0

BAI GIANG LÃNH ĐẠO VÀ KIỂM TRA

134 894 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:38

Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo nhà lãnh đạo Mục đích: Giúp cho sinh viên hiểu rõ khái niệm lãnh đạo, đặc điểm vai trò của lãnh đạo, phân biệt được sự khác nhau giữa quản lý lãnh đạo. Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quan khái quát về nhà lãnh đạo như nhiệm vụ, vai trò, những phẩm chất kỹ năng cần có của nhà lãnh đạo Yêu cầu: Sau khi nghiên cứu chương I, người học cần nắm vững những nội dung cơ bản về khái niệm lãnh đạo, chức năng của nhà lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, nhận thức rõ các chức năng của hoạt động lãnh đạo, giải thích sự khác nhau giữa nhà quản lý nhà lãnh đạo. Nội dung kế hoạch giảng dạy chương 1: 9 tiết, trong đó 6 tiết lý thuyết 3 tiết thảo luận. 1.1. Tổng quan về lãnh đạo 1.1.1. Khái niệm Lãnh đạo là một thuật ngữ đa nghĩa: - Theo nghĩa rộng, lãnh đạo là lôi cuốn người khác đi theo mình. Để lôi cuốn được người khác, lãnh đạo phải xác định truyền đạt được tầm nhìn, thể hiện các giá trị tạo ra môi trường trong đó các mục tiêu có thể đạt được - Lãnh đạo là điều khiển, chỉ dẫn, ra lệnh đi trước nhằm đạt được sự tuân thủ của con người đối với chủ thể lãnh đạo. - Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho tự nguyện nhiệt tình phấn đấu để đạt được các mục tiêu kế hoạch. 11 - Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng mang tính xã hội. 22 Mỗi khái niệm nêu trên có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp, nhấn mạnh đến một hoặc một số nội dung của lãnh đạo. Dù với cách hiểu nào, hoạt động lãnh đạo đều xuất hiện trong mối quan hệ giữa con người với con người, liên quan đến việc sử dụng khả năng tác động để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, nếu đề cập đến lãnh đạo như một chức năng quản lý. Lãnh đạo sẽ được hiểu như sau: 1 Harold Koontz, Cyri Odonnel, Heinz Weihrich (1998), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 2 JohnC.Maxwell (2009), Phát triển kỹ năng lãnh đạo, NXB Lao động – xã hội 1 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra Lãnh đạo quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt tình động lực của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch. 1.1.2. Đặc điểm của lãnh đạo - Lãnh đạo là một hệ thống tổ chức, nó bao gồm 5 yếu tố: người lãnh đạo, người bị lãnh đạo, mục đích của hệ thống, các nguồn lực (ngoài con người) môi trường. Trong đó: + Người lãnh đạo là cá nhân hoặc tập tập thể thuộc chủ thể quản trị, giữ vị trí vạch ra đường lối, mục đích của hệ thống, họ khống chế chi phối hệ thống. + Người bị lãnh đạo là cá nhân, tập thể, các phân hệ các con người trong hệ thống phải phục tùng thực hiện các mục tiêu nguyên tắc tổ chức mà người lãnh đạo đề ra. + Mục đích của hệ thống (hoặc tổ chức) là những mục tiêu dài hạn mang tính định hướng lâu dài mà hệ thống phấn đấu đạt tới trong tương lai xa, nó được cụ thể hóa thành những mục tiêu cụ thể ngắn hạn nhằm quy tụ mọi nguồn lực con người trong hệ thống. + Các nguồn lực (ngoài con người) là các yếu tố đầu vào cần thiết thuộc phạm vi chi phối, sử dụng của hệ thống; được người lãnh đạo sử dụng để đạt đến các mục tiêu cụ thể. + Môi trường của hệ thống, đó là các ràng buộc, các rào cản, các hệ thống khác mà hệ thống có quan hệ tác động biện chứng (có lúc hệ thống lệ thuộc vào nó, có lúc hệ thống tác động mang tính liên kết với nó để cùng tồn tại phát triển, có lúc hệ thống tìm cách khống chế loại bỏ nó). - Lãnh đạo là một quá trình, nó biến chuyển tùy thuộc vào mối quan hệ cách xử lý giữa 5 yếu tố ở trên trong thời gian không gian nhất định; có lúc người lãnh đạo chủ động khống chế các yếu tố kia, có lúc ngược lại người lãnh đạo bị các yếu tố kia chi phối. - Lãnh đạo là hoạt động quản trị mang tính phân tầng. Đó là quá trình người lãnh đạo thông qua quyền lực ảnh hưởng của mình để tạo ra một bộ máy tiến hành các hoạt động quản trị. - Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền. Người lãnh đạo là người phải được cấp dưới tuân thủ mệnh lệnh của mình. Họ có khả năng này là vì: Người lãnh đạo có quyền lực, xác định đúng hướng đi, các mục tiêu cần đạt của 2 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra hệ thống biết cách huy động mọi người trong hệ thống thực hiện các mục tiêu đặt ra. Đồng thời, người lãnh đạo là người có uy tín, có đạo đức, có năng lực, đem lại niềm tin là tấm gương tốt cho những người trong hệ thống noi theo. 1.1.3. Vai trò của lãnh đạo Việc xác định mục tiêu, phương án đúng đắn có thể mang lại hiệu quả chohoạt động quản lý khi nó được phân công, phân nhiệm, giao quyền thiết kế bộmáy phù hợp. Tuy nhiên, khi nhà quản lý đã bố trí, sắp xếp đúng người đúng việclà điều kiện cần nhưng chưa đủ. Vấn đề quan trọng đối với hiệu quả quản lý là làmthế nào để duy trì kỉ luật, kỉ cương phát huy cao nhất tiềm năng năng lực củanhân viên Đó thực chất là chức năng lãnh đạo (mà nhiều người là chức năng điềukhiển, phối hợp của nhà quản lý) Chức năng lãnh đạo có những vai trò cơ bản sau: - Duy trì kỷ luật, kỷ cương nhằm ổn định tổ chức - Hướng dẫn, thuyết phục, khích lệ nhân viên để phát huy cao nhất tiềmnăng năng lực của nhân viên nhằm phát triển tổ chức - Phối hợp các cố gắng riêng lẻ thành cố gắng chung - Xây dựng văn hoá tổ chức 1.1.4. Các yếu tố cấu thành hoạt động lãnh đạo Lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố cấu thành chính: (1) Khả năng hiểu được con người với những động cơ thúc đẩy khác nhau ở những thời gian khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau; (2) Khả năng khích lệ lôi cuốn; (3) Khả năng thiết kế duy trì môi trường để thực hiện nhiệm vụ. Yếu tố thứ nhất đòi hỏi một mặt phải biết lý thuyết về động cơ thúc đẩy, các loại động cơ thúc đẩy bản chất của hệ thống động cơ thúc đẩy; mặt khác cần có khả năng áp dụng kiến thức đó đối với con người trong các tình huống. Điều này, ít nhất cũng giúp người quản lý hay người lãnh đạo có nhận thức tốt hơn để xác định dự kiến các phương pháp thỏa mãn chúng sao cho có được những hưởng ứng từ đối tượng bị lãnh đạo. Nói cách khác, yếu tố thứ nhất giúp người lãnh đạo trả lời câu hỏi: Vì sao còn người hành động? Cái gì khiến họ hành động một cách tự nguyện nhiệt tình Yếu tố thứ hai của sự lãnh đạo là khả năng khích lệ những người đi theo phát huy toàn bộ năng lực của họ cho một nhiệm vụ hay mục tiêu. Sự khích lệ xuất phát 3 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra từ những người đứng đầu nhóm. Họ có thể có sức hấp dẫn sức cuốn hút để tạo ra lòng trung thành, sự tận tâm một ước muốn mạnh mẽ từ phía những người đi theo để thúc đẩy những gì mà các nhà lãnh đạo muốn. Yếu tố khích lệ rất hiệu quả trong những tình huống khó khăn, khi những người đi theo cảm thấy ít hi vọng hoảng sợ chẳng hạn như một quốc gia bất ngờ trước một cuộc chiến tranh, một doanh nghiệp thất bại có nguy cơ phá sản. Đó là giá trị của sự lôi cuốn cá nhân. Yếu tố thứ ba liên quan đến phong cách, hành vi của người lãnh đạo bầu không khí mà họ tạo ra. Cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân, xây dựng hệ thống thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, dẫn dắt tập thể hoàn thành mục đích mục tiêu. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý. Điều này phụ thuộc vào phong cách hành vi của người lãnh đạo có ảnh hưởng đến động cơ thúc đẩy, từ đó ảnh hưởng đến kết quả làm việc của cá nhân cũng như hệ thống. 1.1.5. Phân biệt lãnh đạo quản lý Lãnh đạo quản lý, đây là hai thuật ngữ được sử dụng trong các hệ thống có con người, chúng không đồng nhất được giải thích tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu. Cả hai thuật ngữ đều bao hàm ý tác động điều khiển nhưng khác nhau về mức độ phương thức tiến hành. - Sự khác nhau giữa lãnh đạo quản lý: + Lãnh đạo là quá trình định hướng dài hạn cho chuỗi các tác động của chủ thể quản lý, còn quản lý là quá trình chủ thể tổ chức liên kết tác động lên đối tượng bị quản lý để thực hiện các định hướng tác động dài hạn. + Lãnh đạo là quản lý nhưng mục tiêu rộng hơn, xa hơn khái quát hơn. Còn quản lý là lãnh đạo trong trường hợp mục tiêu cụ thể hơn chuẩn xác hơn. + Lãnh đạo giống như một nghệ thuật nên sẽ cần phải có tài năng; Quản lý: thiên về mặt kỹ thuật nên sẽ đòi hỏi phải có kỹ năng, có thể thông qua học tập mà trở thành thành thạo. Trong những tình huống có nhiều biến động cần có bàn tay của lãnh đạo để xử lý ứng phó với những rủi ro có tính chiến lược. Trong những thời kỳ ổn định, ít biến động, các quy luật hoạt động vẫn bình thường thì cần những nhà quản lý để tạo ra năng suất hiệu quả. Khi công việc phức tạp, đụng chạm đến nhiều người tham gia, mục đích không thật rõ ràng, nhiệm vụ khó khăn, nhân tố ảnh hưởng nhiều thì cần làm rõ 4 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra mục tiêu, điều tiết các mối quan hệ, động viên, thuyết phục nên cần phải có bàn tay lãnh đạo. Công việc đơn giản, ít người tham gia, mục tiêu rõ ràng, khó khăn ít, chỉ cần có kế hoạch chu đáo, tổ chức chặt chẽ, nắm tình hình chắc là có thể quản lý được. Lãnh đạo quan tâm đến hiệu quả toàn cục; Quản lý chú ý đến hiệu suất của mỗi công việc được giao. Tóm lại: Lãnh đạo: liên quan đến mục tiêu dài hạn, đến những nhiệm vụ, chủ trương chiến lược, đến việc động viên, thuyết phục con người Quản lý: thường gắn với kế hoạch cụ thể, tổ chức cụ thể, chỉ đạo cụ thể, nắm chặt tình huống cụ thể. - Sự tương đồng giữa lãnh đạo quản lý: Lãnh đạo quản lý: đều phục vụ chung một mục đích cuối cùng. Lãnh đạo quản lý chỉ là hai góc độ của một công việc. Đương nhiên lãnh đạo phải đi trước một bước. - Phân biệt nhà lãnh đạo với nhà quản lý: + Lãnh đạo bao hàm 2 ý nghĩa đối với nhà quản lý. Thứ nhất, lãnh đạo có nghĩa là gây ảnh hưởng tới những người khác, để họ tự nguyện hành động nhằm đạt được mục tiêu chung của hệ thống. Thứ hai, lãnh đạo là một chức năng cơ bản trong quá trình quản lý. Từ đó thấy rằng, quản lý bao gồm nhiều vấn đề hơn Lãnh đạo. + Các nhà quản lý là những người được bổ nhiệm, có quyền lực hợp pháp. Ngược lại, người lãnh đạo có thể có hoặc không có vị trí quản lý nhất định trong hệ thống. Nhà quản lý được bổ nhiệm; họ có quyền lực hợp pháp quyền đó cho phép họ khen thưởng trừng phạt. Khả năng ảnh hưởng của họ dựa trên quyền hành chính thức vốn cố hữu ở vị trí họ đảm nhiệm. Ngược lại, nhà lãnh đạo có thể hoặc được bổ nhiệm hoặc hiện ra trong nhóm. Nhà lãnh đạo có thể ảnh hưởng lên người khác nhằm thực hiện ý tưởng ngoài quyền hành chính thức. Người lãnh đạo là người tạo ra một viễn cảnh để có thể tập hợp được con người, còn người quản lý là tập hợp nhân tài vật lực để biến viễn cảnh thành hiện thực. Có lúc người quản lý cần phải làm người lãnh đạo ngược lại. Việc lãnh đạo quản lý do chủ thể quản lý tiến hành, chủ thể có thể là duy nhất 5 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra (một phân hệ, một lực lượng, một người,…) mà cũng có thể là không duy nhất (gồm hai phân hệ trở lên). Nhưng để đảm bảo cho quá trình quản lý có hiệu quả cao, việc lãnh đạo quản lý phải thống nhất hữu cơ với nhau, hòa nhập với nhau. Điều này trong thực tế không phải lúc nào cũng thực hiện được một cách trọn vẹn. Sự khác biệt giữa người quản lý người lãnh đạo Người lãnh đạo Người quản lý 1. Làm đúng công việc 1. Làm việc theo đúng cách (hợp lý) 2. Có tầm nhìn, xác định được tương lai cho hệ thống 2. Xác định được các mục tiêu đúng 3. Gây cảm hứng tạo động cơ 3.Chỉ đạo kiểm soát 4. Thực hiện ảnh hưởng ( chiều dọc chiều ngang) 4.Thực hiện quyền lực ( từ trên xuống) 5. Có tính đổi mới 5.Có tính phân tích 6. Tập trung vào sự thay đổi 6.Tập trung vào việc duy trì, hoàn thiện 7. Hướng vào con người 7.Hướng vào nhiệm vụ 1.1.6. Nội dung của chức năng lãnh đạo  Tạo động lực làm việc Đây là nội dung hết sức quan trọng mà người lãnh đạo phải nắm vững để có thể lựa chọn đúng các phương pháp tác động lên con người. Mỗi con người là một thực thể, một tế bào của hệ thống xã hội, họ có những đặc điểm hoàn cảnh sống riêng để từ đó tạo nên một tập hợp các nhu cầu động cơ làm việc của mình, cũng như xử lý các mối quan hệ của mình trong tập thể, trong hệ thống. Hiểu rõ con người là một điều khó, nhưng đáp ứng hợp lý các đòi hỏi của con người lại càng khó khăn hơn. Điều này trước hết là do tính đa dạng về nhu cầu của con người; thứ hai là khả năng có hạn của người lãnh đạo; thứ ba là việc đáp ứng các nhu cầu của từng người bị rằng buộc bởi nguồn lực có hạn, sự chi phối của nhu cầu chung của cả hệ thống của cả hệ thống bên ngoài liên quan; thứ tư, các con người trong hệ thống lại bị phân tách theo những nhóm có tính độc lập tương đối trong hệ thống, chính sự tác động trong nhóm cũng làm cho nhu cầu động cơ của mỗi người bị tác động nhất định, rất khó lường hết để xử lý có hiệu quả. Nghiên cứu các thuyết về động cơ, động lực của con người giúp nhà lãnh đạo tìm ra các phương pháp, công cụ tạo động lực cho người lao động một cách tối 6 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra ưu. Tổng hợp các lý thuyết về nhu cầu động cơ hoạt động của con người, ngày nay trong quản lý các hệ thống, người ta thường sử dụng mô hình tạo động lực theo tính chất động cơ động lực. Theo mô hình này, cần sử dụng kết hợp 3 công cụ tác động lên động cơ: (1) công cụ kinh tế; (2) công cụ hành chính – tổ chức; (3) công cụ giáo dục – tâm lý. Chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ hơn nội dung tạo động lực ở chương 2  Lãnh đạo nhóm làm việc Đây cũng là một nội dung quan trọng của hoạt động lãnh đạo hệ thống. Trong điều kiện hoạt động với quy mô đông người, việc phân cấp phân công trong hệ thống là một tất yếu khách quan. Trong mỗi hệ thống thông thường đều được chia thành những phân hệ nhóm nhỏ, mỗi phân hệ nhóm này bao gồm một số người hoạt động theo cùng nhóm chức năng nghiệp vụ. Mỗi nhóm, mỗi phân hệ này nếu không được tổ chức tốt không hình thành được mối liên hệ chặt chẽ với các nhóm phân hệ khác, thì khó có thể đem lại kết quả hoạt động chung tốt đẹp. Một nhóm không thể hoạt động hiệu quả nếu không có một trưởng nhóm giữ vai trò lãnh đạo được mọi người thừa nhận. Trưởng nhóm phải nắm vững nhiều chức năng của một nhà quản lý truyền thống. Ngoài ra, trưởng nhóm phải đảm nhận them vai trò người khởi xướng, người làm gương, người huấn luyện. Lãnh đạo nhóm làm việc tốt là trách nhiệm không nhỏ của người lãnh đạo, nó đòi hỏi phải nắm được những nguyên tắc phương pháp nhất định. Nội dung này sẽ nghiên cứu kĩ hơn ở chương 3  Truyền thông Truyền thông là hoạt động không thể thiếu được trong các hệ thống xã hội nhằm tạo được sự hiểu biết lẫn nhau từ đó dẫn tới sự thay đổi trong hành động nhận thức của con người trong quá trình hành động. Nó có thể được coi như phương tiện cung cấp các thông tin đầu vào của môi trường bên ngoài cho hệ thống. Nó cũng là phương tiện để thay đổi cách ứng xử hành động của con người trong một tổ chức, giúp mọi người hiểu nhau, thông cảm hợp tác với nhau; nó là phương tiện để làm phong phú thêm thông tin để đạt được mục tiêu. Quản lý truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo nó tạo điều kiện để thực hiện các chức năng quản lý trong hệ thống xã hội: - Xây dựng phổ biến các mục tiêu của cơ sở - Lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu 7 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra - Tổ chức các nguồn lực các nguồn lực khác theo cách có kết quả hiệu quả nhất - Lựa chọn, phát triển đánh giá các thành viên của tổ chức - Hướng dẫn, tư vấn, thúc đẩy tạo ra một môi trường mà trong đó mọi người muốn đóng góp - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Qúa trình lãnh đạo là quá trình tiếp xúc làm việc với con người thông qua hoạt động truyền thông, cho nên người lãnh đạo không thực hiện tốt nội dung này thì khó có thể dẫn dắt con người thực hiện các mục tiêu mong muốn.  Giải quyết xung đột Quan điểm hiện đại cho rằng xung đột là hiện tượng tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận trong các hệ thống xã hội, bởi mỗi hệ thống đều có những quan điểm, mục tiêu lợi ích không giống nhau. Vấn đề là giải quyết xung đột như thế nào?Nhà quản lý không được làm ngơ hay loại bỏ những cuộc xung đột mà phải kiểm soát xung đột để tối thiểu hóa các tiêu cực tối đa hóa những ảnh hưởng tích cực của xung đột. Xung đột có nhiều nguyên nhân diễn biến tình huống khác nhau. Để quản lý xung đột, người ta có thể áp dụng mô hình giải quyết vấn đề ( xem mô hình ra quyết định trong nội dung nghệ thuật ra quyết định trong chương 2).  Tư vấn nội bộ Tư vấn là những hoạt động phân tích quyết định, nhằm đưa ra lời khuyên cho một chủ thể nhất định. Hoạt động tư vấn của người lãnh đạo không phải là ra quyết định thay cho người khác mà là đưa ra những lời khuyên của người lãnh đạo với tư cách là chuyên gia tư vấn trong hệ thống của mình. Nói cách khác, sản phẩm của hoạt động tư vấn nội bộ không phải là quyết định mà là những lời khuyên. Hoạt động tư vấn của người lãnh đạo liên quan đến sự tự nguyện sẵn sang của họ trong việc cùng thảo luận những vấn đề liên quan tới công việc cá nhân người lao động Tư vấn nội bộ giúp: (1) xác định một cách khách quan những vấn đề ảnh hưởng đến năng suất mối quan hệ con người; (2) Phát triển một môi trường cởi mở tin tưởng lẫn nhau trong hệ thống; (3) giúp mỗi người hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, của mỗi phân hệ của cá nhân mình. 1.2. Tổng quan về nhà lãnh đạo 8 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra 1.2.1. Khái niệm nhà lãnh đạo Trước khi tìm hiểu khái niệm thế nào là nhà lãnh đạo, chúng ta xem xét những ngộ nhận cơ bản về nhà lãnh đạo như: ngộ nhận nhà lãnh đạo là nhà quản lý; ngộ nhận nhà lãnh đạo là doanh nhân; ngộ nhận về trí tuệ; ngộ nhận về người dẫn đầu; ngộ nhận về chức vụ. + Ngộ nhận nhà lãnh đạo là nhà quản lý Hầu hết mọi người đều nhầm lẫn nhà lãnh đạo nhà quản lý là một. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai vị trí này là nhà lãnh đạo sẽ tạo ảnh hưởng để mọi người tuân theo, trong khi nhà quản lý thì tập trung duy trì, giữ vững hệ thống tiến trình sản xuất. Cách tốt nhất để biết một người có thể lãnh đạo hay chỉ làm quản lý là đề nghị họ tạo ra những thay đổi tích cực. Nhà quản lý có thể tiếp tục duy trì phương hướng của tổ chức nhưng họ không thể thay đổi. Để đưa mọi người tới một định hướngmới, người lãnh đạo cần có sức ảnh hưởng. + Ngộ nhận nhà lãnh đạo là doanh nhân Mọi người thường cho rằng tất cả những nhân viên bán hàng doanh nhân đều là lãnh đạo. Điều này không hoàn toàn đúng vì một người bán hàng hay một doanh nhân có thể thuyết phục được mọi người mua hàng của cá nhân hay của công ty, nhưng để kéo dài ảnh hưởng đối với khách hàng thì không vì mọi người có thể mua những mặt hàng doanh nhân đó bán nhưng không có nghĩa là những khách hàng đó phải tuân theo doanh nhân đó. Ví dụ về những chương trình quảng cáo chào hàng của công ty thương mại Roncon trên truyền hình Mỹ vài năm trước đây. Họ chào bán những mặt hàng như Veg-O-Matic, cần câu bỏ túi máy đánh trứng. Đó là sản phẩm trí tuệ của một doanh nhân có tên là Ron Popeil. Ông được tôn vinh là nhân viên bán hàng của thế kỷ tên của ông cũng xuất hiện nhiều lần trên các thông tin về sản phẩm thuốc xịt chống rụng tóc, thiết bị sấy thực phẩm. Popeil thực sự là một người có sáng kiến, dám hành động thành công, đặc biệt nếu bạn đánh giá ông qua số tiền 300 triệu đô la mà ông đã kiếm được từ việc bán các sản phẩm của mình. Nhưng điều đó chưa đủ để ông trở thành một nhà lãnh đạo. + Ngộ nhận về trí tuệ 9 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra Fracis Bacon đã nói “Tri thức là sức mạnh”. Hầu hết mọi người đều tin sức mạnh là bản chất của sự lãnh đạo, nghiễm nhiên cho rằng những người hiểu biết thông minh là những nhà lãnh đạo. Ví dụ: Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những nhà khoa học tài giỏi những triết gia uyên thâm mà chuyên môn của họ được đánh giá rất cao, thậm chí vượt ra khỏi khung xếp hạng, nhưng khả năng lãnh đạo của họ lại thấp đễn nỗi không thể xếp hạng được. IQ không thể đánh đồng với năng lực lãnh đạo. + Ngộ nhận về người dẫn đầu Một khái niệm nhầm lẫn nữa là cứ ai dẫn đầu một đám đông, người đó là lãnh đạo. Nhưng đứng ở vị trí đầu không phải bao gờ cũng là nhà lãnh đạo. Ví dụ: Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Từ sự kiện năm 1953, đã có rất nhiều người tiếp bước ông để đạt được kỳ tích đó. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho Hillary trở thành nhà lãnh đạo. Thậm chí ông không phải là nhà lãnh đạo của chuyến thám hiểm lịch sử đó mà là John Hunt. + Ngộ nhận về chức vụ: Quan niệm chức vụ quy định việc lãnh đạo là hiểu lầm nghiêm trọng nhất. Stanley Huffty đã khẳng định “Chức vụ không tạo nên lãnh đạo mà chính lãnh đạo tạo ra chức vụ”. Ví dụ: Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra vài năm trước ở công ty quảng cáo Saatchi&Saatchi. Năm 1994, những nhà đầu tư của Saatchi&Saatchi đã gây sức ép buộc hội đồng quản trị phế truất Maurice Saatchi, giám đốc điều hành của công ty. Kết quả ra sao? Một số thành viên trong hội đồng quản trị cũng đã từ bỏ công ty để đi theo ông. Sự ra đi của ông làm cho cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán sụt giá từ 8 5 / 8 đô la xuống còn 4 đô la một cổ phiếu. Đó chính là kết quả của sự ảnh hưởng. Saatchi đã mất chức danh, nhưng ông vẫn tiếp tục là một nhà lãnh đạo. Trên đây là những ngộ nhận về nhà lãnh đạo, tuy nhiên để đưa ra khái niệm chuẩn xác thế nào là nhà lãnh đạo cũng đã có nhiều quan điểm khác nhau về nhà lãnh đạo đã được đưa ra. Cụ thể như sau: - Nhà lãnh đạo là người chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung (Hemphill & Coons, 1957). 10 [...]... của lãnh đạo chỉ được thực hiện thông qua tác động của các phương pháp lãnh đạo Mục tiêu Các nguyên tắc lãnh đạo Đòi hỏi của các quy luật 26 Các phương pháp lãnh đạo Nghệ thuật lãnh đạo Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra Sơ đồ: Mối quan hệ giữa mục tiêu, nguyên tắc phương pháp lãnh đạo Vai trò của các phương pháp còn ở chỗ nó khơi dậy những động lực, kích thích tính năng động, sáng tạo của con người và. .. lãnh đạo luôn luôn đan kết vào nhau Đó chính là cách để xử lý nhược điểm của mỗi phương pháp lãnh đạo riêng lẻ, chỉ có kết hợp chúng lại người ta mới có thể phát huy được ưu điểm của mọi phương pháp lãnh đạo hạn chế phần nhược điểm của chúng 27 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra - Các phương pháp lãnh đạo chịu tác động to lớn của nhu cầu động cơ làm việc của người bị tác động xét theo thời gian và. .. Những lãnh đạo cấp cao có nghĩa vụ chủ yếu trong việc ra những quyết định chiến lược, do vậy những kỹ năng nhận thức đối với những người lãnh đạo cấp cao là quan trọng hơn so với những lãnh đạo ở cấp trung cấp thấp 24 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra - Vai trò của người lãnh đạo cấp trung là hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức hiện tại phát triển những cách thức để thực hiện các chính sách mục... cuộc sống của bạn Đó là lý do nhà lãnh đạo có đam mê thì luôn rất tài năng Một nhà lãnh đạo có niềm đam mê lớn có một chút kỹ năng sẽ luôn vượt trội so với một nhà lãnh đạo có nhiều kỹ năng nhưng thiếu đam mê 18 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra 1.2.4.5 Sự vững vàng Bạn không thể lãnh đạo nếu luôn cần đến sự giúp đỡ của người khác (John.C.Maxwell) phải có lập trường vững vàng trong các quyết định của mình... hãnh chính bản thân mình 1.2.5 Phong cách uy tín của nhà lãnh đạo a) Phong cách của nhà lãnh đạo Phong cách làm việc của nhà lãnh đạo là tổng thể các biện pháp, thói quen, các cách cư xử đặc trưng mà người đó sử dụng trong quá trình giải quyết công việc hàng ngày để hoàn thành nhiệm vụ Các phong cách lãnh đạo cơ bản: - Phong cách lãnh đạo độc đoán - Phong cách lãnh đạo dân chủ - Phong cách lãnh đạo. .. người lãnh đạo cấp thấp có nghĩa vụ chủ yếu trong việc thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định hoạt động bình thường của các hoạt động hữu hiệu trong tổ chức Đối với những người này kỹ năng kỹ thuật là quan trọng hơn so với các kỹ năng khác 25 Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra Chương 2: Phong cách Nghệ thuật lãnh đạo Mục đích: Giúp cho sinh viên hiểu rõ về các phương pháp lãnh đạo, ... Bài giảng Lãnh đạo Kiểm tra + Làm gương trong mọi sự thay đổi + Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền quyết định giải quyết vấn đề cho nhân viên 1.2.2.2 Vai trò của nhà lãnh đạo trong tổ chức Có 3 vai trò cơ bản của nhà lãnh đạo trong tổ chức, đó là: Vai trò quan hệ; vai trò thông tin vai trò ra quyết định a - Vai trò quan hệ Nhóm vai trò quan hệ với con người bao gồm: Khả năng phát triển duy... gây bất lợi cho họ Bây giờ, hơn bao giờ hết, tính hữu hiệu về lãnh đạo quản trị lệ thuộc vào khả năng dành được niềm tin của cấp dưới 1.2.4.10 Đạo đức Người lãnh đạo xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa họ cấp dưới bằng sự trung thực không dối lừa thể hiện sự nhất quán cao giữa lời nói hành động Phẩm chất đạo đức đòi hỏi người lãnh đạo thực thụ luôn trăn trở những câu hỏi như: Như thế nào thì... nhà lãnh đạo như ủy quyền, ra quyết định, động viên nhân viên Cũng như giúp sinh viên hiểu về các phong cách lãnh đạo cách sử dụng phong cách hiệu quả Yêu cầu: Sau khi nghiên cứu chương 2, người học cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Yêu cầu, đặc điểm của các phương pháp lãnh đạo, Những nội dung về nghệ thuật lãnh đạo: Những nhân tố then chốt để lãnh đạo thành công; khái niệm ủy quyền các... chúng ta có thể đúc kết như sau: Nhà lãnh đạo là cá nhân (hoặc tập thể) thuộc chủ thể quản trị, giữ vị trí vạch ra đường lối, mục đích của hệ thống, họ dẫn dắt chi phối hệ thống 1.2.2 Nhiệm vụ vai trò của nhà lãnh đạo 1.2.2.1 Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo Đứng đầu một tổ chức, tập thể nhà lãnh đạo có rất nhiều nhiệm vụ vai trò khác nhau đối với từng công việc tình huống cụ thể khác nhau Tuy nhiên, . Bài giảng Lãnh đạo và Kiểm tra Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo và nhà lãnh đạo Mục đích: Giúp cho sinh viên hiểu rõ khái niệm lãnh đạo, đặc điểm và vai trò của lãnh đạo, phân biệt được. niệm lãnh đạo, chức năng của nhà lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, nhận thức rõ các chức năng của hoạt động lãnh đạo, giải thích sự khác nhau giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo. Nội dung và kế. quản lý cần phải làm người lãnh đạo và ngược lại. Việc lãnh đạo và quản lý do chủ thể quản lý tiến hành, chủ thể có thể là duy nhất 5 Bài giảng Lãnh đạo và Kiểm tra (một phân hệ, một lực lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG LÃNH ĐẠO VÀ KIỂM TRA, BAI GIANG LÃNH ĐẠO VÀ KIỂM TRA, , Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo và nhà lãnh đạo, Chương 2: Phong cách và Nghệ thuật lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm