0

skkn biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường thpt số 1 huyện văn bàn, tỉnh lào cai

18 1,247 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:40

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề t ià Ng y nay, khi nhân loà ại bước v o thà ế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học v côngà nghệ, thế kỷ của trí tuệ v cà ạnh tranh thị trường, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin v xu thà ế to n cà ầu hóa đã đặt ra những yêu cầu to lớn, cấp bách về nguồn lực, đặc biệt l chà ất lượng nguồn lực con người. Nghị quyết Đại hội Đảng to n quà ốc lần thứ IX đã xác định: “Phát triển giáo dục v à đ o tà ạo l mà ột trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá, l à điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh v bà ền vững”. Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của giáo dục v à đ o tà ạo, Đảng v Nh nà à ước ta luôn coi “Giáo dục v à đ o tà ạo l quà ốc sách h ng à đầu, đầu tư cho giáo dục l à đầu tư cho sự phát triển”. Giáo dục phổ thông l nà ền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân m trong à đó giáo dục Trung học phổ thông (THPT) sẽ l cà ơ sở đem đến chất lượng cho cả hệ thống giáo dục. Mục tiêu của giáo dục THPT l nhà ằm giúp học sinh củng cố v phát trià ển những kết quả của Giáo dục trung học cơ sở, ho n th nh hà à ọc vấn phổ thông để học nghề, tìm kiếm việc l m, tham giaà v o cuà ộc sống lao động, hoặc để tiếp tục học lên Cao đẳng - Đại học. Đó l mà ục tiêu rất thiết thực m mà ỗi học sinh đều mong muốn đạt được sau những năm d i hà ọc tập bằng cuộc thử sức qua kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT l mà ột trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng của một nh trà ường. Vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả của kì thi tốt nghiệp THPT luôn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm v tìm già ải pháp để nâng cao tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Trường THPT số 1 huyện Văn b n, tà ỉnh L o Cai trong nhà ững năm qua có kết quả thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi tương đối ổn định v có chià ều hướng đi lên, nh trà ường đã khẳng định được vị thế so với các trường THPT trong tỉnh. Bản thân được Hiệu trưởng phân công phụ trách công 2 tác quản lý ôn tập thi tốt nghiệp, do vậy tôi chọn đề t i: à “Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n, tà ỉnh L o Caià ” l m à đề t i sáng kià ến kinh nghiệm. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n, tà ỉnh L o Cai nhà ằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi tốt nghiệp THPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục to n dià ện trong nh trà ường. 3. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n, tà ỉnh L o Cai.à 4. Phạm vi v kà ế hoạch nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý ôn tập thi tốt nghiệp của lãnh đạo trường THPT huyện Văn B n, tà ỉnh L o Cai.à - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2012. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề t i có nhià ệm vụ chỉ ra cách l m trong công tác quà ản lý ôn thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n.à 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. - Phương pháp quan sát. PHẦN NỘI DUNG 3 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Nâng cao chất lượng giáo dục to n dià ện trong nh trà ường l mà ột trong những lĩnh vực khoa học được nhiều nh quà ản lý giáo dục quan tâm nghiên cứu và đặc biệt l nhà ững cán bộ quản lý giáo dục ở các nh trà ường với những góc độ quan sát khác nhau. Trong mỗi cách tiếp cận thì những biện pháp của nh quà ản lý đưa ra có sự khác biệt để phù hợp với đặc điểm, đối tượng nghiên cứu. Việc tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh l mà ột trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường THPT, công tác n y luôn nhà ận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục v à Đ o tà ạo, lãnh đạo Sở Giáo dục v à Đ o tà ạo, các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục v à Đ o tà ạo, cán bộ quản lý các nh trà ường. Trên địa b n tà ỉnh L o Cai, h ng nà à ăm Sở Giáo dục v à Đ o tà ạo đều tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc tổ chức, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT. Qua nghiên cứu cho thấy các báo cáo, tham luận của lãnh đạo các trường trong những năm học vừa qua tập trung cơ bản v oà các vấn đề sau: - Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 ngay từ đầu năm học v tà ổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong cả năm học. - Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy v ôn tà ập phù hợp. - Phân công giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn trực tiếp giảng dạy v ôn tà ập thi tốt nghiệp. - Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập theo hướng đối tượng học sinh đã phân hóa. - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt l giáo viên trà ẻ, ít kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp. - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức công đo n, à đo n thanh niên trong công tác quà ản lý học sinh. 4 - Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp h nh tà ốt nội quy của nh trà ường v tà ự học ở nh .à - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng có trách nhiệm trong nh trà ường,… Mặc dù các biện pháp đưa ra l rà ất nhiều, nhưng cách thức để thực hiện mỗi biện pháp của từng trường l khác nhau v trong mà à ỗi biện pháp đưa ra cũng có những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện. Do vậy có những biện pháp được thực hiện triệt để nhưng cũng có những biện pháp mới thể hiện trên báo cáo, tham luận. Thực tế cho thấy nhiều trường rất khó khăn trong việc dạy phân hóa theo đối tượng học sinh v o buà ổi chiều, tổ chức học theo hướng phân hóa một thời gian ngắn thì lại quay trở lại học theo đơn vị lớp do không nhận được sự ủng hộ từ phía học sinh, sự đồng tình từ giáo viên trực tiếp giảng dạy chính khóa. Việc phân công giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn trực tiếp giảng dạy v ônà thi tốt nghiệp cũng không phải l vià ệc l m dà ễ với các trường có lực lượng giáo viên cốt cán mỏng, thường đội ngũ n y à đảm nhận các công việc ôn thi học sinh giỏi và ôn thi chuyên nghiệp nhiều hơn so với dạy ôn thi tốt nghiệp. Ở góc độ quản lý ôn tập thi tốt nghiệp thì có nhiều báo cáo, tham luận của lãnh đạo các trường THPT trong tỉnh L o Cai thà ực hiện thường niên trong các năm học, nhưng thể hiện qua một sáng kiến kinh nghiệm thì có rất ít người nghiên cứu về vấn đề n y. à 2. Những thuận lợi, khó khăn trong quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông số 1 huyện Văn B nà 2.1. Thuận lợi Công tác ôn tập thi tốt nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Đủ giáo viên các môn học theo quy định, đội ngũ giáo viên cơ bản l trà ẻ, nhiệt tình, năng động song còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như quản lý học sinh. Có giáo viên cốt cán ở hầu hết các môn văn hóa cơ bản. 5 Nền nếp nh trà ường tốt, học sinh ngoan tuy nhiên khả năng nhận thức của một bộ phận học sinh còn hạn chế. Cơ sở vật chất của nh trà ường cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập v cácà hoạt động giáo dục khác của nh trà ường. Môi trường xã hội tốt. Cấp ủy v Chính quyà ền địa phương, các tổ chức xã hội, các ban ng nh à địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động giáo dục của nh trà ường. Đội ngũ cán bộ quản lý của nh trà ưởng trẻ, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề. Công tác quản lý điều h nh tà ừ lãnh đạo nh trà ường đến các tổ trưởng chuyên môn, đầu mối của các tổ chức đo n thà ể luôn đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả. 2. Khó khăn Đội ngũ giáo viên cốt cán ở các môn rất mỏng do thuyên chuyển công tác nhiều trong những năm gần đây. Một số giáo viên ở các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh mặc dù đã giảng dạy nhiều năm nhưng không thể bố trí dạy lớp 12 do phương pháp cũng như kiến thức bộ môn còn nhiều hạn chế. Khó khăn của đội ngũ giảng dạy 8 môn văn hóa cơ bản thể hiện qua các số liệu sau: - Môn Toán: 10 giáo viên trong đó có 1 giáo viên cốt cán l m quà ản lý; 1 giáo viên mới nhận công tác năm học 2010-2011; 1 giáo viên trình độ đại học Trung học cơ sở rất yếu về chuyên môn nên nhiều năm chỉ bố trí dạy ở lớp 10; 1 giáo viên điều kiện sức khỏe yếu nghỉ nhiều; 2 giáo viên đã công tác nhiều năm nhưng do phương pháp cũng như năng lực chuyên môn còn hạn chế nên chưa thể bố trí dạy lớp 12. - Môn Vật lý: 5 giáo viên, không có giáo viên cốt cán; chất lượng thi tốt nghiệp môn Vật lý trong nhiều năm qua rất thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. - Môn Hóa học: 4 giáo viên, có 1 giáo viên cốt cán đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012; 2 giáo viên mới chuyển về trường công tác từ học kì II của năm học 2010-2011. 6 - Môn Ngữ văn: 8 giáo viên, đây l tà ổ chuyên môn có lực lượng giáo viên tương đối đều tay, nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn tốt. Tuy nhiên còn 1 giáo viên đã giảng dạy nhiều năm nhưng không bố trí dạy được ở lớp 12. - Môn Tiếng Anh: 5 giáo viên trong đó có 4 giáo viên trình độ tại chức, khó khăn trong việc dạy Tiếng Anh hệ 7 năm cho học sinh. Có 1 giáo viên cốt cán đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. - Môn Sinh: 4 giáo viên, trong đó 3 giáo viên mới ra trường được 3 năm; 1 giáo viên có kinh nghiệm nhất đã bổ nhiệm l m quà ản lý từ tháng 2/2011. - Môn Sử: 3 giáo viên, cả 3 giáo viên n y à đều rất yếu về phương pháp, năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế. - Môn Địa lý: 3 giáo viên trong đó có 1 cán bộ quản lý; 2 giáo viên mới ra trường được 3 năm. Đa số học sinh nhận thức yếu về các môn tự nhiên v môn Tià ếng Anh, tuyển sinh đầu v o thà ấp, học sinh rỗng kiến thức từ các lớp dưới do đó việc bù lập kiến thức v dà ạy kiến thức mới gặp rất nhiều khó khăn. Học sinh ở các xã chiếm 72,6%, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn do đó cha mẹ học sinh còn mải lo l m à ăn kinh tế, l m nà ương, l m rà ẫy ít quan tâm đến việc học h nh cà ủa con em mình. Những thuận lợi v khó khà ăn trên l mà ột trong những cơ sở đề đưa ra các biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường THPT số 1 huyện Văn B n gópà phần nâng cao chất lượng v hià ệu quả thi tốt nghiệp của học sinh. 3. Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông số 1 huyện Văn B nà 3.1. Phân công nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu dạy phân hóa theo đối tượng học sinh ôn tập thi tốt nghiệp 3.1.1. Mục đích của biện pháp Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên bộ môn với chất lượng môn học ở các lớp giáo viên được phân công giảng dạy. 7 Tạo sự thống nhất trong giảng dạy chính khóa cũng như ôn thi tốt nghiệp khi phân loại đối tượng học sinh. 3.1.2. Nội dung v cách thà ức thực hiện Trong phân công nhiệm vụ cho giáo viên hiện nay, nhiều trường sử dụng cách thức giao cho các tổ chuyên môn dự kiến phân công rồi trình lên Hiệu trưởng xem xét, cân nhắc, phê duyệt. Đây l cách l m dà à ựa trên tính dân chủ của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường v tà ạo được sự đồng thuận cao giữa giáo viên với lãnh đạo nh trà ường. Tuy nhiên, cách phân công nhiệm vụ n y chính l à à điều gây khó khăn trong khi phân công giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp theo đối tượng đã phân hóa bởi vì khi học chính khóa học sinh được học giáo viên A nhưng khi ôn thi buổi chiều lại l giáo viên B. Chúng ta và ẫn nói l giao cho giáo viên có kinhà nghiệm dạy lớp 12 v ôn thi tà ốt nghiệp theo đối tượng học sinh đã phân loại, do vậy nếu chúng ta phân công giáo viên A vừa dạy chính khóa vừa dạy ôn thi tốt nghiệp thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn so với việc phân công giáo viên n y dà ạy chính khóa, giáo viên kia dạy ôn thi tốt nghiệp. Chỉ riêng với đối tượng học sinh ôn thi chuyên nghiệp thì hãy d nh à đội ngũ giáo viên tốt nhất để đảm nhiệm công việc n y, vì là ẽ đây l à đối tượng học sinh có nhận thức tốt gặp được các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn tốt các em sẽ phát huy được nhiều hơn khả năng học tập của bản thân v nà ếu không phân công như thế, tự các em cũng sẽ tìm đến những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt nhất để học. Với trường THPT số 1 huyện Văn B n, công tác ôn tà ập thi tốt nghiệp, ôn thi chuyên nghiệp được nhà trường tổ chức v duy trì tà ốt bởi trong phân công nhiệm vụ nh trà ường luôn quan tâm đến việc đảm bảo dạy phân hóa đối tượng học sinh trong quá trình ôn thi. Cách phân công giảng dạy như sau: - Phân công dạy chính khóa theo cặp giáo viên của tất cả các môn văn hóa cơ bản. - Phân công giáo viên có năng lực về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có kinh nghiệm dạy lớp 12 v tà ạo điều kiện cho những giáo 8 viên trẻ có triển vọng về chuyên môn cùng tham gia giảng dạy. Trong đó riêng với lớp chọn của lớp 12 được ưu tiên nhất về đội ngũ giáo viên. Trong những năm học gần đây trường THPT số 1 huyện Văn B n à ổn định ở 21 lớp v có 7 là ớp 12, có 1 lớp chọn l 12A1, chúng tôi thà ực hiện như sau: - Phân công dạy theo cặp: 12A2 với 12A7, 12A3 với 12A5, 12A4 với 12A6. - Phân công giáo viên cốt cán dạy lớp chọn 12A1. - Trong ôn tập thi tốt nghiệp, phụ đạo chia tách đối tượng học sinh từ các lớp 12A2 đến 12A7 th nh 3 à đối tượng: + Đối tượng 1: gồm những học sinh khá, giỏi, giáo viên dạy ôn thi ở lớp n yà theo nhu cầu học tập của học sinh. + Đối tượng 2: gồm những học sinh ở mức trung bình khá được ghép theo các cặp lớp 12A2,7; 12A3,5; 12A4,6. + Đối tượng 3: gồm những học sinh trung yếu v hà ọc sinh yếu được ghép theo các cặp lớp 12A2,7; 12A3,5; 12A4,6. Như vậy, với cách phân công trên thì sẽ đáp ứng được việc giáo viên dạy chính khóa trực tiếp ôn tập thi tốt nghiệp, phụ đạo. Trong quá trình học tập học sinh dễ nắm bắt kiến thức hơn, giáo viên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học sinh v à để l m à được việc n y thì lãnh à đạo nhà trường phải l ngà ười trực tiếp phân công nhiệm vụ. 3.2. Phân loại học sinh đúng đối tượng v có kà ế hoạch ôn tập phù hợp theo từng giai đoạn trong năm học 3.2.1. Mục đích của biện pháp Phân loại học sinh đúng đối tượng giúp giáo viên có phương pháp, cách thức ôn tập phù hợp, từ đó nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn giúp học sinh chủ động trong ôn tập, tránh học nhồi nhét kiến thức v o thà ời điểm cuối năm học v tà ăng cường khả năng tự học, tự ôn tập của học sinh đặc biệt l và ới đối tượng học sinh có học lực trung bình yếu v hà ọc lực yếu. 9 3.2.2. Nội dung v cách thà ức thực hiện Nếu phân loại đối tượng học sinh theo từng môn học thì việc biên chế lớp học buổi chiều v xà ếp lịch học vô cùng khó khăn v có là ẽ không thực hiện được. Trên thực tế cho thấy nếu học sinh học được các môn tự nhiên thì chắc chắn sẽ học được các môn xã hội, trường hợp học sinh học được môn tự nhiên m không hà ọc được môn xã hội chỉ l nhà ững trường hợp đặc biệt v à đối tượng n y nà ếu có thì rất ít. Dựa trên thực tế n y chúng tôi là ấy tiêu chí để phân chia đối tượng học sinh cơ bản dựa v o môn Toán, giao cho giáo viên dà ạy môn Toán kết hợp với giáo viên chủ nhiệm phân chia học sinh th nh 3 à đối tượng như ở biện pháp 1 đã nêu. Nhiều năm nh trà ường đã áp dụng cách phân chia đối tượng dựa trên tiêu chí n y v à à đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ từ phía đội ngũ giáo viên v hà ọc sinh, không có học sinh phản ảnh về việc phân chia đối tượng hay phân công giáo viên giảng dạy không phù hợp v à đặc biệt không có hiện tượng học sinh phải học thêm ở ngo ià trường. Kế hoạch ôn tập được nh trà ường tổ chức th nh 4 giai à đoạn: - Giai đoạn 1: Từ đầu năm học đến kết học kì I, tổ chức ôn thi tốt nghiệp với các môn Toán (3 tiết/tuần), Ngữ văn (2 tiết/tuần), Tiếng Anh hệ 7 năm (3 tiết/tuần) v hà ệ 3 năm (2 tiết/tuần). Phụ đạo môn Vật lý, Hóa học mỗi môn 2 tiết/môn/tuần theo đối tượng học sinh đã phân theo đối tượng từ lớp 12A2 đến 12A7. Thời lượng học 3 buổi/tuần. Riêng lớp 12A1 chỉ ôn thi tốt nghiệp với môn Tiếng Anh. - Giai đoạn 2: Từ đầu học kì I đến thời điểm thông báo môn thi tốt nghiệp tổ chức học phụ đạo thêm các môn Lịch sử, Địa lý, Sinh học v bà ố trí 1,5 tiết/môn/tuần. Thời lượng học 4 buổi/tuần. Riêng lớp 12A1 vẫn duy trì ôn thi tốt nghiệp với môn Tiếng Anh. - Giai đoạn 3: Từ thời điểm thông báo môn thi tốt nghiệp đến khi kết thúc chương trình học chính khóa ôn 6 môn thi tốt nghiệp theo thông báo của Bộ Giáo dục v à Đ o tà ạo. Thời điểm n y nh trà à ường tiếp tục phân chia học sinh thuộc đối tượng 2 v 3 kà ỹ hơn thông qua việc biên chế thêm 1 lớp gồm những đối tượng học 10 sinh yếu nhất nếu không có sự cố gắng nỗ lực sẽ trượt tốt nghiệp v phân công à đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nhất trong công tác ôn thi tốt nghiệp giảng dạy lớp n y, à đồng thời điều chuyển học sinh giữa các lớp thuộc đối tượng 2 v à đối tượng 3 còn lại cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo theo từng cặp lớp để giáo viên dạy chính khóa sẽ ôn thi tốt nghiệp, l m nhà ư thế giáo viên sẽ sâu sát hơn với từng học sinh. - Giai đoạn 4: Từ thời điểm ho n th nh chà à ương trình chính khóa đến hết năm học (thường kết thúc quá trình ôn thi v o khoà ảng 22 đến 25/5). Thời điểm n yà nh trà ường bố trí ôn tập v o buà ổi sáng, các buổi chiều học sinh yếu v trung bìnhà yếu đến trường tự học dưới sự quản lý, hướng dẫn của giáo viên. Cách thức tổ chức của giai đoạn 4 như sau: + Với đối tượng học sinh trung bình khá, học sinh khá v già ỏi bản thân các em có tinh thần tự giác trong học tập v có khà ả năng sắp xếp thời gian hợp lý để tự học, tự ôn tập trên cơ sở nền kiến thức đã được trang bị trong suốt quá trình tổ chức ôn tập do đó không nên học theo kiểu nhồi nhét m à để các em có thời gian tự ôn tập ở nh v o các buà à ổi chiều. + Với đối tượng học sinh yếu, trung bình yếu đến trường tự học v o tà ất cả các buổi chiều trong tuần, nh trà ường biên chế th nh 5 là ớp, mỗi lớp không quá 25 học sinh v phân công giáo viên trà ực giám sát, giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trong từng buổi, quy định rõ nội dung tự học trong từng buổi v mà ỗi môn phân công 1 giáo viên chuẩn bị nội dung tự học cho đối tượng n y, mà ỗi buổi chỉ bố trí 1 môn v yêu cà ầu giáo viên hướng dẫn phải sâu sát đến từng học sinh, việc tổ chức ôn tập, truy b i theo nhóm à được tổ chức khá tốt. Qua quá trình thực hiện, việc duy trì số lượng của các lớp học n y tà ại nh trà ường rất tốt, học sinh tích cực v h oà à hứng trong quá trình ôn tập v và ới cách thức tổ chức như vậy nhiều học sinh không thuộc đối tượng n y cà ũng tự nguyện xin đi học cùng v o các buà ổi chiều. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm v giáo viên dà ạy ôn thi tốt nghiệp đều đánh giá cao việc tổ chức hoạt động tự học với đối tượng học sinh trung bình yếu v hà ọc sinh yếu của nh trà ường. 11 [...]... trường 15 Phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt tình hình học tập của học sinh ở trường và quản lý việc học bài, làm bài ở nhà Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em ôn tập đạt kết quả tốt nhất Trên đây là các biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp cơ bản nhất trong nhiều biện pháp quản lý khác nhau đã được thực hiện ở trường THPT số 1 huyện Văn Bàn,. .. xin được trao đổi về kinh nghiệm quản lý của nhà trường với những đồng nghiệp đang công tác tại những trường có cùng điều kiện như trường THPT số 1 huyện Văn Bàn hoặc các trường có điều kiện khó khăn hơn có thể nghiên cứu và áp dụng Trên đây là những kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường THPT số 1 huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Rất mong nhận được sự góp ý,... chính là điều băn khoăn, trăn trở của mỗi cán bộ quản lý ở các nhà trường và đặc biệt là những cán bộ quản lý được phân công phụ trách mảng chuyên môn phải tìm ra được những biện pháp quản lý phù hợp nhất với điều kiện thực tế của nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này Trong quá trình quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường THPT số 1 huyện Văn Bàn, qua nhiều năm đã thực hiện... trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với công tác ôn tập thi tốt nghiệp 3.3 .1 Mục đích của biện pháp Làm cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh thấy rõ nhiệm vụ của mình cần phải thực hiện trong công tác ôn tập thi tốt nghiệp Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc quản lý ôn thi tốt nghiệp; trách nhiệm của giáo... ngày một tốt hơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2 011 ), Chỉ thị và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2 011 -2 012 , NXB Giáo dục, Hà Nội 2 Nguyễn Phúc Châu, (2006), Quản lý nhà trường, Tài liệu bài giảng dành cho học viên lớp cao học 17 3 Tài liệu tập huấn công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm 2 010 , Lào Cai 4 Tài liệu tập huấn công tác... nâng cao chất lượng ôn tập thi tốt nghiệp trong nhà trường KẾT LUẬN Công tác ôn tập thi tốt nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi trường THPT, góp phần cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của nhà trường và đánh giá sự 16 trưởng thành của mỗi học sinh qua kì thi tốt nghiệp THPT Để có được kết quả tốt thì mỗi học sinh phải được chuẩn bị tốt về mặt tâm thế và kiến thức trước kì thi, đó chính là điều... Cai 4 Tài liệu tập huấn công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm 2 011 , Lào Cai 5 Luật giáo dục, (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 6 Phạm Viết Vượng, (20 01) , Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB ĐHQG, Hà Nội Nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học trường THPT số 1 huyện Văn Bàn ... trạng, căn cứ vào đặc điểm của nhà trường, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về công tác ôn tập thi tốt nghiệp của các cấp quản lý giáo dục cần xác định rõ và lựa chọn chính xác mục tiêu của công tác ôn tập thi tốt nghiệp Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu một cách cụ thể, chi tiết hóa (phân định rõ về thời gian, tổ chức, người thực hiện, nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện) và triển khai... 1 huyện Văn Bàn, tỉnh lào Cai Mỗi biện pháp đưa ra đều có những ưu điểm nhất định và phù hợp với một nhiệm vụ cụ thể của công tác quản lý ôn thi tốt nghiệp song chúng không phải là những biện pháp riêng lẻ tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một hệ thống Do đó, nếu sử dụng phối hợp đồng bộ, mềm dẻo, linh hoạt thì sẽ phát huy được sức mạnh tối ưu của các biện pháp, góp phần nâng... chất lượng, hiệu quả của môn học, trách nhiệm với từng học sinh và kết quả thi tốt nghiệp của nhà trường; Học sinh xác định đúng mục đích, động cơ học tập; Cha mẹ học sinh có trách nhiệm trong việc quản lý con em mình đi học, nghỉ học và tự học ở nhà 3.3.2 Nội dung và cách th ức thực hiện Đối với cán bộ quản lý Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp: Trên cơ sở phân tích thực trạng, . phân công phụ trách công 2 tác quản lý ôn tập thi tốt nghiệp, do vậy tôi chọn đề t i: à Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n, tà ỉnh L o Cai ” l m à đề t i. nghiên cứu Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT số 1 huyện Văn B n, tà ỉnh L o Cai. à 4. Phạm vi v kà ế hoạch nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý ôn tập thi tốt nghiệp. cơ sở đề đưa ra các biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp tại trường THPT số 1 huyện Văn B n gópà phần nâng cao chất lượng v hià ệu quả thi tốt nghiệp của học sinh. 3. Biện pháp quản lý ôn tập
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường thpt số 1 huyện văn bàn, tỉnh lào cai, skkn biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường thpt số 1 huyện văn bàn, tỉnh lào cai,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan