0

Quản trị mạng nâng cao

36 561 2
  • Quản trị mạng nâng cao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 10:27

Quản trị mạng nâng cao Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 1QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000(Nâng cao)Gv : NguyễnVănTẩntannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo:1. Hiệnthực Windows 2000 Server, nxbThống kê2. E-book MCSE CDROMTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 2Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 3Các chủđềchính¨Dịch vụ CấpIP động DHCP¨Dịch vụ Tên miềnDNS¨Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)¨Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 4Dịch vụ CấpIP động DHCPKhái niệmDHCP Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerCấu hình DHCP ClientTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 5Khái niệmDHCPYêu cầuchoDHCPDHCP Server Cài dịch vụ DHCP Địachỉ IP tĩnh, subnet mask, default gatewayPhạmvi IP sẽ cấp cho ClientDHCP ClientsWindows 2000 Professional hay Windows 2000 ServerWindows NT Server or Workstation 3.51 or laterWindows 95 or Windows 98Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOSLAN Manager 2.2cNon-Microsoft operating systemsTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 6Khái niệmDHCPKhông đượcphépvàdịch vụ không thểkhởi động bình được(DHCP server2)Đượcphépvàdịch vụkhởi động bình thường(DHCP server1)DC DC kikiểểmmtratraDHCP server DHCP server ccóóđưđượợccphphééppClients DHCP Server2Domain ControllerDHCP Server1Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 7Khái niệmDHCPTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 8Khái niệmDHCPDHCP ServersDHCP Client111IP Lease RequestIP Lease Request333IP Lease SelectionIP Lease Selection222IP Lease OfferIP Lease Offer444IP Lease AcknowledgementIP Lease AcknowledgementTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 9Khái niệmDHCPSau 50 % (87.5 %) thờigianđượccấpTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 10Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 11Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 12Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerDDàànhnhấấnnđđịịnhnhchochoccááccServersServersTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 13Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerPhPhạạmmvvịịIP IP đưđượợccccấấppNhNhữữngngIPsIPsđãđãccấấppchochoClientClientNhNhữữngngIPsIPsccấấppriêng(choriêng(choccááccthithiếếttbbịịmmạạngng))CCááccthôngthôngssốốccủủaaphphạạmmviviNhNhữữngngthôngthôngssốốccủủaatotoàànnDHCP ServerDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 14Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 15Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerĐịachỉ IP củaRouterĐịachỉ IP củaDNS ServerDNS Domain NameTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 16Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 17CấuhìnhDHCP ClientTCP/IP PropertiesTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 18Mộtsố lệnh liên quan đếnDHCPTạo máy con chọn Start/Run/cmdIpconfig : hiểnthiIP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1Ipconfig /all : Hiểnthịđầy đủ thông tin củaTCP/IPIpconfig /relase : Trả thông tin TCP/IP cho DHCP serverIpconfig /renew : Lấylại thông tin TCP/IP từ DHCP serverTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 19Câu hỏi bài tập1.TrướckhicàiđặtDịch vụ DHCP trên Windows 2000 Server, cầnthiếtlập các thành nào saua.Địachỉ IP tĩnh, subnet mask và default gatewayb.Subnet mask và DNSc.Địachỉ IP tĩnh và ,DNSd.Subnet mask và default gateway2.Sau khi tạo Scope làm thế nào để hiệuchỉnh địachỉ mạnga.Xóa và tạolạiScopeb.Hiệuchỉnh bình thường bằng cách nhập địachỉ mạng mớic.Hiệuchỉng Subnet MaskTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 20Bài tậpthựchànhWindows 2000 Sever, tạo Scope vớicácyêusauScope Name : Tên bộ phận(Vídụ : Phòng kế toán)IP Address Range : 192.168.0.33-192.168.0.62Lengh : 27 (bits)Subnet mask : 255.255.224.0Add Exclusions : 192.168.0.33 – 192.168.0.40Lease Duration : 7 daysScope Options :Router : 192.168.0.33DNS Domain Name : bk-atech.edu.vnDNS Server : 192.168.0.34, 192.168.0.35Windows 2000 ProfessionalDùng các lệnh liên quan để kiểm tra sự cấpphátDHCPTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 21Các chủđềchínhDịch vụ Tên miền DNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 22Dịch vụ Tên miềnDNSKhái niệmDNSCài đặtvàcầuhìnhDNS ServerCài đặtvàcầu hình DNS ClientTích hợpgiữa DHCP và DNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 23Khái niệmDNSHệ thống tên miền (DNS : Domain Name System) : Địachỉ IP là sốkhó nhớ nên hệ thống mẫutự có tính gợinhớ cao đượcdùngđể đặttên cho máy tính trong mạng (Host)CấutrúcDNS : Gồm nhiềuphần cách nhau dấu“.”Có ít nhất2 phần : Second-Level.top-levelDNS <=255 kí tự, mỗiphần <=63 kí tựHost : Server.training.microsoft.com.Computer NameDNS Domain NameTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 24Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 25Khái niệmDNSDNS là hệ thống cơ sở dữ liệuchứatêncủamáytínhtrongmiềnCơ sở dữ liệulànhững record ánh xạ tên máy tính Host thành địachỉIP tương ứngKhi một ứng muốntìmđịachỉ IP ứng vớitênhost để truyềnthốngChương trình ứng dụng sẽ gọithủ tục có tên Resolver vớithamsốlà tên HostResolver sẽ gởi1 góidữ liệu thông qua giao thứcUDP đếnDNS ServerDNS Server tiếnhànhtìmđịachỉ IP ứng vớitênHost yêucầuphângiảitrongcơ sở dữ liệucủanóvàtrả về cho ResolverResolver trả về cho ứng dụng vừayêucầu.Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 26Phân giảitênmiềnthànhIPDNS client DNS ServerĐịachỉ IP củaserver.company.com?Địachỉ IP củaserver.company.com?Server.company.comlà 137.105.21.5Server.company.comlà 137.105.21.5SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 27Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 28Khái niệmDNSKiểuyêucầuphângiải:Recursive(Đệ quy) và Iterative(tươngtác)RecursiveIterativeTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 29Khái niệmDNSKiểuyêucầuphângiải tên www.microsoft.comTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 30Khái niệmDNSKiểutìmkiếmphângiảiForward LookupDNS ServerIP address for hcmut.edu.vn?IP address for hcmut.edu.vn?IP address = 172.28.1.2IP address = 172.28.1.2Reverse LookupDNS ServerName for 172.28.1.2?Name for 172.28.1.2?Name = hcmut.edu.vnName = hcmut.edu.vnTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 31Khái niệmDNSTrong không gian tên DNS, Zones lưutrữ tên củamột hay nhiềudomain củaDNS. DNS Zones là những phầntênmiền liên tụccủakhông gian tên DNSThông tin của DNS Zones là những record gồmtênHost vàđịachỉ IP đượclưu trong DNS server, DNS server quảnlývàtrả lờinhững yêucầutừ client liên quan đến DNS Zones nàyWindows 2000 hỗ trợ DNS động(DDNS) cho phép Client cậpnhậtthông tin mộtcáchtựđộngKiểuZonesStandard zones(Mạng ngang hàng)Primary zone(Zone chính)Secondary zone(Zone dự phòng)Primary ZoneSecondary ZoneChangeChangeZone TransferTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 32Khái niệmDNSActive Directory Integrated zones : là DNS zones chính, đượclưunhư một đốitượng trong cơ sở dữ liệucủaAD, nócũng đượctạobảnsao đếnnhững DNS zones khác nếucơ sở dữ liệutrongDNS thayđổiTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 33Khái niệmDNSActive Directory Integrated ZonesChangeChangeChangeChangeChangeChangeZone TransferTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 34Khái niệmDNSLợiíchcủa Active Directory Integrated zones Dung sai lỗivìcơ sở dữ liệuDNS zones đềuchứatrêntấtcảnhững DCCho phép việccậpnhậttựđộng cơ sở dữ liệuDNS zones bảomật( secure updates) : chỉ có những client logon vào mạng mới đượccậpnhậtTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 35Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 36Khái niệmDNSCác kiểubảnghiDNS (Record)A (Host Name) : Địachỉ IP –> Host NamePTR ( Pointer) : Địachỉ IP <– Host NameSOA (Start Of Authority): DNS server đầutiêncóquyềntrả lờiyêu cầuDNS đếnClient NS(Name Server) : Máy chủ quảnlýDNS zone CNAME : Tên thay thế (biệt danh)SRV : Bảnghixácđịnh DC và tài nguyên (Services)MX : Xác định Mail Server nhận mail choi domain tương ứngTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 37Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 38Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTạoDNS ZoneTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 39Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTạo các Record trong ZoneTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 40Cài đặtvàcầu hình DNS ServerChuyển đổikiểuDNS zone[...]... ngườidùngtruycậpđếntàikhoảnEmail…. Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 1QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Gv : NguyễnVănTẩntannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo:1. Hiệnthực Windows 2000 Server, nxbThống kê2. E-book MCSE CDROMTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 2Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang... cung cấpchương trình chống virus chotồn mạng xuấtpháttừ MDaemon Mail server. Phầnmềm này có khảnăng tựđộng cậpnhậtvàtựđịnh lạicấuhìnhvới thơng tin chốngvirus mớinhất. MailScan ngăncảncácnội dung khơng hợplệ truyềnvào mạng. Relay Fax-làphầnmềmmạnh hoạt động như mộtEmail-fax vàfax-Email gateway dựatrênmơhìnhclient/server, chophépngườidùng mạng cụcbộ và mạng từ xa sử dụng máy fax bằng việctíchhợpvớihệ... họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 101Giám sát và quản lý Remote Access ClientsTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 102Hiệnthựcmạng riêng ảoVPNTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 103Hiệnthựcmạng riêng ảoVPNTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 104Hiệnthựcmạng riêng ảoVPN Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa... niệm IIS 5.0Cài đặtvàcấuhìnhWeb ServerCài đặtvàcấu hình FTP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 50Khái niệm IIS 5.0IIS là ứng dụng cóchứcnăng thiếtlậpvà quảntrị các Trạmdịch vụ mạng nhưWeb (Web Server)FTP (File Transfer Protocol)SMTP (Simple Mail transfer Protocol)IIS hoạt động hiệunăng (Performance), Bảomật thông tin vàtin cậy (Reliability)Trung tâm... vào mạng mới đượccậpnhậtTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 35Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 36Khái niệmDNSCác kiểubảnghiDNS (Record)A (Host Name) : Địachỉ IP –> Host NamePTR ( Pointer) : Địachỉ IP <– Host NameSOA (Start Of Authority): DNS server đầutiêncóquyềntrả lờiyêu cầuDNS đếnClient NS(Name Server) : Máy chủ quảnlýDNS... tín điệntử.Cơ chế giúp gửivànhậnthư qua mạng máy tính.Dùng giao thứcvà(cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143)Mơ hình hoạt độngMTAMail clientMTAMTAX.Y.ZMail BoxMail clientMail ServerMail ServerInternetTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 122Khái niệmThờigianchuyểnvàphátthư:Thờigianchuyểnthưđến điểmnhận: phụ thuộcvàokếtnối mạng Thời điểm đọcthư: phụ thuộcvàongườisử... gian tên DNSThông tin của DNS Zones là những record gồmtênHost vàđịachỉ IP đượclưu trong DNS server, DNS server quảnlývàtrả lờinhững yêucầutừ client liên quan đến DNS Zones nàyWindows 2000 hỗ trợ DNS động(DDNS) cho phép Client cậpnhậtthông tin mộtcáchtựđộngKiểuZonesStandard zones (Mạng ngang hàng)Primary zone(Zone chính)Secondary zone(Zone dự phịng)Primary ZoneSecondary ZoneChangeChangeZone... 2004Trang 91GiớithiệuRASRAS cho phép Client ở xa kếtnối và truyềnthống dữ liệuvớimạngLAN công ty thông qua RAS Server bằng : Line điệnthoại (analog modems, Integrated Services Digital Network (ISDN) adapters, anddigital subscriber line (DSL) modems.TạokênhkếtnốiriênggiữaClient ở xa với LAN dùng đường truyềnInternet (Mạng riêng ảo:VPN) Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang... subnet mask và default gatewayb.Subnet mask và DNSc.Địachỉ IP tĩnh và ,DNSd.Subnet mask và default gateway2.Sau khi tạo Scope làm thế nào để hiệuchỉnh địachỉ mạng a.Xóa và tạolạiScopeb.Hiệuchỉnh bình thường bằng cách nhập địachỉ mạng mớic.Hiệuchỉng Subnet MaskTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 20Bài tậpthựchànhWindows 2000 Sever, tạo Scope vớicácyêusauScope Name... DNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 23Khái niệmDNSHệ thống tên miền (DNS : Domain Name System) : Địachỉ IP là sốkhó nhớ nên hệ thống mẫutự có tính gợinhớ cao đượcdùngđể đặttên cho máy tính trong mạng (Host)CấutrúcDNS : Gồm nhiềuphần cách nhau dấu“.”Có ít nhất2 phần : Second-Level.top-levelDNS <=255 kí tự, mỗiphần <=63 kí tựHost : Server.training.microsoft.com.Computer . Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 1QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Gv : NguyễnVănTẩntannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo:1. Hiệnthực. destination: Địachỉ mạng đích đếnNetmask: mặtnạ mạng conGateway: Cổng ra (một Router khác)Interface: Địachỉ IP củagiaodiệnmạng đích đến(Địachỉ card mạng giao diện)Metric
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng nâng cao, Quản trị mạng nâng cao

Hình ảnh liên quan

Cài đặt và cấu hình DHCP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình DHCP Server Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình DHCP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình DHCP Server Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cấu hình DHCP Client - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình DHCP Client Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server Càiđặt và cầu hình DNS Client - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Càiđặt và cầu hình DNS Client Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Xem tại trang 11 của tài liệu.
3. Standard zones(Primary và Secondary) được dùng trong mô hình - Quản trị mạng nâng cao

3..

Standard zones(Primary và Secondary) được dùng trong mô hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server Càiđặt và cấu hình FTP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Càiđặt và cấu hình FTP Server Xem tại trang 13 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình FTP - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình FTP Xem tại trang 16 của tài liệu.
Cài đặt cấu hình FTP - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt cấu hình FTP Xem tại trang 17 của tài liệu.
1. Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá trịcổng mặcđịnh (TCP port) mà dịch vụsửdụng ? - Quản trị mạng nâng cao

1..

Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá trịcổng mặcđịnh (TCP port) mà dịch vụsửdụng ? Xem tại trang 18 của tài liệu.
định đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu - Quản trị mạng nâng cao

nh.

đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu Xem tại trang 20 của tài liệu.
Cấu hình giao diện (Card mạng) - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình giao diện (Card mạng) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Cấu hình Windows 2000 Router - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình Windows 2000 Router Xem tại trang 22 của tài liệu.
Cấu hình Windows 2000 Router - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình Windows 2000 Router Xem tại trang 23 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình RAS server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình RAS server Xem tại trang 24 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình RAS server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình RAS server Xem tại trang 25 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình RAS server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình RAS server Xem tại trang 25 của tài liệu.
Cấu hình RAS Client đến RAS VPN Server - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình RAS Client đến RAS VPN Server Xem tại trang 27 của tài liệu.
1. Cài đặt và cấu hình Windows 2000 NAT (RRAS) - Quản trị mạng nâng cao

1..

Cài đặt và cấu hình Windows 2000 NAT (RRAS) Xem tại trang 30 của tài liệu.
Mô hình hoạt động - Quản trị mạng nâng cao

h.

ình hoạt động Xem tại trang 31 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 32 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 32 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 33 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 34 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 34 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Xem tại trang 35 của tài liệu.
Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình Mai Client để nhận/gởi mail Xem tại trang 36 của tài liệu.