Giáo án sinh 11 cả năm

70 2.6K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:18

CHƯƠNG I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGA. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTTiết 1. Bài 1 . TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬTI. MỤC TIÊU BÀI HỌCHọc xong bài này học sinh phải:1. Kiến thức Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ và quá trình vận chuyển nước ở thân Trình bày được mối liên hệ cấu trúc của lông hút với quá trình hấp thụ nước Trình bày được các con dường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ vào mach gỗ của rễ, từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá2. Kỹ năng Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập3. Thái độ hành vi Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong các cơ quan của thực vật. Tiết:… Ngày soạn:………………………………… Phần 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG CHƯƠNG I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Tiết 1. Bài 1 . TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ và quá trình vận chuyển nước ở thân - Trình bày được mối liên hệ cấu trúc của lông hút với quá trình hấp thụ nước - Trình bày được các con dường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ vào mach gỗ của rễ, từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá 2. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập 3. Thái độ hành vi - Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong các cơ quan của thực vật. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ H1 phóng to 2. Học sinh chuẩn bị: III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Vấn đáp gợi mở - Trực quan tìm tòi - Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Tiến trình bài mới 1 HOT NG DY V HC NI DUNG BI HC 1. Hot ng 1. Tỡm hiu v vai trũ ca nc v nhu cu nc i vi thc vt - TT1: GV yờu cu HS c SGK v tr li cõu hi lnh SGK theo gi ý: - Trong cõy, nc tn ti my dng ? - Vai trũ ca mi dng tn ti i vi cõy - Nhu cu nc i vi thc vt ? - TT2: HS tho lun nhúm, kt hp nghiờn cu SGK v tr li cõu hi. - TT3: GV nhn xột, a ra kt lun v ghi túm tt cỏc ý chớnh. I. vai trũ ca nc v nhu cu nc i vi thc vt 1. Cỏc dng nc trong cõy v vai trũ ca nú. - Nc t do: - Nc liờn kt: 2. Nhu cu nc úi vi thc vt Cõy cn mt lng nc rt ln 2. Hot ng 2. Tỡm hiu v quỏ trỡnh hp th nc r - TT1: GV yờu cu HS nghiờn cu Mc II SGK kt hp quan sỏt H1.1-1.2-1.3 - 1.4 v tr li cỏc cõu hi: - Chng minh c im ca r phự hp vi chc nng hp th nc? - Cỏc con ng xõm nhp ca nc vo cõy? - phõn bit hin tng git v hin tng r nha? Hai hin tng ny chng t iu gỡ? - TT2: HS tho lun nhúm, kt hp nghiờn cu SGK v tr li cõu hi. - TT3: GV nhn xột, a ra kt lun v ghi túm tt cỏc ý chớnh. II. QU TRèNH HP TH NC R 1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nớc - Bộ rễ gồm nhiều rễ luôn phát triể mạnh về số lợng, kích thớc và diện tích. - ở rễ có hệ thống lông hút 2. Con đờng hấp thụ nớc ở rễ - Thành tế bào- gian bào - Chất nguyên sinh không bào 3. Cơ chế để dòng nớc một chiều từ đất vào rễ lên thân - Từ đất vào mạch gỗ: Thẩm thấu - Từ rễ lên thân: (áp xuất rễ): HT rỉ nhựa và HT ứ giọt 3. Hot ng 3. Tỡm hiu v qỳa trỡnh vn chuyn nc thõn - TT1: GV yờu cu HS c SGK v tr li cỏc cõu hi: - c im ca con ng vn chuyn nc thõn? - Cỏc con ng vn chuyn nc thõn? - Nờu cỏc c ch m bo s vn chuyn nc thõn? - TT2: HS tho lun nhúm, kt hp nghiờn cu III. qỳa trỡnh vn chuyn nc thõn 1. c im ca con ng vn chuyn nc thõn. - Luụn theo 1 chiu t r lỏ 2. Con ng vn chuyn nc thõn - Qua mch g t r lỏ - Qua mch rõy t lỏ r - Vn chuyn ngang 3. C ch m bo s vn chuyn 2 SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. nước ở thân - Lực hút của lá - Lực đẩy của rễ - Lực trung gian V. CỦNG CỐ 1. HS đọc phần in nghiêng SGK 2. Trả lời câu hỏi 4 SGK VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Trả lời câu hỏi 1,2,3,5,6 SGK 2. Chuẩn bị nôi dung bài 2 Tiết 2. Bài 2 . TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (TIẾP THEO) Ngày soạn: ……… I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Nêu được vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của thực vật - Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng - Trình bày được các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước 2. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập 3. Thái độ hành vi Hiểu dược cơ sở khoa học của việc tưới tiêu nước hợp lí cho cây II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK 2. Học sinh chuẩn bị: III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Vấn đáp gợi mở - Trực quan tìm tòi - Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Câu hỏi 1. Bài 2 3 Câu 2: Câu hỏi 3. Bài 2 3. Tiến trình bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về thoát hơi nước ở lá - TT1: GV yêu cầu HS quan sát H 2.2-2.3 SGK và trả lời các câu hỏi: - Thoát hơi nước có vai trò đối với môi trường như thế nào ? - Thoát hơi nước đối với đời sống của cây trồng như thế nào? - Các con đường thoát hơi nước ở lá? - Trình bày cơ chế đóng mở lỗ khí? - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. IV. thoát hơi nước ở lá 1. ý nghĩa của sự thoát hơi nước + Lượng nước cây thoát vào khí quyển: 98% + Vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống cây trồng. - Là động lực của dòng mạch gỗ - Hạ nhiệt độ của lá cây - Tạo điều kiện để CO 2 khuếch tán vào lá cây. 2. Con đường thoát hơi nước ở lá - Qua khí khổng - Qua cutin 3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước - Khi Tb no nước - mở - Khi tế bào mất nước - đóng 2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình thoát hơi nước - TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi: - Kể tên các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước - Nêu ảnh hưởng của nước và ánh sáng đến quá trình thoát hơi nước - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. V. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC 1. Níc 2. ¸nh s¸ng 3. NhiÖt ®é 4. C¸c ion kho¸ng 5. Giã 3. Hoạt động 3. Tìm hiểu về Cơ sở khoa học của việc tưới tiêu hợp lí cho cây trồng - TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các VI. Cơ sở khoa học của việc tưới tiêu hợp lí cho cây trồng 1. Cân bằng nước của cây trồng 4 câu hỏi: - Thế nào là trạng thái cân bằng nước của cây trồng? -Thế nào là tưới nước hợp lí cho câya trồng? - Theo em, ở địa phương em hiện nay, việc tưới tiêu nước cho cây trồng đã hợplí chưa, vì sao? - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. Quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước 2. Tưới nước hợp lí cho cây trồng - Đúng lúc - Đúng lượng - Đúng cách V. CỦNG CỐ 1. HS đọc phần in nghiêng SGK 2. Trả lời câu hỏi 4,5 SGK VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Trả lời câu hỏi 1,2,3, SGK 2. Chuẩn bị nôi dung bài 3 Tiết 3. Bài 3 . TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT Ngày soạn: ……… I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Phân biệt được 2 cách hấp thụ khoáng ở thực vậ: thụ động và chủ động - Nêu được khái niệm: nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng và vi lượng - Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu một số nguyên tố dinh dưỡng và trình bày vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu - Liệt kê các nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ được 2. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập 3. Thái độ hành vi - Biết cách sử dụng phân bón hợp lí đối với cây trồng, môi trường và sức khoẻ con người II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK, mẫu phân bón 5 2. Học sinh chuẩn bị: III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Vấn đáp gợi mở - Trực quan tìm tòi - Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Câu hỏi 2. Bài 2 Câu 2: Câu hỏi 3. Bài 2 3. Tiến trình bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về sự hấp thụ các nguyên tố khoáng - TT1: GV chia nhóm và yêu cầu HS quan sát H 3.1-3.2 SGK và hoàn thành phiếu học tập; Nhóm 1,3: Phiếu học tập I Nhóm 2,4: Phiếu học tập II Phiếu học tập I Thời gian: 6 phút Quan sát hình và trình bày các cơ ché hấp thụ thụ động? Phiếu học tập II Thời gian: 6 phút Quan sát hình và trình bày các cơ ché hấp thụ chủ động? - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và cử đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. I. sự hấp thụ các nguyên tố khoáng 1. Hấp thụ thụ động - Khuếch tán - Hoà tan vào rễ theo dòng nước - Hút bám trao đổi 2. Hấp thụ chủ động - Qua kênh Pr - Qua bơm (tiêu tốn ATP) 2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng trong cơ thể thực vật - TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu Mục II SGK kết hợp quan sát bảng 3 và trả lời các câu hỏi : II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG ĐỐI VỚI THỰC VẬT 1. Nguyªn tè vi lîng 6 - Phân biệt nguyên tố vi lượng và nguyên tố đại lượng. - Kể tên các nguyên tố vi lượng và đại lượng thường gặp - Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng (bảng 3) - Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng (Bảng 3) - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. 2. Nguyªn tè ®a lîng B¶ng 3 (Trang 20) V. CỦNG CỐ 1. HS đọc phần in nghiêng SGK 2. Trả lời câu hỏi 4,5 SGK VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Trả lời câu hỏi 1,2,3,6 SGK 2. Chuẩn bị nôi dung bài 4 Tiết 4. Bài 4 . TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (TIẾP THEO) Ngày soạn: ……… I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Nêu được vai trò sinh lí của nitơ - Trình bày được các quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật 2. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập 3. Thái độ hành vi - Biết cách sử dụng phân bón hợp lí, nhất là phân đạm đối với cây trồng, môi trường và sức khoẻ con người II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK, mẫu phân bón- phân đạm- phân chuồng 7 2. Hc sinh chun b: III. PHNG PHP DY HC - Vn ỏp gi m - Trc quan tỡm tũi - Nghiờn cu SGK tỡm tũi, hot ng nhúm IV. TIN TRèNH BI GING 1. n nh t chc lp 2. Kim tra bi c: Cõu 1: Cõu hi 1. Bi 3 Cõu 2: Cõu hi 2. Bi 3 3. Tin trỡnh bi mi HOT NG DY V HC NI DUNG BI HC 1. Hot ng 1. Tỡm hiu v vai trũ ca nguyờn t nit - TT1: GV yờu cu HS quan sỏt H5 SGK v tr li cỏc cõu hi: - K tờn cỏc ngun cung cp nit cho thc vt? - Vai trũ chung ca nit i vi cõy trng - Vỡ sao núi nguyờn t nit cú vai trũ cu trỳc i vi cõy trng - Vỡ sao núi nguyờn t nit cú vai trũ iu tit i vi cõy trng - TT2: HS tho lun nhúm, kt hp nghiờn cu SGK v tr li cõu hi. - TT3: GV nhn xột, a ra kt lun v ghi túm tt cỏc ý chớnh. III. vai trũ ca nit i vi thc vt 1. Ngun nit cho cõy - Ngun vt lớ hoỏ hc - Qt c nh nit - Phõn gii nit hu c trong t - Phõn bún 2. Vai trũ ca nit + Vai trũ chung: - Giỳp cõy ST-PT bỡnh thng + Vai trũ cu trỳc - Tham gia cu to nờn cỏc phõn t Pr, Axit Nuclờic, dip lc, ATP + Vai trũ iu tit - L thnh phn cu to ca Pr-enzim, cụenzim, ATP 2. Hot ng 2. Tỡm hiu v quỏ trỡnh ng hoỏ nit trong mụ thc vt - TT1: GV yờu cu HS nghiờn cu Mc II SGK v tr li cỏc cõu hi: - Th no l quỏ trỡnh kh nitrat. Vit s kh nitrat - K tờn cỏc con ng ng hoỏ NH 3 trong mụ thc vt. - Vi mi con ng hóy vit mt s vớ d. II. QU TRèNH NG HO NIT TRONG Mễ THC VT 1. Quá trình khử nitrat Chuyển hoá NO - 3 thành NH 3 2. Quá trình đồng hoá NH 3 trong cây - Amin hoá trực tiếp - Chuyển vị amin - Hình thành amit 8 - Nêu ý nghĩa của con đường hình thành amit? - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. V. CỦNG CỐ 1. HS đọc phần in nghiêng SGK 2. Trả lời câu hỏi 4,5 SGK VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK 2. Chuẩn bị nôi dung bài 6 Tiết 5. Bài 5 . TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (TIẾP THEO) Ngày soạn: ……… I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này học sinh cần phải: 1. Kiến thức - Trình bày được ảnh hưởng các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật - Nêu được các biện pháp bón phân hợp lí cho cây trồng 2. Kỹ năng - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập 3. Thái độ hành vi - Biết cách sử dụng phân bón hợp lí, nhất là phân đạm đối với cây trồng, môi trường và sức khoẻ con người II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên chuẩn bị: Tranh vẽ SGK, 2. Học sinh chuẩn bị: III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Vấn đáp gợi mở - Trực quan tìm tòi - Nghiên cứu SGK tìm tòi, hoạt động nhóm 9 IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Câu hỏi 2. Bài 4 Câu 2: Câu hỏi 4. Bài 4 3. Tiến trình bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về ảnh hưởng các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ - TT1: GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi: - Kể tên các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ? - Trình bày ảnh hưởng của từng yếu tố đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ? - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. III. ảnh hưởng các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ 1. ánh sáng 2. Nhiệt độ 3. Độ ẩm đất 4. Độ pH cúa đất 5. Độ thoáng khí 2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về bón phân hợp lí cho cây trồng - TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu Mục II SGK và trả lời các câu hỏi: - Thế nào là bón phân hợp lí, theo em ở địa phương em hiện nay boán phân cho cây trồng đã hợp lí chưa? - Kể tên các phương pháp bón phân, phương pháp nào là hiệu quả nhất - Tác hại của việ sử dụng phân bón không hợp lí đối với môi trường - TT2: HS thảo luận nhóm, kết hợp nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - TT3: GV nhận xét, đưa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính. IV. BÓN PHÂN HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG 1. Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng - Bón đúng loại phân - Đủ số lượng và tỉ lệ dinh dưỡng - Bón theo nhu cầu của giống, thời kỳ sinh trưởng, cũng như điều kiện đất đai 2. C¸c ph¬ng ph¸p bãn ph©n - Bãn cho rÔ - Bãn cho l¸ 3. Lo¹i ph©n bãn - Dùa vµo tõng lo¹i c©y - Dùa vµo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn 10 [...]... ó thc hin H1 - Là nguồn cung cấp năng lợng cho quang hợp PHIU HC TP 2 (Thời gian : 6 phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp quan sát hình 9.2 SGK và trả lời các câu hỏi sau: ? Nêu vai trò của ánh sáng đối với quang hợp ? ? Thế nào là - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập, sau đó cử đại diện nhóm 2 trình bày Các nhóm... quang hp v hụ hp trong cõy 2 K nng - Rốn luyn k nng so sỏnh quan sỏt, t duy phõn tớch tng hp, k nng hp tỏc nhúm v lm vic c lp 3 Thỏi hnh vi II PHNG TIN DY HC 1 Giỏo viờn chun b: Tranh v H11.1, H11.3, H11.3 2 Hc sinh chun b: III PHNG PHP DY HC - Vn ỏp gi m - Trc quan tỡm tũi - Nghiờn cu SGK tỡm tũi, hot ng nhúm IV TIN TRèNH BI GING 1 Kim tra bi c 23 2 Tin trỡnh bi mi HOT NG DY V HC 1 Hot ng 1 Khỏi... xét, đa ra kết luận và ghi tóm tắt các ý chính 22 V CNG C 1 HS c phn in nghiờng SGK 2 Tr li cõu hi 4,5 SGK VI HNG DN V NH 1 Tr li cõu hi 1,2,3, SGK 2 Chun b nụi dung bi 11 Tit Bi 11 Hễ HP THC VT Ngy son: I MC TIấU BI HC Hc xong bi ny hc sinh phi: 1 Kin thc - Nờu c khỏi nim hụ hp, vai trũ ca hụ hp i vi thc vt - Nờu c c quan hụ hp v bo quan thc hin hụ hp - Nờu c v trớ sy ra, nguyờn liu v sn phm ca cỏc... QUANG HP Tỡm hiu cỏc pha ca quang hp a Hot ng 1.2: Tỡm hiu pha sỏng - QH chia thành 2 pha: Pha sáng và pha tối TT1: GV yờu cu HS tip tc quan sỏt tranh cựng vi nghiờn cu SGK v tr 1 Pha sáng li cỏc cõu hi: - Năng lợng ánh sáng đợc hấp thụ và chuyển - Pha sỏng ca quang hp sy ra õu? thành năng lợng trong các liên kết hoá học của - K tờn cỏc sc t quang hp? ATP và NADPH - Sc t QH cú vai trũ gỡ trong QH? -... liờn h gia hụ hp vi vic bo qun nụng sn II PHNG TIN DY HC 1 Giỏo viờn chun b: Tranh v SGK, 2 Hc sinh chun b: Mu c, ht b hng III PHNG PHP DY HC - Vn ỏp gi m - Trc quan tỡm tũi - Nghiờn cu SGK tỡm tũi, hot ng nhúm IV TIN TRèNH BI GING 1 n nh t chc lp 2 Kim tra bi c: Cõu 1: Cõu hi 2 Bi 11 Cõu 2: Cõu hi 3 Bi 11 3 Tin trỡnh bi mi HOT NG DY V HC NI DUNG BI HC 1 Hot ng 1 Tỡm hiu v nh hng ca I nh hng ca cỏc... bi ny hc sinh phi: 1 Kin thc - Chng minh c quỏ trỡnh hụ hp to nhit 2 K nng - Rốn luyn k nng lm vic c lp, t chc nhúm - Rốn l nng thao tỏc vi cỏc dng c v hoỏ cht thc hnh 3 Thỏi hnh vi - Tớnh cn thn, khộo lộo, cú ý thc t chc k lut - ý thc gi gỡn v sinh v m bo an ton lao ng trong quỏ trỡnh thc hnh II PHNG TIN DY HC 1 Giỏo viờn chun b: - bỡnh thu tinh ming rng - Nhit k - hp xp to cỏch nhit 2 Hc sinh chun... tr li cõu hi - TT3: GV nhn xột, a ra kt lun v ghi túm tt cỏc ý chớnh 2 Hot ng 2 Tỡm hiu v Bin i hoỏ hc 2 Bin i hoỏ hc v bin i sinh v bin i sinh hc hc - TT1: GV yờu cu HS c SGK quan sỏt hỡnh a.ng vt nhai li 33 16.2-3-4 v tr li cỏc cõu hi: Trõu, bũ, dờ - Quỏ trỡnh bin i hoỏ hc v sinh hc din ra b ng vt cú d dy n nhng c quan no trong b mỏy tiờu hoỏ? Nga, gm nhm - Phõn bit s bin i thc n c hc v hoỏ c Chim... Tranh v SGK, mu lỏ cõy 2 Hc sinh chun b: mu lỏ cõy 15 III PHNG PHP DY HC - Vn ỏp gi m - Trc quan tỡm tũi - Nghiờn cu SGK tỡm tũi IV TIN TRèNH BI HC 1 Kim tra bi c Cõu 1: Cõu hi 4 Bi 8 Cõu 2: Cõu hi 5 Bi 8 2 Tin trỡnh bi mi HOT NG DY V HC 1 Hot ng1: NI DUNG BI HC I HAI PHA CA QUANG HP Tỡm hiu cỏc pha ca quang hp a Hot ng 1.2: Tỡm hiu pha sỏng - QH chia thành 2 pha: Pha sáng và pha tối TT1: GV yờu cu... quang - TT2: HS tho lun nhúm, kt hp nghiờn cu hp SGK v tr li cõu hi H11.3 - TT3: GV nhn xột, a ra kt lun v ghi túm tt cỏc ý chớnh V CNG C - Lm bi tp 4.5 SGK? - S lng ATP c to ra trong cỏc giai on? VI HNG DN V NH 1 Tr li cõu hi SGK 2 Chun b bi 24 Tit Bi 12 NH HNG CA CC NHN T MễI TRNG N Hễ HP Ngy son: I MC TIấU BI HC Hc xong bi ny hc sinh phi: 1 Kin thc - Nờu c mi liờn h gia hụ hp vi nhit , hm lng nc,... son: I MC TIấU BI HC Hc xong bi ny hc sinh phi: 1 Kin thc - S dng giy cụban clorua phỏt hin tc thoỏt hi nc khỏc nhau 2 mt lỏ - Nhn bit c s hin din ca cỏc nguyờn t khoỏng trong tro thc vt - V c hỡnh dng ca tinh th mui khoỏng ó phỏt hin 2 K nng - Rốn luyn k nng lm vic c lp, t chc nhúm 3 Thỏi hnh vi - Tớnh cn thn, khộo lộo, cú ý thc t chc k lut - ý thc gi gỡn v sinh v m bo an ton lao ng trong quỏ trỡnh . 9.2 SGK và trả lời các câu hỏi sau: ? Nêu vai trò của ánh sáng đối với quang hợp ? ? Thế nào là - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập,. giải thích hiện tượng d. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả thực hành - HS tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả - GV căn cứ kết quả thực hành của các tổ để đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm V. CỦNG. tranh hỡnh 9 SGK v vn I. HAI PHA CA QUANG HP - QH chia thành 2 pha: Pha sáng và pha tối 1. Pha sáng - Năng lợng ánh sáng đợc hấp thụ và chuyển thành năng lợng trong các liên kết hoá học của ATP

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. vai trũ ca nc v nhu cu nc i vi thc vt

 • II. QU TRèNH HP TH NC R

 • III. qỳa trỡnh vn chuyn nc thõn

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • IV. thoỏt hi nc lỏ

 • V. NH HNG CA IU KIN MễI TRNG N QU TRèNH THOT HI NC

 • VI. C s khoa hc ca vic ti tiờu hp lớ cho cõy trng

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. s hp th cỏc nguyờn t khoỏng

 • II. VAI TRề CA CC NGUYấN T KHONG I VI THC VT

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • III. vai trũ ca nit i vi thc vt

 • II. QU TRèNH NG HO NIT TRONG Mễ THC VT

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • III. nh hng cỏc nhõn t mụi trng n quỏ trỡnh trao i khoỏng v nit

 • IV. BểN PHN HP L CHO CY TRNG

 • 2. Các phương pháp bón phân

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN HOT NG V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • Phiu hc tp 1

 • Phiu hc tp 2

 • I. vai trũ ca quang hp

 • II. B MY QUANG HP

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • II. Một số đặc điểm phân biệt các nhóm thực vật

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • Phiu hc tp 1

 • I. Nng CO2

 • PHIU HC TP 2

 • II. CNG , THNH PHN QUANG PH NH SNG

 • Phiếu học tập 3

 • III. nhiệt độ

 • Phiu hc tp 4

 • IV. nc v dinh dng khoỏng

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • Phiu hc tp 1

 • I. quang hp quyt nh nng sut cõy trng v trin vng

 • PHIU HC TP 2

 • II. CC BIN PHP NNG CAO NNG SUT CY TRNG THễNG QUA QUANG HP

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. Khỏi nim hụ hp

 • PHIU HC TP

 • II. C CH Hễ HP

 • III. H s quang hp, hụ hp sỏng v mi quan h gia hụ hp v quang hp

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • Phiu hc tp 1

 • I. nh hng ca cỏc nhõn t mụi trng

 • II. Hễ HP V VN BO QUN NễNG SN

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN HOT NG V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN HOT NG V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. khỏi nim v tiờu hoỏ ng vt

 • II. TIấU HO CC NHểM NG VT N THT V N TP

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • III. tiờu hoỏ ng vt n thc vt

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • Phiu hc tp

 • I. trao i khớ gia c th vi mụi trng cỏc nhúm ng vt

 • II. VN CHUYN KH TRONG C TH V TRAO I KH T BO

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. tin hoỏ ca h tun hon

 • II. H TUN HON H V H TUN HON KN

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. quy lut hot ng ca tim v h mch

 • II. IU HO HOT NG TIM MCH

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. khỏi nim v ý ngha

 • II. C CH M BO CN BNG NI MễI

 • III. Vai trò của thận và gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu

 • IV: vai trũ ca h m trong cõn bng PH NI MễI

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN HOT NG V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. khỏi nim hng ng

 • PHIU HC TP 1

 • PHIU HC TP 2

 • PHIU HC TP 3

 • PHIU HC TP 4

 • II. CC KIU HNG NG

 • III. Vai trũ ca hng ng trong i sng thc vt

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • HOT NG DY V HC

 • NI DUNG BI HC

 • I. khỏi nim ng ng

 • PHIU HC TP 1

 • PHIU HC TP 2

 • II. CC KIU NG NG

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN V NH

 • I. MC TIấU BI HC

 • IV. TIN TRèNH BI GING

 • V. CNG C

 • VI. HNG DN HOT NG V NH

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan