0

Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

27 894 3
  • Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 14:27

Tất cả mọi người đều mong muốn một cuộc sống trong một xã hội tốt đẹp ngày càng tốt hơn. Một xã hội mà trong đó mọi người hạnh phúc bình đằng ai ai cũng có việc làm sống trong một môi trường trong sạch văn minh và hiện đại. Chính vì vậy mà bất cứ một xã hội nào mà trong đó chứa đựng những mẫu thuẫn và đi ngược lại với mong muốn của con người đều sẽ phải diệt vong thể thay vào đó một xã hội tốt hơn. Vì thế mà xã hội loài người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển biến đổi để hoàn thiện mình, bắt đầu là: xã hội nguyên thuỷ đến chiếm hữu nô lệ và đến phong kiến cao hơn gần đây là Chủ nghĩa tư bản với sự phát triển vượt bậc về kinh tế và khoa học kỹ thuật với một nền kinh tế thị trường phát triển nhưng trong đó vẫn tồn tại nhiều khuyết tật và có hiện tượng người bóc lột người để rồi lần đầu tiên một nước Xã hội chủ nghĩa ra đời trong đó mọi người bình đẳng ấm no và hạnh phúc, sống trong một xã hội một nền kinh tế phát triển đó là Liên Xô. Tiếp sau đó hàng loạt các nước khác cũng đi theo chế độ Xã hội chủ nghĩa tạo thành một hệ thống XHCN cân bằng với CNTB trên mọi mặt.Sau cách mạng tháng Tám thành công, chính thức thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và sau đó 1975 thống nhất đất nước Đảng và nhà nước ta đã quyết định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nước ta đã có thành tựu kinh tế xã hội khắc phục được những hậu quả chiến tranh để lại nhưng sau đó cùng với sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội và dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông âu, nước ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó nền kinh tế lâm vào suy thoái, lạm phát cao trong nhiều năm nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn quán triệt đi theo CNXH và quyết định đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế nhiều thành phần mở cửa quan hệ với các nước trên thế giới qua các đại hội Đảng VI, VII, nền kinh tế đã phục hồi và dần dần đạt được nhiều thành tích, đời sống được cải thiện và đến đại hội VIII xác định xây dựng một nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN nó phù hợp với sự khách quan và sự phát triển chung của nhân loại. Tuy vậy nước ta xuất phát từ một nước nông nghiệp và đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN chịu sự ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh không những vậy cơ chế quan liêu bao cấp đã in sâu vào người dân vì vậy để phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay như thế nào trong tình hình trong nước và quốc tế hiện nay vai trò của nhà nước như thế nào. Đứng trên góc độ một bài đề án và môn kinh tế chính trị và nhìn nhận của một sinh viên nên chỉ có thể nói lên vấn đề cơ bản và chung nhất về một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các giải pháp phát triển trong giai đoạn và trong đại hội Đảng IX đã ghi nhận.Tiểu luận của em được chia làm ba phần chính: -Phần 1: Phần mở đầu-Phần 2: Phần nội dung chính A: cơ sở lý luận của vấn đề( Lý luận của Mac- Lênin về kinh tế thị trường )B: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamC: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.-Phần 3: Phần kết luận. Phần I: Phần mở đầu Tất cả mọi ngời đều mong muốn một cuộc sống trong một xã hội tốt đẹp ngày càng tốt hơn. Một xã hội mà trong đó mọi ngời hạnh phúc bình đằng ai ai cũng có việc làm sống trong một môi trờng trong sạch văn minh hiện đại. Chính vì vậy mà bất cứ một xã hội nào mà trong đó chứa đựng những mẫu thuẫn đi ngợc lại với mong muốn của con ngời đều sẽ phải diệt vong thể thay vào đó một xã hội tốt hơn. Vì thế mà xã hội loài ngời đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển biến đổi để hoàn thiện mình, bắt đầu là: xã hội nguyên thuỷ đến chiếm hữu nô lệ đến phong kiến cao hơn gần đây là Chủ nghĩa t bản với sự phát triển vợt bậc về kinh tế khoa học kỹ thuật với một nền kinh tế thị trờng phát triển nhng trong đó vẫn tồn tại nhiều khuyết tật có hiện tợng ngời bóc lột ngời để rồi lần đầu tiên một nớc Xã hội chủ nghĩa ra đời trong đó mọi ng- ời bình đẳng ấm no hạnh phúc, sống trong một xã hội một nền kinh tế phát triển đó là Liên Xô. Tiếp sau đó hàng loạt các nớc khác cũng đi theo chế độ Xã hội chủ nghĩa tạo thành một hệ thống XHCN cân bằng với CNTB trên mọi mặt. Sau cách mạng tháng Tám thành công, chính thức thành lập ra nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc sau đó 1975 thống nhất đất nớc Đảng nhà nớc ta đã quyết định đi theo con đờng xã hội chủ nghĩa với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Với sự giúp đỡ của Liên Xô các nớc xã hội chủ nghĩa anh em. Nớc ta đã có thành tựu kinh tế xã hội khắc phục đợc những hậu quả chiến tranh để lại nhng sau đó cùng với sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô các nớc Đông âu, nớc ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hởng đó nền kinh tế lâm vào suy thoái, lạm phát cao trong nhiều năm nhng Đảng Nhà nớc ta vẫn quán triệt đi theo CNXH quyết định đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế nhiều thành phần mở cửa quan hệ với các nớc trên thế giới qua các đại hội Đảng VI, VII, nền kinh tế đã phục hồi dần dần đạt đợc nhiều thành tích, đời sống đợc cải thiện đến đại hội VIII xác định xây dựng một nền kinh tế thị trờng dới sự quản lý của Nhà nớc định hớng XHCN nó phù hợp với sự khách quan sự phát triển chung của nhân loại. Tuy vậy nớc ta xuất phát từ một nớc nông nghiệp đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN chịu sự ảnh hởng lâu dài của chiến tranh không những vậy cơ chế quan liêu bao cấp đã in sâu vào ngời dân vì vậy để phát triển kinh tế ở nớc ta hiện nay nh thế nào trong tình hình trong nớc quốc tế hiện nay vai trò của nhà nớc nh thế nào. Đứng trên góc độ một bài đề án môn kinh tế chính trị nhìn nhận của một sinh viên nên chỉ có thể nói lên vấn đề cơ bản chung nhất về một nền kinh tế thị tr- ờng định hớng XHCN. Các giải pháp phát triển trong giai đoạn trong đại hội Đảng IX đã ghi nhận. Tiểu luận của em đợc chia làm ba phần chính: - Phần 1: Phần mở đầu - Phần 2: Phần nội dung chính A: cơ sở lý luận của vấn đề ( Lý luận của Mac- Lênin về kinh tế thị trờng ) B: Kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam C: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua giải pháp cho nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. - Phần 3: Phần kết luận. 2 Phần hai: Nội dung chính của đề tài I/. Kinh tế thị trờng định hớng XHCNViệt Nam 1/ Khái quát về kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá. Kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử hai hình thức này đợc hình thành trên cơ sở trình độ phát triển của lực lợng sản xuất xã hội,trình độ phân công lao động động xã hội, trình độ phát triển phạm vi của quan hệ trao đổi. Trong nền kinh tế tự nhiên, ngời sản xuất cũng đồng thời là ngời tiêu dùng. Tự sản xuất, tự tiêu dùng là đặc điểm nổi bật của kinh tế tự nhiên. Mục đích của sản xuất là tạo ra những giá trị sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của chính bản thân ngời sản xuất, vì thế có thể nói quá trình sản xuất của nền kinh tế tự nhiên gồm hai khâu: sản xuất tiêu dùng. Các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế tự nhiên đều mang hình thái hiện vật. Trong nền kinh tế hàng hoá,mục đích sản xuất là trao đổi hay để bán. Mục đích đó đợc xác định từ trớc quá trình sản xuất có tính khách quan. Sản xuất toàn bộ quá trình tái sản xuất đều gắn với thị trờng. 2. Khái niệm về kinh tế thị trờng. ( kinh tế thị trờng là hình thức phát triển của kinh tế hàng hoá ). Kinh tế hàng hoá kinh tế thị trờng chỉ khác nhau về trình độ phát triển; kinh tế thị trờng là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Kinh tế hàng hoá phát triển, điều đó có nghĩa là phạm trù hàng hoá, phạm trù tiền tệ thị trờng đợc phát triển đợc mở rộng. Hàng hoá không chỉ bao gồm những sản xuất đầu ra của sản xuất mà còn bao gồm cả các yếu tố đầu vào của sản xuất.Đúng hớng thị trờng cơ cấu thị trờng đợc mở rộng hoàn thiện. Mọi quan hệ kinh tế trong xã hội đều tiền tệ hoá. Khi đó ngời ta gọi kinh tế hàng hoá là kinh tế thị trờng. 2.1 Những điều kiện hình thành kinh tế thị trờng. 3 Kinh tế thị trờng đợc hình thành với những điều kiện sau: Một là: sự xuất hiện của hàng hoá sức lao động thị trờng sức lao động. Cần khẳng định rằng sự xuất hiện hàng hoá sức lao động là một tiến bộ lịch sử. Ngơi lao động của mình là chủ thể bình đẳng trong việc thơng lợng với ngời khác Hai là: Phải tích luỹ đợc một số vốn nhất định để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận Ba là: Kinh tế tiền tệ, cho nên vai trò của tiền tệ vô cùng quan trọng. Vì vậy để hình thành kinh tế thị trờng cần phải có hệ thống tài chính, tác dụng ngân hàng tơng đối phát triển Bốn là: Sự hình thành kinh tế thị trờng đòi hỏi phải có một kết cấu hạ tầng tơng đối phát triển. Trên cơ sở đó mới bảo đảm cho lu thông hàng hoá lu thồng tiền tệ để thuận lợi nhằm mở rộng quan hệ trao đổi Năm là: Tăng cờng vai trò kinh tế của Nhà nớc. Đối với nớc ta, đây là vấn đề có tính then chốt để hình thành nền kinh tế thị trờng Với tác động của tất cả các tiền đề trên, nền kinh tế thị trờng đợc xã hội hoá cao, các quan hệ kinh tế mang hình thái phổ biến là quan hệ hàng hoá - tiền tệ nó đ- ợc tiền tệ hoá. Các quy luật của kinh tế thị trờng đợc phát huy tác dụng một cách đầy đủ. 3. Những đặc trng của kinh tế thị trờng . Những đặc trng chung nhất, vốn có của kinh tế thị trờng : Một là: Tính tự chủ của các chủ thể kinh tế rất cao. Đây là đặc trng quan trọng nhất của kinh tế thị trờng.Đặc trng này xuất phát từ đặc điểm khách quan của việc tồn tại nền kinh tế hàng hoá. Đồng thời cũng là biểu hiện là yêu cầu nội tại của kinh tế hàng hoá. Hai là: Trên thị trờng hàng hoá rất phong phú. Ngời ta tự do mua, bán hàng hoá. Trong đó ngời mua chọn ngời bán, ngời bán tìm ngời mua. Họ gặp nhau ở giá cả thị tr- ờng Ba là: Giá cả để hình thành ngay trên thị trờng.Giá cả thị trờng vừa là biểu hiện bằng tiền của giá thị trờng, vừa chịu sự tác động của quan hệ cạnh tranh quan hệ 4 cung cầu hàng hoá dịch vụ. Trên cơ sở giá thị trờng, giá cả là kết quả của sự thơng lợng thoả thuận giữa ngời mua ngời bán. Đặc trng này phản ánh yêu cầu của luật lu thông hàng hoá Bốn là: kinh tế thị trờng là một tất yếu của thị trờng. Nó tồn tại trên cơ sở những đơn vị sản xuất hàng hoá độc lập khác nhau về lợi ích kinh tế Năm là: kinh tế thị trờng là hệ thống kinh tế mở. Nó rất đa dạng, phức tạp đ- ợc điều hành bởi hệ thống tiền tệ hệ thống pháp luật của Nhà nớc. 2. Khái quát thị trờng cơ chế thị trờng 1. Thị trờng: Thị trờng gắn liền với quá trình sản xuất lu thông hàng hoá; nó ra đời phát triển cùng với sự ra đời phát triển của sản xuất lu thông hàng hoá. Vậy thị trờng là một địa điểm nhất định, nơi diễn ra các quá trình trao đổi mua bán hàng hoá, thị tr- ờng có tính không gian thời gian theo nghĩa này thị trờng có thể là hội chợ các địa d hoặc các khu vực tiêu thụ phân theo các mặt hàng, ngành hàng. Sản xuất hàng hoá càng phát triển, lợng sản phẩm hàng hoá lu thông trên thị tr- ờng ngày càng rồi rào phong phú, thị trờng đợc mở rộng. Đợc hiểu theo nghĩa đầy đủ hơn. Thị trờng là lĩnh vực trao đổi hàng hoá thông qua tiền tệ làm môi giới. Tại đây ngời mua, ngời bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả số lợng hàng lu thông trên thị trờng Nói tới thị trờng là nói tới tự do kinh doanh, tự do mua bán, thuận mua vừa bán, tự do giao dịch. Quan hệ giữa các chủ thể kinh tế bình đẳng Thị trờng có thể phân chia thành hai loại: Một là: Thị trờng hàng tiêu dùng dịch vụ: ở thị trờng này ngời ta mua bán nhữ ng t liệu sinh hoạt nh lơng thực, thực phẩm, vải vóc, quẩn áo, các phơng tiện sinh hoạt trong gia đìnhthị trờng này ngời ta mua bán những hàng hoá là kết quả của sản xuất. Hai là: Thị trờng các yếu tố sản xuất. Trên thị trờng này ngời ta mua bán các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất nh các loại nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, sức lao động . 5 Vai trò của thị trờng: Thị trờng là nơi trực tiếp trả lời các câuhỏi sản xuất cái gì?,sản xuất cho ai? sản xuất nh thế nào? Thị trờng là nơi kiểm tra cuối cùng các chủng loại hàng hoá, số lợng hàng hoá , cũng nh chất lợng sản phẩm.Thị trờng kiểm nghiệm tính phù hợp của sản xuất đối với tiêu dùng xã hội. Trên ý nghĩa đó có thể nói thị trờng điều tiết sản xuất là động lực của sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng năng động hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn thị trờng là nơi cuối cùng để chuyển lao động t nhân cá biệt thành lao động xã hội. 2. Cơ chế thị trờng : Nói tới cơ chế thị trờng là nói tới bộ máy tự điều tiết quá trình sản xuất lu thồng hàng hoá, điều tiết sự vận động của kinh tế thị trờng. Hiện nay còn có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm cơ chế thị trờng. Một cách khái quát hơn thì cơ chế thị trờng chính là bộ máy kinh tế điều tiết toàn bộ sự vận động của kinh tế thị trờng, điều tiết quá trình sản xuất lu thông hàng hoá thông qua sự tác động của các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trờng, đặc biệt là quy luật giá trị-quy luật kinh tế căn bản của sản xuất va lu thông hàng hoá . Sự hoạt động của quy luật giá trị có biểu hiện : Giá cả thị trờng lên xuống xoay quanh giá trị thị trờng của hàng hoá, nghĩa là sự hình thành giá cả thị trờng phải dựa trên cơ sở giá cả thị trờng. Ngoài giá trị thị trờng sự hình thành giá cả thị trờng còn chịu tác động của quan hệ cung cầu hàng hoá. Tính quy luật của quan hệ giữa giá cả thị trờng với gía trị trong sự tác động của quan hệ cung cầu đợc biểu hiện: - Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trờng sẽ nhỏ hơn giá trị thị trờng - Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trờng sẽ lớn hơn gía trị thị trờng. Sự vận động của gía cả thị trờng cũng có tác động tới quan hệ cung cầu hàng hoá. Nếu giá cả của một loại hàng hoá nào đó giảm xuống, nó sẽ kích thích mức cầu, làm cho mức cầu của thị trờng về loại hàng hoá này tăng lên. Đồng thời giá cả giảm xuống lại hạn chế mức cung làm cho mức cung giảm xuống. Ngợc lại nếu giá cả của một loại hàng hoá nào đó tăng lên, nó sẽ kích thích mức cung làm cho mức cung tăng lên. 6 Nh vậy có thể phân biệt đợc quan hệ cung cầu qua giá cả thị trờng. Quan hệ cung câù hàng hoá trên thị trờng là biểu hiện của quan hệ giữa những ngời bán những ngời mua cũng nh quan hệ giữa ngời sản xuất ngời tiêu dùng. Trên thị trờng, ngời bán luôn muốn bán hàng hoá của mình với giá cao, ngời mua lại luôn muốn mua hàng hoá với giá thấp. Trên cơ sở gía trị thị trờng, giá cả thị trờng là kết quả của sự thoả thuận giữa ngời mua với ngời bán. Giá cả thị trờng điều hoà đợc quan hệ giữa ng- ời mua với ngời bán. Thông qua sự biến động của giá cả trên thị trờng, quy luật giá trị có tác dụng điều tiết sản xuất hàng hoá. Điều tiết giá trị hàng hoá đợc hiểu theo nghĩa là điều tiết t liệu sản xuất sức lao động vào từng ngàng kinh tế Nếu gía cả trong một ngành kinh tế nào đó có xu hớng tăng lên thì ngành đó sẽ thu hút thêm lao động xã hội, làm cho quy mô sản xuất của ngành này tăng lên. Ngợc lại nếu giá cả của hàng hoá có xu thế tăng lên sẽ làm cho những ngời sản xuất hàng hoá thu đợc nhiều lợi nhuận hơn. Điều này tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế những ngời sản xuất hàng hoá khai thác những khả năng tiềm tàng, tranh thủ giá cả cao mở rộng quy mô sản xuất. Nếu giá cả giảm xuống thì diễn biến của sản xuất có xu hớng ngợc lại, nghĩa là giá cả giảm xuống sẽ làm cho quy mô sản xuất thu hẹp lại. Nh vậy, lợi nhuận là động lực thúc đẩy hoạt động của cơ chế thị trờng. Theo C. Mac, những nhà kinh doanh dới CNTB ghét cay ghét đắng tình trạng không có lợi nhuận hay lợi nhuận quá ít, chẳng khác gì giới tự nhiên ghê sợ chân không . Thông qua sự biến động của giá cả thị trờng, quy luật gía trị còn có tác dụng điều tiết sản xuất lu thông hàng hoá. Hàng hoá sẽ đợc vận chuyển từ thị trờng có giá cả thấp đến những thị trờng có giá cả cao. Khả năng tách rời giá trị của giá cả không phải là nhợc điểm của quy luật giá cả mà trái lại nó là vẻ đẹp riêng của quy luật giá trị, là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Nếu giá cả thị trờng của hàng hoá luôn ngang bằng với giá trị của nó thì không có sự hoạt động của quy luật giá trị, nói cách khác đi điều đó có nghĩa là phủ định sự hoạt động của quy luật giá trị. Nói đến cơ chế thị trờng cần phải nói tới cạnh tranh. 7 Đó là sự danh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm dành lại phần sản xuất tiêu thụ hàng hoá có lơị cho mình để thu lợi nhuận cao. Cạnh tranh là môi trờng tồn tại của cơ chế thị trờng nó đòi hỏi mỗi chủ thể kinh tế phải chuẩn bị cho mình khả năng cạnh tranh thắng lợi trên thị trờng. Sự tồn tại phát triển của cơ chế thị trờng là yêu cầu khách quan đối với những xã hội còn tồn tại nền kinh tế hàng hoá. Coi nhẹ hay bỏ qua vai trò của kinh tế thị tr- ờng là một trong những nguyên nhân thất bại trên lĩnh vực kinh tế. Trong lịch sử cơ chế thị trờng có đợc không gian rộng lớn ở giai đoạn cạnh tranh tự do t bản chủ nghĩa vì vậy tác động của cơ chế thị trờng đợc phát hiện khá sớm. Cơ chế thị trờng đợc coi là bàn tây vô hình điều tiết sự vận động của nền kinh tế hàng hoá. Cơ chế thị trờng có các u thế sau: Trớc hết cơ chế thị trờng kích thích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng xuất lao động, nâng cao trình độ xã hội hoá sản xuất Hai là cơ chế thị trờng có tính năng động khả năng thích nghi nhanh chóng. Vì trong kinh tế thị trờng tồn tại một nguyên tắc ai đa ra thị trờng một loại hàng hoá mới đa ra sớm nhất thì sẽ thu đợc lợi nhuận nhiều nhất. Ba là trong nền kinh tế thị trờng hàng hoá rất phong phú đa dạng. Do đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoả mãn ngày càng tốt hơn những nhu cầu vật chất, văn hoá sự phát triển toàn diện của mọi thành viên xã hội - Cơ chế thị trờng có những khuyết tật mà bản thân nó không tự giải quyết đợc. Thờg xuyên tạo ra mất cân đối, bất hợp lý ở tầng vĩ mô làm giảm hiệu quả trên quy mô nền kinh tế quốc dân Cơ chế thị trờng cũng có những yếu tố làm giảm tốc độ phát triển kinh tế do nảy sinh độc quyền từ cạnh tranh tự do việc giữ bí mật bí quyết kinh doanh của từng đơn vị. Trong hoạt động thực tiễn của cơ chế thị trờng do chạy theo lợi nhuận đơn thuần nên khó chánh khỏi các hiện tợng buôn gian, bán lận, đầu cơ, làm hàng giả ., nhiều 8 bệnh trạng xã hội khác nh phân hoá giầu nghèo, thất nghiệp, lạm phát, phá sản dẫn đến sự phá hoại lực lợng sản xuất, vi phạm đạo đức, lối sống, gây ô nhiễm môi trờng, phá hoại thiên nhiên . Trên phạm vi quốc tế,cơ chế thị trờng dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các nớc, các trung tâm kinh tế đặc biệt rễ tạo ra trật tự kinh tế bất công giữa nớc giầu nớc nghèo Do những nhợc điểm trên cần có sự điều tiết của nhà nớc để hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trờng. A. kinh tế thị trờng theo định hớng XHCNViệt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định có tính nguyên tắc là phát triển kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN theo một cơ chế kinh tế,cơ chế quản lý đợc xác lập thích ứng với nguyên tắc đó. I. Các giai đoạn hình thành kinh tế thị trờng theo định hớng XHCNViệt Nam. 1. Định hớng XHCN của kinh tế thị trờng Việt Nam. Kinh tế thị trờng ở Việt Nam sẽ đợc phát triển theo định hớng XHCN. Đó là sự định hớng của một XH mà sự hùng mạnh của nó nhờ vào sự giầu có sự hạnh phúc của dân c. Xã hội không còn chế độ ngời bóc lột ngời dựa trên cơ sở nhân dân lao động làm chủ con ngời đợc giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực,hởng theo lao động có cuộc sống ấm no, tự do,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân . (1) Xã hội có nền kinh tế phát triển cao trên cơ sở khoa học, công nghệ lực lợng sản xuất hiện đại. Định hớng XHCN nêu trên không chỉ phản ánh nguyện vọng lý tởng của đảng, của Nhà nớc nhân dân ta mà còn phản ánh xu thế phát triển khách quan của thời đại cũng nh quy luật tiến hoá của lịch sử. Định hớng XHCN của nền kinh tế thị trờng ở nớc ta là cần thiết có tính khách quan. Xây dựng nền kinh tế thị trờng không có gì mâu thuẫn với định hớng XHCN. Đại hội VIII Đảng ta đã khẳng định cơ chế thị trờng đã phát huy tác dụng tích cực to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội . Nó chẳng những không đối lập 9 mà còn là một nhân tố khách quan cần thiết của việc xây dựng phát triển đất nớc theo con đờng XHCN (2 ) Theo ý kiến của đa số các nhà khoa học Việt Nam, có thể quan niệm định hớng XHCN của kinh tế thị trờng ở nớc ta có những nội dung chính sau: Một là: Hai mặt kinh tế xã hội của nền kinh tế thị trờng nớc ta đợc chủ động kết hợp với nhau ngay từ đầu thông qua pháp luật, chính sách kinh tế chính sách xã hội trên cả tầm quản lý kinh tế vi mô vĩ mô. Hai là: Cùng với sự tăng trởng phát triển kinh tế, môi trờng sinh thái của đất nớc đợc chủ động bảo vệ qua các dự án (1) cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ CNXH ( NXB sự thật- 1991) (2) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 8 ( NXB chính trị quốc gia- 1990) đầu t môi sinh qua việc chấp hành một cách đúng đắn pháp luật, chính sách môi trờng của nhà nớc qua từng thời kỳ. Ba là; Nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCNnền kinh tế có trình độ phát triển cao. Nếu nh nền kinh tế tiền tệ, kém phát triển, tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân thấp kém dẫn tới mức thu nhập bình quân của dân c còn thấp không có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế thì không thể gọi là định hớng XHCN đợc. Bốn là: Định hớng XHCN còn đợc thể hiện trong cơ cấu kinh tế nớc ta. Để có định hớng XHCN, kinh tế nhà nớc phải phát huy đợc vai trò chủ đạo, nó cùng với nền kinh tế hợp tác là nền tảng của nền kinh tế. Năm là: Nhà nớc XHCN quản lý nền kinh tế thị trờng vì mục tiêu dân giầu nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. Trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trờng, nhà n- ớc ta thực hiện vai trò bà đở tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế thị trờng phát triển đúng hớng.Vai trò đó đợc thể hiện bằng hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền tự do dân chủ, công bằng xã hội mở rộng phúc lợi xã hội cho nhân dân. Sáu là: Nền kinh tế thị trờng ở nớc ta là nền kinh tế dân tộc hoà nhập với kinh tế quốc tế. Với xu hớng kinh tế mở, nội dung này có ý nghĩa rất lớn, một mặt nó phát huy 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Từ khóa liên quan