Giáo án sinh học lớp 12 cơ bản chuẩn

137 2.6K 3
Giáo án sinh học lớp 12 cơ bản chuẩn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: Trình bày được khái niệm và kể tên được một vài loại gen. Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của mã di truyền. Trình bày được cơ chế nhân đôi AND ở sinh vạt nhân sơ. 2. Kỹ năng: Rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích ( hình 1.2). Vận dụng kiến thức đã học để giải được một số bài toán sinh học liên quan đến kiến thức đã học. 3. Thái độ: Hiểu được sự đa dạng của gen chính là đa dạng di truyền của sinh giới. Do đó bảo vệ nguồn gen, đặc biệt là nguồn gen quý bằng cách bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc động vật quý hiếm. GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Tuần: 1 Tiết dạy: 01 Bài: 1 Ngày soạn: 20/08/2012 I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm và kể tên được một vài loại gen. - Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của mã di truyền. - Trình bày được cơ chế nhân đôi AND ở sinh vạt nhân sơ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích ( hình 1.2). - Vận dụng kiến thức đã học để giải được một số bài toán sinh học liên quan đến kiến thức đã học. 3. Thái độ: Hiểu được sự đa dạng của gen chính là đa dạng di truyền của sinh giới. Do đó bảo vệ nguồn gen, đặc biệt là nguồn gen quý bằng cách bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc động vật quý hiếm. II.CHUẨN BỊ: - Bảng 1 và Hình 1.2. III.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp (1’) 2.Giới thiệu bài mới: (1’) ADN là vật chất di truyền có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Vậy ADN được sao chép và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào như thế nào? 3.Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm Gen và cấu trúc chung của gen cấu trúc và các loại gen(14’) 1. Gen CH1: Gen là gì? Cho ví dụ? - Nghiên cứu mục I.1 SGK để đưa ra khái niệm CH2: Có bao nhiêu loại gen? Vai trò mỗi loại ? - Quan sát H1.1 SGK và nghiên cứu mục I.2 để hoàn thành phiếu học tập sau: - Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm xác định. - Ví dụ : Gen mã hóa hoormon Insulin, gen mã hóa … - Có nhiều loại gen như: gen cấu trúc, gen điều hòa, gen ức chế, gen tăng cường, Gen bất hoạt, Hoạt động 2: Tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của mã di truyền(15’) 2. Mã di truyền 2.1. Khái niệm CH 4: Mã di truyền là gì? - Nghiên của mục II SGK để trả lời… CH5: Đặc điểm của mã di truyền? Giải thích? Nghiên của mục II SGK để Giải thích:… CH6: Có bao nhiêu bộ ba mã hóa aa? Chức năng của mã mở đầu và mã kết thúc? 2.2. Đặc điểm của mã di truyền - Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba (không gối lên nhau). - Mã di truyền có tính phổ biến ( các loài đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ). - Mã di truyền có tính đặc hiệu (1 bộ ba chỉ mã hoá 1 loại axit amin). - Mã di truyền mang tính thoái hoá (nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho 1 loại axit amin, trừ Trang 1 Hoạt động của GV - HS Nội dung AUG và UGG). - Có 64 bộ ba, trong đó có 3 mã kết thúc(UAA, UAG và UGA),1 mã mở đầu: AUG mã hóa aa Mêtiônin(sinh vật nhân thực) và mã hóa aa foocmin mêtiônin(sinh vật nhân sơ) Hoạt động 3: Tìm hiểu về quá trình nhân đôi(tự sao) ADN(10’) CH7: Thành phần tham gia quá trình nhân đôi ADN ở SV nhân sơ? CH8: Cơ chế nhân đôi ADN ? CH9: Ý nghĩa của cơ chế nhân đôi ADN ? Nghiên cứu SGK mục 2a để trả lời 2 Mạch khuôn, Enzim tháo xoắn, enzim cắt đứt liên kết hiđrô, enzim tổng hợp đoạn mồi, enzimADN – pôlimeraza, các Nu đóng vai trò là nguyên liệu… * Cơ chế: theo nội dung hình 1.2 * Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN: Giúp bộ NST của loài giữ tính đặc trưng và ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể. 4.Củng cố và dặn dò : (4’) Câu 1: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN? Câu 2: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn? Câu 3: Cơ chế nào đảm bảo để ADN “con” giống ADN mẹ? Trang 2 PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Tuần: 02 Tiết dạy: 02 Bài: 2 Ngày soạn:28/8/2012 I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: - Trình bày được các diễn biến chính của cơ chế phiên mã và dịch mã. - Phân biệt được sự khác nhau cơ bản của phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mô tả hiện tượng biểu hiện trên hình. - Lập được bảng so sánh giữa các cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã - Tự giải được một số bài toán sinh học liên quan đến kiến thức đã học 3. Thái độ: Thấy rõ được mối quan hệ biện chứng giữa ADN → mARN → Prôtêin → Tính trạng. Qua đó thấy được rằng mọi sự biểu hiện của bất kì loại tính trạng nào trên cơ thể đều do gen quy định chứ không phải do một lực lượng thần bí nào tạo nên. II.CHUẨN BỊ: Hình 2.1- hình 2.4 III.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ(5’) Trình bày cơ chế nhân đôi AND. Giải thích theo nguyên tắc bổ sung, bán bảo tồn và gián đoạn? 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu về khái niệm phiên mã, chức năng của các loại ARN và cơ chế phiên mã CH1: phiên mã là gì? Tế bào cần tổng hợp những loại ARN nào? Cấu trúc và chức năng của mỗi loại? CH2: Trình bày cấu trúc và chức năng của các loại ARN ? CH3: Hãy quan sát hình 2.2 và nghiên cứu mục I.2 và cho biết: ? Enzim nào tham gia vào quá trình phiên mã? ? Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN ? ? Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên đoạn ADN (gen)? ? Chiều tổng hợp và nguyên tắc bổ sung khi tổng hợp ARN? ? Hiện tượng xảy ra khi kết thúc quá trình phiên mã? - Nghiên cứu mục I.1 SGK để đưa ra khái niệm - Quan sát H 2.1 SGK và nghiên cứu mục I.1 để trả lời - Nghiên cứu mục I.2 và quan sát H 2.1 SGK để trả lời: o EZ: ARN – polimeraza o 3’-5’ o Vị trí khởi đầu phiên mã o ARN–pôlimeraza trượt … o Khi gặp tín hiệu kết thúc → … phân tử ARN được giải phóng. 1.Phiên mã 1.1.Khái niệm Là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN. 1.2. Cấu trúc và chức năng các loại ARN 1.3. Cơ chế phiên mã * Cơ chế: - Vị trí : diễn ra trong nhân tế bào. - Thời điểm : khi tế bào cần tổng hợp một loại prôtêin nào đó - Diễn biến : + Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN: o Enzim ARN–pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã Trang 3 gốc(3’-5’) khởi đầu phiên mã. + Bước 2: Tổng hợp phân tử ARN o ARN–pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’ để tổng hợp nên mARN có chiều 5’- 3’ theo nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X + Bước 3: Kết thúc phiên mã o Khi ARN–pôlimeraza gặp tín hiệu kết thúc thì phiên mã kết thúc. mARN được giải phóng o Ở SV nhân sơ, mARN sau phiên mã được sử dụng ngay làm khuôn để tổng hợp prôtêin, ở SV nhân thực mARN sau phiên mã được loại bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon tạo ra mARN trưởng thành. Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu về cơ chế dịch mã và ý nghĩa của dịch mã CH 4: Dịch mã là gì? dịch mã diễn ra theo mấy giai đoạn ? CH5: Đặc điểm của giai đoạn hoạt hóa aa? CH 6: Quá trình dịch mã tại ribôxôm diễn ra như thế nào? CH7 : Pôlixôm là gì ? Vai trò của pôlixôm trong quá trình tổng hợp prôtêin ? - Nghiên cứu mục II SGK để trả lời… - Nghiên cứu mục II.1 SGK để trả lời - HS tiến hành nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu 2. Dịch mã 2.1. Khái niệm: là quá trình tổng hợp Pr. 2.2. Cơ chế dịch mã * Cơ chế: - Vị trí : diễn ra ở tế bào chất. - Thời điểm : Khi tế bào và cơ thể có nhu cầu. - Diễn biến : trải qua 2 giai đoạn  Giai đoạn hoạt hóa aa: tARNaatARNaa ATPenzim − →+ , (phức hệ)  Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit: + Bước 1: Khởi đầu dịch mã: o Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN tại vị trí nhận biết đặc hiệu và di chuyển đến bộ ba mở đầu(AUG). o aa mđ - tARN tiến vào bộ ba mở đầu(đối mã của nó khớp với mã mở đầu trên mARN theo NTBS), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh. + Bước 2: Kéo dài chuỗi pôlipeptit o aa 1 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo NTBS) liên kết peptit được hình thành giữa aamđ với aa 1 . o Ribôxôm chuyển dịch sang bb thứ 2, tARN vận chuyển aa mđ được giải phóng. Tiếp theo, aa 2 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với bb thứ hai trên mARN theo NTBS), hình thành liên kết peptit giữa aa 2 và axit aa 1 . o Ribôxôm chuyển dịch đến bb thứ ba, tARN vận chuyển axit aa1 được giải phóng. Quá trình cứ tiếp tục như vậy đến bb tiếp giáp với bb kết thúc của phân tử mARN. + Bước 3: Kết thúc: Khi ribôxôm dịch chuyển sang bộ ba kết thúc, quá trình dịch mã dừng lại, 2 tiểu phần ribôxôm tách nhau ra, enzim đặc hiệu loại bỏ aa mđ và chuỗi pôlipeptit được giải phóng. 4. Củng cố bài học (4’)  Hãy giải thích mối quan hệ ADN – mARN – Prôtêin – Tính trạng? - Thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt qua các thế hệ tế bào nhờ cơ chế nhân đôi. Trang 4 ADN mARN Prôtêin Tính trạng Phiên mã Dịch mã ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN - Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua các cơ chế phiên mã và dịch mã. Tuần: 03 Tiết dạy: 03 Bài: 3 Ngày soạn:03/9/2012 I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. 2. Kỹ năng: Quan sát hình và mô tả hiện tượng, so sánh, phân tích 3.Thái độ: GD thế giới quan duy vật biện chứng II.CHUẨN BỊ:Hình 3.1, 3.2a và 3.2b III.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp:(1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (7’)Trình bày các yếu tố dịch mã, vai trò của các yếu tố tham gia dịch mã. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: (7’) Tìm hiểu về khái niệm ĐHHĐ của gen GV nêu một só ví dụ: - Ở ĐV có vú, các gen tổng hợp prôtêin sữa chỉ hoạt động ở cá thể cái, vào giai đoạn sắp sinh và cho con bú. - Ở E.coli các gen tổng hợp những enzim chuyển hóa Lactôzơ chỉ hoạt động khi môi trường có Lactôzơ,… Hiện tượng trên gọi là sự điều hòa hoạt động của gen CH1: Vậy ĐHHĐ của gen là gì? Đặc điểm của sự ĐHHĐ gen ở sinh vật? CH2: Việc ĐHHĐ gen có ý nghĩa như thế nào đối với tế bào, cơ thể sinh vật? - Chăm chú nghe GV giảng giải. - Phân tích các VD và nghiên cứu mục I SGK sau đó trả lời: - Là sự điều hòa hoạt động phiên mã và dịch mã của gen. - Nghiên cứu mục I SGK để trả lời 1. Khái quát về điều hòa hoạt động gen - ĐHHĐ gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. - Sự ĐHHĐ gen diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau như phiên mã, biến đổi sau phiên mã, dịch mã và biến đổi sau dịch mã. Tuy nhiên, ĐHHĐ gen ở sinh vật nhân sơ xảy ra chủ yếu ở mức độ phiên mã. Hoạt động 2: (20’)Tìm hiểu về cơ chế ĐH HĐ của gen ở SV nhân sơ CH3: Gen phấn bố ntn trên ADN? Nêu cấu tạo của Ôpêron Lac? CH3: Vậy em có nhận xét gì về ĐHHĐ của gen ở SV nhân sơ ? CH4: Lấy ví dụ về cơ chế điều hòa ở SV nhân sơ? Nghiên cứu mục II, quan sát H3 SGK để trả lời: …………… - Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi cơ chế điều hòa và thường liên quan đến chất cảm ứng(tín hiệu). - Theo quan điểm về Ôpêron, các gen điều hòa giữ vai trò quan trọng trong việc ức chế, cảm ứng các gen cấu trúc trong hoạt động tổng hợp prôtêin. - VD về cơ chế điều hòa tổng hợp enzim phân Trang 5 Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH5: Hoạt động của Ôpêron Lac ở E.coli diễn ra theo mấy giai đoạn ? đặc điểm của mỗi giai đoạn ? giải Lactôzơ ở E.coli - Cơ chế hoạt động của Ôpêron Lac ở E.coli theo hai giai đoạn: Ức chế và cảm ứng. - GĐ ức chế: Khi môi trường thiếu Lactôzơ thì chất ức chế liên kết vào vùng vận hành, ngăn cản hoạt động phiên mã của các gen cấu trúc dẫn đến các enzim phân giải Lactôzơ không được tổng hợp. - GĐ cảm ứng: Khi môi trường có Lactôzơ thì nó sẽ liên kết và làm bất hoạt chất ức chế, làm cho nó không bám vào vùng vận hành do vậy hoạt động phiên mã của các gen cấu trúc diễn ra bình thường, các enzim phân giải Lactôzơ được tổng hợp. 2. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ(ĐHHĐ của Operon LaC. 2.1. Cấu trúc của operon Lac: - Vùng khởi động(P): có trình tự Nu đặc thù, giúp ARN- poolimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã. - Vùng vận hành(O): Có trình tự Nu đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản phiên mã. - Nhóm gen cấu trúc(Z, Y, A) : quy định tổng hợp các enzim phân giải Lactôzơ Chú ý: Gen điều hòa(R) không nằm trong thành phần của operon, nhưng có k/n tổng hợp prôtêin ức chế có thể liên kết với vùng vận hành, ngăn cản phiên mã. 2.2. Cơ chế ĐHHĐ của Operon Lac: - Giai đoạn ức chế: o Khi môi trường không có Lactôzơ, gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin này liên kết với vùng vận hành O ⇒ ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt động. - Giai đoạn cảm ứng: o Khi môi trường có Lactôzơ, một số phân tử liên kết và làm biến đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế khiến nó không thể liên kết với vùng O ⇒ ARN – pôlimeraza có thể liên kết được với vùng khởi động P để tiến hành phiên mã . o Khi Lactôzơ bị phân giải hết, prôtêin ức chế lại liên kết với vùng O và quá trình phiên mã bị dừng lại. 4.Củng cố và dặn dò: (10’) - So sánh diều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực ? - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 18 - Chuẩn bị trước bài 4 Đột biến gen Trang 6 ĐỘT BIẾN GEN Tuần: 04 Tiết dạy: 04 Bài: 4 Ngày soạn:08/09/2012 I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: Trình bày được nguyên nhân, cơ chế chung các dạng đột biến gen(đột biến điểm) 2. Kỹ năng: Rèn luyện được kĩ năng quan sát và phân tích và khái quát hóa. 3.Thái độ: Thấy được sự đa dạng và phong phú các loài sinh vật hiện nay là nhờ sự phát sinh các đột biến thích nghi với điều kiện sống. Từ đó hình thành niềm tin vào khoa học cho các em. II.CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ phóng to Hình 4.1; Hình 4.2 III.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1’) Kiểm tra bài cũ: (10’) Trình bày ĐHHĐ của gen ờ sinh vật nhân sơ. Trình bày cấu trúc chung của gen cấu trúc.Vai trò của gen cấu trúc. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: (9’)Tìm hiểu về khái niệm và các dạng đột biến gen CH1: Đột biến gen là gì? CH2: Quan sạt hình 4.1 và hãy cho biết đột biến điểm gồm những dạng nào? - Nghiên cứu muck I.1 SGK rồi trả lời ? - Mất một cặp Nu, thêm vào một cặp Nu và thay thế cặp Nu này bằng cặp Nu khác. - Là sự điều hòa hoạt động phiên mã và dịch mã của gen. 1. Khái niệm và các dạng đột biến gen 1.1. Khái niệm: Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit làm thay đổi trình tự nu tạo ra alen mới. 1.2. Các dạng đột biến gen: - Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit - Đột biến thêm hoặc mất một cặp nuclêôtit. Hoạt động 2: (10’) Nguyên nhân và cơ chế phát sinh ĐBG CH3: Nguyên nhân nào dẫn đến làm phát sinh đột biến gen ? CH4: Vậy sự phát sinh đột biến gen diễn ra như thế nào? Nghiên cứu mục II, để trả lời:…………… - Do tác động của các tác nhân vật lí(tia phóng xạ, tia x, chùm nơtron, sốc nhiệt,…), tác nhân hóa học(thuốc trừ sâu, Đioxin,…) hoặc tác nhân sinh học như virut. - Do rối loạn quá trình sinh lí hóa sinh trong tế bào. Trang 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen 2.1. Nguyên nhân + Tác nhân vật lý: tia phóng xạ, tia tử ngoại… + Tác nhân hoá học: các hoá chất 5-BU, NMS, EMS,… + Tác nhân sinh học: một số virut như virut viêm gan B, virut hecpet, … + Rối loạn các quá trình sinh lí hóa sinh trong tế bào. 2.2. Cơ chế phát sinh đột biến gen: - Cơ chế chung: Tác nhân gây đột biến gây ra những sai sót trong quá trình nhân đôi ADN. - Cơ chế phát sinh :Đột biến điểm thường xảy ra trên một mạch của gen dưới dạng tiền đột biến. Dưới tác dụng của enzim sửa sai, nó có thể trở về trạng thái ban đầu hoặc tạo thành đột biến qua các lần nhân đôi tiếp theo. Ví dụ về cơ chế phát sinh Hoạt động 3: (7’) Tìm hiểu về hậu quả và vai trò của ĐBG CH5: Hậu quả của ĐBG ? CH6: Vai trò của ĐBG ? ………………………………………………… ………… ………………………………………………… ………… 2.3. Hậu quả và ý nghĩa của ĐBG: - Hậu quả: Đột biến gen có thể có hại, có lợi nhưng phần lớn là vô hại. Mức độ có hại, có lợi của đột biến phụ thuộc vào tùy tổ hợp gen và điều kiện môi trường. - Ý nghĩa: ĐBG tạo ra nhiều alen mới là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa và chọn giống 4. Củng cố và dặn dò : (8’) ĐBG là gì ? Các dạng ĐBG điểm. Cơ chế phát sinh và tác nhân gây đột biến ? Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 5. Nhiễm sắc thể Trang 8 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Tuần: 05 Tiết dạy: 05 Bài: 5 Ngày soạn:16/09/2012 I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: - Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của NST - Nêu được sự biến đổi hình thái NST qua các kỳ phân bào và cấu trúc NST được duy trì liên tục qua chu kỳ tế bào - Kể tên các dạng đột biến cấu trúc NST 2. Kỹ năng: - Rèn luyện được kỹ năng quan sát hình để mô tả hình thái, cấu trúc và chức năng của NST. - Rèn luyện được kỹ năng quan sát hình và mô tả bằng hình về các dạng đột biến cấu trúc NST. 3.Thái độ: - Qua kiến thức bài học làm cho các em thấy được bản chất NST là vật chất mang gen và lợi ích của việc cuộn xoắn NST. - Nhận thức được sự nguy hại của đột biến cấu trúc NST, từ đó rút ra được những biện pháp phòng tránh đột biến có hại II.CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ phóng to Hình 5 SGK SH 12(NC) và H29.1 Chu kì nguyên phân SGK SH 10(NC). III.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (9’) - ĐBG là gì ? Các dạng ĐBG điểm. Và hậu quả, vai trò của ĐBG ? - Cơ chế phát sinh và tác nhân gây đột biến ? 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu về đại cương nhiễm sắc thể CH1: Nghiên cứu mục I SGK và cho biết điểm khác biệt giữa NST ở SV nhân sơ và NST ở sinh vật nhân thực? CH2: NST được nhìn thấy rõ nhất ở kì nào trong chu kì Tb? Hình thái NST ở kì đó ntn? CH3: Hãy mô tả cấu trúc hiển vi của NST qua các kì trong chu kì tế bào ? Độc lập nghiên cứu SGK rồi trả lời ? + SV nhân sơ: 1 phân tử ADN dạng vòng xoắn kép. + SV nhân thực: HS đọc SGK mục II.1 để trả lời:… 1. Cấu trúc của NST 1.1. Ở sinh vật nhân sơ : NST là phân tử ADN kép, dạng vòng không liên kết với prôtêin histôn. 1.2. Ở sinh vật nhân thực - Cấu trúc hiển vi : + Mỗi NST gồm 2 crômatit dính nhau qua tâm động (eo thứ nhất), một số NST còn có eo thứ hai (nơi tổng hợp rARN). NST có các dạng hình que, hình hạt, hình chữ V đường kính 0,2 – 2 µm, dài 0,2 – 50 µm. + Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúc). Trang 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ví dụ : Ở người 2n = 46, RG 2n = 8 - Cấu trúc siêu hiển vi : NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin (histôn và phi histôn). (ADN + prôtêin) → Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 4 3 1 vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Sợi nhiễm sắc (25–30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Crômatit (700 nm) → NST. Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể CH1: Nghiên cứu mục II SGK và hãy nêu khái niệm về ĐBCTNST ? CH2: Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào ? Để phát hiện các dạng ĐBCT NST người ta phải làm thế nào ? Chia lớp thành 4 nhóm(1, 2, 3 và 4). CH3: Các nhóm lần lượt tìm hiểu về nguyên nhân, cơ chế, hậu quả vai trò của các dạng đột biến cấu trúc NST ? (GV có kẻ bảng với nội dung của phiếu học tập để các nhóm điền nội dung vào) - Độc lập nghiên cứu SGK rồi trả lời: - ĐBCTNST là những biến đổi về cấu trúc SNT dẫn đến sắp xếp lại các gen và làm thay đổi hình dạng của NST. Có 4 dạng: Mất, lặp, Đảo, chuyển đoạn… - HS nhiên cứ SGK mục II; III.1, III.2, III.3 và tiến hành thảo luận nhóm, hoàn thành nội dung phiếu học tập: Tiêu chí Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn Chuyển đoạn Khái niệm Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST. Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần. Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180 o và nối lại. Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST, hoặc trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng. Hậu quả và ý nghĩ a - Làm giảm số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen trong hệ gen → làm giảm sức sống hoặc gây chết đối với thể đột biến. - Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá. - Làm tăng số lượng gen trên NST → tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện của tính trạng. - Làm mất cân bằng gen trong hệ gen → có thể gây nên hậu quả có hại cho cơ thể. - Lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen tạo ra các alen mới trong quá trình tiến hoá. - Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá. - Ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể do vật chất di truyền không bị mất mát. - Làm thay vị trí gen trên NST → thay đổi mức độ hoạt động của các gen → có thể gây hại cho thể đột biến. - Thể dị hợp đảo đoạn, khi giảm phân nếu xảy ra trao đổi chéo trong vùng đảo đoạn sẽ tạo các giao tử không bình thường → hợp tử không có khả năng sống. - Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá. Chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc giảm khả năng sinh sản của cá thể. Chuyển đoạn nhỏ thường ít ảnh hưởng tới sức sống, có thể còn có lợi cho sinh vật. - Có vai trò quan trọng trong quá trình hìnhthành loài mới. - Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá. 4.Củng cố và dặn dò:(5’) Trang 10 Tiêu chí Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn Chuyể n đoạn Khái niệm Hậu quả và ý nghĩa [...]... cặp NST của người trên ảnh chụp - Rèn kĩ năng làm tiêu bản NST, đếm số lượng NST trên kính hiển vi - Rèn kĩ năng thực hành, ý thức làm việc khoa học, cẩn thận chính xác - Học sinh u thích bộ mơn, thích tìm hiểu, khám phá, làm các thí nghiệm sinh học II CHUẨN BỊ: - Kính hiển vi quang học - Hộp tiêu bản cố định bộ NST tế bào của người - Gv và học sinh chuẩn bị hình ảnh bộ NST người bình thường và bị đột... phòng tránh, giảm thiểu đột biến số lượng NST ở người II CHUẨN BỊ: - Tranh phóng to hình 6.1, 6.2 , 6.3 SGK + hình 23.2 sinh lớp 9 - Bảng phụ: III TỔ CHỨC BÀI HỌC: 1.Ổn định lớp (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (9’) Hãy nêu các dạng ĐB cấu trúc NST ? Phân biệt đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn? 3 Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: (15’)Tìm hiểu về Khái niệm, ngun nhân, cơ chế phát sinh, hậu... bệnh lí trong cơ thể 3.2 Đặc điểm của gen đa hiệu Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau trong cơ thể 4.Củng cố và dặn dò: (5’) 1 u cầu học sinh trả lời câu hỏi cuối bài 2 Về nhà: Học bài và chuẩn bị trước Bài 11 Liên kết gen Tuần: 10 Tiết dạy: 11 Ngày soạn:23/10/2 012 Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HỐN VỊ GEN I.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền... điểm và cơ sở TBH của hiện - Thảo luận nhóm, cử đại diện viết SĐL và trả lời CH6 tượng hốn vị gen ? 2 Liên kết khơng hoàn toàn(Hoán vị gen) 2.1.Thí nghiệm Moocgan: Pt/c : Ruồi giấm thân xám, cánh dài x ruồi giấm thân đen, cánh cụt F1 : 100% thân xám, cánh dài Pa : ♀ thân xám, cánh dài (F1) x ♂thân đen, cánh cụt Fa : 0,415 thân xám, cánh dài : 0,415 thân đen, cánh cụt 0,085 thân xám, cánh cụt :... lai từ P → F1 → F2 - Vận dụng kiến thức bài học để giải một số bài tập về quy luật di truyền liên kết với giới tính II CHUẨN BỊ: Tranh phóng to hình 12. 1; 12. 2 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định tổ chức:(1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (9’) Giải thích cơ sở tế bào học của HVG Vìết cơng thức tính tần số HVG 3.Bài mới: Hoạt động 1: (10’)Tìm hiểu về NST giới tính và cơ chế xác định giới tính bằng NST Hoạt động... giải bài tập SGK và bài tập làm thêm II.CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: - Ơn tập kĩ phần lí thuyết của chương I & II Trang 28 - Xem lại phương pháp giải bài tập quy luật di truyền ở lớp 9 - Làm trước bài tập chương I và II ở nhà 2.2 Giáo viên: - SGK, Sách BT SH 12, một số tài liệu tham khảo khác - Bảng phụ: Sự tạo thành giao tử của cơ thể mang đột biến số lượng NST - Bảng phụ viết đề bài tập hoặc máy chiếu... QLLiên kết gen CH4: Cơ sở TBH của liên kết gen là gì? - Thảo luận nhóm, để trả lời Hướng dẫn HS tìm ra CSTBH của hiện tượng LKG 1 Liên kết gen(liên kết hoàn toàn) 1.1 Thí nghiệm Moocgan: Pt/c: Ruồi giấm thân xám, cánh dài x ruồi giấm thân đen, cánh cụt F1 : 100% thân xám, cánh dài Pa : ♂ thân xám, cánh dài (F1) x ♀ thân đen, cánh cụt Fa : 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt 1.1 Giải thích:... 08 Ngày soạn: 09/10/2 012 Bài 8 QUY LUẬT PHÂN LI I.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Trình bày trình bày được nội dung quy luật phân li - Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li 2.Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát, phân tích và khái qt hóa 3.Thái độ: HS có niềm say mê nghiên cứu khoa học II CHUẨN BỊ: tranh phóng to bảng 8 và hình 8.2 SGK III TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp( 1’) 2.Kiểm tra bài... thức lí thuyết để giải bài tập di truyền ⇒ thêm u thích mơn học II.CHUẨN BỊ: - Tranh phóng to hình 9 SGK - Bảng phụ: Cơng thức tổng qt III TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp( 1’) 1 Kiểm tra bài cũ: (9’) CH1: Hãy trình bày thí nghiệm và viết sơ đồ lai giải thích thí nghiệm của Men Đen (P → F2) CH2: Trình bày nội dung quy luật phân li và cơ sở tế bào học của quy luật phân li? 2 Bài mới: Hoạt động 1(10’) Tìm... và cơ chế phát sinh - Nghiên cứ mục II.1 và quan sát sơ đồ cơ chế thể tự đa bội? hình thành thể đa bội chẵn và đa bội lẻ H 6.1 SGK để trả rồi trả lời: GV bổ sung cho HS : thể tự đa bội có thể phát sinh trong ngun phân… - Nghiên cứu II.2 và quan sát sơ đồ cơ chế CH9: Khái niệm, ngun nhân và cơ chế phát sinh hình thành thể dị đa bội H 6.2 SGK để trả lời: thể tự đa bội? - HS dựa vào kiến thức vừa học . chế nhân đôi AND ở sinh vạt nhân sơ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích ( hình 1.2). - Vận dụng kiến thức đã học để giải được một số bài toán sinh học liên quan đến kiến. Đioxin,…) hoặc tác nhân sinh học như virut. - Do rối loạn quá trình sinh lí hóa sinh trong tế bào. Trang 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen 2.1 5-BU, NMS, EMS,… + Tác nhân sinh học: một số virut như virut viêm gan B, virut hecpet, … + Rối loạn các quá trình sinh lí hóa sinh trong tế bào. 2.2. Cơ chế phát sinh đột biến gen: - Cơ chế

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:56

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I.MỤC TIÊU

 • II.CHUẨN BỊ:Hình 3.1, 3.2a và 3.2b

  • Vấn đề phân biệt

  • Biến dị di truyền

  • Biến dị không di truyền

  • (Thường biến)

  • Đột biến

  • Biến dị tổ hợp

  • Vấn đề phân biệt

  • Đột biến gen

   • 2.5. Cơ chế phát sinh, hậu quả và vai trò của các dạng đột biến NST

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan