SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn hoá học 8 ở trường thcs

43 2K 5
SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn hoá học 8 ở trường thcs

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS I. Mở đầu I.1 Lý do chọn đề tài Hiện nay môi trờng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng suy thoái. Môi trờng Việt Nam phong phú và đa dạng nhng rất hẹp và dân số ngày càng đông nên sự tác động của con ngời tới môi trờng ngày càng mạnh mẽ. Khai thác và phá huỷ rừng đã làm giảm mức độ đa dạng sinh học. Quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều xí nghiệp lớn nhỏ đang tận lực khai thác môi trờng. Các môi trờng không khí, đất, nớc nhất là ở gần các khu công nghiệp ngày càng bị ô nhiễm nặng. Mặt khác nạn cháy rừng đã phá huỷ môi tr- ờng sinh thái, ảnh hởng không nhỏ đến môi trờng. Có thể nói môi trờng là một vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Môi trờng là một khoa học đa ngành, nó đòi hỏi không chỉ riêng các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc, mà còn cần thiết cho mọi ngời, mọi tầng lớp trong xã hội, trẻ, già, trai gái phải hiểu đầy đủ cơ sở khoa học của nó, để bảo vệ và xử lý một cách khoa học văn minh, bởi lẽ trái đất là cái nôi sinh thành và phát triển của con ngời. Trong mấy chục năm trở lại đây do sự phát triển kinh tế ào ạt dới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và sự gia tăng dân số quá nhanh làm cho môi trờng bị biến đổi cha từng thấy. Nhiều nguồn tài nguyên bị vắt kiệt, nhiều nguồn sinh thái bị phá huỷ mạnh, nhiều cân bằng trong tự nhiên bị rối loạn. Môi trờng bị lâm vào nguy cơ khủng hoảng toàn cầu, trở thành nguy cơ thực sự đối với cuộc sống hiện tại và sự tồn vong của xã hội trong tơng lai. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã và đang phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan Xây dựng và hoàn thiện văn bản chiến lợc phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam đến năm 2010 đáp ứng yêu cầu phát triển GD &ĐT nớc ta trong thời kỳ CNH HĐH. Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo xây dựng chiến lợc GD & ĐT là phát triển GD & ĐT gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, những tiến bộ KH CN và củng cố quốc phòng, an ninh trong đó có vấn đề bảo vệ môi trờng và phát triển bền vững. Chỉ Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 1 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS thị 36/CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ơng Đảng ngày 25/4/1998 về tăng cờng công tác bảo vệ môi trờng trong thời kỳ CNH HĐH đất nớc đã nhấn mạnh những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trờng là Đa nội dung bảo vệ môi trờng vào chơng trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống GDQD. Với tinh thần đó giáo dục môi trờng và bảo vệ môi trờng là một nhiệm vụ, một nội dung quan trọng của công tác giáo dục Đào tạo ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay và việc xây dựng chiến lợc giáo dục môi trờng và bảo vệ môi trờng trở thành một bộ phận cấu thành chiến lợc phát triển giáo dục - đào tạo nói chung ở nớc ta giai đoạn 2001 2010 trở thành một yêu cầu cấp bách. Luật bảo vệ môi trờng của Việt nam đã đợc Quốc hội ban hầnh thông qua ngày 27/12/1993 và Chủ Tịch Nớc đã ký sắc lệnh công bố ngày 10/1/1994, nêu lên những quy định tập chung vào các vấn đề sau: Bảo vệ những thành phần cơ bản của môi trờng, bảo vệ môi trờng tổng hợp tại các khu vực khác nhau, phòng chống ô nhiễm và tai biến môi trờng. Luật bảo vệ môi trờng bao gồm các quy định về sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trờng, ngăn chặn các tác động tiêu cực, hồi phục các tổn thất, không ngừng cải thiện tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và chất lợng môi trờng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ môi trờng bằng pháp luật là biện pháp hết sức quan trọng mỗi học sinh phải có trách nhiệm bảo vệ môi trờng, tuyên truyền mọi ngời có ý thức và hành động bảo vệ môi trờng. Vấn đề này đợc đa vào giảng dạy ở một số trờng Đại học và một số môn học trong trờng phổ thông: Môn Địa lý, môn Sinh học, môn Hoá học là những môn học có điều kiện để đ a giáo dục bảo vệ môi trờng vào trong chơng trình phổ thông. Tuy nhiên, việc nghiên cứu để đa nội dung giáo dục bảo vệ môi trờng, các hình thức tổ chức, phơng pháp giảng dạy thông qua môn Hoá học trong trờng trung học cơ sở (THCS) là cần thiết, giúp học sinh nhận thức đợc ý nghĩa, vai trò của môi trờng : Cái nôi của sự sống, nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và đời sống và là nơi chứa đựng phế thải. Chính vì ý Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 2 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS nghĩa, tầm quan trọng và những lý do trên tôi đã lựa chọn đề tài Giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn Hoá học 8 ở trờng THCS . I.2 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng của nền giáo dục môi trờng là phổ biến cho quần chúng, nâng cao dân trí, đặc biệt là các thầy giáo, học sinh từ mẫu giáo, tiểu học cho đến các bậc phổ thông rồi đến sinh viên các trờng Đại học, Cao đẳng. với lực lợng này vừa học tập để tự nâng cao trình độ, vừa đóng vai trò tuyên truyền giáo dục quần chúng, vừa trực tiếp tham gia vào công việc xử lý ô nhiễm môi trờng, bảo vệ môi trờng. Rõ ràng đây là một nhân tố quyết định cho sự thắng lợi thực thi nhiệm vụ chiến lợc Bảo vệ môi trờng. Vấn đề bảo vệ môi trờng là vấn đề mang tính nhân văn, xã hội, cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Nó không những liên quan đến lĩnh vực kinh tế mà còn phụ thuộc vào cơ sở chính trị, văn hoá xã hội và pháp luật. Do đó giáo dục môi trờng phải làm cho mọi ngời trong xã hội nhận thức đầy đủ về môi trờng và nội dung bảo vệ môi trờng, có ý thức và hành động đúng ở mọi lĩnh vực hoạt động và mọi cơng vị công tác của mình. Trong khuôn khổ cho phép của đề tài tôi muốn đa một số kiến thức về nội dung giáo dục, bảo vệ môi trờng thông qua nhiệm vụ giảng dạy môn Hoá học lớp 8 ở trờng THCS. I.3 Nhiệm vụ của đề tài Từ những mục đích, yêu cầu trên đề tài nghiên cứu gồm những nhiệm vụ sau: I.3.1 Tìm hiểu những vấn đề cơ bản, những nguyên lý cơ sở khoa học môi trờng, là nền tảng của công việc nâng cao dân trí. I.3.2 Xây dựng hệ thống nội dung các kiến thức về giáo dục môi trờng qua môn Hoá học 8 ở trờng THCS. I.3.3 Đa ra hình thức và phơng pháp tổ chức giáo dục bảo vệ môi trờng qua giảng dạy môn Hoá Học 8 cho học sinh THCS. I.4 Giả thuyết khoa học Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về hoá học môi trờng sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trơng cho học sinh phổ thông. Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 3 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS I.5 Phơng pháp nghiên cứu Để đảm bảo cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đã nêu trên tôi chọn các phơng pháp nghiên cứu sau: - Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu, tạp chí về cơ sở khoa học môi trờng, phân tích môi trờng, hoá môi trờng - Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu tình hình giảng dạy nội dung giáo dục môi trờng thông qua môn hoá học 8. Xác lập hệ thống tri thức về giáo dục môi trờng thông qua chơng trình môn hoá học 8 ở trờng THCS, từ đó tự tìm ra phơng thức thích hợp để làm nhiệm vụ giáo dục môi trờng. I.6 Những điểm mới của đề tài - Xác định đợc hệ thống kiến thức giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn Hoá học ở trờng THCS. - Đa ra phơng thức và phơng pháp giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn hoá học 8 ở trờng THCS. Chơng I: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài I. Sứ mệnh của giáo dục môI trờng và bảo vệ môI trờng I.1 Tầm quan trọng của môi trờng Môi trờng theo nghĩa rộng là tập hợp các yếu tố tự nhiên, xã hội, nhân tạo có quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau và qua đó ảnh hởng đến cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của con ngời và giới tự nhiên. Môi trờng có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của đất nớc. Trong quá trình phát triển , con ngời không chỉ khai thác, chế ngự, chinh phục thiên nhiên mà còn phải giữ gìn và bảo vệ môi trờng tự nhiên, tạo Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 4 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS lập môi trờng nhân tạo phù hợp với nhu cầu của cuộc sống và sản xuất dịch vụ, xây dựng mối quan hệ cộng đồng xã hội tốt đẹp đảm bảo lợi ích lâu dài cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Môi trờng có vai trò dặc biệt đối với sự sống và chất lợng cuộc sống của con ngời. Con ngời cần có không khí trong lành để thở, cần có nớc sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, cần có những điều kiện tự nhiên và cơ sở vật chất nhân tạo để sống, làm việc, nghỉ ngơi, cần có một môi trờng văn hoá - xã hội lành mạnh, văn minh để hình thành và phát triển nhân cách, nâng cao chất l- ợng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần. Đối với từng quốc gia, dân tộc, những đặc trng về môi trờng gắn liền với vị trí và điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử và văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc trong cộng đồng thế giới. ý thức con ngời , các triết lý, đạo lý, hệ t tởng xã hội, không chỉ lấy cuộc sống con ngời làm đối tợng suy ngẫm mà chính môi trờng sống của con ngời cũng là đối tợng suy ngẫm để hình thành những quan niệm, đạo lý về môi trờng làm phong phú thêm ý thức hệ và các quan niệm của con ngời về môi trờng. Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã kết hợp truyền thống văn hoá quý báu của dân tộc với t tởng tiến bộ của thời đại. Ngời sống giản dị, hoà mình với thiên nhiên. Ngời phát động phong trào Tết trồng cây, mở đầu cho phong trào trồng cây để giữ gìn và làm đẹp môi trờng sống. Có thể nói việc xác định đúng đắn, khôn ngoan về vai trò và mối quan hệ của môi trờng đối với cuộc sống con ngời, xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa con ngời và tự nhiên, giữa con ngời với con ngời trong xã hội hớng đến yêu cầu nâng cao chất lợng cuộc sống và phát triển bền vững là một xu hớng phát triển chung của toàn nhân loại trong thời đại chúng ta. I.2. Những thách thức về môi trờng trên thế giới và Việt Nam Bớc vào thiên niên k mới, nhân loại đang đứng trớc những thuận lợi to lớn cho phát triển do những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại mang lại đồng thời cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 5 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS to lớn, đặc biệt là những thách thức về môi trờng. Báo cáo Triển vọng môi tr- ờng toàn cầu 2000 của chơng trình môi trờng liên hợp quốc UNEP đã nêu rõ tính bức xúc của nhiều thách thức môi trờng và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn ngay các nguy cơ khủng hoảng môi trờng. Những vấn đề u tiên về môi trờng là: sự biến đổi khí hậu, suy giảm lợng và chất của tài nguyên nớc, suy thoái đát, nạn phá rừng và sa mạc hoá bên cạnh các vấn đề nổi cộm khác nh tình trạng ô nhiễm , suy giảm đa dạng sinh học. Là một bộ phận của cộng đồng thế giới, bớc vào thế kỷ 21 với hiện trạng và xu hớng diễn biến môi trờng trong nhiều năm qua nớc ta cũng đang và sẽ phải đứng đầu với nhiều thách thức lớn về môi trờng để phát triển bền vững quá trình CNH & HĐH. Quá trình CNH &HĐH thúc đẩy xu hớng đô thị hoá, mở rộng các hoạt động sản xuất dịch vụ, nâng cao chất lợng cuộc sống và do đó đòi hỏi nhu cầu cao về năng lợng, nguyên liệu, các điều kiện thuận lợi về tự nhiên xã hội đồng thời cũng làm tăng thêm nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. ảnh hởng của các vấn đề môi trờng toàn cầu và quá trình toàn cầu hoá có tác động mạnh đến vấn đề môi trờng và phát triển bền vững ở nớc ta nh biến đổi khí hậu, an toàn và vệ sinh thực phẩm, các bệnh lây nhiễm Trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng môi trờng ở nớc ta trong các năm gần đây và xu thế diễn biến môi trờng trong thừ gian tới, báo cáo hiện trạng môi trờng Việt Nam năm 2000 đã có 8 vấn đề môi trờng cần u tiên giải quyết ở nớc ta: - Tàn phá rừng tự nhiên, xuống cấp chất lợng rừng. - Suy giảm đa dạng sinh học trên cạn và dới nớc. - Thoái hoá môi trờng đất. - Ô nhiễm môi trờng nớc do do đô thị hoá và công nghiệp gây ra. - Ô nhiễm bụi, chì và khí SO 2 trong môi trờng không khí đô thị và khu công nghiệp. - Bão, lụt, lũ quét, hạn hán xảy ra nghiêm trọng. - Xử lý và thải bỏ chất thải rắn. Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 6 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS - Nớc sạch và vệ sinh nông thôn. Đây là những vấ đề gay cấn về môi trờng ở nớc ta hiện nay và trong thời gian tới có liên quan trực tiếp đến mọi ngời dân, mọi tổ chức kinh tế xã hội trong đó cóa ngành giáo dục - đào tạo và tất cả các học sinh, sinh viên đang sống, lao động và học tập trên mọi miền của đất nớc. II. Môi trờng và phát triển II.1. Môi trờng Môi trờng là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một môi trờng. Môi trờng sống của con ngời là tổng hợp các điều kiện về hoá học, địa hình, kinh tế, xã hội bao quanh và có ảnh hởng tới sự sống, phát triển của từng cá nhân và của cả cộng đồng con ngời. Trong môi trờng sống này luôn tồn tại sự tơng tác giữa các thành phần vô sinh và hữu sinh. Về mặt địa vật lý trái đất đợc chia thành: - Thạch quyển hoặc môi trờng đất bao gồm lớp vỏ trái đất có độ dầy 60 70 km dới đáy đại dơng trên phần lục địa và 2 8 km dới đáy đại dơng. Thành phần hoá học, tính chất vật lý của thạch quyển tơng đối ổn định và ảnh h- ởng lớn đến sự sống trên trái đất. - Thuỷ quyển hay môi trờng nớc là phần nớc của trái đất bao gồm đại d- ơng, sông, hồ, suối, nớc dới đất, băng tuyết và hơi nớc. Thuỷ quyển đóng vai trò không thể thiếu đợc trong việc duy trì cuộc sống con ngời, sinh vật và cân bằng khí hậu toàn cầu. - Khí quyển hoặc môi trờng không khí là lớp không khí tầng đối lu bao quanh trái đất. Khí quyển đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống và quyết định tính chất khí hậu, thời tiết toàn trái đất. Về mặt sinh học: Trên trái đất có sinh quyển bao gồm các cơ thể sống, thuỷ quyển và khí quyển tạo thành môi trờng sống của sinh vật. Sinh quyển gồm các thành phần hữu sinh và vô sinh có quan hệ chặt chẽ và tơng tác phức tạp với Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 7 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS nhau. Khác với các quyển vật chất vô sinh, trong sinh quyển ngoài vật chất, năng lợng còn có thông tin với tác dụng duy trì cấu trúc và cơ chế tồn tại phát triển cùa các vật sống. Dạng thông tin phức tạp và phát triển cao nhất là trí tuệ con ngời, có tác dụng ngày càng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của trái đất. Các thành phần của môi trờng không tồn tại ở trạng thái tĩnh mà luôn có sự chuyển hoá trong tự nhiên diễn ra theo chu trình và thông thờng ở dạng cân bằng, gọi là sự cân bằng sinh thái. Chính sự cân bằng này đảm bảo cho sự sống trên trái đất phất triển ổn định, các chu trình phổ biến nhất trong tự nhiên là chu trình sinh - địa hoá nh chu trình Cacbon, chu trình Nitơ, chu trình Lu huỳnh, chu trình Photpho v v. Khi các chu trình này không giữ ở trạng thái cân bằng thì các sự cố về môi trờng sẽ xảy ra, tác động đến sự tồn tại của con ngời và sinh vật ở một khu vực hoặc ở quy mô toàn cầu. II.2. Phát triển Phát triển là quá trình nâng cao đời sống về vật chất và đời sống tinh thần của con ngời bằng phát triển sản xuất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất l- ợng hoạt động văn hoá. Phát triển là xu hớng tất yếu khách quan của mỗi cá nhân hoặc cộng đồng con ngời. Các mục tiêu này thờng đợc cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu kinh tế nh tổng sản phẩm xã hội, tổng thu nhập quốc dân, lơng thực, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học, công nghệ Những chỉ tiêu này đ ợc thực hiện nhờ các hoạt động phát triển nh khai thác tài nguyên thiên nhiên Than, dầu mỏ, khí đốt, quặng , sản xuất hàng hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ cần thiết cho con ngời. Các hoạt động phát triển này thờng là nguyên nhân gây nên những sự sử dụng không hợp lý, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, làm suy thoái chất lợng môi trờng. Đây chính là vấn đề môi trờng mà khoa học môi trờng có nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết. Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 8 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS II. 3. Sự mâu thuẫn giữa môi trờng và phát triển. Môi trờng là tổng hợp các điều kiện sống của con ngời, phát triển là quá trình sử dụng và phát triển các điều kiện đó. Môi trờng và phát triển có quan hệ hữu cơ. Môi trờng là địa bàn và đối tợng của phát triển. Phát triển là nguyên nhân tạo nên mọi biến đổi tích cực và tiêu cực đối với môi trờng. Xung quanh chúng ta, ngày càng có nhiều bằng chứng về thiệt hại do hoạt động phát triển của con ngời gây ra ở nhiều khu vực của trái đất: Các ô nhiễm trong nớc, không khí, đất và sinh vật, những sáo trộn lớn và không đợc mong muốn về cân bằng sinh thái, sinh quyển, phá huỷ và làm cạn kiệt các tài nguyên không tái tạo đợc và toàn bộ những mất mát gây thiệt hại cho thể chất, tinh thần và xã hội của con ngời trong môi trờng nhân tạo, đặc biệt trong môi tr- ờng sống và làm việc bảo vệ và cải thiện môi tr ờng của con ngời là vấn đề lớn ảnh hởng tới cuộc sống tốt đẹp của mọi quốc gia và phát triển kinh tế trên toàn thế giới, đó là khát khao khẩn cấp của các dân tộc trái đất và là nhiệm vụ của chính phủ. III. Đa dạng sinh học với mục tiêu phát triển bền vững III. 1. Đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là tính phong phú, muôn hình muôn vẻ của các loài sinh vật, các điều kiện sinh thái và nơi sống của chúng. Đa dạng hệ sinh thái tức là sự phong phú về các hệ sinh thái, mà một hệ sinh thái là một hệ thống động thái tổng hợp giữa các loài động thực vật và nơi sống cấu trúc nên hệ chức năng trong mối tơng tác vật chất và năng lợng diễn ra một cách tự nhiên. Các quá trình vận động rất dễ bị phá vỡ bởi các hoạt động của con ngời,dẫn đến sự tồn vong của loài này hay loài khác trong hệ sinh thái. Các thành phần của hệ sinh thái: Các loài, các quần thể, quần xã, nơi sống đều có ý nghĩa lớn trong tính đa dạng và năng xuất. Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 9 GIO DC BO V MễI TRNG QUA MễN HO HC 8 TRNG THCS III. 2. ý nghĩa tính đa dạng Tính đa dạng có ý nghĩa rất lờn đối với cuộc sống hàng ngày của con ngời. Nguồn thức ăn của con ngời là từ sản phầm của các loài cây lơng thực đợc trồng cấy trên các cánh đồng, các vùng bình nguyên, cao nguyên hoặc từ các loài cây sống trong tự nhiên. Thực phẩm cung cấp cho con ngời: từ những động vật nuôi hay những loài động vật hoang dã sống ngoài thiên nhiên. Ngoài ý nghĩa về mặt vật chất, năng lợng, tính đa dạng sinh học còn có ý nghĩa về mặt tinh thần. Vẻ đẹp thiên nhiên luôn mang lại cho con ngời một tinh thần sảng khoái, là nguồn cảm hứng của các tác giả văn học, thơ ca, hội hoạ, âm nhạc và phim ảnh. Các hệ sinh thái đảm bảo cho sự chu chuyển oxi và các nguyên tố cơ bản khác, kiềm chế sự sói mòn đất và bờ biển, điều tiết dòng chảy,duy trì tính ổn định và màu mỡ của đất đai là cơ sở sinh tồn của sự sống trên trái đất. Những loài cây lơng thực cần luôn luôn đợc bổ xung những tính di truyền mới lấy từ những loài có họ hàng thân thuộc sống hoang dại đã thích nghi với điều kiện sống mới của môi trờng bằng cách lai giống để tránh tình trạng thoái hoá và giàm năng xuất. III. 3. Tính đa dạng trong thiên nhiên Thiên nhiên đã dành cho đất nớc Việt Nam, con ngời Việt Nam hệ sinh thái phong phú : Các loài động vật, tài nguyên di truyền, còn gọi là đa dạng sinh học. Các kết quả điều tra khảo sát cho thấy: chúng ta có khoảng 9 triệu ha rừng, có khoảng 12.000 loài thực vật (đã định tên đợc 7000 loài), 800 loài chim, 275 loài thú,180 loài bò sát, 2470 loái cá, 5500 loài côn trùng Tính độc đáo của đa dạng sinh học khá cao: 10% số loài chim, cá và thú đã tìm đợc ở Việt Nam, 40% số loài thực vật thuộc loại đặc hữu ngoài nớc ta không còn thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sự đa dạng sinh học là nguồn lợi kinh tế của đất nớc. Ước tính mỗi năm các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đem lại cho đất nớc ta 2 tỷ USD. Song nguồn cung cấp từ tự nhiên này không phải là bất tận. Đất nớc ta dẫu Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn 10 [...]... việc bảo vệ tầng ozon? IV Phơng pháp giáo dục môi trờng qua môn hoá học 8 ở trờng phổ thông IV.1 Nôi dung các kiến thức bảo vệ môi trờng đợc đa vào chơng trình hoá học 8 nh sau: Nội dung bảo vệ môi tr- Mục tiêu Kiến thức bộ môn ờng 1 bảo vệ không khí - Làm cho học sinh hiểu Chơng Oxi sự cháy tránh ô nhiễm đợc nguồn gốc của sự ô nhiễm không khí, từ đó có ý thức bảo vệ môi tr- ờng khí quyển 2 Bảo vệ các... nghiệm ở trờng THCS Đoàn Đào Phù Cừ Hng yên II.2 Tổ chức kiểm tra học sinh Bớc đầu tôi tiến hành điều tra hiểu biết của học sinh về hoá học môi trờng và sau khi đã dạy những bài có nội dung gắn liền với giáo dục bảo vệ môi trờng, tôi đã tổ chức kiểm tra một bài viết với thời gian 45 phút về kiến thức giáo dục bảo vệ môi trờng II.3 Phơng pháp đánh giá chất lợng câu hỏi giáo giáo dục hoá học môi trờng... của con ngời đến môi trờng, giáo dục học sinh ý thức bào vệ môi trờng Đối với giáo dục trung học : Trang bị kiến thức về sinh thái học, mối quan hệ giữa con ngời với thiên nhiên , biết cách ứng xử tích cực với môi trờng xung quanh Bộ Giáo dục và đào tạo đã có quyết định số 3 288 /QĐ - BGD và DDT HKCN ngày 2/10/19 98 phê duyệt và ban hành các văn bản về chính sách và chiến lợc Giáo dục môi trờng trong... ngành liên quan, tổ chức kinh tế xã hội, các cấp chính quyền địa phơng và cộng đồng dân c II.2 Giáo dục môi trờng ở các bậc học II.2.1 GDMT ở bậc học mầm non ở bậc học mầm non từ năm 1 985 , các trờng đã tổ chức biên soạn thử nghiệm tài liệu giáo dục môi trờng theo phơng thức lồng ghép, tích hợp vào các môn học hoặc chuyển thành các môn riêng: Làm quen với môi trờng xung quanh II.2.2 GDMT ở bậc học phổ... MễN HO HC 8 TRNG THCS Thực nghiệm s phạm I Mục đích yêu cầu thực nghiệm Trên cơ sở những nội dung đã đề xuất tôi đã tiến hành thực nghiệm s phạm nhằm giải quyết những vấn đề sau: - Bớc đầu thực hiện đa một số nội dung giáo dục hoá học môi trờng vào một số bài giảng háo học 8 ở trờng THCS nhằm giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về hoá học môi trờng, về ảnh hởng của hoá học đối với môi trờng,... phơng tiện để giáo dục môi trờng II.1.3 Đảm bảo các điều kiện các hình thức phù hợp về môi trờng cho tất cả học sinh ở tất cả các cấp học bậc học trong giáo dục phổ thông Nôi dung giáo dục môi trờng đợc lồng ghép vào những môn học của chơng trình chính khóa và các hoạt động ngoại khoa, tiến hành trong và ngoài nhà trờng Bảo đảm sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các nội dung giáo dục môi trờng với... ngày 25/6/19 98 của Ban chấp hành TƯ Đảng về tăng cờng công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc đã nhấn mạnh giải pháp: Thờng xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen nếp sống và các phong trào quần chúng bảo vệ môi trờng trongt đó cần đa các nôi dung bảo vệ môi trờng vào chơng trình giáo dục của tất cả các bài trong hệ thống giáo dục quốc dân: Luật Bảo vệ môi trờng đợc... thông qua ngày 27/12/1993 đã thể chế hoá một bớc các chủ trơng chính sách của Đảng, nhà nớc và ngành giáo dục về BVMT Điều 4 của Luật BVMT quy định Nhà nớc có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kién thức khoa học và luật pháp bảo vệ môi trờng Luật Bảo vệ môi trờng là cơ sở và hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai các hoạt động giáo. .. các nội dung khác có liên quan nh giáo dục dân số, pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội II.1.4 Thực hiện giáo dục môi trờng ở nhà trờng phổ thông phù hợp với đặc trng địa lí sinh thái của môi trờng địa phơng Những vấn đề trọng tâm của giáo dục môi trờng phải liên quan trực tiếp đến môi trờng địa phơng và trên cơ sở đó mở rộng sự hiểu biết, quan tâm của họpc sinh đến vấn đề môi trờng quốc gia, khu... vực và quốc tế II.1.5 Đảm bảo tính bền vững của giáo dục môi trờng Giáo dục môi trờng cần đợc thực hiện phù hợp với các su hỡng và phơng pháp giáo dục hiện đại, phải lôi cuốn các nhà lãnh đạo, các nhà quản lí giáo dục mọi cách, giáo viên, học sinh các bậc cha mẹ học sinh và các thành viên trong cộng đồng Tổ chức GDMT bằng chính các hoạt động do học sinh thực hiện dới Doón ỡnh T THCS on o- Phự C- Hng Yờn . kiến thức giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn Hoá học ở trờng THCS. - Đa ra phơng thức và phơng pháp giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn hoá học 8 ở trờng THCS. Chơng I: Tổng quan cơ sở lý luận. chức giáo dục bảo vệ môi trờng qua giảng dạy môn Hoá Học 8 cho học sinh THCS. I.4 Giả thuyết khoa học Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về hoá học môi trờng sẽ nâng cao ý thức bảo vệ. HC 8 TRNG THCS nghĩa, tầm quan trọng và những lý do trên tôi đã lựa chọn đề tài Giáo dục bảo vệ môi trờng qua môn Hoá học 8 ở trờng THCS . I.2 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng của nền giáo dục môi

Ngày đăng: 21/12/2014, 19:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Mở đầu

  • I.1 Lý do chọn đề tài

  • I.2 Đối tượng nghiên cứu

  • I.3 Nhiệm vụ của đề tài

  • I.4 Giả thuyết khoa học

  • I.5 Phương pháp nghiên cứu

  • I.6 Những điểm mới của đề tài

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan