Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS (hay)

37 3.3K 30
Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bảo vệ môi trường bằng pháp luật là biện pháp hết sức quan trọng mỗi học sinh phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, tuyên truyền mọi người có ý thức và hành động bảo vệ môi trường. Vấn đề này được đưa vào giảng dạy ở một số trường Đại học và một số môn học trong trường phổ thông: Môn Địa lý, môn Sinh học, môn Hoá học… là những môn học có điều kiện để đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên, việc nghiên cứu để đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, các hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy thông qua môn Hoá học trong trường trung học cơ sở (THCS) là cần thiết, giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa, vai trò của môi trường : Cái nôi của sự sống, nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và đời sống và là nơi chứa đựng phế thải. Chính vì ý nghĩa, tầm quan trọng và những lý do trên tôi đã lựa chọn đề tài “Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS. Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS I. MỞ ĐẦU I.1 Lý do chọn đề tài Hiện nay môi trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng suy thoái. Môi trường Việt Nam phong phú và đa dạng nhưng rất hẹp và dân số ngày càng đông nên sự tác động của con người tới môi trường ngày càng mạnh mẽ. Khai thác và phá huỷ rừng đã làm giảm mức độ đa dạng sinh học. Quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều xí nghiệp lớn nhỏ đang tận lực khai thác môi trường. Các môi trường không khí, đất, nước nhất là ở gần các khu công nghiệp ngày càng bị ô nhiễm nặng. Mặt khác nạn cháy rừng đã phá huỷ môi trường sinh thái, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Có thể nói môi trường là một vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Môi trường là một khoa học đa ngành, nó đòi hỏi không chỉ riêng các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc, mà còn cần thiết cho mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, trẻ, già, trai gái phải hiểu đầy đủ cơ sở khoa học của nó, để bảo vệ và xử lý một cách khoa học văn minh, bởi lẽ trái đất là cái nôi sinh thành và phát triển của con người. Trong mấy chục năm trở lại đây do sự phát triển kinh tế ào ạt dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và sự gia tăng dân số quá nhanh làm cho môi trường bị biến đổi chưa từng thấy. Nhiều nguồn tài nguyên bị vắt kiệt, nhiều nguồn sinh thái bị phá huỷ mạnh, nhiều cân bằng trong tự nhiên bị rối loạn. Môi trường bị lâm vào nguy cơ khủng hoảng toàn cầu, trở thành nguy cơ thực sự đối với cuộc sống hiện tại và sự tồn vong của xã hội trong tương lai. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã và đang phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan Xây dựng và hoàn thiện văn bản chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam đến năm 2010 đáp ứng yêu cầu phát triển GD &ĐT nước ta trong thời kỳ CNH – HĐH. Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo xây dựng chiến lược GD & ĐT là phát triển GD & ĐT gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, những tiến bộ KH – CN và củng cố quốc phòng, an ninh trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chỉ thị 36/CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/4/1998 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường 1 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước đã nhấn mạnh những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường là “Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống GDQD. Với tinh thần đó giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ, một nội dung quan trọng của công tác giáo dục – Đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và việc xây dựng chiến lược giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường trở thành một bộ phận cấu thành chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo nói chung ở nước ta giai đoạn 2001 – 2010 trở thành một yêu cầu cấp bách. Luật bảo vệ môi trường của Việt nam đã được Quốc hội ban hầnh thông qua ngày 27/12/1993 và Chủ Tịch Nước đã ký sắc lệnh công bố ngày 10/1/1994, nêu lên những quy định tập chung vào các vấn đề sau: Bảo vệ những thành phần cơ bản của môi trường, bảo vệ môi trường tổng hợp tại các khu vực khác nhau, phòng chống ô nhiễm và tai biến môi trường. Luật bảo vệ môi trường bao gồm các quy định về sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường, ngăn chặn các tác động tiêu cực, hồi phục các tổn thất, không ngừng cải thiện tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ môi trường bằng pháp luật là biện pháp hết sức quan trọng mỗi học sinh phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, tuyên truyền mọi người có ý thức và hành động bảo vệ môi trường. Vấn đề này được đưa vào giảng dạy ở một số trường Đại học và một số môn học trong trường phổ thông: Môn Địa lý, môn Sinh học, môn Hoá học… là những môn học có điều kiện để đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên, việc nghiên cứu để đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, các hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy thông qua môn Hoá học trong trường trung học cơ sở (THCS) là cần thiết, giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa, vai trò của môi trường : Cái nôi của sự sống, nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và đời sống và là nơi chứa đựng phế thải. Chính vì ý nghĩa, tầm quan trọng và những lý do trên tôi đã lựa chọn đề tài “Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS. 2 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS I.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng của nền giáo dục môi trường là phổ biến cho quần chúng, nâng cao dân trí, đặc biệt là các thầy giáo, học sinh từ mẫu giáo, tiểu học cho đến các bậc phổ thông rồi đến sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. với lực lượng này vừa học tập để tự nâng cao trình độ, vừa đóng vai trò tuyên truyền giáo dục quần chúng, vừa trực tiếp tham gia vào công việc xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Rõ ràng đây là một nhân tố quyết định cho sự thắng lợi thực thi nhiệm vụ chiến lược “Bảo vệ môi trường”. Vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính nhân văn, xã hội, cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Nó không những liên quan đến lĩnh vực kinh tế mà còn phụ thuộc vào cơ sở chính trị, văn hoá xã hội và pháp luật. Do đó giáo dục môi trường phải làm cho mọi người trong xã hội nhận thức đầy đủ về môi trường và nội dung bảo vệ môi trường, có ý thức và hành động đúng ở mọi lĩnh vực hoạt động và mọi cương vị công tác của mình. Trong khuôn khổ cho phép của đề tài tôi muốn đưa một số kiến thức về nội dung giáo dục, bảo vệ môi trường thông qua nhiệm vụ giảng dạy môn Hoá học lớp 8 ở trường THCS. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I. SỨ MỆNH CỦA GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I.1 Tầm quan trọng của môi trường Môi trường theo nghĩa rộng là tập hợp các yếu tố tự nhiên, xã hội, nhân tạo có quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau và qua đó ảnh hưởng đến cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của con người và giới tự nhiên. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trong quá trình phát triển , con người không chỉ khai thác, chế ngự, chinh phục thiên nhiên mà còn phải giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên, tạo lập môi trường nhân tạo phù hợp với nhu cầu của cuộc sống và sản xuất – dịch vụ, xây dựng mối 3 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS quan hệ cộng đồng xã hội tốt đẹp đảm bảo lợi ích lâu dài cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Môi trường có vai trò dặc biệt đối với sự sống và chất lượng cuộc sống của con người. Con người cần có không khí trong lành để thở, cần có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, cần có những điều kiện tự nhiên và cơ sở vật chất nhân tạo để sống, làm việc, nghỉ ngơi, cần có một môi trường văn hoá - xã hội lành mạnh, văn minh để hình thành và phát triển nhân cách, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần. Đối với từng quốc gia, dân tộc, những đặc trưng về môi trường gắn liền với vị trí và điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử và văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc trong cộng đồng thế giới. ý thức con người , các triết lý, đạo lý, hệ tư tưởng xã hội, không chỉ lấy cuộc sống con người làm đối tượng suy ngẫm mà chính môi trường sống của con người cũng là đối tượng suy ngẫm để hình thành những quan niệm, đạo lý về môi trường làm phong phú thêm ý thức hệ và các quan niệm của con người về môi trường. Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã kết hợp truyền thống văn hoá quý báu của dân tộc với tư tưởng tiến bộ của thời đại. Người sống giản dị, hoà mình với thiên nhiên. Người phát động phong trào “Tết trồng cây”, mở đầu cho phong trào trồng cây để giữ gìn và làm đẹp môi trường sống. Có thể nói việc xác định đúng đắn, khôn ngoan về vai trò và mối quan hệ của môi trường đối với cuộc sống con người, xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên, giữa con người với con người trong xã hội hướng đến yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững là một xu hướng phát triển chung của toàn nhân loại trong thời đại chúng ta. I.2. Những thách thức về môi trường trên thế giới và Việt Nam Bước vào thiên niên kỷ mới, nhân loại đang đứng trước những thuận lợi to lớn cho phát triển do những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại mang lại đồng thời cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, đặc biệt là những thách thức về môi trường. Báo cáo “Triển vọng môi trường toàn cầu 2000” của chương trình môi trường liên hợp quốc UNEP đã nêu rõ tính bức xúc của nhiều thách 4 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS thức môi trường và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn ngay các nguy cơ khủng hoảng môi trường. Những vấn đề ưu tiên về môi trường là: sự biến đổi khí hậu, suy giảm lượng và chất của tài nguyên nước, suy thoái đát, nạn phá rừng và sa mạc hoá bên cạnh các vấn đề nổi cộm khác như tình trạng ô nhiễm , suy giảm đa dạng sinh học. Là một bộ phận của cộng đồng thế giới, bước vào thế kỷ 21 với hiện trạng và xu hướng diễn biến môi trường trong nhiều năm qua nước ta cũng đang và sẽ phải đứng đầu với nhiều thách thức lớn về môi trường để phát triển bền vững quá trình CNH & HĐH. Quá trình CNH &HĐH thúc đẩy xu hướng đô thị hoá, mở rộng các hoạt động sản xuất – dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống và do đó đòi hỏi nhu cầu cao về năng lượng, nguyên liệu, các điều kiện thuận lợi về tự nhiên – xã hội đồng thời cũng làm tăng thêm nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ảnh hưởng của các vấn đề môi trường toàn cầu và quá trình toàn cầu hoá có tác động mạnh đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở nước ta như biến đổi khí hậu, an toàn và vệ sinh thực phẩm, các bệnh lây nhiễm… Trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng môi trường ở nước ta trong các năm gần đây và xu thế diễn biến môi trường trong thừ gian tới, báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2000 đã có 8 vấn đề môi trường cần ưu tiên giải quyết ở nước ta: - Tàn phá rừng tự nhiên, xuống cấp chất lượng rừng. - Suy giảm đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước. - Thoái hoá môi trường đất. - Ô nhiễm môi trường nước do do đô thị hoá và công nghiệp gây ra. - Ô nhiễm bụi, chì và khí SO 2 trong môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp. - Bão, lụt, lũ quét, hạn hán xảy ra nghiêm trọng. - Xử lý và thải bỏ chất thải rắn. - Nước sạch và vệ sinh nông thôn. 5 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Đây là những vấ đề gay cấn về môi trường ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới có liên quan trực tiếp đến mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế – xã hội trong đó cóa ngành giáo dục - đào tạo và tất cả các học sinh, sinh viên đang sống, lao động và học tập trên mọi miền của đất nước. II. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN II.1. Môi trường Môi trường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một môi trường. Môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện về hoá học, địa hình, kinh tế, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống, phát triển của từng cá nhân và của cả cộng đồng con người. Trong môi trường sống này luôn tồn tại sự tương tác giữa các thành phần vô sinh và hữu sinh. Về mặt địa vật lý trái đất được chia thành: - Thạch quyển hoặc môi trường đất bao gồm lớp vỏ trái đất có độ dầy 60 – 70 km dưới đáy đại dương trên phần lục địa và 2 – 8 km dưới đáy đại dương. Thành phần hoá học, tính chất vật lý của thạch quyển tương đối ổn định và ảnh hưởng lớn đến sự sống trên trái đất. - Thuỷ quyển hay môi trường nước là phần nước của trái đất bao gồm đại dương, sông, hồ, suối, nước dưới đất, băng tuyết và hơi nước. Thuỷ quyển đóng vai trò không thể thiếu được trong việc duy trì cuộc sống con người, sinh vật và cân bằng khí hậu toàn cầu. - Khí quyển hoặc môi trường không khí là lớp không khí tầng đối lưu bao quanh trái đất. Khí quyển đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống và quyết định tính chất khí hậu, thời tiết toàn trái đất. Về mặt sinh học: Trên trái đất có sinh quyển bao gồm các cơ thể sống, thuỷ quyển và khí quyển tạo thành môi trường sống của sinh vật. Sinh quyển gồm các thành phần hữu sinh và vô sinh có quan hệ chặt chẽ và tương tác phức tạp với nhau. Khác với các quyển vật chất vô sinh, trong sinh quyển ngoài vật chất, năng lượng còn 6 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS có thông tin với tác dụng duy trì cấu trúc và cơ chế tồn tại phát triển cùa các vật sống. Dạng thông tin phức tạp và phát triển cao nhất là trí tuệ con người, có tác dụng ngày càng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của trái đất. Các thành phần của môi trường không tồn tại ở trạng thái tĩnh mà luôn có sự chuyển hoá trong tự nhiên diễn ra theo chu trình và thông thường ở dạng cân bằng, gọi là sự cân bằng sinh thái. Chính sự cân bằng này đảm bảo cho sự sống trên trái đất phất triển ổn định, các chu trình phổ biến nhất trong tự nhiên là chu trình sinh - địa – hoá như chu trình Cacbon, chu trình Nitơ, chu trình Lưu huỳnh, chu trình Photpho…v v. Khi các chu trình này không giữ ở trạng thái cân bằng thì các sự cố về môi trường sẽ xảy ra, tác động đến sự tồn tại của con người và sinh vật ở một khu vực hoặc ở quy mô toàn cầu. II.2. Phát triển Phát triển là quá trình nâng cao đời sống về vật chất và đời sống tinh thần của con người bằng phát triển sản xuất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá. Phát triển là xu hướng tất yếu khách quan của mỗi cá nhân hoặc cộng đồng con người. Các mục tiêu này thường được cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu kinh tế như tổng sản phẩm xã hội, tổng thu nhập quốc dân, lương thực, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học, công nghệ…Những chỉ tiêu này được thực hiện nhờ các hoạt động phát triển như khai thác tài nguyên thiên nhiên “Than, dầu mỏ, khí đốt, quặng …”, sản xuất hàng hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ cần thiết cho con người. Các hoạt động phát triển này thường là nguyên nhân gây nên những sự sử dụng không hợp lý, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, làm suy thoái chất lượng môi trường. Đây chính là vấn đề môi trường mà khoa học môi trường có nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết. II. 3. Sự mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển. Môi trường là tổng hợp các điều kiện sống của con người, phát triển là quá trình sử dụng và phát triển các điều kiện đó. Môi trường và phát triển có quan hệ hữu cơ. Môi trường là địa bàn và đối tượng của phát triển. Phát triển là nguyên nhân tạo nên mọi biến đổi tích cực và tiêu cực đối với môi trường. 7 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Xung quanh chúng ta, ngày càng có nhiều bằng chứng về thiệt hại do hoạt động phát triển của con người gây ra ở nhiều khu vực của trái đất: Các ô nhiễm trong nước, không khí, đất và sinh vật, những sáo trộn lớn và không được mong muốn về cân bằng sinh thái, sinh quyển, phá huỷ và làm cạn kiệt các tài nguyên không tái tạo được và toàn bộ những mất mát gây thiệt hại cho thể chất, tinh thần và xã hội của con người trong môi trường nhân tạo, đặc biệt trong môi trường sống và làm việc … bảo vệ và cải thiện môi trường của con người là vấn đề lớn ảnh hưởng tới cuộc sống tốt đẹp của mọi quốc gia và phát triển kinh tế trên toàn thế giới, đó là khát khao khẩn cấp của các dân tộc trái đất và là nhiệm vụ của chính phủ. III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG III. 1. Đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là tính phong phú, muôn hình muôn vẻ của các loài sinh vật, các điều kiện sinh thái và nơi sống của chúng. Đa dạng hệ sinh thái tức là sự phong phú về các hệ sinh thái, mà một hệ sinh thái là một hệ thống động thái tổng hợp giữa các loài động thực vật và nơi sống cấu trúc nên hệ chức năng trong mối tương tác vật chất và năng lượng diễn ra một cách tự nhiên. Các quá trình vận động rất dễ bị phá vỡ bởi các hoạt động của con người,dẫn đến sự tồn vong của loài này hay loài khác trong hệ sinh thái. Các thành phần của hệ sinh thái: Các loài, các quần thể, quần xã, nơi sống đều có ý nghĩa lớn trong tính đa dạng và năng xuất. III. 2. Ý nghĩa tính đa dạng Tính đa dạng có ý nghĩa rất lờn đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Nguồn thức ăn của con người là từ sản phầm của các loài cây lương thực được trồng cấy trên các cánh đồng, các vùng bình nguyên, cao nguyên hoặc từ các loài cây sống trong tự nhiên. Thực phẩm cung cấp cho con người: từ những động vật nuôi hay những loài động vật hoang dã sống ngoài thiên nhiên. Ngoài ý nghĩa về mặt vật chất, năng lượng, tính đa dạng sinh học còn có ý nghĩa về mặt tinh thần. Vẻ đẹp thiên nhiên luôn mang lại cho con người một tinh thần sảng khoái, là nguồn cảm hứng của các tác giả văn học, thơ ca, hội hoạ, âm nhạc và phim ảnh. 8 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Các hệ sinh thái đảm bảo cho sự chu chuyển oxi và các nguyên tố cơ bản khác, kiềm chế sự sói mòn đất và bờ biển, điều tiết dòng chảy,duy trì tính ổn định và màu mỡ của đất đai… là cơ sở sinh tồn của sự sống trên trái đất. Những loài cây lương thực cần luôn luôn được bổ xung những tính di truyền mới lấy từ những loài có họ hàng thân thuộc sống hoang dại đã thích nghi với điều kiện sống mới của môi trường bằng cách lai giống để tránh tình trạng thoái hoá và giàm năng xuất. III. 3. Tính đa dạng trong thiên nhiên Thiên nhiên đã dành cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam hệ sinh thái phong phú : Các loài động vật, tài nguyên di truyền, còn gọi là đa dạng sinh học. Các kết quả điều tra khảo sát cho thấy: chúng ta có khoảng 9 triệu ha rừng, có khoảng 12.000 loài thực vật (đã định tên được 7000 loài), 800 loài chim, 275 loài thú,180 loài bò sát, 2470 loái cá, 5500 loài côn trùng… Tính độc đáo của đa dạng sinh học khá cao: 10% số loài chim, cá và thú đã tìm được ở Việt Nam, 40% số loài thực vật thuộc loại đặc hữu ngoài nước ta không còn thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sự đa dạng sinh học là nguồn lợi kinh tế của đất nước. Ước tính mỗi năm các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đem lại cho đất nước ta 2 tỷ USD. Song nguồn cung cấp từ tự nhiên này không phải là bất tận. Đất nước ta dẫu không muốn cũng đã phải gánh chịu binh lửa, sự gia tăng dân số, diện tích rừng bị thu hẹp (mỗi năm khai thác và nạn cháy rừng mất khoảng 20 – 30 nghìn ha). Sự sai khác bừa bãi tài nguyên biển ( sản phẩm ngư nghiệp 1 triệu tấn/năm bằng nhiều phương pháp như lưới, thuốc nổ, điện một chiều cao thế…) và áp dụng rộng rãi hàng loạt các giống mới trong nông nghiệp cũng là nguyên nhân dẫn tới sự thu hẹp hoặc làm mất đi các hệ sinh thái, đe doạ, huỷ diệt (10% loài chim, 21% loài bò sát, 28% loài thú dùng làm dược liệu, món ăn đặc sản). Sự tuyệt chủng của một số loài đồng nghĩa với sự mất mát nguồn tài nghuyên di truyền quí báu. Tốc độ suy giảm đa dạng sinh học của ta nhanh hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Sự Huỷ diệt, thu hẹp các hệ sinh thái đa dạng của Việt Nam, có ảnh hưởng sống còn đến sự phát triển sống còn của đất nước. Nếu tình trạng suy giảm đa dạng sinh học còn tiếp tục tăng nhanh như hiện nay, thì những tai hoạ mà chúng ta phải gánh 9 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS chịu từ tự nhiên là tất yếu. Song để trả cho thiên nhiên sự đa dạng phong phú là công việc không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Chính phủ cần có những kế hoạch liên tiếp trong nhiều năm, kết hợp với những việc làm cấp bách ngăn chặn kịp thời sự suy thoái gia tăng của đa dạng sinh học. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt nam IV. TÍNH CẤP THIẾT CỦA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Vấn đề môi trường hiện nay là một trong những vấn đề nóng bỏng. Nó đã và đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết và được quan tâm đặc biệt không chỉ ở nước ta mà trên toàn thế giới. Trong khoảng hơn 30 năm trở lại đây do sự phát triển kinh tế ồ ạt, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật và sự gia tăng dân số quá nhanh trên thế giới, thêm vào đó là sự phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hoá và sự phát triển “quá nóng” nền kinh tế của một số nước làm cho cường độ khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng nhiều dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên, sự mất cân bằng sinh thái làm cho môi trường sống lâm vào tình trạng khủng hoảng trên toàn cầu. Đối với nước ta vấn đề BVMT đang ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm thông qua các chủ trương và chính sách về BVMT vad GDMT. Nghị quyết Hội nghi Trung ương 2 khoá VIII của Đảng (1996) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá một lần nữa khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy việc dưa nội dung GDMT và BVMT vào nhà trường là thực hiện yêu cầu trên. Chỉ thị 36CT/TƯ ngày 25/6/1998 của Ban chấp hành TƯ Đảng về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đã nhấn mạnh giải pháp: “Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen nếp sống và các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường trongt đó cần đưa các nôi dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bài trong hệ thống giáo dục quốc dân: 10 [...]... DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN HOÁ HỌC 8 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG IV.1 Nôi dung các kiến thức bảo vệ môi trường được đưa vào chương trình hoá học 8 như sau: Nội dung bảo vệ môi Mục tiêu Kiến thức bộ môn trường 1 bảo vệ không khí - Làm cho học sinh hiểu Chương Oxi – sự cháy tránh ô nhiễm được nguồn gốc của sự ô nhiễm không khí, từ 27 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS đó có ý thức bảo vệ môi. .. biết của học sinh về hoá học môi trường và sau khi đã dạy những bài có nội dung gắn liền với giáo dục bảo vệ môi trường, tôi đã tổ chức kiểm tra một bài viết với thời gian 45 phút về kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường II.3 Phương pháp đánh giá chất lượng câu hỏi giáo giáo dục hoá học môi trường bao gồm các bước sau - Chấm bài cho điểm 31 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS -... 20 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS II.1.5 Đảm bảo tính bền vững của giáo dục môi trường Giáo dục môi trường cần được thực hiện phù hợp với các su hưỡng và phương pháp giáo dục hiện đại, phải lôi cuốn các nhà lãnh đạo, các nhà quản lí giáo dục mọi cách, giáo viên, học sinh các bậc cha mẹ học sinh và các thành viên trong cộng đồng Tổ chức GDMT bằng chính các hoạt động do học. .. đề bảo vệ môi trường đã được đặt ra một cáh nghiêm túc được nghiên cứu để tích hợp vào chương trình dạy học ở các trường phổ thông nhưng với mức độ hạn chế Đầu thập kỉ 80 , trong quá trình triển khai giáo dục và cải 21 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS cách sách giáo khoa, các cơ quan chỉ đạo và nghiên cứu của bộ Giáo dục đã bước đầu nêu ra định hướng về GDMT trong trường học, ... NO2 … ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người như SO2 , NO2 gây hiện tượng mưa axit; SO2, NO, NO2 gây hiện tượng khói quang hoá Từ đó các em ý thức trong mọi hoạt động của mình và biết cách bảo vệ môI trường không khí BÀI 2: SỰ OXI HOÁ, PHẢN ỨNG HOÁ HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI 28 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Giáo viên: Trong bài này ta sẽ tìm hiểu những ứng dụng quan trọng... dục môi trương là nhiệm vụ cảu các trường phổ thông dưới sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước, của bộ GD&ĐT, sự chỉ 19 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS đạo tổ chức và quản lý trực tiếp của các cấp quản lý giáo dục địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ Bộ ngành có liên quan II.1.2 Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông cần thực hiện theo nguyên tắc vì môi trường, về môi. .. tác hại cho môi trường - Câu hỏi 4: Hầu hết các em không trả lời được hoặc chỉ trả lời được 1 trong 3 ý hỏi - Câu hỏi 5 và câu hỏi 6: Số các em trả lời đúng có khá hơn 34 Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Tóm lại: Do công tác giáo dục bảo vệ môi trường được đưa vào giảng dạy trong nhà trường THCS còn ít nên nhìn chung các em học sinh có những hiểu biết về hóa học môi trường còn.. .Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993 đã thể chế hoá một bước các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và ngành giáo dục về BVMT Điều 4 của Luật BVMT quy định “ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kién thức khoa học. .. NGHIỆM Trên cơ sở những nội dung đã đề xuất tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm giải quyết những vấn đề sau: - Bước đầu thực hiện đưa một số nội dung giáo dục hoá học môi trường vào một số bài giảng háo học 8 ở trường THCS nhằm giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về hoá học môi trường, về ảnh hưởng của hoá học đối với môi trường, sức khoẻ của con người và có ý thức bảo vệ môi trường - Bước... tiện để giáo dục môi trường II.1.3 Đảm bảo các điều kiện các hình thức phù hợp về môi trường cho tất cả học sinh ở tất cả các cấp học bậc học trong giáo dục phổ thông Nôi dung giáo dục môi trường được lồng ghép vào những môn học của chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khoa, tiến hành trong và ngoài nhà trường Bảo đảm sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các nội dung giáo dục môi trường với . hội. Vì vậy việc dưa nội dung GDMT và BVMT vào nhà trường là thực hiện yêu cầu trên. Chỉ thị 36CT/TƯ ngày 25/6/19 98 của Ban chấp hành TƯ Đảng về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp. ngành giáo dục về BVMT. Điều 4 của Luật BVMT quy định “ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kién thức khoa học và luật pháp. hoảng trên toàn cầu. Đối với nước ta vấn đề BVMT đang ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm thông qua các chủ trương và chính sách về BVMT vad GDMT. Nghị quyết Hội nghi Trung ương 2 khoá VIII

Ngày đăng: 04/10/2014, 09:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. MỞ ĐẦU

    • I.1 Lý do chọn đề tài

    • I.2 Đối tượng nghiên cứu

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan