Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

11 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 09:10

Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch GIẢI TÍCH MẠNG Trang 91 CHƯƠNG 7 TÍNH TỐN NGẮN MẠCH 7.1. GIỚI THIỆU. Tính tốn ngắn mạch cho ta biết dòng và áp của hệ thống điện trong trạng thái sự cố. Việc tính tốn giúp ta dự định cho hệ thống bảo vệ rơle tương ứng và xác định các giá trị cắt của máy cắt ứng với mỗi vị trí khác nhau. Hệ thống rơle phải nhận ra sự tồn tại của ngắn mạch và bắt đầu máy cắt tác động cắt sự cố dễ dàng. Sự tác động đòi hỏi phải đảm bảo độ tin cậy giới hạn sự thiệt hại cho thiết bị. Giá trị dòng và áp nhận được là kết quả của nhiều dạng ngắn mạch xảy ra riêng biệt tại nhiều vị trí trong hệ thống điện nên phải tính tốn để cung cấp đủ dữ liệu có hiệu quả cho hệ thống rơle và máy cắt. Tương tự máy tính, các thơng tin thu được ứng dụng vào các mục đích riêng biệt được gọi là giải tích mạng đã được dùng rộng rãi trong nghiên cứu ngắn mạch trước khi kỹ thuật số phát triển. M M Tải LL2 L1 Hệ thống truyền tải Gn G2 G1 i p Epa,b,cEia,b,cHình 7.1 : Giới thiệu hệ thống điện dạng 3 pha Cấu trúc nút qui chiếu trong hình thức tổng dẫn là việc làm đầu tiên trong ứng dụng của máy tính số cho nghiên cứu ngắn mạch. Tương tự như phương pháp tính tốn trào lưu cơng suất, dùng kỹ thuật lặp. Hồn tồn lặp lại một cách đầy đủ ứng với mỗi dạng sự cố. Thủ tục chi tiết tốn nhiều thời gian, thường trong mỗi trường hợp, dòng và áp đòi hỏi cho một số lớn vị trí ngắn mạch. Vì vậy phương pháp này khơng được ứng dụng rộng rãi. Sự pháp triển của kỹ thuật với sự ứng dụng của máy tính số, hình thức ma trận tổng trở nút có thể tính tốn được bằng cách dùng định lý Thevenin cho việc tính tốn ngắn mạch. Phép tính gần đúng cung cấp giá trị trung bình cho dòng và áp lúc ngắn mạch, vì giá trị có thể thu được với vài phép tốn số học theo sau chỉ liên hệ với ma trận tổng trở nút. GIẢI TÍCH MẠNG Trang 92 7.2. TÍNH TỐN NGẮN MẠCH BẰNG CÁCH DÙNG MA TRẬN ZNÚT . 7.2.1. Mơ tả hệ thống Mơ tả hệ thống điện 3 pha trong trạng thái bình thường như hình 7.1. Trong trường hợp tổng qt đủ chính xác khi nghiên cứu ngắn mạch có thể thu được với sự trình bày đơn giản hóa. Miêu tả 3 pha đơn giản trong hình 7.2 và thu được bởi: Máy phát Hệ thống truyền tải i p e1a,b,cena,b,cM M Epa,b,cEia,b,c Hình 7.2 : Giới thiệu hệ thống điện dạng 3 pha cho nghiên cứu ngắn mạch - Miêu tả mỗi máy phát bằng điện áp khơng đổi phía sau máy phát là điện kháng q độ hay siêu q độ. - Khơng chú ý đến nhánh mạch rẽ, tải hay đường dây . - Coi tất cả các máy biến áp như là một cuộn dây khơng đáng kể. Trong nghiên cứu ngắn mạch, đặc biệt với hệ thống điện cao áp, có thể miêu tả tổng trở máy biến áp và đường dây truyền tải như 1 số thực bằng đúng điện kháng của nó. 7.2.2. Dòng và áp ngắn mạch. Dùng ma trận tổng trở nút cung cấp những thuận lợi cho việc tính tốn dòng và áp khi ta xem đất là điểm qui chiếu. Một điều thuận lợi riêng là hình thành ma trận tổng trở nút, các thành phần của ma trận có thể tính tốn trực tiếp dòng và áp ứng với mỗi vị trí và dạng ngắn mạch. Hệ thống miêu tả với điểm ngắn mạch tại nút p trình bày trong hình 7.3. ở đây ta sử dụng định lý Thevenin, giá trị tổng trở riêng được miêu tả bằng ma trận tổng trở nút có tính đến điện kháng máy phát và giá trị điện áp mạch hở được biểu diễn bởi điện áp nút trước ngắn mạch. Phương trình đặc tính của hệ thống trong lúc sự cố. (7.1) cbaFNụtcbaNụtcbaNụtcbaFNụtIZEE,,)(,,,,)0(,,)(.rrr−= Giá trị ẩn của vectơ điện áp là: GIẢI TÍCH MẠNG Trang 93 cbaiE,,)0( cbaFpI,,)( M Ma trận tổng trở nút (hệ thống truyền tải và điện kháng máy phát) M Ngắn mạch i p cbapE,,)0( cbaFiE,,)( cbaFpE,,)( Hình 7.3 : Giới thiệu hệ thống điện 3 pha với ngắn mạch tại nút p . . cbaFnE,,)(cbaFpE,,)(cbaFE,,)(1 =cbaFNuïtE,,)(r Với : : Các thành phần là các vectơ điện áp 3 pha cbaFNuïtE,,)(rcbaFiE,,)(r i = 1, 2, 3, , n Các giá trị vectơ điện áp đã biết trước lúc ngắn mạch là: . . cbanE,,)0(cbapE,,)0(cbaE,,)0(1 =cbaNuïtE,,)0(r GIẢI TÍCH MẠNG Trang 94 Giá trị ẩn vectơ dòng điện lúc ngắn mạch tại nút p là: cbaFpI,,)( . . 0 0 0 0 =cbaFNuïtI,,)(r Ma trận tổng trở nút 3 pha là: cbaZ,,11 cbanZ,,1 cbapZ,,1 cbapZ,,1 cbappZ,, cbapnZ,, cbanZ,,1 cbanpZ,, cbannZ,, =cbaNuïtZ,, Trong đó các thành phần của ma trận là ma trận có kích thước 3x3. Phương trình (7.1) có thể viết lại như sau: cbaNuïtZ,, cbaFpcbapcbacbaFIZEE,,)(,,1,,)0(1,,)(1.−= cbaFpcbapcbacbaFIZEE,,)(,,2,,)0(2,,)(2.−= (7.2) cbaFpcbappcbapcbaFpIZEE,,)(,,,,)0(,,)(.−= . cbaFpcbanpcbancbaFnIZEE,,)(,,,,)0(,,)(.−= Vectơ điện áp 3 pha lúc ngắn mạch tại nút p theo hình 7.3 là: (7.3) cbaFpcbaFcbaFpIZE,,)(,,,,)(.= Trong đó: là ma trận tổng trở 3 pha lúc ngắn mạch. Ma trận kích thước 3x3 có các thành phần phụ thuộc vào dạng và tổng trở ngắn mạch. Thế phương trình (7.3) với vào trong phương trình (7.2) ta có. cbaFZ,,cbaFpE,,)( (7.4) ()cbaFpcbappcbapcbaFpcbaFIZEIZ,,)(,,,,)0(,,,, −=Từ phương trình (7.4) ta thu đuợc cbaFpI,,)( (7.5) cbapcbappcbaFcbaFpEZZI,,)0(1,,,,,,)()(−+=Thay vào trong phương trình (7.3) điện áp 3 pha lúc ngắn mạch tại nút p như sau. cbaFpI,,)( GIẢI TÍCH MẠNG Trang 95 (7.6) cbapcbappcbaFcbaFcbaFpEZZZE,,)0(1,,,,,,,,)()(−+=Tương tự điện áp 3 pha tại các điểm khác p có thể thu được bằng sự thay thế vào trong phương trình (7.5) ta có: cbaFpI,,)( (7.7) piEZZZEEcbapcbappcbaFcbaipcbaicbaFi≠+−=−,,)0(1,,,,,,,,)0(,,)()(Đây là cách biểu diễn thông dụng các tham số dòng ngắn mạch trong hình thức tổng trở, dòng 3 pha ngắn mạch tại nút p là: (7.8) cbaFpcbaFÌcbaFpEYI,,)(,,,,)(.=Trong đó là ma trận tổng dẫn lúc ngắn mạch. Thay từ phương trình (7.8) vào phương trình (7.2) trở thành. cbaFÌY,, cbaFpI,,)( (7.9) cbaFpcbaFcbappcbapcbaFpEYZEE,,)(,,,,,,)0(,,)( −=Từ phương trình (7.9) rút ta có. cbaFpE,,)( (7.10) cbapcbaFcbappcbaFpEYZUE,,)0(1,,,,,,)()(−+=Thế vào trong phương trình (7.8) dòng ngắn mạch 3 pha tại nút p là: cbaFpE,,)( (7.11) cbapcbaFcbappcbaFcbaFpEYZUYI,,)0(1,,,,,,,,)()(−+=Tương tự điện áp 3 pha tại các nút khác p có thể thu được bằng cách thay thế từ phương trình (7.11). cbaFpI,,)( (7.12) piEYZUYZEEcbapcbaFcbappcbaFcbaipcbaicbaFi≠+−=−,,)0(1,,,,,,,,,,)0(,,)()(Dòng ngắn mạch qua mỗi nhánh của mạng có thể được tính với điện áp nút thu được từ phương trình (7.6) và (7.7) hay từ phương trình (7.10) và (7.12). Dòng điện qua mỗi nhánh trong mạng là: [ ]cbaFcbacbaFvyi,,)(,,,,)(=r Trong đó thành phần của vectơ dòng điện là: cFiji)( bFiji)( aFiji)( =cbaFiji,,)( Các thành phần của vectơ điện áp là: =cbaFijv,,)( cFijv)( bFijv)( aFijv)( Các thành phần của ma trận tổng trở gốc là: caklijy, cbklijy, ccklijy, baklijy, bbklijy, bcklijy, abklijy, acklijy, aaklijy, =cbaklijy,,, GIẢI TÍCH MẠNG Trang 96 Với là tổng dẫn tương hỗ giữa nhánh i-j của pha b và nhánh k-l của pha c. Dòng điện 3 pha trong nhánh i-j có thể thu được từ. bcklijy, cbaFrscbarsijcbaFijvyi,,)(,,,,,)(.rr= (7.13) Với r - s liên hệ với nhánh i-j như những phần tử tương hỗ nối đến nhánh i-j. (7.14) cbaFscbaFrcbaFrsEEv,,)(,,)(,,)(rrr−=Phương trình (7.13) trở thành )(,,)(,,)(,,,,,)(cbaFscbaFrcbarsijcbaFijEEyirrr−=Những công thức trên có thể áp dụng để tính dòng và áp cho cả dạng ngắn mạch 3 pha đối xứng hay không đối xứng. 7.3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH CHO MẠNG 3 PHA ĐỐI XỨNG BẰNG CÁCH DÙNG ZNÚT 7.3.1. Biến đổi thành dạng đối xứng. Những công thức đã đưa ra ở trên để tính toán dòng và áp lúc ngắn mạch có thể đơn giản hóa đối với một hệ 3 pha đối xứng bằng cách dùng các thành phần đối xứng. Ma trận tổng trở gốc đối với một thành phần 3 pha đối xứng ổn định là: mpqz mpqz spqz mpqz spqz mpqz mpqz mpqz spqz =cbapqz,, Ma trận có thể trở thành ma trận đường chéo bằng phép biến đổi ta được. scbapqtsTzT,,*)( )2(pqz )1(pqz )0(pqz =2,1,0pqz Với , và thứ tự là tổng trở thứ tự không, thứ tự thuận, thứ tự nghịch. Đối với hệ 3 pha đối xứng tổng trở thứ tự thuận và thứ tự nghịch bằng nhau )0(pqz)1(pqz)2(pqzTương tự, trong ma trận tổng dẫn gốc và trong ma trận tổng trở nút có thể đường chéo hóa bằng phép biến đổi ma trận Tcbaklijy,,,cbaijz,,s thu được tương ứng. )2(ijz )1(ijz )0(ijz )2(,klijy )1(,klijy )0(,klijy và =2,1,0,klijy =2,1,0ijz Thông thường xem tất cả các điện áp nút trước lúc ngắn mạch là bằng nhau về độ lớn và góc lệch pha. Xem độ lớn điện áp pha đất Ei(0) bằng một đơn vị. Lúc đó điện áp nút thứ i trước ngắn mạch có dạng. GIẢI TÍCH MẠNG Ngắn mạch ba pha Một pha chạm đấtHai pha chạm đất a a Các thành phần ba pha Dạng ngắn mạch cbaFZ,, cbaFY,, zg zg zF zF zF zF c b a Ba pha chạm đất y0 - yF y0 - yF y0 + 2yF z0 z0 zF + z0 z0 zF + z0 z0 z0 31 y0 + 2yF y0 + 2yF y0 - yF y0 - yF y0 - yF y0 - yF Với 0031zzyF+= Không xác định 23Fy 2 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 -1 zF 0 0 8 0 0 0 8 0 yF 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 -1 0 0 1 -1 2Fy 80 0 zF + z0 z0 0 0 zF + z0z0 Không xác định 00 0 0202 zzzzzFFF++ 0202 zzzzFF+− 0 0 0202 zzzzzFFF++ 0202 zzzzFF+− zF zF b a b b a c c c c zF zF zF zF zF b z0 zF + z0 Ngắn mạch hai pha Bảng 7.1 : Ma trận tổng trở và tổng dẫn ngắn mạch Trang 97 GIẢI TÍCH MẠNG Trang 98 =cbaiE,,)0( 1 a2 a Dạng ngắn mạch 2,1,0FZ 2,1,0FY zg zg zF zF zF zF zF zF zF c c c b a c b a Ba pha chạm đất Ngắn mạch ba pha c Một pha chạm đấtHai pha chạm đzF zF b a b a b a ất Không xác định 22zF + 3z0 -(zF + 3z0)yF zF -zF -1 1 -1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 zF 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Không xác định 211 1 00 0 2Fy Không xác định 2zF -zF -zF -zF 2zF + 3z0 -(zF + 3z0))2(3102zzzFF+ 3Fy Với 0031zzyF+= 0 0 0 0 00 yF yF yF 0 0zF 0zF 00 0zF + 3z0 zF Ngắn mạch hai pha Các thành phần đối xứng GIẢI TÍCH MẠNG Trang 99 Biến đổi về các thành phần dạng đối xứng là: cbaitsET,,)0(*)(=cb,a,i(0)EThì 0 30 =cbaiE,,)0( Ma trận tổng trở ngắn mạch có thể được biến đổi bởi ma trận TcbaFZ,,s vào trong ma trận . Ma trận thu được là ma trận đường chéo nếu dạng ngắn mạch là đối xứng. Ma trận tổng trở và tổng dẫn lúc ngắn mạch coi như 3 pha đối xứng của nhiều dạng ngắn mạch trình bày trong bảng 7.1. 