0

ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS

25 1,424 3
  • ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM  SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 19:06

giáo viên đứng lớp khi dạy phải biết đặt ra những câu hỏi phát huy được trí thông minh của học sinh. Đó là những câu hỏi tình huống có vấn đề. Trong hệ thống câu hỏi, giáo viên đặt ra phải xác định tỉ lệ thích ứng trong việc lựa chọn những câu hỏi . Nếu chỉ ưu tiên cho những câu hỏi có tính chất gợi vấn đề, chuyên nhằm mục đích hình thành tư duy độc lập cho học sinh thì cũng không hợp lý, mà trong giờ học để học sinh lĩnh hội được tài liệu học tập thì giáo viên phải có những câu hỏi có tính chất ôn tập, củng cố và những câu hỏi rèn luyện kỹ năng. Như vậy, khi đã có sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo tốt, phương tiện dạy học tương đối đầy đủ… thì vấn đề ở đây là vấn đề dạy của giáo viên đó là vấn đề của quá trình truyền thụ, vấn đề đặt câu hỏi của giáo viên. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS *** A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- Lý do chọn kinh nghiệm: 1 - Lý do khách quan : - Nghị quyết hội nghị lần thứ II của ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Việt Nam ( Khoá VII-1997) đã khẳng định: " Cuộc cách mạng về phương pháp giáo dục phải hướng người học rèn luyện và phát triển khả năng suy nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề một cách năng động, độc lập, sáng tạo ngay trong quá trình học tập ở trường phổ thông". - Luật giáo dục 2005 viết:" Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luỵên kỹ năng vận dung kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh". - Trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, cuộc cải cách giáo dục đang được tiến hành nói riêng, năm học 2008-2009 toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH 10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nghị quyết số 41/2000/QH 10 về phổ cập giáo dục THCS. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị Trung ương Đảng về cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006của Thủ tướng chính phủ về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.Cuộc vận động” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương 2 dạo đức,tự học và sáng tạo”. Thực hiện chủ đề” Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính và triển khai phonh trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các trừơng THCS đang đổi mới trên nhiều phương diện: mục tiêu, nội dung phương pháp giảng dạy, phương tiện dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá …Với những con đường, những phương pháp có tác dụng dẫn dắt các hoạt động độc lập, hoạt động tư duy sáng tạo tới những kĩ năng giải quyết vấn đề học sinh nắm được tri thức. Nhằm hình thành ở học sinh có được tính độc lập trong quyết định của mình, giải quyết một cách khéo léo và sáng tạo những vấn đề khác nhau trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học. Do đó, đòi hỏi người giáo viên đứng lớp khi dạy phải biết đặt ra những câu hỏi phát huy được trí thông minh của học sinh. Đó là những câu hỏi tình huống có vấn đề. Trong hệ thống câu hỏi, giáo viên đặt ra phải xác định tỉ lệ thích ứng trong việc lựa chọn những câu hỏi . Nếu chỉ ưu tiên cho những câu hỏi có tính chất gợi vấn đề, chuyên nhằm mục đích hình thành tư duy độc lập cho học sinh thì cũng không hợp lý, mà trong giờ học để học sinh lĩnh hội được tài liệu học tập thì giáo viên phải có những câu hỏi có tính chất ôn tập, củng cố và những câu hỏi rèn luyện kỹ năng. Như vậy, khi đã có sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo tốt, phương tiện dạy học tương đối đầy đủ… thì vấn đề ở đây là vấn đề dạy của giáo viên- đó là vấn đề của quá trình truyền thụ, vấn đề đặt câu hỏi của giáo viên. 2. Lý do chủ quan: - Đặt câu hỏi của giáo viên đứng lớp là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng trong thực tế vấn đề này không mấy giáo viên quan tâm đến. Nhiều giáo viên có thâm niên giảng dạy đã cho rằng, việc đặt câu hỏi trong qúa trình giảng dạy là một vấn đề hết sức khó và phức tạp. Vì nó vừa là kiến thức, vừa là kinh nghiệm sống, vừa là nghệ thuật. Do vậy, người ta nói rằng, qua câu hỏi có thể biết ngay tầm trí tuệ của người đó. 3 Đúng như vậy, trong chúng ta ai cũng đã rõ, câu hỏi của người giáo viên đặt ra trong quá trình giảng dạy khác với câu hỏi bình thường trong cuộc sống. Trong cuộc sống khi người ta hỏi ai một điều gì, thường người hỏi chưa biết điều đó, hoặc là biết điều đó một cách lơ mơ, chưa rõ. Nhưng câu hỏi mà giáo viên đặt ra trong quá trình giảng dạy là những cái mà giáo viên đã biết.Vì vậy, câu hỏi đặt ra trong quá trình giảng dạy của giáo viên không phải để "đánh đố" hoặc để "bẫy" học sinh, mà là câu hỏi mở. điều đó có nghĩa là đặt câu hỏi cho học sinh về những vấn đề mà học sinh đã học hoặc là những kiến thức đã được học mà học sinh suy ra. Vì vậy, nghệ thuật đặt câu hỏi của giáo viên trong quá trình giảng dạy bao giờ cũng mang yếu tố mở, mang yếu tố nhận biết, khám phá hoặc khám phá lại dưới một dạng thông tin khác bằng cách cho học sinh tìm ra các mối quan hệ, mối liên hệ, các quy tắc, các con đường để tạo ra một câu trả lời hay hoặc một cách giải mới nhưng một điều cần lưu ý đối với những giáo viên đứng lớp, khi đặt câu hỏi cho học sinh là luôn luôn phải nhớ đến mình đã trang bị những kiến thức gì cho học sinh, đã bồi dưỡng phương pháp học tập bộ môn một cách chủ động cho học sinh đến đâu thì câu hỏi đặt ra mới hấp dẫn và sát đúng với đối tượng. Trong thực tiễn, người giáo viên dạy giỏi thường là những giáo viên biết kết hợp 3 vấn đề có trong qúa trình giảng dạy một cách tự giác. 3 vấn đề đó có liên quan mật thiết với nhau và phải biết kết hợp với nhau để nhằm nhiều mục đích riêng biệt. Vì rằng, giữa kiểm tra, đánh giá nó có mối quan hệ khăng khít với phương pháp dạy học. Trong quá trình phát triển của giáo dục, chúng ta thấy xuất hiện 3 kiểu dạy và học: Kiểu sao chép, kiểu học tập có phân tích, phê phán; kiểu học tập có tìm hiểu, sáng tạo. - Nếu dạy học theo kiểu sao chép thì các câu hỏi của giáo viên đặt ra sẽ là cái gì, như thế nào và đánh giá kết quả của kiểu dạy học sao chép này sẽ là ghi nhớ, bắt chước. -Dạy học theo kiểu phân tích thì câu hỏi giáo viên đặt ra sẽ là tại sao, trên cơ sở nào, mức độ quan trọng, và đánh giá kết quả của kiểu dạy học này sẽ là sự ứng biến và cách tân của học sinh. 4 - Nếu dạy học theo kiểu sáng tạo thì câu hỏi giáo viên đặt ra là tại sao, cái gì xẩy ra nếu…, có cái gì khác nữa không? , tại sao lại không? và đánh giá kết quả của kiểu dạy học sáng tạo này sẽ là sự tìm hiểu những phương thức, giải pháp, sự sáng tạo học sinh. B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: 1, Cơ sở lý luận : 1.1 Khái niệm và chức năng của câu hỏi : Câu hỏi là một trong những thành phần của " bộ máy tổ chức lĩnh hội" của học sinh. Do vậy, chúng ta cần đi sâu phân tích rõ những tính chất và những chức năng của các thành phần cấu tạo câu hỏi, để giúp giáo viên đứng lớp hiểu sâu sắc hơn và sử dụng được chính xác hơn. Những chức năng của các thành phần cấu tạo câu hỏi là những đặc điểm cơ bản nhất để làm cơ sở phân loại, Chức năng cơ bản nhất của câu hỏi là chức năng tổ chức quá trình lĩnh hội. nếu phân loại theo đặc điểm, cho phép chúng ta chia ra làm 3 nhóm câu hỏi: + Nhóm câu hỏi thứ nhất- là các câu hỏi thực hiện chức năng củng cố tri thức ( tái hiện những điều đã học, hệ thống hoá bước đầu các sự kiện khái niệm, rèn luyện các kỹ năng). + Nhóm câu hỏi thứ 2- là những câu hỏi góp phần làm cho học sinh nắm vững tính logic và các phương pháp tư duy sáng tạo (hoạt động phân tích, tổng hợp độc lập: so sánh , khái quát, đánh giá, rút ra kết luận, đào sâu làm giầu hệ thống kiến thức, xác định rõ, cụ thể hoá, phát triển,…) + Nhóm kiến thức thứ ba- là những câu hỏi đòi hỏi ứng dụng những tri thức đã học được vào thực tế ( thực hiện các hành động, hình thành công việc, thể hiện việc ứng dụng các kĩ năng…) Như vậy, sự phân loại các câu hỏi theo chức năng chính là tổ chức quá trình lĩnh hội. 5 Sự phân loại này cho phép chúng ta vạch ra những chức năng của toàn bộ loại câu hỏi và trên cơ sở đó tập hợp chúng vào một hệ thống linh hoạt nhằm làm cho chúng thích hợp với những đặc điểm của bộ môn, đặc điểm lứa tuổi và tính độc đáo trong quan niệm của mỗi giáo viên đứng lớp. Mặt khác sự phân loại này giúp cho giáo viên đứng lớp xác định được mối liên hệ vững chắc và sâu sắc hơn giữa tài liệu học tập trong sách giáo khoa với " bộ máy tổ chức lĩnh hội", tránh những sai sót đáng tiếc thường xảy ra như hiện nay, đó là: + Giáo viên đứng lớp chỉ chú ý đến tài liệu giáo khoa mà coi các câu hỏi là những thành phần phụ của" bộ máy tổ chức lĩnh hội". + Hoặc giáo viên coi nhẹ ( hoặc xem thường) khả năng tác động quan trọng của chính tài liệu sách giáo khoa mà đề cao vai trò câu hỏi trong việc phát triển và giáo dục của câu hỏi. Vì rằng, qua thực tế đã cho thấy tài liệu sách giáo khoa nó phải thể hiện cho được chức năng tổ chức tri thức, hình thành ở giáo viên tính logic và phương pháp tư duy sáng tạo khoa học. Sở dĩ có sự phân loại một cách tỉ mỉ ở trên là nhằm giải thích cách phân chia cổ truyền các câu hỏi theo mục đích, ý nghĩa- logic của chúng. Ví dụ như nhóm 1 ( tái hiện, nhớ lại) nhóm 3- đòi hỏi phải vận dụng tri thức và thực tế. Nhóm này không yêu cầu đơn thuần tái hiện những điều đã học ( nhóm 1) mà còn có tác dụng đẩy mạnh và kích thích quá trình lĩnh hội, đồng thời chuyển sang vận dụng tri thức vào các hoạt động cụ thể. Loại câu hỏi nhóm 3 này khác về chất so với câu hỏi của nhóm 2, ở chỗ là các câu hỏi này giúp học sinh nắm được tính logic của tư duy khoa học. Do vậy, khi giáo viên soạn câu hỏi và phát vấn học sinh cần phải hình thành các nhóm câu hỏi như trên để nhằm những mục đích nhất định như nhóm câu hỏi thực hiện chức năng củng cố tri thức; nhóm câu hỏi giúp lĩnh hội tính logic và hình các phương pháp tư duy sáng tạo; nhóm câu hỏi thực hiện chức năng vận dụng tri thức trong thực tế ( gắn bó với thực hành). Như vậy, để giúp các lĩnh hội tốt những khái niệm cơ bản và giúp các em bổ khuyết cho sự lĩnh hội đó, ngừơi giáo viên khi thành lập hệ thống câu hỏi, đầu tiên cần chú ý đến các câu hỏi về tiếp thu kiến thức và chức năng tiếp đến 6 mới dùng các câu hỏi có tính chất vận dụng tư duy khoa học. Dĩ nhiên, trong thực tiễn dạy học người giáo viên giỏi thường kết hợp 2 yếu tố đó trong một câu hỏi với tỉ lệ hợp lí của thứ tự câu hỏi. 1.2-Các loại câu hỏi: a-Câu hỏi lựa chọn: Là dạng câu hỏi được sử dụng rộng rãi trong các bài kiểm tra khách quan như chọn câu trả lời đúng. Bởi lẽ nó đánh giá kiến thức, hiểu biết, kĩ năng, tư duy trong hầu hết các môn học. Nếu được cấu tạo tốt loại câu hỏi này sẽ mang tính hiệu lực cao, làm giảm cơ may đoán đúng của học sinh. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế ở chỗ nó khó có thể đánh giá được kỹ năng giải quyết vấn đề và khó cấu tạo, đặc biệt trong việc mở rộng các phương án trả lời hợp lý. b- Câu hỏi đúng -sai : Đó có thể là một câu trần thuật, có thể là một tuyên bố hoặc là những câu hỏi trực tiếp được trả lời" có "- "không ". nhiều khi chúng có thể nhóm lại dưới một câu dẫn. Các phương án trả lời thích hợp để gợi nhớ kiến thức và khối lượng kiến thức đáng kể có thể được kiểm tra một cách nhanh chóng.Tuy nhiên, câu dẫn của loại câu hỏi này phải hoàn toàn rõ ràng để câu trả lời dứt khoát là "có "hay " không". Dùng loại câu hỏi này thường tạo ra sự khó khăn khi để kiểm tra trình độ hiểu biết cao hơn và do đó chúng thường bị phê phán là không tạo điều kiện cho học sinh phân biệt được những sinh thái tinh tế của câu hỏi và câu trả lời . c- Câu hỏi đối chiếu: Câu hỏi đối chiếu có tác dụng đo hiểu biết về sự kiện trong các môn học. d-Câu hỏi hoàn chỉnh câu: Đối với loại câu hỏi hoàn chỉnh câu học sinh phải điền thêm từ, cụm từ,số hoặc kí hiệu để trống trên cơ sở của một câu hỏi trực tiếp hay một câu nhận định còn chưa đầy đủ.Trong trường hợp này học sinh phải đưa ra câu trả lời nên nó hạn chế được khả năng đoán đúng, câu hỏi hoàn chỉnh cần phải được đặt sao cho chỉ có thể có một câu trả lời ngắn gọn- giản đơn.Loại câu hỏi này thường dùng trong các bài tập ngoại ngữ và các bài tập ngôn ngữ. 7 e- Câu hỏi tiểu luận: Câu hỏi tiểu luận là câu hỏi cần đến câu trả lời dài, nó có tác dụng trong việc kiểm tra tư duy nhận thức ở mức độ cao.Nó tạo cho học sinh cơ hội biểu thị sự làm chủ nội dung thể hiện qua sự sắp xếp, phát triển ý tưởng của mình có liên quan đến nội dung đó .Qua việc trả lời câu hỏi tiểu luận cho phép chúng ta nhìn thấu suốt vào thái độ và giá trị qua cách trả lời,cách viết cũng như tư tưởng, tình cảm của học sinh .Tuy nhiên câu hỏi tiểu luận còn có hạn chế với những học sinh nhỏ, hơn nữa các tiểu luận khó xếp hạng và việc cho điểm thường không đáng tin cậy và có khả năng bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng riêng của người cho điểm đối với câu hỏi . g- Câu hỏi nêu vấn đề: Việc điều khiển quá trình học sinh tiếp thu kiến thức và rèn luyện được thực hiện theo phương hướng tạo ra những tình huống có vấn đề cũng như những điều kiện đảm bảo việc giải quyết những tình huống đó và những chỉ dẫn cụ thể cho học sinh trong tiến trình giải quyết các vấn đề. Các câu hỏi nêu vấn đề thường thể hiện qua các tình huống: + Tình huống vấn đề (bài toán sáng tạo): học sinh không thể giải theo một khuôn mẫu có sẵn mà phải tự lực suy nghĩ, tìm kiếm, khám phá, lí giải các tình huống có vấn đề để đạt được tri thức mới hoặcphương pháp hành động mới. + Tình huống đột biến: được đặt ra bằng cách cung cấp những sự kiện, hiện tượng không thể giải quyết được bằng những tri thức và kĩ năng có sẵn. + Tình huống bất ngờ: xuất hiện khi học sinh gặp những sự kiện, hiện tượng bất thường không ngờ là có thể xảy ra như thế. + Tình huống không phù hợp: được tạo rabằng cách giới thiệu những sự kiện, hiện tượng" nghịch lý", trái với quan niệm thông thường, với kinh nghiệm cá nhân của học sinh.Giáo viên cần giải quyết làm rõ chỗ sai trong cách hiểu thông thường của học sinh , từ đó tìm ra cách hiểu phù hợp với khoa học. +Tình huống xung đột: là tình huống xuất hiện khi học sinh phải bác bỏ một kết luận phản khoa học, một luận đề sai lầm.Làm được điều đó, học sinh 8 phải tìm ra được những yếu điểm của luận đề, chứng minh tính phản khoa học hoặc tính chất phản động của nó. +Tình huống lựa chọn: Là tình huống xuất hiện khi học sinh phải chọn trong số những phương án giải quyết lấy một phương án hợp lý nhất trong những điều kiện cụ thể. +Tình huống giải thuyết là một luận đề giả sử, đề ra để giải thích một hiện tượng nào đó và đòi hỏi phải được xác minh bằng thực nghiệm hoặc bằng những sự kiện khoa học. Giả thuyết là một hình thức độc đáo của tư duy, không những bao gồm một số khái niệm phán đoán, suy lý, giả định mà còn là chính bản thân quá trình đề xuất, chứng minh, phát triển những điều đã giả định. Do vậy giả thuyết có một vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tư duy khoa học. h- Câu hỏi chương trình hoá: Câu hỏi chương trình hoá là câu hỏi điều khiển kín có liên hệ ngược và do đó có sự điều chỉnh tiến trình dạy học từ phía người điều khiển- Người giáo viên. Câu hỏi chương trình hoá phải dựa vào cấu trúc của hai kiểu chương trình nghiên cứu: Chương trình đường thẳng và chương trình chi nhánh. i- Câu hỏi trắc nghiệm: Là một loại câu hỏi kiểm tra được chuẩn hoá, bao gồm cả chuẩn hoá về nội dung, quy trình và thủ tục tiến hành, về đáp án và thang điểm. Nó có những ưu điểm sau: Cho phép kiểm tra nhiều học sinh một lúc, cung cấp một bản ghi rõ ràng các câu trả lời của học sinh để dùng cho việc chấm điểm, câu hỏi trắc nghiệm cho phép học sinh cân nhắc được nhiều hơn các câu trả lời của mình và do đó có thể kiểm tra sự phát triển của trí tuệ ở các mức độ cao hơn, mặt khác cũng dễ quản lý hơn vài bản thân người chấm không tham gia vào bối cảnh kiểm tra. Nhưng đôi khi kết quả thực hiện không thu được khả quan của một số học sinh do những nguyên nhân sau đó là việc giảng dạy của giáo viên, việc đề ra các mục tiêu không thực tế… Khi đặt câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải xác định được những mục tiêu của mình muốn trắc nghiệm. Chỉ khi điều này được xác định thì mới đảm bảo được nội dung và yêu cầu. 2- Cơ sở thực tiễn: 9 Nhưng trên thực tế trong quá trình sử dụng cùng sách giáo khoa, cùng một lứa tuổi nhưng có sự khác nhau về tần số sử dụng các câu hỏi của từng giáo viên có giáo viên sử dụng tần số câu hỏi nhóm 2 là chủ yếu rồi sau đó mới là câu hỏi nhóm 1, nhưng có giáo viên dùng câu hỏi nhóm 2 và câu hỏi nhóm 1 thay cho nhau. Kết quả điều này hiện nay cũng chưa có để kết luận cơ sở chính xác được. Trong thực tế khi nêu câu hỏi người giáo viên thường mắc các lỗi sau: 2.1 Những câu hỏi cụt lủn, tuỳ tiện và quá dễ dãi, loại câu hỏi chỉ cần lắc hay gật, có hay không, trả lời thế nào cũng đúng và kích thích sự đoán mò, nói liều và câu trả lời thiếu suy nghĩ.Loại câu hỏi đã có đáp án ngay cạnh đó hoặc câu hỏi không có đáp án bao giờ, cũng như những câu hỏi về loại chân lý muôn thưở: Mẹ có yêu em không? Trái đất lớn hơn hay cái nhà lớn hơn? Khi cha mẹ cần giúp đỡ thì chúng ta có giúp đỡ cha mẹ? v.v …,những câu hỏi áng chừng, mập mờ, lấp lửng hoặc cách phát biểu mập mờ, lấp lửng tuy câu hỏi không đến nỗi thiếu xác định. Hoặc chẻ câu hỏi thành những câu hỏi vụn vặt, những mẩu âm thanh rời rạc và nhằm tìm những thông tin vô bổ. 2.2 Những câu hỏi trùng lặp, tối nghĩa hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau như: Công thức hoá học của muối ăn là gì? Muối ăn là hợp chất của những nguyên tố nào? - đó là câu hỏi trùng lặp và thừa lời. Dãy Trường Sơn ở đâu?- câu hỏi này tối nghĩa hoặc gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Câu hỏi thừa lời thì lãng phí thời gian và làm cho học sinh không biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Câu hỏi tối nghĩa hay đa nghĩa thì vô ích như không hỏi, vừa làm rối ren suy nghĩ của học sinh và thậm chí có hại. 2.3 Những câu hỏi mớm lời , gà cách trả lời, mách nước lộ liễu. Ví dụ: Dân tộc ta có phải là một dân tộc vĩ đại không? Vì sao nhân dân ta luôn tỏ ra bất khuất trước kẻ thù xâm lược?- đó là những câu hỏi mớm lời, mách nước. Chúng đòi hỏi học sinh phải có ý kiến về một chuyện rất quan trọng có liên quan đến 10 lập trường tư tưởng, đạo đức và xã hội- lịch sử nhưng thực ra ý kiến và lập trường như vậy đã có sẵn rồi, các em không thể nói khác được 2.4 Những câu hỏi bỏ ngỏ để học sinh dễ dàng nói gượng và cười đùa. Ví dụ: Ngoài Thuý Kiều ra, trong Kiều còn có những nhân vật đáng chú ý như Tú Bà… ? Loại câu hỏi như vậy dễ làm ồn lớp, khiến học sinh chỉ có cách liệt kê không cần phải suy nghĩ gì, dẫn đến những phản ứng đồng thanh. 2.5 Những câu hỏi làm học sinh bối rối hoặc bế tắc.Tại sao Kenvin đã phát hiện được độ không tuyệt đối? Khi Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng thì hắn đã phải suy nghĩ như thế nào? Những câu hỏi này không có câu trả lời, đương nhiên học sinh không biết trả lời ra sao còn thời gian thì trôi qua vô ích. Ai dám tin mình sẽ có những hành động anh hùng như Trần Quốc Toản? .Đó là những câu hỏi oái ămvà nghiệt ngã, chúng buộc người ta phải xử lý những xung đột đạo đức một cách dễ dãi, thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng, vội vàng, trong một câu trả lời qua quýt, hoặc là không thể trả được vì hoàn tòan không có cơ sở nào để trả lời cả. 2.6 Những câu hỏi xẵng giọng, gắt gọng, tra xét, thẩm vấn. Cái gì nữa, nói đi? Đó là hỏi xẵng, làm cho học sinh e ngại. Nếu loại câu này được lặp lại, thì nó có xu hướng cao giọng hơn và chói tai- đó là gắt gỏng. Nếu cách hỏi ấy nhè vào một học sinh vài ba lần, đó là câu trả lời xét và thẩm vấn. Nó làm cho những học sinh khác lơ đãng hoặc bất bình, làm cho người bị hỏi cảm thấy có lỗi nhưng ấm ức vì không hiểu mình có lỗi gì. 2.7 Gọi tên học sinh hay chỉ định một học sinh trước khi và ngay sau khi nêu câu hỏi. Yêu cầu một học sinh nghe mình hỏi và trả lời là tự hạn chế ảnh hưởng của câu hỏi, vì cả lớp cho rằng câu hỏi ấy không bận gì đến mình, việc gì phải suy nghĩ, còn bị hỏi sẽ căng thẳng do chưa có đủ thời gian và sự bình tĩnh để suy nghĩ. Nếu vừa dứt câu hỏi đã đòi học sinh trả lời bằng cách chỉ định một, 11 [...]... chọn, câu hỏi đúng- sai, câu hỏi đối chiếu, câu hỏi hoàn chỉnh, câu hỏi có câu trả lời ngắn, câu hỏi tiểu luận ,câu hỏi nêu vấn đề, câu hỏi chương trình hoá, câu hỏi trắc nghiệm (test)… Các câu hỏi này có thể dùng để vấn đáp, viết hoặc thực hành Trong hệ thống câu hỏi có câu hỏi chìa khoá, có câu hỏi pha trộn giữa câu hỏi thực tế và câu hỏi tư duy.Trước khi đặt ra hệ thống câu hỏi phục vụ cho bài dạy, ... trình sử dụng câu hỏi trong dạy học: Câu hỏi với tư cách là một phương tiện dạy học nên việc hỏi và sử dụng câu hỏi cần tuân thủ quy trình nhất định Giáo viên có thể lựa chọn cách làm 12 thích hợp nhất với khả năng và ý đồ của mình, nhưng tối thiểu phải qua nhữn bước cơ bản sau: 1.1- Chuẩn bị câu hỏi ban đầu: Thiết kế hay hình thành hệ thống câu hỏi là việc phải làm trước khi tiến hành bất kì nhiệm vụ dạy. .. trình hỏi đáp bằng các câu hỏi: Giáo viên thường phải sử dụng các câu thăm dò có giá trị, chẩn đoán và hướng dẫn để giúp học sinh vượt qua bế tắc, chuyển hướng suy nghĩ và lập luận, có cảm giác yên tâm và an toàn trong khi tham gia giải đáp những câu hỏi của giáo viên và của các bạn Nếu thể hiện được câu hỏi của mình trong các câu hỏi của học sinh thì rất tốt Khi nhận thấy cách hỏi của mình không được học. .. nghĩ của học sinh Nhưng yêu cầu đặc biệt ở đây là sử dụng hài hoà, cân bằng các kiểu câu hỏi, tránh dùng câu hỏi quá khó, quá phức tạp, có tính vấn đề cao đối với học sinh yếu kém, nhưng cũng không nên áp dụng những câu hỏi quá dễ, đơn giản, đơn điệu với những học sinh này.Với học sinh giỏi cũng cần tránh hai thái cực như vậy Không nên chỉ bằng một câu hỏi mà loại những đối tượng học sinh này ra khỏi cuộc,... đúng không có tác dụng khích lệ phần lớn học sinh Giáo viên không nên thừa nhận nhanh chóng và dễ dãi trước những câu trả lời của học sinh, vì hành vi này dễ dập tắt các phản ứng, loại học sinh ra khỏi vòng suy nghĩ .Trong tiến trình hỏi - đáp, cần chú ý những tình thế nan giải- khi đưa ra câu hỏi phân kì, câu hỏi vấn đề, câu hỏi trình độ cao và tìm cách giải toả chúng bằng các câu hỏi bộ phận có hình... vụ dạy học nào Bài nào, môn nào, lúc nào, học sinh nào,giáo viên nào và ở đâu đều có thể phải dùng đến câu hỏi và chúng hầu như đắc dụng, tiện lợi hơn mọi kĩ thuật khác Trong bước chuẩn bị, xác định nội dung và ý chính của nội dung học tập, cần phải hỏi về những gì, hỏi để làm gì Kiểu và hình thức ngôn ngữ của câu hỏi chưa cần được khẳng định, nhưng cần dự kiến hai nhóm câu hỏi: Nhóm1: Câu hỏi chốt... trò cực kì quyết định trong thảo luận, giữ cho các tư tưởng được liên tục, các tình huống được sinh động, hấp dẫn 1.2_ Đối chiếu và thích ứng các câu hỏi với đặc điểm và trình độ khác nhau của học sinh: Đó là phân tích đặc điểm và tính chất của những câu hỏi câu hỏi sẽ sử dụng, sao cho đáp ứng tốt nhất các trình độ tri thức, là kĩ năng và kinh nghiệm của học sinh về chủ đề hay bài học, xét theo nhóm và... từ chỉ ngời trong câu hỏi nên dùng ở số nhiều, tránh gọi đích danh một học sinh, tránh dùng ngôi "tôi", mà nên dùng "chúng ta","lớp ta","nhóm ta","vấn đề của chúng ta"… 14 2d - Tính vừa sức đối với lứa tuổi và năng lực của học sinh: Đây là yêu cầu chung cho mọi biện pháp dạy học Câu hỏi phải nằm trong giới hạn của khả năng tri giác thông tin ngôn ngữ, hiểu ngữ nghĩa và ý trong câu, kinh nghiệm cảm nhận... khi tình thế đòi hỏi sẽ phải nhanh chóng đưa ra Không cần hỏi lấy được, nhưng phải khi có cơ hội thích hợp Tập hợp câu hỏi cần hỗn hợp về kiểu loại, về độ khó, về khuynh hướng, về tính đối tượng Cần tận dụng các câu hỏi khác nhau và hình dung khi nào và làm thế nào có thể sử dụng những câu hỏi nào để dạy học có hiệu quả cao 1.3 Diễn đạt câu hỏi bằng lời sao cho đạt được mục đích tốt nhất: Đó là tìm... các kiểu, loại câu hỏi để lựa chọn hình thức ngôn ngữ Trong bước này, cần xem xét những đặc tính sau của câu hỏi : 2a - Tính rõ ràng, sáng sủa: Câu hỏi phải đơn giản, tránh đánh đố, hoặc có thể hiểu theo nhiều cách và đa nghĩa, dễ làm học sinh hoang mang Câu hỏi 13 phải rõ nghĩa, rõ ý, tập trung vào mộtt vấn đề có liên quan đến chủ đề hoặc khái niệm chủ yếu Không nên chọn những câu hỏi quá dài, quá . của người đó. 3 Đúng như vậy, trong chúng ta ai cũng đã rõ, câu hỏi của người giáo viên đặt ra trong quá trình giảng dạy khác với câu hỏi bình thường trong cuộc sống. Trong cuộc sống khi người ta. gian suy nghĩ. +) Tăng những phản ứng suy luận vẫn kịp lựa chọn hướng suy nghĩ khác nhau. +) Tăng các phản ứng giữa học sinh với nhau. +) Tạo điều kiện để thu thập nhiều bằng chứng khi suy luận. câu hỏi và chúng hầu như đắc dụng, tiện lợi hơn mọi kĩ thuật khác. Trong bước chuẩn bị, xác định nội dung và ý chính của nội dung học tập, cần phải hỏi về những gì, hỏi để làm gì. Kiểu và hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS, ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS, ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC THCS

Từ khóa liên quan