0

Consideration and promissory estoppel

4 4 0
  • Consideration and promissory estoppel

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:57

Nội dung Nội dung Nội dung ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT BÀI TIỂU LUẬN Môn Luật hợp đồng Lý thuyết về hợp đồng Theo luật hợp đồng ở các bang của Hoa Kỳ, Học thuyết. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT BÀI TIỂU LUẬN Môn: Luật hợp đồng- Lý thuyết hợp đồng Nội dung Theo luật hợp đồng bang Hoa Kỳ, Học thuyết cân nhắc (Doctrine of Consideration ) yếu tố thiếu hợp đồng có hiệu lực, hành động lời hứa bên bán quy định mức giá chung mà bên mua phép mua có hiệu lực thi hành sau thỏa thuận chấp nhận ( theo định nghĩa Sir Frederick Pollock ) Tuy nhiên việc xem xét hợp đồng không đơn giản việc xác định, trao đổi lợi ích thiệt hại bên mà phải tuân theo số yêu cầu, đặc điểm định: - Việc xem xét không thiết phải đạt thỏa mãn bên - Việc xem xét phải có giá trị mặt kinh tế - Việc xem xét dạng tiền bạc, dịch vụ lời hứa Có cách thức xem xét hợp đồng : - Xem xét thực thi (Executory consideration): Đây loại xem xét hình thành trao đổi lời hứa bên Thường thấy hợp đồng song phương Xem xét hoàn thành gọi xem xét thực thi Nội dung - Sự cân nhắc thực (Executed consideration): Loại cân nhắc tìm thấy hợp đồng đơn phương, bên đưa lời hứa để đổi lấy hành động bên => hành vi hồn thành xem xét thực Sự cân nhắc mang tính hứa hẹn cân nhắc thực  Tóm lại, học thuyết cân nhắc đóng vai trị vơ lớn việc thực thi lời hứa thực giao kết hợp đồng Tuy nhiên, số trường hợp cụ thể, cam kết khơng có đền bù tương ứng tịa án cơng nhận hiệu lực sở Học thuyết phục hồi hay học thuyết cam kết từ bỏ (The Doctrine of Promissory Estoppel ) thay học thuyết cân nhắc số trường hợp cụ thể, đề cập đến hợp đồng rút lại bên hành động theo lời hứa bên khác Là ngoại lệ quy tắc xem xét hợp đồng ngụ ý lời hứa hợp đồng thi hành theo luật khơng có xem xét, cân nhắc Tuy nhiên khơng phải trường hợp áp dụng học thuyết này, phải tuân theo số điều kiện định: Nội dung - Giá trị tổn thất người chào hàng người chào hàng phải đo lường - Bên nộp đơn kiện phải có nỗ lực, hành động thực hợp lí dựa lời hứa ban đầu - Lời hứa hợp đồng giải trước tịa thiết lập việc thực thi lời hứa bên cách để tránh xảy bất công ... (Executory consideration) : Đây loại xem xét hình thành trao đổi lời hứa bên Thường thấy hợp đồng song phương Xem xét hoàn thành gọi xem xét thực thi Nội dung - Sự cân nhắc thực (Executed consideration) :... án công nhận hiệu lực sở Học thuyết phục hồi hay học thuyết cam kết từ bỏ (The Doctrine of Promissory Estoppel ) thay học thuyết cân nhắc số trường hợp cụ thể, đề cập đến hợp đồng khơng thể rút...Nội dung Theo luật hợp đồng bang Hoa Kỳ, Học thuyết cân nhắc (Doctrine of Consideration ) yếu tố thiếu hợp đồng có hiệu lực, hành động lời hứa bên bán quy định mức giá chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Consideration and promissory estoppel,

Từ khóa liên quan