2,1,0FZTương tự các phương trình tính toán dòng và áp ngắn mạch có thể được viết dưới dạng các thành phần đối xứng. Dòng điện tại nút ngắn mạch p là: (7.15) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,0)()(pppFFpEZZI−+=Hay (7.16) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,02,1,0)()(pFppFFpEYZUYI−+=Điện áp ngắn mạch tại nút p là: (7.17) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,02,1,0)()(pppFFFpEZZZE−+=Hay (7.18) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,0)()(pFppFpEYZUE−+=Điện áp tại các nút khác p là: (7.19) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,02,1,0)0(2,1,0)()(pppFipiFiEZZZEE−+−=Hay (7.20) 2,1,0)0(12,1,02,1,02,1,02,1,02,1,0)0(2,1,0)()(pFppFipiFiEYZUYZEE−+−=Dòng ngắn mạch 3 pha trong nhánh i-j là: (7.21) )(2,1,0)(2,1,0)(2,1,0,2,1,0)(FsFrrsijFijEEyirrr−= 7.3.2. Ngắn mạch 3 pha chạm đất. Dòng và áp trong ngắn mạch 3 pha chạm đất có thể có được bằng cách thay ma trận tổng trở tương ứng bằng các số hạng của những thành phần đối xứng vào trong phương trình (7.15), (7.17) và (7.19). Ở hai phía của phương trình thu được ta có thể nhân trước nó với Ts để nhận được các công thức tương ứng với các thành phần pha. Ma trận tổng trở ngắn mạch cho hệ thống 3 pha chạm đất là: Dòng 3 pha và điện áp nút ngắn mạch thu được bằng sự thay thế từ phương trình (7.22) vào trong phương trình (7.15), (7.17) và (7.19). Dòng ngắn mạch tại nút p là: 2,1,0FZzF zF zF + 3z0 (7.22) =2,1,0Fz )0()(FpI )1()(FpI)2()(FpI = -1 )2(ppFZz+ )1(ppFZz+ )0(03ppFZzz++ 0 30 GIẢI TÍCH MẠNG Trang 100 Biến đổi ta có: 0 0 )1(3ppFZz +)2()(FpI )1()(FpI)0()(FpI (7.23) = Các thành phần pha của dòng ngắn mạch tại nút p có thể thu được bằng cách nhân cả hai vế của phương trình (7.23) với Ts. Ta có dòng thu được: a a21 aFpI)( bFpI)(cFpI)( )1(1ppFZz + = Điện áp ngắn mạch tại nút p là: 0 )1(3ppFZz +0 zF + 3z0 zF zF )0()(FpE )1()(FpE)2()(FpE = Biến đổi đơn giản ta có: 0 )1(3ppFZz +0 )0()(FpE )1()(FpE)2()(FpE = Các thành phần pha của điện áp ngắn mạch là: a a21 aFpE)( bFpE)(cFpE)( )1(ppFFZzz+ = Điện áp tại các nút khác p là: 0 3 0 0 0 )1(3ppFZz +)2(ipz )1(ipz )0(ipz )0()(FiE )1()(FiE)2()(FiE = - [...]... (7.5) cba p cba pp cba F cba Fp EZZI ,, )0( 1,,,,,, )( )( − += Thay vào trong phương trình (7.3) điện áp 3 pha lúc ngắn mạch tại nút p như sau. cba Fp I ,, )( GIẢI TÍCH MẠNG Ngắn mạch ba pha Một pha chạm đất Hai pha chạm đất a a Các thành phần ba pha Dạng ngắn mạch cba F Z ,, cba F Y ,, z g z g z F z F z F z F c b a Ba pha chạm đất y 0 - y F y 0 - y F y 0 ... GIẢI TÍCH MẠNG Trang 94 Giá trị ẩn vectơ dòng điện lúc ngắn mạch tại nút p là: cba Fp I ,, )( 0 0 0 0 = cba FNuït I ,, )( r Ma trận tổng trở nút 3 pha là: cba Z ,, 11 cba n Z ,, 1 ... cba Fp cba np cba n cba Fn IZEE ,, )( ,,,, )0( ,, )( .−= Vectơ điện áp 3 pha lúc ngắn mạch tại nút p theo hình 7.3 là: (7.3) cba Fp cba F cba Fp IZE ,, )( ,,,, )( .= Trong đó: là ma trận tổng trở 3 pha lúc ngắn mạch. Ma trận kích thước 3x3 có các thành phần phụ thuộc vào dạng và tổng trở ngắn mạch. Thế phương trình (7.3) với vào trong phương trình (7.2) ta có. cba F Z ,, cba Fp E ,, )( ... 0 2 0 2 zzz z FF + − z F z F b a b b a c c c c z F z F z F z F z F b z 0 z F + z 0 Ngắn mạch hai pha Bảng 7.1 : Ma tr ậ n t ổ ng tr ở và t ổ ng d ẫ n ng ắ n m ạ ch Trang 97 . thể tính tốn được bằng cách dùng định lý Thevenin cho việc tính tốn ngắn mạch. Phép tính gần đúng cung cấp giá trị trung bình cho dòng và áp lúc ngắn mạch, . thức trên có thể áp dụng để tính dòng và áp cho cả dạng ngắn mạch 3 pha đối xứng hay không đối xứng. 7.3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH CHO MẠNG 3 PHA ĐỐI XỨNG BẰNG

Hình ảnh liên quan

Hình 7.1 : Giới thiệu hệ thống điện dạng 3 pha - Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

Hình 7.1.

Giới thiệu hệ thống điện dạng 3 pha Xem tại trang 1 của tài liệu.
Mô tả hệ thống điện 3 pha trong trạng thái bình thường như hình 7.1. Trong trường hợp tổng quát đủ chính xác khi nghiên cứu ngắn mạch có thể thu được với sự trình bày đơn giản hóa - Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

t.

ả hệ thống điện 3 pha trong trạng thái bình thường như hình 7.1. Trong trường hợp tổng quát đủ chính xác khi nghiên cứu ngắn mạch có thể thu được với sự trình bày đơn giản hóa Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 7.3 : Giới thiệu hệ thống điện 3 pha với ngắn mạch tại nút p - Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

Hình 7.3.

Giới thiệu hệ thống điện 3 pha với ngắn mạch tại nút p Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 7.1 : Ma trận tổng trở và tổng dẫn ngắn mạch - Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

Bảng 7.1.

Ma trận tổng trở và tổng dẫn ngắn mạch Xem tại trang 7 của tài liệu.
Các công thức thu được trong các mục trên tổng kết trong bảng 7.2. Điện áp của một pha đối với đất xem như một đơn vị so với gốc qui chiế u - Quản trị mạng giải tích mạng tính toán ngắt mạch

c.

công thức thu được trong các mục trên tổng kết trong bảng 7.2. Điện áp của một pha đối với đất xem như một đơn vị so với gốc qui chiế u Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan