Giáo án sinh học lớp 11 full

108 4K 41

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:31

Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄI. MỤC TIÊUHọc sinh : Mô tả cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng. Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng.II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 sách giáo khoa. Có thể sử dụng thêm hình vẽ cấu tạo chi tiết của lông hút rễ. Máy chiếu qua đầu nếu dùng bảng trong. Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHỐNG Ở RỄ I. MỤC TIÊU Học sinh : Mơ tả cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khống. - Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khống ở rễ cây. - Trình bày được mối tương tác giữa mơi trường và rễ trong q trình hấp thụ nước và các ion khống. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 sách giáo khoa. Có thể sử dụng thêm hình vẽ cấu tạo chi tiết của lơng hút rễ. - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bảng trong. III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Khơng kiểm tra, giới thiệu chương trình Sinh học 11 2. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức Đặt vấn đề : - Thế giới bao gồm những cấp độ nào ? Đặc tính chung của tất cả các cấp độ tổ chức sống là gì ? - Cho sơ đồ sau : Hãy điền thơng tin thích hợp vào dấu”?” Như vậy cây xanh tồn tại phải thường xun trao đổi chất với mơi trường, sự trao đổi chất đó diễn ra như thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu nội dung : Sự hấp thụ nước và muối khống ở rễ. * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 1.1, 1.2 Giáo viên : Dựa vào hình 1.1 hãy mơ tả cấu tạo bên ngồi của rễ ? Học sinh : Rễ chính, rễ bên, lơng hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng. Đặc biệt là miền lơng hút phát triển. Giáo viên : Dựa vào hình 1.2 hãy tìm ra mối liên hệ giữa nguồn nước ở trong đất và sự phát triển của hệ rễ ? Học sinh : Rễ cây phát triển hướng tới nguồn nước. I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC : 1. Hình thái của hệ rễ : * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 2, kết hợp quan sát hình 1.1 2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ : - Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh ? Rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng như thế nào ? ? Tế bào lông hút có cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước và khoáng như thế nào? ? Môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút như thế nào? Học sinh : Trong môi trường quá ưu trương, quá Axít hay thiếu ôxy thì lông hút sẽ biến mất. trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và mối khoáng. - Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm Cutin, có áp xuất thẩm thấu lớn. * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh dự đoán sự biến đổi của tế bào khi cho vào 3 cốc đựng 3 dung dòch có nồng độ ưu trương, nhược trương, đẳng trương ? Từ đó cho biết được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế nào ? Giải thích ? Học sinh : Nêu được + Trong môi trường ưu trương tế bào co lại (co nguyên sinh) +Trong môi trường nhược trương tế bào trong nước. + Nước được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thụ động như trên. - Dòch của tế bào lông hút và dòch ưu trưng do dòch tế bào chứa các chất hoà tan và áp suất thấu cao trong dòch tế bào chủ yếu do quá trình thoát hơi nước tạo nên. ? Các ion kháng được hấp thụ từ tế bào lông hút như thế nào ? - Học sinh : Các ion khoáng được hấp thụ từ tế bào lông hút theo hai con đường thụ động và chủ động. Học sinh : Nêu được hấp thụ động ở điểm nào? Học sinh : Nêu được hấp thụ động cần III. CƠ CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ CÂY. 1. Hấp thụ nước và các ion khoáng tư đất vá tế bào lông hút. a. Hấp thụ nước - Nước được hấp thụ liên tục từ nước vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thẩm thấu : Đi từ nhược trương vào dung dòch ưu trương của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp xuất thẩm thấu (hay chênh lệch thế nước). b. Hấp thu muối khoáng - Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo hai cơ chế : - Thụ động : Cơ chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nồng độ thấp. - Chủ động : Di chuyển ngược chiều Garien nồng độ và cần năng lượng. có sự chênh lệch nồng độ. Còn chủ động ngược dốc nồng độ và cần năng lượng. * Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 1.3 sách giáo khoa yêu cầu học sinh : Ghi tên các con đường vận chuyển nước và ion khoáng vào vò trí có dấu “?” Trong sơ đồ ? Học sinh : Chỉ ra được hai con đường vận chuyển là qua giao bào và các tế bào 2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ Gồm 2 con đường : + Từ lông hút -> khoảng thời gian -> mạch gỗ. + Từ lông hút -> các tế bào sống -> mạch gỗ. ? Vì sao nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo một chiều ? Học sinh nêu được : Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của tế bào theo hướng tăng dần từ ngoài vào. III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHÁNG Ở RỄ CÂY * Hoạt động 5 : Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III ? Hãy cho biết môi trường có ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và muối kháng của rễ cây như thế nào ? Cho ví dụ ? Học sinh nêu được các yếu tố ảnh hưởng : Nhiệt độ, ôxy, pH…… Giáo viên : Cho học sinh thảo luận về ảnh hưởng của rễ cây đến môi trường, ý nghóa của vấn đề này trong thực tiễn. - Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng là : Nhiệt độ, ánh sáng, ôxy, pH, đặc điểm lí hoá của đất… - Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường. IV. CỦNG CỐ * So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rễ cây trên cạn và cây thuỷ sinh ? Giải thích ? * Nêu sự khác biệt giữa hấp thụ nước và muối kháng ? Làm thế nào để cây có thể hấp thụ nước và muối khoáng thuận lợi nhất ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ * Chuẩn bò câu hỏi trang 8 sách giáo khoa. * Cắt ngang qua thân cây cà chua (hoặc cây khác) hãy quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích ? Phần bổ sung kiến thức : * Vì sao ở một số cây như : Cây thông, cây sồi, rễ không có lông hút mà chúng vẫn hấp thụ được nước và muối khoáng ? Các em hãy cùng đọc mục : Em có biết trang 8,9 sách giáo khoa. Bài 2 : Q TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I. MỤC TIÊU Học sinh : - Mơ tả được cấu tạo của cơ quan vận chuyển - Thành phần của dịch vận chuyển - Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển - Rèn luyện kĩ năng quan sát,phân tích, so sánh II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh phóng to các hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trong sách giáo khoa -Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong -Phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 1. Giáo viên treo so đồ hình 1.3, u cầu 1 học sinh lên chú thích các bộ phận cũng như chỉ ra con đường xâm nhập của nước và khống từ đất vào mạch gỗ. *Hãy phân tích cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ muốn khống ở rễ cây ? *Giải thích vì sao các cây lồi cây trên cạn khơng sống được trên đất ngập mặn ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Sau khi học sinh trả lời được bài cũ, giáo viên đặt vấn đề : Vậy con đường vận chuyển của nước và các ion khống từ trung trụ rễ đến lá và các cơ quan khác của cây như thế nào ? Giáo viên : Giới thiệu trong cây có hai dòng vận chuyển : +Dòng mạch gỗ (còn gọi là dìng nhựa ngun hay dòng đi lên) +Dòng mạch rêy (còn gọi là dòng nhựa luyện hay dòng đi xuống) * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.1 ? hãy mô tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây ? Học sinh : dòng mạch gỗ từ rễ qua thên lên lá, qua các tế báo nhu mô cuối cùng qua khí khổng ra ngoài. I.DÒNG MẠCH GỖ 1.cấu tạo của mạch gỗ * Hoạt động 2 Giáo viên : cho hcọ sinh quan sát hình 2.2 ? Hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào ? bằng cách điền vào phiếu số 1 : Mạch gỗ gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá. Phiếu học tập số 1 Tiêu chí so sánh Quản bào Mạch ống Đường kính Chiều dài Cách nối Nội dung : Phiếu học tập Học sinh : Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập, học sinh : ? Hãy nêu thành phần của dịch mạch gỗ ? Học sinh đọc sách giáo khoa nêu được các thàng phần của dịch. * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.3 và 2.4 ? hãy cho biết trước và các uon khoáng được vận chuyển trong mạch gỗ nhờ những động lực nào ? Học sinh : nêu được 3 động lực -Aùp suất rễ tạo động lực đầu dưới -Thoát hơi nước là động lực đầu trên -Lực liên kết giữa các phân tử nước và với mạch gỗ Học sinh cũng giải thích được mạch gỗ có cấu tạo thích nghi với quá trình vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá. Thành phần của dịch mạch gỗ -Thành phần chủ yếu gồm : Nước, các ion khoáng, ngoài ra còn có các chẫt hữu cơ. 3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ -Động lực gồm : +Aùp suất rễ (động lực đầu dưới) tạo ra sức đẩy nước từ dưới lên +Lực hút do thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) +Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ trên lá. * Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.2 và hình 2.5, đọc mục II ? mô tả cấu tạo của mạch rây ? ? thành phần dịch của mạch rây ? ? động lực vận chuyển ? ? từ đó nêu điểm khác nhau giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch rây ? bằng cách điền vào phiếu học tập số 2 : Phiếu học tập số 2 Tiêu chí so sánh Mạch gỗ Mạch rây Cấu tạo Thành phần dịch Động lực II.DÒNG MẠCH RÂY Học sinh thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 2. Giáo viên cho 1 học sinh trình bày các em khác theo dõi, bổ sung hoàn chỉnh. 2.Thành phần của dịch mạch rây -Thành phần gồm : Đường saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thực vật … 3.Động lực của dòng mạch rây -Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (mô). IV. CỦNG CỐ -1 vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ bị bóc phình to ra ? - 2 sự hút nước, muối khoáng ở rễ khác sự hút nước, muối khoáng ở cây như thế nào ? 3. Sự hút nước từ rễ lên lá qua những giai đoạn nào ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Làm bài tập : 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa -Làm thí nghiệm sau quan sát hiện tượng và giải thích. Thí nghiệm : Lấy 1 bao pôlyêtylen trắng bao quanh 1 cành nhỏ có lá của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vườn rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát. Phần bổ sung kiến thức * Từ những kiến thức đã học về sự vận chuyển nước và các chất trong cây, hãy giải thích tại sao trong tự nhiên có những cây cao hàng chục mét (cây chò chỉ), bên cạnh đó lại có những cây thấp bé chỉ cao vài cm (rêu chân tường cùng tồn tại ? Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ I. MỤC TIÊU Học sinh : - Nêu được vai trò của quá trình thoát nước đối với đời sống của thực vật. - Mô tả được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước - Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. - Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân và so sánh. - Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kỉ thuật tạo điều kiện cho cây điều hoà thoát nước dễ dàng. - Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trường học, nơi ở và đường phố. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3 3.4 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong (máy overheah) - Bảng kết quả thực nghiệm của Garô - Thí nghiệm chứng minh cây xan thoát hơi nước. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Động lực nào giúp dòng nước và các muối khoáng di chuyển được từ rễ lến lá ? 2. Bài mới - Đặt vấn đề : Động lực đầu trên giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lênlá là sự thoát hơi nước ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nước ở lá diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng nghiên cứu cơ chế thoát hơi nước ở lá. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Cho học sinh đọc mục I.1 và ? nước có vai trò gì trong cây ? I. VAI TRÒ CỦA THOÁT HƠI NƯỚC 1.Lượng nước cây sử dụng và vai trò của nó trong cây -Khoáng 2% lượng nước cây hấp thụ được sử dụng để tạo vật chất hữu cơ, bảo vệ cây khỏi hư hại bởi nhiệt độ bảo vệ cây khỏi hư hại bởi nhiệt độ không khí, tạo môi trường trong … *Hoạt động 2 Giáo viên : cho học sinh quan sát thí 2. Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của cây nghiệm (TN) đã chuẩn bị sẵn về hiện tượng thoát hơi nước ở thực vật ? hãy cho biết thoát hơi nước là gì ? vai trò của thoát hơi nước ? Học sinh : Đó là hiện tượng mất nước qua bề mặt lá và các bộ phận khác của cây tiếp xúc với không khí và nêu được vai trò của thoát hơi nước. Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh đọc số liệu ở bảng 3.1, quan sát hình 3.1 đến 3.3 ? em có nhận xét gì về tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên và mặt dưới của lá cây ? ? Từ đó cho biết có mấy con đường thoát hơi nước ? +Tạo lực hút đầu trên +Hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng +Khí khổng mở cho CO 2 vào cung cấp cho quá trình quang hợp. II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ 1.Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước Học sinh : nêu được +Sự thoát hơi nước ở mặt dưới cao hơn mặt trên của lá +Có hai con đường thoát hơi nước là : qua tầng cutin và qua khí khổng -Thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng phân bố ở mặt dưới của lá -Con đường thoát hơi nước +Tầng cutin (không đáng kể) +Khí khổng * Hoạt động 4 Giáo viên : cho học sinh đọc mục II.3, quan hình 3.4 ? hãy giải thích cơ chế đóng mở của khí khổng ? Học sinh : Giải thích, sau đó giáo viên bổ sung. *Hoạt động 5 : 2.Cơ chế điều tiết sự thoát hơi nước qua cutin và qua khí khổng -Sự đóng mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong tế bào khí khổng. +Khí nc nước khí khổng mở. +Khi mất nước khí khổng đóng. Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III. ? Quá trình thoát hơi nước của cây chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào ? Học sinh : Nêu được các yếu tố nước, ánh sáng, nhiệt độ … III.CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC -Các nhân tố ảnh hưởng +Nước +Aùnh sáng +Nhiệt độ, gió và các ion khoáng. IV. CỦNG CỐ * Hãy điền thông tin thích hợp vào dấu “?” *Cơ sở khoa học của các biện pháp kỉ thuật tưới nước hợp lí cho cây ? giải thích ? * Em hiểu ý nghĩa tết trồng cây mà bác hồ phát động như thế nào ? *Theo em những cây sống ở vùng đất có độ ẩm cao với cây mọc nơi đồi núi khô hạn khác nhau về cường độ thoát hơi nước như thế nào ? vì sao ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Chuẩn bị câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa. - Quan sát các cây (cùng loại) trong vườn nhà khi ta bón phân với liều lượng khác nhau. Phần bổ sung kiến thức : 1. Ở một vùng ruộng lầy, sau một thời gian trồng bạch đàn vùng đó trở nên khô hạn. Em hãy giải thích tại sao bạch đàn vừa có khả năng làm lô hạn đầm lầy, lại vừa có khả năng sống ở vùng khô hạn. Hãy giải thích vì sao bạch đàn có được khả năng kì diệu đó ? 2. Vì sao khi trồng cây người ta thường ngắt bớt lá ? 3. Từ hoạt động hấp thụ. Vận chuyển nước và khoáng, hãy chứng minh cây là một cơ thể thống nhất ? Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG I. MỤC TIÊU Học sinh : Nêu được các khái niệm : Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. - Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu 1 số nguyên tố dinh dưỡng và trình bày được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. - Liệt kê được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ được. - Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích sơ đồ - Khi bón phân cho cây trồng phải hợp lí, bón đúng và đủ liều lượng. Phân bón phải ở dạng dễ hoà tan. II.THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 và hình 5.2 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong ; phiếu học tập - Bảng 4.1, 4.2 sách giáo khoa Hoặc bố trí được thí nghiệm 1 trong sách giáo khoa III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Thoát hơi nước có vai trò gì ? tác nhân chủ yếu nào điều tiết dodọ mở của khí khổng ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 4.1 I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU Ở TRONG CÂY ? Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét, giải thích ? Học sinh : mô tả được cách tiến hành thí nghiệm. -Nêu được nhận xét : Thiếu kali cây sinh trưởng kém, không ra hoa. -Vì kali là nguyên tố dinh dưỡng thết yếu. -Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở trong cây gồm các nguyên tố đại lượng (C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg) và các nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo). ? Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là gì ? Học sinh : Thảo luận hoàn thành câu trả lời, giáo viên bổ sung, hoàn chỉnh. - Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố mà thiếu nó cây không thể hoàn thành chu trình sống. +Không thể thiếu hoặc thay thế bằng nguyên tố khác +Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất của cơ thể. * Hoạt động 2 ? Dựa vào mô tả của hình 4.2 và hình 5.2, hãy giải thích vì sao thiếu Mg lá có vệt màu đỏ, thiếu N lá có màu vàng nhạt ? Phiếu học tập Nguyên tố Dấu hiệu thiếu Vai trò Ni tơ Phốt pho Magiê Can xi II.VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG TRONG CƠ THỂ THỰC VẬT 1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng Học sinh học theo phiếu 2.Vai trò của các nguyên tố khoáng -Vai trò +Tham gia cấu tạo chất sống +Điều tiết quá trình trao đổi chất Học sinh giải thích được vì chúng tham gia vào thành phần của diệp lục. +Điều tiết quá trình trao đổi chất. *Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu bảng 4.2 ?Các nguyên tố khoáng có vai trò gì trong cơ thể thực vật Học sinh : sau khi thảo luận trả lời, giáo viên bổ sung hoàn chỉnh. III.NGUYỀN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG CHO CÂY 1.Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây -Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng +Không an +Hoà tan +cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hoà tan. *Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III, 2.Phân bón cho cây trồng -Bón phân không hợp lí với liều [...]... phóng Học sinh trả lời bằng cách điền các thơng tin thích hợp vào phiếu học tập Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học sinh khác làm vào phiếu cá nhân học sinh Học sinh : Sau khi học sinh làm xong giáo viên cho nhận xét, bổ sung * Hoạt động 5 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III, và quan sát hình 12.3 ? Quang hơ hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ? Quang hơ hấp có lợi hay có hại cho thực vật ? Học sinh. .. hợp các kiến thức đã học ở lớp 10 ? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ? Học sinh : Trả lời bằng cách điền các thơng tin thích hợp vào phiếu số 1 Phiếu học tập số 1 Cường độ quang nh sáng hợp Cường độ ánh sáng tăng Nội dung kiến thức I ÁNH SÁNG 1.Cường độ ánh sáng - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng, thì cường độ quang hợp cũng tăng -Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS tối... cường độ hơ hấp (HH) Cường độ ánh sáng dưới điểm bù Cường độ ánh sáng đạt điểm no Quang phổ ánh sáng Tia đỏ Tia xanh tím Tia lục Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung ? phân biệt điểm bù và điểm no ánh sáng ? điểm bù và điểm no sánh sáng phụ thuộc vào những yếu tố nào ở các loại ? Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung hồn chỉnh Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 10.2 ? Hãy mơ... VẬT C3 * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục I.1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số 1 Phiếu học tập số 1 Khái niệm Nơi diễn ra Ngun liệu Sản phẩm Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến đổi nào xảy ra trong pha sáng ? Học sinh : trả lời bằng cách điền các nội dung trên vào phiếu Giáo viên : cho 1 học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng của mình, các em khác nhận xét bổ sung -Học sinh học theo nội dung của... BÀI HỌC 1 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài tường trình thực hành của học sinh 2 Bài mới Hoạt động của thầy và trò * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.1 ? Em hãy cho biết quang hợp là gì ? Học sinh : Nêu được quang hợp là q trình tổng hợp chất hữu cơ nhờ ánh sáng mặt trời xảy ra ở thực vật Giáo viên : u cầu học sinh lên bảng viết phương trình tổng qt của q trình quang hợp ? Sau khi học sinh. .. hữu cơ Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 11. 1 ? dự vào các khái niệm, em hãy tính năng suất học sinh, năng suất kinh tế của cây hướng dương ? Giáo viên : Gọi một học sinh lên tính Giáo viên : Giữa năng suất cây trồng và quang hợp có mối liên hệ phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp Do đó thơng qua sự điều tiết quang hợp có thể nâng cao năng suất cây trồng Giáo viên : Cho học sinh nghiên... ? Sau khi thảo luận học sinh điền vào phiếu Giáo viên : gọi một học sinh trình bày, sau đó cho các em khác nhất xét, chỉnh sửa *Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 6.1 ? Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong q trình chuyển giá nitơ trong tự nhiên ? Học sinh :   Từ NH3 VKamonhoa → NH 4+ −   Từ NO 3 VKnitotrathoa → NH 4+ *Hoạt động 4 Giáo viên : Cho học sinh đọc mục II.2 và... 6 H2O + qt ? 2886Kj (nhiệt ATP) Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo viên cho các học sinh khác bổ sung * Hoạt động 3 3.Vai trò của hơ hấp đối với cơ thể Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết thực vật hợp với kiến thức đã học ở lớp 10 ? hãy cho biết hơ hấp có vai trò gì đối với -Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các cơ thể thực vật ? hoạt động sống của cây Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu... các chất dinh dưỡng khống ? Học sinh : Nêu được trong đất có chứa nhiều loại muốn khống ở dạng khơng tan và hồ tan -Cây hấp thụ : Dạng hồ tan Giáo viên : Cho học sinh phân tích sơ đồ 4.3 Học sinh : Phân tích được +Bón ít cây sinh trưởng kém +Nồng độ tối ưu cây sinh trưởng tốt +Q mức gây độc hại cho cây ? Bón phân hợp lí là gì ? Học sinh : nêu được bón liều lượng phù hợp cây sinh trưởng tốt mà khơng gây... trò * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát các hình từ 15.1 đến 15.6 xem câu hỏi và đánh x vào câu trả lời đúng về tiêu hố ? Từ đó cho biết tiêu hố là gì ? Sau khi quan sát, thảo luận học sinh nêu được : -Tiêu hố là q trình biến đổi và hấp thụ thức ăn * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 15.1 ? Hãy mơ tả q trình tiêu hố và hấp thu thức ăn ở trùng đế giày ? Học sinh : Sau khi quan . NPK) Bài 8 : QUANG HỢP Ở CÂY XANH I. MỤC TIÊU Học sinh - Phát biểu được khái niệm quang hợp - Nêu rõ vai trò của quang hợp ở cây xanh - Trình bày cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp -. quan quang hợp của cây. Vậy là có cấu tạo thích nghi với chức năng quang hợp như thế nào ? * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.2, phát phiếu số 1 II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG. hành của học sinh 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.1 I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở CÂY XANH 1. Quang hợp là gì

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan