0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 HK 1

189 911 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2014, 22:54

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 1, Tiết thứ: 1, 2  VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH (Trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:  !"#  $%& '!()*+,- ./0//"()12(&34)- B. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức 56! &7 '8(!9%7*+,&: ! )&;<=1&:(+>?(,- @ABC.,DEFG"*!:((!(H$"- I>J0?+12K:%!L >&MG"'1/ "<'!$NG4"O0G8P&38<&:*- 2.Kĩ năng Q4//12R12S)P(0/"()- 3. Thái độ: TL%U124&"*:$!6 3JO (1OC *Tích hợp: C. Phương pháp, thực hiện:: VWX!VW@!O1O?:$)- W@O:H$)P(*KQ4)(!!Y!("!(! O- D. Chuẩn bị của GV và HS:  GV: Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo  HS: bài soạn, bảng phụ… E. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp – kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vào bài mới: W@K(81":HM%7(!*:(M:!8(!%7%UZ QKIHM%7((8(1OM":&- I*M:!8(%7%U&:M%7(")1<":&:") ":+&:*+!'?O['O:(!<Y/42;@:( +,=DL.>,- W@KML&7+,!%..(:QY5(R%HS":Z([- TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: .() \KGv hướng dẫn Hs tìm hiểu chung: ? Em biết gì về Lê Hữu Trác? .Y?:M H (/$N- W&+1O")!."P&:)1- ]W&L^'<K WYM7'_!`) ":%- K%.>,D5 < D:(6aL4":L5- <1<b>?c:#() !dH!7?4- ?  Nêu ngắn gọn nội dung tác phẩm ‘Thượng kinh kí sự’? .8P9/$N"H W&1%")- ? Em hãy cho biết xuất xứ & vị trí đoạn trích ? .8P9/$N"H W&e&2()2- fV1"&:(>? (O_!<O1< 8Od:HPg..(:QY 5(-VM!<$ha&:(+ ,i /  1  ? (  ,O  ,_  - Q()2?9jM- HĐ2: Tìm hiểu văn bản: Z;Hải Thượng Lãn Ông =":YZ  lười  1<":"H ?O"(  :":"H&:(_%!"HO* +%Uk Z (?O&:J&7;Thượng kinh kí sự =Z  ":12?l>.!(:: '^ahm!8O'? ;Hải Thượng y tông tâm lĩnh=- %dX<! '8 ((+,&:%7!O ":+-  (H$"- n ;Kí sự đến kinh đô=&O(o pq:- Zr/O:(":;kí sự =Z  ":    /  12!    J    &!   M&:*'(:b- ZQ()2;Vào phủ chúa Trịnh =M&7 I- Đọc hiểu Tiểu dẫn : 1- Tác giả :  DL.,R^aps^ao^S .":K.DE<R<:"Hd ,.CS gL%K":DLt!R.TLS- tK,( YM7 '4:_u)!":%- ,:3KF1<b":9'c! M6 :#()!dH 7?4!&O&3- 2- Công trình biên soạn: 5 ;.,<"v=Cww %/":x48- g/'y(? :": x @.0;112= 3- Tác phẩm: ,112RXzV{ D|IX\I.QFS &O?l>.- ,")>7P* +j1"&:(> ?(,O_,!(&#o pq: ]":<`:<@I- II- Đọc hiểu văn bản : 1- Quang cảnh, cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa và thái độ của tg’ a- Cảnh sinh hoạt nơi phủ chúa. gK ]?L(:K n@:(+%7"9_&: ;>$E:"%(' "LO=- n.E%+ n'y!1L22!$ (!M((y * nIHM&%%")_- nD9""::)H!"9( 2  '8(!%7%U-    ]I Ke:":!&[ 7&:!OC!}""! *(:()!8+82- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: &YZ D.,"Le1<!$N&:( +/?)!1L*(,- n W@  M  *  &7  ,  V! ,  ! Q0,.k W48J9Y?:dL? mP- W&8J&:?`- Hoạt động III: .4&3? W&8J4 W@K*+:(Z Rg!()!_b! 4H*+kS-s!w LH&:(+Z ((Z DH"~(Z ?L(L•/-€4 &!(H(()27 ($#<8+K ?:2(+K;QC 7*(O&: ,L  &[7 =R,-•S 3'!()K;g Hk(&  :)-= R,-wS ,(()2,3s"9$yj ;thánh chỉ=!m"9;thánh thượng=+ , &:^"9;thánh thể= O_-> ;=L$y/b>H :2L:*‚4H!Y ƒ?O!%2$)&:(( (H-,jvM:H L$y/b;&=-€:P(/ O18!+":?7<&!1 $y/b+" %7!O"„ ,V  4&3b! ?O- rM8JY&7(+Z …fg(+1† 8(!"!8")&e '?Y H    $  +  ?L  (:-  ‡ 1<b'&!:#! (&*&-R$E _J7S- nC&7?l&:(0*(! O&:!j-w 1Y"!" "N1< ?l- b-Cung cách sinh họat: D+:(ƒ!+?KX< 121?(O_&<y1 *! - n,LHx&:(+YKM;L 9  e  J  H!    )     "C=!1<_e!b _- n(K;IH>_7 ?( :!HM&%%") _= ˆI>OL(+>& 24O &:M%7  ' (7Y- @:(+%7•! H1M"e&:(!' &:(MA-Rx")s")1&:( 1!()"(S-   DH  "~      12!  "„   K  , !b!/-I!O1O! 9)k4&7<% %H!9Y&OH1 $"L+- D<M998% +,…f1<12 )! L1O2dHd8- .'%")!%"2!9! H  9  1A  )k  <K  %   H!  %  7  !  H  7 !H>_k '"!6 &•!2>HM( %7:+&:'%"L3 ?"e- ……]5l:%bb!M+ 1<:!J!  !$„?O&P(Y1J( "J(! <>$! ):6 7!xE":`? *+1Y" "N!"( !  L!     '  8 ( y O!+%7 b!4 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: tP)(O_<% &%H7)…f 1<O8P)(O_! 1<J(`&e+- ,x8JK5:*^K;H I":‰=s…f%> OLM/K€0$y1P B4+x c$_$e>%Oƒ& *- .K8J&7'* +Z.V("M"L?Y ?:- W@8JjM&:?- ,x? "  e'* +Z ,Y),€Z %Y ": c"L rMvY&7'O_Z ]€ &:O`?K O&7 O_!EM 3L3?O_-   O9'")O_K $" ?Thái độ của tác giả ra sao khi khám bệnh cho thế tử? fŠ„6)( dK nX1v?OLfb3 ?fLK"''3%(!0 %f)?Of? >"2- nI")?>")(1 Y>?(,,:>P( 1/&<HY&e"*H 9' ZXO% dZ 6Ed2? 2- …f<E)?cd2/": #H9'- ,m r  M    8J  Y  &7  (  H  x &:" %7- , xK , $_$e>%Oƒ &!%7-X<CY &e'%8(!  )!O12H&:1<12$(- 2- Thế tử Trịnh Cán và cái tâm của người thầy thuốc. ?J•w`&?4(`1J &:- .Y$K9#!1<1!O 12!'O88(!&:&4ka • Trịnh Cán bệnh vì: V'>&:(!"•!%( ':d*' 3!y+!O12HO $(`*ˆ   ?- , &:9"K n,9'c!1O6 !$: $01- n,)$„6)&: (!%O"- n1  ?  1v "‹  ?O    L 3?/>-I< …f>O?(O_Cv&e &~d")!~+$y!? <$M? <$1<&7 +!#>P(1/&<d&< )Y&e"*9'":? ?v- X<>":&e6H 9'!&e"*!•"#< - …fD*&: H9'EK<)?cd 2/":#> ?6H-F": $j! "u")!:$01!M"* &:M6 !1H"$!%7 %U!L2$(!O'?) *%L:- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: D.,Z  :&3!:*!4*+ ?O!j>3'!U68- 5+(!2Y9!Mb! "<b •H12(!?O +-F/&7"U  -g>?<ƒ 1$p!w&- Hoạt động IV rM8JY&7?+12 x%()2Z Hoạt động V .V  (    ()  :  &e  4  2 ;ƒ(+=(@ƒ y?+‡)QY.`\ "eo nW'K  Q7&O&7  L  "  "N!()98(!88bH +,-  7?:c L '(:- 5+!MJH [: III- Tổng kết : - Q()2 !D.,": 9'  :  3! :  1       d  &<  &K 2'$(!)9ƒ! #  &e  L  L!  1  H  $ &4!'H"(>Y6- IK,:3%&!&b b!1/$N!M9/& #!$•/12Œ&  '- WJ!+H4/   7 *&7     '    + ,-‡+,":? 0c 8E (1O*H- XO&38<&e*":3 >Y IV-Luyện tập : XK @:(‡, ,‡, @O&7'* +&:&> ?(O_, WJP( H-, L &! 1  ()    $ <- @O&7Y   $   e d")8 8b  &*  &J   +,&: %") W  J   )!% CỦNG CỐ: rMvY&783 (1O*HZ ,9'DL.>,": (HO:(Z,Y$N6()Z DẶN DÒ : KtP?:^!p!mV5, ??:eK,j<>O"HM-  IJL"HMY":YZ,Y^'&2$•-  ,Y&2$•&7J ((_$•<> :&3!:*- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 1, Tiết thứ: 3 TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: ,'%><>8&:"HML- .Y:&:(3""v >JL(<>!":3 ")(L*d&$•j>&:%- MU6<4>%<>8!>Y&:?<> $ - B. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức €'%><>8E &:"HMKI<>":*( O!?(C>*&<>R!O!j!>'!kS&:% '&7&_$•*&&:)("R•j!!()!1_$• *<>/(O- I>?/'%>&:LK,("HM&jM> O'<>8E !&jMJL!M)(- V*KI<>":*d/)("HM!#"HMM<>&:)(7 1(<>?O`!/- 2. Kĩ năng I$&:2>*&&:%<>("HM- ‡&:2JL!J)(RL?/"::&3M2S( "HM- V_$•<>P(+><>8E - 5e9_$•)(<>/)(L"HMM%(O'&:MJ L- 3. Thái độ:L%UOM$ !U6>Y(O&- A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Y?:,+&:Y*L!%U4H&y> :*- ,:<:*K_$•,O@$!L:6?/!& $•)(Y!M&34$- B. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức .YH&9(!!:6&:Y0yOH:( ,+t*- ‡(,+t*K8+:!"H*$:!1O>>Y&: :(+- 2. Kĩ năng Q4/*>YP(0/"()- ‡2!?Y?:*- * Tích hợp: C. Phương pháp, thực hiện:: VWX!VW@!O1O?:$)- W@O:H$)P(*KQ4)(!!Y!("!(! O- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: D. Chuẩn bị của GV và HS:  GV: Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo  HS: bài soạn, bảng phụ… E. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học: 1. X/?:ƒKF") &:1O6ƒ"e^q- 2. We?:eK I<>":8E "HM")":Lj-, L!><>&:"HM")M'%7! !?`(- Q//['%7:&://J0L"HM! +O•Y/&7<>&:"HM&:":?:(9 D- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG HĐ1: Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu ngôn ngữ chung. W@(4%^" $?: (-VM&K ? Con người đã mượn phương chung nào để giao tiếp, trao đổi thông tin với nhau? f‡M*!M":< >- ? Vậy ngôn ngữ là tài sản của ai? f C8E - ? Từ đó em hãy khái quát lên thế nào là ngôn ngữ chung ? fI<>"::^$  !^ C8-QM":* (Ot- ? Tính chung trong ngôn ngữ cộng đồng được biểu hiện qua những yếu tố nào? fn•R•9!L! 2! >!'GKw S nOROS^^"9  n,jMvKM/":^(07 * nI>'K&$KM()MP(! C:(&- ? Tính chung của ngôn ngữ còn biểu hiện qua 1 số qui tắc, đó là những qui tắc nào? f*6/vKIv' fv- fg )(1/ K*! 6!  J!  ()K  $„  $!  %  )! M82!(:- IIC)(126!(? e (H&e":> I. NGÔN NGỮ- TÀI SẢN CHUNG CỦA XH: I<>":: $ !   Ct €'(O&e! t.    M  *    !  (  M *%4":<>-  1-Tính chung(<> C ?/%K ^- O'<>K &:RL! •! S OROS":1O &:- jRj*!jJS >'R:>!%> S 2. Các qui tắc và phương thức chung trong việc cấu tạo và sử dụng các đơn vị ngôn ngữ:  gKg)(j!> R•j!!() S ‡*6/vjRv' vS II. LỜI NÓI-SẢN PHẨM RIÊNG CỦA CÁ NHÂN: X(O!u_$•< >/)("HM69 (O-DHM)(HO'&: %!*6!&jM L&:9MM- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: !'8E d4 H1Y-": 'E8E "4&: '(%Y() ! 4Hj&:_$ ((O- W@M/(&2$•()Z  HĐ2: Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu lời nói cá nhân: ? Lời nói cá nhân là gì? Nó tồn tại dưới những dạng nào? fDHM":&$•< >8&:(jY' (O•/- fC)$ep$)KM&:&O ? Lời nói cá nhân có những đặc điểm riêng biệt nào? (  H  _  $•  <  >  ": *(O-I<> (H_$•)("HM-X< M"HM:(' :(-DHM$!":1O %    )(      !  ":  * _ !  8  " >   '  e I>':'% H&:M9&:(/ - Z,O:(":"HMZ Z  L("HM ?/" d>0:(Z(&2$• ()Z .ŽIW.r@•\QŽ•II.•I.‘I 5\’,W\“IW M  HM  4    ( ") M HM41:•k@YOM / 4MH%P 11<Y(01< O8+O&e4k n1_$•&'j> 3/`!)((v j!(1Oj!(&j!  j!/"()j(0( (k )(L > ?/ e- ,(;Truyện Kiều”  bướm lả ong lơi, buôn thịt bán người, bướm chán ong chườngk22!`! L("HM?/" dK 1/ Giọng nói cá nhân: XM+&N $y!<>  C!uHM JL! 1<'- 2/ Vốn từ ngữ cá nhân: ,j&"::(:$- @'j>K": &: %P$y 'j>-@'j y &:(7O'1K"6 `!e2!27!&''! Y /?O!%8E !* ' @ŠK;5M!4M11O:( - ,H ?M":H- V ?M": E = R€@3XS 3/ Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ chung, quen thuộc: ,j>":&'j(:8E - DHMM/`! )((&_$•j>1Oj! j!/"()j(0(  )(L>?/e- @ŠK,<'? M")(*j ?- 4/ Việc tạo ra các từ mới:M/)( jej1(&'j&:* 6- @ŠKVWXR,-^pS 5/ Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung:XM&O! M/)(je! >!()!?: M/M"() (&e>%&:*6- @ŠKVWXR,-^pn^mS …f”@Š,^-^p!I,E(+ - …f,-^m!,<.(:")_$•* 62":9I&:@I- 5/[JL("H M":(<>Rd :&3`OS- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: HĐ 3 ZWeZ ,.•ŽD–‘Im5,—,^m Z,j;thôi=(j/Z $6!1O+^() :(M $„- Z ,j;thôi =(*I„ XOM/P(vO 1<Z  )(ve(j%P  - ;<=MvK! e-;,<=":jIX$y (*/$„uY 1P?)!CHƒ": M/?eu %"e1<Y?yu- Z0j>(p* .t.MY")Z _$•(>- Z$•Z )(d)(*&:< Y*-":L2 )(.t LLL ?:?(Hƒ%!39 6'(>Y' ?- GHI NHỚ: RVWX—,^mS I. LUYỆN TẬP: ^- ,j;<=˜$6!1O+ () <  :(  MR  @ŠK  <  4!kS- I„ XO$yj;<=&ev$6!1O + H! 'ROS- p- ,8OjLK •$jRLj!#SK Š,6ej&:Š,b "()- @>e>- ,)(d)(*- .*.t.8OP( "''K;8L()G0 GLj#-XO&e Y6(>- ,LL(p*ƒ u7N(H-iL":  &cO1<1•:  “xiên ngang mặt đất”-Q&' H")4(*/“đâm toạc chân mây”- I:*E_$•?(>/ ":`?NLL: ƒ":N)(H-  j);8L=!;=1O&e ?`>;=!;()=/?e ?b!)v- E. Củng cố: ‡?<>&:"HMZ(&2$•- ‡*$:(++?OM":"HMZ F. Dặn dò: ?;,Y=.Ct.* ZX<!HZ Z,)Z Z‡Z GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 2, Tiết thứ: 5 TỰ TÌNH II – Hồ Xuân Hương A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: )&j?C!&jeYJ("P1&4'! 1&4)+.t ,:3*I<.t.K*QH&O?lO@!$yj >!Y$!:6?/!(?)(:O- B.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức ,)?1!2&:?"v.Ct.*- X3@M*QHK$yj> (!4G G<> HH&:(*- 2. Kĩ năng Q4/ ?:*>YP(0/"()- 3. Thái độ:C!L*!A?)H•>(8E (1O- * Tích hợp: B. Phương pháp, phương tiện: ‡*K4$„!&!?Y- ‡*K(!1!&- C. Phương pháp, thực hiện:: VWX!VW@!O1O?:$)- W@O:H$)P(*KQ4)(!!Y!("!(! O- D. Chuẩn bị của GV và HS:  GV: Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo  HS: bài soạn, bảng phụ… E. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ: (?O&:J&7$DL.>,Zr/O:(&7;Hải Thượng Lãn Ông=Z rM8JY&7(H&$:Z  g+LO:(Z  (?O Z  2. Giới thiệu bài mới: .t.$":™?:+*I<x<>$ )M13 $„)-D:HM2)~a'Y$L"!?:M >?:*&O&71&4)+O! -@: ('>?:M": ?:™,Y\\x!<+~&:(Y/- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1 (449,/$NVWX- Z‡9,/$NEe>J2:( ( H&:.t.Z n W@e  &:   .Ct .*KMời trầu, Bánh trôi nước, Không chồng mà chửa k I. ĐỌC HIỂU TIỂU DẪN 1/ Tác giả:   .t.  %L  d  ":  g† Q< g†DIš'   O  d  1  :  ,3 D(-  H?:07J("P! (Y$L- [...]... bà Tú và tâm trạng ông Tú Sưu tầm một số câu ca dao có hình ảnh con cò GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 1, Tiết thứ: 4 VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1 – NGHỊ LUẬN Xà HỘI (Dự kiến) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: - Cũng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và học kì II lớp 10 - Viết được bài văn NLXH có nội dung sát với thực tế cuộc sống và học tập của HS THPT B... những nét chung về tác giả, tác phẩm + phân chia bố cục, tìm nội dung từng phần, phân tích từ ngữ, biện pháp nghệ thuật D Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần: 3, Tiết: 11 (Đọc thêm) VỊNH KHOA THI HƯƠNG Trần Tế Xương A Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Hiểu thêm... GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 2, Tiết thứ: 8 THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH A Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Nắm được mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích - Biết phân tích một vấn đề xã hội hoặc văn học B Trọng tâm kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức - Thao tác phân tích và mục đích của phân tích - Yêu cầu và một số cách phân tích trong văn. .. động, Nghịch cảnh éo le, Tâm trạng phẫn uất và khát vọng hạnh phúc…) GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: + Tâm trạng chán chường … Mùa xuân trở lại  tuổi xuân qua đi Tình cảm bị san sẻ đến mức tội nghiệp … + Nghệ thuật III Kết bài : Đánh giá về con người và bản lĩnh của HXH qua bài thơ đồng thời đánh giá nghệ thuật thơ HXH F Dặn dò: Soạn bài thơ Thương vợ Chú ý hình... Trong đó ẩn chứa tâm sự gì của tác giả? F Dặn dò: Chuẩn bị câu hỏi bài “phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận”.Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: Phân tích đề và lập dàn ý: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 2, Tiết thứ: 7 PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Nắm vững cách phân tích & xác định yêu cầu của đề... người vợ của mình TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT Hoạt động 1 I ĐỌC HIỂU TIỂU DẪN ? Cho biết vài nét về cuộc đời của TTX? (SGK – Tr 29) - Hs dựa vào tiểu dẫn trả lời hoặc những kiến 1 Tác giả: thức ngoài - TTX (18 70 -19 07) thường gọi là Tú -> Là con người tài hoa, sắc sảo, có cá tính, Xương quê ở Nam Định) GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: không thích gò mình theo... đã đỗ cử bạn thân của NK nhân (đồng khoá với NK) Khoa sau, 18 68, ông đỗ tiến sĩ, nên thường được người đương thời gọi là ông Nghè Vân Đình Ông là bạn thân của NK, tình bạn của hai người đã để lại trong thơ văn NK bài thơ “bạn đến chơi nhà” Hoạt động 2 II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: ĐỌC BÀI THƠ THẢO LUẬN 1/ Nỗi đau khi hay tin bạn mất: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Câu hỏi SGK... cứ: 3 Sắp xếp luận điểm, luận cứ: GHI NHỚ: SGK tr -24 LUYỆN TẬP: 1 Đề 1: _ Phân tích đề: dạng đề định hướng rõ nội dung nghị luận _ Vấn đề cần nghị luận: giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… Bùi Thị Mỹ Châu Ngày dạy: Lớp dạy: ? Sắp xếp các luận điểm, luận trích “Vào phủ chúa Trịnh” cứ vừa tìm được ở đề 1? _ Yêu cầu về nd: Hoạt động 3 + Bức tranh cụ thể sinh động về... lẻ mọn => Cách sử dụng lối đối, lối đảo ngữ, cách dùng từ ngữ tạo hình gây ấn tượng mạnh mẽ, làm nên cá tính sáng tạo của XH Cách miêu tả thiên nhiên trong thơ XH bao giờ cũng cựa quậy, căng đầy sức sống ngay cả trong những tình huống bi thảm nhất 4 Hai câu kết: Tâm trạng chán chường, buồn tủi: - Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại + ngán: chán ngán, ngán ngẫm + lại 1: thêm một lần nữa + lại 2: trở lại -... thao tác phân tích đề: đề nào tự do triển khai, sáng + Xác yêu cầu nội dung của đề (luận đề) tạo ? + Xác định yêu cầu hình thức (thể loại) GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Ngày soạn …/ …/…… ? Mỗi đề cần nghị luận về vấn đề gì ? ? Phạm vi bài viết được xác định như thế nào ? Dẫn chứng, tư liệu thuộc lĩnh vực nào ( đời sống XH hay văn học )? Đề 2 chỉ yêu cầu bàn về 1 khía cạnh của bài “Tự tình II ” ( tâm sự của Hồ . ?:*;,Y\=!92- V()?:;y=—I„XO- nyLO:(Z n5:*MyOY(Z GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 2, Tiết thứ: 6 CÂU CÁ MÙA THU Thu điếu – Nguyễn Khuyến A. Mục tiêu bài học: Giúp học. mới: W@K(81":HM%7(!*:(M:!8(!%7%UZ QKIHM%7((8(1OM":&- I*M:!8(%7%U&:M%7(")1<":&:") ":+&:*+!'?O['O:(!<Y/42;@:( +,=DL.>,- W@KML&7+,!%..(:QY5(R%HS":Z([- TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: .() KGv hướng dẫn Hs tìm hiểu chung: ?. Ke:":!&[ 7&:!OC!}""! *(:()!8+82- GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 Bùi Thị Mỹ Châu Ngày soạn …/ …/…… Ngày dạy: Lớp dạy: &YZ D.,"Le1<!$N&:( +/?)!1L*(,- n
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 HK 1, GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 HK 1,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan