Giáo án sinh học lớp 11 cơ bản trọn bộ

36 3.8K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:24

PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Tiết:… Ngày soạn:……………. Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I . MỤC TIÊU: Qua bài này HS phải Học sinh mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng. Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng. II . THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 sách giáo khoa. Có thể sử dụng thêm hình vẽ về cấu tạo chi tiết của lông hút rễ Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong PHN IV: SINH HC C TH CHNG I: CHUYN HO VT CHT V NNG LNG A.CHUYN HO VT CHT V NNG LNG THC VT Tit: Ngy son:. Bi 1: S HP TH NC V MUI KHONG R I . MC TIấU: Qua bi ny HS phi - Hc sinh mụ t c cu to ca h r thớch nghi vi chc nng hp th nc v cỏc ion khoỏng. - Phõn bit c c ch hp th nc v cỏc ion khoỏng r cõy. - Trỡnh by c mi tng tỏc gia mụi trng v r trong quỏ trỡnh hp th nc v cỏc ion khoỏng. II . THIT B DY HC - Tranh v hỡnh 1.1, 1.2, 1.3 sỏch giỏo khoa. Cú th s dng thờm hỡnh v v cu to chi tit ca lụng hỳt r - Mỏy chiu qua u nu dựng bn trong III. Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra, giới thiệu chơng trình Sinh học 11 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Giáo viên: Cho học sinh quan sát hình 1.1 và 1.2. Giáo viên: Dựa vào hình 1.1 hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của hệ rễ? Học sinh: Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trởng kéo dài, đỉnh sinh trởng. Đặc biệt là miền lông hút phát triển Giáo viên: Dựa vào hình 1.2 hãy tìm ra mối liên hệ giữa nguồn nớc ở trong đất và sự phát triển của hệ rễ? Học sinh: Rễ cây phát triển hớng tới nguồn nớc. I. rễ là cơ quan hấp thụ nớc: 1. Hình thái của hệ rễ 2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ - Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trởng liên tục hình thành nên số lợng khổng lồ các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ đợc nhiều nớc và muối khoáng. - Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có áp suất thẩm thấu lớn. 1 * Hoạt động 2. Giáo viên:Cho học sinh nghiên cứu mục 2, kết hợp quan sát hình 1.1 ? Bộ rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức năng hấp thụ nớc và muối khoáng nh thế nào? ? Tế bào lông hút có cấu tạo phù hợp với chức năng hút nớc và khoáng nh thế nào? ?Môi trờng ảnh hởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút nh thế nào? Học sinh: Trong môi trờng quá u trơng, quá axit hay thiếu ôxi thì lông hút sẽ biến mất. * Hoạt động 3. - Giáo viên : Cho học sinh dự đoán sự biến đổi của tế bào TV khi cho vào 3 cốc đựng 3 dung dịch có nồng độ u trơng, nhợc trơng, đẳng trơng? Từ đó cho biết nớc đợc hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế nào? Giải thích? - Học sinh nêu đợc: + Trong môi trờng u trơng tế bào co lại (co nguyên sinh) + Trong môi trờng nhợc trơng tế bào tr- ơng nớc. + Trong môi trờng đẳng trơng tế bào không thay đổi kích thớc. + Nớc đợc hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thụ động nh trên. - Dịch của tế bào lông hút là dịch u tr- ơng do : dịch tế bào chứa các chất hoà tan và áp suất thẩm thấu cao trong dịch tế bào chủ yếu do quá trình thoát hơi nớc tạo nên. ? Các ion khoáng đợc hấp thụ vào tế bào lông hút nh thế nào? - Học sinh: Các ion khoáng đợc hấp thụ II . Cơ chế hấp thụ nớc và muối khoáng ở rễ cây. 1. Hấp thụ nớc và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút. . a.Hấp thụ nớc - Nớc đợc hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thẩm thấu: đi từ môi trờng nhợc trơng vào dung dịch u trơng của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu (hay chênh lệch thế nớc) b. Hấp thụ muối khoáng - Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo hai cơ chế : - Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nồng độ thấp. - Chủ động: Di chuyển ngợc chiều gradien nồng độ và cần năng lợng. 2. Dòng nớc và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ. - Gồm 2 con đờng: + Con đờng gian bào: Từ lông hút khoảng gian bào các TB vỏ Đai caspari Trung trụ Mạch gỗ. + Con đờng tế bào: Từ lông hút các tế bào vỏ Đai caspari Trung trụ mạch gỗ. III. ảnh hởng của môi trờng Đối với quá trình hấp thu nớc và muối khoáng ở rễ cây - Các yếu tố ảnh hởng đến quá trình hấp thụ nớc và các ion khoáng là : Nhiệt độ, ánh sáng, ôxy, pH., đặc điểm lý hoá của đất 2 vào tế bào lông hút theo 2 con đờng thụ động và chủ động. ? Hấp thụ chủ động khác thụ động ở điểm nào? - Học sinh nêu đợc hấp thụ thụ động cần có sự chênh lệch nồng độ, còn chủ động ngợc dốc nồng độ và cần năng lợng. - Hệ rễ cây ảnh hởng đến môi trờng: Rễ tiết các chất làm thay đổi tính chất lý hoá của đất. IV. Củng cố * So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rễ cây trên cạn và cây thuỷ sinh? Giải thích? V. Bài tập về nhà Hãy mô tả con đờng vận chuyển nớc, chất khoáng hoà tan và chất hữu cơ trong cây? Vẽ hình minh hoạ. Tiết: Ngày soạn: . Bài 2: vận chuyển các chất trong cây I . Mục tiêu: Qua bài này HS phải - Mô tả đợc cấu tạo của cơ quan vận chuyển. - Thành phần của dịch vận chuyển - Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. II. Thiết bị dạy học - Tranh phóng to các hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trong sách giáo khoa - Phiếu học tập. III . Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ : * Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nớc với cơ chế hấp thụ muối khoáng ở rễ cây? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. - Giáo viên cho học sinh quan sát hình 2.1. I. Dòng mạch gỗ 1. Cấu tạo của mạch gỗ 3 ? Hãy mô tả con đờng vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây? - Học sinh : Dòng mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá, qua các tế bào nhu mô cuối cùng qua khí khổng ra ngoài. * Hoạt động 2. Giáo viên cho học sinh quan sát hình 2.2. ? Hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào? Bằng cách điền vào phiếu số 1: Học sinh thảo luận, hoàn thành PHT .? Hãy nêu thành phần của Dịch mạch gỗ ? Học sinh đọc sách giáo khoa nêu đợc các thành phần của dịch. * Hoạt động 3. Giáo viên cho học sinh quan sát hình 2.3 và 2.4 ? Hãy cho biết nớc và các ion khoáng đ- ợc vận chuyển trong mạch gỗ nhờ những động lực nào? Học sinh nêu đợc:3 động lực -áp suât rễ tạo động lực đầu dói -Thoát hơi nớc là động lục đầu trên - Lực liên kết giữa các phân tử nớc và với mạch gỗ Học sinh cũng giải thích đợc mạch gỗ có cấu tạo thích nghi với quá trình vận chuyển nớc, muối khoáng từ rễ lên lá. Mạch gỗ gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đ- ờng vận chuyển nớc và các ion khoáng từ rễ lên lá. Nội dung: Phiếu học tập 2.Thành phần của dịch mạch gỗ - Thành phần chủ yếu gồm: nớc, các ion khoáng, ngoài ra còn có các chất hữu cơ . 3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ - Động lực gồm : + áp suất rễ (động lực đầu dới) tạo ra sức đẩy nớc từ dới lên + Lực hút do thoát hơi nớc ở lá (động lực đầu trên) hút nớc từ dới lên. + Lực liên kết giữa các phân tử nớc với nhau và với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá. II. Dòng mạch rây 1.Cấu tạo của mạch rây 2. Thành phần của dịch mạch rây - Thành phần gồm: đờng saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thực vật 3. Động lực của dòng mạch rây - Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (mô). IV. Củng cố 4 *1.Vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ bị bóc phình to ra? V. Bài tập về nhà * Làm bài tập : 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa. Tiết: Ngày soạn: . Bài 3: Thoát hơi nớc I. Mục tiêu: Qua bài này HS phải - Nêu đợc vai trò của quá trình thoát hơi nớc đối với đời sống của thực vật. - Mô tả đợc cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nớc. - Trình bày đợc cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hởng đến quá trình thoát hơi nớc. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. - Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kỹ thuật tạo điều kiện cho cây điều hoà thoát hơi nớc dễ dàng. - Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trờng học, nơi ở và đờng phố. II . Thiết bị dạy học - Tranh vẽ hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 sách giáo khoa - Bảng kết quả thực nghiệm của Garô. III. Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ: - Động lực nào giúp dòng nớc và các muối khoáng di chuyển đợc từ rễ lên lá? 2. Bài mới: - Đặt vấn đề: động lực đầu trên giúp dòng nớc và các ion khoáng di chuyển đợc từ rễ lên lá là sự thoát hơi nớc ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nớc ở lá diễn ra nh thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu cơ chế thoát hơi nớc ở lá. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Cho học sinh đọc mụcI.1. ? Nớc có vai trò gì trong cây? I. Vai trò của quá trình thoát hơi nớc 1. Lợng nớc cây sử dụng và vai trò của nó trong cây 5 * Hoạt động 2. - Giáo viên cho học sinh quan sát thí nghiệm (TN) đã chuẩn bị sẵn về hiện t- ợng thoát hơi nớc ở thực vật. ? Thế nào là thoát hơI nớc? thoát hơi n- ớc có vai trò gì đối với thực vật? - Học sinh: Đó là hiện tợng mất nớc qua bề mặt lá và các bộ phận khác của cây tiếp xúc với không khí và nêu đợc vai trò của thoát hơi nớc * Hoạt động 3. - Giáo viên: Cho học sinh đọc số liệu ở bảng 3, quan sát hình 3.1 đến 3.3 ? Em có nhận xét gì về tốc độ thoát hơi nớc ở mặt trên và mặt dới lá của cây? giải thích ? ?Số liệu về số lợng khí khổng và tốc độ thoát hơi nớc ở mặt trên và mặt dói của lá cây nói lên điều gì ? ? Từ đó cho biết có mấy con đờng thoát hơi nớc? - Học sinh nêu đợc: + Sự thoát hơi nớc ở mặt dới cao hơn mặt trên của lá. + Mặt trên lá cây đoạn không có khí khổng vẫn có sự thoát hơi nớc. + Có hai con đờng thoát hơi nớc là: Qua tầng cutin và qua khí khổng * Hoạt động 4. - Khoảng 2% lợng nớc cây hấp thụ đợc sử dụng để tạo vật chất hữu cơ; bảo vệ cây khỏi h hại bởi nhiệt độ không khí; tạo môi trờng trong 2. Vai trò của thoát hơi nớc đối với đời sống của cây +Tạo lực hút đầu trên. + Hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng + Khí khổng mở cho CO 2 vào cung cấp cho quá trình quang hợp. II. Thoát hơi nớc qua lá 1. Cấu 1. Lá là cơ quan thoát hơi nớc Hình 3.1 - số lợng tế bào khí khổng trên lá có liên quan đến sự thoát hơi nớc của lá cây. - Ngoài tế bào khí khổng, sự thoát hơi nớc của lá cây còn đợc thực hiện qua lớp cutin. 2. Hai con đờng thoát hơi nớc: qua khí khổng và qua cutin - Thoát hơi nớc qua khí khổng: - Sự đóng mở khí khổng phụ thuộc vào hàm l- ợng nớc trong tế bào khí khổng. + Khi no nớc khí khổng mở . + Khi mất nớc khí khổng đóng. - Thoát hơi nớc qua cutin trên biểu bì lá: Hơi nớc có thể khuếch tán qua bề mặt lá gọi là thoát hơi nớc qua cutin. Lớp cutin càng dày thì thoát hơi nớc càng giảm và ngợc lại. III. Các tác nhân ảnh hởng đến quá trình thoát hơi nớc - Các nhân tố ảnh hởng: + Nớc + ánh sáng + Nhiệt độ, gió và các ion khoáng. 6 - Giáo viên: cho học sinh đọc mục II.2, quan sát hình 3.4 ? Hãy giải thích cơ chế đóng mở của khí khổng? - Học sinh giải thích, sau đó giáo viên bổ sung * Hoạt động 5. - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu mục III. ? Quá trình thoát hơi nớc của cây chịu ảnh hởng của những nhân tố nào? - Học sinh nêu đợc các yếu tố: Nớc, ánh sáng, nhiệt độ GV: Trong các tác nhân trên thì tác nhân nào quan trọng nhất ? Vì sao? HS: Hàm lợng nớc trong tế bào khí khổng. Vì hàm lợng nớc liên quan đến việc điều tiết độ đóng mở của khí khổng. GV: Vậy cần làm gì để đảm bảo hàm l- ợng nớc trong cây? HS: tới tiêu hợp lí. GV: thế nào là tới tiêu hợp lí? IV. Cân bằng nớc và tới tiêu hợp lí cho cây trồng - Cân bằng nớc khi A = B ( lợng nớc do rễ hút vào A, lợng nớc thoát ra qua lá-B) mô đủ n- ớc, cây phát triển bình thờng. - Dựa vào đặc điểm di truyền, pha sinh trởng, phát triển của loài, đặc điểm của đất và thời tiết. Chẩn đoán nhu cầu về nớc của cây theo các tiêu chỉ tiêu sinh lí nh áp suất thẩm thấu, hàm lợng nớc và sức hút của lá cây. IV. Củng cố * Hãy điền thông tin thích hợp vào dấu "?" * Cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật tới nớc hợp lí cho cây? Giải thích? *Em hiểu ý nghĩa tết trồng cây mà Bác Hồ phát động nh thế nào? *Theo em những cây sống ở vùng đất có độ ẩm cao với cây mọc nơi đồi núi khô hạn khác nhau về cờng độ thoát hơi nớc nh thế nào? Vì sao? V. Bài tập về nhà * Chuẩn bị câu hỏi từ 1, 2, 3 sách giáo khoa Tiết: Ngày soạn: . 7 Cây xanh ? ? Môi trờngMôi trờng Bài 4: vai trò của các nguyên tố khoáng I. Mục tiêu : Qua bài này HS phải - Học sinh nêu đợc các khái niệm: nguyên tố dinh dỡng thiết yếu, nguyên tố đại lợng và nguyên tố vi lợng. - Mô tả đợc một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu 1 số nguyên tố dinh dỡng và trình bày đợc vai trò đặc trng nhất của các nguyên tố dinh dỡng thiết yếu. - Liệt kê đợc các nguồn cung cấp dinh dỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ đợc. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích sơ đồ. - Khi bón phân cho cây trồng phải hợp lý, bón đúng và đủ liều lợng. Phân bón phải ở dạng dễ hoà tan. II . Thiết bị dạy học - Tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 và hình 5.2 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong; phiếu học tập. - Bảng 4 sách giáo khoa III. Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ: - Thoát hơi nớc có vai trò gì? Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Giáo viên cho học sinh quan sát hình 4.1 ? Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét, giải thích? - Học sinh mô tả đợc cách tiến hành thí nghiệm. - Nêu đợc nhận xét: thiếu kali cây sinh tr- ởng kém, không ra hoa. - Vì kali là nguyên tố dinh dỡng thiết yếu. ? Nguyên tố dinh dỡng thiết yếu là gì? Học sinh thảo luận hoàn thành câu trả lời , GV bổ sung, hoàn chỉnh * Hoạt động 2. I. Nguyên tố dinh dỡng khoáng thiết yếu ở trong cây - Các nguyên tố dinh dỡng khoáng thiết yếu ở trong cây gồm các nguyên tố đại l- ợng (C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg) và các nguyên tố vi lợng (Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo). - Nguyên tố dinh dỡng thiết yếu là nguyên tố mà thiếu nó cây không thể hoàn thành chu trình sống; + Không thể thiếu hoặc thay thế bằng nguyên tố khác. + Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất của 8 ? Dựa vào mô tả của hình 4.2 và hình 5.2, hãy giải thích vì sao thiếu Mg lá có vệt màu đỏ? , thiếu N lá có màu vàng nhạt? Học sinh giải thích đợc vì chúng tham gia vào thành phần của diệp lục Nghiên cứu mục II để hoàn thành PHT, * Hoạt động 3. Giáo viên cho học sinh nghiên cứu bảng 4.2 ? Các nguyên tố khoáng có vai trò gì trong cơ thể thể thực vật Học sinh sau khi thảo luận trả lời, GV bổ sung hoàn chỉnh * Hoạt động 4. Giáo viên cho học sinh đọc mục III, phân tích đồ thị 4.3. ? Vì sao nói đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất dinh dỡng khoáng? - Học sinh nêu đợc trong đất có chứa nhiều loại muối khoáng ở dạng không tan và hoà tan. - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh phân tích sơ đồ 4.3 - Học sinh phân tích đợc: + Bón ít cây sinh trởng kém + Nồng độ tối u cây sinh trởng tốt + Quá mức gây độc hại cho cây ? Bón phân hợp lí là gì? Học sinh nêu đợc bón liều lợng phù hợp cây sinh trởng tốt mà không gây độc hại cho cây và môi trờng. cơ thể. II. Vai trò của các nguyên tố dinh dỡng khoáng thiết yếu trong cây 1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh d- ỡng 2. Vai trò của các nguyên tố khoáng - Vai trò: + Tham gia cấu tạo chất sống + Điều tiết quá trình trao đổi chất. III. Nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây. 1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây. - Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng: + Không tan + Hoà tan, + Cây chỉ hấp thu các muối khoáng ở dạng hoà tan. 2. Phân bón cho cây trồng - Bón phân không hợp lí với liều lợng cao quá mức cần thiết sẽ : + Gây độc cho cây + Ô nhiễm nông sản + Ô nhiễm môi trờng nớc, đất Tuỳ thuộc vào loại phân bón, giống và loài cây và giai đoạn phat triển để bón cho phù hợp để bón liều lợng phù hợp. IV. Củng cố 9 Chọn đáp án đúng: 1. Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng, tím là do cây thiếu nguyên tố dinh dỡng khoáng: A. Nitơ B. Kali * C. Magiê D. Mangan V. Bài tập về nhà * Chuẩn bị câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa. Tiết: Ngày soạn: . Bài 5: dinh dỡng nitơ ở thực vật I. Mục tiêu : Qua bài này HS phải - Nêu đợc vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây. - Trình bày đợc quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật. - Hiểu và vận dụng đợc khái niệm về nhu cầu dinh dỡng của Nitơ để tính đợc nhu cầu phân bón cho thu hoạch định trớc. - Giáo dục ý thức vận dụng lý thuyết vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn sản xuất. II. Thiết bị dạy học - Tranh vẽ hình 5.1; 5.2.Sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong - sách giáo khoa; phiếu học tập; III. Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là nguyên tố dinh dỡng thiết yếu trong cơ thể thực vật? - Vì sao cần phải bón phân hợp lý cho cây trồng? Làm thế nào giúp cho quá trình chuyển hoá các hợp chất khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối với cây? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Giáo viên: Cho học sinh quan sát hình 5.1, 5.2 ? Em hãy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ * Vai trò chung: 10 [...]... I ánh sáng Giáo viên: Giới thiệu về vai trò của ánh sáng đến quang hợp gồm cờng độ ánh 1 Cờng độ ánh sáng sáng và quang phổ Cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.1, nghiên cứu mục I, kết hợp các kiến thức đã học ở lớp 10 - Khi nồng độ CO2 tăng, cờng độ ánh sáng ? Cờng độ ánh sáng ảnh hởng đến quang tăng, thì cờng độ quang hợp cũng tăng hợp nh thế nào? Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác - Điểm bù ánh... em khác - Điểm bù ánh sáng: cờng độ AS tối thiểu nhận xét bổ sung để cờng độ quang hợp (QH) = cờng độ hô ? Phân biệt điểm bù và điểm no ánh sáng? hấp (HH) Điểm bù và điểm no ánh sáng phụ thuộc vào những yếu tố nào ở các loài? - Điểm no ánh sáng: cờng độ ánh sáng tối Học sinh: trình bày GV bổ sung hoàn đa để cờng độ QH đạt cực đại chỉnh 2 Quang phổ ánh sáng Giáo viên: cho học sinh quan sát hình 10.2... quá sáng mặt trời đợc lá (diệp lục) hấp thụ để tạo ra trình tổng hợp chất hữu cơ nhờ ánh cacbonhyđrat và ôxy từ khí CO2 và H2O sáng mặt trời xảy ra ở thực vật Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng viết phơng trình tổng quát của quá trình quang hợp ? Sau khi học sinh viết xong, giáo viên cho sửa chữa, bổ sung 6CO2+6H2O * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục I.2, kết hợp với kiến thức đã học. .. trong một ngày/ha gieo cây trồng? trồng Học sinh nêu đợc chỉ có quang hợp mới tạo + Năng suất kinh tế:Lợng chất khô tích ra đợc chất hữu cơ luỹ trong các cơ quan chứa sản phẩm có Giáo viên cho học sinh quan sát hình 11. 1? giá trị kinh tế Dựa vào các khái niệm, em hãy tính năng suất sinh học, năng suất kinh tế của cây hớng dơng? Giáo viên gọi một học sinh lên tính Giáo viên giữa năng suất cây trồng và... giải phẫu? chức năng quang hợp Học sinh: thảo luận và điền vào phiếu * Về hình thái: học tập các nội dung trên Diện tích bề mặt lớn để hấp thu các tia sáng Sau đó Giáo viên cho một học sinh Biểu bì có nhiều khí khổng để CO 2 khuếch trình bày, các em khác theo dõi bổ tán vào sung * Về giải phẫu: * Hoạt động 4 16 Giáo viên: Cho học sinh quan sát hình Hệ gân lá dẫn nớc, muối khoáng đến tận tế 8.3, bào nhu... năng hấp thụ của cây Nitơ hữu cơ (xác sinh vật) VSV phân giải NH+4 , NO3- Xác SV 2 Quá trình cố định nitơ phân tử Ni tơ vô cơ N2 + H2 Ni tơ hữu cơ Con đờng hoá học: ? Trong đất có những dạng nitơ nào, loại nitơ mà cây có thể hấp thụ đợc? Sau khi thảo luận học sinh điền vào phiếu NH3 200 0C, 200 atm N2 + H2 NH3 Con đờng sinh học cố định nitơ : - Giáo viên: gọi một học sinh trình bày, Nitrogenaza sau... sánh, tổng hợp II Thiết bị dạy học Hình 8.1 - 3 III Tiến trình tổ chức bài học 1 Kiểm tra bài cũ: 15 Kiểm tra bài tờng trình thực hành của học sinh 2 Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức I Khái quát về quang hợp ở thực Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình vật 8.1 1 Quang hợp là gì? ? Em hãy cho biết quang hợp là gì? Quang hợp là quá trình trong đó năng lợng ánh * Hoạt động 1 Học sinh. .. đã học ở lớp 10, và kết quả phân tích các thí nghiệm nêu II con đờng hô hấp ở thực vật trên 1 Phân giải kị khí (đờng phân và lên ? Hãy viết phơng trình hô hấp tổng quát? men) Học sinh viết phơng trình, sau đó Giáo viên 24 cho các học sinh khác bổ sung - Đờng phân: Khi thiếu Oxy C6H12O6 + 2 NAD + 2 ADP * Hoạt động 3 Giáo viên cho học sinh đọc mục I.3 kết hợp 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH với kiến thức đã học. .. kiện (oxi), nơi xảy ra, a Nớc sản phẩm cuối cùng, năng lợng đợc giải b Nhiệt độ phóng Học sinh trả lời bằng cách điền các thông c Ôxy tin thích hợp vào phiếu học tập d Hàm lợng CO2 Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học 2 Hô hấp và bảo quản nông phẩm sinh khác làm vào phiếu cá nhân - Mục tiêu Sau khi học sinh làm xong Giáo viên cho - Biện pháp: nhận xét, bổ sung + Khống chế độ ẩm của nông phẩm + Khống... nhai lại có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh? 2 Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức I Khái niệm hô hấp ở Học sinh tham gia thảo luận các câu hỏi sau: động vật - Hô hấp là gì? Liệt kê các hình thức hô hấp của - Hô hấp là: * Hoạt động 1 32 động vật ở nớc và ở cạn? O2 Sau khi học sinh trả lời, GV giới thiệu nội dung Cơ thể của bài học * Hoạt động 2 Giáo viên cho học sinh đọc mục II ? Bề . chu trình cố định CO 2 tạm thời (vào ban đêm) và tái cố định CO 2 (ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu mô. Học sinh học tập theo phiếu IV. Củng cố - Lập sơ đồ tóm tắt mối quan hệ giữa pha. của học sinh 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 8.1 ? Em hãy cho biết quang hợp là gì? Học sinh nêu đợc quang hợp. khoáng? - Học sinh nêu đợc trong đất có chứa nhiều loại muối khoáng ở dạng không tan và hoà tan. - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh phân tích sơ đồ 4.3 - Học sinh phân tích

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Dòng mạch gỗ

  • II. Dòng mạch rây

  • I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ

  • III. Tiến trình tổ chức bài học

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan