Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ

150 1.8K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:37

I. MỤC TIÊU: Học sinh cũng cố kiến thức cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Hiểu được cơ chế di truyền ở cấp phân tử. Vận dụng giải bài tập.II. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, thảo luận. III.PHƯƠNG TIỆN: GV: Bài soạn của giáo viên. HS: Ôn lại kiến thức ADN, ARN, prôtêin đã học  !"#     $%&'()*+),-*./012314 $5678)9:+;;!)<= $>?8@-)?;= AB03)C?=  D> $E-%F/0= D$GCF()*123143;H)6I=     !"#$  %&  !"#$%%&!'($% )*+, $%- )*+, $%.   '()*#+, -". #$#/01.23 $ ()45##6,,7 8#  !  3-  9:  ;  3-  2  < ,#27=  9<  ,#27=  *     3>  ?@4A B C  D E  ?/3=3FC  D E  ?%!G;;(..H.I  9!."JK,JL ,M= N ,M  !" (O4A*E2 "=,( .P.H.I '#/2(O ?(O!=N ,M Q533  ?(OLR#,!! ? (OS53L&3 Q 53 "T 1J)CKLMM+CFN O/:6!N P-)OM)Q)+), /012N $ HL  ()  *  ! #3=2,#27= $ /  27  S   = (UVHI $ F#,#27=27S L&!,,78#"Q ,(UVHUI $  7  #  ;  #+! 3-W#/#F#27S/!   X!4A 3=G;L /3=3FY27S #Z  45#  [  2  27  S 33N\  ]7  S 33N227S 6 "MJ"J#= N ,M 7:#; QS#JS()F "JL37^ N*./012N N+),/014 %CF14-12 O/)!) -= %%R)C= % S03    B  - )9  6F)  )H  )  8 )9= 14  LM  T  CF  M 14U)14U14= Trang: 1  !"# ##$%&'()*+ ,'( )/ 0120134 0512 )/120   0#6162 0786 ,'(9:;<=5 0;80>0 V  ?,9(/-@ABCD5%  9UTL# E,/FG!/BCD 5H 0   ?E 8   0    "  0?E 8  0   ?E  8 )WH)* 2 H= SX)K:%?) !)AO%'C7 CFCH))C-1YY ZVVU  Y [  Y  TVV= \ %' C()6H/0K- C- 1=]VVE=^VV =VV2=VV= Y _#M` \ >P1YUY[)K ).\%= >-1 _ _ _[Y VV`= >PMX)aJQLM Vb;YV= SX)O('C7 )PC-TVV6= /!+01-0$"2$% = SX)KO^VaJQ=MX)MF/0KO1MV`3MV`%'/0 MF=MF/0KOMTV`%'/0MF= 0c=J6d)\%'C7)eCF/0)eMF6K= c=J6d)\%'/0K= =SF6)*+)/0KO)fCg1[ChC7);!0)K)fCg^`T^`TV` V`=W)fCg;h).M)eCF/0K-N =SX)K:%?)!)AOTiVVC()6H-OiVVCF=MF/0K OTV`CF1-OV`%'/0K= W%'C7MjCF:MFN 0c1Yk^V3Y^VUY^V[Yl^V c1Yk^VUY^VUYl^VU[Y^V= c1Yl^VUY^VUYl^VU[Y^V= 8c1Y^VUYk^VUYl^VU[Y^V= Y@[#Sa%`\ "IJ#2#K%    Trang: 2  !"#  &34$%56 /!789:5;<=>?@@  J/L $676dR0K-(5)67MX)-CFKmK69--K+),c= $676dR0MI8)9-67MX)%'6b65M/0MI8)9= $P-67n8W/0%0o;12:)-!% -!p= JM $ ))5.CAB0%)3;!)W3%%3(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A - P=3MI8)9" - 6L)A!6H/012= $&34$%1&B1"*C&DEt6;38=  $,F$&GH1"5M)0%f%'= = "5M)0-& "H(5M)03s)g)P= = E-Ms )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE >O)5%C79 Cd%<;))5(gM K= NKC-PNW8@N s)g %+),(H0- +),/0;!)< 12= )*+, $%EIJ+LM 8   JN//PQKC-MX) 6F/0;!)<12M0 )H  )  MI   MX)  j ;HC;K;))  0  MX)  ;!  )< 14= R 5J)GS4 <SO&H _ % * M@uu= NSI8)9C-PN NF%0MI8)9CFC- MIX0N $12fOkCF CH))    ) ;H)CFO(VCF 0J)0M= $CH))J6d 0J)0M )PO k   Y k)\ 7;306/65MI VCF0J)0M= $TCH))J6d 0J)0M)POk T  YZk)\ 7;3)e06/65MI VCFJW)0M= :5 $SI8)9C-)P)A CH))  ) K  B 6d )P  )A    0J)  0M  ) ;!)<;)K= $SI8)9C-MIX03O R0*TCH))6*6* ();0MI0J) 0MbC-MgM@() ),j;HC;K;))= $SI8)9676)K MX)9^vTv= $SI8)9676C Trang: 3  !"# NSI8)9On6b 65MPN <SO&H         % *M@uuu3()7; B0%)P= Q w )P ! 6H 12 J0/:)-;h -))-N69 (g-N Q 1267!6H)K )Q-N)WN Q On)-;h- )0M0-B)P)\ 7;12N Q06FW)A%0 12C-PN Q   CH))  mc  )A  8 /0MH)C()s   MF  '  ;  )K )Q-N Q SF- 67)\ 7; C)@3MF-)\7; )e6FN Q ")B)A! 6H/0 12)-N $SI8)9O)W)   O  R0  C-  Mj  0J) 0M67MI:MX) %'X0(CF= $SI8)9O)W;\ 3R0C-:C-% ?) 6967 MI )K MX))Qm )eMI'0c=x9- ;L' /0C-= $%*M@ uuu3-B0%)P= $[0)!)-3 )F3:(P)0 n00Ch;!-= $1267!6H)K )Q\%- )-= )@)K)e@MTCH))3  X  T  (H 6  '  C 0= $  SI  8 )9  C-  6b  g3 (HMX)X0-MI 6L)bMX)%'0J) 0M(0= $SI 8)9O  )W) OR0C-Mj0J)0M 67MI:MX)%'X0 (CF= $  SI  8  )9  O  )W  ;\ 3R0C-:C-% ?)6967MI)KMX) )Qm)eMI '  0c=  x9  -  ; L'/0 C-=  ;    < =>?@@ $65M[0)! )-3)F3:(P) 0n00Ch;!-= $  12  67  !  6H  )K )Q\%- )-= $22s)6X/0 KyM  12  ;HCMK0y0  - MX)%'KyM(3128j JQ-MF6))e 6h6'= $     MF 12  69 C-M MF'= $Sj)MF'C ()  s  MX)    )A  8  )K )Q\% 1 ' Y MH)   '  Y1  MH  )  '  Y[  MH ) [ ' Y MH)     MF 6Ms ")  B SX)  ;!  )<  12 zM{|B0MX)Ch)A%0 ;!)<12z| TU}-%:3 )A!6H3,;X/0 C-n)W6b)-\ 6d= #VW2XH Trang: 4  !"# - n65M'-(0n0%A)A!6H/012:%?)!%-%A)A !6H/012:%?)!)A= VYZ#[\V]ZH Dpd!t--)?;)0V" \*^_'9/LH DPM5+),(H0-+),/0;!)<123*./0;!)< 12N "IJ#2#K%    /!R:6:  J/L $%)P-67(gM;MI38dMI= $P-67n8W/0;MI-8dMI= JM $ ))5.CAB0%)3;!)W3%%3(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= - $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A   - 6L+),;!)<)14= - 6L(B))P;MI= - 6L8dMI - 6LF)6X/0;HCHJHM)B)P8dMI= $&34$%1&B1"*C&DEC?OM3t6;38= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - SI8)9C-PN>P%0MI8)9CFC-MIX0N $)Q\%-)-)5g)-))A%0/012N  Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE c<SO&H $6b)+6914O nCF-N*./0 ON :  ! N-<S/" X8;)?; Trang: 5  !"# x5    B)  +  69  -   h%* "--)-;)?; m c xb 65M M14 )14 14 + ), * .  %  ) C?3 - )- ;)?;= c<SO&H %B0%)P=- 6M@u= <SO&?H $        67  +  69 !)<;H)67P)- ))-)-N _~h%B0%)P =T-*M@uu= Q w)P)\7;  On )-;h-)0M0N Q 1J)0M67F) Qs7;+)-N Q00F)()7;s)14 •MM@6WPN QM14)e!-)-+)3 ()7;s4:d)W-N Q )14 M000)*M+) -d)W6h)/04N>d)W ();C-/0)14M000)* M+  N  }  ()  -  67  P )-N Q4OF)6X-);)KN ")B/0F)6X6ON QA5d)W/046( -)P()),N Q 0  (  67  )\  7;3  O n  g  )7  P  J  0  € j;HC;K;))N Q SX)  4  )7)  )  9  8- M14)\7;0;! )<;H)N $  %  )  C? -  )-  ;   )?;= $%B0%)P =T3*M@uu= dLB/.Qe 6L;MI $ ") B SX) 6F  ;! )< 12  mKc   → !!2!  ;!)<14= $•R0P)-14)A );)0M0-B)P)\ 7;;H)B6d)W)F= 6: <S<N;/Q/H $  2s  )  6X  /0  MX)  %' KyM300)A8)MH )X -67 F) Qs7;+)1 = $)8@/0KyM6b g)30067F)C() s)14)*;* 7;00$)14= _ABf/B)-/BRB/H $xh)M14);J,s 4:d)WMI6hm1‚c3)14 M000M:6hmSK)c 436'MI/0O(s; sMI/000M:6hƒM14 KE= $00  $)144)sd)W F36'MI/0O(s; s  MI  /0  00  ƒM14  )K E3C();K;))67P )-n000M:6h-00 = $  4  8d  5  MX)  X  0 ƒM14C-M)1406h (t4300  $)14  436'MI/0O(s; s  MI  /0  00  ƒM14  )K E3C();K;))67P )-n000  -00   $A5d)WCFJ06 Trang: 6  !"# $0(%MH) MI:43)H 9)7;;HCJHM3 !tOV4)7)) 98-M14)PO0 ;!)<;H)67P)-N ,)X0CFN (  4  );  J,  s  MI  ), ƒM14)P)14'„ (t4    j;HC;K;)) 67;O= $)8@/0KyM6b g300M:6h)(tj ;HC;K;))3  j  );  )@  P )-+),?0  ;!)<;H)-f #VW2XH - 8)9:+;6X;!)<)A%03%0MI-MI - A()7;T))B)P%)\7;;H)6M)\7; )J;H)6b)„35g)-)W)F8)9)e'M{= - 'X0MI%0-%'00M-OB6dOB0gs0)-N - H)* _'00MH)+;65)\7;;!)<;H)  T  T −=− ×  _'00);!)<;H)-f   T  T −=− ×  VYZ#[\V]ZH - %)K!t:)= "IJ#2#K%  E E /!S=5T@U=V?@8  w0-3%; J/L $67(gM-+;6X69a0F)6X/0K= $A69a0F)6X/0K:%?)!%= $•R0/0%A69a0F)6X/0K= $)W67)F%0))-CFf)\7;;H)(h))= Trang: 7  !"# JM $ ))5)8;!)WC-(.(B)= $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(0969-F)6X0K= $P)-)6X)W(0)PM)a*= uu=u…E†2‡~ˆ ‰Š ‹  $ ;;8FC?OM3t6;38= $PT=3T=0-T= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - P-8-()B/0B)P;MI=  Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE <SO&H $6b)+69x9 -  F)  6X  K  W  C- 69-C7%;pM/0 K67)F0= Qx9-F)6XKOŒ R0)-6's )5%?)N c<SO& $h% *M@uu=-B0 %)PT=NG;KC-PN Q2A0-PT=IMH) %6L+),/0H;K}0 c<SO&?       h    % *M@uu=-B0 %)PT=0-T= Qw0%)PT=0-MH) F)6X /0  K) H;K   }0  (  MH  ) $ x9  - F) 6X  K WC-69-C7% ;pM/0 K67)F0 ))-•M6M F)6X%'/0) -;„7;s69(g MH  )  &    %A ;))5 P)/0 )5 $%*M@ uu=-B0%)PT= $+),/0MX)H;K LMO _•3~31K+), _  Ž  m;K0)c  >„  ? - _ m;M)Kc>„(: 6X= _4K69-   %    *  M@ uu=-B0%)PT=0- T= $"MH)(HO C0)Hy  K  69  -  4 )\  7;  ;H)  *  3  W  ;  5  =5 UU=V8 $  x9  -  F)  6X  K W  C-  69  -  C7  % ;pM  /0   K  67  )F  0 )  )  -  •M  6M   F)6X%'/0)- ;„  7;  s  69  (g  MH )&%A;))5 P)/0)5=  =5  U  U =V 8 XY  <Y  gdOh)BR<  $KO+),CB0 9  *  .  )  67 ;!'C90)-)e @M-OMX) 69-C-Ž;K $  +  ),  /0  MX)  H;K LMO _•3~31K+), _Žm;K0)c>„?- _   m;M)Kc  >„  (: 6X= _4K69- giO/F<!<SO& )BR< $  "  MH  )  (H  O C0)HyK69-4)\ 7;;H)*3;H)* Trang: 8  !"# (HOC0)Hy= Q "  MH  )  (H  O +)M*C0)Hy)PK 69-m4c)6X) -65*K+), (H;MIN Qw0%)PT=-MH) F)6X /0  K) H;KC0(MH)O C0)Hy= Q F%0(MH)O +)M*C0)Hy)P K+),F)6X; MIN ;H)*Q-K ?  -  Ž  C-M  *   ;MI/0K+), mK+),(H5 gc $"MH)OC0)Hy K  69 -  4  )\  7; ;H)*3C0)Hy C-+)M*Q-- C-M  )0  6\  +  P ;H)  *  3  ;H)  * d +)F)(H Q 67 - K ? - Ž   K  67  )A  8  ? -ŽK67)A8 ?-F)6X/0 K+),13E3,; ,;MI-8dMI m5gc $%)C Q-K?-Ž C-M*;MI/0K +  ),  m  K  +  ), (H5gc $"MH)OC0)Hy K  69  -  4  )\  7; ;H)*3C0)HyC- +)M*Q--C-M )0  6\ + P ;H) * 3;H)*d+)F) (HQ67-K? -ŽK67)A8? -ŽK67)A8? -  F)  6X /0   K +),13E3,;, ; MI - 8d MI m 5 gc #VW2XH - )W69-F)6X/0H;K}0= VYZ#[\V]ZH - pd!t" "IJ#2#K%  B B /!Z=V8  J/L $%;!{)67(gM6X)K-)56X)= $ !g)6A8F6X)= $6A!-o;)%6X)= $67?B-ŒR0/06X)K= $)W)W+)5g/06X)K= JM $ ))5)8;!)WC-(.(B)= Trang: 9  !"# $4q(r.C-Mg6XC?;s%(0= ?N/O& $!0?)*6,6Q-(09K-MI8)9= $P)-)6X)W(0)PM)a*= 6A   - 03)-Cg%)hM98d36bg)C-6X)K:6X3)A?)- - 6L5g6X)K= - Pk=3k=" [&34$%1&B1"*C&DEC?OM3t6;38= $,F$&GH1"5M)0%f%'=  J/`Q^!/aH - -C-69-F)6XKN $)W69-F)6X/0H;K}0N Y!/Qb/H )*+, $%EIJ+&KC )*+, $%EIJ+LM  !"#$%N!O$+&PE c<SO&H xX) C-  n    6\  )  ?) +)8)93J0:+;6X ;!)<m12c0+;6X) -mc=s)gMX)%' )0-)-Cg6X)= Q xX)  J 0 : +; 6X ;!)<m12cOCB0 6  %A  )0  6\  /0    )' -N Q!-!06X) N Q xX)KOCH67 5g0(5PN 7Œ•W8@ %5= >2•gF)F 8KCbB6dm0c)F )(5K= 10311P)U 00$E5gF)F$•` O&^/L b(69(gMH) )?C7Ms5g >24LO 6X)( 22  f  )5  g  (  MH )O22= <SO& ‘%6LMF )e8FxEKO%A 6\9%'C73)-;h3- )?))A%Q;J;- h    %  ?  Jo)  )e 8F6X)K= $ % )P -67 )!!06X) =V8 JN//PQH xX)KC-n 6\)+),/0K3 J0)FMX)65M-6O )123CB06MX) 09b;3C-M)0 6\  6b  )W3  )W  )F  )5= _,7--<" 8)! $0;OJF $0)<F ! $'g) - $+) 2'CFB)P% CW%))5 Y•)X)!) $56X)}-n )5 M0  6X)    6I  5 g )  (5 P /0  )5= NGSO&^/LR NGSO&^/LO/`Q - S+)b;CH)) - Mb;CH)) Trang: 10 [...]... trng, t bao sinh hc con mang mt mt chic co nguụn cp NST gii tinh gc t b, mt + Trong t bao sinh dc (giao Trang: 13 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K chic co nguụn gc t m Toan b NST trong nhõn t bao hp thanh b NST lng bi (2n) cua loai Ngoai cỏc cp NST thng, t bao sinh hc con mang mt cp NST gii tinh + Trong t bao sinh dc (giao t ): s NST ch bng ẵ s NST trong t bao sinh dng... NST khỏc sinh sn cua sinh vt dựng chuyn gen t 1 NST cua loai nay -> loai khỏc RT KINH NGHIM - Ngy son: 08/09/2013 Tit theo PPCT: 07 Bai 6 T BIN S LNG NHIM SC TH I Muc tiờu 1 Kin thc - Hc sinh nờu khai nim t bin NST Trang: 16 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K - Phõn bit oc c im cua 4 dng t bin cõu truc - Hc sinh trinh bay c nguyờn nhõn c ch phỏt sinh, hu...Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K - Lu ý: Nu b ba m u (AUG) hoc b ba kt thuc (UAG) b mõt mt cp Nu khụng tng hp Pr hoc kộo dai s tng hp * Hot ụng 3: - Giỏo viờn cho hc sinh nghiờn cu hinh 4.1 va 4.2 tho lun ? Phõn bit tỏc nhõn t bin vi cỏch thc tỏc ng ? Hu qu ? ? Gii thich c ch phỏt sinh t bin gen ? - Hc sinh lõy vi d va gii thich c c ch phỏt sinh t bin gen do... u mt cỏnh va th + Cho hc sinh xem bng s lng nhau eo s cõp, kốm NST cua mt s loai sinh vt, hi: ti o co tõm ng T bao cua mụi loai sinh vt co ? B NST cua cỏc loai sinh vt la im trt cua b NST c trng v s lng khỏc nhau co ging nhau khụng? NST trờn dõy vụ hinh thỏi va cõu truc, c duy Cho vi d ? sc chia NST thanh tri n nh qua cỏc th h ? B NST cua loai c c trng 2 cỏnh + Trong t bao sinh dng bi nhng yu t nao... Hot ụng 4: Giỏo viờn cho hc sinh c - Hc sinh c mc III mc III ? Khi nao t bin biu hin ra kiu hinh ? VD: Trờn mt canh cõy hoa giõy co canh hoa trng xen k cnh hoa => t bin nay phỏt sinh nh th nao ? c di truyn khụng ? - t bin gen gõy ri lon ? t bin co vai tro nh th trong quỏ trinh sinh tng Trang: 11 Thay th 1 cp nuclờụtit o v tri 1 cp nuclờụtit xy ra trong 1 hay 1 s II C CH PHT SINH T BIN GEN: 1 S kt cp... KINH NGHIM - Ngy son: 02/09/2013 Tit theo PPCT:06 Bai 5 NHIM SC TH V T BIN CU TRC NHIM SC TH I Muc tiờu 1 Kin thc Trang: 12 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K Nờu c im khỏc nhau gia vt chõt di truyn cua sinh vt nhõn s va sinh vt nhõn chun 2 K nng - Phỏt trin nng lc quan sỏt, phõn tich, so sỏnh, khỏi quỏt hoỏ - Rốn k nng lam vic c lp vi sỏch giỏo khoa 3 Thỏi... 1) Cho hc sinh nghiờn cu mc Hp t (2n + 2) th a II.3 va II 4 nhim Trang: 18 ? t bin th lch bi co hu 3 Hu qu: Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K IV CNG C: - Nờu tom tt c ch phỏt sinh th a bi, d bi bng s ụ - So sỏnh s khỏc nhau gia c th lng bi va c th a bi thc vt - Th d bi va th a bi ging, khỏc nhau nh th nao ? Ti sao ngi ta khuyờn ph n trờn 35 tui khụng nờn sinh con ... mi: Trang: 19 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K Hụm nay chung ta cựng thc hanh quan sỏt s lng NST HOT NG GIO VIấN HOT NG HC SINH Gv nờu mc ich yờu cu cua ni dung thi nghim Hng dn: Hc sinh lng nghe va c tiờu bn trờn kinh hin vi va xem giỏo viờn lam mu nhin t ngoai vao( cha qua th kinh) iu chnh cho vựng co mu vt trờn tiờu bn vao gia vựng sỏng Hc sinh thc hanh: Quan sỏt... i chụ vi 1 Giỏo ỏn Sinh hc 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn Cnh Hiu Trng THPT Tõn K * Hot ụng 3: - Giỏo viờn: Cho hc sinh c mc II.2 ? Th nao la hin tng hoỏn v gen ? ? S hoỏn d xy ra co quan h gi vi khong cỏch tng i cua cỏc gen trờn NST ? - Hc sinh gii thich, sau o giỏo viờn b sung ? Cỏch tinh tn s hoỏn d gen (p = tng t l % cỏc loi giao t co gen hoỏn v ) * Hot ụng 4 - Giỏo viờn cho hc sinh nghiờn cu mc III... ban u Nu sai sot khụng c sa cha thi qua ln t sao tip theo nuclờụtit lp sai s liờn kt vi nuclờụtit b sung vi no lam phỏt sinh t bin gen 2 Tỏc ụng cua cỏc tỏc nhõn gõy ụt bin - t bin gen phỏt sinh do cỏc tỏc nhõn t bin li hoỏ trong ngoi cnh hoc gõy ri lon trong quỏ trinh sinh li, hoỏ sinh cua t bao gõy nờn nhng sai sot trong quỏ trinh t nhõn ụi cua ADN, hoc lam t phõn t ADN, hoc ni on b t vao ADN v tri . < =>?@@ $65M[0)! )-3)F3:(P) 0n00Ch;!-= $  12  67  !  6H  )K )Q%- )-= $22s)6X/0 KyM  12  ;HCMK0y0  - MX)%'KyM(3 12 8j JQ-MF6))e 6h6'= $. ;!  )<  12 zM{|B0MX)Ch)A%0 ;!)< 12 z| TU}-%:3 )A!6H3,;X/0 C-n)W6b)- 6d= #VW2XH Trang: 4 . ! 'CF)B)P% CW3%/0)-! n%0%O))B )P)A!6H/0 12 3 bC-M6*);!)< 12 3 b  '  6F  d  6*)  - 12 :d)WMs= $xX)K(Hf;@ )X  -

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan