Giáo án sinh học lớp 11 (chương trình chuẩn)

117 2.2K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:42

BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG : 1. Kiến thức: S+Trình bày được vai trò của nước ở TV: Đảm bảo hình dạng nhất định của TB và tham gia vào qtrình sinh lý của cây. TV pbố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước đối với TB và cơ thể. +Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và cơ chế hấp thụ ion khoáng ( thụ động và chủ động)ở thực vật. 2.Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức bài học vào thực tiễn . II. Trọng tâm: Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây. IIIPhương pháp: Đàm thoại tìm tòi.  PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ Chương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A.CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT * CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG  !"#$%#&'"(!)*+, &'-./01234567/898:$;3<=0>? #@'"$;9'#&$ABC!D!$#&-@E<D!1,  BÀI 1SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ,F/G S+&'-.#!HD!$01I3IJK9-LD!+#&!3!#& 5@E6BD!',18@<M76N#&EM(3OD!$-<#$+#&", P-./98:$#&/98:=:-N#&D-N0M#Q, R,FST1QJ:-.=/G&#&M>, II. Trọng tâm:/98:$#&=0>', III-Phương pháp:&3K3H, IV-Phương tiện: U#V,?R,?4,F V- CÁC BƯỚC LÊN LỚP : ,W-L6$8X R,F"3!&Y&3$=="3!, 4,1&&3$ -Hoạt động 1P1$E5!#&NJ PU6Z[    -Hoạt động 2:1&&3$%E#Q3<2K?E0#&8"-H\8I ]^'7!-_9#$3`],1Q'EM!-_9-(J>!/&ab!c 3"&-d7D!,e+&M98:$#&3<=0>e fNỘI DUNG 1I,Vai trò của nước đối với TB và cơ thể: (8’): Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết 1*9'1g)/=($? '(  69'  -.  3<  = !'=a,KE!==`K? < -N 6$ D!' Q3 6Ka, +_!ZZKE!' =L/0 h !a,,, 1Q^i #&  < 6K =/ G, UI6], U+_E, )$  6&3  J  3`  H!  ! j9?-I3IEMj#  D!<=['7E? -I3  I    JK  D!  +? !3!#&5E 6BD!'$6&3 I3 h D!'?b85   J>  !    ]?,,,? I0-/EM8<D! M#Q,  fNỘI DUNG 2II. Hấp thụ nước ở rễ:      1. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng :(7’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết #  '7  d    E  5! 5!E,E==/.8 #$  3N  E<  3k  >  E<  0     3`  ]  = !?l'3`I-O-"3   D!    >  '  7  K m#$GT98 :  $  #&    =  D! 'a n!E,R(Q^i #jEM8"D!>a %`]I0-/ EM  2  K #&  8  "  D! 6`b/&a  KE!'0 KLQ8 b6&'EV/a fNội dung GDMT: 67   #&3:o!? 1!HD!$-<#$-] E<1, p>33` ]-9 #& $?'_6`b 0>'?I0-/EMb $#&=D!1, !3!I#3`] -9#&$, T3  E(?  $  $?  ( 8.86m, %`I-O-"3mD! >#jb$#&b= Pq>  m?  >  7?  6`  b? 3jE0=iJ&?-r E0?3j6`b Pq>'7K98:$ #&    =  D  '/  5! 3j6`b Pq>  E  0  !  j E?  8    /3  j N  #&  T  !  E<  6. 6`b P9KD!6`bm.8 #$=ITb$D!' U7GFI6] a,Hình thái của hệ rễ : F b,Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ  F 2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây :(15’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết  !3N/&#&3N 3`](2-N =!/&(EM/ -_/&a U7GFI6] %s      UE  7  G F  -"  6&3  &  Q8     8/Q8 a. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút: *Hấp thụ nước ở rễ: [  /: -N  3 9tJ76/$ u/$!-9%. t  98  +  6`  b %$, gLD!