0

LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN doc

29 701 0
  • LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 22:21

LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Phần I: Phần mở đầu Tất cả mọi người đều mong muốn một cuộc sống trong một xã hội tốt đẹp ngày càng tốt hơn. Một xã hội mà trong đó mọi người hạnh phúc bình đằng ai ai cũng có việc làm sống trong một môi trường trong sạch văn minh hiện đại. Chính vì vậy mà bất cứ một xã hội nào mà trong đó chứa đựng những mẫu thuẫn đi ngược lại với mong muốn của con người đều sẽ phải diệt vong thể thay vào đó một xã hội tốt hơn. Vì thế mà xã hội loài người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển biến đổi để hoàn thiện mình, bắt đầu là: xã hội nguyên thuỷ đến chiếm hữu nô lệ đến phong kiến cao hơn gần đây là Chủ nghĩa tư bản với sự phát triển vượt bậc về kinh tế khoa học kỹ thuật với một nền kinh tế thị trường phát triển nhưng trong đó vẫn tồn tại nhiều khuyết tật có hiện tượng người bóc lột người để rồi lần đầu tiên một nước Xã hội chủ nghĩa ra đời trong đó mọi người bình đẳng ấm no hạnh phúc, sống trong một xã hội một nền kinh tế phát triển đó là Liên Xô. Tiếp sau đó hàng loạt các nước khác cũng đi theo chế độ Xã hội chủ nghĩa tạo thành một hệ thống XHCN cân bằng với CNTB trên mọi mặt. Sau cách mạng tháng Tám thành công, chính thức thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc sau đó 1975 thống nhất đất nước Đảng nhà nước ta đã quyết định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Với sự giúp đỡ của Liên Xô các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nước ta đã có thành tựu kinh tế xã hội khắc phục được những hậu quả chiến tranh để lại nhưng sau đó cùng với sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô các nước Đông âu, nước ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó nền kinh tế lâm vào suy thoái, lạm phát cao trong nhiều năm nhưng Đảng Nhà nước ta vẫn quán triệt đi theo CNXH quyết định đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế nhiều thành phần mở cửa quan hệ với các nước trên thế giới qua các đại hội Đảng VI, VII, nền kinh tế đã phục hồi dần dần đạt được nhiều thành tích, đời sống được cải thiện đến đại hội VIII xác định xây dựng một nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN nó phù hợp với sự khách quan sự phát triển chung của nhân loại. Tuy vậy nước ta xuất phát từ một nước nông nghiệp đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN chịu sự ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh không những vậy cơ chế quan liêu bao cấp đã in sâu vào người dân vì vậy để phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay như thế nào trong tình hình trong nước quốc tế hiện nay vai trò của nhà nước như thế nào. Đứng trên góc độ một bài đề án môn kinh tế chính trị và nhìn nhận của một sinh viên nên chỉ có thể nói lên vấn đề cơ bản chung nhất về một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các giải pháp phát triển trong giai đoạn trong đại hội Đảng IX đã ghi nhận. Tiểu luận của em được chia làm ba phần chính: - Phần 1: Phần mở đầu - Phần 2: Phần nội dung chính A: cơ sở lý luận của vấn đề ( Lý luận của Mac- Lênin về kinh tế thị trường ) B: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam C: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. - Phần 3: Phần kết luận. Phần hai: Nội dung chính của đề tài I/. Kinh tế thị trường định hướng XHCNViệt Nam 1/ Khái quát về kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá. Kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế – xã hội đã tồn tại trong lịch sử hai hình thức này được hình thành trên cơ sở trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội,trình độ phân công lao động động xã hội, trình độ phát triển phạm vi của quan hệ trao đổi. Trong nền kinh tế tự nhiên, người sản xuất cũng đồng thời là người tiêu dùng. Tự sản xuất, tự tiêu dùng là đặc điểm nổi bật của kinh tế tự nhiên. Mục đích của sản xuất là tạo ra những giá trị sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của chính bản thân người sản xuất, vì thế có thể nói quá trình sản xuất của nền kinh tế tự nhiên gồm hai khâu: sản xuất – tiêu dùng. Các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế tự nhiên đều mang hình thái hiện vật. Trong nền kinh tế hàng hoá,mục đích sản xuất là trao đổi hay để bán. Mục đích đó được xác định từ trước quá trình sản xuất có tính khách quan. Sản xuất toàn bộ quá trình tái sản xuất đều gắn với thị trường. 2. Khái niệm về kinh tế thị trường. ( kinh tế thị trường là hình thức phát triển của kinh tế hàng hoá ). Kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường chỉ khác nhau về trình độ phát triển; kinh tế thị trường là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Kinh tế hàng hoá phát triển, điều đó có nghĩa là phạm trù hàng hoá, phạm trù tiền tệ thị trường được phát triển được mở rộng. Hàng hoá không chỉ bao gồm những sản xuất đầu ra của sản xuất mà còn bao gồm cả các yếu tố đầu vào của sản xuất.Đúng hướng thị trường cơ cấu thị trường được mở rộng hoàn thiện. Mọi quan hệ kinh tế trong xã hội đều tiền tệ hoá. Khi đó người ta gọi kinh tế hàng hoá là kinh tế thị trường. 2.1 Những điều kiện hình thành kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường được hình thành với những điều kiện sau: Một là: sự xuất hiện của hàng hoá sức lao động thị trường sức lao động. Cần khẳng định rằng sự xuất hiện hàng hoá sức lao động là một tiến bộ lịch sử. Ngươi lao động của mình là chủ thể bình đẳng trong việc thương lượng với người khác Hai là: Phải tích luỹ được một số vốn nhất định để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận Ba là: Kinh tế tiền tệ, cho nên vai trò của tiền tệ vô cùng quan trọng. Vì vậy để hình thành kinh tế thị trường cần phải có hệ thống tài chính, tác dụng ngân hàng tương đối phát triển Bốn là: Sự hình thành kinh tế thị trường đòi hỏi phải có một kết cấu hạ tầng tương đối phát triển. Trên cơ sở đó mới bảo đảm cho lưu thông hàng hoá lưu thồng tiền tệ để thuận lợi nhằm mở rộng quan hệ trao đổi Năm là: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước. Đối với nước ta, đây là vấn đề có tính then chốt để hình thành nền kinh tế thị trường Với tác động của tất cả các tiền đề trên, nền kinh tế thị trường được xã hội hoá cao, các quan hệ kinh tế mang hình thái phổ biến là quan hệ hàng hoá - tiền tệ nó được tiền tệ hoá. Các quy luật của kinh tế thị trường được phát huy tác dụng một cách đầy đủ. 3. Những đặc trưng của kinh tế thị trường . Những đặc trưng chung nhất, vốn có của kinh tế thị trường : Một là: Tính tự chủ của các chủ thể kinh tế rất cao. Đây là đặc trưng quan trọng nhất của kinh tế thị trường.Đặc trưng này xuất phát từ đặc điểm khách quan của việc tồn tại nền kinh tế hàng hoá. Đồng thời cũng là biểu hiện là yêu cầu nội tại của kinh tế hàng hoá. Hai là: Trên thị trường hàng hoá rất phong phú. Người ta tự do mua, bán hàng hoá. Trong đó người mua chọn người bán, người bán tìm người mua. Họ gặp nhau ở giá cả thị trường Ba là: Giá cả để hình thành ngay trên thị trường.Giá cả thị trường vừa là biểu hiện bằng tiền của giá thị trường, vừa chịu sự tác động của quan hệ cạnh tranh quan hệ cung cầu hàng hoá dịch vụ. Trên cơ sở giá thị trường, giá cả là kết quả của sự thương lượng thoả thuận giữa người mua người bán. Đặc trưng này phản ánh yêu cầu của luật lưu thông hàng hoá Bốn là: kinh tế thị trường là một tất yếu của thị trường. Nó tồn tại trên cơ sở những đơn vị sản xuất hàng hoá độc lập khác nhau về lợi ích kinh tế Năm là: kinh tế thị trường là hệ thống kinh tế mở. Nó rất đa dạng, phức tạp được điều hành bởi hệ thống tiền tệ hệ thống pháp luật của Nhà nước. 2. Khái quát thị trường cơ chế thị trường 1. Thị trường: Thị trường gắn liền với quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá; nó ra đời phát triển cùng với sự ra đời phát triển của sản xuất lưu thông hàng hoá. Vậy thị trường là một địa điểm nhất định, nơi diễn ra các quá trình trao đổi mua bán hàng hoá, thị trường có tính không gian thời gian theo nghĩa này thị trường có thể là hội chợ các địa dư hoặc các khu vực tiêu thụ phân theo các mặt hàng, ngành hàng. Sản xuất hàng hoá càng phát triển, lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường ngày càng rồi rào phong phú, thị trường được mở rộng. Được hiểu theo nghĩa đầy đủ hơn. Thị trường là lĩnh vực trao đổi hàng hoá thông qua tiền tệ làm môi giới. Tại đây người mua, người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả số lượng hàng lưu thông trên thị trường Nói tới thị trường là nói tới tự do kinh doanh, tự do mua bán, thuận mua vừa bán, tự do giao dịch. Quan hệ giữa các chủ thể kinh tế bình đẳng Thị trường có thể phân chia thành hai loại: Một là: Thị trường hàng tiêu dùng dịch vụ: ở thị trường này người ta mua bán nhữ ng tư liệu sinh hoạt như lương thực, thực phẩm, vải vóc, quẩn áo, các phương tiện sinh hoạt trong gia đình… ở thị trường này người ta mua bán những hàng hoá là kết quả của sản xuất. Hai là: Thị trường các yếu tố sản xuất. Trên thị trường này người ta mua bán các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất như các loại nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, sức lao động . Vai trò của thị trường: Thị trường là nơi trực tiếp trả lời các câuhỏi sản xuất cái gì?,sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng các chủng loại hàng hoá, số lượng hàng hoá , cũng như chất lượng sản phẩm.Thị trường kiểm nghiệm tính phù hợp của sản xuất đối với tiêu dùng xã hội. Trên ý nghĩa đó có thể nói thị trường điều tiết sản xuất là động lực của sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng năng động hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn thị trường là nơi cuối cùng để chuyển lao động tư nhân cá biệt thành lao động xã hội. 2. Cơ chế thị trường : Nói tới cơ chế thị trường là nói tới bộ máy tự điều tiết quá trình sản xuất lưu thồng hàng hoá, điều tiết sự vận động của kinh tế thị trường. Hiện nay còn có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm cơ chế thị trường. Một cách khái quát hơn thì cơ chế thị trường chính là “ bộ máy ” kinh tế điều tiết toàn bộ sự vận động của kinh tế thị trường, điều tiết quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá thông qua sự tác động của các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là quy luật giá trị-quy luật kinh tế căn bản của sản xuất va lưu thông hàng hoá . Sự hoạt động của quy luật giá trị có biểu hiện : Giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá trị thị trường của hàng hoá, nghĩa là sự hình thành giá cả thị trường phải dựa trên cơ sở giá cả thị trường. Ngoài giá trị thị trường sự hình thành giá cả thị trường còn chịu tác động của quan hệ cung cầu hàng hoá. Tính quy luật của quan hệ giữa giá cả thị trường với gía trị trong sự tác động của quan hệ cung cầu được biểu hiện: - Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường sẽ nhỏ hơn giá trị thị trường - Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường sẽ lớn hơn gía trị thị trường. Sự vận động của gía cả thị trường cũng có tác động tới quan hệ cung cầu hàng hoá. Nếu giá cả của một loại hàng hoá nào đó giảm xuống, nó sẽ kích thích mức cầu, làm cho mức cầu của thị trường về loại hàng hoá này tăng lên. Đồng thời giá cả giảm xuống lại hạn chế mức cung làm cho mức cung giảm xuống. Ngược lại nếu giá cả của một loại hàng hoá nào đó tăng lên, nó sẽ kích thích mức cung làm cho mức cung tăng lên. Như vậy có thể phân biệt được quan hệ cung cầu qua giá cả thị trường. Quan hệ cung câù hàng hoá trên thị trường là biểu hiện của quan hệ giữa những người bán và những người mua cũng như quan hệ giữa người sản xuất người tiêu dùng. Trên thị trường, người bán luôn muốn bán hàng hoá của mình với giá cao, người mua lại luôn muốn mua hàng hoá với giá thấp. Trên cơ sở gía trị thị trường, giá cả thị trường là kết quả của sự thoả thuận giữa người mua với người bán. Giá cả thị trường điều hoà được quan hệ giữa người mua với người bán. Thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường, quy luật giá trị có tác dụng điều tiết sản xuất hàng hoá. Điều tiết giá trị hàng hoá được hiểu theo nghĩa là điều tiết tư liệu sản xuất sức lao động vào từng ngàng kinh tế Nếu gía cả trong một ngành kinh tế nào đó có xu hướng tăng lên thì ngành đó sẽ thu hút thêm lao động xã hội, làm cho quy mô sản xuất của ngành này tăng lên. Ngược lại nếu giá cả của hàng hoá có xu thế tăng lên sẽ làm cho những người sản xuất hàng hoá thu được nhiều lợi nhuận hơn. Điều này tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế những người sản xuất hàng hoá khai thác những khả năng tiềm tàng, tranh thủ giá cả cao mở rộng quy mô sản xuất. Nếu giá cả giảm xuống thì diễn biến của sản xuất có xu hướng ngược lại, nghĩa là giá cả giảm xuống sẽ làm cho quy mô sản xuất thu hẹp lại. Như vậy, lợi nhuận là động lực thúc đẩy hoạt động của cơ chế thị trường. Theo C. Mac, những nhà kinh doanh dưới CNTB “ ghét cay ghét đắng tình trạng không có lợi nhuận hay lợi nhuận quá ít, chẳng khác gì giới tự nhiên ghê sợ chân không ”. Thông qua sự biến động của giá cả thị trường, quy luật gía trị còn có tác dụng điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá. Hàng hoá sẽ được vận chuyển từ thị trường có giá cả thấp đến những thị trường có giá cả cao. Khả năng tách rời giá trị của giá cả không phải là nhược điểm của quy luật giá cả mà trái lại nó là vẻ đẹp riêng của quy luật giá trị, là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Nếu giá cả thị trường của hàng hoá luôn ngang bằng với giá trị của nó thì không có sự hoạt động của quy luật giá trị, nói cách khác đi điều đó có nghĩa là phủ định sự hoạt động của quy luật giá trị. Nói đến cơ chế thị trường cần phải nói tới cạnh tranh. Đó là sự danh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm dành lại phần sản xuất tiêu thụ hàng hoá có lơị cho mình để thu lợi nhuận cao. Cạnh tranh là môi trường tồn tại của cơ chế thị trường nó đòi hỏi mỗi chủ thể kinh tế phải chuẩn bị cho mình khả năng cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Sự tồn tại phát triển của cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan đối với những xã hội còn tồn tại nền kinh tế hàng hoá. Coi nhẹ hay bỏ qua vai trò của kinh tế thị trường là một trong những nguyên nhân thất bại trên lĩnh vực kinh tế. Trong lịch sử cơ chế thị trường có được không gian rộng lớn ở giai đoạn cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa vì vậy tác động của cơ chế thị trường được phát hiện khá sớm. Cơ chế thị trường được coi là “ bàn tây vô hình ” điều tiết sự vận động của nền kinh tế hàng hoá. Cơ chế thị trường có các ưu thế sau: Trước hết cơ chế thị trường kích thích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng xuất lao động, nâng cao trình độ xã hội hoá sản xuất Hai là cơ chế thị trường có tính năng động khả năng thích nghi nhanh chóng. Vì trong kinh tế thị trường tồn tại một nguyên tắc ai đưa ra thị trường một loại hàng hoá mới đưa ra sớm nhất thì sẽ thu được lợi nhuận nhiều nhất. Ba là trong nền kinh tế thị trường hàng hoá rất phong phú đa dạng. Do đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoả mãn ngày càng tốt hơn những nhu cầu vật chất, văn hoá sự phát triển toàn diện của mọi thành viên xã hội - Cơ chế thị trườngnhững khuyết tật mà bản thân nó không tự giải quyết được. Thườg xuyên tạo ra mất cân đối, bất hợp lý ở tầng vĩ mô làm giảm hiệu quả trên quy mô nền kinh tế quốc dân Cơ chế thị trường cũng có những yếu tố làm giảm tốc độ phát triển kinh tế do nảy sinh độc quyền từ cạnh tranh tự do việc giữ bí mật bí quyết kinh doanh của từng đơn vị. Trong hoạt động thực tiễn của cơ chế thị trường do chạy theo lợi nhuận đơn thuần nên khó chánh khỏi các hiện tượng buôn gian, bán lận, đầu cơ, làm hàng giả , và nhiều bệnh trạng xã hội khác như phân hoá giầu nghèo, thất nghiệp, lạm phát, phá sản dẫn đến sự phá hoại lực lượng sản xuất, vi phạm đạo đức, lối sống, gây ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên nhiên Trên phạm vi quốc tế,cơ chế thị trường dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các nước, các trung tâm kinh tế đặc biệt rễ tạo ra trật tự kinh tế bất công giữa nước giầu nước nghèo Do những nhược điểm trên cần có sự điều tiết của nhà nước để hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trường. A. kinh tế thị trường theo định hướng XHCNViệt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định có tính nguyên tắc là phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN theo một cơ chế kinh tế,cơ chế quản lý được xác lập thích ứng với nguyên tắc đó. I. Các giai đoạn hình thành kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam. 1. Định hướng XHCN của kinh tế thị trường Việt Nam. [...]... kinh tế nhanh, bền vững có hiệu quả công bằng Vởy là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho nhà nước mới hoàn thành được nhiệm vụ định hướng xã hội chủ nghiã nền kinh tế thị trường nước ta B Thực trạng nền kinh tếViệt Nam những năm qua giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa I Thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những. .. tích thực trạng của nền kinh tế nước ta khi chuyển sang kinh tế thị trường có thể rút ra kết luận thực chất của quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN quá trình kết hợp giữa chuyển nền kinh tế còn mang tính tự cấp tự túc sang nền kinh tế hàng hóa tiến tới nền kinh tế thị trường quá trình chuyển cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. .. là định hướng XHCN được Bốn là: Định hướng XHCN còn được thể hiện trong cơ cấu kinh tế nước ta Để có định hướng XHCN, kinh tế nhà nước phải phát huy được vai trò chủ đạo, nó cùng với nền kinh tế hợp tác là nền tảng của nền kinh tế Năm là: Nhà nước XHCN quản lý nền kinh tế thị trường vì mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh Trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước ta thực. .. động về tài nguyên thiên nhiên.Mặt khác nó làm cho nền kinh tế nước ta từng bước hoà nhập vào nền kinh tế khu vực thị trường thế giới, từ đó có điều kiện tiếp thu những thành tựu mới của khoa học- kỹ thuật, công nghệ thế giới, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 2 Các giai đoạn biện pháp hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Việt Nam Thực tiễn hơn 10 năm đổi... ưu thế trường khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường 2.3 Giai đoạn ba: Giai đoạn hình thành phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Nội dung chủ yếu của giai đoạn này là tiền tệ hoá các quan hệ kinh tế, tạo lập cơ sở kinh tế cho các quy luật kinh tế của kinh tế thị trường phát huy một cách đầy đủ tác dụng, phát triển kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế thế giới - Phát... của nền kinh tế, mở rộng giao lưu hàng hóa giữa thành thị nông thôn, thực hiện các quan hệ kinh tế bằng hình thức quan hệ hàng hóa tiền tệ trên thị trường Quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta có đặc điểm khác với các nước đông âu Liên xô ( cũ ) Những nước này đã có nền kinh tế phát triển Nền kinh tế đã được cơ khí hoá, không có tính tự nhiên, tự cấp tự túc như nền kinh tế nước... chung quan liêu bao cấp Với những đặc điểm xuất phát như trên, có thể nhân xét rằng Nền kinh tế nước ta không hoàn toàn là kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc, nhưng cũng chưa phải là kinh tế hàng hoá theo nghĩa đầy đủ Mặt khác,do đó có sự đổi mới về mặt kinh tế nước ta cũng không còn là nền kinh tế chỉ huy.Có thể nói thực trạng nền kinh tế nước ta khi chuyển sang kinh tế thị trườngnền kinh tế hàng... xã hội Vì vậy, quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trườngquá trình xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 3.2 Quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường đồng thời cũng là quá trình thực hiện nền kinh tế mở, kinh tế “ đóng”, “ khép kín ” thường gắn với nền kinh tế sáng kiến gắn với sản xuất... XHCN của kinh tế thị trường ở nước ta có những nội dung chính sau: Một là: Hai mặt kinh tế xã hội của nền kinh tế thị trường nước ta được chủ động kết hợp với nhau ngay từ đầu thông qua pháp luật, chính sách kinh tế chính sách xã hội trên cả tầm quản lý kinh tế vi mô vĩ mô Hai là: Cùng với sự tăng trưởng phát triển kinh tế, môi trường sinh thái của đất nước được chủ động bảo vệ qua các dự... hội chúng ta phải giải quyết một loạt vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề lựa chọn mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN: Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đúng đắn; xác định hướng chuỷển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá như cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế vúng lãnh thổ, xây dựng thực hiện đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản . về kinh tế thị trường ) B: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam C: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng. nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. I. Thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những năm qua ( khi chuyển sang kinh tế. thành kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam. 1. Định hướng XHCN của kinh tế thị trường Việt Nam. Kinh tế thị trường ở Việt Nam sẽ được phát triển theo định hướng XHCN. Đó
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN doc, LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN doc, LUẬN VĂN: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN doc

Từ khóa liên quan