0

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

14 33,955 109
  • NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:39

NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Mở đầu. Đại hội IX của Đảng diễn ra trong cảnh mở đầu thế kỷ thiên niên kỷ mới, với tình hình trong nớc thế giới khá đặc biệt, có nhiều cơ hội, thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nhng cũng không ít khó khăn, thách thức nguy cơ. Đảng ta tiếp tục xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Để hoàn thành nhiệm vụ trung tâm thì việc nâng cao vai trò hiệu lực quản lý Nhà nớc về kinh tế để đủ sức quản lý một nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa.Vấn đề này là một vấn đề rất rộng bao hàm nhiều mặt nội dung, trong phạm vi bài viết này em cha trình bày đợc đầy đủ do hạn chế về kiến thức. Em rất mong sự góp ý của thầy để bài viết lần sau của em đợc tốt hơn.Nội dungI. Những u thế khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.1. Những u thế của nền kinh tế thị trờng.- Thúc đẩy sản xuất gắn sản xuất với tiêu dùng- thực hiện mục tiêu của sản xuất. Do đó ngời sản xuất tìm mọi cách rút ngắn chu kỳ sản xuất, thực hiện tái sản xuất mở rộng, áp dụng nhanh chóng những thành tựu khoa học- công nghệ, quay nhanh tiền vốn, đạt tới lợi nhuận tối đa.- Thúc đẩy đòi hỏi các nhà sản xuất năng động, thích nghi với các điều kiện biến động của thị trờng. Thay đổi mẫu mã sản xuất, tìm mặt hàng mới thị trờng tiêu thụ, mở rộng quan hệ trong kinh doanh.- Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học- công nghệ đa nhanh vào sản xuất, kích thích tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ xã hội hoá sản xuất nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành, đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của khách hàng của thị trờng.- Thúc đẩy quá trình tăng trởng dồi dào sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, thúc đẩy kích thích sản xuất hàng hoá phát triển, đề cao trách nhiệm của nhà kinh doanh với khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.- Đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung sản xuất. Tích tụ tập trung sản xuất là hai con đờng để mở rộng quy mô sản xuất. Một mặt, các đơn vị chủ thể sản xuất kinh doanh phải làm ăn giỏi, có hiệu quả cao cho phép tích tụ. Mặt khác, do quá trình cạnh tranh làm cho sản xuất đợc tập trung vào các đơn vị kinh tế có chỗ đứng trên thị trờng, đồng thời loại bỏ những đơn vị làm ăn kém hiệu quả.2. Khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.2- Nền kinh tế thị trờng mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bất kỳ giá nào, không đi đúng hớng của kế hoạch Nhà nớc, mục tiêu về phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Tính tự phát của thị trờng còn dẫn đến tập trung hoá cao, sinh ra độc quyền, thủ tiêu cạnh tranh, làm giảm hiệu quả chung tính tự điều chỉnh của nền kinh tế.- Dẫn đến tình trạng phân hoá đời sống dân c, phân hoá giàu nghèo, dẫn đến khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát.- Xã hội phát sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội gắn liền với hiện trạng kinh tế sa sút, gây rối loạn xã hội.- Vì chạy theo lợi nhuận tối đa dẫn đến sử dụng bừa bãi, tàn phá tài nguyên huỷ diệt môi trờng, sinh thái. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng nớc ta còn ở giai đoạn thấp, hệ thống pháp luật thiếu hoàn chỉnh, cha đồng bộ; những u thế cha thể hiện đầy đủ, rõ nét; những khuyết tật có cơ hội nảy sinh, vì vậy Nhà nớc cần phải tăng cờng, điều chỉnh quản lý vĩ mô một cách kiên quyết khôn khéo để đa mọi hoạt động vào khuôn khổ tuân theo pháp luật.Nhà nớc phải sử dụng có ý thức các quy luật kinh tế khách quan vào quản lý nền kinh tế thị trờng để phát huy những u thế vốn có ngăn ngừa, hạn chế những mặt trái, những khuyết tật của nó. Chính vì vậy, sử dụng bàn tay hữu hình của Nhà nớc có vai trò quan trọng trong việc tạo ra hành lang bớc đi cho nền kinh tế thị trờng vận động theo định hớng XHCN.II. Vai trò kinh tế của nhà nớc trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xhcn ở nớc ta.1. Xuất phát điểm của nớc ta trong thời kỳ quá độ.+Thứ nhất, trình độ phát triển của lực lợng sản xuất ở nớc ta còn thấp. Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong khi cha có những tiền đề 3vật chất kỹ thuật nh những nớc đã ít nhiều đã trải qua chế độ t bản. Với trình độ lực lợng sản xuất nh thế thì khuynh hớng tự phát t bản chủ nghĩa về khách quan là điều không tránh khỏi . Điều này đòi hỏi phải có một nhà nớc vững mạng về mọi phơng diện mới có thể huy động đợc mọi tiềm năng để xây dựng nền sản xuất với qui mô lớn đợc tiến hành phù hợp với tiến bộ của khoa học hiện đại.+ Thứ hai, nớc ta đi lên chủ nghĩa xã hội phải qua một loạt bớc quá độ. Chính tính phức tạp của con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội này đòi hỏi phải có một nhà nớc không những có quyết tâm , trung thành với con đờng đã lựa chọn mà còn phải có kiến thức đầy đủ để xác định những bớc quá độ, những mục tiêu, bớc đi, biện pháp thích hợp để thực hiện trong mỗi bớc quá độ kịp thời chuyển từ bớc quá độ này sang b-ớc bớc quá độ khác. +Thứ ba, nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh lịch sử phức tạp, vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có thách thức khó khăn. Trong điều kiện quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, bằng chính sách mở cửa đối ngoại đúng đắn, ta có thể tranh thủ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý của bên ngoài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiẹn đại hoá đất nớc. Tuy nhiên không phải không có những thế lực thù địch có dã tâm thông qua quan hệ kinh tế văn hoá đối ngoại để chống lại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. Vì vậy, nếu không có một nhà nớc vững mạnh có tài trí thì khả năng mất độc lập tự chủ bị lệ thuộc d-ới những hình thức mới có thể trở thành hiện thực.+ Bốn là, nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng mở cửa với bên ngoài. Nền kinh tế ấy tuy có mặt thống nhất với yêu cầu định hớng xã hội chủ nghĩa về kinh tế, song cũng có mặt mâu thuẫn không phù hợp, thậm chí đối lập với định hớng ấy. Hai khả năng phát 4triển t bản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đều tồn tại khách quan. Vai trò nhà nớc ta ở đây là phải giải quyết thành công mâu thuẫn giữa hai con đờng, giành thắng lợi cho con đờng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.Tóm lại đối với nớc ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, vai trò cách mạng của Nhà nớc càng đặc biệt quan trọng cùng với những nhiệm vụ mới mẻ hết sức khó khăn.2. Vai trò kinh tế của Nhà nớcVấn đề cơ bản trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia hiện nay là tìm ra một phơng thức tốt nhất để phối hợp giữa hai bàn tay vô hình hữu hình. Thị trờng làm đợc nhiều điều, tuy vậy, nó cũng không thể giải quyết những vấn đề hoặc giải quyết không tốt bằng Nhà nớc. Nh: ổn định kinh tế; cung cấp hàng hoá cộng, giải quyết những hậu quả ngoại ứng, xử lý tính không hoàn hảo cả thị trờng, vấn đề công bằng xã hội. Thể chế kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng đợc kết hợp chặt chẽ với chế độ cơ bản của CNXH, chủ yếu dựa vào thị trờng để phân bổ tài nguyên điều tiết hoạt động kinh tế xã hội. Nó có tính chất của kinh tế thị trờng có tính bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa là thị trờng hóa các quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa đợc thực hiện thông qua sự vận hành của thị trờng, là nền kinh tế thị trờng dựa trên cơ sở chế độ công hữu.Nhà nớc thực hiện vai trò kinh tế của mình chủ yếu thông qua việc quản lý nền kinh tế quốc dân. Quản lý nền kinh tế quốc dân không có nghĩa là chỉ quản lý khu vực kinh tế Nhà nớc mà quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bao gồm cả khu vực kinh tế t nhân, tập thể hỗn hợp.Để tăng trởng phát triển kinh tế, Nhà nớc các tổ chức kinh tế đều phải thực hiện những chức năng nhất định. Chức năng kinh tế của Nhà nớc ta 5trong xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa là hoạt động mà Nhà nớc cần phải thực hiện để cùng với thị trờng đảm bảo cho tăng trởng phát triển đất nớc. Thể hiện:Một là, Thiết lập khuôn khổ pháp luật về kinh tế. Pháp luật về kinh tế là các quy phạm pháp luật do Nhà nớc ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân nhân dân lao động nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh tế với nhau các cơ quan quản lý Nhà nớc.Xác lập khuôn khổ pháp luật đúng đắn cho các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế đợc xem nh là điều kiện tiên quyết đảm bảo thị trờng hoạt động có hiệu quả. Môi trờng pháp lú ảnh hởng trực tiếp đến quyết định của các chủ thể trên thị trờng. Vấn đề cơ bản của kinh tế là sở hữu lợi ích kinh tế. Pháp luật về kinh tế phản ánh thái độ của Nhà nớc đối với vấn đề sở hữu lợi ích kinh tế. Chế độ sở hữu lợi ích kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của các chủ thể trên thị trờng. Bởi vậy, trọng tâm của vấn đề pháp luật kinh tế là bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể trên thị trờng hay không.Pháp luật kinh tế xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức các đơn vị kinh tế. ở nớc ta luật pháp nói chung, pháp luật kinh tế nói riêng thể hiện đ-ờng lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng Nhà nớc trong từng giai đoạn. Với đờng lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, vần động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc. Đờng lối đó phải đợc cụ thể hóa thông qua pháp luật về kinh tế, phản ánh thể chế kinh tế. Bằng việc ban hành thực hiện một hệ thống pháp luật về các loại hình doanh nghiệp nh doanh nghiệp Nhà nớc, luật công ty, luật hợp tác xã vv . Bằng luật pháp kinh tế Nhà nớc điều chỉnh hành vi kinh doanh, xác định hành vi kinh doanh nào là hợp pháp không. Nhà nớc tạo ra luật chơi cho 6các chủ thể kinh tế trên thị trờng. Môi trờng kinh tế luôn ảnh hởng đế kết quả hoạt động của các chủ thể doanh nghiệp. Nếu môi trờng thuận lợi sẽ ảnh hởng tích cực ngợc lại. Luật pháp về kinh tế là công cụ quản lý của Nhà nớc đối với nền kinh tế quốc dân. Nhà nớc quản lý nền kinh tế bằng quyền lực của Nhà nớc thông qua pháp luật kế hoạch lực lợng vật chất tài chính trên tất cả các lĩnh vực. Hai là, Nhà nớc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội, lựa chọn chính sách, phơng thức, ph-ơng pháp điều tiết kinh tế vĩ mô.Cải cách chuyển hớng sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, phải hết sức coi trọng những yếu tố bên trong: ổn định chính trị, an ninh, chú ý giải quyết thoả đáng những các yếu tố tâm lý, xã hội trên cơ sở đẩy nhanh nhịp độ phát triển, tăng trởng của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng, văn minh trong việc sử dụng tiềm năng phân phối nguồn lực. Mặt khác Nhà nớc cần chú ý đầy đủ các yếu tố bên ngoài- tình hình kinh tế thế giới biến động thế giới nói chung, cần phải tìm giải pháp phát triển phù hợp, sự cạch tranh của các nớc trong khu vực thế giới, sức ép của quỹ tiền tệ thế giới (IMF), khủng hoảng kinh tế nợ nớc ngoài Đất nớc ta đồng thời diễn ra 2 quá trình: xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trờng xoá bỏ nền kinh tế lạc hậu để phát triển kinh tế hàng hoá lớn theo định hớng XHCN.Trong điều kiện đó, Nhà nớc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội, phát triển các trình độ của LLSX, thực hiện cuộc cách mạng cải tạo xây dựng đất nớc theo định hớng XHCN.Ba là, xác định cơ chế chính sách để phát triển nền kinh tế thị trờng.7- Tổ chức xây dựng một hệ thống sản xuất vận động theo cơ chế thị tr-ờng với định hớng u tiên sản xuất dành cho xuất khẩu, đồng thời tích cực thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nớc sản xuất có hiệu quả, từng b-ớc tham gia vào sự phân công, hợp tác lao động quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi sản xuất trong nớc, đảm bảo công bằng bình đẳng.- Nhà nớc hớng vào đầu t hạ tầng cơ sở, cung cấp dịch vụ bảo đảm môi trờng kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế phát triển.- Tranh thủ sử dụng đầu t của nớc ngoài kết hợp với khả năng đầu t quan trọng trong nớc, dới các hình thức thích hợp là một trong những động lực chính sách để phát triển kinh tế.- Kết hợp với đầu t của Nhà nớc, gọi vốn trong nớc tranh thủ vốn n-ớc ngoài để phát triển cácngành công nghiệp mũi nhọn, đòi hỏi nhiều vốn, công nghệ, kỹ thuật cao khả năng quản lý là yếu tố then chốt thực hiện CNH-HĐH đất nớc, thực hiện một nền kinh tế hỗn hợp, có khả năng cạnh tranh.- Kết hợp mục tiêu u tiên trong từng thời kỳ phát triển với việc thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế tiến bộ xã hội, giữa chính sách kinh tế chính sách xã hội.- Cải cách tổ chức, phơng thức điều hành thủ tục hành chính gọn nhẹ, giảm phiền hà thiết lập một hệ thống quản lý toàn diện.Bốn là, Nhà nớc thực hiện các chức năng: định hớng, phối hợp kích thích để quản lý, điều hành các mặt kinh tế- xã hội; thông qua luật pháp, kế hoạch để định hớng chính sách.- Trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới, không ở đâu có một hệ thống thị trờng thuần tuý. Trong nền kinh tế thị trờng, nhà nớc nào cũng phải gánh lấy chức năng điều tiết các quan hệ cung- cầu, quan hệ tiền- hàng tài 8chính, bảo đảm về luật pháp để xây dựng duy trì trật tự cho nền kinh tế đó.- Trong một hệ thống quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nớc, mỗi nhà nớc đều phải thực hiện bốn chức năng quan trọng sau đây: Chức năng định hớng là xác định có căn cứ khoa học những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, mục tiêu trớc mắt lâu dài; đồng thời lựa chọn những biện pháp chủ yếu để đạt tới các mục tiêu đó trong từng thời gian nhất định. Chức năng phối hợp nhằm đảm bảo cân đối những tỉ lệ quan trọng nhất xử lý, hoà giải những tranh chấp hoặc giải quyết những mâu thuẫn trong phân công lao động xã hội. Chức năng kích thích. Chức năng này giúp ngời lao động quan tâm tới chất lợng công việc chung cũng nh tự giác phát huy những năng lực, khả năng của cá nhân. Chức năng kiểm soát đièu tiết kinh tế chính sách xã hội, Trên cơ cở những quan điểm ấy, những chức năng cơ bản về quản lý nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa của nhà nớc ta là: - Định hớng phát triển toàn bộ nền kinh tế nhằm từng bớc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Trực tiếp đầu t vào một số lĩnh vực dẫn dắt sự phát triển toàn bộ nền kinh tế theo định hớng xã hội chủ nghĩa.Thiết lập khuôn khổ pháp luật, có hệ thống chính sách nhất quán để tạo môi trờng ổn định thuận lợi cho giới kinh doanh làm ăn phát đạt.9Hạn chế khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trờng, chống đỡ với khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát.Phân phối phân phối lại thu nhập quốc dân theo định hớng lấy phân phối theo kết quả lao động hiệu quả kinh tế là chủ yếu, làm cho mọi ngời dần dần đều có đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc.Năm là, Nhà nớc tạo môi trờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế, chính trị xã hội.Nhà nớc thực hiện vai trò kinh tế của mình thông qua thực hiện chức năng tạo lập môi trờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Môi trờng kinh doanh là tổng thể các yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp đến các quyết định hoặc hoạt động của chủ thể trên thị trờng.Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Giảm những biến động ngắn hạn trong nền kinh tế khuyến khích tăng trởng bền vững lâu dài. ổn định kinh tế vĩ mô trớc hết là ổn định tiền tệ, tỷ giá hối đoái, vv .Giữ vững ổn định chính trị môi trờng thuận lợi đối với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ mang lại lòng tin kích thích các nhà đầu t trong ngoài nớc. III. Các công cụ giúp thực hiện vai trò kinh tế của nhà n-ớc. 1.Kế hoạch thị trờng Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà n-ớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải sử dụng hai công cụ quản lý cơ bản là kế hoạch thị trờng . Việc sử dụng hai công cụ quản lý này không thể tách rời nhau là sự vận dụng quy luật phát triển 10[...]... hành của thị trờng, là nền kinh tế thị trờng dựa trên cơ sở chế độ công hữu.Nhà nớc thực hiện vai trò kinh tế của mình chủ yếu thông qua việc quản lý nền kinh tế quốc dân. Quản lý nền kinh tế quốc dân không có nghĩa là chỉ quản lý khu vực kinh tế Nhà nớc mà quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bao gồm cả khu vực kinh tế t nhân, tập thể hỗn hợp.Để tăng trởng phát triển kinh tế, Nhà nớc và. .. đến quyết định của các chủ thể trên thị trờng. Vấn đề cơ bản của kinh tế là sở hữu lợi ích kinh tế. Pháp luật về kinh tế phản ánh thái độ của Nhà nớc đối với vấn đề sở hữu lợi ích kinh tế. Chế độ sở hữu lợi ích kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của các chủ thể trên thị trờng. Bởi vậy, trọng tâm của vấn đề pháp luật kinh tế là bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể trên thị trờng hay... đủ, rõ nét; những khuyết tật có cơ hội nảy sinh, vì vậy Nhà nớc cần phải tăng cờng, điều chỉnh quản lý vĩ mô một cách kiên quyết khôn khéo để đa mọi hoạt động vào khuôn khổ tuân theo pháp luật.Nhà nớc phải sử dụng cã ý thøc c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan vào quản lý nền kinh tế thị trờng để phát huy những u thế vốn có ngăn ngừa, hạn chế những mặt trái, những khuyết tật của nó. Chính... phần kinh tế, tất cả các quan hệ thị trờng, không chỉ các quan hệ thị trờng trong nớc mà là cả các quan hệ với thị trờng nớc ngoài. Xây dựng kinh tế nhà nớc kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả.Đây là những thành phần kinh tế có vai trò quan trọng quyết định nhất đối với việc quản lý nền kinh tế thị trờn có nhiêu thành phần kinh tế phát triển theo định hớng xà hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh. .. vận dụng quy lt ph¸t triĨn 10 - Nền kinh tế thị trờng mang tính tự phát, tìm kiếm lợi nhuận bất kỳ giá nào, không đi đúng hớng của kế hoạch Nhà nớc, mục tiêu về phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Tính tự phát của thị trờng còn dẫn đến tập trung hoá cao, sinh ra độc quyền, thủ tiêu cạnh tranh, làm giảm hiệu quả chung tính tự điều chỉnh của nền kinh tế. - Dẫn đến tình trạng phân hoá đời... luật kinh tế xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức các đơn vị kinh tế. ë níc ta lt ph¸p nãi chung, ph¸p lt kinh tế nói riêng thể hiện đ-ờng lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng Nhà nớc trong từng giai đoạn. Với đờng lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, vần động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc. Đờng lối đó phải đợc cụ thể hóa thông qua pháp luật về kinh tế, ... là chủ yếu, sử dụng các đòn bẩy kinh tế lực l-ợng vật chất trong tay nhà nớc để đảm bảo các tỷ lệ cân đối trong nền kinh tế quốc dân. Từ chỗ đối lập kế hoạch với thị trờng, ngày nay chúng ta đà nhận thức đợc rõ cả kế hoạch lẫn thị trờng đều là công cụ để quản lý nền kinh tế , trogn đó thị trờng là căn cứ,là đối trợng là côngcụ của kế hoạch hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,... cả thị trờng, vấn đề công bằng xà hội. Thể chế kinh tế thị trờng xà hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng đợc kết hợp chặt chẽ với chế độ cơ bản của CNXH, chủ yếu dựa vào thị trờng để phân bổ tài nguyên điều tiết hoạt ®éng kinh tÕ x· héi. Nã cã tÝnh chÊt cña kinh tế thị trờng có tính bản chất của chế ®é x· héi chđ nghÜa. Kinh tÕ thÞ trêng x· hội chủ nghĩa là thị trờng hóa các quan hệ kinh tế. .. tế, Nhà nớc các tổ chức kinh tế đều phải thực hiện những chức năng nhất định. Chức năng kinh tế của Nhà nớc ta 5 trong xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa là hoạt động mà Nhà nớc cần phải thực hiện để cùng với thị trờng đảm bảo cho tăng trởng phát triển đất nớc. Thể hiện:Một là, Thiết lập khuôn khổ pháp luật về kinh tế. Pháp luật về kinh tế là các quy phạm pháp luật... lợi đối với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ mang lại lòng tin kích thích các nhà đầu t trong ngoài nớc. III. Các công cụ giúp thực hiện vai trò kinh tế của nhà n-ớc. 1.Kế hoạch thị trờng Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà n-ớc theo định hớng xà hội chủ nghĩa đòi hỏi phải sử dụng hai công cụ quản lý cơ bản là kế hoạch thị trờng . Việc sử dụng hai . góp ý của thầy để bài viết lần sau của em đợc tốt hơn.Nội dungI. Những u thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.1. Những u thế của nền kinh tế thị. có chỗ đứng trên thị trờng, đồng thời loại bỏ những đơn vị làm ăn kém hiệu quả.2. Khuyết tật của nền kinh tế thị trờng.2- Nền kinh tế thị trờng mang tính
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC, NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC, NHỮNG ƯU THẾ VÀ KHUYẾT TẬT CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

Từ khóa liên quan