0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO (Trang 32 -35 )

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 126

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 129

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Staticstics and Tools : Tools chứa những công cụcấu hình, Staticstics chứa 2 phần (Staticstics, Queued Mail, Servers)

Staticstics : hiển thịtrạng thái của mail gửi/nhận

queued mail : Chứa những mail chưa gởi/nhận Servers : Hiển thịtrạng thái của dịch vụ(Active và Inactive)

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 130

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Khung giám sát sựkiện và thônđiêp mail (Message and Event

Tracking)

System : Hiển thịnhững tiến trình khởiđộng mail

Routing : Hiển thịthông tin tìmđường chuyển mail (nhưTo, From, Message ID..)

Content Filter : Hiển thịthông tin lọc mail

AntiVirus : Nếu cài MDaemon AntiVirus, hiển thịthông tin chống virus

AntiSpam : Hiển thịthông tin chống bom mail

WorldClient : Hiển thịthông tin hoạtđộng của WorldClient

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 131

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 132

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 133

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập miền mail chính(Primary Domain):Setup/Primary Domain

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 134

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server


Thiết lập những miền mail khác(Secondary Domain):Setup/Secondary Domain - Nếu công ty có nhiều miền Mail

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập Webmail : Setup/WorldClient Server, cho phép user nhận/gởi mail thông qua Web

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 137

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Tạo tài khoản

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 138

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 139

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Tạo Mailling List

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 140

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO (Trang 32 -35 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×