0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ năm 2021 2022

130 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2023, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ PHẠM TRUNG THẢO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ DƯƠNG CÔNG ĐIỀN LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022 LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II CẦN THƠ - 2022 CẦN THƠ - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ DƢƠNG CÔNG ĐIỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022 Chuyên ngành: Ngoại chấn thƣơng chỉnh hình Mã số: 8720119.CK LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BS PHẠM HOÀNG LAI Cần Thơ – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021 – 2022” thân thực khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa công bố nghiên cứu khác Cần Thơ, ngày 29 tháng 08 năm 2022 Tác giả Dƣơng Cơng Điền LỜI CẢM ƠN Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Ts.Bs Phạm Hoàng Lai, ngƣời thầy tận tâm hƣớng dẫn tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Thƣ viện đặc biệt thầy Bộ mơn Chấn thƣơng chỉnh hình, Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ dạy bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn bác sĩ khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ tạo điều kiện, giúp đỡ việc học tập thu thập số liệu nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm đào tạo liên tục Chỉ đạo tuyến, Phòng lƣu trữ hồ sơ bệnh án, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi q trình thực luận văn Cảm ơn tất bệnh nhân nghiên cứu tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cần Thơ, ngày 29 tháng 08 năm 2022 Tác giả Dƣơng Công Điền MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu bàn ngón tay 1.2 Đặc điểm tổn thƣơng bàn ngón tay 1.3 Các phƣơng pháp điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay 1.4 Ứng dụng vạt da nhánh xuyên động mạch ngốn tay điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay 15 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 22 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.3 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 38 Chƣơng KẾT QUẢ 39 3.1 Đặc điểm chung 39 3.2 Đặc điểm lâm sàng 42 3.3 Kết điều trị 46 Chƣơng BÀN LUẬN 56 4.1 Đặc điểm chung 56 4.2 Đặc điểm lâm sàng 59 4.3 Kết điều trị 65 KẾT LUẬN 75 KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 10 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BV Bệnh viện BN Bệnh nhân DAP Digital artery perforator DIP Distal interphalangeal joint ĐKTWCT Đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ ĐM Động mạch KHPM Khuyết hổng phần mềm MCP Metacarpophalangeal joint m2PD motor sense of two-point discrimination PIP Proximal interphalangeal jont s2PD static sense of two-point discrimination TAM Total Active Motion TM Tĩnh mạch TK Thần kinh TNGT Tai nạn giao thông TNLĐ Tại nạn lao động TNSH Tai nạn sinh hoạt XQ X-quang BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH Nhánh xuyên động mạch ngón tay Digital artery perforator Khớp liên đốt xa Distal interphalangeal joint Khớp liên đốt bàn ngón tay Metacarpophalangeal joint Khớp liên đốt gần Proximal interphalangeal jont Tầm vận động Total Active Motion Nhận biết khoảng cách điểm trạng motor sense of two-point thái động discrimination Nhận biết khoảng cách điểm trạng thái tỉnh static sense of two-point discrimination DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Mô tả tầm vận động đo đƣợc ngón tay 28 Bảng 2 Xếp loại đánh giá chức vận động ngón tay theo TAM 28 Bảng Phân loại phục hồi cảm giác theo Mackinnon-Dellon 29 Bảng Kết phân loại phục hồi cảm giác theo Mackinnon-Dellon 30 Bảng Thang điểm đánh giá thẩm mỹ nơi nhận vạt [8] 31 Bảng Đánh giá kết sau tháng phẫu thuật 36 Bảng Phân bố nghề nghiệp 40 Bảng Phân bố nguyên nhân tổn thƣơng 40 Bảng 3 Tỷ lệ tổn thƣơng ngón tay 42 Bảng Phân loại tổn thƣơng đốt xa theo Rosenthal E.A 43 Bảng Đặc điểm tổn thƣơng 43 Bảng Tình trạng tổn thƣơng 44 Bảng Tỷ lệ tổn thƣơng kèm theo 44 Bảng Phân bố diện tích tổn thƣơng khuyết hổng phần mềm đốt ngón tay 45 Bảng Vị trí nơi cho vạt 47 Bảng 10 Kích thƣớc vạt da 48 Bảng 11 Phân bố diện tích vạt che phủ khuyết hổng phần mềm đốt ngón tay 48 Bảng 11 Phân bố khả che phủ vạt da 49 Bảng 12 Phân bố sống vạt da nhánh xuyên ĐM ngón tay 49 Bảng 13 Sức sống vạt sau phẫu thuật tháng 50 Bảng 14 Tần suất vị trí cho vạt ngón tay 51 Bảng 15 Phân loại kết nơi cho vạt sau phẫu thuật tháng 51 Bảng 16 Thời gian nằm viện 52 Bảng 17 Phân loại kết chức ngón tay sau phẫu thuật 53 Bảng 18 Phân loại khả phục hồi tầm vận động 53 Bảng 19 Đánh giá mức độ cảm giác vạt da 54 Bảng 20 Đánh giá mức độ hài lòng bệnh nhân 55 Bảng So sánh tỷ lệ nam so với nữ 56 Bảng So sánh tỷ lệ nhóm tuổi 57 Bảng So sánh vị trí tổn thƣơng ngón tay 59 Bảng 4 So sánh tỷ lệ tổn thƣơng đốt ngón tay 60 Bảng So sánh diện tích tổn thƣơng 62 Bảng So sánh kích thƣớc vạt da 63 35) Sự hài lòng BN theo thang điểm Linkert? - Cực kỳ hày lòng  - Rất hài lòng  - Hài lòng  - Hài lịng  - Khơng hài lịng  BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ 5) Biến chứng sơm? - Không  - Chảy máu  - Sung huyết vạt  - Tụ máu dƣới vạt  - Khác  6) Biến chứng muộn? - Không  - Hoại tử phần  - Hoại tử hoàn toàn  - Nhiễm trùng  - Khác  7) Xử trí biến chứng sớm? - Không  - Phẫu thuật thám sát  - Theo dõi thêm  - Băng ép  - Khác  8) Xử trí biến chứng muộn? - Không  - Phẫu thuật cắt lọc  - Vạt da khác  - Ghép da  - Khác  HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN BOYTE C()NG HOA XA HQI CHU NGHiA Vlf,T NAM TRUONG D~I HQC Y DUQC Dc)c l~p - T\J· - H~nh phuc CA.NTHO cdn Th a, f!l thang t.Pniim 20.~ BIEN BAN CUA H()I DONG CHAM LU~N VAN CHUYEN KHOA CAP II HQ ten hQC vien: DUONG CONG DIEN £)~ tai: "Nghien cuu d~c aiJm lam sang va danh gia kit qua diJu trj khuyit h6ng ph6.n n,Jm ngon tay b&ng Vf!,t da nhanh xuyen il{jng fflf!,Ch ngon tay t'!,i B?nh vi?n Da khoa Trung uo1tg C6.n tho· niim 2021" Ngucri hmmg d~n: TS Ph~m Hoang Lai Chuyen nganh: Ch.in thmmg chinh hinh Duqc cong nh~n la hQC vien Chuyen khoa dp II theo QuyBt djnh s6 1692/QDD HYDCT 11/09/2020 cua Hi?u truong Tru011g D~i h9c Y Dugc C~n Tha I ROI DONG CHA.M LUAN VAN Can cu cac quy djnh cua BQ Giao d\IC va Dao t~o, B(> y tB v~ vi?c t6 chuc chftm lu~n van Chuyen khoa dp II, Hi~u truong Truong E)~i hQC y Dugc C~n Toa da quy~t djnh tha~ l~p H9i d6ng ch5.m lu~n van s6 J 4Jj./QD-DHYDCT LJ.?.120,tL, gom cac vien sau: ·cLJ TT\ H9 va ten \ TS Nguy~n Thanh Tftn \ BS CKII Trfrn Anh Dung \ BS CKII Huynh Th6ng Em \ BS CKII Nguy~n Hoang Thu~n \ BS CKII Nguy~n Le Hoan Don vj cong tac Trach nhi~m H{>i d6ng Truong D~i hc Y Dugc Cfrn Toa B~nh vi~n Da khoa TP Cfrn Tho BV Da khoa Trung Uong Cfrn Tho BV Da khoa Trung uong Cfrn Tho Truong D~i hc Y Dugc Cfrn Tho Chu tich Phan bi~n Phan bi~n2 Uy vien Uy vien - Thu ky f/Jy.'.t.'.1~~~~~~~.~i:~•~~•otu;if:.!i~~~~J"t,,r/!c~ ~ Co m~t: ~ v1en h91 dong Vang m~t: II Ni d6ng ch.lm lu~n van Chuyen khoa c.lp II cua Truong D~i h9c Y Dugc Cftn Tha, cong b6 phftn H9i d6ng dam bao diSu ki~n dS Hc)i d6ng lam vi~c Chu tich d6ng: TS Nguy~n Thanh T.ln diSu khiSn bu6i ch.lm lu~n van Uy vien thu ky dc ly lich khoa hc, bang diSm toan kh6a cua h9c vien va kh~ng dinh h9c vien dam bao dfty du chuang trinh dao t~o H9c vien trinh bay lu~n van thoi gian khong qua 15 phut Phan bi~n l : BS CKII Tr~n Anh Dung d9c nh~n xet (dinh kem ban nMn xet) Phan bi~n 2: BS CKII Huynh Th5ng Em d9c nMn xet (dinh kem ban nh~n xet) ························································ ··························· ·························································· HQc vien tra lai cac cau hoi cua vien hc)i d6ng va nhfrng nguai tham dv: ············································································································································· ············································································································································· ············································································································································· ············································································································································· ············································································································································· ····································································································· ·························· ············ ····································· ·················· ·········· ····································································································································· ··································· ······································· ···· ··············· ·································································································································· ····························· ·················································································· ·············································································· Nguai hu6ng dfin nh~n xet v~ hQC vien va lu~n van: ············································································································································· ············································································ ································································· ··········· ··· ············ ··················································································································· Ill KET LU~ CUA H()I DONG \ , (N9i dung kdt luQn cdn neu rO : - Tinh th,;c ti{n va bu:c t~idt cUa aJ tdi _ NOi d \ phu{1Yl[t philp nghien cUU - y nghia cUa cilc ket quil va ket lu(in thu d1t(JC - Trii~"!o"" cUa ae t/li) · ng ··························································· ······ ············································································································································· ····••"····· ···························· ············································································································································· ················································· ············································································································································· ············································································································································· IV H(ii ·;;;;NG.HOP KiN: - H9i d6ng biu ban kiSm~iS · + Tm6ng ban: /?./ + Uy vien: d ;f.f!.'«i.if ~ - Kit+Uyvien: quil kii\m phii\u: LS 'i/J?a:~ ······················ ~v···· + S6 phi~u phat hanh: ) phiSu + S6 phiSu khong dung: .Q phi~u ,,r le + S6 phiSu hrm ,, - plh_: 1eu + S6 phi~u kh6ng hqp 1~: 12 phi~u - T6ng s6 diSm: - DiSm trung binh: f./(f-.1 f - X~p lo~i: K.A.-!?.1:.~ - Hc)i d6ng k~t lu~n cu6i cung: ·~i ~ ~• ········· ·························· ··················· ··························· ······· ············· ··························· ············································································································································· / V.Kil:TLU~ Truong ban kiSm phiSu cong b6 kSt qua bo phiSu ch~m lu~n van Chu tjch Hi d6ng H9c vien phat biSu y kiSn Bu6i ch~m lu~n van kSt thuc luc gia phut cung M .1.(.0 Uy vien thu ' Chu tjch H(>i df>ng BS CK.II NguySn Le Hoan TS NguySn Thanh T~n A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA CHỮA LUẬN VĂN THEO Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Họ tên học viên: DƯƠNG CÔNG ĐIỀN Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021 – 2022 Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình, Mã số: 8720119.CK Người hướng dẫn: Ts Bs Phạm Hồng Lai Sau trình luận văn, học viên sửa chữa bổ sung luận văn theo ý kiến Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp năm 2022, cụ thể điểm sau đây: Chủ tọa: Ts Bs Nguyễn Thành Tấn - Luận văn có q nhiều lỗi - Trích dẫn cuối câu, khơng chen đoạn - Có tổn thương xương khơng, cách xử lý: Kết hợp xương ngón tay (nếu có gãy xương kèm theo) trước thiết kế phẫu thuật bóc vạt da - Chia nhóm tuổi khơng cân đối, có loại trừ trường hợp q già khơng: Tuổi: Tính theo năm dương lịch Được phân chia thành ba nhóm tuổi: Nhóm 16 - < 18 tuổi, nhóm 18 – < 30 tuổi, nhóm 30 – < 40 tuổi, nhóm 40 – < 50 tuổi nhóm ≥ 50 tuổi - Phân biệt thời gian nằm viện thời gian điều trị - Kết luận phải theo mục tiêu (kết quả…) *Lưu ý: Học viên giải trình đầy đủ ý kiến nhận xét Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn điểm chỉnh sửa theo góp ý - Xác định nhánh xuyên dựa vào giải phẫu: Vạt thiết kế rộng tổn khuyết diện tích vạt tính tốn theo cách tương tự Nhánh xun ni vạt nhánh xun từ ĐM riêng ngón tay, vị trí nhánh xuyên xác định dựa vào kết nghiên cứu giải phẫu, cổ chỏm xương đốt ngón tay dài hay cổ chổm đốt gần ngón bàn tay Sử dụng nhánh xuyên ĐM riêng ngón tay đốt làm cuống vạt vạt da có cuống vạt đủ dài để che phủ khuyết hổng búp ngón tay - Số ngày điều trị nội trú theo quy định Phản biện 1: Bs.CKII Trần Anh Dũng - Nhiều lỗi tả - Đề nghị chỉnh sửa lại nhiều nội dung theo quy định - Đồng ý thông qua chỉnh sửa lại Cách nhận định nhánh xuyên: Vị trí nhánh xuyên xác định dựa vào kết nghiên cứu giải phẫu, cổ chỏm xương đốt ngón tay dài hay cổ chổm đốt gần ngón bàn tay Sử dụng nhánh xuyên ĐM riêng ngón tay đốt làm cuống vạt vạt da có cuống vạt đủ dài để che phủ khuyết hổng búp ngón tay Phản biện 1: Bs.CKII Huỳnh Thống Em - Quá nhiều lỗi tả - Vạt da nhánh xuyên ngón tay khác với bàn tay? Nên lựa chọn rõ ràng - Chưa làm bật cách thực kỹ thuật: Kỹ thuật mổ Bước 1: Xác định vị trí cho vạt, đo kích thước tổn thương, thiết kế vạt da có kích thước lớn tổn thương Đánh dấu vị trí nhánh xun ni vạt, vẽ đánh dấu cuống vạt Vị trí nhánh xuyên xác định dựa vào kết nghiên cứu giải phẫu, cổ chỏm xương đốt ngón tay dài hay cổ chổm đốt gần ngón bàn tay Bước 2: Rach da theo hình vẽ phác họa vạt da, bóc tách vạt từ xa đến gần, bóc tách cuống vạt nhẹ nhàng Bọc lộ nhánh xuyên từ động mạch ngón tay lên vạt Nhánh xuyên ưu nằm vùng 1/3 đến cổ chỏm xương đốt ngón tay Tùy theo đặc điểm tổn thương mà bóc tách chọn nhánh xuyên phù hợp cho cuống vạt Bước 3: Di chuyển vạt đến vùng nhận, khâu cố định vạt da premilene 4.0 *Lưu ý: Học viên giải trình đầy đủ ý kiến nhận xét Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn điểm chỉnh sửa theo góp ý ... mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ năm 2021 – 2022 Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ năm. .. nhánh xuyên động mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa trung ƣơng Cần Thơ năm 2021 – 2022? ?? nhằm đạt mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng khuyết hổng phần mềm ngón tay điều trị vạt da nhánh xuyên động mạch. .. Cần Thơ – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài ? ?Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay Bệnh viện Đa khoa Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt da nhánh xuyên động mạch ngón tay tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ năm 2021 2022,