0

Một số bài học kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững trên thế giới

13 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:00

Bài viết Một số bài học kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững trên thế giới khái quát một số bài học phát triển đô thị bền vững trên thế giới. Với mong muốn sẽ cung cấp một số kinh nghiệm cho công tác phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo! RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRÊN THẾ GIỚI Thân Đình Vinh* Nguyễn Thị Bích** Tóm tắt: Phát triển đô thị bền vững trở thành xu nhiều quốc gia nhằm tạo đô thị đáng sống, đô thị cân với thiên nhiên, giảm dấu chân sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu Trên giới, nhiều thành phố có giải pháp phát triển thị bền vững từ năm cuối kỷ trước đạt kết tốt giúp cải thiện môi trường sống, cân hệ sinh thái, gắn kết người với thiên nhiên phát triển bền vững Việt Nam có định hướng ban đầu thị bền vững, nhiên chưa có đầy đủ văn pháp quy việc xây dựng đô thị bền vững, nguyên tắc, tiêu chí thống giải pháp phù hợp lại thiếu Bài báo khái quát số học phát triển đô thị bền vững giới Với mong muốn cung cấp số kinh nghiệm cho công tác phát triển đô thị bền vững Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Bền vững; Đơ thị sinh thái; Giao thông; Phát triển bền vững Đặt vấn đề Hiện giới thị hóa diễn quy mô tốc độ nhanh đặc biệt nước phát triển Đô thị hóa với tốc độ quy mơ nhanh kèm với việc khai thác sử dụng tài ngun thiên nhiên mức độ lớn Chính vậy, từ năm 1950 giới xây dựng đô thị sinh thái nhằm mang lại cho người chất lượng sống cao hơn, thị sử dụng sở tài nguyên sinh thái vốn có góp phần tạo nên phát triển bền vững thị Thế giới có nhiều xu hướng phát triển đô thị như: Đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị đáng sống… tất xu hướng tựu chung lại mục đích hướng tới phát triển bền vững đô thị Theo thống kê cục phát triển thị - Bộ Xây dựng, tính đến năm 2020, tồn quốc có 862 thị, có thị loại đặc biệt, 22 thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 87 đô thị loại IV 672 thị loại V, tỷ lệ thị hóa ước đạt * Tiến sĩ, Phó Trưởng mơn, Đại học Kiến trúc Hà Nội, email: Thandinhvinh08@gmail.com Thạc sĩ, Giảng viên, Đại học Thành Đô, email: bichnguyen86@gmail.com ** 353 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG khoảng 40% vào cuối năm 2020 (Bộ Xây dựng, 2021) Thực trạng phát triển thị Việt Nam cịn tồn nhiều vấn đề cần thiết phải có nghiên cứu để cải tạo quy hoạch phát triển tương lai Một số vấn đề nhức nhối hệ thống hạ tầng kỹ thuật tải (ùn tắc giao thông, ngập úng, ngập lụt, cấp nước, chất thải rắn, môi trường ô nhiễm…); Hệ thống hạ tầng xã hội nhiều bất cập (hạ tầng trường học, xanh, cơng trình cơng cộng…) Ngồi cơng tác dự báo, quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, nguồn lực phát triển tồn số hạn chế Những tồn tại, bất cập cần phải nhận diện, kết hợp với kinh nghiệm phát triển thị bền vững giới để có giải pháp phù hợp Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đô thị gắn với bảo vệ môi trường Khái quát phát triển đô thị bền vững 2.1 Khái niệm đô thị phát triển bền vững Thuật ngữ "phát triển bền vững" xuất lần vào năm 1980 ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung đơn giản: "Sự phát triển nhân loại trọng tới phát triển kinh tế mà phải tôn trọng nhu cầu tất yếu xã hội tác động đến môi trường sinh thái học" (IUCN, 1980) Khái niệm phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi Báo cáo Our Common Future) Ủy ban Môi trường Phát triển Thế giới - WCED (nay Ủy ban Brundtland) Báo cáo ghi rõ: Phát triển bền vững "sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng, tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai " Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công mơi trường bảo vệ, gìn giữ Để đạt điều này, tất thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, tổ chức xã hội phải bắt tay thực nhằm mục đích dung hịa lĩnh vực chính: kinh tế - xã hội - môi trường Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Quốc hội: “Đô thị khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nơng nghiệp, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hố chun ngành, có vai trị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia vùng lãnh thổ, địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố; nội thị, ngoại thị thị xã; thị trấn” Đô thị phát triển bền vững phải xuất phát từ quan điểm tổng hòa phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, cân hệ sinh thái bảo đảm cho tổ chức liên kết hữu không gian chức hoạt động đô thị, hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật sở hạ tầng xã hội, mối quan hệ chặt chẽ đô thị - nông thôn Đô thị xét tổng thể phải hệ cấu thành chặt chẽ hệ thống phân bố dân cư theo xu xóa bỏ dần cách biệt đô thị nông thôn Khái niệm đô thị phát triển bền vững có nhiều tổ chức, nhà khoa học định nghĩa, tựu chung lại dựa khái niệm phát triển bền vững gắn với thực thể khu vực 354 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT dân cư sinh sống mật độ cao, nơi diễn hoạt động KT-XH Phát triển đô thị bền vững phải xem xét quan điểm cân hệ sinh thái đô thị Trên sở nguyên lý Phát triển bền vững, với đặc thù đô thị, khái niệm Phát triển Đô thị bền vững hiểu phát triển hài hịa, cân yếu tố cấu thành hệ sinh thái đô thị như: (1) Thành phần hữu sinh (Kinh tế, văn hóa xã hội người sinh vật); (2) Thành phần vô sinh (môi trường, đất, nước, khơng khí, nhiệt độ ); (3) Thành phần cơng nghệ (cơ sở hạ tầng, quản lý xây dựng đô thị, sản xuất, dịch vụ…) 2.2 Mục tiêu phát triển bền vững Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững, tất quốc gia thành viên Liên hợp quốc thơng qua HÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG vào năm 2015, cung THEO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ NĂM 2030 cấp kế hoạch chung cho hịa bình thịnh vượng người hành tinh, tương lai Trọng tâm 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), lời kêu gọi hành động khẩn cấp tất quốc gia - xây dựng phát triển - quan hệ đối tác toàn cầu Các nước Nguồn: UN, web, 2021 thống cho chấm dứt nghèo đói cải thiện điều kiện sống phải đôi với chiến lược cải thiện sức khỏe giáo dục, giảm bất bình đẳng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải song hành với biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu Qua hình thấy vấn đề phát triển bền vững trở thành mục tiêu chung nhiều quốc gia giới hướng đến Với 17 mục tiêu bao trùm lĩnh vực đời sống xã hội nhân loại hy vọng đem lại hiệu tích cực sâu rộng Trong lĩnh vực phát triển đô thị tập trung vào mục tiêu G9; G11; G13 nêu rõ cần xây dựng thành phố an tồn, đại bền vững có sở hạ tầng trước đại ứng phó với biến đổi khí hậu 2.3 Tiêu chí thị phát triển bền vững Trong chuyên đề nghiên cứu "Phân tích sách thị hóa q trình thị hóa tác động đến phát triển bền vững Việt Nam" thuộc Chương trình Thiên niên kỷ 21 UNDP tài 355 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG trợ, đề xuất mười nhóm tiêu chí bền vững q trình ÐTH: (1) phân bố quy hoạch đô thị phù hợp với vùng địa lý điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường; (2) kinh tế đô thị phát triển ổn định bền vững nhằm tạo nhiều việc làm đô thị ổn định, bền vững cho thành phần kinh tế người dân đô thị; (3) trình độ dân trí thị nguồn lực phát triển đủ mạnh; (4) trình độ quản lý phát triển đô thị đủ mạnh bền vững; (5) dịch vụ đô thị đáp ứng yêu cầu sống đô thị ngày cao; (6) CSHT xã hội đô thị đầy đủ, ổn định phát triển bền vững; (7) CSHT kỹ thuật đô thị đầy đủ, ổn định phát triển bền vững; (8) lồng ghép quy hoạch môi trường quy hoạch đô thị; (9) huy động tham gia cộng đồng người dân đô thị công tác quy hoạch, phát triển quản lý đô thị; (10) hợp tác, phối hợp điều hành Vùng hợp lý, hiệu quả, có lợi phát triển, (Lê Hồng Kế, 2010) Các tiêu chí đánh giá ĐTBV Ngân hàng Thế giới (WB) đưa tiêu chí thành phố phát triển bền vững chế thị trường là: Cạnh tranh tốt sống tốt, tài lành mạnh quản lý tốt Trong cạnh tranh tốt, yếu tố quan trọng kinh tế thị trường; tài lành mạnh có ý nghĩa định đến phát triển ổn định bền vững; quản lý tốt hoạt động điều hành đô thị hiệu với đội ngũ cán phụ trách Năm 2017, Việt Nam đưa mục tiêu tổng quát phát triển bền vững năm 2030: “Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý sử dụng hiệu tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm người dân phát huy tiềm năng, tham gia thụ hưởng bình đẳng thành phát triển; xây dựng xã hội Việt Nam hịa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh bền vững” (Thủ tướng, QĐ 622, 2017) Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 Việt Nam gồm 17 mục tiêu lớn với 115 mục tiêu cụ thể, tương ứng với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu theo Văn kiện “Chuyển đổi giới chúng ta: Chương trình Nghị 2030 phát triển bền vững” Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng năm 2015 Mặc dù tiêu chí phát triển đô thị bền vững số Nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức nước đưa ra, nhiên văn pháp luật nhà nước chưa đầy đủ có kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình Nghị 2030 phát triển bền vững mà chưa có tiêu chí cụ thể phát triển thị bền vững 2.4 Một số kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững giới Đô thị sinh thái bền vững trở thành phong trào phát triển khắp châu lục: Tại châu Âu có nhiều đô thị sinh thái bền vững như: Stockholm, Thụy Điển; Cô-pen-ha-ghen, Đan Mạch; Freiburg, Đức; Helsinki thủ đô Phần Lan; Wellington, thủ đô New Zealand; Oslo, thủ đô Na Uy Ở châu Mỹ, số đô thị sinh thái bền vững tiêu biểu như: Thành phố Vancouver, Canada; Curitiba, Bra-xin; Calgary; Ottawa, Toronto Canada; Pedra Branca Bra-xin; Honolulu, Hawaii, Mỹ… Tại châu Á, phong trào phát triển đô thị sinh thái bền vững mạnh mẽ nước phát triển, có nhiều thành phố hướng tới mục tiêu tiêu biểu như: Singapore; Đông Tân, Tianjin, Kyoto, Yokohama; Incheon… 356 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (1) Stockholm trung tâm văn hóa, truyền thơng, trị kinh tế Thụy Điển Đã từ lâu, thành phố coi thành phố sinh thái bền vững Châu Âu, (WB, 2010) Theo thống kê đến tháng năm 2021 dân HÌNH STOCKHOLM VÀ CÁC KHU VỰC PHÁT số toàn thành phố khoảng 2.402.609 người diện tích 188 km2 theo đuổi cách tiếp cận, phát triển thành phố gắn với hệ thống giao thông, quy hoạch quản lý thành phố “tích hợp” để trở thành thành phố sinh thái Stockholm phát triển đô thị bền vững xuất phát từ việc phát triển quận sinh thái (eco-dicstrict) quận coi tế bào để hình thành thị bền vững, (Ryan, W., Mitchell, R., 2015) Bằng cách mua lại đất để phát triển đô thị tương lai từ năm 1904, kết là, khoảng 70% tổng diện tích đất thị thuộc sở hữu thành phố (Cervero, R., 1998) Nhờ đó, thành phố ngăn chặn tình trạng đầu đất đai nhà đầu tư xây dựng tạo cho thành phố mạnh quy hoạch thực phát triển Ngoài ra, cơng viên diện tích xanh, hệ sinh thái tự nhiên chiếm tới 40% diện tích đất Stockholm, người dân sống mơi trường sinh thái phong phú (USK, 2008) Đường phố rộng khoảng 45 mét để đáp ứng tất chức (xem hình 3): Hình Mặt cắt ngang đường điển hình Stockholm 357 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Theo kế hoạch phát triển thành phố Stockholm Thị trưởng thành phố (Karin Wanngård) Phó Thị trưởng phụ trách quy hoạch (Jan Valeskog) ký ban hành, xác định “Tầm nhìn 2040 - Stockholm cho tất người” Mục tiêu tất người dân lại phương tiện giao thông công cộng (GTCC), tiếp cận với không gian công cộng như: Quảng trường, công viên, không gian xanh, dịch vụ công cộng thương mại Theo đó, quy hoạch tạo hệ sinh thái thị có mơi trường lành hơn, nước khơng khí thích ứng với biến đổi khí hậu Quy hoạch theo hướng ưu tiên loại hình giao thơng thân thiện với mơi trường, giảm phát thải bộ, xe đạp, GTCC hạn chế giao thông xe Định hướng đến năm 2030, thị phần xe đạp chiếm 15% tổng chuyến vào cao điểm, GTCC chiếm 80% tổng thị phần giao thông giới vào cao điểm, 30% tổng số chuyến khu vực trung tâm (Exacta, 2018) Với mục tiêu đến năm 2040 Stockholm khơng sử dụng lượng hóa thạch thành phố triển khai nhiều kế hoạch táo bạo biến thành phố thành thủ đô xe điện vào năm 2030 hay sử dụng lượng sinh thái cho xe bt cơng cộng (Báo Thể thao Văn hóa, 2012) (2) Copenhagen thủ đô đất nước Đan Mạch xinh đẹp trở thành hình mẫu quy hoạch đô thị thiết kế đô thị 70 năm qua Chiến lược “Năm ngón tay” phát triển vào năm 1947 Đây kế hoạch phát triển đô thị tập trung vào tuyến đường sắt đô thị không gian xanh Ý tưởng đường xe lửa (S-tog) trải rộng ngón tay “lịng bàn tay” trung tâm Copenhagen HÌNH KẾ HOẠCH FIVE FINGER, COPENHAGEN Thành phố thay đổi mơ hình thị phù hợp với hình thức GTCC (chủ yếu đường sắt) nguyên nhân khan đất đai, bảo tồn không gian mở bên cạnh việc khuyến khích phát triển thị giao thơng bền vững Các cao ốc văn phịng, nhà cửa hàng tập trung quanh khu vực nhà ga, tạo thành cộng đồng có chất lượng sống tốt thân thiện với người Thành phố biết đến đô thị thân thiện với xe đạp Ngày có mạng lưới đường xe đạp khoảng 411 km khu vực rộng khoảng 90 km² Hơn thành phố cải thiện điều kiện xe đạp cách sử dụng công cụ lập kế hoạch vận tải sáng tạo tối ưu hóa liên tục, biện pháp hướng đến nhu cầu người dân bao gồm: (1) 358 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Đánh giá liên tục tình hình di chuyển cách khảo sát đếm; (2) Thường xuyên tối ưu hóa mở rộng mạng lưới cách thiết lập tuyến đường trì tuyến đường thị có; (3) Mở rộng tuyến đường giao thông phù hợp với nhu cầu giao thông xe đạp tương lai; (4) Sử dụng biện pháp để tăng vận tốc cho người xe đạp nhằm giảm thiểu thời gian lại trung bình người dân; (5) Thiết lập sở hạ tầng cho bãi đậu xe: nhà để xe đạp (Thương mại: 0,5 chỗ đỗ xe đạp cho nhân viên/Khu dân cư: 2,5 chỗ đỗ xe đạp 100 m²); (6) Vận chuyển đa phương thức dễ dàng xe đạp phương tiện GTCC; (7) Các dịch vụ cải tiến bổ sung, để hỗ trợ việc sử dụng xe đạp (Dan B., Jordan S., Andi K., Lazarus P., 2011) (3) Curitiba phát triển môi trường đô thị bền vững thơng qua quy hoạch thị tích hợp Để tránh phát triển tràn lan khơng có quy hoạch, Curitiba hướng tăng trưởng đô thị theo trục chiến lược, thành phố thúc đẩy xây dựng phát triển khu dân cư thương mại dọc theo trục này; kết nối với quy hoạch tổng thể tích hợp quy hoạch phân vùng sử dụng đất thành phố HÌNH SỰ PHÁT TRIỂN MLĐ GIAO THƠNG CHÍNH CURITIBA Nguồn: IPPUC, 2018 Hiện tại, dịch vụ xe buýt bao phủ gần 90%, diện tích thành phố tất người dân cẩn chưa đến 500 m tiếp cận với dịch vụ GTCC (WB, 2010) Trên tuyến xe buýt, gần sau phút lại có chuyến xe Ngay từ đầu, Curitiba thu hồi đất để dành khoảng không lưu dọc theo trục chiến lược để xây dựng khu nhà xã hội Do đó, hoạt động kinh tế chức thành phố, bao gồm vùng dân cư lân cận trường học, phân bố dày đặc dọc theo trục 359 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Để tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến xe buýt BRT đáp ứng nhu cẩu giao thông dọc trục phát triển, thành phố đặt tuyến đường cũ vào hệ thống đường giao thơng gồm cấp Năm trục kết cấu thành phố phù hợp để tạo thuận lợi cho tuyến xe buýt BRT đường giao thơng khác tiếp cận tịa nhà sở dịch vụ HÌNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG BA CẤP Ở CURITIBA Nguồn: WB, 2010 (4) Singapore ấn tượng với tốc độ tăng trưởng nhanh trở thành đô thị đáng sống Để đạt điều lĩnh vực quy hoạch thị, quyền áp dụng phương pháp quy hoạch tích hợp sử dụng hiệu tài nguyên HÌNH QUY HOẠCH SINGAPORE NĂM 2013 Ngày nay, khoảng 90% đất đai Singapore thuộc sở hữu phủ, (Bertaud, Alain, 2009) Do đó, thành phố có quyền hạn lớn việc xây dựng thực quy Nguồn: Singapore Government, Web, 2021 hoạch phát triển thị Cũng điều nên thực dự án chi phí giải phóng mặt tính khả thi cao Quy hoạch giao thơng Singapore tích hợp tốt với quy hoạch sử dụng đất đem lại nhiều lợi ích mặt kinh tế - xã hội môi trường Phát triển với mật độ cao có nghĩa GTCC sử dụng nhiều điểm kinh doanh, thương mại, khu dân cư quan trọng kết nối với mạng lưới GTCC tích hợp Năm 2004, GTCC đạt tỷ lệ 63% tất loại phương tiện giao thông sử dụng cao điểm buổi sáng Tỷ lệ sử dụng GTCC cao nguyên nhân giảm phát thải khí nhà kính Số lượng hành khách sử dụng GTCC lớn có nghĩa Singapore chi trả tất chi phí vận hành hệ thống GTCC tiền vé, thành tựu mà nay, số thành phố đại phát triển cao có Hồng Kồng, Trung Quốc Singapore đạt (LTA, 2008) 360 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (5) Thiên Tân, Trung Quốc Chiến lược vận tải tổng thể nhằm mục đích đạt "giao thơng sinh thái bền vững" Chiến lược dựa trụ cột sau đây: (i) phát triển thành phố mật độ tương đối cao cho phép phát triển theo định hướng giao thơng (TOD); (ii) tích hợp hiệu sử dụng đất quy hoạch giao thông đô thị, làm giảm nhu cầu vận chuyển giới cá nhân; (iii) cung cấp hệ thống GTCC toàn diện, tích hợp đầy đủ với khả tiếp cận cộng đồng cao; (iv) cung cấp chiến lược vận tải khu vực thiết kế để cung cấp kết nối hiệu cho trung tâm giảm thiểu lại không cần thiết thành phố sinh thái; (v) giới thiệu công nghệ xanh “tiên tiến” cho phương tiện công cộng; (vi) cung cấp loạt sách chiến lược thiết kế để ngăn cản việc lại có động riêng, bao gồm, chiến lược đỗ xe hệ thống quản lý giao thông “thông minh” (WB, 2009) MLĐ bộ: Một hệ thống cấp đường huyết mạch quy hoạch bao gồm đường (bao gồm đường xe buýt nhanh (BRT) đường ưu tiên xe buýt), đường xe kết nối cộng đồng đường nhỏ “xanh” cho phương tiện khác với phương tiện cá nhân Đường huyết mạch đường thiết kế tạo thành mạng lưới MLĐ tạo cách hiệu ô phố có kích thước khoảng 400m x 400m coi tế bào 2.5 Tổng hợp giải pháp phát triển đô thị bền vững Dựa nghiên cứu từ số đô thị số nước giới nêu phát triển đô thị bền vững, nhóm tác giả đưa nhận định tổng hợp thành bảng đây: Bảng Giải pháp xây dựng đô thị sinh thái bền vững số nước giới Đô thị Chiến lược phát triển đô thị Gắn quy hoạch giao thông với sử dụng đất Quản lý đô thị giao thông Phát triển GTCC giao thông phi giới Về môi trường sinh thái Copenhagen X X X X X Freiburg X X X X Curitiba X X X X SanFrancisco X X X X X Singapore X X X X X Thiên Tân X X X X Stockholm X X X X X Seoul X X X X X: Có giải pháp; 0: Chưa có giải pháp rõ ràng Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp Từ kinh nghiệm phát triển đô thị trên, mục tiêu thành phố đưa hướng tới phục vụ người phát triển bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ưu tiên cho tiện ích 361 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG công cộng, quy hoạch, quản lý hướng đến hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cho bộ, xe đạp kết nối với hệ thống giao thông công cộng, hạn chế giao thông cá nhân Các giải pháp xoay quanh mặt thể chế, kinh tế, xã hội môi trường, từ chiến lược, quy hoạch tổng thể lâu dài đến giải pháp quản lý đô thị cụ thể Cụ thể giải pháp môi trường sinh thái, phát triển giao thông công cộng, giao thông phi giới 8/8 thành phố áp đụng Giải pháp lập chiến lược phát triển đô thị, gắn quy hoạch giao thông với sử dụng đất, quản lý thị giao thơng có 7/8 thị đưa 2.6 Tổng kết số kinh nghiệm phát triển thị bền vững giới áp dụng cho Việt Nam Qua kinh nghiệm phát triển thị bền vững giới, tổng hợp lĩnh vực gồm: Thể chế bền vững; Môi trường bền vững; Kinh tế bền vững Xã hội bền vững, cụ thể: Thể chế bền vững Cần xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động, sách cụ thể ban hành hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững ứng phó biến đổi khí hậu Cần tích hợp quy hoạch, đặt biệt tích hợp giao thơng sử dụng đất Nâng cao lực cán quản lý đô thị, nguồn nhân lực lĩnh vực phát triển thị bền vững Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng phát triển bền vững, hướng cộng đồng (lực lượng đông đảo trực tiếp nhất) chung tay hành động xây dựng phát triển đô thị theo mục tiêu đặt Môi trường bền vững Xây dựng hệ sinh thái thị có cấu trúc khơng gian hài hịa: Cần xác định tỷ lệ diện tích đất xây dựng phù hợp với thị phát triển bền vững, xác định mật độ dân cư, mật độ xây dựng phù hợp tương ứng khu vực đô thị, phát triển không gian gắn với hệ thống giao thông vận tải khối lượng lớn (MRT, LRT, BRT ) hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác Cần có giải pháp để giảm phát triển tràn lan đô thị, hướng phát triển có trọng tâm trọng điểm, xây dựng trình đa chức (TOD mơ hình tốt mang lại nhiều hiệu Singapore, Stockholm, Curitiba ) Xác định cấu sử dụng đất phù hợp: Cần đặc biệt quan tâm tới tăng tỷ lệ đất nông nghiệp đô thị, xanh, mặt nước, khả thơng gió tự nhiên thị Phát triển nơng nghiệp thị quy hoạch vị trí ngoại thành, ngoại thị với khoảng cách phù hợp Vấn đề hướng tới kinh tế tự cung tự cấp, tự cân giảm thiểu chuyến ngoại vùng, giảm thiểu phát thải gánh nặng hạ tầng kỹ thuật Áp dụng giải pháp cơng trình xanh: Xanh hóa cơng trình kiến trúc, cơng trình hạ tầng giao thơng hạ tầng kỹ thuật Giải pháp cải thiện hiệu ứng đảo nhiệt, giảm mức sử dụng lượng (nhất hệ thống điều hòa - thiết bị tiêu tốn nhiều lượng nhất) cơng trình 362 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Áp dụng công nghệ giao thông sử dụng lượng sạch, lượng tái tạo Cải thiện hệ thống giao thông công cộng tăng phương thức xe đạp, để giảm lượng khí thải tơ Điều địi hỏi cách tiếp cận tồn diện tích hợp cơng tác phát triển thị Trong hệ thống giao thơng quy hoạch ưu tiên cho loại hình giao thơng khơng (ít) phát thải xe đạp, bộ, GTCC hạn chế giao thơng có động xe máy, tơ cá nhân Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bền vững: Hệ thống thoát nước bền vững (SUDS) Coi nước thải, chất thải rắn dạng tài nguyên tái sử dụng tuần hoàn Phát triển nguồn lượng tái tạo gió, lượng mặt trời, khí dần thay cho lượng có nguồn gốc hóa thạch Xây dựng thể chế sách ưu tiên phát triển nguồn lượng Có giải pháp chống lại hiệu ứng đảo nhiệt từ khu vực thị hóa cao nơi mật độ cơng trình xây dựng bê tơng cao Kinh tế bền vững Tập trung phát triển kinh tế số, công nghệ số chuyển đổi số Trong đại dịch Covid-19 mà phải đương đầu, người dân, quan, xí nghiệp nhà máy thấy rõ nét tác dụng chuyển đổi số Nhà nhà làm việc, học tập họp trực tuyến, quan cấp địa phương đến trung ương, họp cấp cao quốc tế tổ chức trực tuyến giảm bớt nhiều thời gian, chi phí, cơng sức người, nhiên hiệu cần phải đánh giá nhiều khía cạnh khác Phương thức sản xuất theo hướng bền vững: Phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo thành chuỗi cung ứng hỗ trợ để chống lại mơ hình tài ngun hiệu đảm bảo lộ trình sản xuất tiêu dùng bền vững Ứng dụng khoa học công nghệ đổi sáng tạo hình thành sản phẩm tiết kiệm lượng, giảm xả thải Tiêu dùng bền vững: Xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững, tiết kiệm lượng, tài nguyên giảm phát thải Thương mại điện tử, kinh tế không sử dụng tiền mặt phải trở nên phổ biến Xã hội phát triển bền vững Quản lý đô thị bền vững: Áp dụng phương thức quản lý thông minh, giảm thủ tục hành chính, giảm khâu thừa quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ trực tuyến cách tối đa Cơ sở hạ tầng xã hội bền vững phải xây dựng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân thị Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa xã hội đầu tư đồng bộ, có mức phục vụ, bao phủ tồn thành phố Các tiêu chí phải đánh giá thơng qua mức độ hài lịng người dân Cư dân thị đặt vị trở thành chủ nhân thị, tham gia đóng góp, định sách phát triển thị Có khả phản biện sách phát triển góp phần xây dựng thị phát triển bền vững cho cư dân thị Kết luận Trên giới, việc xây dựng đô thị phát triển bền vững diễn cách mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu Đô thị bền vững giúp cải thiện phúc lợi cho người cho xã hội thông 363 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG qua quy hoạch quản lý thị tích hợp nhằm hài hịa lợi ích từ hệ sinh thái, bảo vệ ni dưỡng tài sản cho hệ tương lai Qua tổng kết nội dung phát triển đô thị bền vững giới kết hợp với điều kiện Việt Nam bước đầu tác giả tổng hợp số kinh nghiệm công tác phát triển đô thị bền vững giới Hy vọng kết nghiên cứu viết đóng góp thúc đẩy phát triển đô thị bền vững Việt Nam Tài liệu tham khảo A Singapore Government, web (2021) https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning Access 14/8/2021 Bộ Xây dựng(2021), Phát triển thị Việt Nam thích ứng với tác động biến đổi khí hậu,https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1184/67093/phat-trien-do-thi-viet-nam-thich-ung-voi-tac-dong-cua -bien-doi-khi-hau.aspx/, truy cập 12/8/2021 Báo Thể thao Văn hóa, web (2012), Stockholm thành phố xanh châu Âu, https://www.thethaovanhoa.vn/xa-hoi/stockholm-thanh-pho-xanh-nhat-chau-aun20120514153403639.htm, truy cập 12/8/2021 Exacta-Translation to English, (2018) Stockholm City Plan Stockholms stad, printed by Åtta45, Stockholm IPPUC - Institute for Research http://www.ippuc.org.br/ Access 20/5/2018 and Urban Planning of Curitiba (2018) IUCN-International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, (1980) World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development (PDF) LTA-Land Transport Authority (2008) LTMasterplan: A People-Centred Land Transport System LTA, Xing-ga-po http://www.lta.gov.sg/ltmp/LTMP.html UN-United Nations, web (2021) https://www.un.org/sustainabledevelopment/ Access 12/8/2021 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 Thủ tưởng Chính phủ việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững 10 The World Bank, Infrastructure Department, East Asia and Pacific Region (2009) SinoSingapore Tianjin Eco-City: A Case Study of an Emerging Eco-City in China, The World Bank 11 The World Bank (2010) Eco2 Cities Ecological Cities as Economic Cities Worldbank.org/eco2 12 USK - Stockholm Office of Reasearch and Statistics (2008) Data Guide Stockholm 2008, USK, Stockholm 364 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 13 Bertaud, Alain (2009) Urban Spatial Structures, Mobility, and the Environment Presentation at, World Bank Urban Week 2009, World Bank, Washington, DC 14 Cervero, Robert, (1998) The Transit Metropolis: A Global Inquiry Washington, DC: Island Press 15 Dan Berlinski, Jordan Senerth, Andi Karica, Lazarus Pittman (2011) Outcomes of transportation within Copenhagen 16 Lê Hồng Kế (2010), “Ðơ thị hóa phát triển bền vững”, Tạp chí Quy hoạch xây dựng, số 97+98, năm 2010 17 Ryan Weber, Mitchell Reardon (2015) Do eco-distries support the regional growth of firm? Notes from Stockkholm Cities- the international journal of urban policy and planning 365 ... phát triển đô thị bền vững 2.4 Một số kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững giới Đô thị sinh thái bền vững trở thành phong trào phát triển khắp châu lục: Tại châu Âu có nhiều thị sinh thái bền. .. triển đô thị bền vững giới áp dụng cho Việt Nam Qua kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững giới, tổng hợp lĩnh vực gồm: Thể chế bền vững; Môi trường bền vững; Kinh tế bền vững Xã hội bền vững, ... giải pháp phát triển đô thị bền vững Dựa nghiên cứu từ số đô thị số nước giới nêu phát triển đô thị bền vững, nhóm tác giả đưa nhận định tổng hợp thành bảng đây: Bảng Giải pháp xây dựng đô thị sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài học kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững trên thế giới,