ĐỀ TÀI: Phương Pháp giải toán có lời văn lớp 3

21 3.9K 12
ĐỀ TÀI: Phương Pháp giải toán có lời văn lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với môn Tiếng việt, môn toán có vai trò rất quan trọng. Ngôn ngữ toán học, các kiến thức toán học là những điều rất cần thiết cho đời sống, sinh hoạt, lao động và học tập cho các môn học khác đồng thời cũng là cơ sở để học sinh học tiếp lên những lớp trên.

    !"#$%&'(%) * + ,-."#/ 0 123"0/#    !"#$ %&' %()*)+#%,$ !%/(0 #$1)%).#2 #.2 345)+.31..$!6789$'%( )* :;.<=> ?@%A%&.BC%&9:5% 85%&>9!;%85%&.!8 7.2.9%%&!%!8 ?@-989D"592"3( E.$29.B#+!9D)3(E.$9F  %&;!#-9.4G!#-$  %&G ?@)5#-,H7"%'5%ICJ 9:9$54K%+L6I:,HM$+#+ ?@)N4G ,CJ O..'#$<=.$4 !874G&AI&!87!F$. 345#C9/43P$. C'%- "QF3E!RBC$SE.) )4Q%"$99D#T#5 .31..)56.31..)5#-.31..85%& 1 7"!,$4CJ&4G .C345%,# #+)+ :$$T#5#6Q+%,I3(%/( ..'JB54Q :8U%"C*%V.I3( WG8#(7#$,X+!"198 31:Y.Z[=*$5*\+)*5*<:%+ #3E$%%+#3E8#(7,)*5**!2] ^+58#(7Y.ZH!F8#(7 #._`a,.,48.E.)Q. -"I<=#.Z(#3E4$8#(b( #3E31%*#Sc(4$ 8#(7$8#(7 <=#.Z2`<=.8345,#+.4G%3E8 !"!c7$!87%d$8$:*! &3(E..89-4G 4 # %&! 3%3E2,3($FQ<=.8Q7%, 8.5BCQI%,I<=:-5 +!"8#(7%,4 31:Z 4125#6 75#6!.89#:0"' e8#(7<=>f25&*H%+ %3E,)*$)0 %+%gW3 )B)H,431:Z0352'&h!"!c 7IZ>,4$.31..#5 8#( 7<=#.Z2F%#3E834b<=3 84+53;.<=Q)Q%3Ei5:j 89$#(73;.U%3E!67Q$8 U2h%*<=#.Z 2 75#6#:0/#1 <=%)*kH[]Q8#(75 3)%:2-4G!c7Q$#$.31 ..8#(7=flZi5:jQ8%&#( 7,)+#+5-4G$Q:+& =&U#;;!Q8#(7W,)*<= %&3%;U,4%&Wi:*j9$ #(7!)#<=,452'I%&3)BF :*G3Q.* %+#3E[* $,4%&9$%d2]F%U.m.C 8#(8!CE. n!<=#.Zo+3(pB^31 9 I,)*<=&A!"$!67+3> _W3%&9$4b%Q aH9$+[39H9$U&] Zl9#Q.m.C%8 qe#(8)[!B#(83(;L$4)*!9 )$BD#(84$4Ar!31".m.C 8] Xe.m.C8).'9$8 sf%.)*) #;<#=#:0 2"%&$$5t85&A#L#-+)) +8#(7:)#.Z!8)rA. ! !7:ue:)#+H !!7%u@..;.)89$ #(73$u =!$5..'B#3EI) :9..;.%P)8*9$#(7%2 )%."%3EG284+5$ 5+%&! 3 -#E)*%+*I9-$9- .U * 8>'?@'&05#A \*3EG>ZZ)#.Zo3(pB^31 7avvw`av_v BCDEFFGFH IJ85#K3#05#A 0 L#M>II \'7avvwav_v%3E)Q.BI9$3( %3E2GI#.Zo%/(!2S 352SaxZ5%'!8)$84+5y %d.S:%A..8,%&\#$)Q!  03.31..5&G 2S \A9.'yB#(I)!)3 *U#(!$5U8#(!!z/%.)*4)*! E.#L8%&%"D!4+58!"$52#. 3-%)B$.31..:#(8{#+34b:9$5 ,!,!4b%)Q9E.#L2 4 N!"15#K & M> O FO * \ _q X`s |`} w_v =Y ~ =Y ~ =Y ~ =Y ~ P= (> ZZ X _Xa __ ZZZ _v ZvZ | a_a +Q4A  5#A#R n:84+503!89$! ,)*7'%B55)!8#(75 H,)*#{)4b%!8 3&+ Ví dụ:@$ Z[.'9]_a=flZ 4 Y.Zo_w9+ $_s9+<D){9+ &1)*9+ #$92u &U#(83)> =*9+ &1)*9+#$> _w?_s•ZX[9+] \.)*>ZX9+ ^)3%!c%&"U!55i&1j #$#$.m.C,C:4b8) ?<)!9;&,%1g#$%1g$> eC4G>@$ __s|=flZ Wq}%6J.%&$},.<DZv%6:J.%3E$5,. 3> f8> O,%6J.$)*,.#$> q}>}•s[,.] Zv%6:J.%3E$)*,.3#$> Zv>s•X[,.] \.)*>X[,.] ?<)!J%g%3E8$B8#(I4+843> eC4G>@$ a`__}=flZ 3(#H.9JU${'.8#H.q9JU<D _aXv9JU:#H.%3E&923$F9 29JU &)#(83)> W_aXv9JU:#H.%3E&92$F5 9JU#$> _aXv>q•Z_a[43a] ?<)!HH5HC4C: -$: > 5 eC4G>9$ a`_av=flZ €<: -o@W^&,9tZ&4$.%& ,C$4I: -%u &U)#(83)> W&4$: -#$> ZJa•s[] W: -#$> [Z?s]Ja•_}[] ^C: -#$> _}Js•_v}[ a ] \.)*>_}[]_v}[ a ] nQ9$#;)Q$5)8 #(73%+!8n%S%/.4+5!*#. %/C%&!•%g,)*/+22#$4234b 3%4+55&)3%!c%&3M ,452'I9$R'##$U`#$UbI2e: 345#&+* T4-5&U! M,452'I9$A34K%+A. &!!7WC: +2J%3,)*9..)> A  2"!c%&9$ ^+5#(7#$4+5)989$[phương pháp giải toán]2!#$5!%3E.%A8W'.8+ )Q:89$[ $Z93>H9$% 99$:uD:u52':u] A +YQ:9$5HE.#L> 3;%d9.'H9$!.8#$,$.' !B:9$59$83#$.';.<=:S& $9,,49$F%:%3E*#2' %$$ .8:n%;.U9#Q.m.CE.\*#. 6 Z[03%*)])N4G)1%/%+• [=\\]%H#$E.#L=\\! ;.U, :!&9$$;.UB%d9.8:$ *#2 ; 3(E.!)N4G)1%/%+ •:24539t#(%H O,%&2'#$%)#$9$E.: 2'34b)U#5*!c789$%1[#$ 9$89t,.m.C]e:-5T)'G !BH9$%1[I59t=\\]#$!e 'G!BH9$%1! ;.) :#(8$#$1);.)!c7H$8 9$E. eC4G>e4+)1%/H9$%1#+i&1j3> aZv!  @S)> wv! @S&> u! 04+)1%/H9$E.31"> aZv! @S)> wv!u! @S&> 7 O,C4G!!#+iS >T1?%=%Pj4+ H!3> _vS W> OV> uS :!%E.0!H> _vS W> uS OV> l34b<=r)1%/fe'#3L<=4•gC%' ;g))e9$4+.'A.8%+ •k#%3E%&2)1%/'%898CCJ5%*[)N 4G3+A4!‚#]W 9$4+1 !m[A&1C1]:.'%3EkC3#) 0.8%898%3E)QCJ31%*[3#3E9tH] @2+#5<=!67H%&fe0'; #529$UH/8W•+> 29$UH)/8>  Xv! @+> _X! 8 @>  u! <=2$9$> Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng hơn bao gạo 15 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ? l%d%3EM*I)1%/3-5:<=)r%3E5 .m.C,%89$ e4+53-54+589$.a.m.C)r -#E$4K4$1&<=)r8%3E!5!!79$ 4+H> Xv! @+> _X! @>u!   A  * pB54Q*BD%:#(89$> ƒ#.Z9$E.k4F#+a93Ce.m.C %;{B#(8%d%3E<=Q$'5KF!89$ %1e:-5!67$5!#$%&*#M!4+589$ E.e%&*!4+5<=89$$5tC%A %I4+\#$#$)<=-9%3E%#$,9$E. [9$.889ta.m.C]Q5&<=)!% J,%&E.!9t9$'.889ta93C #$#BD%%AB8#(%/•9.8.m.C $%;\;.<=%3E))$5fe'JB54Q,* BD%;.<=%:#(8I9$\B5C#$:.BC 9$%:B8#(CJ#$%:%;"QIa93C 9 n:.BC9$.m.C,9$E.[$<= 38%3E]$a9$%1[#+$<=U,]\&$5 0*39‚d58%%0:!%3E2.8: F, 3%9%'I3([%d.BC!6$.'U,R." #/j]:.BC9$%:#(8.8U!%3E FBD%%d3Q&fe%& .31..#$34b<=%JF%d%BD eC4G9$)> Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dâu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?[@aXvZ] fe3(34b<=8F933)>  @$9:u[Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu]  e-5*9"%Q92#C4'U#$$u[lấy 18 + 6 = 24 (lít)]  @B5(%d9"%Q_}#C4'"%Qaq#C 4'e-5*98%Q92#C4'U#$$u [Lấy 18 + 24 = 42 (lít)] Q24KQF#$9$82))‚ 85#+F#$<=%P:!.8%,d&\C #$89$U#*SE.ƒ%B59U#(7I%&9$#' #3E8a9$%1> ">„„„:)*#C4'" "+>„„„„:)*#C4'8 lE.[SE.]#+89$%d =#$$5!%A3.31..:8I 9$$Q^%!;.<=H%3E %3(#*%89$!;.<=8%3E9$! 10 [...]... Sau thời gian áp dụng các biện pháp, cách tổ chức, vận dụng các phương pháp trên, nhận thấy chất lượng của các em chuyển biến rõ rệt: Thời TS điểm HS 3A Đầu năm 33 Cuối kỳ I 33 Cuối năm 33 Điểm 1 -4 SL % 11 6 0 33 ,3 18,2 0 5–6 SL % 9 3 1 27 ,3 9 3 7–8 SL % 9 - 10 SL % 10 12 12 3 12 20 30 ,3 36,4 36 ,4 9 36 ,4 60,6 D BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua quá trình giảng dạy tôi rút ra bài... nhận thức của tưng đối tượng học sinh để có nội dung soạn bổ sung cụ thể và lựa chọn phương pháp và hình thức giảng dạy cho phù hợp E KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I- KẾT QUẢ: Sau khi chuyên đề “ Giải toán có lời văn được triển khai và thực hiện trong lớp 3A và toàn khối 3, kết quả chúng tôi thu được thật đáng mưng Hầu hết các em HS trong khối đều có một cách... Tuy nhiên, ở lớp 3 cũng có những bài toán mà câu trả lời lại phải đặt sau phép tính Chẳng hạn: Một lớp học có 33 học sinh, phong học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế? (BT2 – Tr71 – Toán 3) Với loại bài như thế này, ta có thể trình bày bài giải như sau: Thực hiện phép chia, ta có: 33 : 2 = 16 (dư 1)... bài toán có lời văn học sinh cần nắm các yếu tố sau:  Tìm hiểu bài toán:  Bài toán cho biết gì?  Bài toán hỏi gì?(tức là bài toán đoi hỏi phải tìm gì?)  Giải bài toán:  thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi  Trình bày bài giải: • Nêu câu lời giải • Phép tính để giải bài toán • Đáp số: Trong việc đổi mới phương pháp dạy... ngay phép tính đó (đi tìm cái gì chính là trả lời cho cái đó) Qua nghiên cứu chương trình toán 3 tôi thấy giải toán có lời văn thương ở 2 dạng cơ bản: Các bài toán đơn: là các bài toán giải bằng một phép tính (Trường hợp này ít học sinh làm sai) Các bài toán hợp: là các bài toán giải bằng hai phép tính trở lên (Trường hợp này nhiều học sinh chưa có... hành giải các bài toán hợp phức tạp hơn, cũng nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều Tổng hợp đợt khảo sát chất lượng: Riêng lớp 3A có 33 em làm đúng hoàn toàn Kết quả đạt được ở trên cho thấy sự đúng đắn và tính khả thi của phương pháp Nó không những tháo gỡ bế tắc lâu nay của GV đứng lớp, mà con góp phần rèn luyện những chủ nhân tương lai của đất... đúng với yêu cầu bài toán – Giáo viên kết luận Biện pháp 6: Trình bày bài giải Khi đã tìm được cách giải bài toán thì việc cuối cùng cần làm là trình bày bài giải Phần trình bày bài giải các bài toán hợp (ở lớp 3) bao gồm 2 câu lời giải, 2 phép tính và đáp số Hầu hết các bài toán có lời văn đều có chung một cấu trúc trình bày bài giải:... minh hơn, đầu óc sẽ dần dần tinh tế hơn Vì vậy, nên sử dụng cách đó thường xuyên Đặc biệt, với những đối tượng HS khá, giỏi thì đây là phương pháp hữu hiệu nhất Với những phương pháp này thì bài toán 2 (Tr50 – Toán 3) (đã nêu ở trên) ta có thể hướng dẫn HS suy nghĩ như sau: - Bài toán đã cho biết gì ? Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ 2 đựng... những lỗi lầm của phương pháp dạy học nói trên Tuy vậy, phương pháp này lại có thể áp dụng hữu hiệu cho các HS yếu kém, bởi ở những HS này, kĩ năng phân tích và tổng hợp rất hạn chế, cần dẫn dắt tưng bước nhỏ thì các em mới hiểu ra vấn đề Vì vậy, GV cần có sự điều chỉnh trong cách dạy và nên nhớ chỉ nên dùng một cách rất hạn chế phương pháp trên... cái hệ quả to lớn mà Toán học nói chung và các phương pháp giải toán nói riêng mang lại cho cuộc sống của các em sau này II – Kết luận và kiến nghị: Để nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng học tập của học sinh, giúp các em nắm vững phương pháp giải toán nói chung và phương pháp giải toán hợp nói riêng, tôi xin đề xuất . 8#( 7<=#.Z2F%#3E8 3 4b<= 3 84+5 3 ;.<=Q)Q%3Ei5:j 89$#(7 3 ;.U%3E!67Q$8 U2h%*<=#.Z 2 75#6#:0/#1 <=%)*kH[]Q8#(75  3 )%:2-4G!c7Q$#$. 31  ..8#(7=flZi5:jQ8%&#( 7,)+#+5-4G$Q:+& =&U#;;!Q8#(7W,)*<= %& 3 %;U,4%&Wi:*j9$ #(7!)#<=,452'I%& 3 )BF :*G 3 Q.*. (lít)] Q24KQF#$9$82))‚ 85#+F#$<=%P:!.8%,d&C #$89$U#*SE.ƒ%B59U#(7I%&9$#' #3E8a9$%1> ">„„„:)*#C4'" "+>„„„„:)*#C4'8 lE.[SE.]#+89$%d =#$$5!%A 3 . 31 ..:8I 9$$Q^%!;.<=H%3E %3( #*%89$!;.<=8%3E9$! 10 1$,)*)$5b#+d %3( . %dW .BC9$ 3 -5#$<=1:.8%,d)%S #+U)r21%')r4'4'1e:-52 )N4G% 3( J52A9 %*3E<=!D: %B5#$. 31 .. e . 31 ..$5:9$a [Xv`Z][%d22] 3 4b<=)56 3 )> 

Ngày đăng: 03/10/2014, 20:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan