếu là do các đơn vị phối hợp đào tạo phụ trách mà công tác này các đơn vị phối hợp đào tạo giao cho GVCN các lớp. Nếu ngƣời giáo viên chủ nhiệm lớp không điều hành, quản lý lớp học theo đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao thì có nhiều ảnh hƣởng rất lớn đến việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học viên cũng nhƣ giải quyết các công việc có liên quan của 2 đơn vị liên kết ( đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo). Qua thực tế của ngƣời giáo viên chủ nhiệm trong năm học 2012-2013 đối với các lớp đang học tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm hiểu và đƣa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lớp. Với lý do đó tôi viết Sáng kiến kinh nghiệm với tiêu đề: 2 “MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA” II-Cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm lớp, thực trạng và giải pháp đối với công tác chủ nhiệm lớp tại TTGDTX tỉnh Thanh Hoá 1-Cơ sở lý luận 1.1.Khái niệm, vị trí, vai trò của GVCN lớp 1.1.1. Khái niệm: Giáo viên chủ nhiệm lớp là ngƣời đƣợc Hiệu trƣởng lựa chọn từ những giáo viên có kinh nghiệm giáo dục, có uy tín trong học sinh, đƣợc Hội đồng giáo dục nhà trƣờng nhất trí phân công làm chủ nhiệm lớp học xác định để thực hiện mục tiêu giáo dục. 1.1.2 Vị trí, vai trò của GVCN lớp: - Trong công tác Giáo dục, ngƣời GVCN lớp có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh. Ngƣời ta vẫn thƣờng nói rằng GVCN lớp là “một đại diện của Hiệu trƣởng” trong tập thể lớp mình phụ trách. Ngƣời GVCN lớp là linh hồn của lớp học, là ngƣời “cố vấn” tin cậy dẫn dắt, định hƣớng, giúp học sinh biết vƣơn lên, tự hoàn thiện và phát triển nhân cách. Sự phát triển toàn diện của học sinh, sự đi lên của tập thể lớp đều có sự đóng góp quan trọng của GVCN lớp. - Vai trò của ngƣời GVCN lớp trở nên lớn hơn nhiều so với chức năng của giáo viên giảng dạy bộ môn. Ngƣời GVCN lớp là nhà giáo dục, là nhà tổ chức các hoạt động giáo dục, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tƣ tƣởng, nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. - Ngƣời GVCN lớp bằng chính nhân cách của mình, là tấm gƣơng tác động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất nhân cách của học sinh. Mặt khác, họ còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trƣờng, là ngƣời tổ chức phối hợp các lƣợng giáo dục. - Ngƣời GVCN lớp có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của lớp chủ nhiệm và tác động đến sự phát triển nhân cách của mỗi học sinh trong tập tập thể 3 đó, chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về chất lƣợng giáo dục của lớp mình phụ trách. 1.2.Chức năng của GVCN lớp 1.2.1. Chức năng quản lý: GVCN lớp là ngƣời thay mặt Hiệu trƣởng làm nhiệm vụ quản lý toàn diện học sinh. 1.2.2. Chức năng giáo dục: GVCN lớp trƣớc hết phải là nhà giáo dục, thông qua việc tổ chức các hoạt động của tập thể lớp để giáo dục những phẩm chất, nhân cách của mỗi học sinh. 1.2.3. Chức năng đại diện: Ngƣời GVCN lớp đại diện cho Hiệu trƣởng truyền đạt những yêu cầu đối với học sinh. GVCN lớp còn là đại diện cho quyền lợi chính đáng của học sinh trong lớp, bảo vệ học sinh một cách hợp pháp. Phản ánh kịp thời với Hiệu trƣởng, với gia đình học sinh về những nguyện vọng chính đáng của học sinh và của tập thể lớp để cùng có biện pháp để giải quyết phù hợp, kịp thời, có tác dụng giáo dục. 1.3.Nội dung công tác chủ nhiệm lớp 1.3.1.Tìm hiểu và nắm vững đối tƣợng giáo dục: Tìm hiểu đối tƣợng giáo dục vừa là nội dung vừa là điều kiện để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. GVCN lớp cần hiểu rõ hoàn cảnh, cuộc sống, tình cảm của học sinh. Đặc biệt là đối với các trƣờng hợp đặc biệt. 1.3.2. Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp tự quản và xây dựng tập thể học sinh lớp tự quản: Đội ngũ cán bộ lớp là những ngƣời trợ giúp đắc lực giúp GVCN lớp thực hiện chức năng của mình. Đội ngũ cán bộ lớp tốt, có trách nhiệm sẽ tạo cho lớp thành tập thể tốt, qua đó có tác dụng giáo dục tích cực đến các thành viên trong lớp, nhƣng đội ngũ cán sự không phải là công cụ, hay cánh tay nối dài của GVCN lớp. GVCN lớp cần phải bồi dƣỡng năng lực tổ chức và quản lý tập thể lớp cho đội ngũ cán bộ lớp để đảm bảo sự thống nhất giữa quản lý của GVCN và tự quản của học sinh. 1.3.3. Liên kết với các lực lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng: Giáo dục mỗi cá 4 nhân học sinh và tập thể là trách nhiệm của tất cả các giáo viên, các lực lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng, trong đó GVCN lớp giữ vai trò chủ đạo. 1.3.4. Đánh giá kết quả giáo dục và học tập của học sinh lớp chủ nhiệm: Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đối với học sinh đòi hỏi phải khách quan, chính xác, công bằng của ngƣời GVCN lớp. Mục đính đánh giá là nhằm thúc đẩy sự cố gắng vƣơn lên của học sinh. Nhƣ đã phân tích, đánh giá về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngƣời GVCN lớp, qua đó chúng ta nhận thấy rằng tầm quan trọng của ngƣời GVCN lớp là vô cùng quan trọng và nó mang tính đặc thù riêng của mỗi cấp học, bậc học và vị trí, vai trò, chức năng của ngƣời GVCN lớp đối với các loại hình học tập liên kết đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Trung âm GDTX cấp tỉnh lại càng vô cùng quan trọng khi mà toàn bộ công tác quản lý lớp, các công việc của các lớp liên kết đào tạo lại đƣợc giao cho các đơn vị phối hợp đào tạo nhƣ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hoá, mà ở đây toàn bộ công việc này lại đƣợc phân công chủ yếu cho giáo viên chủ nhiệm lớp (từ công tác quản lý nền nếp lớp, liên hệ với trƣờng trung ƣơng về lịch học, lịch thi học phần, công tác đƣa, đón giáo viên giảng dạy toàn bộ công việc này đều phân cấp cho GVCN lớp đầu mối thực hiện sau đó báo cáo lãnh đạo đợn vị. Tóm lại: GVCN lớp có một vai trò rất quan trọng trong các nhà trƣờng, đặc biệt là tại các lớp liên kết đào tạo tại các cơ sở đào tạo có chức năng liên kết, phát triển nguồn nhân lực mà TTGDTX tỉnh Thanh Hóa là một điển hình. Do vậy GVCN lớp cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, bằng nhiều biện pháp quản lý, điều hành linh hoạt của mình để mang lại hiệu quả cao nhất góp phần cho sự thành công, hoàn thành nhiệm vụ của khóa học theo hợp đồng đào tạo mà 2 đơn vị đã ký kết. Sự thành công trong công tác liên kết đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, tạo nguồn cán bộ cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong các năm vừa qua trong đó phải kể đến sự nỗ lực cố gắng của toàn thể GVCN các lớp. 5 2-Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp tại TTGDTX tỉnh Thanh Hoá 2.1-Đặc điểm tình hình chung Vào đầu năm học 2012-2013 Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa có 31 lớp liên kết đang học tại Trung tâm (1 lớp QLGD K1 thi TN tháng 11/2012; 4 lớp đại học Khóa 51 thi TN tháng 12/2012 và tháng 1/2013), trong đó chƣa tính 2 lớp mới thi tuyển sinh trong tháng 12/2012 (1 lớp đại học QLKT của trƣờng ĐH KTQD Hà Nội và 1 lớp đại học công tác xã hội của trƣờng Đại học lao động xã hội. Nhƣ vậy tính đến cuối năm học 2012-2013 tại Trung tâm có 29 lớp của 14 trƣờng Đại học, Học viện với tổng số học viên là: 2.288 Học viên Trong tổng số 29 lớp trên có 7 lớp thuộc khối sƣ phạm tiểu học và mần non là học vào thời gian hè, 5 lớp thƣờng xuyên học vào thứ 6,7 và chủ nhật (2 lớp QLGD, 3 lớp tài chính ngân hàng) còn lại các lớp chủ yếu theo từng kỳ hoặc vào thứ 7 và chủ nhật. Lớp có số lƣợng đông nhất 114HV (lớp đại học SPTH K12 của trƣờng ĐHSPHN I) và lớp có ít học viên nhất là 29 học liên (lớp Đại học xây dựng cầu đƣờng của trƣờng Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng). Lịch học của các lớp liên kết trong Trung tâm có thể phân thành 3 nhóm cụ thể nhƣ sau: Nhóm 1: Chỉ học vào thời gian hè: Tập trung chủ yếu là các lớp thuộc khối sƣ phạm vì đây là thời điểm nghỉ hè của các trƣờng nên các trƣờng chủ trì đào tạo thông thƣờng thực hiện vào thời điểm này. Nhóm 2: Chỉ học vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, nhóm này chủ yếu là các lớp liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học nhƣ các lớp Ngân hàng, Quản lý Giáo dục, các lớp thuộc hệ từ xa Nhóm 3: Học theo từng kỳ, từng môn, nhóm này chủ yếu là các lớp thuộc khối kinh tế, kỹ thuật nhƣ các lớp XD cầu đƣờng, Quản lý kinh tế Công tác chủ nhiệm các lớp chủ yếu đƣợc phân công kiêm nhiệm cho cán bộ, giáo viên của phòng Quản lý đào tạo (có phụ lục kèm theo). Đây cũng là một trong 6 những thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý các lớp thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao đối với các lớp nhƣng đây cũng là một khó khăn cho các đồng chí làm công tác chủ nhiệm vì vừa làm công tác chuyên môn vừa làm công tác chủ nhiệm việc đầu tƣ một cách có hệ thống và chuyên sâu. Chính điều này đồi hỏi GVCN lớp cần phải cố gẵng, nỗ lực hơn nữa, cần đầu tƣ nhiều thời gian,công sức và trí tuệ cho công tác chủ nhiệp lớp có nhƣ vậy thị GVCN lớp mới hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 2.2- Những thuận lợi và khó khăn của công tác chủ nhiệm các lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. 2.2.1-Thuân lợi - Hoạt động quản lý lớp của Giáo viên phụ trách lớp đã đƣợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, ban Giám đốc Trung tâm cụ thể đó là Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ vào quy định của BGD&ĐT, các quy định, nội quy, quy chế của các trƣờng liên kết, các quy định của UBDN tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đƣợc cụ thể hóa thành một quy định để các lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Đó là việc 59/TTGDTX- viên, sinh viên, đây là cơ sở cần thiết và là căn cứ để giáo viên phụ trách lớp quản lý và điều hành các lớp. Trong quy định cũng đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của GVCN cụ thể nhƣ: GVCN lớp sau khi nhận lớp phải kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp, tiếp hành họp lớp chọn cử cán bộ lớp, tham mƣu cho phòng QL ĐT trình Giám đốc hoặc đơn vị chủ trì đào tạo ra quyết định công nhận ban cán sự lớp mình phụ trách. GVCN lớp phải thƣờng xuyên thực hiện việc kiểm tra học viên trên lớp trong các buổi học (có sổ theo dõi riêng: học viên có mặt, vắng mặt, đi học muôn ) kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên việc ghi chép sổ đầu bài của cán bộ lớp - Môi trƣờng học tập cho học viên thuận lợi; tại đây học viên có thể cảm nhận đƣợc tính chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, liên kết từ hệ thống giảng đƣờng, công tác quản lý lớp đến công tác điều hành hệ thống cơ sở vật chất khoa học, đẩm bảo cho 7 hoạt động dạy của giảng viên các trƣờng đại học đến việc học tập của học viên. - Về chế độ đối với giáo viên phục trách lớp Trung tâm có chế độ, chính sách động viên kịp thời cho giáo viên phụ trách lớp nhƣ tiền điện thoại, tiền trích phần trăm học phí cho giáo viên - Nền nếp học tập của học viên và công tác đón tiếp giảng viên của các trƣờng đại học về làm nhiệm vụ tại Trung tâm đã đƣợc thực hiện tốt từ nhiều năm, chính vì vậy đã xây dựng tốt đƣợc mối quan hệ giữa Trung tâm với các trƣờng Đại học, Học viện. - Trung tâm đã thành lập Ban quản lý nền nếp lớp học do đồng chí phó Giám đốc làm trƣởng ban quản lý, chính vì vậy đây là một thuận lợi, là điểm tựa cho giáo viên về công tác quản lý học viên. - Cơ sở vật chất, phòng nhà khách, nhà ăn, các điều kiện, thiết bị dạy học đã đƣợc Trung tâm đầu tƣ khang trang có khá đầy đủ hệ thông máy chiếu, phòng máy vi tính cho các lớp đƣợc học tập theo yêu cầu của nội dung chƣơng trình. - Ban cán sự các lớp sau khi đƣợc bầu và đi vào hoạt động đã khá năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm với nhiệm vụ đƣợc phân công hoàn thành công việc đƣợc giao. 2.2.2- Khó khăn: - Do cơ cấu tổ chức ở các Trung tâm GDTX cấp tỉnh không có phòng Quản lý học sinh sinh viên nhƣ các trƣờng chuyên nghiệp, mà nhiệm vụ này là một phần công việc của phòng quản lý đào tạo nên việc theo dõi sĩ số, kế hoạch dạy và học đƣợc giao cho GVCN lớp quản lý, theo dõi. Trong khi đó GVCL lớp chủ yếu là kiêm nhiệm, bên cạnh đó học viên tham gia học tập chủ yếu là cán bộ công chức nên ít nhiều công việc cơ quan cuãng bị chi phối vào thời gian học tập nên tình trạng học viên đi học không thƣờng xuyên là điều không tránh khỏi. Chính vì vậy công tác quản lý học viên gặp khá nhiều khó khăn. - Đối tƣợng đi học tại Trung tâm phần lớn là cán bộ công chức đang làm việc tại các cơ quan, công sở nhà nƣớc, kiến thức văn hóa cơ bản có nhiều hạn chế, khả 8 năng tƣ duy và tiếp thu kiến thức mới chậm, trong khi đó thời gian tự học chƣa đƣợc đầu tƣ phù hợp nên chất lƣợng học tập chƣa cao. Và một đặc điểm nữa đó là đối tƣợng tham gia học tập trong cùng một lớp có nhiều trình độ, lứa tuổi, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế, tâm sinh lý lứa tuổi rất khác nhau, chính vì vậy công tác điều hành, quản lý của ngƣời giáo viên gặp khá nhiều khó khăn nếu ngƣời giáo viên chủ nhiệm lớp không điều hành, quản lý lớp thật linh hoạt, nhịp nhàng thì hiệu quả thu đƣợc không cao. - Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa hiện tại đang liên kết với 14 trƣờng Đại học, Học viện, song nhìn chung chƣa có sự thống nhất chung đối với các trƣờng Đại học, Học viên về cơ chế phối hợp quản lý, tổ chức, điều hành công tác chủ nhiệm lớp, mỗi trƣờng có một cách quản lý khác nhau theo kiểu riêng của mình từ công tác giảng dạy trên lớp đến việc tổ chức thi học phần cũng nhƣ cách thức tổ chức quản lý, phối hợp thực hiện hợp đồng đào tạo không có sự thống nhát giữa các đơn vị liên kết đào tạo. - Theo Quyết định của Bộ GD&ĐT đối với các lớp liên kết không đƣợc đặt tại các huyện không có đủ tiêu chuẩn theo quy định, chính vì vậy các đối tƣợng đi học đều phải tập trung về những đơn vị đƣợc các cấp có thẩm quyền cho phép nhƣ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Do vậy trong lớp học có rất nhiều đối tƣợng tham gia mà phần nhiều đều ở tại các huyện xa, chính vì vậy trong thời gian học tập tại Trung tâm phải ở trọ lại trong một thời gian dài, điều này cũng là một khó khăn, vất vả cho việc chi phí của học viên đang theo học tại Trung tâm. - Việc thoi dõi, quản lý sĩ số lớp học gặp khá nhiều do việc đi học của học viên không chuyên cần và chƣa có thái độ không rõ ràng, dứt khoát trong việc còn học hay nghỉ học. Số lƣợng học viên các lớp đều khá đông, chính vì vậy để kiểm tra sĩ số thƣờng xuyên là điều không thể thực hiện đƣợc vì mất rất nhiều thời gian để điểm danh cả lớp, bên cạnh đó thời gian trên lớp chủ yếu dành cho việc giảng dạy của giảng viên, chính vì vậy việc sắp xếp thời gian trong buổi học, ngày học cho việc kiểm tra sĩ số là hết sức khó khăn nếu chúng ta không tìm ra đƣợc biện 9 pháp phù hợp cho công việc này. - Một số trƣờng Đại học trong công tác đấu mối, liên hệ, giải quyết các công việc thông thƣờng làm việc trực tiếp với ban cán sự lớp mà không thông qua giáo viên phụ trách lớp và Trung tâm, do vậy trong quá trình điều hành, quản lý lớp gặp rất nhiều khó khăn. - Ban cán sự một số lớp tự ý liên hệ và giải quyết các công việc có liên quan đến kế hoạch, học tập trực tiếp với các trƣờng Trung ƣơng và giảng viên, chính vì vậy gây bị động cho giáo viên chủ nhiệm và Trung tâm trong công tác điều hành, quản lý. - Mốt số trƣờng Trung ƣơng do công tác lập kế hoạch không chính xác, khoa học chính vì vậy đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành, quản lý, sắp xếp kế hoạch học tập tại Trung tâm (Trƣờng đại học công nghệ Đông Á, Học viện QLGD ) - Việc tổ chức thi lần 1 và lần 2 của Viện Đại học Mở Hà Nội của 2 lớp Đại học KT và QTKD chƣa hợp lý gây nhiều bất cập trong việc thông báo cho học viên đến dự thi lần 2. - Ý thức, lập trƣờng của học viên về việc học tập còn nhiều dao động, chƣa nhất quán đƣợc việc có học nữa hay dừng không đi học nữa chính vì vậy điều này gây khá nhiều khó khăn cho việc quản lý lớp (đặc biệt là học viên các lớp hệ từ xa của Viện đại học Mở Hà Nội). 2.3. Tình hình thực hiện công tác chủ nhiệm lớp tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa Trong những năm gần đây công tác chủ nhiệm của GVCN và hoạt động của các lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, GVCN các lớp đã bám sát các lớp học mặc dù đó là những ngày nghỉ nhƣng GVCN lớp vẫn thƣờng xuyên có mặt để quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của lớp và của 2 đơn vị liên kết, nền nếp thực hiện của các lớp đã khá đảm bảo theo quy định. Song bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc nêu trên vẫn 10 còn có những tồn tại hạn chế yếu kém nhƣ: - GVCN lớp chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch tổng thể cho kỳ học, tính chuyên nghiệp trong công tác chủ nhiệm lớp chƣa cao. Học viên đi học tinh thần, trách nhiệm và tính chuyên cần chƣa thật sự đảm bảo, nhiều khi còn ỷ lại cho hoạt động của ban cán sự lớp. - Một số đồng chí giáo viên phụ trách lớp còn chƣa thực sự sát sao, bám lớp, nắm bắt tình hình của lớp, cùng lớp giải quyết các công việc có liên quan giữa lớp với Trung tâm và các trƣờng liên kết, chính vì vậy lợi dụng vào đó ban cán sự lớp đã rất tùy tiện trong điều hành lớp, tùy tiện trong việc liên hệ với các trƣờng Trung ƣơng để thay đổi kế hoạch học tập và thi học phần thậm chí có những lớp Ban cán sự lớp tự động liên hệ với trƣờng Trung ƣơng để rút ngắn thời gian đào đạo của khóa học mà không báo cáo giáo viên phục trách lớp và Trung tâm. - Triển khai, thực hiện Quyết định số 42/BGD-ĐT; nội quy Học viên, nội quy phòng thi và quy định số 59/TTGDTX-HC chƣa tốt cụ thể đó là một bộ phận ban cán sự các lớp và học viên quan niệm Trung tâm GDTX chỉ là địa điểm gửi của các trƣờng Đại học để học nhờ mà thôi do vậy vấn đề nhận thức và ý thức chấp hành nội quy, quy định của Trung tâm chƣa cao. - Nội quy, giờ giấc học tập: Nhìn chung các lớp chấp hành khá tốt giờ ra, riêng giờ vào hầu hết các lớp thực hiện chƣa nghiêm túc còn viện dẫn nhiều lý do khác nhau đặc biệt là các lớp hệ đào tạo từ xa và buổi đầu tiên của các lớp học 3 ngày thứ 6,7 và ngày chủ nhật. - Ý thức tham gia học tập của một số học viên còn thấp, chƣa thật sự nghiêm túc trong học tập, trong quá trình tham gia học tập còn nghỉ học không có lý do đôi khi không bận việc vẫn không đi học đặc biệt là học viên của các lớp hệ từ xa. - Một số HV tính kỷ luật và tính nhất quán không cao, cụ thể là tham gia học tập không đều kỳ này tham gia học và thi, kỳ sau lại bỏ và kỳ tiếp lại đến đăng ký học và thi điều này gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý của GVCN và công [...]... ch-a tích cực trong công việc, nhiệm vụ đ-ợc Trung tâm và tập thể lớp giao cho Điều này đã ảnh h-ởng không nhỏ đến việc thực hiện việc duy trì tính chuyên cần và nền nếp lớp học Một số cán bộ lớp còn bao che cho nhau trách sự kiểm tra của giảng viên và giáo viên chủ nhiệm lớp chính điều này đã ảnh h-ởng đến nề nếp của lớp 3-Mt s bin phỏp cụng tỏc ch nhim ca GVCN cỏc lp liờn kt t hiu qu cao, phự hp vi... ngi hc 2.2 i vi Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa: Trung tõm cú k hoch tham mu vi cỏc cp cú thm quyn ci to, sa cha, u t xõy dng mi khu ký tỳc xỏ hc viờn n hc tp ti Trung tõm cú ni n, ngh to thun li thu hỳt hc viờn tham gia hc tp nõng cao trỡnh nghip v chuyờn mụn ti Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa 2.3 i vi UBND tnh Thanh Húa: Ch th S 10/CT-UBND ngy 08/7/2010 ca UBND tnh Thanh Húa v vic chn chnh hot ng liờn... phỏp phự hp trong qun lý, iu hnh thỡ hiu qu mang li s khụng cao Qua thi gian cụng tỏc ti Trung tõm, qua thc t lm cụng tỏc ch nhim lp trong nm hc 2012-2013 bng mt s bin phỏp nh ó trỡnh by trờn õy, tụi nhn thy rng nu chỳng ta lm tt cụng tỏc ch nhim lp thỡ hiu qu o to cỏc lp liờn kt mang li hiu qu khỏ tt c th nh tỡnh trng hc thay, thi h, tỡnh trng ngh hc vụ lý do, chõy ỡ hc phớ gn nh khụng tn ti trong cỏc... ti trong cỏc lp liờn kt o to ti Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa 4.2 Do thc hin tt cụng tỏc ch nhim lp nờn cỏc phong tro, cỏc cụng vic ca lp thc hin m bo nhp nhng v hiu qu cao, nh cụng tỏc thu np hc phớ c thc hin ỳng tin v thi gian v mc thu ca cỏc trng Trung ng, khụng cũn tỡnh trng hc viờn n ng hc phớ kộo di, phong tro xõy dng qu khuyn hc ca cỏc lp ó c thc hin cú hiu qu 4.3.Mi quan h gia tp th lp vi Trung. ..tỏc qun lý ca Trung tõm v cỏc trng liờn kt cho cụng tỏc theo dừi hc tp v thi hc phn, xột iu kin d thi cho HV - Cụng tỏc xột iu kin thi hc phn ca mt s ging viờn ca mt s lp cũn mang tớnh hỡnh thc, co bng cha ng viờn khuyn khớch c nhng i tng chuyờn cn v cú ý thc hc tp tt - Vn cũn tn ti mt trng hp hc viờn do nhiu lý do khỏc nhau khụng i hc m nh ngi khỏc n hc h, im danh h - Ban cán sự của một số lớp hoạt... thc hin cú hiu qu 4.3.Mi quan h gia tp th lp vi Trung tõm GDTX tnh v trng ch trỡ o to c thng xuyờn, liờn tc, m bo ỳng theo quy nh Cụng tỏc ún tip cỏn b, giỏo viờn vo ging dy v cụng tỏc ti Trung tõm c m bo Vựi lũng khỏch n, va lũng khỏch i v iu ny ó to c n tng tt p ca cỏc trng i hc, Hc vin i vi tnh Thanh Húa núi chung v vi Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa núi riờng 4.4 Nh lm tt cụng tỏc ch nhim, iu hnh... hỡnh cỏc lp liờn kt o to ang hc ti Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa Trong thi gian cụng tỏc ti phũng Qun lý o to tụi ó a ra mt s bin phỏp c th nh sau: 3.1 Kho sỏt, nghiờn cu k c im tỡnh hỡnh ca lp t ú xõy dng ni quy, k hoch hot ng ca lp v tin hnh i hi bu ra ban cỏn s lp: - Ngay sau khi nhn lp GVCN lp phi tỡm hiu, nghiờn cu v c im, tỡnh hỡnh ca lp mỡnh ph trỏch nh: tui trung bỡnh ca lp (hc viờn nhiu tui... lp, ban cỏn s lp hoc ging viờn cú th d dng im danh qua 13 s lp hc vo bt k thi im no trong khi ang hc tp m khụng cn phi dng vic hc tp ca lp 3.4 Xõy dng mi quan h on kt, to mụi trng thõn thin, gn gi gia cỏc lp trong Trung tõm vi nhau to nờn mt sc mnh tng hp thc hin hiu hiu qu nhim v c giao Hng nm ti Trung tõm GDTX tnh Thanh Húa cú trờn 30 lp liờn kt o to hc tp, nu giỏo viờn ch nhim cỏc lp tp hp c sc mnh... nh (t 3 dn 5 nhúm tựy theo s lng hc viờn) Cỏc nhúm sau khi c chia, mi nhúm phi thnh lp mt nhúm trng v tng thnh viờn trong nhúm c c nh ch ngi trong lp (v trớ ny c c nh trong c khúa hc hoc nu cn thit mi thay i) Ton b s ngi trong lp c thụng bỏo cho: Giỏo viờn ch nhim, giỏo viờn ging dy, tr lý phũng v c miờn yt ti lp hc - Tng mụn hc cú mt s im danh riờng (phn ph lc) s im danh ny do hc viờn t ghi h tờn v... Quy ch tuyn sinh i hc v cao ng hỡnh thc va lm va hc ban hnh kốm theo Quyt nh s 62/2008/Q-GDT ngy 25 thỏng 11 nm 2008 ca B trng B Giỏo dc v o to; + Quyt nh s 42/2008/Q-BGDT ngy 28 thỏng7 nm 2008 ca B Giỏo dc v o to ban hnh Quy nh v liờn kt o to trỡnh trung cp chuyờn nghip, cao ng, i hc; 14 + Cỏc vn bn hng dn vic thc hin ni quy, quy nh ca cỏc trng liờn kt v c bit ú l Q - Trung tõm GDTX tnh v 23/3/2011 . “MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA” II-Cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm lớp, . 1 “MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA” I-Đặt vấn đề Trong một nhà trƣờng Hiệu. với các lớp đang học tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm hiểu và đƣa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lớp. Với lý do đó tôi viết Sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa, skkn một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa,

Từ khóa liên quan