0

(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan

114 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:09

(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan(Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN in h tế H uế - - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH họ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỒ THỊ ÁNH SAO Tr ườ n g Đ ại HỮU HẠN N LOAN NIÊN KHĨA 2015-2019 Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN in h tế H uế - - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH họ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM Đ ại HỮU HẠN YÊN LOAN Họ tên: Hồ Thị Ánh Sao Th.S: Tơn Thất Lê Hồng Thiện g Lớp: K49B - Kiểm toán Giáo viên hướng dẫn: Tr ườ n Niên khóa: 2015 – 2019 Huế, tháng năm 2019 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo tồn thể Q thầy giáo Trường đại học kinh tế Huế giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi có hội thực tập để tiếp cận tham gia trực tiếp vào cơng tác kế tốn thực tế uế Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kế toán- Kiểm toán giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức tảng học kinh H nghiệm để làm hành trang bước vào đời Và đặc biệt hết, xin gửi lời biết ơn tế sâu sắc đến ThS Tôn Thất Lê Hồng Thiện, thầy bận rộn nhiều cơng việc sẵn sàng giúp đỡ, giải đáp thắc mắc để tơi hồn thiện báo cáo thực h tập cuối khóa in Bên cạnh đó, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị em phịng cK kế tốn Cơng ty TNHH Yên Loan tạo điều kiện cho có mơi trường thực tập tuyệt vời, trải nghiệm thực tế giúp đỡ tận tình cho thắc mắc tơi để tơi làm tốt cơng việc họ Và cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên, nủng hộ định giúp hồn thành Đ ại khóa luận Trong thời gian thực tập đơn vị, giới hạn thời gian kiến thức hạn hẹp nên khó tránh khỏi hạn chế sai sót thực Vì vậy, kính mong ườ n g Q thầy giáo đóng góp ý kiến để đề tài tơi thêm hồn chỉnh Tr Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao Huế, tháng năm 2019 Sinh viên thực Hồ Thị Ánh Sao ii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CCDV Cung cấp dịch vụ CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPTC Chi phí tài DTHĐTC Doanh thu hoạt động tài GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐTC Hoạt động tài H tế h in cK Hàng hóa HTK KKTX KPCĐ KQKD Hàng tồn kho Kê khai thường xuyên họ HH Kinh phí cơng đồn Kết kinh doanh Một thành viên SP Sản phẩm Đ ại MTV Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi ngân hàng g SXKD ườ n TMCP Tr uế BHXH Thương mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TSCĐ Tài sản cố định XD Xây dựng XĐKQKD Xác định kết kinh doanh Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty TNHH Yên Loan qua ba năm 2016- 2018 .32 Bảng 2.2: Kết kinh doanh công ty TNHH Yên Loan qua ba năm Bảng 2.3: Tình hình lao động cơng ty TNHH n Loan qua uế 2016 – 2018 .35 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H ba năm 2016 – 2018 38 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU Trang Biểu 2.1- Phiếu xuất kho bán lẻ hàng hóa cho Nguyễn Văn Nhân .47 Biểu 2.2- Hóa đơn GTGT hàng hóa bán cho Nguyễn Văn Nhân 48 Biểu 2.3- Phiếu thu tiền Nguyễn Văn Nhân 49 uế Biểu 2.4- Phiếu xuất kho hàng hóa cho cơng ty TNHH XD 19-5 .50 H Biểu 2.5- Hóa đơn GTGT hàng hóa cho Công ty TNHH XD 19-5 51 Biểu 2.6- Phiếu xuất kho hàng hóa cho cơng ty TNHH MTV Huệ Tĩnh 52 tế Biểu 2.7- Hóa đơn GTGT hàng hóa cho Cơng ty TNHH MTV Huệ Tĩnh 53 Biểu 2.8- Giấy báo có khách hàng trả nợ NH Đầu Tư Phát Triển 54 h Biểu 2.9- Sổ chi tiết bán hàng .55 in Biểu 2.10- Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ bán .56 Biểu 2.11- Bảng tổng hợp chứng từ nộp vào ngân hàng đầu tư 57 cK Biểu 2.12- Sổ phải thu khách hàng Công ty TNHH XD 19-5 .58 Biểu 2.13- Sổ phải thu khách hàng Công ty TNHH MTV Huệ Tĩnh 59 họ Biểu 2.14- Bảng tổng hợp chứng từ gốc loại 60 Biểu 2.15- Chứng từ ghi sổ TK 131 60 Biểu 2.16- Chứng từ ghi sổ TK 1111 61 Đ ại Biểu 2.17- Chứng từ ghi sổ TK 112ĐT .61 Biểu 2.18- Sổ doanh thu bán hàng 62 Biểu 2.19– Giấy báo có lãi tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN 64 g Biểu 2.20- Sổ chi tiết bán hàng .65 ườ n Biểu 2.21- Sổ doanh thu hoạt động tài 66 Biểu 2.22- Chứng từ ghi sổ TK 112VCB 67 Biểu 2.23- Hóa đơn GTGT hàng hóa cho Cơng ty TNHH MTV TM&XNK Prime 68 Tr Biểu 2.24- Sổ chi tiết bán hàng .69 Biểu 2.25- Chứng từ ghi sổ TK 112ĐT .70 Biểu 2.26- Sổ thu nhập khác 70 Biểu 2.27- Bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn tháng 12 năm 2018 .72 Biểu 2.28- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 74 Biểu 2.29- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa .75 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao v Khóa luận tốt nghiệp Biểu 2.30- Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 76 Biểu 2.31- Bảng tổng hợp chứng từ gốc loại 77 Biểu 2.32- Chứng từ ghi sổ TK 632 77 Biểu 2.33- Sổ tài khoản 632 78 Biểu 2.34- Chứng từ giao dịch NH TMCP Đầu Tư- Phát Triển 79 uế Biểu 2.35- Chứng từ ghi sổ TK 635 80 H Biểu 2.36- Sổ tài khoản chi phí hoạt động tài 80 Biểu 2.37- Sổ phải trả người bán 82 tế Biểu 2.38- Chứng từ ghi sổ TK 6421 82 Biểu 2.39- Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào 83 h Biểu 2.40- Sổ tài khoản 6421 84 in Biểu 2.41- Phiếu chi trả tiền mua văn phòng phẩm .85 cK Biểu 2.42- Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào 86 Biểu 2.43- Chứng từ ghi sổ tài khoản 6422 86 Biểu 2.44- Sổ tài khoản 6422 87 họ Biểu 2.45- Tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp 89 Biểu 2.46- Sổ tài khoản 821 90 Biểu 2.47- Chứng từ kết chuyển doanh thu bán hàng 92 Đ ại Biểu 2.48- Chứng từ kết chuyển doanh thu tài 92 Biểu 2.49- Chứng từ kết chuyển thu nhập khác 93 Biểu 2.50- Chứng từ kết chuyển giá vốn hàng bán .93 g Biểu 2.51- Chứng từ kết chuyển tài khoản chi phí tài .93 ườ n Biểu 2.52- Chứng từ kết chuyển chi phí bán hàng 94 Biểu 2.53- Chứng từ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 94 Biểu 2.54- Chứng từ kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp 95 Tr Biểu 2.55- Chứng từ kết chuyển lãi vay 95 Biểu 2.56- Số kết hoạt động kinh doanh 96 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch tốn doanh thu hoạt động tài .13 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 15 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX .17 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài 19 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh 21 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch tốn chi phí khác 23 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 24 Sơ đồ 1.9 Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh 26 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH Yên Loan .30 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 40 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Cơng ty TNHH n Loan .41 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 1.1 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao vii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 uế 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 H 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP in h 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH THU 1.1.1.Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ cK 1.1.2 Ý nghĩa việc tạo doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm kết kinh doanh .5 họ 1.2.2 Ý nghĩa việc xác định kết kinh doanh 1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH Đ ại DOANH 1.4 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.4.1 Kế toán doanh thu, thu nhập, giảm trừ doanh thu g 1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ườ n 1.4.1.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 11 1.4.2 Kế toán chi phí 15 1.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 15 Tr 1.4.2.2 Kế tốn chi phí tài 17 1.4.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 20 1.4.2.4 Kế tốn chi phí khác 21 1.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 23 1.4.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 24 1.4.4 Các đề tài nghiên cứu có liên quan 26 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao viii Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YÊN LOAN 28 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH YÊN LOAN .28 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Yên Loan 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH Yên Loan 29 uế 2.1.2.1 Chức .29 H 2.1.2.2 Nhiệm vụ 29 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty TNHH Yên Loan 30 tế 2.1.4 Tình hình kết hoạt động công ty đạt ba năm 2016- 2018 31 h 2.1.4.1 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty TNHH Yên Loan qua ba năm in 2016 – 2018 31 cK 2.1.4.2 Tình hình kết kinh doanh công ty qua ba năm 2016-2018 34 2.1.4.3 Tình hình lao động cơng ty qua ba năm 2016-2018: 37 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH n Loan 40 họ 2.1.5.1 Tổ chức máy kế toán 40 2.1.5.2 Hình thức kế tốn công ty 41 2.1.5.3 Chính sách kế tốn áp dụng công ty 42 Đ ại 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH YÊN LOAN .43 2.2.1 Phương thức bán hàng phương thức toán .43 g 2.2.1.1 Phương thức tiêu thụ hàng hóa .43 ườ n 2.2.1.2 Phương thức toán 44 2.2.2 Kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty TNHH Yên Loan 45 Tr 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 45 2.2.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .62 2.2.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 63 2.2.2.4 Kế toán thu nhập khác 67 2.2.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán: 71 2.2.2.6 Kế tốn chi phí hoạt động tài 78 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ánh Sao ix ... xác định kết kinh doanh 1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH Đ ại DOANH 1.4 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.4.1 Kế toán doanh thu, ... 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YÊN LOAN 28 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH YÊN LOAN .28 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Yên Loan. .. 1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Doanh thu xác định kết kinh doanh kết cuối để đánh giá họ xác tình hình kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ Nó giúp nhà quản lý đưa phương án kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan,