0

Giáo án tự chọn toán 9 cả năm

55 2,018 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 21:27

TUẦN 2 ÔN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI. LUYỆN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC.A.MỤC TIÊUHS được ôn tập về khái niệm căn bậc hai, kí hiệu CBH.HS nắm vững điều kiện xác định của , vận dụng các hằng đẳng thức vào giải các dạng bài tập.B.CHUẨN BỊ.GV: SGK, SGV.HS: Ôn tập lý thuyết, làm BT SGK.C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn: 1/9/2012 Ngày dạy: /9/2012 TUẦN 2 ÔN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI. LUYỆN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC. A. MỤC TIÊU - HS được ôn tập về khái niệm căn bậc hai, kí hiệu CBH. - HS nắm vững điều kiện xác định của A , vận dụng các hằng đẳng thức vào giải các dạng bài tập. B. CHUẨN BỊ. - GV: SGK, SGV. - HS: Ôn tập lý thuyết, làm BT SGK. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I) Củng cố kiến thức Bài 1 : Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng : 1/ Căn bậc hai của 25 là: A. 5 ; B. -5 ; C. 5 và - 5 ; D. 625. 2/ Căn bậc hai của 30 là: A. 30 ; B. - 30 ; C. 30 và - 30 ; D. Cả 3 câu trên đều sai. Bài 2 : Điền đúng(Đ) sai(S) tương ứng với các khẳng định sau : a) Nếu a N∈ thì x N ∈ sao cho x a = W b) Nếu a Z∈ thì x Z∈ sao cho x a = W c) Nếu a Q∈ + thì x Q∈ + sao cho x a = W d) Nếu a R∈ thì luôn có x R∈ sao cho x a = W e) Nếu a R∈ + thì x R∈ + sao cho x a = W Bµi 3 : KÕt qu¶ cña phÐp khai c¨n 2 ( 5)a − lµ: A. a-5; B. 5-a; C 5a − ; D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai II. Bài tập rèn kỹ năng Bài 4: Tìm căn bặc hai số học của mỗi số sau: a) 36; b) 144; c) 81; d) 1,69. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 1 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Bài 5: So sánh: a) 4 và 17 ; b) 35 và 6; c) 2 3+ và 5 4 3+ d) 4 7 4 7 2+ − − − vµ 0. BÀI TẬP 1)Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau: 2 2 ) 4 1; ) 6 9 1 ) 2 1 2 1 2 a x x b x x x c x x x x = + + + = − + − − − − = 2 2 2 2 3 1 1 1 ) ; ) ; ) ; ( 1) (3 ) 4 4 1 1 ) 2 3; ) ; ) 2 2 1 x a b c x x x x d x x e g x x x + − − + + − + − − − − 2) Rút gọn các biểu thức sau: 2 1 ) 29 12 5; ) 2 4 2 1 ) ( 1) 1 a b x x x x x c x x − + − − − + > − 3) Giải các PT sau: 2 2 ) 4 1; ) 6 9 1; ) 2 1 2 1 2 a x x b x x x c x x x x = + + + = − + − − − − = 4) Cho biểu thức M = x-2 1x + với x 1≥ − GV: Bùi Thị Mỹ Chinh Bài 6 : Rút gọn rồi tính: a) 5 4 ( 2)− ; b) 8 ( 5)− Bài 7: Tìm số x 0≥ biết a) 3x = b) 5x < Bài 8: Rút gọn biểu thức: a) 2 4 2 2 ( 5) ; ) 25 4 ; )2 3 (2 3)x b a a c− + + − Bài 9: Giải PT: a) 2 2 1 1; ) 1 1x x b x x− = + − = − III> Hướng dẫn về nhà: Học kỹ bài và làm các bài tập sau( BT tuần) 2 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 a) Đặt y = 1x + hãy biểu thị M qua y. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của M. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 3 GIO N T CHN TON 9 Ngy son: 8/9/2011 Ngy dy:16/9/2011 TUN 4 BI TP H THC GIA CNH V NG CAO TRONG TAM GIC VUễNG. A.MC TIấU - HS c cng c cỏc h thc trong tam giỏc vuụng. - Rốn k nng v hỡnh tớnh toỏn bin i biu thc hỡnh hc. - Vn dng kin thc ó hc vo thc t. B. CHUN B. - GV: SGK, SGV, Bng ph, mỏy chiu, thc , com pa. - HS: ễn tp lý thuyt, lm BT SGK. C. CC HOT NG DY V HC I) Cng c kin thc Bi 1 : Hóy khoanh trũn ch cỏi trc cõu tr li ỳng :Trong hỡnh v sau ta cú : A. x=2,6 ; y =5,4 ; B. x=5 ; y =10 ; C. x=10 ; y =5 ; D. x=5,4 ; y =9,6 ; Bi 2: Trong hỡnh v sau ta cú : A.x=16/3 ; y =9 ; B.x=4 ; y =10 ; C.x=5 ; y =9,6 ; D. C 3 dỏp ỏn trờn ; Bài 3 : Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trung tuyến BM. Gọi D là hình chiếu của C trên BM. H là hình chiếu của D trên AC. Khi đó: a, tgiác HCD tgiác ABM b) AH = 2 HD H D M B C A II) Bi tp rốn k nng Bi 1: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A. ng cao AH = 6 cm. Hóy tớnh di cỏc cnh ca tam giỏc ABC bit CH = 8 cm. GV: Bựi Th M Chinh 4 y 6 8 x 15 9 x y GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH = 10 cm. Đường cao BK = 12 cm. Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Bài 3. Các chiều cao của 1 tam giác là 3, 4, 5. Tam giác này có phải là tam giác vuông hay không? Bài 4: Cho tam giác ABC có góc A=120 0 , AB = c; AC = b; BC = a. CMR: 2 2 2 a b c cb= + + . III) Bài tập : Bài 1: Chứng minh rằng nếu tam giác vuông có 1 cạnh góc vuông nhỏ hơn nửa cạnh huyền thì góc nhọn đối diện với cạnh góc vuông đó nhỏ hơn 0 30 . Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH = 20 cm. Đường cao BK = 24 cm. Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH = 12 cm. Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết CH = 16 cm. Bài 4: Đường cao của tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài 3 và 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này. Bài 5: Cho tam giác vuông ABC tại A. Biết AB/AC = 5/6, đường cao AH = 30 cm. Tính HB, HC Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính các cạnh của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau: a) AB = 13; BH = 5 b) BH = 3; CH = 4 Bài 7: Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD = 5. a) Tính diện tích tam giác ABD. b) Tính AC Bài 8: Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài 5 và 7, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền. Bài 9 : Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 3 và 4. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác vuông này. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 5 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn: 13/9/2011 Ngày dạy:23/9/2011 TUẦN 5 LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG. A.MỤC TIÊU - HS có kỹ năng sử dụng các quy tắc khaiphương 1 tích 1 thương, nhân , chia các căn bậc hai trong các bài tập tính toán và biến đổi biểu thức. B.CHUẨN BỊ. - GV: SGK, SGV. - HS: Ôn tập lý thuyết, làm BT SGK. C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I) Củng cố kiến thức Bài 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai: a) Với mọi a, b ∈ Z’ thì a a b b = (Z * là tập hợp các số nguyên khác 0) b) Với mọi a, b ∈ R và b > 0 thì 4 2 4 3 a a b b = c) Với mọi a, b ∈ N * thì 2 4 2 b b a a = (N * là tập hợp các số tự nhiên khác 0) d) Với mọi a, b ∈ R và a ≠ 0 thì 2 b b a a = Bài 2: Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng nhất: 1)Giá trị của biểu thức ( ) 2 2 3 2 − − bằng : A. 3 − B. 4 C. 34 − D. 3 2) Biểu thức 1 1 − − x có nghĩa với: A. x > 1 B. 1 ≤ x C. 1 ≥ x D. x<1 3)Phưong trình xx = có tập hợp nghiệm là: A. { } 1− B. { } 0 C. { } 0;1 D. { } 1;1 − II. Bài tập rèn kỹ năng : Bài 1 So sánh các số sau: a) 2 5 và 21 ; b) 3 2 và 2 3 . Bài 2 Rút gọn các biểu thức: ) 2.( 2 3 )( 3 1) ) 2 3( 6 2)(2 3) a A b B = − + = − − + Bµi 3: Cho biÓu thøc: GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 6 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 2 2 2 2 2 ( 2) 8 ( 2) 8 x x A x x x − + = + + − a)Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên. Bài 4 Chứng minh đẳng thức: 2 (1 2009) . 2010 2 2009 2008− + = III) BÀI TẬP Bài 1) Rút gọn các biểu thức sau: 15 10 2 10 ) 5 2 6 5 2 6 ; ) 5 ) 9 4 5 9 4 5 a b c − − − − + − − + Bài 2) So sánh: ) 3 5 & 17a + ; b) 2008 2010 & 2 2009+ Bài 3: Giải PT: 2 2 3 5 ) 4 2 0; ) 5 2 x a x x b x − − − + = = + Bài 4: Thực hiện phép tính: a) (4 15)( 10 6) 4 15 + − − b) 3 5( 10 2)(3 5)− − + Bài 5: CMR: 2 3 5+ + là số vô tỷ. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 7 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn:22/9/2011 Ngày dạy: 28 /9/2011 TUẦN 6 BÀI TẬP TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. A.MỤC TIÊU - HS được củng cố các tỷ số lượng giác của góc nhọn. - Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỷ số lượng giác của 2góc phụ nhau, học thuộc bảng tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt. Vận dụng giải các bài tập có liên quan. - Rèn kỹ năng vẽ hình tính toán biến đổi biểu thức hình học. - Vận dụng kiến thức đã học vào thức tế. B.CHUẨN BỊ. - GV: SGK, SGV, Bảng phụ, máy chiếu, thước , com pa. - HS: Ôn tập lý thuyết, làm BT SGK. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I)Củng cố kiến thức . Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng: Bài 1: Cho hình vẽ. Khi đó cos B bằng: A. 2 3 B. 3 2 C. 5 3 D. 5 2 Bài 2: Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết 3 4 = tgB và BC = 20 cm. Khi đó ta có độ dài cạnh AB là: A. 10 B. 12 C.14 D.16 Bài 3: Cho hình vẽ. Khi đó : a) Độ dài x bằng: A. 63 + B. 63 C. 15 D. 5,7 b)Độ dài y bằng . 3 10; .3 15; . 3 6 ; .15 A B C D GV: Bùi Thị Mỹ Chinh B C A a 2 3 8 a 2 1 y x 6 9 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 II) BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG Bài 1) Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Tính các tỷ số lượng giác của các góc: AHB, HAB. Bài 2) Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Cho BC = 30 cm, BH = 2 cm. CMR: TanB = 14TanC. Bài 3) Cho tam giác ABC nhọn. CMR: ) sin sin sin 1 ) .sin 2 ABC a b c a A B C b S bc A = = = V Bài 4) Rút gọn các biểu thức: 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 ) sin 10 sin 20 sin 30 sin 80 ) 70 60 20 a P b Q cos co s cos = + + + + = + + + III) BÀI TẬP Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3sin 45 ) 5 30 .cot 30 .sin30 3sin60 45 ) 3 30 .sin 45 2 30 . 45 1 a P co s g tg b Q cos tg cos = − + = − + Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 5 cm. BC = 12 cm. AC = 13 cm. a)CMR tam giác ABC vuông. b)Tìm các tỷ số lượng giác của các góc A và C. Bài 3 : Cho 1 . 2 tg α = Tính : sin sin cos cos α α α α + − Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A. AB < AC. Góc C <45 0 .Đường trung tuyến AM. Đường cao AH. Biết BC = 2a. CMR: 2 2 )sin2 2sin . . )1 2 2 2 . )1 2 2 2sin . a cos b co s cos c co s α α α α α α α = + = − = Bài 5. Tính 0 15tg mà không dùng bảng số và máy tính. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 9 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn: 29/9/2011 Ngày dạy: 4/10/2011 TUẦN 7 LUYỆN TẬP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẶC HAI A.MỤC TIÊU - HS nắm được các kỹ năng đưa thừa số ra ngoài dấu căn và vào trong dấu căn, biết cách khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu số. - HS biết vận dụng các phép biến đổi để so sánh, rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai. B.CHUẨN BỊ. GV: SGK, SGV, Bảng phụ, máy chiếu. HS: Ôn tập lý thuyết, làm BT SGK. C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I)Củng cố kiến thức .1)Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng: a) Cho m = 4 5 và n = 2 10 A. m > n B. m < n C. m = n D. m ≤ n b) Phương trình: 9 4 3x x− = có nghiệm là: A. 9 5 B. 9; C. 3; D. 3 c) Biểu thức: 2 1 3 2    ÷ −   có giá trị bằng: A. 1 3 2− ; B. - ( ) 3 2+ ; C. ( ) 3 2+ ; D. 2 - 3 d) Với x > y > 0 thì biểu thức: 2 2 1 2 .( )x x y y x − − được rút gọn là: A. -x 2 B. x 2 C. 2x D. - 2x II) Bài tập rèn kỹ năng Bài1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: 2 2 2 2 ) 5(1 2) ; ) 27(2 5) ; 2 5(1 3) ) ; ) 4 (3 10) a b c d − − − − Bài 2: Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi rút gọn nếu có thể: ( ) ( ) 2 2 2 2 ) (2 ) ( 2) ) 5 . (0 5) 2 25 3 ) . (0 ) a x a a a b x x a x a c a b a b b a − > − < < − − − < < − Bài 3: Thực hiện phép tính và rút gọn. 27 48 2 75 ) 125 4 45 3 20 80 )2 4 9 5 16 ) ( 0; 0) a b x x y y c xy x y x y − + − − − + − > > + Bài 4: Trục căn thức ở mẫu số của các biểu thức: GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 10 [...]... 3 x 3 + x x 9 ữ: 3 x 3 x x ữ ữ ữ 2 a Rỳt gn A b)Tỡm x A = 40A GV: Bựi Th M Chinh 19 GIO N T CHN TON 9 III) BI TP Bi 1: Rỳt gn cỏc biu thc sau: B = 2 a 5 9a 3 + a A = ( 12 2 18 + 5 3) 3 + 5 6; C= 2 3 1 24 + 2 + ; 3 8 6 E= 2 1 6 + ; 3 +1 3 2 3 +3 4 2 2 25a 5 ; a a 2 2 ; 2 3 2+ 3 6 6 F= 4+ 42 3 4 4+2 3 D= x 3 x 9x x 3 x 2 1ữ: + ữ ữ x+ x 6 x 2 x +3ữ x 9 Bi 2: Cho A =... Bi 1: Chng minh biu thc sau khụng ph thuc bin: GV: Bựi Th M Chinh 15 GIO N T CHN TON 9 2 x +3 y a) A = xy + x 3 y 6 2 b) B = xy 6 xy xy 2 x + 3 y + 6 2 1 1 : ữ x yữ x+y ( x y ) x +9 x9 2 1 1 x +1 1 + (1 ) vi x >0, x 1 c) C = 2 ữ x 2 + 2 x 2 2 x 1 x Bi 2: Gii cỏc phng trỡnh: a) c) 1 =5 x +2 ; 4x + 8 9 x + 18 ( x + 2 ) 1 x + 1+ x2 + 1 = 2 x 1+ x2 1 Bi 3: Cho biu thc: A = b) x x ... CC HOT NG DY V HC I) Trc nghim khỏch quan Chn phng ỏn ỳng trong cỏc phng ỏn sau: x 4x = 5 l: 9 1) Nghim ca PT: a)x = 9; b)x = 3; 2) Biu thc a)1; c)x = 3; 1 1 cú giỏ tr l: 1 3 1+ 3 b) 1; c) 3; d)x = 9 ; 7 d) 3 3) Biu thc 5 2 6 cú giỏ tr l: b) 3 + 2; a)1; 4) Bit c) 3 2 d) 2 3 2 x + 1 = 3 thỡ (x + 1) = a )9; 5) Cho PT: a)4; b)27; c)81; d) 3 x 2 3x + 5 = x + 5 Tng cỏc nghim ca PT ny l: b)5; c)3;... ) x3 x 9x x 3 x 2 1) : ( + ) x9 x+ x 6 x 2 x +3 a) Rỳt gn D 6) Cho E = c) Tỡm x nguyờn A 2 x +x 1 x +2 ) : (1 ) x x 1 x 1 x + x +1 a) Rỳt gn B 5) Cho D = ( i) 20x 3 5x = 10 45x; b) Tỡm x D < 1 3a 3 + 9a a +1 a 2 + a+ a 2 a + 2 1 a a) Rỳt gn E 7) Cho G = (1 + b) Tỡm x nguyờn E nguyờn a 1 2 a ):( ) a +1 a 1 a a + a a 1 a) Rỳt gn G 3+ x b) Tỡm a sao cho G B Bi 5: Cho A = 3x + 9x 3 x+ x 2 x +1 x +2 + x 2 1 x a Rỳt gn A b Tỡm x  A  Bi 6:Cho A = 1+ 1 x + 1 x + 1 x 1 1+ x 1+ x 1+ x + 1 1+ x a Rỳt gn A b So sỏnh A vi 2 2 III) BI TP Bi 1: Cho A = 1 2 x 2 a Rỳt gn A GV: Bựi Th M Chinh 1 2 x +2 + x 1 x 4 9 b)... Cho tam giỏc MNP (gúc M = 90 0) Cú MH l ng cao Hóy vit li cỏc t s lng giỏc sai trong cỏc t s lng giỏc sau cho ỳng: MH HP MH MP a)SinQ = ; b)cos P = ; c)tgQ = ; d)cot gP = QP MP QM MQ II) Bi tp rốn k nng: à à Bi 1: Cho tam giỏc ABCcú BC = 9 cm B = 60 0 ; C = 40 0 Dựng bng lng giỏc tớnh cỏc cnh AB, AC ( lm trũn n ch s thp phõn th nht) GV: Bựi Th M Chinh 13 GIO N T CHN TON 9 à à Bi 2: Cho tam giỏc ABC... 2 x + 6 4 x + 2 = b)2; c) x + 2; d)1PA 9) Biu thc 14 6 5 14 + 6 5 cú giỏ tr l: a)0; b) 6; GV: Bựi Th M Chinh c) 2 5; d) 12 5 18 GIO N T CHN TON 9 10) Vi x>y>0 thỡ biu thc a) x 2; 1 2x 2 (x y)2 c rỳt gn l: yx b)x 2; d) x 2 c) x 2; II) Bi tp rốn k nng 1) Gii cỏc phng trỡnh sau: a) 48x 75x x x + 5 = 12; 4 3 12 b)x x 15 = 17; c) x 2 6x + 9 = x = 3; e) d) x 7 + 7 x = 7; x+5 x2 = ; x+4... cú liờn quan B.CHUN B - GV: SGK, SGV - HS: ễn tp lý thuyt, lm BT SGK C CC HOT NG DY V HC I)Cng c kin thc Bi 1.Bi tp trc nghim: Chn cõu tr li ỳng: 1) nghim ca phng trỡnh A x = 9 2) Biu thc x 4 x = 5 l 9 B x C x = 3 D x = C 3 3 9 7 D - 3 1 1 cú giỏ tr l: 1 3 1+ 3 A 1 B - 1 3) Biu thc 2 6 + 5 cú giỏ tr l: A 1 B 3 + 2 C 3 - 2 1+ x 1 x 4)Cho 1 < x < 1 Biu thc bng : + 1 x 1+ x 2 A B 1 x 2 1 x2 5)Giỏ tr... 4: Thc hin phộp tớnh 5 5 5 5 9 49 25 a) 1 + 1 ữ; b)2 + ữ 8 2 18 1 5 1+ 5 1 1 + ; d) 3 2 3+ 2 Bi 4: Trc cn thc mu x 8 12 15 a) ; ; ; b) 5 +2 3 3 7 2 x+ c) 7 5 6 7 6 5 + 2 4 4 7 4+ 7 y 1 m ; ; y 1 m 2 6 14 ; ; 5 3 3 7 10 + 3 Bi 5: a)Rỳt gn biu thc: 1 x x 1+ x x M = ( 1 x 2 ) : + x ữ x ữ + 1 1 x 1+ x c) GV: Bựi Th M Chinh 11 GIO N T CHN TON 9 b) Tớnh giỏ tr biu thc ti x = .        GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 11 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 b) Tính giá trị biểu thức tại x = 0; x = 5 . GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 12 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn: 6/10/2011 Ngày dạy: 10/10/2011 TUẦN. = Bài 5. Tính 0 15tg mà không dùng bảng số và máy tính. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 9 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn: 29/ 9/2011 Ngày dạy: 4/10/2011 TUẦN 7 LUYỆN TẬP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA. 5)− − + Bài 5: CMR: 2 3 5+ + là số vô tỷ. GV: Bùi Thị Mỹ Chinh 7 GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 9 Ngày soạn:22 /9/ 2011 Ngày dạy: 28 /9/ 2011 TUẦN 6 BÀI TẬP TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. A.MỤC TIÊU -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 9 cả năm, Giáo án tự chọn toán 9 cả năm, , 4)Cho –1 < x < 1. Biểu thức bằng :, Bài 1: Cho –1 < x < 1. Biểu thức bằng :