0

thục trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng thành tô

78 383 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 07:13

Báo cáo thực tập tốt nghiệp    !"  !"#$%&'( )*+,-./01 2"%34*5%$6787679:;<=&> ?2@+:A2A%BB- C12C126787679:;<=!3 0A3?2D!+E2!F2A"%34* 5%)GHA23B?2/I"34* /?2!A'( JGB?2/" //+=3%B(0HKGH3#@1 >/?2/"B-0LL2>M!GN/0 @>B(0H+=O(0H0 12-2@2"?23-3%(0HGH3 ?2*P0GBHQH3BRS ?2!3#@1B(0H?2@**"?2/" )/1@L3%*T2>+703%OGH (0HH@UT3H@#3*HNL B*HN3HP+V?20W> $%&4A?2**T2>4((0T33K GH>"23/?2*P(0H03?2/AI A@02?2**T2>4(+X12/1 4A3(0HWL.HY2/0C2 Z#[B14A.( 4AJ FA+:F.HFGH\.-B:]/3(^ 3#3GHO4A3JQ35J- 212"#/UH]%(I ]2T@/(F ::# Z;A3"%34*5% #/UH] %(I ]2T@/(F::#+ #$%&'&( 33F--_>]?2B4A 3"4%34*H5%=#/8@/`F:7+ RaU4A43?23W>"!>U?2""%4A 3"%?2!33--*%3"%- E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 e Báo cáo thực tập tốt nghiệp  W__/A2!W0H3H4fH 0#3 3"%**F#aFGN/3#@ 1=#/H32/A4*L3B-H  0*T2>4(+:M!4IH2>H#4A33 2gA--B=#/3?2/AIGfHQH FB=#/!02?2*>"_+ )*+,'-./0'&( h"%"%]34*5%B #/UH]%(I ]2T@/(F::# h<12b-2"FU4A3"%3 4*5%#/UH]%(I ]2T@/(F ::# 12+3'4'&( <%H3H"22.H02iHba0'( H% H3HH>FAH123U3334A3QHO  HOUB#/2.H02]A" <%H3HH@b1%U0022.H#?2 T'P02Q!%UH@ AB%I+ <%H3HUHb:#?20UHW02%CA 12GM%CA12+ 56!" =%eb=%CP2.2"U4A3"%34* 5%(0H =%db: U4A3"%34*5% B#/UH]%(I ]2T@/(F::#+ =%jbV0H3H0U4A3"%3 4*5%B#/UH]%(I ]2T@/(F ::#+ E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 d Báo cáo thực tập tốt nghiệp  789:;7<=7>76?@A <89B7A76@CDE7F@89 D@@GH2  I'J 0""K+3'04LMNOMK+3'M'PM  'Q  64Q/"K+3' b:"%20a"BH.TJ '( QfHHB-?23-*T2> a3*T2>+:"%H.>23I*HN( +R!!/A2]2LH K!>2B2.H(0H+ :"%2S2.HB/A2B!20a "_a*HN+`!0*"%HPHQH!3(  FGN/L/#0LL2> N/A44D2.+=3(0H'( !02?2* aA40HLK/%I3*HNL 2.(0H # 74R(NK+3'M'M 'Q 70/0*%A5- B/A2b7-*%5-*%5*HN+ #R(NK+3'OMS'  :"%5"%*5 0>H.#0%+:"% 5!F153/_0B 2k5/12]2-?2*PB(0H+: l%2k5-0H 4D2.2/1# "2.%l.%!"%>I+ :"%*5!F05*%/ 5!C+ TNK+3'OMS' 'N!3 @/A*%"%.Bl#@( %>H./>H0"2/?2/AI+=! -5*%b E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 j Báo cáo thực tập tốt nghiệp  bX"%J?2/ImM.% 3%*I31%CHS +X%3%UI3H( HUA># @1+X%33H( *%1 #3?2*P4A?2*P3@123 4#!>*T2>+ bX"%*2]0b X%/"%*5% //0FA3+V%/a3 >/%3/035A+X%/ 3H( *%FAHC% *%W/H.H_n 43L>H6787+ bX"%*03H( * %FAH4#C%5*HN_%C %3"%*5*HN+ TNK+3'OMS' U+V' X-*%5*%4AHA"% *T2>4(b:C(@>*HNLL 2>A402/1.02++++a42/A4 3#0+ E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 o :"%pX%>H.qX%H >H$A2!& X%2]p$V%3Ted&rcd X%/pV%3rE/0 35?2/I$dd_ds& X%pV%/rE05?2/I$t& :"%pX%q:C Báo cáo thực tập tốt nghiệp  WXY :*%5-Q*(F 1LB/A2-4D2./0H B + b%*(u3+ b=GPA>f4A?2* 2Q(!4#!4*L4 LL2> +  !"#$%&'$() 7-"%5*HNF00*% 5>*HN_#0J+@/- "%HQH2/1fH@H5f_L2> Qv!3( 42/A@L 2>!HH]L5*HN+:0*%5* HN-"240?2>H*T@/(F3I4Aw4D 2.%C0T@/(F%3"%Mx*HN M#03HP+ 7-"%5*HNOQ/2-- CM (0H.( 5M- 2@/b T"K+3'OMZN[/\ :"%5*HNFAHM/ .H2H.FAH*T2>+:53/" %nL*HN_4*HN#0 4#_?2/I+ 7-/%*(u2#@!3H(  J3T0H#0H+:2/1-/! ?2@A*HN4#?2@A0'(  3/!A40.+ T"K+3'OMZN[/'4 7-/3H( *%#@H H  l*T2>#@"2y3/'WAI+++4A E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 c :"%n3pE%*HN T%3"% Báo cáo thực tập tốt nghiệp  ?2*#3B!*CFAHA4A?2*#3BW #@*T2>+:53/"%nL" %*HNBH.FAH*T2>z0"%BH.3 AH(0HT3I+ 7-"%/4#H*3T34A?2*B# @H !QH.#3?2@ A4A?2*2+,042/A4.>#@H )!3(  @L2>B#@+ TNK+3'OMZN[/U.U+V' 7-/fA"%*T2>b:C@ L2>C@>*HNCA40.+++ *HN_@/JH.4#**B/ #-!IH"2.HB)a"%5* HNM4*"H+ :"%5*HN!C5#b XT$VT7& X:7pXq e{{ :!b X:7b:"%*5*HN!C+ Xb:"%*5%3I+ Vb|"C*e|y12C+ 7b|y12C+ =3(0H3H( -*%/a @> *HN*HAHNA402/1.02+ :F>B-"%/(Q"2%34322k 5-4C2DA*?2/IA2 *HN*T2>?23!)*5%3%$2DA&+ V/!?2/Ia_%I*+RW*HN (4C2DA5%32IW*HN /)*5%32DA$L(]&+:!#2b E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 s :"%n3p:"%nBH.F AH*T2>T:z0"%BH.3AH Báo cáo thực tập tốt nghiệp  :!b Xb:U%*5-*HN2DA+ }b%3I5*HN+ ~ebE*FA+ ~{bE*4C+ ;b:z0%3*HN3H( + T"K+3'LM4OML*K+,']'0Q :"%433H( W4#0_M #0]H*?2/I+ E24."#(#033@)%+ ,0%!3H( 5>H.0_53- #+R2/1f2%H*A+ 7-/42/A4#@0 * *>#0%434!4L+ TNK+3'OMZN[/W^ :"%L*HNB*U%32 %*U2!H@HMU+=!H%H3HH@ H"%2b *(((+,%&'- =#bX XpTT4 •T4 :!b Xb"%B#@+ b:0FAB#@+ 4b70>H.B#@+ Xb:"%*HNB*U+ *((. =#bX XpTTV •TV E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 € •Xp}T~eq}T;$~eh~{& Báo cáo thực tập tốt nghiệp  :!b VbV%5>H.B#@+ :*%5*HN.H!3( 42/A4#@?2@ A4A?2**T2>2B*UH3040"0H @-B#@+:2/1B-/3 B#@4#**(!4#@@ L2>3@+ WXY :*%5*HN-Q* (F%3*FA/12]2 >J?2/I+ :=GPA>fA4A?2* 2Q3( 4LL2>+ b:3HH+ ) _`"K+3'-J`ab-J`ac-J`a-L]'!M /01 ~2D"%"%*#@1B( 0H?2*P'( *%+~2D"%B(0HSb :"%*0FA34* H >HT2/1H >H11H >H42F•+ :"%*M*T2>(W 2/1@43?2yHiH+ =34*H >HT2/1bH >H"H >H@1H >H 11H >H30H >H42FH >H(/"H >H #32H >HW#34h4D2.! L+ /012 3  ~2D6787?2D(Q>H!!?2D 3HI>4*Lb‚2* 2>++++ :5A0?2D6787-a35z0 ds|1U"%H**#@1M4k4A3!b R'( H*I2et|1U?2D% H*T2>4(+ E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 t Báo cáo thực tập tốt nghiệp  RH*I2t|1U?2Da34>2M%B + ~2D6787.Ha>H#@1!!!H ?2DHI>4*L b h :>H#@12* h :>H#@1I/0"0H+ h :>H#@14"y2>+ h =#3?2*P?2D6787+ :5A06787H1%?2?2*P ?2D**3Hy2>+ :(0H3(0HFAH*6787# @1I2*•+:1%C3MHPH0+=23 (0HH*?2/A3%?2?2*P?2D6787+ //012 4 ~2D679:?2D(Q!!!H?2D 343W0-a35z0oc| 1U"%H**#@1!b R'( H*I2j|H*T2>4 (+ RH*I2ec|a34>2M%B+ :oc|(0HHA#/679:y_ H+~2D/(Q2679:#@1+ /501*67 ;<=?2D#3>H+ :5?2/I0;<=5z0d|1U"% H**M4k4A3AH*T2>4(!e| (#%Ce|H#>H1+ /8012  :5?2/I067:R5z0d|1U"% H**#@1!b R'( H*I2e|H*T2>4 (+ RH*I2e|a34>2M%B+ U/K.b=34*5%5A?2/I0jdc| !(0HI2do|$e€|6787j|679:d|;<=e|67:R& I2ƒc|M%$€|6787vec|679:ve|67:R& E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 ƒ Báo cáo thực tập tốt nghiệp  1 $dZ*!dL4LK+3' R"%6787#@1!*T2> #3C03"%L?2/AIA45 C0 :"C2M?2D45CL4A?2*-Ti„6= 0"C+ :"C"34A@>*HNA40]2L L2>L02?2*4A T3I+ # I(LM4"K+3'04LMNOMK+3'M'PM  'Q # Q/0%LM4"K+3'04LMNOMKM'M' PM 'Q H  F"2?2*P"%!02?2*4A3 "%(0H*T2>H*F0W0 2b h :UiHH*34IH]/B--0!FA ">--'( 4A?2* + h :3T34IHG3A"34*"% "C34*>HH**+ h 7(^43H.(0HF0]/BG AiH]2"1%+VCU…4A33 "%GAGH%H3H+ h :F004-->H33A" "%*TJ*/A4H#+;-- '( ?2D"%?2D6787679:;<=+ h :3H@UT3G34*"%4* 6787679:;<=H*T2>4(+ h X.H33""%6787679:;<=2H 30B4A3+:UH@--'( ?2D"% ?2D6787679:;<=+ E1b,K:I=L XHb=;:;cd6 e{ [...]... cán bộ kế toán Bộ máy kế toán hiện nay của công ty gồm 4 người (Kế toán trưởng kiêm Kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, thủ quỹ) Sơ đồ 2.2 bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô KẾ TOÁN TRƯỞNG (KẾ TOÁN TỔNG HỢP) KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN VẬT TƯ THỦ QUỸ Nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty: + Kế toán trưởng: Là nhiệm vụ kế toán tổng hợp,... TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠN TẠI CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÔ 2.1 Khái quát về công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô 2.1.1 Khái quát về công ty -Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô - Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Tuấn Đạt -Chức vụ: Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu - Kế toán. .. đi lên của nền kinh tế đất nước thì Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô cũng đang cố gắng đẩy mạnh đầu tư về chất xám con người để công ty ngày càng phát triển hơn 2.1.2 .Tô chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp Để phục vụ cho nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của Công ty, với... cả các phương tiện vận tải - Đội xe & sửa chữa: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc trong việc tuyến hướng và công tác vận chuyển theo hợp đồng, sửa chữa bảo dưỡng các đầu xe của công ty cũng như các hợp đồng 2.2 Khái quát tô chức kế toán tại công ty Cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô 2.2.1 Đặc điểm tô chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại dịch. .. dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô đã tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cũng như uy tín về chất lượng và cách thức kinh doanh của công ty đối với các bạn hàng ngày càng tốt đẹp hơn Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, được sự giúp đỡ của bạn hàng và chính quyền, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô đã từng bước khẳng định được sự vững mạnh và phát triển của mình Công. .. cho nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của Công ty, với cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng lao động hiện có Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô được tổ chức theo mô hình quản lý trực tiếp Sơ đồ 2.1 Tô chức bộ máy quản lý và điều hành Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô Sinh viên: Vũ Thị Chăng Lớp: CĐKT K52B 27 Báo cáo thực tập tốt... vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô là một doanh nghiệp đựoc hình thành từ vốn góp của nhiều cổ đông thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, mở được tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) - Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng chủ yếu của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô là kinh doanh, sửa chữa phương tiện thủy bộ, dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu,... mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô Phòng kế toán tài vụ của công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm chung là kế toán trưởng Phòng kế toán không quản lý trực tiếp về mặt hành chính Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và trực tiếp của kế toán trưởng, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và trình... 2001, được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng Thành Tô đã được thành lập, số cán bộ công nhân viên chỉ có vẻn vẹn 30 người Những ngày đầu mới thành lập, công ty gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng công nhân ít, trình độ sản xuất còn yếu kếm, bạn hàng ít Trước thực tế đó, công ty muốn tồn tại và phát triển thì không... xưởng và cán bộ chuyên trách đảng đoàn thể Tiền lương trong tháng của lao động gián tiếp được chia làm 2 phần là tiền lương phần cứng và tiền lương phần mềm - Lương phần cứng là tiền lương được hưởng căn cứ vào ngày công lao động thực tế, và tiền lương cấp bậc 1 ngày của mỗi nguời; - Lương phần mềm là tiền lương được hưởng thêm ngoài lương cứng, căn cứ vào số ngày làm việc thực tế, nhân (x) với tiền lương . :;sddsd€soesod :;<=6787679: RH;<=6787679:H  :;jjo :6787679:;<= M2.HB RX :;jjo :;eeeeed :>H6787  R.">HQB ~2D6787 1.2.4 Tổ chức sổ kế toán EU4A3F20.> BH%H3H4*iH 1U4A3F02/1PBH%H3HU4iH+R!343U 4A3H%0.>%*]A4A3iH H*33!03#4A35K5 +}U4A3M.H*3B4A3?23 -#0*T2>#4A3+ =#34A3%I3"2HH4# y0C3H]OClH]4A3]F0+ `./%I3]AH*'(.  :!b $e&:"%H**#@1FAH*T2>*HN+ $d&:"%yHiHH**#@+ $j&:"%yHiH#@*T2>+ $o&:6787679:;<=#@*T2>+ $c&=24k4A2/H@#FAH:;eco+ $s&<]H@#FAH1-+ *. Chứng từ kế toán VM4A3b hV^2{ehX:XbZ6*>#[@/%CM*%5 0FABM#@1+6*/.H3 5H.$U*T2>HO& hV^2{swX:XbZ<A2T3.*HN_#0+ hV^2{€wX:XbZ<A21[ <A2/(Q30B3#@1 ?2/I"201L%54*H. M43b hV^2{twX:Xb7HS3*4A hV^2{ƒwX:Xb61*"2 hV3M431?243HA22HA2>/T #0$>/&3%• * Tài khoản sử dụng 5(g--3"#34*43 --.H'(
- Xem thêm -

Xem thêm: thục trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng thành tô, thục trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư và xây dựng thành tô, , Sơ đồ 1.5 :Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký sổ cái

Từ khóa liên quan