0

Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

39 1,210 4
  • Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 12:43

Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường Lời mở đầu Ngày nay đời sống của con ngời ngày càng cao, họ không những có nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu đợc thoả mãn về tinh thần nh vui chơi, giải trí du lịch. Do đó, du lịch một trong những ngành có triển vọng. Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nớc khác trên thế giới nhng vai trò củathì không thể phủ nhận. Du lịch một ngành công nghiệp không có ống khói, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức đợc điều này, Đảng nhà nớc đã đa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc nghiên cứu về du lịch trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ, chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về phơng diện lí luận thực tiễn. Nó giúp du lịch Việt Nam đạt đợc những thành tựu mới, khắc phục đợc những hạn chế, nhanh chóng đa du lịch phát triển đúng với tiềm năng của đất nớc, nhanh chóng hội nhập với du lịch khu vực thế giới. Tiểu luận của em đề cập đến những nhận thức cơ bản về du lịch, thực trạng giải pháp phát triển du lịch nớc ta. Do sự hạn chế về kiến thức thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận đợc sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô giáo.Chơng ITăng trởng phát triển ngành du lịch tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờng 1) Khái niệm về tăng trởng phát triển kinh tế 1.1) Tăng trởng kinh tế Tăng trởng kinh tế sự gia tăng về lợng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thờng năm, quý). Giả sử kết quả đầu ra của nền kinh tế của một quốc gia đợc ký hiệu Y: Yo kết quả đầu ra của năm 0, Yn kết quả đầu ra của năm n. Khi đó tăng trởng của nền kinh tế của năm n so với năm 0 đợc biểu thị bằng mức tăng trởng tuyệt đối hoặc tốc độ tăng trởng nh sau: Mức tăng trởng tuyệt đối: Yn = Yn - Y0 Tốc độ tăng trởng:g = = 1.2) Phát triển kinh tế 1.2.1) khái niệm: Phát triển kinh tế quá trình thay đổi theo hớng tiến bộ về mọi mặt kinh tế- xã hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trởng. 1.2.2) Nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế Thứ nhất, tăng trởng kinh tế dài hạn, Đây điều kiện tiên quyết để tạo ra những tiến bộ về kinh tế- xã hội, nhất ở các nớc đang phát triển thu nhập thấp. Thứ hai, cơ cấu kinh tế- xã hội thay đổi theo hớng tiến bộ. Xu hớng tiến bộ của quá trình thay đổi này ở những nớc đang phát triển, đang hoặc cha trải qua quá trình công nghiệp hoá thể hiện ở quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá đô thị hoá; đó không đơn thuần sự giă tăng về quy mô, mà còn bao hàm việc mở rộng chủng loại nâng cao chất lợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đợc sản xuất ra; hoạt động của nền kinh tế ngày càng gia tăng hiệu quả năng lực cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc đạt đợc những tiến bộ xã hội một cách sâu rộng. Thứ ba, những tiến bộ kinh tế- xã hội chủ yếu phải xuất phát từ động lực nội tại. Đến lợt mình kết quả của những tiến bộ kinh tế đạt đợc lại làm gia tăng không ngừng năng lực nội sinh của nền kinh tế (thể hiện ở những tiến bộ về công nghệ, nâng cao chất lợng nguồn nhân lực nguồn vốn trong nớc ). Thứ t, đạt đợc sự cải thiện sâu rộng chất lợng cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội nh hàng đầu kết quả của sự phát triển. Đơng nhiên một kết quả nh thế không chỉ sự ra tăng thu nhập bình quân đầu ngơi, một số bình quân có thể che lấp đằng sau nó sự phân phối bất bình đẳng, nạn đói nghèo, thất nghiệp những thụ hởng khác về giáo dục, y tế, văn hoá 1.2.3) Mối quan hệ giữa tăng trởng phát triển kinh tế Tăng trởng kinh tế điều kiện cần để phát triển kinh tế. ở những nớc đang phát triển, đặc biệt những nớc đang phát triển có mức thu nhập bình quân đầu ngời thấp, nếu không đạt đợc mức tăng trởng tơng đối cao liên tục trong nhiều năm, thì khó có điều kiện kinh tế để cải thiện mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội. Tuy nhiên tăng trởng kinh tế chỉ điều kiện cần, không phải điều kiện đủ để phát triển kinh tế. Tăng trởng kinh tế có thể đợc thực hiện bởi những phơng thức khác nhau do đó có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Nếu phơng thức tăng trởng kinh tế không gắn với sự thúc đẩy cơ cấu kinh tế xã hội theo hớng tiến bộ, không làm gia tăng, mà thậm chí còn làm xói mòn năng lực nội sinh của nền kinh tế, sẽ không thể tạo ra sự phát triển kinh tế. Nếu phơng thức tăng trơng kinh tế chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho nhóm dân c này, cho vùng này, mà không hoặc đem lại lợi ích không đáng kể cho nhóm dân c khác, vùng khác thì tăng trởng kinh tế nh vậy sẽ khoét sâu vào bất bình đẳng xã hội. Những phơng thức tăng trởng nh vậy, rốt cục, cũng chỉ kết quả ngắn hạn, không những không thúc đẩy đợc phát triển, mà bản thân nó cũng khó có thể tồn tại đ-ợc lâu dài. 2) Các chỉ tiêu tăng trởng phát triển kinh tế 2.1) Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Các chỉ tiêu GDP GNP thông qua sử dụng thớc đo tiền tệ có thể tổng hợp đợc kết quả đầu ra hết sức phong phú đa dạng về chủng loại, mục đích sử dụng về chất lợng của nền kinh tế. Nhờ đó cung cấp một công cụ hữu hiệu cho việc đánh giá sự tăng trởng, phát triển kinh tế của một quốc gia. 2.1.1) Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) giá trị thị trờng của tất cả các hàng hoá dịch vụ cuối cùng đợc sản xuất ra bởi các yếu tố sản xuất trong lãnh thổ kinh tế của một nớc trong một thời kỳ nhất định. Ba phơng pháp đo lờng tổng sản phẩm thu nhập trong nớc: Thứ nhất, phơng pháp sản xuất còn gọi phơng pháp giá trị gia tăng. Theo phơng pháp này GDP tổng hợp giá trị gia tăng của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Giá trị gia tăng đợc tính bằng cách lấy giá trị tổng sản lợng trừ đi giá trị của tất cả các hàng hoá dịch vụ mua ngoài đã đợc sử dụng hết trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Thứ hai, phơng pháp thu nhập đo lờng GDP trên cơ sở thu nhập tạo ra trong quá trình sản xuất hàng hoá chứ không phải giá trị của bản thân hàng hoá. GDP= w + i + R +Pr +Te Trong đó: w thu nhập từ tiền công, tiền lơng i tiền lãi nhận đợc từ cho doanh nghiệp vay tiền R thuê đất đai, tài sản Pr lợi nhuận Te thuế gián thu mà chính phủ nhận đợc Thứ ba, phơng pháp chi tiêu sử dụng các thông tin từ luồng chi tiêu để mua hàng hoá dịch vụ cuối cùng. Vì tổng giá trị hàng hoá bán ra phải bằng tổng số tiền đợc chi ra để mua chúng, nên tổng chi tiêu để mua hàng hoá dịch vụ cuối cùng phải bằng GDP GDP= C +I +G +X - M Trong đó: C các khoản chi tiêu của các hộ gia đình về hàng hoá dịch vụ I tổng đầu t của khu vực t nhân G chi tiêu của chính phủ về hàng hoá dịch vụ X M xuất khẩu ròng 2.1.2) Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Tổng sản phẩm quốc dân đo lờng toàn bộ thu nhập hay giá trị sản xuất mà các công dân của một quốc gia tạo ra trong một thời kỳ nhất định, không kể trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia. GNP= GDP + thu nhập ròng nhận đợc từ nớc ngoài 2.2) Các chỉ tiêu tăng trởng kinh tế Mức tăng trởng kinh tế tuyệt đối:GDPn = GDPn - GDP0 Tốc độ tăng trởng kinh tế:g = = Tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân hàng năm của một giai đoạn:g = GDPoGDPoGDPnn - 1 2.3) Các chỉ tiêu phát triển kinh tế Để phản ánh nội dung khác nhau của khái niệm phát triển kinh tế cần phải có các nhóm chỉ tiêu khác nhau:- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trởng kinh tế: tốc độ tăng trởng kinh tế hàng năm hay bình quân năm của một giai đoạn nhất định.- Nhóm các chỉ tiêu phản ánh sự biến đổi về cơ cấu kinh tế xã hội: chỉ số cớ cấu kinh tế theo ngành trong GDP; chỉ số cơ cấu về hoạt động ngoại thơng; tỷ lệ dân c sống trong khu vực thành thị trong tổng số dân; tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành công nghịêp, nông nghiệp dịch vụ- Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lợng cuộc sống gồm: Thu nhập bình quân đầu ngời tốc độ tăng trởng thu nhập bình quân đầu ngời. Các chỉ số về dinh dỡng: số calo bình quân/ ngời/ năm. Các chỉ số về giáo dục: tỷ lệ ngời biết chữ, số năm đi học bình quân Các chỉ số này phản ánh trình độ phát triển giáo dục của một quốc gia mức độ hởng thụ dịch vụ giáo dục của dân c. Các chỉ số về y tế: tỷ lệ trẻ em trong các độ tuổi, số bác sĩ trên một nghìn dân Các chỉ số này phản ánh trình độ phát triển y tế của một quốc gia mức độ hởng thụ các dịch vụ y tế của dân c. Các chỉ số phản ánh về công bằng xã hội nghèo đói: tỷ lệ nghèo đói khoảng cách nghèo đói, chỉ tiêu phản ánh mức độ bình đẳng giới, chỉ số phản ánh công bằng xã hội. Ngoài ra, có thể có các chỉ tiêu khác nh các chỉ tiêu phản ánh sử dụng nớc sạch hay các điều kiện về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác- Chỉ số phát triển con ngời (HDI), chỉ số này đợc tổng hợp từ ba chỉ số: thu nhập bình quân đầu ngời, mức độ phổ cập giáo dục, tuổi thọ trung bình. Nh vậy HDI không chỉ phản ánh mức sống vật chất, mà còn đo lờng cả mức sống tinh thần của dân c. HDI đo lờng chính xác hơn chất lợng cuộc sống của dân c. 3) Khái niệm về du lịch các loại hình du lịch 3.1) Khái niệm về du lịch Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến không chỉ ở các nớc phát triển mà còn ở các nớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, không chỉ ở nớc ta, nhận thức về nội dung du lịch vẫn cha thống nhất. Do hoàn cảnh khác nhau, dới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi ngời có một cách hiểu về du lịch khác nhau. Do vậy có bao nhiêu tác giả nghiên cứu về du lịch thì có bấy nhiêu định nghĩa. Dới con mắt của Guer Freuler thì du lịch với ý nghĩa hiện đại của từ này một hiện tợng của thời đại chúng ta, dựa trên sự tăng trởng về nhu cầu khôi phục sức khoẻ sự thay đổi của môi trờng xung quanh, dựa vào sự phát sinh, phát triển tình cảm đối với vẻ đẹp thiên nhiên. Kaspar cho rằng du lịch không chỉ hiện tợng di chuyển của c dân mà phải tất cả những gì có liên quan đến sự di chuyển đó. Chúng ta cũng thấy ý tởng này trong quan điểm của Hienziker Kraff du lịch tổng hợp các mối quan hệ hiện tợng bắt nguồn từ các cuộc hành trình lu trú tạm thời của các cá nhân tại những nơi không phải nơi ở nơi làm việc thờng xuyên của họ. (Về sau định nghĩa này đợc hiệp hội các chuyên gia khoa học về du lịch thừa nhận) Theo các nhà kinh tế, du lịch không chỉ một hiện tợng xã hội đơn thuần mà nó phải gắn chặt với hoạt động kinh tế. Nhà kinh tế học Picara- Edmod đa ra định nghĩa: du lịch việc tổng hoà việc tổ chức chức năng của nó không chỉ về phơng diện khách vãng lai mà chính về phơng diện giá trị do khách chỉ ra của những khách vãng lai mang đến với một túi tiền đầy, tiêu dùng trực tiếp hoặc gián tiếp cho các chi phí của họ nhằm thoả mãn nhu cầu hiểu biết giải trí. Khác với quan điểm trên, các học giả biên soạn bách khoa toàn th Việt Nam đã tách hai nội dung cơ bản của du lịch thành hai phần riêng biệt. Theo các chuyên gia này, nghĩa thứ nhất của từ này một dạng nghỉ dỡng sức tham quan tích cực của con ngời ngoài nơi c trú với mục đích: nghỉ ngơi, giải trí, xem danh lam thắng cảnh . Theo định nghĩa thứ hai, du lịch đ ợc coi một ngành kinh doanh tổng hợp có hiệu quả cao về nhiều mặt nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, truyền thông lịch sử văn hoá dân tộc, từ đó góp phần làm tăng thêm tình yêu đất nớc, đối với ngời nớc ngoài tình hữu nghị với dân tộc mình, về mặt kinh tế, du lịch lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu quả rất lớn; có thể coi hình thức xuất khẩu hàng hoá dịch vụ tại chỗ. Để tránh sự hiểu lầm không đầy đủ về du lịch, chúng ta tách du lịch thành hai phần để định nghĩa nó. Du lịch có thể đợc hiểu là:- Sự di chuyển lu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi c trú nhằm mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao tại chỗ nhận thức về thế giới xung quanh, có hoặc không kèm theo việc tiêu thụ một số giá trị tự nhiên, kinh tế, văn hoá dịch vụ của các cơ sở chuyên cung ứng.- Một lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu nảy sinh trong quá trình di chuyển lu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi c trú với mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức tại chỗ về thế giới xung quanh. 3.2) Các loại hình du lịch Hoạt động du lịch có thể phân nhóm theo các nhóm khác nhau tuỳ thuộc tiêu chí đa ra. Hiện nay đa số các chuyên gia về du lịch Việt Nam phân chia các loại hình du lịch theo các tiêu chí cơ bản dới đây. 3.2.1) Phân chia theo môi trờng tài nguyên- Du lịch thiên nhiên - Du lịch văn hoá 3.2.2) Phân loại theo mục đích chuyến đi- Du lịch tham quan- Du lịch giải trí- Du lịch nghỉ dỡng- Du lịch khám phá- Du lịch thể thao- Du lịch lễ hội- Du lịch tôn giáo- Du lịch nghiên cứu (học tập)- Du lịch hội nghị- Du lịch thể thao kết hợp- Du lịch chữa bệnh- Du lịch thăm thân- Du lịch kinh doanh3.2.3) Phân loại theo lãnh thổ hoạt động- Du lịch quốc tế- Du lịch nội địa- Du lịch quốc gia3.2.4) Phân loại theo đặc điểm địa lý của điểm du lịch - Du lịch miền biển- Du lịch núi- Du lịch đô thị- Du lịch thôn quê3.2.5) Phân loại theo phơng tiện giao thông- Du lịch xe đạp- Du lịch ô tô- Du lịch bằng tàu hoả- Du lịch bằng tàu thuỷ- Du lịch máy bay3.2.6) Phân loại theo loại hình lu trú- Khách sạn- Nhà trọ thanh niên- Camping- Bungaloue- Làng du lịch3.2.7) Phân loại theo lứa tuổi du lịch- Du lịch thiếu niên- Du lịch thanh niên- Du lịch trung niên- Du lịch ngời cao tuổi3.2.8) Phân loại theo độ dài chuyến đi- Du lịch ngắn ngày- Du lịch dài ngày3.2.9) Phân loại theo hình thức tổ chức- Du lịch tập thể- Du lịch cá thể- Du lịch gia đình3.2.10) Phân loại theo phơng thc hợp đồng- Du lịch trọn gói- Du lịch từng phần 4) Vị trí, vai trò của ngành du lịch hệ thống các ngành của nền kinh tế quốc dân Xu hớng mang tính quy luật của cơ cấu kinh tế thế giới chỉ ra rằng tỉ trọng nông nghiệp từ chiếm vị thế quan trọng đã dần nhờng cho công nghiệp cuối cùng vai trò của kinh tế dịch vụ sẽ chiếm vai trò thống soái. Hiện nay ở các nớc có thu nhập thấp, các nớc Nam á, châu Phi nông nghiệp vẫn còn chiếm trên 30% GNP, công nghiệp khoảng 35%. Trong khi đó các nớc có thu nhập cao nh Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Italia trên 70% GNP do nhóm ngành dịch vụ đem lại, nông nghiệp chỉ đóng khoản 3-5% tổng sản phẩm quốc dân. Vai trò của du lịch trong ngành dịch vụ cũng ngày càng rõ nét. Theo hội đồng du lịch lữ hành thế giới, năm 1994 du lịch quốc tế trên toàn thế giới đã chiếm 6% GNP, tức có doanh thu gần 4000 tỷ đô la, vợt trên công nghiệp ô tô, thép, điện tử nông nghiệp. Du lịch thu hút trên 200 triệu lao động chiếm hơn 12% lao động trên thế giới. ở Việt Nam xu hớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã đợc thể hiện rõ qua các năm: Năm 2001, nông nghiệp chiếm 23,24% GDP, công nghiệp chiếm 57,91% GDP, dịch vụ chiếm 38,63% GDP. Năm 2004, nông nghiệp chiếm 21,76% GDP, công nghiệp chiếm 60,41% GDP, dịch vụ chiếm 38,15% GDP. Với tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm thì du lịch đóng góp lớn cho nền kinh tế. Du lịch đã nộp hàng ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nớc. Ngoài ra cùng với sự phát triển của du lịch cũng dễ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của nớc ta.[...]... chỉ tiêu tăng trởng phát triển kinh tế Chơng IIInhững giải pháp cơ bản phát triển ngành du lịch nớc ta 1) Mục tiêu, định hớng phát triển du lịch ở nớc ta 1.1) Mục tiêu Ngày nay, du lịch đợc nhiều nớc coi ngành kinh tế mũi nhọn. Ngành du lịch đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, giải quyết đợc phần nào vấn đề thất nghiệp ở các nớc. Theo nhận định của tổ chức du lịch thế... gây sức ép lên nền kinh tế của đất nớc. Nhng nhờ có sự phát triển của du lịch dịch vụ mà một lợng lớn những ngời này đà có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Chính du lịch đà góp phần làm giảm gánh nặng cho nền kinh tế của dất nớc, góp phần đa nền kinh tế của nớc nhà phát triển ổn định nhanh chóng. ảnh hởng của du lịch đến văn hoá: một trong những chức năng của du lịch giao lu văn hoá... nguyên- Du lịch thiên nhiên - Du lịch văn hoá 3.2.2) Phân loại theo mục đích chuyến đi- Du lịch tham quan- Du lịch giải trí- Du lịch nghỉ dỡng- Du lịch khám phá- Du lịch thể thao- Du lịch lễ hội- Du lịch tôn giáo- Du lịch nghiên cứu (häc tËp)- Du lÞch héi nghÞ- Du lÞch thĨ thao kết hợp- Du lịch chữa bệnh- Du lịch thăm thân- Du lịch kinh doanh3.2.3) Phân loại theo lÃnh thổ hoạt ®éng- Du. .. giữa tăng trởng phát triển kinh tế Tăng trởng kinh tế điều kiện cần để phát triển kinh tế. ở những nớc đang phát triển, đặc biệt những nớc đang phát triển có mức thu nhập bình quân đầu ngời thấp, nếu không đạt đợc mức tăng trởng tơng đối cao liên tục trong nhiều năm, thì khó có điều kiện kinh tế để cải thiện mọi mặt của đời sống kinh tế- xà hội. Tuy nhiên tăng trởng kinh tế chỉ điều... bắc vào nam. Những cái nôi của làng nghề Hà Nôi, Hà Tây, Hải Dơng, Hng Yên, Bắc - Du lịch nội địa- Du lịch quốc gia3.2.4) Phân loại theo đặc điểm địa lý của điểm du lịch - Du lÞch miỊn biĨn- Du lÞch nói- Du lÞch đô thị - Du lịch thôn quê3.2.5) Phân loại theo phơng tiện giao thông- Du lịch xe đạp- Du lịch ô tô- Du lịch bằng tàu hoả- Du lịch bằng tàu thuỷ- Du lịch máy bay3.2.6) Phân... không phải điều kiện đủ để phát triển kinh tế. Tăng trởng kinh tế có thể đợc thực hiện bởi những phơng thức khác nhau do đó có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Nếu phơng thức tăng trởng kinh tế không gắn với sự thúc đẩy cơ cấu kinh tế xà hội theo hớng tiến bộ, không làm gia tăng, mà thậm chí còn làm xói mòn năng lực nội sinh của nền kinh tế, sẽ không thể tạo ra sự phát triển kinh tế. Nếu... trợ 11,8 triệu USD cũng tín hiệu hứa hẹn cải thiện cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực của ngành du lịch trong thời gian tới. Do nguồn vốn có hạn nên ngành du lịch u tiên đầu t phát triển các khu du lịch tổng hợp quốc gia khu du lịch chuyên đề. Đồng thời ngành có kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch đối với các địa bàn du lịch trọng điểm nh: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế các tuyến du. .. 38,15% GDP. Víi tèc độ tăng trởng bình quân hàng năm thì du lịch ®ãng gãp lín cho nỊn kinh tÕ. Du lÞch ®· nộp hàng ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nớc. Ngoài ra cùng với sự phát triển của du lịch cũng dễ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bé mỈt kinh tÕ cđa níc ta.... quản lý nhà nớc về du lịch - Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nớc, hình thành các công ty hoặc tổng công ty mạnh, tăng cờng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc trong hoạt 5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trởng phát triển kinh tế của đất nớc Trong lịch sử nhân loại, du lịch đà đợc ghi nhận nh một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngời. Ngày nay, du lịch đà trở thành... văn hóa, xà hội ở các nớc. Về mặt kinh tế, du lịch đà trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nớc công nghiệp phát triển. Mạng lới du lịch đà đợc thiết lập ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các lợi ích kinh tế mang lại từ du lịch điều không thể phủ nhận, thông qua việc tiêu dùng của du khách đối với các sản phẩm của du lịch. Nhu cầu của du khách bên cạnh việc tiêu dùng . bảo của các thầy cô giáo.Chơng I Tăng trởng và phát triển ngành du lịch là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờng 1) Khái niệm về tăng trởng và phát. quốc tế - Du lịch nội địa- Du lịch quốc gia3.2.4) Phân loại theo đặc điểm địa lý của điểm du lịch - Du lịch miền biển- Du lịch núi- Du lịch đô thị- Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc, Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc, Tăng trưởng và phát triển du lịch là tất yếu của nền kinh tế thị trường.doc, Ph¸t triĨn kinh tÕ, Tổng sản phẩm trong nớc GDP và tổng sản phẩm quốc dân GNP, Các chỉ tiêu tăng trởng kinh tế Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, Phân chia theo môi trờng tài nguyên Phân loại theo mục đích chuyến đi Phân loại theo lãnh thổ hoạt động Phân loại theo đặc điểm địa lý của điểm du lịch Phân loại theo phơng tiện giao thông Phân loại theo loại hình lu trú Phân loại theo lứa tuổi du lịch Ph, Nguyên nhân của những thành tựu, Nguyên nhân của những tồn tại, Định hớng phát triển du lịch

Từ khóa liên quan