0

LUẬN văn THẠC sĩ KHUYẾT tật của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG và tác ĐỘNG của nó đến QUỐC PHÒNG AN NINH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

93 639 1
  • LUẬN văn THẠC sĩ   KHUYẾT tật của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG và tác ĐỘNG của nó đến QUỐC PHÒNG   AN NINH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2016, 15:04

Nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Đây là bước chuyển mang tính cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước. Qua gần 20 năm triển khai sự chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng, song chưa thật ổn định và vững chắc. Bên cạnh những thành tựu còn nảy sinh không ít những tiêu cực, lệch lạc do những khuyết tật của kinh tế thị trường gây nên, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế. 4 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta thời kỳ chuyển đổi từ chế kế hoạch tập trung sang chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Đây bước chuyển mang tính cách mạng nghiệp xây dựng phát triển kinh tế đất nước Qua gần 20 năm triển khai chuyển đổi từ chế cũ sang chế mới, kinh tế nước ta đạt thành tựu bước đầu quan trọng, song chưa thật ổn định vững Bên cạnh thành tựu nảy sinh tiêu cực, lệch lạc khuyết tật kinh tế thị trường gây nên, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng, phát triển kinh tế Để đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh bền vững, đạt tiến công xã hội, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ cần thiết đặt với đất nước ta phải bước hạn chế khắc phục có hiệu khuyết tật chế thị trường mặt đời sống kinh tế xã hội Thực tiễn cho thấy tác động khuyết tật lực cản to lớn công đổi Nhưng việc nhận thức xử lý khuyết tật nhiều quan điểm, ý kiến khác đạo thực tiễn lý luận Yêu cầu trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bối cảnh toàn cầu hoá nay, đòi hỏi phải có nhận thức khuyết tật kinh tế thị trường tác động chúng mặt đời sống kinh tế-xã hội quốc phòngan ninh nước ta Hiện nay, tiêu cực, lệch lạc đời sống kinh tếxã hội khuyết tật kinh tế thị trường mang lại nghiêm trọng, lực cản kìm hãm phát triển kinh tế-xã hội hiệu lực lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước ta, làm giảm lòng tin quần chúng, đảng viên vào lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước Do đó, việc phòng ngừa khuyết tật kinh tế thị trường nước ta vấn đề bách, nóng bỏng, việc làm rõ xuất tác động khuyết tật kinh tế thị trường quốc phòng-an ninh, kiến nghị phương hướng giải pháp nhằm hạn chế khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường để đảm bảo cho kinh tế nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề có ý nghĩa vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài Đảng Nhà nước ta Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào luận giải vấn đề nóng bỏng đời sống kinh tế-xã hội nay, tác giả chọn vấn đề : “Khuyết tật kinh tế thị trường tác động quốc phòng-an ninh Việt Nam nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Khuyết tật kinh tế thị trường phương hướng, giải pháp phòng ngừa vấn đề nhiều nhà khoa học nước giới quan tâm nghiên cứu : Đêriđa-Giắc “Những bóng ma chủ nghĩa Mác”, phân tích 10 “vết loét” khuyết tật hậu kinh tế TBCN, Paris 1989 Ở nước ta : Trong số công trình nghiên cứu nhà khoa học đề cập tới vấn đề : Luận án tiến sĩ kinh tế Phạm Văn Linh “Vai trò Nhà nước việc hạn chế khuyết tật chế thị trường Việt Nam”; “Tăng trưởng phát triển” GS.TS Trần Ngọc Hiên; “Quản lý nhà nước kinh tế thị trường giai đoạn nay” PGS.TS Nguyễn Quỹ Gia; “Những vấn đề kinh tế đổi kinh tế Việt Nam” PGS.TS Phan Thanh Phố làm chủ biên; “Những tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường Việt Nam” TS Hà Huy Thành chủ biên; “Tác động biến đổi kinh tế-xã hội đến nhận thức trị, tư tưởng cán quân đội số vấn đề đổi công tác tư tưởng, tổ chức quân đội ta nay” GS Trần Xuân Trường làm Chủ nhiệm đề tài Song đến chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống mặt lý luận thực tiễn “khuyết tật kinh tế thị trường tác động đến quốc phòng-an ninh Việt Nam nay” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục đích : Nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận thực tiễn liên quan đến khuyết tật kinh tế thị trường, phân tích tác động khuyết tật kinh tế thị trường đời sống kinh tế-xã hội nói chung lĩnh vực quốc phòng-an ninh nói riêng Từ phương hướng giải pháp để phòng ngừa khuyết tật nước ta Nhiệm vụ : - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thị trường khuyết tật kinh tế thị trường - Chỉ tác động khuyết tật kinh tế thị trường nói chung Việt Nam nói riêng - Phân tích tác động khuyết tật kinh tế thị trường đến quốc phòng-an ninh nước ta - Kiến nghị phương hướng giải pháp phòng ngừa khuyết tật kinh tế thị trường nhằm tiếp tục phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng-an ninh nước ta Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu khuyết tật kinh tế thị trường tác động tới quốc phòng - an ninh Việt Nam phương hướng, giải pháp để phòng ngừa, hạn chế khuyết tật kinh tế thị trường kể từ nước ta chuyển đổi kinh tế từ chế cũ sang chế Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn Những vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu thực sở vận dụng tổng hợp vấn đề lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thành tựu kinh tế học đại, văn bản, thị, nghị Đảng Nhà nước ta để giải vấn đề mà đề tài luận văn đặt Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp lô gíc lịch sử, từ chung đến riêng, phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, phương pháp chuyên gia… Ý nghĩa luận văn - Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ thêm sở lý luận đường lối, chủ trương, sách phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta - Những nội dung lý luận trình bày góp phần vào trình tổ chức, đạo việc phòng ngừa khuyết tật kinh tế thị trường năm - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập nhà trường quân đội Kết cấu luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, chương với tiết, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHUYẾT TẬT CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Kinh tế thị trường khuyết tật kinh tế thị trường 1.1.1 Những vấn đề chung kinh tế thị trường Trong trình sản xuất cải vật chất, loài người trải qua giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, từ sản xuất tự cấp, tự túc đến sản xuất hàng hoá nhỏ phát triển lên sản xuất hàng hoá với qui mô lớn Mỗi bước phát triển gắn liền với trình độ phát triển lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội Gắn liền với đời phát triển sản xuất hàng hoá hình thành mở rộng dần thị trường hàng hoá mức độ, phạm vi tác động chế thị trường, chế vận hành kinh tế hàng hoá thể thông qua thị trường tác động qui luật sản xuất lưu thông hàng hoá Để có sở phân tích nguồn gốc, đặc điểm tác động khuyết tật chế thị trường, trước hết cần phải xuất phát từ phạm trù thị trường yếu tố cấu thành thị trường 1.1.1.1 Thị trường yếu tố cấu thành thị trường Thị trường lĩnh vực trao đổi sản phẩm hàng hoá dịch vụ, nơi gặp gỡ người bán người mua hàng hoá, dịch vụ liên quan đến tồn tại, phát triển sản xuất đời sống C.Mác cho : “Thị trường nghĩa lĩnh vực trao đổi” [17, 614] Lênin, tác phẩm “Bàn gọi thị trường” viết năm 1893 : “Khái niệm thị trường hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công xã hội Sự phân công Mác nói sở sản xuất hàng hoá Hễ đâu có phân công xã hội sản xuất hàng hoá có thị trường Qui mô thị trường gắn chặt với trình độ chuyên môn hoá lao động xã hội” [13, 114] Như vậy, phân công lao động xã hội sở sản xuất hàng hoá Quá trình phân công lao động xã hội thực hình thức khác Sự xuất ngành sản xuất xã hội : công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương nghiệp, dịch vụ… gắn với phân công lao động xã hội Xét tuý mặt kỹ thuật lao động phân công lao động chuyên môn hoá lao động trình tái sản xuất xã hội Phân công lao động xã hội kết phát triển lực lượng sản xuất Thị trường hệ tất yếu phân công lao động xã hội sản xuất hàng hoá, đồng thời điều kiện làm cho phân công lao động xã hội ngày sâu sắc Cùng với phát triển lực lượng sản xuất nói chung chuyên môn hoá lao động xã hội nói riêng, suất lao động xã hội tăng, sản phẩm thặng dư ngày nhiều, qui mô trao đổi thị trường phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu tác động mạnh trở lại phát triển phân công lao động xã hội Lênin cho : “Trong kinh tế hàng hoá, thị trường chẳng qua biểu phân công lao động xã hội” [13, 117] “Thị trường mở rộng, phân công lao động xã hội lại đà thúc đẩy làm cho phát triển thêm, sâu sắc thêm” [13, 145], “Giới hạn phát triển thị trường… giới hạn chuyên môn hoá lao động xã hội định” [13, 115] Nhưng đến lượt nó, nhu cầu thị trường lại thúc đẩy ngành nghề sản xuất mới, dịch vụ xuất làm cho sản xuất hàng hoá ngày đa dạng phong phú Trong thời đại ngày nay, xu quốc tế hoá lực lượng sản xuất phân công lao động quốc tế diễn với qui mô ngày mở rộng với trình độ ngày sâu sắc Dưới tác động phân công lao động xã hội 10 quan hệ kinh tế đối ngoại, ngành sản xuất không ngừng hình thành Các mối quan hệ trao đổi kinh tế qua lại ngành mở rộng trở nên phức tạp Nó đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ Trên sở mối quan hệ kinh tế kỹ thuật khách quan theo tỷ lệ tất yếu Do vậy, thị trường vừa “cầu nối”, vừa giải pháp tối ưu để kết hợp nhanh nhạy, xác mối quan hệ phức tạp Để phân loại thị trường người ta dựa theo tiêu thức khác nhau, vào giá trị sử dụng người ta chia thị trường thành thị trường tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng cụ thể thị trường mặt hàng Căn vào mối quan hệ cạnh tranh độc quyền chia thị trường thành thị trường “hoàn hảo” thị trường không “hoàn hảo”, thị trường vừa cạnh tranh, vừa độc quyền Căn vào yếu tố gắn liền với sản xuất, chia thị trường thành thị trường yếu tố “đầu vào” thị trường yếu tố “đầu ra” sản xuất Căn vào mối quan hệ thành thị nông thôn, chia thị trường nước thành thị trường nông thôn thị trường thành thị Căn vào phạm vi hoạt động điều kiện quốc tế hoá, chia thị trường thành thị trường nước, thị trường giới thị trường khu vực Thị trường có chức chủ yếu : Thừa nhận không thừa nhận giá trị sử dụng giá trị hàng hoá, dịch vụ người sản xuất; thông tin thông số nhu cầu thị trường, kích thích hạn chế việc sản xuất tiêu dùng thông qua định người sản xuất người tiêu dùng Thị trường bao gồm yếu tố cấu thành sau : - Hàng hoá : Trong kinh tế thị trường, nhân tố thị trường phải kể đến hàng hoá 11 Với tư truyền thống, hàng hoá thường hiểu gắn liền với vật thể, gắn liền với lĩnh vực sản xuất vật chất Ngày nay, với phát triển khoa học công nghệ, người ngày khám phá giá trị giá trị sử dụng to lớn sản phẩm lao động lĩnh vực sản xuất cải vật chất lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm lao động, sản xuất hàng hoá vô hình (phi vật thể) Đó quan điểm hàng hoá, hàng hoá hiểu : sản phẩm lao động tồn dạng hữu hình (vật thể) dạng vô hình (phi vật thể - dịch vụ); thoả mãn nhu cầu người sản xuất để bán Với cách hiểu hàng hoá cho thấy, hàng hoá tồn dạng : dạng hữu hình (vật thể) dạng vô hình (phi vật thể) tức hàng hoá dịch vụ Trong hai loại nhu cầu, tác dụng cách mạng khoa học công nghệ phát triển văn minh nhân loại, nhu cầu hàng hoá dịch vụ có nhịp độ phát triển nhanh Điều giúp lý giải ngành dịch vụ cấu kinh tế ngành lại có tỷ trọng tăng phát triển nhanh ngành sản xuất khác công nghiệp, nông nghiệp xây dựng Theo quan điểm kinh tế học Mác xít, hàng hoá thống biện chứng thuộc tính giá trị giá trị sử dụng, hình thành từ lao động sản xuất vật chất lao động dịch vụ Vì giá trị hàng hoá phải bao gồm giá trị hàng hoá ngành sản xuất vật chất lẫn giá trị hàng hoá ngành dịch vụ Cho nên, tính tổng sản phẩm quốc dân (GNP) tổng sản phẩm nước (GDP) phải tính tổng giá trị hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất thời gian định (thường tính năm) - Tiền tệ : Sự đời tiền tệ gắn liền với trình phát triển trao đổi hàng hoá, chất tiền tệ vật ngang giá để đo lường giá trị tất hàng hoá dịch vụ khác Bản chất tiền tệ biểu qua chức : thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện toán, 12 phương tiện cất trữ tiền tệ giới Trong trình phát triển tiền tệ, tiền giấy đời, tiền giấy ký hiệu giá trị; tiền vàng có vai trò tác dụng tự điều chỉnh qua kênh lưu thông cất trữ để cân đối hàng hoá với tiền tệ (H-T) Tác dụng biểu (T>H), tiền tệ từ kênh lưu thông rút kênh cất trữ để điều chỉnh làm cho hàng hoá cân tiền Ngược lại, (H>T); tiền từ kênh cất trữ, đưa làm chức mua hàng hoá kênh lưu thông, nhờ làm cho H T cân đối lại với Bởi vậy, việc xác định lượng tiền phát hành cần thiết cho lưu thông thời kỳ nội dung quy luật lưu thông tiền (vàng) C.Mác đưa Trong điều kiện lưu thông tiền giấy, việc vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ nói có liên quan đến việc khống chế kiểm soát lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền ổn định mức tỷ giá hối đoái hợp lý kinh tế quốc dân - Giá thị trường : Giá biểu tiền giá trị hàng hoá, giá thị trường biểu tiền giá trị hàng hoá có tính đến cạnh tranh, cung-cầu sức mua đồng tiền thời gian không gian định Từ ta thấy, biến động giá thị trường phụ thuộc vào nhân tố chủ yếu sau : + Giá trị hàng hoá hình thành sản xuất lưu thông Nhân tố tồn với tư cách nhân tố giá trị thị trường, hoàn toàn xa lạ với lý thuyết “giá trị giới hạn” lý thuyết ‘cung-cầu” định giá hàng hoá, hòng phủ nhận học thuyết giá trị nhà kinh tế trị học Mác xít + Thực tế cung-cầu hàng hoá dịch vụ thị trường nhân tố cho phép lý giải cách rõ giá thị trường không ăn khớp với giá trị hàng hoá mà lại tách rời giá trị tiệm cận tiệm cận trục giá trị C.Mác cho rằng, tách rời giá trị giá hàng hoá 13 nhược điểm quy luật giá trị mà “vẻ đẹp” quy luật giá trị, thể vận động quy luật giá trị Đó chế hoạt động quy luật giá trị + Sự thay đổi sức mua đồng tiền thu nhập người dân giá trị tiền tệ thay đổi Ngoài nhân tố có ý nghĩâ quan trọng điều tiết vĩ mô nhà nước Đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường, nhà nước thông qua công cụ, sách kinh tế, dự trữ quốc gia mà tác động vào thị trường làm thay đổi tổng cung tổng cầu mặt hàng đó, gián tiếp làm biến đổi mức giá thị trường theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế, ổn định cải thiện đời sống nhân dân - Lợi nhuận : Ngày nay, quan niệm đắn hơn, khoa học lợi nhuận xác lập, lợi nhuận mục đích, động lực kinh tế, điều kiện có ý nghĩa sống phát triển sản xuất kinh doanh Do đó, nhiệm vụ bản, thường xuyên doanh nghiệp sản xuất dịch vụ tất ngành, thành phần kinh tế (trừ số doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng hoá công cộng an ninh, quốc phòng) phải phấn đấu để đạt lợi nhuận cao, cải thiện nâng cao đời sống người lao động, tăng tích luỹ để không ngừng tái sản xuất mở rộng Trong kinh tế thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, mức lợi nhuận nhà nước qui định cho hàng hoá nhóm hàng hoá với tỷ lệ lợi nhuận định mức Cách tính tạo tượng “lãi giả” “lỗ thật” đồng thời làm tăng tính ỷ lại giám đốc vào nhà nước, thiếu tính động, chủ động sáng tạo sản xuất kinh doanh, có bị lỗ có nhà nước bù lỗ Do tất yếu dẫn đến tượng ngân sách nhà nước thâm hụt phải bù lỗ nhiều, làm kìm hãm tăng trưởng kinh tế, khó thực mô hình tái sản xuất theo chiều rộng chiều sâu khả nguồn vốn tích luỹ 82 Thực chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu nước, vừa hướng mạnh vào sản xuất, thu hút nhiều lao động, nâng cao khả trang bị, tăng cường tự chủ kinh tế gắn với ổn định xã hội, khắc phục lệ thuộc nước ngoài, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Mặt khác, công nghiệp phát triển tạo điều kiện bảo đảm an toàn lượng quốc gia, tạo nguồn nguyên liệu, vật liệu, nâng cao chất lượng ngành công nghiệp chế tạo Đó có sở để bước xây dựng công nghiệp quốc phòng sở phát triển công nghiệp quốc gia phù hợp với khả phát triển kinh tế đất nước Trong công nghiệp, ngành có kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh theo phương thức tự kết hợp Trong có số ngành vận dụng theo hướng lưỡng dụng có hiệu quả, thích hợp - Gắn xây dựng cấu vùng kinh tế với quốc phòng-an ninh Trong chiến lược kinh tế-xã hội đến 2010 xác định có vùng kinh tế với định hướng phát triển, phù hợp với điều kiện cụ thể vùng Tuy nhiên, bàn đến kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh phụ thuộc vào đặc điểm hai vế kinh tế-xã hội quốc phòng-an ninh Một nội dung yêu cầu kết hợp quốc phòng-an ninh phù hợp với nhiều vùng kinh tế-xã hội Vì vậy, để tránh trùng lặp, vào quan hệ kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh chia thành loại vùng kết hợp : Vùng kinh tế trọng điểm; vùng kinh tế biển ven biển; vùng kinh tế cửa vùng kinh tế đặc biệt + Kết hợp cấu vùng kinh tế trọng điểm Các vùng kinh tế nước bao gồm vùng trọng điểm Bắc, Nam Trung, vùng kinh tế trọng điểm có đặc trưng chung mật độ dân cư tính chất đô thị hoá cao; gắn liền với hành lang phát triển kinh tế trục đường xuyên Việt, xuyên Á; mật độ khu công nghiệp doanh 83 nghiệp có vốn đầu tư nước nhiều so với vùng khác nước Đồng thời nơi có nhiều đối tượng quốc phòng-an ninh cần phải bảo vệ với tính chất phức tạp; vùng hướng tiến công xâm lược chủ yếu địa bàn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ địch Do đó, cần phải trọng kết hợp quy hoạch, kế hoạch Tổ chức triển khai xây dựng vùng kinh tế trọng điểm quốc gia phải gắn với xây dựng vùng chiến lược quốc phòng-an ninh Quá trình xây dựng, phát triển vùng kinh tế trọng điểm phải đạt vừa trung tâm làm tăng trưởng kinh tế nước, vừa bảo đảm nhu cầu bảo vệ quốc phòng-an ninh tình phức tạp Để kết hợp có hiệu quả, cần phải quan tâm đến phương pháp sau : • Trong xây dựng quy hoạch thành phố, khu đô thị mới, xây dựng kết cấu hạ tầng phải gắn với xây dựng trận quốc phòng-an ninh xây dựng tuyến đường, sân bay, bến cảng, kho tàng, bưu viễn thông, hệ thống điện nước… thành công trình lưỡng dụng đáp ứng yêu cầu tình quốc phòng-an ninh, bảo vệ công trình quốc phòng-an ninh trình quy hoạch triển khai dự án phát triển kinh tế-xã hội • Trong xây dựng quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm cần gắn với phương án quốc phòng-an ninh Chú trọng xây dựng lực lượng động chỗ nhằm giải kịp thời điểm nóng, vụ gây rối, bạo loạn dẫn đến an ninh trị, trật tự an toàn xã hội • Khi quy hoạch triển khai xây dựng khu công nghiệp, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước cần gắn với quy hoạch xây dựng lực lượng quốc phòng-an ninh tổ chức kinh tế-xã hội nói trên, thông qua việc quản lý, phê duyệt văn hợp đồng, xây dựng điều lệ, 84 quy chế hoạt động… bảo đảm phù hợp với luật đầu tư nước ngoài, luật quốc phòng, luật an ninh quốc gia Việt Nam thông lệ quốc tế Đặc biệt trọng xây dựng tổ chức trị-xã hội, quốc phòng-an ninh tổ chức kinh tế • Trong quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm cần gắn chặt với quy hoạch quốc phòng-an ninh khu vực có liên quan, với hành lang kinh tế, đường xuyên Việt xuyên Á Các trục đường vừa tạo thuận lợi cho hình thành hành lang kinh tế, vừa tạo thuận lợi cho trận phòng thủ, cho động lực lượng chiến tranh xảy • Giải thoả đáng mối quan hệ giữâ tập trung phân tán quy hoạch, xây dựng công trình khu kinh tế trọng điểm theo hướng vừa đan xen vừa phân tán phạm vi vùng kinh tế đó, để hạn chế thiệt hại có chiến tranh công nghệ cao Việc xây dựng công trình kinh tế-xã hội gắn với xây dựng công trình quốc phòng-an ninh tầng ngầm, sân thượng, đường động, sở huy… cho phòng chống đánh trả có hiệu phải đối phó với tiến công không quân, tên lửa địch Đó biện pháp kết hợp truyền thống cần đặc biệt quan tâm thời kỳ + Kết hợp cấu vùng kinh tế biển ven biển Vùng kinh tế biển bao gồm hải đảo ven biển vùng kinh tế chiếm phần lớn diện tích nước ta, nơi có tiềm kinh tế lớn lại phức tạp bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, nơi kẻ địch thường chọn làm hướng tiến công chủ yếu xâm lược nước ta Do đó, kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh vùng có vai trò quan trọng Kết hợp cần tập trung vào xây dựng quy hoạch khai thác tiềm kinh tế biển ven biển gắn với quy hoạch bảo vệ vùng biển, đảo, ven biển 85 bao gồm vùng thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam Đồng thời tổ chức gắn kết tất lực lượng hoạt động biển, đảo ven biển tạo nên vùng kinh tế-quốc phòng-an ninh vững mạnh Để kết hợp có hiệu cần quan tâm đến biện pháp sau : • Trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội củng cố quốc phòng-an ninh vùng biển, đảo ven biển biện pháp kinh tế nuôi trồng đánh bắt hải sản xa bờ gắn với nhiệm vụ tuần tiễu Chú trọng lựa chọn đầu tư xây dựng số đảo vừa sở chế biến vừa làm hậu cần kỹ thuật, tăng cường khả quản lý, bảo vệ, vừa bảo đảm diện kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc vùng biển đảo Đó đảo kinh tế-quốc phòng, có mô hình tổ chức tương tự khu kinh tế-quốc phòng • Tổ chức đưa dân đảo xa bờ hình thành điểm dân cư vừa phát triển kinh tế, vừa để tăng cường tiềm lực cho quốc phòng-an ninh, xây dựng trận chiến tranh nhân dân biển, đảo ngày vững Nghiên cứu mô hình tổ chức hành gắn với tổ chức kinh tế đặc biệt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc • Thông qua hợp tác liên doanh với nước ngoài, nhà đầu tư thuộc nước phát triển, có lực tài uy tín quốc tế, tạo đối trọng chế ước lẫn thăm dò, khai thác, tổ chức chế biến tài nguyên thiên nhiên có lợi ích cho nước ta bảo vệ chủ quyền quốc gia lợi ích kinh tế vùng biển, đảo • Xây dựng dự án kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh, nhằm phối hợp có hiệu lực lượng dân quân đánh bắt, chế biến hải sản, cảnh sát biển, hải quân tuần tiễu hải quân đánh cá, lực lượng làm kinh tế trạm khoan, thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển vận tải biển với du lịch ven biển đảo nhằm tăng cường khả làm chủ vùng 86 biển… nhằm đối phó kịp thời tình phức tạp xảy ra, đặc biệt quan tâm đến tình bị lấn chiếm biện pháp phi vũ trang • Tính toán quy hoạch lại hệ thống cảng, kể cảng địa phương, điều chỉnh quân dân sự, nghiên cứu chuyển số quân cảng không trọng điểm sang thành cảng dân dụng kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh, thông qua hình thức “thương cảng hoá” tạo “đan xen lợi ích” “cân lợi ích” nước, nước lớn, nước phát triển có lợi cho xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Kết hợp khoa học - công nghệ bước đại hoá hải quân nhân dân làm nòng cốt cho đấu tranh giữ vững chủ quyền trị kinh tế toàn vùng biển, đảo Tổ quốc + Kết hợp cấu vùng kinh tế cửa Kinh tế cửa bao gồm bộ, biển không Do tính chất phức tạp vùng biên giới đất liền nên chủ yếu xem xét quan hệ kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh miền núi (bao gồm phía Bắc, Tây Nguyên Tây Nam) Vùng biên giới nước ta vừa dài, vừa rộng tiếp giáp với nước láng giềng, có tiềm kinh tế lớn, vùng có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần bảo đảm an ninh biên giới quốc gia Do đó, kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh vùng có ý nghĩa quan trọng tình hình Kết hợp cần tập trung vào xây dựng vùng kinh tế cửa gồm khu thương mại tự do, khu kinh tế mở, đặc khu kinh tế, khu kinh tếquốc phòng gắn với bảo vệ an ninh trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia Quá trình xây dựng vùng kinh tế cửa phải gắn với xây dựng biên giới hữu nghị hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển với nước láng giềng 87 Đẻ kết hợp có hiệu cần trọng thực biện pháp sau : • Xây dựng phát triển vùng kinh tế cửa vững mạnh, tạo sở kinh tế cho xây dựng tiềm lực trận quốc phòng-an ninh Bằng quy hoạch đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng để hình thành khu kinh tế thương mại tự do, khu kinh tế mở, đặc khu kinh tế, nhằm thu hút nhà đầu tư nước vào xây dựng phát triển kinh tế, sở mà củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia • Thông qua quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế miền núi tỉnh miền núi có cửa khẩu, dự án phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ kinh tế đồng thời gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, xây dựng hậu phương chiến lược, hệ thống công trình phòng thủ thiết bị chiến trường cho thời kỳ chiến lược đến năm 2010 • Sử dụng quân đội (bao gồm đội biên phòng) Công an vùng kinh tế miền núi, cửa khẩu, thực đầy đủ chức quản lý, bảo vệ biên giới Đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội : dạy học, chăm sóc y tế, xây dựng sở hạ tầng kinh tế-xã hội tạo điều kiện cho đồng bào định canh, định cư, thu hút đồng bào từ phía sau biên giới Xây dựng sống ổn định phát triển, bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch miền ngược miền xuôi Qua tạo sở vững cho phát triển vùng kinh tế cửa gắn với bảo vệ vững vùng biên giới quốc gia • Thông qua phát triển kinh tế, phát huy trách nhiệm tổ chức kinh tế-xã hội, kết hợp chặt chẽ biện pháp kinh tế biện pháp khác tăng cường bảo vệ “an ninh kinh tế” chống buôn lậu, chống văn hoá xấu độc, tệ nạn xã hội qua biên giới, chống thủ đoạn xây dựng “biên giới mềm” Bằng 88 sức mạnh tổng hợp dân tộc, lực lượng vùng kinh tế cửa giữ vững “phên dậu” đất nước + Kết hợp xây dựng cấu vùng kinh tế đặc biệt Vùng kinh tế đặc biệt địa bàn chiến lược có quan hệ đến quốc phòng-an ninh quốc gia, nơi quy hoạch xây dựng thành vùng hậu phương chiến lược quốc gia, chỗ dựa, chỗ đứng chân cấp có chiến sự, chiến tranh Những vùng thường có địa hiểm trở, chỗ đứng chân, an toàn khu cho lãnh đạo, huy cấp qua kháng chiến Ở thường vùng dân tộc người, kinh tế lạc hậu, đời sống khó khăn, mặt chậm phát triển Do đó, kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh vùng có vai trò quan trọng, nhằm tạo chỗ dựa vững chắc, an toàn tình Kết hợp cần tập trung vào xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gắn với xây dựng vùng hậu phương chiến lược quốc gia, xây dựng khu kinh tế-quốc phòng Xây dựng tiềm lực kinh tế tiềm lực quốc phòng-an ninh gắn với xây dựng lực lượng, trận quốc phòng toàn dân trận an ninh nhân dân vững mạnh Để kết hợp có hiệu cần vận dụng đến biện pháp sau : • Sử dụng lực lượng quân đội làm nòng cốt triển khai dự án hoàn thiện xây dựng khu kinh tế-quốc phòng địa bàn chiến lược miền Bắc (6 khu), miền Nam (1 khu) miền Trung (5 khu) Tuỳ theo đặc điểm nhu cầu khả mà xác định mục tiêu cho giai đoạn cho vùng, khu kinh tế-quốc phòng cần xác định lấy mục tiêu kinh tếquốc phòng hay quốc phòng-kinh tế • Phối hợp Bộ, ngành kinh tế-xã hội, Quốc phòng, Công an để xác định triển khai xây dựng kết hợp với vùng hậu phương với chiến lược với cấp Cần tập trung đầu tư xây dựng khu kinh tế- 89 quốc phòng cho thời kỳ chiến lược đến năm 2010 Trong cần trọng quan điểm, nội dung, phương thức xây dựng hậu phương chiến lược chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai Kết hợp xây dựng hậu phương với xây dựng khu vực thủ tỉnh (thành) trình xây dựng phát triển kinh tế-xã hội theo qui hoạch quốc gia vùng lãnh thổ, đảm bảo cho vùng kinh tế đặc biệt vừa có khả tự bảo vệ, vừa chi viện nhân tài, vật lực, cho tiền tuyến, cho nơi có chiến sự, vừa có khả tự bảo vệ vững chắc, đánh thắng kẻ thù 2.2.6 Không ngừng giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, lực quản lý Nhà nước mặt đời sống xã hội kinh tế thị trường Đảng lãnh đạo thường xuyên, chặt chẽ, Nhà nước quản lý có hiệu lĩnh vực đời sống xã hội nguyên tắc, điều kiện định đến việc giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa Thực trạng phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường năm qua cho thấy thành công hạn chế Vấn đề có liên quan đến nguyên nhân lãnh đạo Đảng, lực điều hành quản lý nhà nước Khi lãnh đạo Đảng giữ vững, quản lý nhà nước tăng cường hoạt động có hiệu đó, tác động ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thị trường phát triển kinh tế -xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh hạn chế, ngược lại, đâu lãnh đạo Đảng bị buông lỏng, lực quản lý, điều hành nhà nước hiệu tình hình diễn theo chiều hướng ngược lại Do để khai thác mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường nghiệp xây dựng đất nước củng cố quốc phòng- An ninh nước ta giải pháp phải thường xuyên giữ 90 vững lãnh đạo Đảng nâng cao lực quản lý, điều hành nhà nước kinh tế quốc phòng Để làm tốt giải pháp cần tập trung làm tốt số nội dung sau Thứ nhất, nâng cao hiệu công tác tổ chức triển khai thực chủ trương, đường lối, sách Đảng phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng-an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng- an ninh phát triển kinh tế thị trường Đưòng lối, chủ trương, sách Đảng nói chung, chủ trương đường lối phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh kết hợp kinh tế với quốc phòng có nhanh chóng phát huy hiệu quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ hay không điều tuỳ thuộc vào yếu tố: Trước hết đắn đường lối, chủ trương, sách sau hiệu việc tổ chức thực Thực tế cho thấy đường lối Đảng ta từ đường lối đổi toàn diện đất nước đến đường lối chủ trương khác như: chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng… chủ trương đường lối đắn, phản ánh quy luật khách quan, phù hợp với tình hình nước xu thời đại Song, thực tế cho thấy, số chủ trương, sách Đảng nhà nước phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng vào sống chậm chạp hiệu thấp Do đó, việc nâng cao hiệu côngtác tổ chức triển khai thực đường lối, chủ trương Đảng nói chung, chủ trương đường lối phát triển kinh tế ,củng cố quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng- an ninh vấn đề đặt cấp bách tổ chức sở Đảng 91 Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc thực công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận Đảng Trước hết cần tập trung giải cho tệ nạn tham nhũng, quan liêu, hách dịch Đảng, làm đội ngủ cán đảng viên, làm lành mạnh môi trường kinh tế- xã hội để thu hút vốn đàu tư nước vào làm ăn với ta Củng cố niềm tin người, tầng lớp nhân dân vào lãnh đạo Đảng vào thắng lợi công đổi toàn diện đất nước Mặt khác củng cần tập trung làm rõ số vấn đề thuộc lý luận phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề liên doanh, liên kết với nước ngoài, hội nhập kinh tế quốc tế khu vực không hoà nhập mà giữ độc lập tự chủ, giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ điều kiện phát triển kinh tế thị trường…Đây vấn đề lý luận thực tiễn lớn xúc cần tập trung làm rõ Bởi lẽ thực tế có cách làm, cách hiểu chưa thống vấn đề Do việc giải cách thoả đáng vấn đề nêu sở để thống ý chí, hành động tầng lớp nhân dân, ngành, cấp toàn Đảng, từ mà nâng cao việc thực chủ trương, đường lối, sách Đảng Thứ ba, nâng cao vai trò hiệu quản lý vĩ mô nhà nước kinh tế thị trường gắn với củng cố quốc phòng- an ninh Phải thường xuyên tăng cường quản lý, điều tiết nhà nước trình phát triển kinh tế- thị trường việc xây dựng chiến lược, sách, lộ trình, ban hành văn pháp luật, hệ thống công cụ quản lý vĩ mô tài chính, tín dụng, ngân hàng Bộ máy nhà nước sở phân cấp quản lý mặt, nội dung cụ thể phạm vi 92 ngành, lĩnh vực địa phương thuộc quyền Song không phép nhân danh nhà nước để can thiệp vào công việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, không sách nhiễu, phiền hà hình thức, không tự ý đề qui định, luật lệ trái với pháp luật, sách nhà nước vượt thẩm quyền quy định,làm ảnh hưởng tới tiến trình phát triển kinh tế làm tổn hại tới lợi ích chung đất nước kinh tế quốc phòng- an ninh Trong năm trước mắt nhà nước cần tập trung vào giải vấn đề : Tạo lập đồng kinh tế thị trường nước, khuyến khích cạnh tranh chống độc quyền, gắn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng- an ninh Tăng cường giáo dục trị tư tưởng, khôg ngừng củng cố vững tảng trị tư tưởng Đảng toàn đời sống xã hội Kiên đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện 93 KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường có mặt tích cực, kích thích sản xuất phát triển mặt chủ yếu Nhưng kinh tế thị trường có mặt trái, khuyết tật kinh tế thị trường Các khuyết tật có tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế củng cố quốc phòng-an ninh mặt khác đời sống xã hội Việc làm rõ sở lý luận thực tiễn nảy sinh tác động khuyết tật kinh tế thị trường đề xuất số giải pháp để phòng ngừa chúng, có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa củng cố quốc phòng-an ninh nước ta Xuất phát từ yêu cầu đó, sở phân tích làm rõ chế thị trường, chế vận hành kinh tế thị trường; kinh tế thị trường (thực chất tên gọi khác kinh tế hàng hoá), kinh tế dựa vào thị trường để vận động phát triển, rõ khuyết tật chứa đựng kinh tế thị trường hậu tác động chúng đến phát triển kinh tế-xã hội củng cố quốc phòng-an ninh Việt Nam Để khắc phục hạn chế thấp tác động khuyết tật kinh tế thị trường đến phát triển kinh tế-xã hội củng cố quốc phòng-an ninh nước ta nay, cần phải thực đồng nhiều giải pháp sở quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng ta phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh tình hình Giữ vững độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng phát triển kinh tế thị trường đến nghiệp quốc phòng nước ta trở thành thực đặt lãnh đạo thường xuyên Đảng, 94 quản lý chặt chẽ, có hiệu nhà nước tầng lớp nhân dân, ngành, tổ chức kinh tế-xã hội, địa phương nhận thức đầy đủ, tự giác thực 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh (2002), Những rồng lâm bệnh khủng hoảng tài nước Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Ph.Ăng ghen (1878), “Chống Đuy Rinh”; C.Mác- Ph.Ăngghen toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1994, tr 15-450 Trịnh Cường (1997), “Tham nhũng chống tham nhũng số nước giới", Tạp chí cộng sản, (5) Nguyễn Sinh Cúc (1996), “Phân hoá giàu nghèo tỉnh miền Trung”, Tạp chí Cộng sản, (2) Lê Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú (2001), Tăng trưởng kinh tế sách-xã hội Việt Nam trình chuyển đổi 1991 đến nay, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Hằng (1996), “Tệ nạn xã hội nỗi lo không riêng ai”, Tạp chí Cộng sản, (2) Trần Thị Hằng (2001), Vấn đề giảm nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Hiền (1998), Định hướng giải pháp thực công xã hội điều kiện xây dựng chế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 11 V.I Lênin, toàn tập, tập 27, Tiếng Việt, Nhà xuất Tiến Mát-xcơva 1980 12 V.I Lênin (1976), toàn tập, tập 34, Nhà xuất Tiến bộ, Mát-xcơva 13 V.I Lênin (1978), toàn tập, tập 1, Nhà xuất Tiến bộ, Mát-xcơva 14 V.I Lênin (1978), toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 96 15 Phạm Văn Linh (1994), Vai trò nhà nước việc hạn chế khuyết tật chế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 16 Lê Xuân Lựu (1997), “Vì chống tham nhũng hiệu quả", Tạp chí Cộng sản, (3) 17 C.Mác Ph.Ăng ghen (1981), tuyển tập, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Phan Văn Minh (1997), “Chống buôn lậu gian lận thương mại nhiệm vụ cấp bách giai đoạn nay”, Tạp chí Cộng sản, (12) 19 Phương Nam (1997), "Cuộc khủng hoảng tiền tệ số nước Asean cảnh báo Việt Nam", Tạp chí Cộng sản, (9) 20 Phan Thanh Phố (1996), Những vấn đề kinh tế đổi kinh tế Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Tào Hữu Phòng (1998), “Khủng hoảng tài tiền tệ Châu Á số giải pháp Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, (2) 22 Tổng cục Thống kê (2003), Niên giám thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 23 Lê Bàn Thạch Trần Thị Tri (2000), Công nghiệp hoá NICS Đông Á học kinh nghiệm Việt Nam, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 24 Hà Huy Thành (2000), Những tác động tiêu cực chế kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 25 Tổng cục Chính trị (1996), Tác động biến đổi kinh tế-xã hội đến nhận thức trị, tư tưởng cán quân đội số vấn đề đổi công tác tư tưởng, tổ chức quân đội ta nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 26 Viện Thông tin khoa học xã hội (1998), Khó khăn giải pháp tăng trưởng bền vững kinh tế chuyển đổi, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Bạch Hồng Việt (1995), "Vấn đề giàu nghèo chế thị trường", Tạp chí Cộng sản, (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ KHUYẾT tật của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG và tác ĐỘNG của nó đến QUỐC PHÒNG AN NINH ở VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ KHUYẾT tật của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG và tác ĐỘNG của nó đến QUỐC PHÒNG AN NINH ở VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ KHUYẾT tật của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG và tác ĐỘNG của nó đến QUỐC PHÒNG AN NINH ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Thứ nhất, khác biệt về phân công lao động xã hội

Từ khóa liên quan