+">6& E#$JJL-9J R'7 Pn$06, P)2-N9!!, *Hấp thụ ion khoáng: R   v7d E5!E ,4E=?8m#&3 !-]#Q'" $#&=,,, gH$#&= -u-9#&3KsD!> [ -]&a M  =  !   !     -]-(a GV: chỉ dạy cho HS giỏi =>Vai trò của đai caspari O  <    -]  5! &+;!&?9 =-.6'"E!   -]  5!  '7  E 9  ;=  &,  K  -'?  -! !E8!  -7  r?    6 9#&+3Ks D!', UE&&8/ UE7GFI6] [R/ P/:-NJ'" cj!J[2-N- u!-9t98+6 b?=dT6.?(" d93!, P /D-NJ'" .  j  !J[  2  -N - u98 -9 t ! + 6`  b?  #  #Q'  d  T 6.#&d93!, b. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào TB lông hút, rồi xuyên qua TB vỏ rễ vào mạch gỗ của rễ  [R-] P  -]  5!  &  + !  &  #&  3K  s  #@ !?=-.6, P-]5!9'7 E+;=&#&3K s#@Q3?-.6, *NỘI DUNG 3.III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây: (5’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết Ul'="7K II0-/6`b #&5!-(ImEMI 0D!3`]-<#$ 598:$#& =0>'a UE7GI6] F w,Củng cố&Q8R8/Q8 x. Dặn dòU#jI6]\?R?4#&^[3$&Re1Q'"9'e PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ U#&7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *$8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bài tập 1: gL/&">E#$JL-9J '7&a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )$#&=^3Q8#&>'[ -]#&/&a 4 )$  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g76!-[2-N ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ).j!-[2-N#&dy Bài tập 2.Z3 Mb=:-`D!/&8:N#& !,UK-N!-_9 ,762-N ,98T6. J,UK-N39 RM^3Q89=D-N8:N#& !,!-[2-N9! ,U-/3& ,!-_9D!/& J,98T6. 4q>'7K98:$#&=D'/5!&8d9K&D!>a !,rE0 ,%j6`b ,%jE0 J,q>m PHỤ LỤC Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ U#&7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*$8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +&Q8 gL/&">E#$JL-9J '7&a n$D!6 )2-N9!! )$#&=^3Q8#&>'[/&a 9 /&6`b 39 g76/$ 9 /&6`b :-N g76!-[2-N 9 /&6`b D-N ).j!-[2-N#&dy Bài tập 2. Trắc nghiệm Mb=:-`D!/&8:N#& !,UK-N!-_9 ,762-N ,98T6. J,UK-N39 RM^3Q89=D-N8:N#& !,!-[2-N9! ,U-/3& ,!-_9D!/& J,98T6. 4q>'7K98:$#&=D'/5!&8d9K&D!>a !,rE0 ,%j6`b ,%jE0 J,q>m w = = )$ = =  BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I/ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:  %`I-.JH#Q'"#Q9'!23 -]#Q'", &8dD!JL#Q'", N6M-'JH#Q9#Q'", qz6'=CT5!E?8m?EE, II/ TRỌNG TÂM BÀI DẠY: JH#Q'"9'gH3Ks?JH3K' III.PHƯƠNG PHÁP:19-8PI6Q(3 IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: ,#7!8(R,?R,R?R,4?R,,w?R,xE=!+I8: R,UE pQ86KEM#Q'"9'06$8{ +b6`?9'6LY?Jc8/Q8-"D< V/. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:  1/Ổn định lớpX 2@ Kiểm tra bài cũ: (7’) ,&'/98:$?=0>'a, R,Im#E!'E<7K=`E<-.7-9Q83Oa, 4,Mb=:-`D!/&8:N#& y,UK-N!-_9 +,762-N ,98T6. g,UK-N39 w,M^3Q89=D-N8:N#& y,!-[2-N9! +,U-/3& ,!-_9D!/& g,98T6. x,q>'7K98:$#&=D'/5!&8d9K&D!> y,rE0 +,%j6`b ,%jE0 g,q>m 4@Bài mới: 1Ul'/5#Q'"9']#&<&a U676K=/G-l-"I6]?#7Jk5!&3$#Q'3Ks?3K'(9 K/&a&8dD!JL3Ks?3K'!E!a1Q'"9]-N6M&a, "I6]\/83][3c3"NJ&R1'"9', Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết 1  $      U  R   -]JH#@'"9 ' U*Z[?i8, fDòng vận chuyển các chất trong cây[R-] gH3Ks#@$#& 3<=u>676,  gH3K'#@$ x     #&9 D'/u6 ^<>, )&!?$("#@ !u3KsE!3K' O.6K, fCơ chế:    )$#@'"3K s'[/:-N =@tJEM*y, %<=#&9    #@'"    3K  s   '  [    /  :  -N =@?#&  (  "  6&  D  -N KI;#@'".j 2-N, *NỘI DUNG 1I/ DÒNG MẠCH GỖ  dòng đi lên ):(|X *NỘI DUNG RII/ DÒNG MẠCH RÂY (dòng đi xuống):|X 4. CỦNG CỐ: -gM!#&&-"D< ,3-"3=! !JH3Ks#&3K'[8/Q8E!, 1rE}!#&-!! {  Bảng phụ "3EE gH3Ks gH3K' 9K %Ks~o*•%?23/& /<s6&5I&#&3K <, PnI&)\?g& P%K<*$?)Z, /&c6K<=//8 !K&-]#Q '"$#&=u> 67?6,   %K'6[?23/ & E< 6&<'#& / & =z3, <'<-d#$! &<J&-u6^<> &8dD! JL D'/$?=? &!H(9  !,!?#3?3`^=? !!6,,, 23-206 P!!€?!^!3?#!3? 3`1?y, PE<=-.@J:6K N6M )$-.#Q'"u>676 ]6MbJ$D!6 -N6M-d7?6M-'D!> -N6M-dJ$?6M6= ! 8}$#$!#&#$& 3K, gEM768E93 9 !5!26? #&5!G!>?D?5I, Ul'-b9E! @%Ks-.9K/& y@23/&/ +@235I&#&3K< @/&c6K<#$!& <J&u>67 g@y?+?-j-b R@N6M&-'JH3K'u6-/>#&5!= y@6M +@M768E939 @M768E939 !5!2#&5!G! g@•8E9D!6 DẶN DÒ: U&#&I6]\<& L&3$/E!, ‚  BÀI 3 THOÁT HƠI NƯỚC I. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: 1. Kiến thức )7-.#!HD!5$-<#$-]E<M#Q %`I-.9KD!6m#$GT$ &'-./-j/-N30D!=m=_#&I0-/5 $, &'-.EM!-_$018:N#&F%, )7-.EMƒ$-.J'ƒ$7.86B3$-I3ID!'2 2. Kỹ năng: +/-.^-L]-N$, 1QJ:=/G&#&M>EI^9$7.86m'2, II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC /$#&I0-/5$ III. PHƯƠNG PHÁP: n!E!=/.8-&3K.30?-&3K IV. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:!4,??4,4?4,wF 2. Học sinh: U&Y&R#&-$&4 V. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2,Kiểm tra bài: G39KD!3Ksm#$GT#Q'"$#& =u>676a RN6M&b8JH$#&=J'"-.u>6760  's6$&:3ia 1E="3!&Y UI6]\ 1)Q^i#&- 3.Vào bài mới: %N4-N6Mb8JH$3KsJ'".j6M6&6M bJ$06,b!c3"5$5!&&' * NỘI DUNG 1I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC : (10’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết 1U7GF 3:o#&I6]\ aEr6 !6.$ 'E}J: -"  !  -_  K 9 #&6.$' )7GF3:o -"I6] |     98-.a 17#9-j*.$ '#&=`=m6&9 6$?#Q'EM$D! '(#!Ha  a1!HD!$ -< #$ #Q'"  9 'a+&Y  1)7#9-j` Rx„=$-"_.8= 9=`?6b!3!'=!'   {„„=  $  3$  _ .8-.=9=`,1Q' EM$675!#$ 5_.89  D!M#Q/&a  1[?  $    ! U4,RF?U5!E #&JkJZƒ\   a  )Q  ^i#j   -] =/    D!  h R  u  3` ]#& 6  #&=/ $u6!&au-' b  !  #!  H  D!     $aKE! &' h 3`]!' $3K?8IG&'( 6.'a )$6K&$ -"I6] )7GF-"I 6]\ n!E!?7 GF-"I6] …|†6.$'98:! &, R†6.$'98:-.E} J:K-NE<D!', $(#!H PK!EGb$0>, PI3 h  j3O  $t 6?'=L-<(= h 5!, PKF-"h R -#&M5 nU?I8(h R  -jH!= =m,,,, * NỘI DUNG 2: II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: (15’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết  a  )7  G  F  #&   /m3&G\6 6&5!$a 1U^[3I4=/ 5IM3D!!`?-O \ a<6.=m=_03O6 '  (   #!  H  5!   EM$D!6 '/&a a*cây đoạn#&6'] ^-j =` (6s =m 0 3O766'-K  (   $ H 6 cây thường xuân=`a a1Q' 9b&D! 6!3!#&5  )7  G   4,RF-"I6] )7  G  +I4 F-"I6] 1. Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá:  F/  5IM3 D!  !`@{ F, …  $ aE6.$ !03O7#&3OJ$D! 6a1E!au-(("b! =/6Qa 1[?$!U4,w F,  U 5! E?-O \ a%`  I  9  K  /  &  =m =_a a)7  G  F  #&  I m    /  -(  30  =m =_a,KE!_!E< 'i='=#k ]a, aKE!=m=_=`! ]-(&&a a*#&6&?6K6& $5!3K a1E!a n!E!U4,w-" I6] )7G=8dR -"I6] )7GF-"I 6] 2.Có hai con đường thoát hơi nước: n!=m=_#&5! /&=m=_#&6$8!8D &Nj3OD!6, $D'/5!=m=_ …„†?8<03OJ$D!6AH 6$8=`-="?8<03O 7D!6, a-Qua khí khổng: -9K+=m=_U4,wF U  K  -Q?  23  &  3\  #& &J&', -N30D!=m=_8:N#& &36.$/& PF$&3\T!6&3 &J&'[ =m=_ 30$3K, PF  39  $&  3\  / T?&J&'Js‡=m=_ =i86K$'/, ˆt$5!=m=_#Q <6$?-.-"r, b-Qua cutin :*$8&J&' $&I3#&.6K, ˆt    $  5!  #Q  < \?=-.-jr, * NỘI DUNG 3 :III.CÁC TÁC NHÂN A/HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: (5’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết 1U7G 8doooF?-O\ a) '/<&I0 -/$a n!7G9''I Z8$=3KA '6b!]=6&3-H $3K9,,, a1Q'EM$H LI0 '/< &a fNội dung GDMT:62 i8#&67#&3:ooo )$(#!HE<H-< #$-]E<1, F$?=m=_ 30?h R =/#&7 98'76 )7GF8dooo -"I6] 1QJ: =/ G-l-"I6] )$?E? h? ?-N3? =?(,,,,,, )$?E'-( 30=m=_tI0-/ $,  h I0-/98:$0> JI0-/#&`980> #&$06JI0 -/-N3==m, N3-N3-9&T5 98:$&T?-N3 ==m&TEM$ &I3, gJ‰=&36. =-9&!8E9 JJL-9&!t98: $&I3, „ [...]... CO2 , ánh sáng, nhiệt độ *Phát phiếu trả lời trắc nghiệm cho học sinh (theo nhóm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 a b c d Đáp án: 1 d 2 a 3 b 4 c 5 Dặn dò: HS về nhà đọc trước bài mới, trả lời các câu hỏi và bài tập cuối sách SGK = = = = 0 * * * 0 = == = 27 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) Các nhân tố Ánh sáng Mẫu phiếu học tập : Qúa trình QH chịu ảnh hưởng của các nhân tố - Cường độ ánh sáng: -... của ánh sáng: Nồng độ CO2 Nước Nhiệt độ Nguyên tố khoáng Trồng cây dưới ánh sáng nhân tao Đáp án phiếu học tập: Qúa trình QH chịu ảnh hưởng của các nhân tố -Cường độ ánh sáng: + Tại điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng tối thiểu làm cho Iqh=Ihh +Tại điểm bão hoà ánh sáng (no as):Ias tối đa làm cho Iqh đạt cực đại =>Ias tăng dần đến điểm bão hòa thì I qh tăng theo; từ điểm bão hòa trở đi, Ias Ánh sáng... quá trình tổng hợp các sắc tố QH, enzim QH -> ảnh hưởng đến Iqh -VD: SGK/46 - K/niệm: Là sử dụng ánh sáng nhân tạo của các loại đèn(đèn nêon,đèn sợi đốt) Trồng cây dưới thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà có mái che, hoặc trong phòng ánh sáng nhân -Ưu điểm: Khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường, tạo ra các sản phẩm sạch tạo bệnh Các nhân tố 28 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn). .. lũy năng lượng (NL vật lý thành NL hóa học) -Điều hòa không khí (hấp thụ CO2 , giải phóng O2 ) góp phần ngăn chặn hiệu 20 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) cân bằng sinh thái -Giáo dục ý thức bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên rừng hợp lí, tránh guy cơ bị cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến môi sinh *Hoạt động 3 GV: Cho HS quan sát H 8.2 và phát phiếu số 1 Phân lớp thành 6 nhóm, phân nhiệm vụ cho mỗi... giữa chúng? Ngày soạn: / /201 Ngày dạy: / /201 Tuần: , Tiết: 22 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM I/ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: 1/ Kiến thức : Sau khi học xong bài này học sinh phải : - Trình bày được quá trình quang hợp ở TV C3 (TV ôn đối) bao gồm pha sáng và pha tối - Trình bày được đặc điểm của TV C4 : sống ở khí hậu nhiệt đối, cấu trúc... -Q/T QH gồm mấy pha ? Giáo án- H/s trả lời11Quá trình quang hợp Sinh học : _ (Chương trình chuẩn) -Giáo viên thông báo cho H/s gồm 2 pha : Pha sáng và pha tối -Cơ chế: QH diễn ra trong lục biết vì sao gọi là thực vật C 3, -Quan sát tranh, nghiên cứu mục 1 lạp, bao gồm 2 pha: pha sáng C4, CAM -Hs trả lời và pha tối -Giáo viên theo tranh H9.1, -Hs khác lắng nghe và bổ sung -Pha sáng : cho H/s tìm hiểu... nguyên tố dinh dưỡng khoáng (?) Rễ cây hấp thụ muối cho cây: khoáng ở dạng nào? - Muối khoáng trong đất tồn tại (?) Sự chuyển hóa muối HS: Nghiên cứu SGK và dưới 2 dạng: khoáng từ dạng không tan liên hệ thực tế trả lời + Hòa tan (dạng ion) 13 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) thành dạng hòa tan chịu ảnh HS: Trả lời + Không hòa tan hưởng của nhân tố nào? - Cây hấp thụ muối khoáng ở dạng (?) Những... Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây:(8’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết (?) Kể tên những nguyên tố HS: Nghiên cứu SGK - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết dinh dưỡng khoáng thiết yếu trả lời yếu là: đối với sự sinh trưởng của cây +Nguyên tố mà thiếu nó cây không GV:Cho HS quan sát tranh hoàn thành được chu trình sống 12 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) vẽ 4.1 SGK HS:... là nội dung bài học hôm nay 26 Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) 3 Bài mới : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP GV thông báo Cường độ quang hợp thể hiện mức độ mạnh hay yếu của quang hợp Đơn vị đo cường độ quang hợp: mgCO2/dm2/h Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiểu kết GV:yêu cầu HS ng/cứu SGK hoàn HS.- Nhận phiếu học 1.Ánh sáng thành nội dung trong PHT- Chia lớp tập(mẫu PHT... phẩm còn nhiều 32 năng lượng: rượu êtilic, axit Giáo án Sinh học 11 _ (Chương trình chuẩn) 4 Củng cố: -So sánh hô hấp kị khí với hô hấp hiếu khí qua PHT SỐ 1 -Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu kỳ Crep, chuỗi truyền điền tử qua PHT số 2 5 Về nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi SgK - Nắm sơ đồ các con đường hô hấp (H12.1) PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: So sánh hô hấp kị khí với hô hấp hiếu khí - Giống nhau:

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • IV/ Chuẩn bị của GV-HS

 • BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

  • Bài 18, 19 : TUẦN HOÀN MÁU

   • Hoạt động 1:

   • Hoạt động 2:

 • V/ Tiến trình tổ chức bài dạy :

 • I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

 • 1. Kiến thức:

  • 3.Bài mới:

 • Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  • *GV: Các loai HM ảnh hưởng lên sự ST và PT của ĐV không xương sống:

   • SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

  • PHIẾU HỌC TẬP

  • Đáp án phiếu học tập

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan