0

Kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn vật lý ở trường THCS

18 2,379 13
  • Kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn vật lý ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm       !!!¯!!! "#"$  %&'( $()   *++,-*. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Hòa Thành, thng4, năm 2010 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm     !!!¯!!! "#"$  %&'( $()    *++,-*. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Hòa Thành,thng 4, năm 2010 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm      !  "#!$%&  '(!)*+,-.!!$%& / !0-."!$%& / /)1+2+!$%& / 34!& ! / 56789 3 )1:1;<==&>=!$?&@ !!$%& 3 1;<+2+= 3 1;<==&> 3 '1;<A!B C )1:A,D !!$%& C E2!?&2+,-.! C A,D !!$%& C '&F$G H )1:7!I!+2+DF@&JA!0 ! H 1;<K&L2!I!+2+ H 2!I!+2+DF@& M 'N%A!0 O EPQR9EP7S 3 E@=&> 3 E!@T 3 R9UVEWX H GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy ' Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm "#"$ %&'( $() / 0$10 EY!ZJ+D>.![\]!0?&D-Y!)^(!._! ^!;()^!`<!-Y!)^aYb= 1!c,!d;!)<. +2 !J- [= 1!%A2&c !&F$d2LI!D^!;(. ;IK&Ldc^!= 1!=)&e. &L+Y!)^!)-Y! )^!0FK&(L+d!&1!]TY!B-!$-Rf.>Fd-Y! )^g)*]I.0d]I.0-Y!)^!0F= .L-#  g&)_dZh= .L)*?&G-;G&;iDLI2 d 2L+j-OO/d !2"kZbT..!0j)^!2"]I .0-Y!)^dZ!0-."G-= ]T;!a!@%dal j.-Y!)^. ]I.0-Y!)^]m!&f%+n*+)Y ?&2-Y. ,4,!a2 Rf.>FdJ2+%eF$&g&dn._!2-Ya2d ?&2f!I,FR>=#.!0=co+d#*+4!&!2"]I.0-Y! )^= .LaYJ!@& 2/$345647897:;84<= R!0!2"]I.0-Y!)^!I,FR>=#m--"#JL I2p-!J&)*]ILD2.L.-Y!)^)#+%,+d ?&0!&-\d#e&,D !&F$d!$!$. aIjT&I! D-Y!)^d?&0\q!e-Y!)^. +2!J`$,Z> %)*l. g-?&D2.L.-Y!)^)-4&c =AJ;!;(d=4. +2!JrZZ2!4dZ%2!0-d 2%Ksti)_2.L-Y!)^ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm >/?:@AB89C:D@5E@F:CFG7HIC:897:;84<=  !“)1+2+#*+!2"]I.0-Y!)^(!._!]4-YR> =#” )*!$%&. .!@A. \!J-G-;!=#D2(!)* ;!2a(!=_+3dCdHdMu. A. ,4,FDgF. D ;!u J/ 7:KIC3897:;84<= v& !w)1+2+#*+!2"]I.0-Y!)^(!._!]4-Y R>=#” ;q!t+;!Z%A!2dZ!g2!0-dZalj >%dZ2%Kstid#A._!2.L-Y!)^IF;! c^!;qZ 4"JJ]I.0-Y!)^d&F$&Fd.>4 ]I.0-Y!)^!fd )^. 4c L/ 7AM89G7NG897:;84<=: x6A. A@!I,FdA!^dN!a!!0-D2c!0+d Y?&-aI;2]2d2Y!,!t x6A. Y2!&daI;2d-?&d!$%&ff-Y!)^ <T+)1dI=&>+)12Ks=# x6A. a!!0-A@d2,4A!BdrZ+G#dN*+ J)2!I!+2+!2"]I.0-Y!)^ O/P:Q=894RS5E@F: w%&'($ ()TU /V+W: Chương I:MXYZ6Z=[8Z:;8\=S85D85E@F:897:;84<= GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy / Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm ]/ MXYG7NGZ6 x j%. D)1DI.  )_dD 7!2".   ,.Y2!2"]I.0-Y!)^j%. &>]I.0-Y! )^OO/j%?&F@T'3'yvxDD)_#+D. .!0+$&F02w)4!&]I.0-Y!)^. 0(!2 "?&(Gzj%?&F@T/3yOO'yvxDD)_# +D..!0+$&F0!@=)*]I.0-Y!)^v&(!@j- OO. T)_@OOdK2T`R= ]4+>L& aY J2^!D!@=)*a!@xKk4!d= 1;<?&I-]I +2!J].eL)_ x j%bT;('yOO3yx`76{ FOxHxOO3.!0-." G-!2"+NYbTOxy|D]]#)..!0KGF A. GL=)*4!h !2. 2]4?&I=#!2" x j%. 2.j]Ib,Du<7!2"{ ,bt}$d D+[7!2".  ,&F0Y dD)^uY %ij-OOHxOOM 2/MXYZ6Z=[8 : uA+2!JZ.E!@xKk4!ej-?&k= - N!-_!~Rdb;(a!@aYrG&F!$;A+2!J a!@)I-]IG]m._!.!0]I.0-Y!)^de!J-;&F 2!-Y!)^ F p&4;(D= !)^!#.f.>F]I.0 -Y!)^= .L;([DG=,!. D-•!?&(!R!0#*+ 4!&!2"]I.0-Y!)^(!._!]4-YR>=#= .!0= -g!@ !t+;!!J&]!@)*-(!?&0!e-Y!)^A!$d-Y!)^Kk 4!. .![D)^!ZrZ;qZ2!4G!0._!-Y! )^dF$&?&Y!$!$dY!;I.jZ. %)*  4)_.L-Y!)^IF;! >/MXY@7^4@:_8: GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy 3 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm !0F)^!ka!2?&2-%. ;s"aY*+=#2 &c !&F$d€@-LG]m;!2!d-Y!)^;(]TY!B- !$-. p@&4;()^!):•!B-aYa#d !0&% a#d&c)_]TY!B-dr]T;&F!I-…Rf@d.!0=A Tbd4!&dJ#*+!2"]I.0-Y!)^!I,F R>=#= .L?&. g!@m-]T;!-40( a!@%gFD.-Y!)^. alj]I.0-Y!)^+n*+._!G-=# =%&N!`$,Z&F$&F!2"G%. 2!0-]I.0 -Y!)^ Chương II7^4@`H894RS5E@F:5S89897:;84<= ]/ "7N:\=N@G7HIC:897:;84<= j%. \!J-G-;!=#D=%&N!. f4>%a!@% ]4-YR>=#D;!uv&A@!I,FdA!^dN!2 c!0+d?&Y2!&daI;2d-?&d!$%&ff-Y! )^<T+)1>LFm.!0#*+!2"]I.0-Y!)^ (!._!]4-YR>=#= -4]!0+2+ (Lm-!t+2p-Z%d2 !0-!ef-Y!)^K&?& F Kd;,d‚+ 2/ 7^4@`H894RS5E@F:897:;84<=: `I.0-Y!)^!0F= !0-."D Kk4!dZZ ;!&F!$dL!&;!aY-LF?&G-d>-#^1(! ._!.!0]I.0-Y!)^Rf.>Fd?&2f,F!2.!$g!2" ;!]!@2]I.0-Y!)^d)_@= -Y!)^;(K&?& 2p- ?&2f,FR>=#dY!im2!2.!$k>+@2 ]!0+2+!2"]I.0-Y!)^&F!$.!0= - F[))^ K&F$dY!a![-#;2.<d!@&;Agh!._!^!;(A@ ;!a!ZdR>=#= -Ya-#A!Bdt  GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy C Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm  ZJ.r)2]!0+2+!2"]I.0-Y!)^=!$?&@ r4!&2] !"J=,!.rgh!._!;A!J&]!@D ;!#!& F;qZ2"a##Z[-[d;2,d%t >+d-<4;A!J&]!@D;!d\]!0= )_;A?&G-D2p- _!-Y!)^JrZ]!@2]I.0-Y!)^ >/ 9=a;887b8 x^!=)*D-4!@[,@ƒ/+„Z!2.!$!I,F ,!!;G&. .!0#*+4!&]I.0-Y!)^ x6!&a!0+".",Fd1;<.>L!@]T[!@&d !=!0&d ;2]27R. u-aI))*++td)2+%)*& g&. L+€;! xElj;s"2+)1!0+".".!0,F!0,!D!2 .!$[,@).!0;s"-2F.!#J&…]T] !d>+>=)&e Y!†;s"-2F!@&+‡ppJ!I,Fd;)&g-2)=!0&!0sd Id+!-=!$?&@-Y!)^ Chương III:c:G7NG47RaD=5d@6477BG9:NeQ34fceCKIg:@`Ah89 @`e899:c89QHa[@Z6/ ]/MXY5Ei=j@9:c:G7NG !0Ft%)_f,-Y!)^]T;&F2!!$- &F$G;A+2!J-,-qD2 Y!0+kI! -Y!)^-4=)*a#I!L=_d= -Y!B-!$-@-Y! )^;(&F!$.!0#*+!2"]I.0-Y!)^)$;q aYp-=,!!0&?&Id;!;qaY!J&]!@.24D-Y!)^ (!._!= !)^!d)@;q= --Y!)^ F -LG]m.;! 2!dp!$-@&4;()^!J4!&#*+!2 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy H Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm "]I.0-Y!)^Z!0&?&IY!-,,f] F-4;(+)1+2+ #*+ 2/N49:c:G7NG47RaD= : 2/]/kbaQ^898P:Q=89@6477BGG7l7BGCm:8P:Q=89fF:7n4 J;!>%t..![D-Y!)^(!._!&4;(dr ZZe 4"J+n*+f)_@g);!@e .Lgh!\+n*+._!>%D2p-(!._!]4-YR>=#d .!0!2"]I.0-Y!)^;!gY?&24!&Dr ] !"J)1f 2/2/7=@7[G@F:Z:K=X:875P89CF4oX<4@7=aD@G734/ x!0F._!;A+2!J-,-qDY0Y!d.!0f- a!@-]L%)=!0& $-,!pph<$B GF= -4!& a!0&>=*!.!0N!-_!+)1+2+,FZ!&. .!0#*+ ]I.0-Y!)^Z!!$ xu&a!KGFA)*4!&#*+!2.!$f-. =Ae fI;!4dL)*+n*+._!F$&g&J). ] !!I 2/>/pQ389INa47:D=G`eqr4@r`5dQHa8P:Q=89@6477BG/ R!0;s"-2F.!#a@*+._!-2F!@&J,F;q+2&F #A?&D] !,F\]!0+g#*+]I.0-Y!)^[!ˆ! aYb&L+a!@%dalj- ?&= f <;!2! 4)_2.L.-Y!)^d!& F;q,)*!0&?&Ia!2p- )*%a!@efI.A,h)>&?&IDY!B--Y! )^ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy M Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm >/s47<4@`:d8t7S:@7^47:K8 >/]/7=u8fv8P:Q=89@`Am4Iw:fF:QHa )_@!2.!$f-!J&.Lg#*+d=AD>g h!d!@A. ;2._!4!&] ! R#":] !wNăng suất toả nhiệt của nhiên liệu - R>=#Hz 7!2.!$ Da!2d;s"&c!$=!0&2,€@eI-,. -Y!)^. e]!0+2+ai+" x(!._!-•!4!&g#*+d!2.!$ZJF$&g&;!:  f-!J&&F$G€@f,Y!B--Y!)^  ;!A)]!0+2+]I.0-Y!)^\!2.!$) J;!f-!J&  7!I!#-4;(!0)*)^\+&4;(D2p- >/2/7=@7[G@7g89@:8CF7y87c87@`;8IH89:8@r`8r@ 2Y"LJf-a!@-fI$-,= . ‰p] www.google.com.vndŠra2=!$?&@Dgf- E!)*fI#*+$=)&=,!-4>+!._!T ,‹ILƒa!). !22!0sfI;q,L=)* 1„ >/>/^S47n8@7h:5:dI@76477BG@`e89@:D8@`y879:c89QHa5d@6477BG R!0=A^!!J-. 4!&J#*+@;%?&4 -\Z= -] !,F<$;!4. Zld-\a2@&=A aY+n*+;q= -] !,F]T%?&k. K^!G-a!@%Œ %)*!& F!2.!$g+I!!$%&al=)‹2+)12#*+ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy O [...]... không những gây thiệt hại cho người và tài sản mà còn làm ô nhiễm môi trường, rất lâu sau mới có thể khắc phục được GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy 11 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Vệt dầu loang để lại trên biển sau vụ va chạm ở Hàn Quốc * Ví dụ: Khi dạy bài: Bài 21: Đối lưu - Bức xạ nhiệt Vị trí tích hợp: Sau khi học sinh đã làm các bài tập vận dụng phần đối lưu * Đối lưu là... thiện với môi trường  Nghiên cứu, thử nghiệm để đưa vào sử dụng rộng rãi loại xăng ethanol, đây là loại nhiên liệu tiết kiệm và giảm bớt khí thải CO 2 ra môi trường Hiện ở Việt Nam mới thử nghiệm cho xe Taxi GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy 15 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm  Thay thế động cơ nhiệt bằng những động cơ khác không làm hoặc ít làm ô nhiễm môi trường: ... hơn Các em rất hứng thú trong việc tìm hiểu, đưa ra nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa ra các biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường và một điều quan trọng mà tôi nhận thấy là các em đã biết quan tâm đến môi trường nhiều hơn, có ý thức tham gia bảo vệ môi trường tốt hơn 2 Kiến nghị: - Các cấp lãnh đạo có kế hoạch cấp thêm cho trường đầu chiếu projecter... pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và chuyên đề “Sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả” đối với bộ môn Vật lí Hòa Thành, ngày 8 tháng 4 năm 2010 Người viết GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy 16 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Thủy ĐÁNH GIÁ 1 Đánh giá của Hội đồng khoa học nhà trường Hội đồng khoa học trường THCS Tôn Đức Thắng thống nhất.. .Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm để vừa đảm bảo dạy đúng, dạy đủ vừa đạt được mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường * Ví dụ: Khi dạy bài: Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Vật lí 8 Vị trí tích hợp: Sau khi học sinh nắm được khái niệm hiện tượng khuếch tán Hiện tượng khuếch... có ý thức tự giác bảo vệ môi trường xung quanh, làm cho khuông viên trường THCS Tôn Đức Thắng trở nên xanh, sạch, đẹp III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận: Trong quá trình dạy học, tôi rất chú trọng tới việc giáo dục cho học sinh các biện pháp bảo vệ môi trường Tôi nhận thấy, việc học sinh được tiếp cận với những vấn đề hết sức gần gũi trong cuộc sống đã làm cho... dụcTHCS môn vật lí (Nhà xuất bản giáo dục ) 3 Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh ( Nhà xuất bản giáo dục ) 4 Phương pháp dạy học vật lí ( Nhà xuất bản giáo dục ) 5 Sách giáo khoa vât lí8 THCS( Nhà xuất bản giáo dục ) 6 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 của PGD huyện Đông Hòa và trường THCS Tôn Đức Thắng 7 Giáo dục bảo vệ môi trường trong. .. các nhiên liệu khác * Ví dụ: Khi dạy bài: Bài 28: Động cơ nhiệt Vị trí tích hợp: Sau khi học sinh trả lời C5 phần vận dụng Động cơ nhiệt được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống Tuy nhiên, động cơ nhiệt lại gây ra những tác hại rất lớn đối với môi trường sống của chúng ta: - Gây ra tiếng ồn - Xả vào môi trường sống các khí độc sinh ra từ việc đốt cháy nhiên liệu *Biện... trí tích hợp: Sau khi học sinh đã tìm hiểu nhiên liệu là gì và lấy các ví dụ về nhiên liệu thường gặp GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy 12 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Hiện nay, than đá, dầu mỏ, khí đốt đang là các nhiên liệu chủ yếu của con người Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng các nhiên liệu này đã và đang gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi. .. Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các chất tự hoà lẫn vào nhau Hiện tượng khuếch tán có thể xảy ra ở chất lỏng, chất khí, giữa chất lỏng và chất khí, thậm chí còn xảy ra ở chất rắn Mặc dù không khí nhẹ hơn nước biển nhưng ở trong nước biển vẫn có không khí Nếu thiếu không khí, các loài sinh vật trong lòng đại dương không thể sống được Có nhiều tàu chở dầu bị tai nạn làm dầu loang rộng trên . -Y!B--Y!)^dL=G&;&-_!Z Jai+")* GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm Vệt dầu loang để lại trên biển sau vụ va chạm ở Hàn Quốc x6Q3E!,F] !'F:2]?:ZA=!'<4iH87:K@ v@`6@6477BGS=t7:7n4X:875•ZFI4N4fF:@[GC[8Q389G7€85?:ZA= *.  !!!¯!!! "#"$  %&'( $()   *++,-*. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Hòa Thành, thng4, năm 2010 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm   .  !!!¯!!! "#"$  %&'( $()    *++,-*. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy  Hòa Thành,thng 4, năm 2010 Trường THCS Tôn Đức Thắng Sáng kiến kinh nghiệm      !  "#!$%&
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn vật lý ở trường THCS, Kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn vật lý ở trường THCS, Kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn vật lý ở trường THCS

Từ khóa liên quan