0

Đề thi thử toán thpt quốc gia

6 6 0
  • Đề thi thử toán thpt quốc gia

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 20:22

T r a n g 1 6 – Mã đề 50 30 ĐỀ 50 30 BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn l. BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA ĐỀ 50.30 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu Cần chọn người công tác từ tổ có 30 người, số cách chọn là: A A303 B 330 C 10 D C303 Câu Một cấp số cộng có số hạng Số hạng đầu 5, số hạng thứ tám 40 Khi cơng sai d cấp số cộng bao nhiêu? A d  B d  C d  D d  Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề sau ? A Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  0;   B Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  1;1 C Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  1;0  D Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  0;1 Câu Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Hàm số cho đạt cực đại A x  1 B x  C x  D x  2 Câu Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ T r a n g / – Mã đề 50.30 Hàm số cho có cực trị ? A B D C 2x  Câu Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x2 A x  B y  C x  2 Câu Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số ? A y  x2 2x 1 B y  2x 3x  C y  D y  2 x 1 2x  D y  2x  x 1 2x  đường thẳng d : y  x  x3 A B 3 C 1 D Câu Cho a , b hai số thực dương tùy ý Mệnh đề ? Câu Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C ) : y  A log ab B log ab2 log a.log b C log ab2 log a D log ab 2log b 2log a 2log b log a log b Câu 10 Đạo hàm hàm số y  5x  2017 là: A y '  5x 5ln C y '  B y '  5x.ln 5x ln D y '  x Câu 11 Cho a số thực dương Biểu thức P  a a A a B a C a Câu 12 Tổng lập phương nghiệm thực phương trình 3x 4 x 5  A 26 B 27 C 28 Câu 13 Số nghiệm phương trình log3  x  1  là: D a A B Câu 14 Họ nguyên hàm hàm số f  x   x : C D 25 D T r a n g / – Mã đề 50.30 x3 x2 B  x dx   C C Câu 15 Một nguyên hàm hàm số f ( x) ( x 1)3 A  x dx  A F ( x) 3( x 1) B F ( x) ( x 1) C  x dx  C F ( x) x3 D ( x 1)4 Câu 16 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục đoạn  1;1 thỏa mãn  x dx  2x  C D F ( x) 4( x 1)  f   x  dx  f  1  1 Tìm f 1 A f 1  1 B f 1  C f 1  D f 1  9 1  Câu 17 Tính I      dx x  1 A I  ln  B I  ln  C I  ln  D I  ln  Câu 18 Cho a , b hai số thực thỏa mãn a  6i   2bi , với i đơn vị ảo Giá trị a  b A 1 B C 4 D Câu 19 Cho số phức z1   2i , z2   5i Tìm số phức liên hợp số phức z  z1  z2 A z  51  40i B z  51  40i C z  48  37i Câu 20 Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức z  1  2i ? A N B P Câu 21 Thể tích khối lập phương cạnh 2a A 8a B 8a D z  48  37i C M D Q C a D 6a Câu 22 Cho khối chóp có diện tích đáy 6cm có chiều cao 2cm Thể tích khối chóp A 6cm B 4cm C 3cm D 12cm Câu 23 Cho khối nón có bán kính đáy r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón cho A V  16 B V  12 C V  4 D V  Câu 24 Tính thể tích V khối trụ có bán kính đáy r  10 cm chiều cao h  cm A V  120 cm3 B V  360 cm3 C V  200 cm3 D V  600 cm3 Câu 25 Trong không gian Oxyz , cho a  i  j  3k Tọa độ vectơ a là: A  1;2; 3 B  2; 3; 1 C  3;2; 1 D  2; 1; 3 Câu 26 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) có phương trình x  y  z  x  y   Tính bán kính ( S ) B C D Câu 27 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  0;1;  , B  2;  2;1 , C  2;0;1 Phương trình mặt phẳng A qua A vng góc với BC A x  y   B  y  z   C x  y   D y  z   T r a n g / – Mã đề 50.30 Câu 28 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;  2;1 ; B  2;1;  1 , vectơ phương đường thẳng AB có tọa độ là: A 1; 1; 2  B  3; 1;0  C 1;3; 2  D 1;3;0  Câu 29 Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 27 số nguyên dương Xác suất để chọn hai số có tổng số chẵn bằng: 14 13 365 A B C D 27 27 729 2x 1 Câu 30 Cho hàm số y  Mệnh đề ? x 1 A Hàm số cho nghịch biến khoảng  ; 1 1;  B Hàm số cho đồng biến khoảng  ; 1  1;   C Hàm số cho nghịch biến D Hàm số cho đồng biến Câu 31 Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  3x  đoạn  0;  Tính x3 2M  m A M  m  14 B M  m    B  1;   13 C M  m  Câu 32 Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  1     A   ;   Câu 33 Cho   f  x   g  x  dx  12 A 2 1    B 12 D M  m  1 16 D 1;  C  ;    g  x  dx  Khi đó, 17   f  x  dx C 22 D Câu 34 Cho hai số phức z1   i z2  3  i Phần ảo số phức z1 z2 A 5 B 5i C D 5i Câu 35 Cho khối chóp S.ABC có cạnh bên SA vng góc với đáy, tam giác ABC vng B , AC  2a , BC  a , SB  2a Tính góc SA mặt phẳng  SBC  A 45 B 30 C 60 D 90 Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a chiều cao a Tính khoảng cách d từ tâm O đáy ABCD đến mặt bên 2a a a a B d  C d  D d  3 2 Câu 37 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm I 1;1;1 A 1; 2;3 Phương trình mặt cầu có tâm I A d  qua A A  x  1   y  1   z  1  29 B  x  1   y  1   z  1  C  x  1   y  1   z  1  25 D x  12  y  12   z  1  2 2 2 2 2 Câu 38 Trong khơng gian Oxyz , phương trình phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A 1;0;1 B  3; 2; 1 T r a n g / – Mã đề 50.30 x  1 t  A  y   t  z  1  t  x   t  B  y   t  z  1  t  x   t  D  y   t  z  2  t  x  1 t  C  y  t z  1 t    Câu 39 Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x   x  x   x  1 Hàm số cho đạt cực trị điểm ? A x  B x   A I  có B I  16 Câu 42 Cho số phức z  a  bi ( với a, b    3   x C B Câu 41 Cho hàm số f  x  liên tục D x  2 C x  Câu 40 Số nghiệm nguyên bất phương trình 17  12 A x D 0 1  f  x  dx  ,  f  x  dx  Tính I   f  x   dx C I  D I  ) thỏa z   i   z   i  z  3 Tính S  a  b A S  1 B S  C S  D S  5 Câu 43 Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình vng cạnh a Mặt bên SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Cạnh bên SC tạo với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp S ABCD A a 15 B a 15 C a3 D a3 Câu 44 Một hoa văn trang trí tạo từ miếng bìa mỏng hình vng cạnh 10 cm cách khoét bốn phần có hình dạng parabol hình bên Biết AB  cm, OH  cm Tính diện tích bề mặt hoa văn A 160 cm B 140 cm C 14 cm D 50 cm Câu 45 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  giao tuyến hai mặt phẳng  P  : z   Q  : x  y  z   Gọi d đường thẳng nằm mặt phẳng  P , cắt đường thẳng x 1 y  z    vng góc với đường thẳng  Phương trình đường thẳng d 1 1 x   t x   t x   t x   t     A  y  t B  y  t C  y  t D  y  t z  1 t z  z  z  1 t     Câu 46 Cho hàm số y  f  x  liên tục có đồ thị hình vẽ T r a n g / – Mã đề 50.30 Hỏi hàm số y  f  f  x   có điểm cực trị ? C x Câu 47 Cho log9 x  log12 y  log16  x  y  Giá trị tỷ số y A D B 1 1  C D 2 Câu 48 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ Biết phương trình f   x   có bốn A B nghiệm phân biệt a , , b , c với a   b  c y a b O c x Mệnh đề ? A f  b   f  a   f  c  B f  a   f  b   f  c  C f  a   f  c   f  b  D f  c   f  a   f  b  Câu 49 Cho số phức z thỏa mãn z   i  , số phức w thỏa mãn w   3i  Tìm giá trị nhỏ biểu thức z  w A 13  B 17  C 17  D 13  1  Câu 50 Trong không gian Oxyz , cho điểm M  ; ;0  mặt cầu  S  : x  y  z  Một đường thẳng 2  qua điểm M cắt  S  hai điểm phân biệt A , B Diện tích lớn tam giác OAB A B C 2 Hết D T r a n g / – Mã đề 50.30 ... đường thẳng d : y  x  x3 A B 3 C 1 D Câu Cho a , b hai số thực dương tùy ý Mệnh đề ? Câu Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C ) : y  A log ab B log ab2 log a.log b C log ab2 log a D log ab... 600 cm3 Câu 25 Trong không gian Oxyz , cho a  i  j  3k Tọa độ vectơ a là: A  1;2; 3 B  2; 3; 1 C  3;2; 1 D  2; 1; 3 Câu 26 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S )... không gian Oxyz , cho điểm A  0;1;  , B  2;  2;1 , C  2;0;1 Phương trình mặt phẳng A qua A vng góc với BC A x  y   B  y  z   C x  y   D y  z   T r a n g / – Mã đề 50.30
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử toán thpt quốc gia,