0

QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

22 773 1
  • QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 04:15

Tiểu luận KTCT Đề tài :" Quy luật giá trị vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường.” [...]... sự vận dụng quy luật giá trị giảI pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới 2.1 Kinh tế thị trường sự cần thiết phát triển kinh tế thị trừong ở việt nam 2.1.1Khái niệm kinh tế thị trường Kinh tế thị trường nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận động theo cơ chế thị trường 2.1.2Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Kinh tế hàng hoá... luận: Quy luật giá trịvai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế thi trường , nó là quy luật kinh tế căn bản chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường Sự tác động của quy luật giá trị một mặt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, mặt khác gây ra các hệ quả tiêu cực …Đối với nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay, quy luật giá trị đóng... một vai trò cực kỳ quan trọng Tuy nhiên có phát huy được các mặt tích cưc , đẩy lùi các mặt tiêu cực còn là một vấn đề phụ thuộc nhiều vào vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước nhận thức của mỗi công dân Mục lục Phần mở đầu .1 Chương1: Cở sở lí luận về quy luật giá trị vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường 2 1.1.Nội dung quy luật giá trị sự vận động của quy luật. .. dung quy luật giá trị sự vận động của quy luật giá trị 2 1.1.1Khái niệm quy luật giá trị 2 1.1.2 Nội dung sự vận động của quy luật giá trị 2 1.1.3 Mối quan hệ giữa giá cả sản xuất, giá cả thị trường, giá cả độc quy n với giá trị hàng hoá .3 19 1.2 Vai trò quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường .4 1.2.1 ĐIều tiết lưu thông hàng hoá 4 1.2.2 Kích thích lực lượng... xuất tiêu thụ dưới hình thức hàng hoá chịu sự tác động của quy luật giá trị Trong những thành phần kinh tế khác nhau ,tác động của quy luật giá trị có những điểm không giống nhau.Nhà nước ta đã chủ động vận dụng quy luật giá trị vào lĩnh vưc sản xuất.Vì thế các xí nghiệp của chúng ta không thể không được bỏ qua quy luật giá trị Một nguyên tắc căn bản của kinh tế thị trường là trao đổi ngang giá. .. vận hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Với các đặc trưng của mô hình này như đã nói ở trên, các quy luật kinh tế được phép phát huy tác dụng của nó trong đó quy luật giá trị đóng vai tròquy luật kinh tế căn bản chi phối toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế Như đã phân tích ở trên, quy luật giá trịvai trò lớn trong nền sản xuất hàng hoá... người sản xuất 7 Chương 2:Thực trạng vận dụng quy luật giá trị giảI pháp nhằm tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới 9 2.1 Kinh tế thị trường sự cần thiết phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 9 2.1.1.KháI niệm kinh tế thị trường 9 2.1.2 Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 9 2.2 Quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở... đã vận dụng quy luật giá trị vào: 2.3.1.Trong lĩnh vực sản xuất Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa không chịu sự điều tiết của quy luật giá trị mà chịu sự chi phối của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội quy luật 12 phát triển có kế hoạch cân đối nền kinh tế quốc dân Tuy nhiên ,quy luật giá trị không phảI không có ảnh hưởng đến sản xuất.Những vật phẩm tiêu dùng cần thiết để bù vào sức lao... hợp vai trò thúc đẩy sự ra đời các nhân tố của kinh 11 tế thị trường vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước xa hội chủ nghĩa trong qúa trình chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại Ba đặc trưng nói trên có quan hệ mật thiết với nha, trong đó đặc trưng thứ ba có ý nghĩa quy t định 2.3thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Nền kinh tế. .. hơn quy luật giá trị với nền kinh tế nước ta thời gian tới 15 2.4.1 Những biện pháp của đảng nhà nước 15 2.4.2 Những biện pháp của bản thân 16 Phần kết luận 17 20 Tài liệu tham khảo 1.Bộ giáo dục đào tạo:Giáo trình kinh tế chính trị Trường đại học kinh tế quốc 2.Bộ giáo dục đào tạo:Giáo trình kinh tế chính trị Trường đại học bách khoa Hà nội 3.Bộ giáo dục . Tiểu luận KTCT Đề tài :" Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường. ”
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Từ khóa liên quan