Giáo án sinh học lớp 11 full

65 2.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:44

1) MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. Trình bày được cơ chế hấp thụ nước của thực vật. Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở rễ của thực vật. 1.2. Kỹ năng: Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mô tả hiện tượng biểu hiện trên hình. Lập được bảng so sánh giữa các cơ chế hấp thụ nước và hấp thụ ion khoáng ở rễ Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du PHẦN IV : SINH HỌC CƠ THỂ CHƯƠNG I. CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO A. CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Tuần: 1 Tiết dạy: 01 Bài: 1 Ngày soạn: 18/08/2012 1) MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: - Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các q trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. - Trình bày được cơ chế hấp thụ nước của thực vật. - Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khống (thụ động và chủ động) ở rễ của thực vật. 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mơ tả hiện tượng biểu hiện trên hình. - Lập được bảng so sánh giữa các cơ chế hấp thụ nước và hấp thụ ion khống ở rễ 2) CHUẨN BỊ : 2.1. Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11. - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2. Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học  Giới thiệu chương trình SH11 :  Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của nước đối với thực vật CH1: Nêu vai trò của nước đối với tế bào, cơ thể thực vật? Hướng dẫn học sinh liên hệ với thực tế để tìm hiểu vai trò của nước: - Nếu khơng có nước, cây có lấy được muối khống hay khơng? - Tại sao khi khơ hạn, tốc độ lớn của cây lại chậm? Buổi trưa nắng gắt tại sao cây khơng bị chết bởi nhiệt độ? - Học sinh liên hệ kiến thức cũ, tiến hành thảo luận nhóm để nêu vai trò của nước đối với thực vật 1. Vai trò của nước ở thực vật Làm dung mơi, đảm bảo sự bền vững của hệ thống keo ngun sinh, đảm bảo hình dạng của tế bào, tham gia vào các q trình sinh lí của cây (thốt hơi nước làm giảm nhiệt độ của cây, giúp q trình trao đổi chất diễn ra bình thường…), ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm hình thái của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khống Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH 2: Hãy nêu những đặc điểm hình thái của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khống? CH3 : Hãy nêu những đặc điểm của tế bào lơng hút của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khống? - Nghiên cứu mục II SGK để trả lời… Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 1 SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHỐNG Ở RỄ Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du 2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khống ở rễ cây 2.1. Đặc điểm hình thái của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khống - Đặc điểm của hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước: Rễ có khả năng ăn sâu, lan rộng, có khả năng hướng nước, trên rễ có miền hút với rất nhiều tế bào lơng hút. - Đặc điểm của tế bào lơng hút thích nghi với chức năng hấp thụ nước: + Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin. + Có một khơng bào trung tâm lớn. + Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hơ hấp của rễ mạnh. 2.2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khống ở rễ cây - Các con đường vận chuyển nước vào rễ cây: H 2 O và một số ion khống từ đất → TB lơng hút → các tế bào vỏ rễ → mạch gỗ của rễ qua 2 con đường: + Con đường qua thành tế bào - gian bào: H 2 O và một số ion khống từ đất → TB lơng hút → khơng gian giữa các bó sợi của các tế bào vỏ rễ → nội bì  → Caspariđai TBC của nội bì → mạch gỗ rễ (Đai caspari nằm ở phần nội bì của rễ, có vai trò kiểm sốt các chất đi vào trung trụ, điều hòa vận tốc hút nước của rễ). Đặc điểm của con đường này là nhanh, khơng được chọn lọc. + Con đường qua chất ngun sinh - khơng bào: H 2 O và một số ion khống từ đất → TB lơng hút → xun qua TBC của các tế bào vỏ rễ → TBC của các tế bào nội bì → mạch gỗ rễ. Đặc điểm của con đường này là Chậm, được chọn lọc. - Cơ chế hấp thụ nước và ion khống ở rễ cây: + Hấp thụ nước: theo cơ chế thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu + Hấp thụ ion khống: o Cơ chế thụ động: Cùng chiều gradient nồng độ, khơng cần năng lượng, có thể cần chất mang. o Cơ chế chủ động: Ngược chiều gradient nồng độ (từ nơi nồng độ thấp đến nơi nồng độ cao), cần năng lượng và chất mang. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: Tìm hiểu các tác nhân mơi trường ảnh hưởng đến q trình hấp thụ nước và ion khống ở rễ cây CH4: Hãy kể các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lơng hút? CH5: Hãy giải thích sự ảnh hưởng của mơi trường đối với q trình hấp thụ nước và ion khống ở rễ cây? Nhiệt độ, ánh sáng, O 2 , pH của mơi trường, đặc điểm lí hố của đất… Thảo luận nhóm để trả lời Hoạt động 4: Củng cố bài học và dặn dò Củng cố:  Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và hấp thụ ion khống ở rễ của thực vật?  So sánh các con con đường vận chuyển nước và ion khống từ dung dịch đất vào rễ cây?  Vị trí và vai trò của vòng đai Caspari của rễ Dặn dò: học bài và chuẩn bị trước bài 2. Trao đổi nước ở thực vật Tuần: 01 Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 2 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du Tiết dạy:02 Bài: 2 Ngày soạn: 19/08/2012 1) MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: - Mơ tả được thành phần và đường đi của dịch mạch gỗ - Mơ tả được thành phần và sự dẫn truyền của dịch mạch rây 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mơ tả hiện tượng biểu hiện trên hình. - Lập được bảng so sánh giữa các thành phần và dòng dẫn truyền của dịch mạch gỗ và dịch mạch rây 2) CHUẨN BỊ : 2.1. Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11. - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2. Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: - Các hình H2.1 – H2.6 - SGK, SBT SH11, Cơ sở lí thuyết & 500 câu hỏi trắc nghiệm SH 11, … 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học  Kiểm tra bài cũ : Trình bày cơ chế hấp thụ nước ở rễ của thực vật trên cạn?  Bài mới: Có hai con đường (dòng) vận chuyển các chất trong cây: * Con đường theo mạch gỗ: Vận chuyển nước, muối khống từ dưới lên. * Con đường theo mạch rây: Nước, chất hữu cơ chủ yếu từ trên xuống. Ngồi ra nước có thể được vận chuyển ngang, từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo, thành phần và đường đi của dòng mạch gỗ trong cây CH1: Hãy trình cấu tạo của dòng mạch gỗ ? GV củng cố và tổng qt về cấu tạo mạch gỗ(nhanh) CH2: Hãy nêu thành phần của dịch mạch gỗ? CH3: Làm thế nào mà dòng mạch gỗ di chuyển được từ rễ lên thân tới các cơ quan bộ phận của cây? Cơ chế vận chuyển của nước trong mạch là thụ động (khuếch tán); cơ chế vận chuyển của muối khống và các chất hữu cơ có thể là thụ động (khuếch tán) có thể là chủ động (hoạt tải – vận chuyển ngược chiều nồng độ). - Trình bày thí nghiệm chứng minh sự tồn tại của áp suất rễ? - Vì sao sự thoạt hơi nước qua lá lại tạo ra lực hút nước từ dưới lên trên? CH4: So sánh sự dẫn truyền nước và ion khống từ đất vào rễ cây và sự dẫn truyền nước và ion khống trong thân cây? - Nghiên cứu mục I.1 và quan sát H 2.1 SGK để trả lời - Nghiên cứu mục I.2 SGK để trả lời : Nhờ 3 lực : Lực đẩy, lực hút của lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. - Quan sát H2.3 và trả lời lệnh I.2 SGK => đưa ra câu trả lời. - Giống nhau: + Cơ chế dẫn truyền nước: thẩm thấu + Cơ chế dẫn truyền ion khống: theo cơ chế thụ động và chủ động. - Khác nhau: … Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 3 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du 1. Dòng mạch gỗ 1.1. Cấu tạo: Mạch gỗ gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kế tiếp nhau tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khống từ rễ lên lá. 1.2. Thành phần của dịch mạch gỗ: Bao gồm H 2 O(chủ yếu), các ion khống và một số chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ. 1.3. Động lực của dòng mạch gỗ: Nước, muối khống được vận chuyển trong cây nhờ bó mạch gỗ theo chiều từ dưới lên nhờ các lực sau: - Lực đẩy(áp suất rễ) - Lực hút của lá(do thoạt hơi nước) - Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. Hoạt động 2: Tìm hiểu về về cấu tạo, thành phần và đường đi của dòng mạch rây trong cây Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH 5: Hãy trình cấu tạo của dòng mạch rây ? CH6 : Hãy nêu thành phần của dịch mạch rây? CH7: Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác? - Nghiên cứu mục II.1 và quan sát H 2.5 SGK để trả lời - Nghiên cứu mục II.2 SGK để trả lời : - Nghiên cứu mục II.3 SGK để trả lời : 2. Dòng mạch rây 2.1. Cấu tạo: Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ. 2.2. Thành phần của dịch mạch rây: Saccarơzơ, các axit amin, hoocmơn thực vật, các hợp chất hữu cơ, một số ion khống (nhiều K + ) 2.3. Động lực của dòng mạch rây: Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn(lá) và cơ quan chứa (rễ) Hoạt động 3: Củng cố bài học và dặn dò Củng cố:  Trình bày mối quan hệ giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch rây?  Vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ bị bóc phình to ra?  Nêu những điểm khác nhau giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch rây? Dặn dò: học bài và chuẩn bị trước bài 3. Thốt hơi nước Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 4 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du Tuần: 02 Tiết dạy:03 Bài: 3 Ngày soạn: 25/08/2012 1) MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: - Trình bày được cơ chế thốt hơi nước, ý nghĩa của thốt hơi nước với đời sống của thực vật. - Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng. - Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện mơi trường. 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mơ tả hiện tượng biểu hiện trên hình. - Lập được bảng so sánh giữa các thành phần và dòng dẫn truyền của dịch mạch gỗ và dịch mạch rây 2) CHUẨN BỊ : 2.1. Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11. - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2. Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 3.1, hình 3.3 và hình 3.4 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học  Kiểm tra bài cũ : Trình bày các con đường (dòng) vận chuyển các chất trong cây?  Bài mới : Trọng tâm của bài: thốt hơi nước qua lá Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của q trình thốt hơi nước CH1: Macximơp nhà sinh lí thực vật Nga cho rằng « Thốt hơi nước là tai họa tất yếu của cây » , Hãy lí giải câu nói trên ? - Nghiên cứu mục I SGK, tiến hành thảo luận nhóm → để trả lời 1. Vai trò của q trình thốt hơi nước - Tạo ra sức hút nước ở rễ. - Giảm nhiệt độ bề mặt thốt hơi → tránh cho lá, cây khơng bị đốt nóng khi nhiệt độ q cao. - Tạo điều kiện để CO 2 đi vào thực hiện q trình quang hợp, giải phóng O 2 điều hồ khơng khí Hoạt động 2: Tìm hiểu về q trình thốt hơi nước qua lá Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH 2: Cơ quan nào là cơ quan chủ yếu điều tiết sự thốt hơi nước của cây ? Nêu thành phần cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thốt hơi nước. CH3: Q trình thốt hơi nước qua lá diễn ra theo những con đường nào? Trong đó con đường nào đóng vai trò chủ yếu? Nêu cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo nên khí khổng. CH4: Nêu q trình thốt hơi nước qua khí khổng? Nêu cơ chế đóng, mở khí khổng - Lá là cơ quan thốt hơi nước - Chăm chú theo dõi : - Nghiên cứu mục II.2 SGK => Q trình thốt hơi nước qua khí khổng là chủ yếu,… - Nghiên cứu mục II.2 SGK , tiến hành thảo luận nhóm để trả lời : … Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 5 THỐT HƠI NƯỚC Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du 2. Thốt hơi nước qua lá - Lá là cơ quan thốt hơi nước chủ yếu của cây + Mặt trên của lá có lớp cutin(bảo vệ bề mặt lá, hạn chế sự mất nước) + Mặt trên(một số loại cây) và mặt dưới của lá có các tế bào khí khổng(là vị trí trao đổi nước, khí của lá với mơi trường) Cấu tạo của khí khổng: mỗi khí khổng gồm 2 tế bào hình hạt đậu, mỗi tế bào hạt đậu đều có thành trong mỏng, thành ngồi dày. - Q trình thốt hơi nước theo 02 con đường: qua khí khổng và qua cutin + Q trình thốt hơi nước qua khí khổng:  Đặc điểm: Vận tốc lớn, được điều chỉnh.  Cơ chế đóng mở khí khổng: o Khi no nước, thành mỏng của TB hạt đậu căng ra → thành dày cong theo → khí khổng mở → nước thốt ra ngồi. o Khi thiếu nước, thành mỏng của tế bào hạt đậu hết căng và thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng → nước khơng được thốt ra ngồi. - Q trình thốt hơi nước qua lớp cutin:  Đặc điểm: Vận tốc nhỏ, khơng được điều chỉnh.  Cơ chế: là sự thốt hơi nước của các tế bào biểu bì lá qua bề mặt cutin của lá. Hoạt động 3: tìm hiểu các tác nhân ảnh hưởng đến q trình thốt hơi nước, cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH5: Hãy nêu các tác nhân ảnh hưởng đến q trình thốt hơi nước của cây? CH6: Các nhà sinh lí thực vật, Nhà nơng học làm thế nào tính tốn được cân bằng nước đối với cây trồng? - Nghiên cứu mục III SGK để trả lời : … - Nghiên cứu mục IV SGK để trả lời : … 3. Các tác nhân ảnh hưởng đến q trình thốt hơi nước - Ánh sáng: Tác nhân gây đóng mở khí khổng → ảnh hưởng đến thốt hơi nước. - Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hấp thụ nước ở rễ (do ảnh hưởng đến sinh trưởng và hơ hấp ở rễ) và thốt hơi nước ở lá (do ảnh hưởng đến độ ẩm khơng khí). - Độ ẩm: Độ ẩm đất càng tăng thì q trình hấp thụ nước tăng, độ ẩm khơng khí càng tăng thì sự thốt hơi nước càng giảm. - Dinh dưỡng khống: Hàm lượng khống trong đất càng cao thì áp suất dung dịch đất càng cao → hấp thụ nước càng giảm. 4. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí - Cân bằng nước: Tương quan giữa q trình hấp thụ nước và thốt hơi nước, đảm bảo cho cây phát triển bình thường. - Cân bằng nước được duy trì bởi tưới tiêu hợp lí: Tưới đủ lượng, đúng lúc, đúng cách. Hoạt động 4: Củng cố bài học và dặn dò  Q trình thốt hơi nước qua lá?  Dặn dò: học bài và chuẩn bị trước bài 4. Vai trò của các ngun tố khống Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 6 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du Tuần: 02 Tiết dạy:04 Bài: 4 Ngày soạn: 26/08/2012 1) MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: - Phân biệt được các ngun tố khống đại lượng và vi lượng. - Nêu được vai trò của chất khống ở thực vật. 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện được khả năng quan sát hình, mơ tả hiện tượng biểu hiện trên hình. - Nhận biết được các biểu hiện triệu chứng của cây khi thiếu các ngun tố dinh dưỡng thiết yếu 2) CHUẨN BỊ : 2.1. Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11. - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2. Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 3.1, hình 3.3 và hình 3.4 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học  Kiểm tra bài cũ : - Trình bày vai trò của q trình thốt hơi nước qua lá và các tác nhân ảnh hưởng đến q trình thốt hơi nước? - Trình bày q trình thốt hơi nước qua lá?  Bài mới : Trọng tâm của bài: Vai trò của các ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu Hoạt động 1: Tìm hiểu về ngun tố dinh dưỡng thiết yếu và vai trò của chúng trong cây Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH1 : Quan sát H4.1 và H4.2, qua đó các em có nhận xét gì ? CH2 : Ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu là gì ? Có mấy nhóm ngun tố dinh dưỡng, căn cứ vào đâu để phân chia các nhóm ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu ? CH3: Hãy nghiên cứu Bảng 4( Vai trò của một số ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu), qua đó nêu vai trò tổng qt của các ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu ? - Quan sát H4.1 và H4.2 SGK, tiến hành thảo luận nhóm → để trả lời + Ngun tố mà thiếu nó cây khơng hồn thành được chu trình sống. + Khơng thể thay thế được bởi bất kì ngun tố nào khác, - Nghiên cứu mục I SGK, trả lời : … - Nghiên cứu mục II, nội dung bảng 4 SGK, trả lời : … 1. Ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu và vai trò của chúng trong cây 1.1. Khái niệm về ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu - Ngun tố khống thiết là : + Ngun tố mà thiếu nó cây khơng hồn thành được chu trình sống. + Khơng thể thay thế được bởi bất kì ngun tố nào khác. + Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyể hóa vật chất trong cơ thể. - Các ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu được chia thành 2 nhóm: Các ngun tố khống đại lượng và các ngun tố vi lượng. Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 7 VAI TRỊ CỦA CÁC NGUN TỐ KHỐNG Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du 1.2. Vai trò của các ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu - Các ngun tố khống đại lượng: + Bao gồm: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg + Vai trò:  Chủ yếu đóng vai trò cấu trúc của tế bào, cơ thể; điều tiết các q trình sinh lí.  Ví dụ: SGK - Các ngun tố khống vi lượng(chiếm ≤ 100mg/1kg chất khơ của cây):  Chủ yếu đóng vai trò hoạt hóa các enzim.  Ví dụ: SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu về nguồn cung cấp các ngun tố dinh dưỡng cho cây Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH 4: Hãy nêu các nguồn cung cấp các ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu cho cây ? CH5: Cây trồng hấp thụ các ngun tố dinh dưỡng từ đất ở trạng thái nào? Làm thế nào để cây trồng khai thác có hiệu quả nguồn dinh dưỡng khống trong đất ? CH6: Dựa vào đồ thị H4.3, hãy rút nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất? CH7: Có phải tất cả các loại cây trồng đều có nhu cầu như nhau về các loại và liều lượng phân bón? CH8: Để cây trồng sinh trưởng tốt nhất ta cần phải chú ý gì khi bón phân? - Nghiên cứu mục III.1, III.2 SGK, trả lời : + Phân bón cho cây trồng + Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khống cho cây - Nghiên cứu mục III.1, III.2 SGK, tiến hành thảo luận nhóm để trả lời - Quan sát đồ thị H4.3 và nội dung mục III.2 SGK => để trả lời : … - Dựa vào kiến thức đã học và thực tiễn trồng trọt => để trả lời : … 2. Ngồn cung cấp các ngun tố dinh dưỡng khống cho cây 2.1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khống cho cây - Trong đất các ngun tố khống tồn tại ở 2 dạng + Khơng tan + Hồ tan - Cây chỉ hấp thụ các muối khống ở dạng hồ tan. 2.2.Phân bón cho cây trồng - Phân bón là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng - Bón phân khơng hợp lí với liều lượng cao q mức cần thiết sẽ. + Gây độc cho cây + Ơ nhiễm nơng sản + Ơ nhiễm mơi trường nước, đất … - Tuỳ thuộc vào loại phân bón, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp. Hoạt động 3: Củng cố bài học và dặn dò Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 8 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du  Nêu vai trò của các ngun tố dinh dưỡng khống thiết u? Cho ví dụ về một số biểu hiện khơng bình thường của cây khi thiếu các ngun tố dinh dưỡng?  Dặn dò: học bài và chuẩn bị trước bài 5. Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật Tuần: 03 Tiết dạy: 05 Bài: 5,6 Ngày soạn: 03/09/2012 1) MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1. Kiến thức: - Nêu được vai trò của ngun tố nitơ đối với đười sống cây trồng - Nêu được các nguồn cung cấp nitơ trong tự nhiên và các dạng nitơ cây hấp thụ từ đất. - Trình bày được sự đồng hố nitơ khống và nitơ tự do (N 2 ) trong khí quyển. - Trình bày được mối quan hệ giữa phân bón và năng suất cây trồng. .1.2. Kỹ năng: - Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón. 2) CHUẨN BỊ : 2.1. Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11. - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2. Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 5.1, hình 5.2 và hình 6.1, 6.2. 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học Kiểm tra bài cũ: - Trình bày vai trò của các ngun tố dinh dưỡng thiết yếu?  Bài mới : Trọng tâm của bài: Q trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò sinh lí ngun tố nitơ và nguồn cung cấp nitơ trong tự nhiên Hoạt động của GV Hoạt động của HS Quan sát H5.1 và H5.2(a,b), và nghiên cứu mục I SGK trang 25 qua đó các em có nhận xét gì về : CH1 :Vai trò chung của nitơ đối với sự phát triển của cây ? CH2 :Vai trò cấu trúc của ntơ ? CH3 :Vai trò điều tiết của ntơ ? CH4 :Hãy nêu nguồn cung cấp nitơ trong tự nhiên ? Cây trồng có thể hấp thụ được các dạng nitơ nào ? - Quan sát H5.1 và H5.2 SGK, tiến hành thảo luận nhóm → để trả lời : + Là ngun tố dinh dưỡng thiết yếu. + Nitơ là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây + Tham gia thành phần của các enzim, hoocmơn - Nghiên cứu mục III trang 28 SGK để trả lời: + Nitơ trong đất: khống, hữu cơ + Nitơ trong KK: N 2 , NO, NO 2 + ở dạng NH 4 + và NO 3 - . 1. Vai trò sinh lí của ngun tố nitơ - Vai trò chung : là ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu - Vai trò cấu trúc: Nitơ là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây (prơtêin, axit nuclêic…) cấu tạo nên tế bào, cơ thể. - Vai trò điều tiết: Tham gia thành phần của các enzim, hoocmơn…→ điều tiết các q trình sinh lí, hố sinh trong tế bào, cơ thể. 2. Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 9 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du - Nitơ phân tử trong khí quyển(N 2 ), chiếm khoảng 80%, cây khơng hấp thu được. - Nitơ trong đất(đất là nguồn cung cấp nitơ chủ yếu cho cây) : nitơ khống và nitơ hữu cơ, rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khống ở dạng NH 4 + và NO 3 - . Hoạt động 2: Tìm hiểu về các q trình chuyển hóa nitơ trong cây và trong tự nhiên Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH5: Q trình chuyển hóa nitơ trong đất diễn ra ntn ? CH6: Q trình cố định nitơ phân tử diễn ra ntn ? - QS H6.1 và n/cứu mục IV.1 SGK để trả lời - QS H6.1 và n/cứu mục IV.2 SGK để trả lời 3. Q trình chuyển hóa nitơ 3.1. Q trình chuyển hố nitơ trong đất nhờ các vi khuẩn: 3.2. Q trình đồng hố nitơ trong khí quyển: - Nhờ vi khuần: Vi khuẩn tự do (Azotobacter – trong ruộng lúa, Anabaena…) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium – cộng sinh ở nốt sần cây họ đậu, Anabaena azollae – cộng sinh ở bèo hoa dâu …). - Thực hiện trong điều kiện: Có các lực khử mạnh, được cung cấp ATP, có sự tham gia của enzim nitrogenaza, thực hiện trong điều kiện kị khí: N≡N → H2 NH=NH → H2 NH 2 -NH 2 → H2 NH 3 → OH 2 NH 4 + Hoạt động 3: Tìm hiểu về mối quan hệ : phân bón – năng suất cây trồng – mơi trường Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH7: Thế nào là bón phân hợp lí, và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ mơi trường? - Nghiên cứu mục V SGK t230 để trả lời 4. Phân bón và năng suất cây trồng Bón phân hợp lí: Bón đủ lượng (căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất, hệ số sử dụng phân bón), đúng thời kì (căn cứ vào dấu hiệu bên ngồi của lá cây), đúng cách (bón thúc, hoặc bón lót; bón qua đất hoặc qua lá). Hoạt động 4: Củng cố  Trình bày vai trò của các lồi vi khuẩn trong các q trình chuyển hóa nitơ trong đất và q trình cố định nitơ phân tử ? Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 10 Chất hữu cơ NH 4 + NO 3 - Vi khuẩn amơn hố Vi khuẩn nitrat hố [...]... hưởng của ánh sáng: hưởng đến q trình quang hợp? - Nghiên cứu các đề mục I, II, III, IV, V → tiến hành thảo luận nhóm để trả lời : Ánh sáng, nồng độ CO2, Nước, Nhiệt độ, dinh dưỡng khống CH2 : Thế nào là điểm bù ánh sáng, điểm bão hòa ánh - Nghiên cứu mục I.1 , I.2 quan sát H sáng? Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 17 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du CH3: Cường độ ánh sáng ảnh... và trồng cây xanh nhằm cải thiện mơi trường sống 2) CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11 - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2 Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 8.1, hình 8.2 và hình 8.3 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học Kiểm tra bài cũ: Nếu cho một người đầu bếp giỏi 3 thứ ngun liệu : Ánh sáng, CO2 và H2O và bảo anh hãy chuẩn bị cho tơi một bữa tiệc thì... sinh nhiều ATP + Trường hợp khơng có ơxi tạo các sản phẩm lên men - Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hơ hấp - Nhận biết được hơ hấp ánh sáng diễn ra ngồi ánh sáng - Q trình hơ hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố mơi trường như nhiệt độ, độ ẩm 1.2 Kỹ năng: rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm 2) CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11; ... đọc kết quả Hoạt động 3: Thảo luận để giải thích kết quả thí nghiệm Hoạt động 4: Đánh giá kết quả thực hành - GV nhắc nhở học sinh thu dọn dụng cụ - GV nhận xét kết quả buổi thực hành - HS nộp bài thu hoạch: Mỗi học sinh làm một bảng tường trình, theo các nội dung sau : Nhịp tim (nhịp/ Huyết áp tối đa Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Huyết áp tối thiểu Thân nhiệt Trang 35 Biên soạn: Hồ Văn Hiền... CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11; Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2 Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 9.1, hình 9.2, 9.3 và hình 9.4 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học Kiểm tra bài cũ: Trình bày những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng QH? Bài mới: Trọng tâm của bài: quang hợp ởThực vật C3 Hoạt động 1: Tìm hiểu về pha sáng của q trình... 1.2 Kỹ năng: rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm 2 CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11 - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2 Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 12.1, hình 12.2 và các Phiếu học tập 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học Kiểm tra bài cũ(5') phân bệt hơ hấp hiếu khí và hơ hấp kị khí ở thực vật? Bài mới: Trọng tâm... pepxin và HCl tiêu hố prơtêin có trong cỏ và vi sinh vật * Động ăn thực vật khác: + Dạ dày đơn + Chứa thức ăn, tiêu hố cơ học và hố học Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 29 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Ruột Trường THPT Nguyễn Du Ruột: + Ruột non dài + Ruột già lớn + Manh tràng lớn + Tiêu hố và hấp thụ thức ăn + Hấp thụ lại nước và thải bả + Tiêu hố nhờ vi sinh vật, hấp thụ thức ăn Hoạt động 4: Củng... sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm 2 CHUẨN BỊ: 2.1 Học sinh: - Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11 - Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,… 2.2 Giáo viên: 2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 18.1 → hình 19.4, bảng 19.1, 19.2 SGK 2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học Kiểm tra bài cũ(5') CH1: Phân biệt 4 hình thức hơ hấp ở động vật? CH2: So sánh các dạng tuần hồn ở động vật? Bài mới: Trọng tâm của... bù CO2 thấp hơn, Các tiêu có xảy ra hơ hấp sáng thốt hơi nước thấp hơn, khơng có hơ hấp sáng, thốt chí khác tiêu tốn sản phẩm quang khơng có hơ hấp sáng, hơi nước thấp rất thấp, Do hợp Do vậy, có năng Nên có năng suất cao hơn đó, có năng suất thấp suất trung bình Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 20 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Tuần: 06 Tiết dạy: 11 Ngày soạn: 20/09/2012 Trường THPT Nguyễn... cây Cơng thức thí nghiệm Mạ lúa Chiều cao (cm/cây) Nhận xét Đối chứng (nước) Thí nghiệm (d d NPK) Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 12 Biên soạn: Hồ Văn Hiền Trường THPT Nguyễn Du Tuần: 04 Tiết dạy: 07 Ngày soạn: 07/09/2012 Bài: 8 QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 1) MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1.1 Kiến thức: - Trình bày được vai trò của q trình quang hợp - Nêu được lá cây là cơ . tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu hồng 3.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 11 THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THỐT HƠI. quang hợp. - Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp. .1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện được kỹ năng quan sát, phân tích. 1.3. Thái độ: có ý thức bảo vệ và trồng cây xanh. dưỡng khống. - Nghiên cứu mục I.1 , I.2 quan sát H Giáo án Sinh học 11 – chương trình chuẩn Trang 17 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐÊN QUANG HỢP QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Biên soạn:

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

 • VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

 • THOÁT HƠI NƯỚC

 • VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

 • DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT

 • THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

 • QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

 • QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐÊN QUANG HỢP QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

 • HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

 • THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT

 • THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

 • TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

 • HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

 • TUẦN HOÀN MÁU

 • ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI

 • BÀI TẬP CHƯƠNG I

 • MA TRẬN – ĐỀ & ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

 • HƯỚNG ĐỘNG

 • ỨNG ĐỘNG

 • THỰC HÀNH HƯỚNG ĐỘNG

 • MA TRẬN – ĐỀ & ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 • CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT(tt)

 • ĐIỆN THẾ NGHỈ

 • ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH

 • TRUYỀN TIN QUA XINAP

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan