0

SKKN: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn trường trung học cơ sở

30 7,152 48

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:42

Để thực hiện yêu cầu trên, nhiều môn học của cấp Trung học cơ sở được chọn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong đó có môn Ngữ Văn. Với mục đích giúp học sinh có những kiến thức cơ bản về môi trường và rèn luyện những kĩ năng cần thiết trong việc bảo vệ môi trường thông qua giờ học Ngữ văn, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn trường trung học cơ sở”. MỤC LỤC Tra ng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………… 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……… …… 2 1.Thực trạng ban đầu của vấn đề…………………………………… 2 2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành………………………… 3 2.1.Tính mới của vấn đề………………………………………………… 3 2.2 Biện pháp và quá trình tổ chức , tiến hành………………………… … 6 3. Các tồn tại nảy sinh và cơ sở thực tiễn của vấn đề………………… … 21 3.1. Tồn tại………………………………………………………………… 21 3.2. Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn…………………………………… … 21 4. Kết quả đạt được…………………………………………………… … 23 4.1. Đối với bản thân…………………………………………………………… 23 4.2. Về phía học sinh…………………………………………………………… 24 4.3. Về tổ chuyên môn…………………………………………………………… 25 4.4. Đối với đơn vị………………………… ………………………………… 25 5.Tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm …………….…………… ……… 25 6. Phạm vi và tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm…………………… 26 6.1 Phạm vi…………………………………………………………… … 26 6.2. Tác dụng………………………………………………………… … 26 7. Những bài học kinh nghiệm ………………………………………… 27 PHẦN III. KẾT LUẬN…………………………………………………….……. 27 PHẦN IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 28 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế đã làm đổi mới xã hội Việt Nam. Chỉ số tăng trưởng kinh tế không ngừng được nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được cải thiện. Tuy vậy sự phát triển kinh tế chưa đảm bảo cân bằng với việc bảo vệ môi trường, vì vậy môi trường Việt Nam đã xuống cấp, nhiều nơi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của người dân, những hiểm họa suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc sống của loài người trên Trái Đất. Nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp tích cực, đồng bộ. Hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và bước đầu đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Nhiều văn bản mang tính pháp qui được thông qua, ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; Quyết định 1363/QĐ - TT ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án : “ Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/7/2008 phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Để thực hiện yêu cầu trên, nhiều môn học của cấp Trung học cơ sở được chọn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong đó có môn Ngữ Văn. Với mục đích giúp học sinh có những kiến thức cơ bản về môi trường và rèn luyện những kĩ năng cần thiết trong việc bảo vệ môi trường thông qua giờ học Ngữ văn, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn trường trung học cơ sở”. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng ban đầu của vấn đề Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Giải quyết 2 vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lí, các doanh nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. 1.1. Nguyên nhân khách quan: Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, vì tập trung ưu tiên phát triển kinh tế và cũng một phần do nhận thức hạn chế nên việc gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường chưa chú trọng đúng mức. Tình trạng tách rời công tác bảo vệ môi trường với sự phát triển kinh tế - xã hội diễn ra phổ biến ở nhiều ngành, nhiều cấp, dẫn đến tình trạng gây ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là hoạt động sản xuất của nhà máy trong các khu công nghiệp, hoạt động làng nghề và sinh hoạt tại các đô thị lớn. Ô nhiễm môi trường bao gồm 3 loại chính là: Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Trong ba loại ô nhiễm đó thì ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và làng nghề là nghiêm trọng nhất, mức độ ô nhiễm vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. 1.2. Nguyên nhân chủ quan: - Cá nhân học sinh: Chưa ý thức sâu sắc việc bảo vệ môi trường. - Trường học chưa thực sự có khuôn viên xanh, sạch đẹp do còn hạn chế về kinh phí. - Địa phương chưa có những buổi tổ chức phát động cho học sinh bảo vệ môi trường để các em thấy hết tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. 2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành 2.1. Tính mới của vấn đề: Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh là đòi hỏi cấp bách của xã hội để xây dựng hoàn thiện những giá trị cơ bản của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế tri thức. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh đã giúp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí xác định đúng tầm quan trọng của công tác giáo dục học sinh ở nhà trường để có kế hoạch hoàn chỉnh, có sự quan 3 tâm đúng mực trong việc giáo dục học sinh, từ đó giúp cho tập thể sư phạm của trường thấy được nhiệm vụ quan trọng này để ngoài việc dạy chữ cho tốt còn phải lưu tâm, hết lòng giáo dục các em có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Những kiến thức cơ bản về môi trường cần trang bị cho học sinh thông qua giảng dạy môn Ngữ văn. Tích hợp liên môn từ môn Địa lí. 2.1.1. Khái niệm về môi trường: Theo Điều 1, Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam thì môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội Tóm lại, môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở để sống và phát triển. 2.1.2. Ô nhiễm môi trường: Theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam: “Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường". Trên thế giới, ô nhiễm môi trường được hiểu là việc chuyển các chất thải hoặc năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường. Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng: khí (khí thải), lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất hoặc tác nhân vật lý, sinh học và các dạng năng lượng như nhiệt độ, bức xạ. Tuy nhiên, môi trường chỉ được coi là bị ô nhiễm nếu trong đó hàm lượng, nồng độ hoặc cường độ các tác nhân trên đạt đến mức có khả năng tác động xấu đến con người, sinh vật và vật liệu. 2.1.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường: - Dân số tăng, lượng tài nguyên thiên nhiên khai thác sử dụng nhiều, tạo ra lượng phế thải lớn, tình trạng khai thác lạc hậu, bừa bãi. 4 - Khí thải công nghiệp, chất thải công nghiệp của các ngành sản xuất khác nhau, quy trình thu gom, xử lí còn hạn chế. - Các loại phân bón trong nông nghiệp, nhất là lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… - Do hoạt động sản xuất của con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phá rừng, xây dựng, khai thác các loại tài nguyên… - Do chiến tranh (khí độc do khói súng, cháy nhà, cháy rừng; chất độc hóa học, chất phóng xạ, xác chết của người và động vật chưa được chôn cất kịp thời …) di chứng đến ngày hôm nay. 2.1.4. Thực trạng môi trường Việt Nam: Cùng với sức ép gia tăng dân số, sự nghèo nàn, quá trình đô thị hóa, sự di dân và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động mạnh mẽ tới môi trường. Nguy cơ mất rừng và tài nguyên rừng đang đe dọa nghiêm trọng. Trung bình rừng bị phá hàng năm từ 150.000 – 200.000 ha/năm. Mất rừng, đồi núi trọc, đất bị xói mòn rửa trôi, chế độ thủy văn và khí hậu thay đổi theo chiều hướng xấu, mất đa dạng sinh học, nhất là những động vật quý hiếm. Sự suy giảm nhanh chất lượng đất và diện tích canh tác, tài nguyên đất tiếp tục bị lãng phí do canh tác không hợp lí, thiếu phân bón hữu cơ, phương thức canh tác lạc hậu. Đặc biệt là sự lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu đã làm cho môi trường đất, nước và không khí bị ô nhiễm ngày càng nặng nề, nhiều bệnh tật ngày càng phát sinh. Tài nguyên biển, đặc biệt là tài nguyên sinh vật vùng ven biển đang bị suy giảm nhanh, môi trường bị ô nhiễm: khai thác hải sản quá mức, đánh bắt sinh vật còn non, công cụ khai thác còn lạc hậu, đánh bắt chủ yếu ven bờ… 2.1.5. Thực trạng môi trường huyện Thoại Sơn và trường THCS : - Địa bàn Thoại Sơn là vùng trồng nhiều lúa, nước từ các con kênh trực tiếp đổ ra sông, làm cho môi trường nước dễ bị ô nhiễm. Trường học gần ruộng lúa, trong khi ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân gần trường học và nơi học sinh sinh sống còn hạn chế nên ảnh hưởng phần nào đến môi trường trường học. 5 - Hầu hết học sinh là con em nông dân, điều kiện kinh tế còn thiếu thốn và khó khăn, ý thức về bảo vệ môi trường chưa cao, tình trạng vứt rác xuống sông, xuống bờ kênh còn khá phổ biến. - Về phía nhà trường tuy được đầu tư nhiều về cơ sở vật chất nhưng còn nhiều hạn chế: Sân trường chưa được bằng phẳng, hệ thống nước sạch chưa được đảm bảo về chất lượng, khu vực quanh trường còn nhiều chỗ trũng. - Xã hội chưa có nơi xử lí rác đúng quy trình. 2.2. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành 2.2.1. Xác định các bài học có nội dung, mức độ, từng phần hoặc toàn phần tích hợp về bảo vệ môi trường. ( khối 6) TT TÊN BÀI VĂN TV TLV NỘI DUNG TÍCH HỢP HỌC KỲ I 1 Sơn Tinh , Thủy Tinh. x Môi trường thiên nhiên ( hiện tượng lũ lụt). 2 Luyện tập kể chuyện tưởng tượng. x Ra đề bài về chủ đề môi trường bị thay đổi. 3 Chương trình địa phương . ( phần TV , rèn luyện chính tả). x Cho viết bài chính tả có từ ngữ về môi trường. HỌC KỲ II 4 Sông nước Cà Mau. x Liên hệ: Môi trường tự nhiên, hoang dã. 5 Vượt thác. x Liên hệ: Việc con người chinh phục thiên nhiên; vượt qua những trở ngại khắc nghiệt của môi trường tự nhiên. 6 Viết bài TLV số 5- văn tả cảnh x Ra đề tả cảnh liên quan đến môi trường. 6 ( làm ở nhà). 7 Cô Tô. x Môi trường biển đảo đẹp. 8 Lao xao. x Bảo vệ các loài chim, giữ cân bằng sinh thái. 9 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. x Trực tiếp khai thác về đề tài môi trường. 10 Động Phong Nha. x Liên hệ môi trường và du lịch. 2.2.2. Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng lớp, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng, mỗi phương pháp đều có mặt tích cực và hạn chế riêng. Vì vậy, giáo viên cần lựa chọn và sử dụng kết hợp các phương pháp cho phù hợp với nội dung, tính chất từng bài, trình độ nhận thức của học sinh, năng lực sở trường của giáo viên và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp, của trường mình. Các tình huống, phương pháp được sử dụng phải gắn với nội dung bài học, giáo viên giúp tự đánh giá, xử lí các tình huống từ đó giáo viên kết luận để giáo dục học sinh các chuẩn mực đạo đức hoặc pháp luật liên quan đến bài học và ý thức bảo vệ môi trường . Các phương pháp thường được sử dụng và mang lại hiệu quả cao như: Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, trực quan (tranh ảnh), nghiên cứu trường hợp điển hình 2.2.3. Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học. Đây là là một bước vô cùng quan trọng giúp cho tiết học thành công. Máy chiếu sẽ giúp cho quá trình đưa những tư liệu, hình ảnh một cách sinh động nhất đến với học sinh. Bên cạnh đó nguồn tư liệu hiện nay vô cùng phong phú qua báo chí, truyền hình, 7 đặc biệt là Internet sẽ giúp cho việc thực hiện phương pháp trực quan dễ dàng và hiệu quả hơn. Việc chuẩn bị tư liệu phải được tiến hành trong thời gian dài, được tích lũy và sắp xếp khoa học theo từng bài: hình ảnh, video clip, câu chuyện, gương điển hình để khi cần có thể sử dụng ngay. 2.2.4. Ví dụ minh họa: - Khi dạy Bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh giáo viên có thể nêu câu hỏi: (?) Ngày nay KHKT phát triển, theo em hiện tượng lũ lụt ngày càng nhiều là do đâu? (HS): Hiện tượng lũ lụt do diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, môi trường bị ô nhiễm nặng nề… (?) Hiện nay, nhà nước ta chủ trương như thế nào để đối phó với thiên tai lũ lụt? ( HS): Chung tay quan tâm, chú trọng, có kế hoạch cụ thể và đầu tư cho củng cố đê điều. nghiêm cấm nạn phá rừng xử phạt nghiêm những kẻ cố tình chặt phá rừng. Có nhiều dự án cho việc trồng rừng, giao đất, giao rừng cho người dân - Khi dạy bài: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng giáo viên có thể ra đề bài về môi trường bị ô nhiễm: Hãy tưởng tượng em là một loài cá sống ở dưới dòng sông quê em để kể về nơi mình sinh sống hiện nay. - Khi dạy bài: Chương trình địa phương (rèn luyện chính tả) giáo viên cho viết bài chính tả có từ ngữ về môi trường như đoạn văn: “ Ô nhiễm môi trường, trước hết là môi trường nước, không khí và đất đã xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều lúc đến mức trầm trọng, nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường phức tạp đã phát sinh ở các khu vực thành thị, nông thôn” - Khi dạy bài: Sông nước Cà Mau, giáo viên liên hệ môi trường tự nhiên hoang dã bằng cách cho học sinh quan sát những hình ảnh hay đọc những câu ca dao, tục ngữ: “Cà Mau là xứ quê mùa Muỗi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu”… 8 RỪNG ĐƯỚC CÀ MAU CHỢ NỔI CÀ MAU SÔNG NƯỚC CÀ MAU RỪNG TRÀM CÀ MAU SÔNG NƯỚC CÀ MAU NGÀY NAY 9 + Qua quan sát ảnh em có nhận xét gì về thiên nhiên xưa và nay? - Hoặc khi dạy bài : Vượt thác của Võ Quảng giáo viên có thể liên hệ việc con người chinh phục thiên nhiên, vượt qua những trở ngại khắc nghiệt của môi trường tự nhiên bằng cách đặt câu hỏi. Sông Thu Bồn Sông Thu Bồn, đoạn qua Duy Xuyên (?) Em có nhận xét gì về hoàn cảnh lao động của dượng Hương Thư trong quá trình vượt thác? (HS) Dượng Hương Thư cố gắng vượt qua những trở ngại khắc nghiệt của thiên nhiên chống thuyền vượt qua con thác dữ (?) Qua hình ảnh lao động của dượng Hương Thư em cảm nhận được gì về tinh thần của người lao động trên sông nước? (HS) Là những con người quả cảm, hùng dũng, rắn chắc , bền bỉ vượt lên gian khó trong quá trình chinh phục thiên nhiên - Khi cho học sinh viết bài tập làm văn số 5- văn tả cảnh (làm ở nhà) giáo viên ra đề tả cảnh liên quan đến môi trường như: + Tả cảnh dòng sông quê em. Hoặc + Tả cảnh cánh đồng lúa quê em vào mùa gặt…. Và nếu dạy bài: Cô Tô để liên hệ môi trường biển đảo giáo viên có thể cho học sinh xem tranh 10 [...]... về môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường có hiệu quả nhất, từ đó xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh một cách tốt nhất Từ những tồn tại như đã trình bày, sáng kiến Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ngay từ những lớp đầu cấp học, cũng qua đây các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích. .. những vấn đề liên quan đến môi trường như khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường; nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; thực trạng môi trường thế giới và Việt Nam, đặc biệt là môi trường địa phương - nơi nhà trường đang hoạt động - Nghiên cứu phương pháp dạy học những bài có yêu cầu tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở 6.2 Tác dụng: - Giúp học sinh có ý thức, kĩ... tổ, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học tập qua sách báo, kết hợp tốt các lực lượng giáo dục 4.4 Đối với đơn vị: Để đảm bảo cho việc dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn đạt hiệu quả cao, tôi xin có một số kiến nghị với Ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở và các cấp lãnh đạo như sau: - Tạo không gian và môi trường sư phạm Xanh- Sạch- Đẹp: Bê tông sân trường. .. các em rất hăng hái thảo luận, đưa ra ý kiến về việc bảo vệ môi trường, làm cho các buổi học thường đạt hiệu quả cao - Giáo dục bảo vệ môi trường ở nhà trường phổ thông nói chung và ở trường trung học cơ sở nói riêng đã trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường, kĩ năng bảo vệ môi trường thông qua việc tích hợp trong từng nội dung bài giảng Bản thân tuy đã cố gắng... xử tích cực với các vấn đề môi trường nảy sinh, có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, biết tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường, cộng đồng đồng thời biết nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật bảo vệ môi trường Vì vậy, cùng với nhiều môn học khác, môn Ngữ văn cấp THCS đã góp phần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường và kỹ năng bảo. .. vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống chính mình, yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên + Giảm bớt tâm lí chán học văn ở học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của trường 4.2 Về phía học sinh : Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu đề tài Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn THCS” đã mang lại những hiệu quả đáng kể: 23 - Học sinh đã hiểu được bản chất của môi trường: tính phức... Nếu môi trường xung quanh ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến học sinh về mọi mặt, dẫn đến các mặt giáo dục sẽ hạn chế Vì vậy tôi nghĩ nhà trường cần tổ chức phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong tập thể và toàn thể học sinh, lấy bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá thi đua giữa các lớp, điều đó sẽ tạo thêm khí thế trong phong trào, vì vậy việc giáo dục bảo vệ môi trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn - Giáo dục. .. nhiễm môi trường hay những cảnh đẹp thiên nhiên để các em có thể tự cảm nhận và bày tỏ thái độ của mình 3.2 Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề: Môn Ngữ văn trong nhà trường nói chung và ở trường trung học cơ sở nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh Để phát triển toàn diện nhân cách học sinh, các môn học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều... phân loại rác thải kịp thời 4 Đối với ngành giáo dục Mở các lớp tập huấn, chuyên đề cho giáo viên rèn luyện thêm các kỹ năng về giáo dục bảo vệ môi trường Mở các lớp tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên tìm hiểu và tăng thêm kiến thức Đầu tư thêm kinh phi cho ngành giáo dục và hỗ trợ thêm các trang thiết bị có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường như: Đĩa DVD, tập san về nạn phá rừng,... phong trào bảo vệ môi trường trong và ngoài nhà trường góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động 22 4 Kết quả đạt được: 4.1 Đối với bản thân: Giáo dục bảo vệ môi trường không chỉ cung cấp kiến thức về môi trường mà điều quan trọng là hình thành thái độ tích cực và làm thay đổi hành vi của học sinh nên trong quá . trắng. - Đất đai - Đất đai là anh em; - Đất là mẹ. - Cư xử như vật mua được, tước đoạt được…, bán đi ngấu nghiến. - Chẳng có nơi nào yên tĩnh, 12 -Thiên nhiên, cảnh vậ. - Không khí. - Muông thú. -. định 1363/QĐ - TT ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án : “ Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào. mực trong việc giáo dục học sinh, từ đó giúp cho tập thể sư phạm của trường thấy được nhiệm vụ quan trọng này để ngoài việc dạy chữ cho tốt còn phải lưu tâm, hết lòng giáo dục các em có ý thức trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn trường trung học cơ sở, SKKN: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn trường trung học cơ sở,

Từ khóa liên quan