SKKN nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp

2 3.3K 46

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 19:51

Mục đích của đề tài là, giáo dục và xây dựng cho mỗi học sinh có vốn kiến thức vững vàng, có nhân cách đạo đức tốt, có nền tảng vững chắc để tiếp bước trong những chặng đường tiếp theo. Qua việc nghiên cứu đề tài này tôi xin nêu ra một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết ra từ quá trình công tác chủ nhiệm của bản thân. Từ đó góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng giáo dục trồng người. Nghiên cứu nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học sinh trong lớp chủ nhịêm, rút kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Đề ra phương hướng cho công tác chủ nhiệm trong giai đoạn tiếp theo. Trường Tiểu học Hương Sơn Phòng GD&ĐT Quang Bình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp”. I.SƠ YẾU LÍ LỊCH -Họ và tên: LƯU THỊ LAN Bí danh:không Nữ. -Ngày sinh:12/2/1968 -Dân tộc: Tày Tôn giáo:không -Quê quán: Xã Hương Sơn – huyện Quang Bình – Tỉnh Hà Giang. -Chỗ ở hiện nay: -thôn Nghè - Hương Sơn – Quang Bình – Hà Giang. - Trình độ văn hóa:12/12. - Trình độ chuyên môn: 9+3. -Ngày bắt đầu tham gia công tác:01/9/1996. -Ngày gia nhập các đoàn thể: +Đảng: 07/ 7/2002 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:26/3/1984 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác:Trường Tiểu học Hương Sơn. II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI. Trường Tiểu học Hương Sơn Phòng GD&ĐT Quang Bình . GD&ĐT Quang Bình CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp . I.SƠ YẾU LÍ LỊCH -Họ và tên:. 9+3. -Ngày bắt đầu tham gia công tác: 01/9/1996. -Ngày gia nhập các đoàn thể: +Đảng: 07/ 7/2002 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:26/3/1984 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hương Sơn. II.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan