0

một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa

66 353 0
  • một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 11:28

Chuyên đề tốt nghiệp . Lời nói đầu. Trong năm qua, tuy phải đơng đầu với những khó khăn thách thức nh- ng đất nớc ta đã giành đợc những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, giữ vững ổn định kinh tế chính trị - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu đều đạt và vợt kế hoạch, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng đất nớc đ- ợc giữ vững. Tình hình hoạt động tiền tệ Ngân hàng có nhiều biến chuyển tích cực mặc dù phải chịu tác động ảnh hởng của nhiều yếu tố bất lợi trong n- ớc cũng nh trên thế giới. Cùng với xu thế này, trong những năm vừa qua , NHCT Đống Đa đã đ- ợc đánh giá là một trong những Ngân hàng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đổi mới của ngành, cơ cấu tổ chức Ngân hàng đợc hoàn thiện hơn. Là một Ngân hàng thơng mại, NHCT Đống Đa thực hiện rất nhiều nghiệp vụ, trong đó nghiệp vụ duy trì sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng chủ yếu là huy động vốn trung dài hạn để cho vay dự án đầu t phát triển, nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc, kinh doanh tiền tệ tín dụng. Bên cạnh những thành công đã đạt đợc trong hoạt động cho vay tín dụng trung dài hạn các dự án đầu t, Ngân hàng còn gặp không ít khó khăn và nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho vay đòi hỏi phải tích cực nâng cao chất lợng công tác thẩm định trớc cho vay, đặc biệt là cho vay dự án đầu t. Hoạt động thẩm định dự án đầu t đang thực sự đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu đặt ra của NHCT Đống Đa trong năm tới là tiếp tục mở rộng hình thức tín dụng này. Từ thực tế nh vậy, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của Ngân hàng nơi cá nhân thực tập, em lựa chọn đề tài : Mt s gii phỏp nõng cao cht lng cụng tỏc thm nh d ỏn u t ti chi nhỏnh Ngõn hng Cụng thng ng a làm chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề gồm 3 chơng cơ bản : Chơng I : Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa 1 Chuyên đề tốt nghiệp . Do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế cũng nh tài liệu sử dụng nên nội dung chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp bổ ích của các thầy cô giáo và các cán bộ Ngân hàng để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cảm ơn! Chơng I: Những vấn đề lí luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t. 1.1. Khái niệm về đầu t và dự án đầu t 1.1.1 . Đầu t a. Khái niệm đầu t. Hoạt động đầu t (gọi tắt là đầu t) là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, lao động , tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ngành, cơ quan quản lý và xã hội nói riêng.Hoạt động đầu t bao gồm đầu t trực tiếp và gián tiếp. Hoạt động đầu t gián tiếp là hoạt động bỏ vốn trong đó ngời đầu t không trực tiếp tham gia điều hành quản trị vốn đầu t đã bỏ ra. 2 Chuyên đề tốt nghiệp . Hoạt động đầu t trực tiếp là hoạt động trong đó ngời bỏ vốn trực tiếp tham gia điều hành quản trị vốn đầu t đã bỏ ra. Nó chia ra thành 2 loại đầu t chuyển dịch và đầu t phát triển. Trong đó: - Nâng cấp các hoạt động đó vì mục tiêu phát triển thực chất. Nó tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế quốc dân, tạo công ăn việc làm Đầu t chuyển dịch là hoạt động đầu t mà chủ đầu t bỏ tiền để mua lại một số lợng đủ lớn cổ phiếu của một doanh nghiệp nhằm tham gia nắm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. - Đầu t phát triển là hoạt động bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản, tạo ra những năng lực sản xuất , phục vụ mới bao gồm: xây dựng các công trình mới, các hoạt động dịch vụ mới, cải tạo mở rộng cải thiện đời sống ngời lao động. Có thể nói đầu t phát triển đó là một quá trình có thời gian kéo dài trong nhiều năm với số lợng các nguồn lực đợc huy động cho từng công cuộc đầu t khá lớn và vốn nằm đọng trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu t(viết tắt là DAĐT). Các thành quả của loại đầu t này cần đợc sử dụng trong nhiều năm, đủ để các lợi ích thu đợc tơng ứng và lớn hơn những nguồn lực đã bỏ ra. Chỉ có nh vậy thì công cuộc đầu t mới đợc coi là có hiệu quả. b. Đặc trng của đầu t Để làm rõ hơn nội dung của khái niệm hoạt động đầu t, chúng ta đi sâu phân tích các đặc trng cơ bản của hoạt động này: - Hoạt động đầu t là hoạt động bỏ vốn nên quyết định đầu t thờng và tr- ớc hết là quyết định tài chính. Vốn đợc hiểu nh là các nguồn lực sinh lợi. Dới các hình thức khác nhau nhng vốn có thể xác định dới hình thức tiền tệ. Vì vậy, các quyết định đầu t thờng đợc xem xét trên phơng diện tài chính (khả năng sinh lời, tổn phí, có khả năng thu hồi đợc hay không). Trên thực tế, các quyết định đầu t cân nhắc bởi sự hạn chế của ngân sách nhà nớc, địa phơng, cá nhân và đợc xem xét từ các khía cạnh tài chính nói trên. Nhiều dự án có khả thi ở các phơng diện khác (kinh tế xã hội) nhng không khả thi về phơng diện tài chính vì thế cũng không thể thực hiện đợc trên thực tế. - Hoạt động đầu t là hoạt động có tính chất lâu dài. Khác với các hoạt động thơng mại, các hoạt động chi tiêu tài chính khác, đầu t luôn là hoạt động có tính chất lâu dài. Do đó, mọi sự trù liệu đều là dự tính và chịu một xác suất biến đổi nhất định do nhiều nhân tố biến đổi tác động. Chính điều này là một trong những vấn đề then chốt phải tính đến trong nội dung phân tích, đánh giá của quá trình thẩm định dự án. - Hoạt động đầu t là một trong những hoạt động luôn cần có sự cân nhắc giữa lợi ích trớc mắt và lợi ích trong tơng lai. 3 Chuyên đề tốt nghiệp . Đầu t về một phơng diện nào đó là sự hy sinh lợi ích hiện tại để đánh đổi lấy lợi ích trong tơng lai. Vì vậy, luôn có sự so sánh cân nhắc giữa hai loại lợi ích này và nhà đầu t chỉ chấp nhận trong điều kiện lợi ích thu đợc trong tơng lai lớn hơn lợi ích hiện này họ phải hy sinh - đó là chi phí cơ hội của nhà đầu t. - Hoạt động đầu t chứa đựng nhiều rủi ro. Các đặc trng nói trên đã cho ta thấy đầu t là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro do chịu xác suất nhất định của yếu tố kinh tế chính trị xã hội tài nguyên thiên nhiênBản chất của sự đánh đổi lợi ích và lại thực hiện trong một thời gian dài không cho phép nhà đầu t lờng hết những thay đổi có thể xảy ra trong quá trình thực hiện đầu t so với dự tính. Tuy nhiên, nhận thức rõ điều này nên nhà đầu t cũng có những cách thức, biện pháp để ngăn ngừa hay hạn chế để khả năng rủi ro là ít nhất. Những đặc trng nói trên cũng đặt ra cho ngời phân tích, đánh giá dự án chẳng những quan tâm về mặt nội dung xem xét mà còn tìm các phơng pháp, cách thức đo lờng, đánh giá để có những kết luận giúp cho việc lựa chọn và ra quyết định đầu t một cách có căn cứ. c. Vai trò của đầu t. Từ sau Đại hội Đảng lần VI, với chủ trơng chuyển đổi cơ chế kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng, nền kinh tế Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt. Tỉ lệ tăng trởng cao và tơng đối ổn định, tỉ lệ lạm phát dừng lại ở mức thấp, đặt biệt kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăngcùng với sự chuyển mình của đất nớc cũng nh việc thực hiện đa dạng, đa phơng hoá các phơng thức sản xuất kinh doanh đã làm cho chúng ta hoà nhập hơn, thân thiện hơn với bạn bè quốc tế. Theo đó, t duy về kinh tế của mỗi ngời dân đều thay đổi. Chính vì vậy mà ngời ta đã biết đến đầu t nh là một yếu tố quan trọng cần thiết. Hay nói khác đi, đầu t cũng giống nh một chiếc chìa khoá để chiến thắng trong cạnh tranh sinh tồn. Tăng trởng và phát triển bền vững là phơng hớng, mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia. Để đạt đợc điều đó cần quan tâm giải quyết các nhân tố ảnh h- ởng đến sự tăng trởng là nguồn nhân lực, tài nguyên, vốn và công nghệ. Thông qua hoạt động đầu t, các yếu tố đó sẽ đợc khai thác, huy động và phát huy một cách tối đa để từ đó tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực mới cho sự tăng trởng và phát triển kinh tế. Đối với nền kinh tế, đầu t có tác động rất lớn đến tổng cung và tổng cầu. Do đầu t tác động không hoàn toàn phù hợp về mặt thời gian đối với nhịp độ phát triển nên mỗi sự thay đổi tăng hoặc giảm của đầu t đều cùng lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định, vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế. 4 Chuyên đề tốt nghiệp . Với những nớc có tỉ lệ đầu t lớn thì tốc độ tăng trởng cao. Ngợc lại khi tỉ lệ đầu t càng thấp thì tốc độ tăng trởng và mức độ tích luỹ càng thấp. Trong nền kinh tế quốc dân, để tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý thì vấn đề đầu tiên có tính chất then chốt là phải thực hiện đầu t và phân bổ vốn một cách hợp lý. Có nh vậy mới tạo ra đợc sự dịch chuyển về cơ cấu do mỗi ngành, mỗi thành phần kinh tế đều có thế lực và tiềm năng riêng. Ngoài ra, kinh nghiệm của các nơi trên thế giới cho thấy con đờng tất yếu để có thể phát triển nhanh là tăng cờng đầu t vào phát triển khu công nghiệp thơng mại du lịch và dịch vụ. Đối với một doanh nghiệp thì đầu t cũng đóng vai trò quyết định đến sự tồn vong và phát triển. Trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp đợc coi là các tế bào chủ yếu nhất cho sự phát triển chung. Để thành lập nên một doanh nghiệp thì điều đầu tiên là phải có vốn đầu t. Nó là một trong những yếu tố thiết yếu để có thể tạo dựng nên nền móng cơ sở vật chất ban đầu cho doanh nghiệp. Ngay cả sau khi doanh nghiệp đã đợc thành lập thì việc phát triển hay lụi tàn đến mức nào đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc đầu t. 1.1.2. Dự án đầu t. a. Khái niệm dự án đầu t (DAĐT) Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại thì DAĐT là một tập hợp các hoạt động đặc thù nhằm tạo nên một thực tế mới có phơng pháp trên cơ sở các nguồn lực nhất định. ở Việt Nam, khái niệm DAĐT đợc trình bày trong nghị định 52/1999 NĐ-CP về quy chế quản lý đầu t và xây dựng cơ bản: DAĐT là tập hợp các đề xuất có liên quan tới việc bỏ vốn để tạo vốn, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt đợc sự tăng trởng về số lợng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thơì gian nhất định. Về mặt hình thức: DAĐT là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt đợc những kết quả và thực hiện đợc những mục tiêu nhất định trong t- ơng lai. Về mặt nội dung: DAĐT là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau nhằm đạt đợc những mục đích đã đề ra thông qua nguồn lực đã xác định nh vấn đề thị trờng, sản phẩm, công nghệ, kinh tế , tài chính Vậy, DAĐT phải nhằm việc sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào để thu đợc đầu ra phù hợp với những mục tiêu cụ thể. Đầu vào là lao động, nguyên vật liệu, đất đai, tiền vốn Đầu ra là các sản phẩm dịch vụ hoặc là sự 5 Chuyên đề tốt nghiệp . giảm bớt đầu vào. Sử dụng đầu vào đợc hiểu là sử dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức quản trị và các luật lệ Dù xem xét dới bất kỳ góc độ nào thì DAĐT cũng gồm những thành phần chính sau: + Các mục tiêu cần đạt đợc khi thực hiện dự án: Khi thực hiện dự án, sẽ mang lại những lợi ích gì cho đất nớc nói chung và cho chủ đầu t nói riêng. + Các kết quả: Đó là những kết quả có định lợng đợc tạo ra từ các hoạt động khác nhau của dự án. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu của dự án. + Các hoạt động: Là những nhiệm vụ hoặc hành động đợc thực hiện trong dự án để tạo ra các kết quả nhất định, cùng với một lịch biểu và trách nhiệm của các bộ phận sẽ đợc tạo thành kế hoạch làm việc của dự án. + Các nguồn lực: Hoạt động của dự án không thể thực hiện đợc nếu thiếu các nguồn lực về vật chất, tài chính và con ngời. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này chính là vốn đầu t cho các dự án. + Thời gian: Độ dài thực hiện DAĐT cần đợc cố định. DAĐT đợc xây dựng phát triển bởi một quá trình gồm nhiều giai đoạn. Các giai đoạn này vừa có mối quan hệ gắn bó vừa độc lập tơng đối với nhau tạo thành chu trình của dự án. Chu trình của dự án đợc chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị đầu t, giai đoạn thực hiện đầu t và giai đoạn vận hành kết quả. Giai đoạn chuẩn bị đầu t tạo tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại ở giai đoạn sau, đặc biệt đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu t. Đối với chủ đầu t và nhà tài trợ, việc xem xét đánh giá các giai đoạn của chu trình dự án là rất quan trọng. Nhng đứng ở các góc độ khác nhau, mỗi ngời có mối quan tâm và xem xét các giai đoạn và chu trình cũng khác nhau. Chủ đầu t phải nắm vững ba giai đoạn, thực hiện đúng trình tự. Đó là điều kiện để đảm bảo đầu t đúng cơ hội và có hiệu quả. b. Vai trò của DAĐT. Vai trò của DAĐT đợc thể hiện cụ thể ở những điểm chính sau: - Đối với chủ đầu t: dự án là căn cứ quan trọng để quyết định sự bỏ vốn đầu t. DAĐT đợc soạn thảo theo một quy trình chặt chẽ trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ về các mặt tài chính, thị trờng, kỹ thuật, tổ chức quản lý. Do đó, chủ đầu t sẽ yên tâm hơn trong việc bỏ vốn ra để thực hiện dự án vì có khả năng mang lại lợi nhuận và ít rủi ro. Mặt khác, vốn đầu t của một dự án thờng rất lớn, chính vì vậy ngoài phần vốn tự có các nhà đầu t còn cần đến phần vốn vay ngân hàng. Dự án là một phơng tiện rất quan trọng giúp chủ đầu t thuyết phục ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng xem xét tài trợ cho vay vốn. DAĐT cũng là cơ sở để chủ đầu t xây dựng kế hoạch đầu t, theo dõi, đôn đốc 6 Chuyên đề tốt nghiệp . và kiểm tra quá trình thực hiện đầu t. Quá trình này là những kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, kế hoạch thi công, xây lắp, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, dự án còn là căn cứ để đánh giá và điều chỉnh kịp thời những tồn đọng vớng mắc trong quá trình thực hiện đầu t, khai thác công trình. - Đối với Nhà nớc: DAĐT là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nớc xem xét, phê duyệt cấp vốn và cấp giấy phép đầu t. Vốn ngân sách Nhà nớc sử dụng để đầu t phát triển theo kế hoạch thông qua các dự án các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhà nớc, cac DAĐT quan trọng của quốc gia trong từng thời kỳ. Dự án sẽ đợc phê duyệt, cấp giấy phép đầu t khi mục tiêu của dự án phù hợp với đờng lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc, khi hoạt động của dự án không gây ảnh hỏng đến môi trờng và mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội. Dự án đợc phê duyệt thì các bên liên q uan đến dự án phải tuân theo nội dung, yêu cầu của dự án. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên liên quan thì dự án là một trong những cơ sở pháp lý để giải quyết. - Đối với nhà tài trợ: Khi tiếp nhận dự án xin tài trợ vốn của chủ đầu t thì họ sẽ xem xét các nội dung cụ thể của dự án đặc biệt về mặt kinh tế tài chính, để đi đến quyết định có đầu t hay không. Dự án chỉ đợc đầu t vốn nếu có tính khả thi theo quan điểm của nhà tài trợ. Ngợc lại khi chấp nhận đầu t thì dự án là cơ sở để các tổ chức này lập kế hoạch cấp vốn hoặc cho vay theo mức độ hoàn thành kế hoạch đầu t đồng thời lập kế hoạch thu hồi vốn. 1.2. Thẩm định dự án đầu t 1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu t Đối với mỗi DAĐT, từ khi lập xong đến khi thực hiện phải đợc thẩm định qua nhiều cấp: Nhà nớc, nhà đầu t, nhà đồng tài trợ Đứng dới mỗi giác độ, có những định nghĩa khác nhau về thẩm định. Nhng hiểu một cách chung nhất thì: Thẩm định DAĐT là việc tổ chức xem xét một cách khách quan và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hởng trực tiếp đến sự vận hành, khai thác và tính sinh lợi của công cuộc đầu t Cụ thể theo cách phân chia các giai đoạn của chu trình DAĐT, ta thấy ở cuối Bớc 1 có khâu Thẩm định và ra quyết định đầu t. Đây là bớc mà chủ đầu t phải trình hồ sơ nghiên cứu khả thi lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét quyết định và cấp giấy phép đầu t và cấp vốn cho hoạt động đầu t. Dới góc độ là ngời cho vay vốn, các Ngân hàng thơng mại (viết tắt là NHTM) khi nhận đợc bản luận chứng kinh tế kỹ thuật sẽ tiến hành thẩm định theo các chỉ tiêu và ra quyết định là có cho vay hay không cho vay. Sau đó là 7 Chuyên đề tốt nghiệp . đi đến đàm phán và ký kết hợp đồng. Nh vậy có thể hiểu thẩm định DAĐT trong Ngân hàng là thẩm định trớc đầu t hay thẩm định tín dụng. Nó đợc đánh giá là công tác quan trọng nhất. 1.2.2. ý nghĩa của công tác thẩm định DAĐT + Đối với nền kinh tế : Xét trên phơng diện vĩ mô để đảm bảo đợc tính thống nhất trong hoạt động đầu t của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra một tốc độ tăng trởng mạnh mẽ, đồng thời tránh đợc những thiệt hại và rủi ro không đáng có thì cần phải có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nớc trong lĩnh vực đầu t cơ bản. Thẩm định DAĐT chính là một công cụ hay nói cách khác đó là một phơng thức hữu hiệu giúp nhà nớc có thể thực hiện đợc chức năng quản lý vĩ mô của mình. Công tác thẩm định sẽ đợc tiến hành thông qua một số cơ quan chức năng thay mặt nhà nớc để thực hiện quản lý nhà nớc trong lĩnh vực đầu t nh: Bộ kế hoạch đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính, Bộ khoa học công nghệ và môi trờngcũng nh các UBND tỉnh, thành phố, các bộ quản lý ngành khác. Qua việc phân tích DAĐT một cách hết sức toàn diện, khoa học và sâu sắc, các cơ quan chức năng này sẽ có đợc những kết luận chính xác và rất cần thiết để tham mu cho nhà nớc trong việc hoạch định chủ trơng đầu t, định h- ớng đầu t và ra quyết định đầu t đối với dự án. Trong thực tế, để tạo điều kiện cho các cơ quan thẩm định dự án, các DAĐT đợc chia ra làm một số loại cụ thể. Trên cơ sở phân loại này, các sự phân cấp trách nhiệm trong khâu thẩm định và xét duyệt. Các DAĐT phải đảm bảo tính chính xác và đợc nhanh chóng phê duyệt. Hiện nay, các công tác quản lý đầu t trên lãnh thổ Việt nam đợc thực hiện theo quy chế quản lý đầu t và xây dựng, ban hành và kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ban hành 08/07/1999 của Thủ tớng Chính phủ Nghị định số 12/2000/NĐ - CP ban hành 05/05/2000. Theo những Nghị định này, các ngân hàng đã cụ thể hoá chức năng của mình nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý phân cấp đầu t. + Đối với NHTM: Cũng nh các doanh nghiệp khác, trong cơ chế thị tr- ờng hoạt động của NHTM phải chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan trong đó có quy luật cạnh tranh. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng luôn dẫn đến kết quả một ngời thắng và nhiều kẻ thất bại và cạnh tranh là một quá trình diễn ra liên tục. Các doanh nghiệp luôn phải cố gắng để là ngời chiến thắng. NHTM trong nền kinh tế luôn phải đơng đầu với áp lực của cạnh tranh, khả năng xảy ra rủi ro. Rủi ro có thể xảy ra bất cứ loại hình hoạt động này của ngân hàng nh rủi ro tín dụng, thanh toán, chuyển hoán vốn, lãi suất, hối đoáiTrong đó rủi ro về tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn là rủi ro mà hậu quả của nó có thể tác động nặng nề đến các hoạt động kinh doanh khác thậm chí đe doạ sự tồn tại của ngân hàng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng xảy ra khi xuất hiện các biến cố làm cho bên đối tác (khách hàng) không thực hiện đợc nghĩa vụ trả nợ của mình đối với ngân hàng vào thời điểm báo hạn. Các khoản nợ đến hạn 8 Chuyên đề tốt nghiệp . nhng khách hàng không có khả năng trả nợ ngân hàng sẽ thuộc về một trong hai trờng hợp: khách hàng sẽ trả nợ ngân hàng nhng sau một thời gian kể từ thời điểm báo hạn, nh vậy ngân hàng sẽ gặp phải rủi ro đọng vốn, hoặc khách hàng hoàn toàn không thể trả nợ cho ngân hàng đợc, trờng hợp này ngân hàng gặp rủi ro mất vốn. Nh vậy rõ ràng trong nền kinh tế thị trờng, thẩm định dự án là vô cùng quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam một số năm vừa qua cho thấy bên cạnh một số DAĐT có hiệu quả đem lại lợi ích to lớn cho chủ đầu t và nền kinh tế, còn rất nhiều dự án do cha đợc quan tâm đúng mức đến công tác thẩm định trớc khi tài trợ đã gây ra tình trạng không thu hồi đợc vốn nợ quá hạn kéo dài thậm chí có những dự án bị phá sản hoàn toàn. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời làm cho uy tín của một số NHTM bị giảm sút nghiêm trọng. Nh vậy, khi đi vào nền kinh tế thị trờng với đặc điểm cố hữu của nó là đầy biến động và rủi ro thì yêu cầu nhất thiết đối với các NHTM là phải tiến hành thẩm định các DAĐT một cách đầy đủ và toàn diện trớc khi tài trợ vốn. Qua phân tích trên, đối với các NHTM, thẩm định dự án có ý nghĩa sau đây: - Ra các quyết định bỏ vốn đầu t đúng đắn, có cơ sở đảm bảo hiệu quả của vốn đầu t. - Phát hiện và bổ sung thêm các giải pháp nâng cao tính khả thi cho việc triển khai thực hiện dự án, hạn chế giảm bớt yếu tố rủi ro. - Tạo ra căn cứ để kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đối tợng và tiết kiệm vốn trong quá trình thực hiện. - Có cơ sở tơng đối vững chắc để xác định đợc hiệu quả đầu t của dự án cũng nh khả năng hoàn vốn, trả nợ của dự án và chủ đầu t. - Rút kinh nghiệm và đa ra bài học để thực hiện các dự án đợc tốt hơn. - T vấn cho chủ đầu t để hoàn thiện nội dung của dự án. 1.2.3. Nội dung công tác thẩm định DAĐT tại các NHTM Xem xét sơ bộ theo các nội dung chính của dự án: - Mục tiêu của dự án - Sự cần thiết đầu t dự án - Quy mô đầu t: Công suất thiết kế, giải pháp công nghệ, cơ cấu sản phẩm và dịch vụ đầu ra của các dự án, phơng án tiêu thụ sản phẩm. - Quy mô vốn đầu t: Tổng vốn đầu t, cơ cấu đầu t theo các tiêu chí khác nhau(lắp đặt, thiết bị và các chi phí khác) Phân tích về thị trờng và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của các dự án. 9 Chuyên đề tốt nghiệp . Thị trờng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của các dự án đóng vai trò rất quan trọng quyết định việc thành bại của một dự án. Vì vậy việc thẩm định dự án cần đợc xem xét đánh giá kỹ về phơng diện này khi thẩm định dự án. Các nội dung chính cần xem xét đánh giá là: - Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án: + Định dạng sản phẩm của dự án. + Đặc tính của nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án, tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ thay thế đến thời điểm thẩm định. + Xác định tổng nhu cầu hiện tại và dự đoán nhu cầu tơng lai đối với sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án, ớc tính mức tiêu thụ gia tăng hàng năm của thị trờng nội địa và khả năng xuất khẩu sản phẩm của dự án trong đó lu ý liên hệ với mức gia tăng trong quá khứ, khả năng sản phẩm của dự án có thể bị thay thế bởi sản phẩm khác có cùng công dụng. - Đánh giá về cung sản phẩm: + Xác định năng lực sản xuất, cung cấp đáp ứng nhu cầu trong nớc hiện tại của sản phẩm dự án nh thế nào, các nhà sản xuất trong nớc đã đáp ứng đợc bao nhiêu phần trăm, phải nhập khẩu bao nhiêu, việc nhập khẩu là do sản xuất trong nớc cha đáp ứng đợc nhu cầu hay sản phẩm nhập khẩu có u thế cạnh tranh hơn. + Dự đoán biến động của thị trờng trong tơng lai khi có các dự án khác, đối tợng khác cũng tham gia vào thị trờng sản phẩm và dịch vụ đầu ra của dự án. + Sản lợng nhập khẩu trong những năm qua, dự kiến khả năng nhập khẩu trong những năm tới. + Dự đoán ảnh hởng của chính sách thuế xuất nhập khẩu đến thị tr- ờng sản phẩm của dự án. + Đa ra một số liệu dự kiến về tổng cung hoặc tốc độ tăng trởng về tổng cung sản phẩm, dịch vụ. - Thị trờng mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án: Để đánh giá về khả năng đạt đợc các mục tiêu của thị trờng, cán bộ thẩm định cần thẩm định khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án nh sau: + Thị trờng nội địa: cần xem xét đánh giá về hình thức, mẫu mã , giá cả, chất lợng sản phẩm xem có phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu thụ. + Thị trờng nớc ngoài: cần xem xét đánh giá về tiêu chuẩn để xuất khẩu, quy cách chất lợng, mẫu mã, thị trờng xuất khẩu dự kiến, sản phẩm cùng loại của Việt Nam đã thâm nhập vào thị trờng xuất khẩu dự kiến cha, kết quả - Phơng pháp tiêu thụ và mạng lới phân phối: 10 [...]... của chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa 2.1.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công thơng Đống Đa Lịch sử Ngân hàng Công thơng (NHCT) Đống Đa bắt đầu từ năm 1951, khi đó đợc gọi là Ngân hàng Nhà nớc(NHNN) Quận Đống Đa Kể từ khi thành lập cho đến năm 1988, NHNN Quận Đống Đa là một chi nhánh trực thuộc NHNN vừa thực hiện chức năng quản lý của NHNN vừa hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa. .. hoạt động thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa 2.2.2.1 Quy trình thẩm định DAĐT tại chi nhánh NHCT Đống Đa Khi có một dự án xin vay vốn Ngân hàng các cán bộ NHCT thực hiện theo quy trinh tác nghiệm về tín dụng gồm 3 bớc sau: + Bớc 1: Kiểm tra tính hợp lý đầy đủ của bộ hồ sơ pháp lý 35 Chuyên đề tốt nghiệp a/ Hồ sơ pháp lý với khách hàng vay vốn lần đầu hoặc có thay đổi - Quyết định thành... quả thẩm định, lập tờ trình thẩm định Sau khi đã thẩm định đầy đủ các nội dung đã nêu trên, cán bộ thẩm định lập tờ trình cho lãnh đạo Ngân hàng theo mẫu quy định đồng thời đa ra ý kiến đề nghị của mình là cho vay hay không Lãnh đạo Ngân hàng sẽ ra quyết định cuối cùng về việc cho vay hay từ chối cho vay 1.3 Chất lợng thẩm định dự án đầu t tại các NHTM 1.3.1 Sự cần thiết nâng cao chất lợng thẩm định. .. trị hiện tại Bi: thu nhập năm thứ (i) của dự án Ci: chi phí năm thứ (i) của dự án r: lãi suất (tỉ lệ chi t khấu của dự án) n: thời gian đầu t vào hoạt động của dự án i: năm thứ (i) của dự án 15 Chuyên đề tốt nghiệp Giá trị hiện tại ròng của dự án là chênh lệch giữa thu và chi của dự án đầu t tại thời điểm hiện tại NPV cho biết quy mô tiền lời của dự án sau khi đã hoàn chỉnh vốn đầu t Khi tính toán chỉ... cán bộ thẩm định đánh giá chính xác về dự án và doanh nghiệp, ra quyết định đúng đắn, đảm bảo an toàn cho hoạt động tài trợ của Ngân hàng 23 Chuyên đề tốt nghiệp + Phơng pháp thẩm định: Với nguồn thông tin đã thu thập đợc, do mỗi dự án có một đặc trng riêng nhất định nên cán bộ thẩm định phải lựa chọn, đa ra đợc phơng pháp thẩm định thống nhất và phù hợp Làm đợc điều đó sẽ đảm bảo cho Ngân hàng hoạt... các dự án lĩnh vực đầu t xây dung cơ bản, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là những dự án thờng kéo dài và cha thể tạo ra ngay sản phẩm cho xã hội Nếu chất lợng công tác thẩm định dự án không đợc nâng cao thì rủi ro sẽ rất lớn gây khó khăn cho nền kinh tế và ngay cả bản thân hoạt động Ngân hàng, nó có thể tạo ra áp lực cho nền kinh tế nh: giá cả, lạm phát, lãi suất Do vậy phải nâng cao chất lợng của công. .. với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ , công tác thẩm định còn bị ảnh hởng bởi các yếu tố mang tính chất quốc tế, nhất là biến động về chính trị và tài chính làm cho tiền tệ và giá cả thế giới mất ổn định Ngoài ra nó còn bị ảnh hởng bởi chính sách quản lý ngoại tệ của Nhà nớc 25 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: Thực trạng chất lợng thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh ngân hàng công thơng đống đa 2.1 Khái... chế trên một cách hợp lí nhất Các kế hoạch đầu t cùng dự án sẽ đợc đa vào nhằm sắp xếp các nguồn lực theo các mục tiêu đã định Để xác định đợc các nguồn lực này có đợc sử dụng một cách hợp lí mang lại hiệu quả nh đã định không thì chỉ có thể thông qua công tác xây dung và thẩm định dự án Đặc biệt là quá trình thẩm định để đa đến quyết định đầu t hay sửa đổi quyết định hoặc hoàn toàn bác bỏ là một khâu... dự án Thẩm định về mặt tài chính của dự án Thẩm định tài chính DAĐT, đối với NHTM, ngoài mục tiêu đánh giá hiệu quả của dự án còn nhằm đảm bảo sự an toàn cho các nguồn vốn mà ngân hàng tài trợ cho dự án Đó là việc phân tích, xem xét, đánh giá về mặt tài chính của DAĐT bao gồm một loạt các phơng pháp đánh giá hiệu quả tài chính và các chỉ tiêu phân tích DAĐT Qua đó đi đến kết luận có đầu t cho dự án. .. cấp: dự án không có đợc nguồn nguyên nhiên vật liệu với số lợng, giá cả và chất lợng nh dự kiến để vận hành dự án, tạo dòng tiền ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ Loại này có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách: trong quá trình xem xét dự án, cán bộ thẩm định phải nghiên cứu, đánh giá trọng các báo cáo về chất lợng, trữ lợng nguyên vật liệu đầu vào trong hồ sơ dự án, đa ra những nhận định ngay từ ban đầu . : Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa 1 Chuyên đề tốt nghiệp . Do hạn. cực nâng cao chất lợng công tác thẩm định trớc cho vay, đặc biệt là cho vay dự án đầu t. Hoạt động thẩm định dự án đầu t đang thực sự đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu đặt ra của NHCT Đống Đa. dung của dự án. 1.2.3. Nội dung công tác thẩm định DAĐT tại các NHTM Xem xét sơ bộ theo các nội dung chính của dự án: - Mục tiêu của dự án - Sự cần thiết đầu t dự án - Quy mô đầu t: Công suất
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa, một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa,

Từ khóa liên quan