lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu lục nam

48 428 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:23

Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư Bài tập lớn học phần Phân tích dự án đầu tư Họ và tên : Vũ Thị Hoa Lớp : KTVT K11A Tên đề tài : Lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu Lục Nam Trên tuyến Sài Gòn - Singapore Các số liệu khác tự tìm hiểu và lấy tại DN Yêu cầu: Phân tích DN Phân tích thị trường Phân tích công nghệ điều kiện sản xuất Tính toán các chi phí sản xuất Tính các chỉ tiêu Diễn giải và tính NPV, IRR Tư vấn Kết luận Ngày giao đề Ngày hoàn thành Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Sinh viên Giáo viên hướng dẫn giao đề Vũ Thị Hoa TS. Vũ Thế Bình SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 1 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 . Khái niệm………… 1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư…………… 1.3 Các yêu cầu cơ bản của dự án đầu tư……………… 1.4. Phân loại dự án đầu tư…………… 1.5. Vai trò của dự án đầu tư……………………. 1.6 Các giai đoạn của dự án đầu tư…………. 1.7 Trình tự,nội dung của quá trình lập dự án…………… 1.8Cas tiêu chuẩn đánh giá dự án ……………… CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN 2.1 Phân tích thị trường……… 2.2 phân tích tình hình hàng hóa…………… 2.3 Phân tích tình hình tuyến đường,bến cảng…………. 2.4 Phân tích công nghệ,điều kiện sản xuất………… 2.5 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật………………… 2.6 Tính toán chi phí……………… CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH,ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 3.1 Đầu tư theo dự án và quản lí dự án đầu tư…………… 3.1.1 Sự cần thiết đầu tư…………. 3.1.2 Tầm quan trọng của việc quản lí dự án………… 3.1.3. Những căn cứ lập dự án đầu tư 3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả……………. KẾT LUẬN SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 2 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư MỞ ĐẦU Một dự án đầu tư ngay từ khi thực hiện đầu tư cho đến khi vận hành kết quả đầu tư cũng đều tác động nhiều đến nền kinh kế.Hay nói cách khác là nó tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. Quá trình thực hiện một công cuộc đầu tư có rất nhiều công việc phải làm đòi hỏi phải sử dụng kiến thức kinh tế, kỹ thuật của nhiều ngành, đòi hỏi phải phối hợp hoạt động của chuyên gia ở nhiều lĩnh vực. Nguồn lực hi sinh thì rất lớn, thời gian thực hiện đầu tư thì rất dài, thời gian vận hành kết quả đầu tư để thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra và có lãi hoặc để các lợi ích thu được từ các kết quả đầu tư bằng hay lớn hơn những nguồn lực mà nên kinh tế đã hi sinh thì rất dài. Một dự án đầu tư khi đi vào vận hành sẽ tác động đến sự tăng tưởng và phát triển của nền kinh tế. Nó vừa duy trì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế vừa phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế. Vì vậy cần thiết phải lập và quản lý dự án đầu tư. Công việc này đảm bảo cho quá trình soạn thảo dự án được tiến hành nghiêm túc, dự án đặt ra có chất lượng tốt. Đảm bảo cho quá trình soạn thảo dự án và thực hiện đầu tư được tiến triển thuận lợi. Đảm bảo cho quá trình vận hành dự án đạt được hiệu quả tài chính, kinh tế, xã hội cao. SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 3 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.2 . Khái niệm *Đầu tư :là quá trình sử dụng các nguồn lực nhất định ,trong một khoảng thời gian tương đối dài cho các hoạt động nhất định nhằm thu lợi ích trong tương lai. - Đầu tư trực tiếp :là hình thức đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia hoạt động quản lí đầu tư . - Đầu tư gián tiếp :là hình thức đầu tư thông qua biệc mua cổ phần ,cổ phiếu ,trái phiếu ,các giấy tờ có giá khác ,quỷ đầu tư chính khoán và thông qua các chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lí . *Dự án đầu tư có thể xem xét dưới nhiều góc độ: - Về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để đạt được kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong thời gian dài. - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hóa nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định. 1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 4 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư - Như vậy dự án kinh doanh không phải là một ý định hay một phác thảo mà có tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng các nhu cầu nhất định. - Dự án kinh doanh không phải những nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng mà phải cấu trúc nên một thực tế mới, một thực tế mà trước đó chưa tồn tại nguyên bản tương đương. - Dự án khác với dự báo: vì dự báo không có ý định can thiệp vào các sự cố, dự án đòi hỏi sự tác động tích cực của các bên tham gia. Dư án được xây dựng trên cơ sở của dự báo khoa học. - Vì liên quan đến thực tế trong tương lai, bất kỳ dự án đầu tư nào cũng có độ bất định và rủi ro có thể xảy ra. 1.3 Các yêu cầu cơ bản của dự án đầu tư - Tính khoa học và hệ thống. Bất kỳ dự án nào cũng phải được nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ càng tính tóan chính xác từng nội dung của nó. Đối với những nội dung phức tạp như: phân tích kinh tế tài chính, xây dựng tiến độ sử dụng vốn cần có sự tư vấn của các cơ quan chuyên môn làm dịch vụ đầu tư giúp đỡ. - Tính pháp lý. Để được nhà nước cấp giáy phép đòi hỏi dự án không được chứa đựng những điều trái với luật pháp và chính sách của Nhà nước. Do đó người xây dựng dự án cần phải nghiên cứu tỉ mỉ những vấn đề liên quan đến luật pháp. - Tính thực tiễn. Xây dựng dự án càng thực tiễn thì càng tránh được những rủi ro, vì ta có thể đưa ra các yếu tố nhằm tránh được các bất lợi sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Trong các dự án kinh doanh cần phải đưa ra các điều kiện hoàn cảnh cụ thể về khả năng vốn của doanh nghiệp, về sản phẩm, điều kiện cung ứng vật tư, nguyên vật liệu. SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 5 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư -Tính chuẩn mực (Tính thống nhất) Nội dung của dự án phải được xây dựng theo một trỡnh độ nhất định, mang tớnh chuẩn húa, nhằm giúp cho các cơ quan thẩm định, các đối tác khinh doanh, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước có thể hiểu và đưa ra các quyết định đầu tư. -Tính phỏng định. Xuất phát từ ''dự án'' ta có thể hiểu được dù cho dự án có được xây dựng kỹ càng như thế nào thỡ về mặt bản chất nú vẫn mang tớnh chất dự trự, dự báo (khối lượng sản phẩm sản xuất, doanh thu, chi phớ, giỏ cả đều là dự trự trong quá trình thực hiện. 1.4. Phân loại dự án đầu tư • Theo loại hình kinh doanh - dự án đầu tư sản xuất - dự án đầu tư thương mại • Theo quy mô - dự án nhóm A - dự án nhóm B - dự án nhóm C • Theo tiêu chí phân loại - phân loại theo số vốn - phân loại theo nghành nghề 1.5. Vai trò của dự án đầu tư - Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của Nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào tăng trưởng của nền kinh tế qua phần giá trị gia tăng. - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút được lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp. SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 6 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư - Là công cụ để thực hiện được mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực. - Có ảnh hưởng tích cực đến môi trường như tạo ra môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng, địa phương. - Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như xây dựng, củng cố, nâng cấp kết cấu hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.6. Các giai đoạn của dự án đầu tư a. Chu kì dự án đầu tư - Chu kỳ của dự án bao gồm các giai đoạn, các bước mà dự án phải trải qua, các giai đoạn này được tính từ khi chủ đầu tư có ý đồ về dự án đầu tư đến khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, khai thác vận hành cho đến khi chấm dứt hoạt động. - Chu kỳ của dự án có thể được minh họa bằng sơ đồ sau: SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 7 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư b. Nội dung các giai đoạn đầu tư * ý đồ đầu tư Xuất hiện trong những bối cảnh kinh tế nhất định .trong bối cảnh đấy ,đưa đến cho nhà đầu tư nhiều sự cân nhắc và lựa chọn khác nhau. Đó là đầu tư vào lỉnh vực này hay lỉnh vực khác .do đó đòi hỏi nhà đầu tư phải có đầu óc và quyết đoán. SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 8 Ý đồ đầu tư Chuẩn bị đầu tư Thực hiện đầu tư Khai thác vận hành Kết thúc dự án, hình thành ý đồ đầu tư mới Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư *Chuẩn bị đầu tư SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 Nghiên cứu cơ hội đầu tư Thẩm định Loại bỏ Chấp nhận Nghiên cứu tiền khả thi Thẩm định Loại bỏ Chấp nhận Nghiên cứu khả thi Thẩm định Loại bỏ Chấp nhận 9 Bài tập lớn môn học : Quản trị Dự án đầu tư Yêu cầu: - Phải đảm bảo tính chính xác, khoa học. - Chi phí nghiên cứu =< 10% tổng vốn đầu tư. *Thực hiện dự án Trong giai đoạn này khoảng 85-95% vốn đầu tư được chi ra và nằm khê đọng trong suốt những năm thực hiện Nội dung thực hiện dự án đầu tư bao gồm: - Đàm phỏn và ký kết hợp đồng - Thiết kế và lập dự án - Thi công xây lắp - vận hành, chạy thử và nghiệm thu Yêu cầu: - đảm bảo được chất lượng công trình - đảm bảo được chi phí thực hiện công trình - đảm bảo thời gian thực hiện công trình - đảm bảo phòng chống thất thoát lảng phí * Vận hành và khai thác sử dụng Mục tiêu chính của giai đoạn này là thu hồi vốn đầu tư và cú lói. Hoạt động quản lý tập trung vào việc tổ chức và điều phối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu của dự án. Nội dung bao gồm: - Sử dụng chưa hết công suất - Sử dụng tối đa công suất - Giảm cụng suất và thanh lý * kết thúc dự án - kết thúc đúng hạn định - kế thúc trước hạn định 1.7. Trình tự, nội dung của quá trình lập dự án đầu tư SV : Vũ Thị Hoa – KTVT AK11 Thực hiện dự án 10 [...]... (ng/chuyn) Kt Nam Sinh viờn : V Th Hoa - KTVT K11A TCH kvl (106ng) Lc TKT (ngy) (ngy) (%) (106ng) 60.000 320 18,73 2 Rvl 70,24 28 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t 6.7Chi phớ tin lng cho thuyn viờn Chi phí lơng của tàu trong tháng đợc tính theo công thức sau: RLT = RLi ni (đ/ tàu- chuyn) Trong đó: Li : tiền lơng theo chức danh i ni : số ngời theo chức danh i LCBi = lTT kcbi khq kPci + LNGi (đ/ ngời tháng) lTT... 15140 603,635 Q LNG LCB (103/ng/thỏ (103/ng/thỏng) ng) Chi phí lơng của tàu trong tháng đợc tính theo công thức sau: Sinh viờn : V Th Hoa - KTVT K11A 30 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t RLT = RLi ni (đ/ tàu- chuyn) Trong đó: Li : tiền lơng theo chức danh i ni : số ngời theo chức danh i LCBi = lTT kcbi khq kPci + LNGi (đ/ ngời tháng) lTT kcbi : hệ số tính đến cấp bậc, chức danh i khq : hệ số tính đến... bo dng.v.v - Theo s liu bi cho ta cú: Phng thc u t: tu Lc Nam (tu c) Ni thc hin u t: Vit Nam úng nm 1980 Loi hng vn chuyn: bỏch húa Nhu cu vn chuyn: 250000T Tuyn ng vn chuyn: Si Gũn Singapore Khong cỏch vn chuyn: 637 hi lớ Bng : Bng thụng s k thut ca tu STT Cỏc c trng Kớ hiu n v 1 Loi tu Hng khụ tng hp 2 Nm úng 1980 3 Ni úng Vit Nam 4 Trng ti ton b DWT T 15210 5 Dung tớch ng kớ ton b GRT RT 8414... = 0,8 0,95) * Tớnh cho tu Lc Nam Q chuyn = 15.210 * 0,9 = 13.689 ( tn/ chuyn) - S chuyn trong nm: Nchuyn = = = 17.08 (chuyn) Nchuyn = 17 (chuyn) Q nm = 13689,1*17= 232.713( tn/ nm) 2.5.3 D tớnh nhu cu tu v nhu cu tng vn u t ban u vi cỏc phng ỏn khỏc nhau 2.5.3.1 Nhu cu tu: ntu= - Trong ú : Qt : nhu cu vn chuyn trong nm ntu: nhu cu v s lng tu Tớnh cho tu Lc Nam ntu Lc Nam = = 1,07 ( tu ) SV : V Th... GRT : s tn ng kớ ton b ca tu (GRT) Kbh : s tin bo him Kbhtt =1,5%, kbhtnds=4,7 (USD/GRT) Ta cú :Bng chi phớ bo him thõn tu : Lc Nam 60.000 SV : V Th Hoa KTVT AK11 1.5 320 18.73 52.68 26 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t Ta cú:Bng chi phớ bo him trỏch nhim dõn s ch tu Lc nam 8414 4,7 SV : V Th Hoa KTVT AK11 320 18.73 2314,67 27 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t 2.6.6 Chi phớ vt liu v ph tựng thay... ntv (ngi) ata (USD/ngi) Tch (ngy) Rta (USA/chuyn) Lc Nam 27 7 18,73 3539,97 2.6.9 Chi phớ qun lý - Chi phớ ny bao gm nhng chi phớ cú tớnh cht chung nh : lng cho b phn qun lớ , chi phớ in thoi , vn phũng phm RQL = kql * RL (, USD/chuyn) - Trong ú kql RL : H s qun lớ (%), tớnh h s qun lý l 50% : Tng qu lng Tờn tu kql (%) RL (103/ch) Rql (103/ch) Lc Nam 50 370,69 185.345 2.6.10 Chi phớ BHXH - Chi phớ... 185.345 2.6.10 Chi phớ BHXH - Chi phớ ny c trớch theo tng qu lng ca n v , xỏc nh theo cụng thc sau : RBHXH = kBHXH * RL (, USD/ chuyn) - Bng tớnh chi phớ qun lớ v chi phớ BHXH cho Tu Lc Nam sau : Tờn tu kBHXH RBHXH (103/ch) Lc Nam RL (%) (103/ch) 370,69 23 85,26 2.6.11 Chi phớ nhiờn liu, du nhn RNL= (RC + R).kDN ( USD/ chuyn) Sinh viờn : V Th Hoa - KTVT K11A 32 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t RC: Chi phớ... 8414 Rttf Lt Lc Nam 0.032 GRT Rbhh 538,496 2271,78 3 Phớ hoa tiờu - L khon tin m ch tu phi tr cho cng khi hoa tiờu hng dn tu ra , vo , di chuyn trong phm vi cng, c xỏc nh theo cụng thc Rht = kht GRT l nht (106 /cng) - Trong ú nht : s ln s dng hoa tiờu kht : n giỏ hoa tiờu phớ (/GRT hilớ) l : Quóng ng s dng hoa tiờu (hi lớ) Tờn tu GRT(m3) Lc 8414 kht 0,02 nht 2 l(hlớ) Rht( USD) 30 9.616 Nam 4 Phớ lai... 6321 7 Chiu di tu L M 144 8 Chiu rng tu B M 20,42 9 S hm hng Hm 4 10 Cụng sut mỏy chớnh Ne CV 5000 11 Mc tiờu hao nhiờn liu Mỏy chớnh TsFo/ngy 12,2 Mỏy ph 12 Vn tc tu Vch 1,1 HL/h Vkh 13 Giỏ tu Tu Lc Nam 15,1 16,9 T ng 60 Bng: Cỏc tham s ca tuyn vn chuyn SV : V Th Hoa KTVT AK11 18 Bi tp ln mụn hc : Qun tr D ỏn u t No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Cỏc iu khon ch yu Tờn hng húa Khi lng hng húa( Cng xp Cng d... hot ng do nh hng ca thi tit (ngy) Tch : thi gian chuyn i ca tu (ngy) - TKT = 320 (ngy) 2.6.2 Khu hao sa cha ln - Trong quỏ trỡnh s dng,tu b h hng cho nờn phi sa cha thay th nhng b phn hng ú,,chi phớ dựng cho sa cha ln gi l khu hao sa cha ln - Mc khu hao sa cha ln hng nm c tớnh theo cụng thc: RSCL= KT.TCH(,USD/ chuyn) - Trong ú: KSCL: T l khu hao sa cha ln hng nm k hoch (%) ,t l ny ph thuc vo tng tu,tng . học : Quản trị Dự án đầu tư Bài tập lớn học phần Phân tích dự án đầu tư Họ và tên : Vũ Thị Hoa Lớp : KTVT K11A Tên đề tài : Lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu Lục Nam Trên tuyến. trị Dự án đầu tư MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 . Khái niệm………… 1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư ………… 1.3 Các yêu cầu cơ bản của dự án đầu tư …………… 1.4. Phân loại dự án đầu. có: • Phương thức đầu tư: tàu Lục Nam (tàu cũ) • Nơi thực hiện đầu tư: Việt Nam đóng năm 1980 • Loại hàng vận chuyển: bách hóa • Nhu cầu vận chuyển: 250000T • Tuyến đường vận chuyển: Sài Gòn –
- Xem thêm -

Xem thêm: lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu lục nam, lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu lục nam, lập dự án đầu tư vận chuyển hàng bách hóa bằng tàu lục nam

Từ khóa liên quan