0

Đồ án kinh tế xây dựng

64 2 0
  • Đồ án kinh tế xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:42

Đồ án kinh tế xây dựng, khoa kinh tế và quản lý xây dựng, đại học xây dựng Hà Nội. Đồ án đã được làm và bảo vệ thành công. Nhiệm vụ đồ án là xác định giá dự thầu cho gói thầu thi công xây lắp:“Thi công xây dựng phần kết cấu, hoàn thiện mặt ngoài hạng mục: Nhà ở đơn lập, song lập, shop house, townhouse thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị PON” Trường Đại học Xây dựng Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Bộ môn Kinh tế xây dựng PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG Họ tên sinh viên: Phan Thanh Tú Lớp quản lý: 62KT8 Lớp đăng ký môn học: LOPNV36 MSSV: 218662 Số liệu đề bài: Số lượng nhà ĐL SL SH TH Loại hợp đồng TL % trượt giá vật liệu TL % trượt giá nhân công TL% trượt giá máy Đơn giá cố định Địa điểm dự án: Đơng Anh, Hà Nội Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ đồ án: STT Thời gian Đánh giá tình hình thực đồ án Ghi Giáo viên hướng dẫn Trần Phương Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ THẦU GÓI THẦU “THI CƠNG XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU, HỒN THIỆN MẶT NGOÀI” HẠNG MỤC: NHÀ Ở ĐƠN LẬP, SONG LẬP, SHOP HOUSE, TOWNHOUSE THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ PON Giáo viên hướng dẫn : Th.s Trần Phương Nam Sinh viên thực : Phan Thanh Tú MSSV : 218662 Lớp quản lý : 62KT8 Lớp mơn học : LOPNV36 MỞ ĐẦU I VAI TRỊ, MỤC ĐÍCH VIỆC DỰ THẦU XÂY LẮP 1.Vai trị 1.1 Về phía Nhà nước - Nâng cao trình độ quản lý cán bộ, ngành, địa phương - Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước - Thơng qua đấu thầu nhiều cơng trình đạt chất lượng cao - Nhờ đấu thầu tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước 1.2 Về phía chủ đầu tư - Qua đấu tầu lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư - Chống tượng độc quyền nhà thầu, nâng cao tính cạnh tranh Nâng cao vai trị chủ đầu tư với nhà thầu -Trách nhiệm nghĩa vụ chủ đầu tư Nhà nước ủy quyền việc thực dự án đầu tư xác định rõ ràng 1.3 Về phía nhà thầu - Đảm bảo tính cơng thành phần kinh tế Do cạnh tranh nhà thầu phải cố gắng nghiên cứu, tìm tịi, áp dụng tiến kỹ thuật, công nghệ, biện pháp tổ chức sản xuất, kinh doanh tốt để thắng thầu góp phần thúc đẩy phát triển ngành xây dựng - Có trách nhiệm cao cơng việc thắng thầu nhằm giữ uy tín quảng cáo cho qua sản phẩm thực Mục đích đấu thầu xây lắp Mục đích đấu thầu xây lắp nhằm thực tính cạnh tranh, cơng minh bạch trình đấu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, đảm bảo hiệu kinh tế dự án Thông qua việc đấu thầu chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm để thực công việc xây dựng lắp đặt cơng trình sở đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu có giá bỏ thầu thấp Đối với doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu), việc dự thầu đấu thầu công việc thường xuyên liên tục, công việc để tìm kiếm hợp đồng cách công bằng, khách quan Đấu thầu giúp cho doanh nghiệp (nhà thầu) có thêm nhiều kinh nghiệm việc thực cơng việc Địi hỏi nhà thầu khơng ngừng nâng cao lực, cải tiến công nghệ quản lý để nâng cao chất lượng cơng trình, hạ giá thành sản phẩm II VAI TRÒ GIÁ DỰ THẦU TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP - Theo luật xây dựng 2013: “Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu, báo giá, bao gồm tồn chi phí để thực gói thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” - Giá dự thầu lập sở định mức sản xuất doanh nghiệp tương ứng với biện pháp KH – CN chiến lược kinh doanh nhà thầu - Giá dự thầu biểu cho lực nhà thầu, sở cho Chủ đầu tư xếp hạng nhà thầu, từ chọn nhà thầu tốt - Giá dự thầu tiền đề giải toán doanh thu lợi nhuận hoạt động sản xuất xây lắp thường phải bỏ chi phí lớn - Giá dự thầu tiêu quan trọng, có vai trị định đến khả thắng thầu nhà thầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp III NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN ĐƯỢC GIAO - Nhiệm vụ đồ án xác định giá dự thầu cho gói thầu thi cơng xây lắp: “Thi cơng xây dựng phần kết cấu, hồn thiện mặt hạng mục: Nhà đơn lập, song lập, shop house, townhouse thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị PON” - Địa điểm xây dựng: Long Biên, Hà Nội - Đơn vị nhà thầu: Công ty tư vấn đầu tư xây dựng PON Hạng mục ĐL SL SH TH Loại hợp đồng Số lượng Đơn giá cố định (có vẽ thiết kế kỹ thuật bảng tiên lượng kèm theo) CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP GIÁ DỰ THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP I Khái niệm giá dự thầu xây lắp Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu, trường hợp nhà thầu có thư giảm giá giá dự thầu giá sau giảm giá Giá dự thầu tồn chi phí để hồn thành khối lượng gói thầu theo yêu cầu Hồ sơ mời thầu nhà thầu tự xác định sở khả quản lý nhà thầu giá thị trường mà nhà thầu khai thác được, đảm bảo khả thắng thầu cao Giá dự thầu nhà thầu phải bao gồm toàn chi phí cần thiết để thực gói thầu, có thuế, phí, lệ phí (nếu có) Thuế, phí, lệ phí áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu II Thành phần, nội dung giá dự thầu xây lắp Giá dự thầu nhà thầu lập phải đủ trang trải tất khoản chi phí để đảm bảo chất lượng thời gian xây dựng theo quy định hồ sơ mời thầu, đồng thời phải có đủ nguồn thu nhập để nộp khoản thuế, phí phần lãi ban đầu để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bình thường Như nội dung giá dự thầu bao gồm: Chi phí trực tiếp (T) T = VL + NC + M VL: Chi phí vật liệu NC: Chi phí nhân cơng M: Chi phí máy thi cơng Chi phí gián tiếp (GT) GT = C + LT + TT C: Chi phí chung LT: Chi phí nhà tạm trường để điều hành thi cơng TT: Chi phí số cơng việc không xác định khối lượng từ thiết kế Thu nhập chịu thuế tinh trước (TN) LN = % (T + GT) Tỷ lệ phần trăm cụ thể tùy thuộc vào thời điểm dự thầu, chiến lược cạnh tranh nhà thầu, thông tin đối thủ cạnh tranh (Bảng 3.11 PL3/TT09/2021/TT-BXD) Chi phí dự phịng DP = DP1 + DP2 DP1: Chi phí dự phịng khối lượng cơng việc phát sinh gói thầu thi cơng xây dựng DP1 = GXD × KPS KPS: Hệ số dự phịng cho khối lượng cơng việc phát sinh, KPS ≤ 5% DP2: Chi phí dự phịng cho yếu tố trượt giá gói thầu thi cơng xây dựng DP2 = GXD × (KTG – 100)/100 KTG: Hệ số trượt giá vào số giá xây dựng Sở xây dựng địa phương Thuế giá trị gia tăng (VAT) VAT = TGTGT × (T + GT + LN) TGTGT: Thuế suất giá trị gia tăng theo quy định hành đối công tác xây dựng tính theo định mức tỷ lệ Chi phí khác có liên quan gói thầu a Chi phí xây dựng cơng trình tạm Chi phí xây dựng cơng trình tạm kho, bãi chứa vật tư xác định dựa quy mô suất xây dựng cơng trình tạm b Chi phí lần máy Chi phí lần máy chi phí di chuyển máy đến khỏi công trường, chi phí lắp dựng, tháo dỡ máy, chi phí xây bục, bệ để vận hành máy… Chi phí tính theo số liệu giả định đề III Các phương pháp hình thành giá dự thầu xây lắp Phương pháp lập giá dự thầu nhằm xác định chi phí gói thầu để đưa kế hoạch tranh thầu hợp lí cho khả trúng thầu cao Có cách hình thành giá dự thầu sau: Phương pháp dựa vào đơn giá đầy đủ Được xác định theo cơng thức: Trong đó: Qj: Khối lượng công tác xây lắp thứ j bên mời thầu cung cấp hồ sơ mời thầu hay nhà thầu tự xác định Dj: Đơn giá đầy đủ công tác xây lắp thứ j nhà thầu tự xác định theo hướng dẫn chung cách lập giá hồ sơ mời thầu n: số lượng công tác xây lắp Phương pháp tính lùi dần (phương pháp giảm giá) Trong x% tỷ lệ giảm giá vào chiến lược tranh thầu nhà thầu lấy theo kinh nghiệm nhà thầu - TH1: doanh nghiệp cần thắng thầu với tỷ lệ lợi nhuận (phổ biến nay) - TH2: doanh nghiệp muốn thắng thầu với giá nào, x% lớn tới mức tối đa để không đối thủ bỏ giá thấp Phương pháp dựa vào chi phí sở chi phí tính theo tỷ lệ - Chi phí trực tiếp (T) xác định cách tính tốn khoản mục chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công cụ thể - Chi phí gián tiếp (GT) lấy tỷ lệ với chi phí trực tiếp (T) - Lợi nhuận trước thuế (LN) tính theo tỷ lệ với T, GT - Các tỷ lệ đúc kết với loại hình cơng trình nhà thầu, dựa vào số liệu thống kê chiến lược tranh thầu IV Quy trình lập giá dự thầu xây lắp Theo quy định điều 43 Luật Đấu thầu 43/2013: “Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp xem xét, đề nghị trúng thầu đáp ứng đủ điều kiện sau đây”: a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; b) Có lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; c) Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; d) Có sai lệch thiếu khơng q 10% giá dự thầu; đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao phương pháp kết hợp kỹ thuật giá; e) Có giá đề nghị trúng thầu khơng vượt giá gói thầu phê duyệt Trường hợp dự tốn gói thầu phê duyệt thấp cao giá gói thầu phê duyệt dự tốn thay giá gói thầu để làm sở xét duyệt trúng thầu Vì quy trình lập giá dự thầu gói thầu sử dụng vốn nhà nước cần tuân theo bước sau: + Bước 1: Kiểm tra giá gói thầu: giá gói thầu đóng vai trị giá trần  Giá gói thầu chủ đầu tư xác định kế hoạch đấu thầu dự án, vào dự toán duyệt coi giời hạn (hoặc giá trần) giá dự thầu Giá gói thầu tìm hiểu kế hoạch đấu thầu chủ đầu tư + Bước 2: Xác định chi phí tối thiểu  Chi phí tối thiếu: chi phí mà nhà thầu dự kiến bỏ rat để thực gói thầu theo HSMT trường hơp trúng thầu với giá hòa vố (lợi nhuận 0)  Căn xác định chi phí tối thiếu:  Các giải pháp kỹ thuật công nghệ tổ chức quản lý lựa chọn;  Khối lượng mời thầu HSMT;  Các định mức, đơn giá nội doanh nghiệp;  Các định mức, chi phí quản lý nội doanh nghiệp  Các chế độ sách nhà nược hành có liên quan  Nếu chi phí tối thiếu lớn giá gói thầu phải tìm cách giảm chi phí (tìm giải pháp cơng nghệ khác, tìm biện pháp tổ chức quản lý mới, giảm định mức, đơn giá,v.v…) từ chối dự thầu + Bước 3: Xác định lợi nhuận dự kiến + Bước 4: Tổng hợp giá dự thầu trước thuế GTGT + Bước 5: Tổng hợp giá dự thầu sau thuế V Trình bày giá dự thầu xây lắp hồ sơ dự thầu - Bên mời thầu đưa danh sách hạng mục cơng việc gói thầu cột “Mô tả công việc mời thầu” với đơn vị đo lường khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với mô tả công việc, vẽ chi tiết kỹ thuật yêu cầu xây lắp Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, nộp hình thành quỹ cơng đồn cho cán cơng nhân viên xây dựng suốt thời gian thi cơng cơng trình Trong đó: + M: Mức bảo hiểm xã hội, y tế, trích lập quỹ cơng đồn mà doanh nghiệp (cơng trường) nộp cho người lao động + LGT: Tiền lương phụ cấp phận gián tiếp + NCdth: Chi phí nhân cơng trực tiếp + KBH: Tỉ lệ lao động theo hợp đồng dài hạn, có đóng bảo hiểm phận trực tiếp Bảng 2.19: Chi phí bảo hiểm phải nộp Đơn vị tính: đồng TT Loại lao động Gián tiếp Trực tiếp LGT NC dth 555.500.000 6.210.625.999 Tổng cộng KBH M 75% 10% 23,50% 23,50% Thành tiền 97.906.875 145.949.710 243.856.585 Chi phí khấu hao, phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ phục vụ thi cơng Trong đó: Gi: Tổng giá trị công cụ, dụng cụ loại i phục vụ cho q trình thi cơng (dụng cụ thi cơng cầm tay, xe cải tiến); Ti: Thời hạn sử dụng định mức dụng cụ, công cụ loại i; ti: Thời gian mà dụng cụ, công cụ loại i tham gia vào q trình thi cơng Trong q trình thi cơng, công cụ dụng cụ (CCDC) phục vụ thi công bao gồm: giáo công cụ, xe cải tiến dụng cụ cầm tay Thời gian tham gia vào trình thi cơng loại CCDC (ti) + Giáo công cụ: 30 (ngày) + Xe cải tiến: 330 (ngày) + Dụng cụ cầm tay: 330 (ngày) Thời hạn sử dụng trung bình loại CCDC thi cơng (T i) theo quy định doanh nghiệp + Giáo công cụ: 1800 ngày + Xe cải tiến: 360 ngày + Dụng cụ cầm tay: 360 ngày Số lượng loại CCDC thi công (ni) xác định sau: Số công nhân cho công tác xây tường: SCN = Bảng 2.20 Xác định hao phí nhân cơng Khối lượng Tên công tác Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm-chiều dày >30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm-chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Xây cột, trụ gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Trát tường - chiều dày 1,5cm, vữa XM M75 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Trát xà dầm, vữa XM M75 Trát trần, vữa XM M75 Trát gờ chỉ, vữa XM M75 Đơ n vị Định mức HPLĐ (công) Số ngày xây tường (ngày) Số CN (người) 1,800 1,970 37,96 33 3.357,3 33 102 835,92 33 26 130,56 2.985,9 33 33 91 190,94 33 18,27 364,32 33 33 12 696,42 33 21,09 m3 1.704,2 m3 344,00 m3 2,430 32,64 m3 4,000 9.953,1 367,20 m2 0,300 m2 0,520 52,20 m2 0,350 728,64 5.708,3 Tổng cộng m2 m 0,500 0,122 22 266 Theo định mức doanh nghiệp, công nhân/1 chuồng giáo xây, xe/1 hạng mục cơng trình, dụng cụ cầm tay/1 hạng mục cơng trình + ngiáo xây = SCN/3 = 266/3 = 89 (chuồng giáo) + nxe = Nhm × = 30 × = 30 (xe) + nDCCT= Nhm × = 30 × = 30 (bộ) Đơn giá CCDC phục vụ q trình thi cơng (gi): + Giáo cơng cụ: chi phí cho chuồng giáo cơng cụ xác định sau: Bảng 2.3 Tính đơn giá hệ giáo hoàn thiện Tên cấu kiện Đơn vị Số lượng Đơn giá Khung giáo hoàn thiện 1,2m Khung 245.000 Giằng giáo hoàn thiện Cặp 55.000 Sàn thao tác Chiếc 240.000 Kích chân Chiếc 40.000 Khóa giáo Cặp 15.000 Tổng cộng + Xe cải tiến: 1.000.000 (đồng/xe) Thành tiền 490.000 110.000 240.000 160.000 60.000 1.060.000 + Bộ dụng cụ cầm tay: 350.000 (đồng/bộ) Bảng 2.22: Chi phí KH, phân bổ giá trị CCDC phục vụ thi công TT Loại lao động gi (đồng) Xe cải tiến Dụng cụ thi công cầm tay Giáo công cụ 1.000.000 350.000 1.060.000 Tổng Số lượng Gi (đồng) 28 28 89 28.000.000 9.800.000 94.340.000 Ti (ngày ) 360 360 1800 ti (ngày ) 330 330 30 Thành tiền (đồng) 25.666.666,67 8.983.333,33 1.572.333,33 36.222.000 Chi phí trả lãi tín dụng Căn vào hồ sơ mời thầu, phương án tài thương mại, khả huy động vốn tự có, dự kiến áp dụng cho gói thầu dự trù lượng vốn lưu động vay chi phí trả lãi tín dụng cho phần vốn vay Vay vốn lưu động để thi công loại vay ngắn hạn (vay 03 tháng, 06 tháng, ) hết thời hạn vay phải trả gốc lãi Trong - : Lượng vốn lưu động vay đợt j tính trung bình phải chịu lãi suốt đợt thi công thứ j - rj: Lãi suất vay vốn đợt thi công j - tj: Thời gian đợt thi công j Nếu vay hàng tháng hợp đồng vay đợt j lượng vốn phải chịu lãi tính trung bình suốt thời gian đợt j tính theo cơng thức: Trong - Vyclđj: lượng vốn lưu động yêu cầu để đảm bảo cho thi công đợt j Xác định lượng vốn lưu động yêu cầu để thi công đợt j dự trù chi tiết lấy theo tỷ lệ % so với tổng chi phí sản xuất xây lắp để đưa vào bàn giao toán đợt thi công thứ j - Vtclđj: Lượng vốn lưu động tự có doanh nghiệp huy động cho gói thầu để thi cơng đợt j - Vt/ưj: Lượng vốn chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng theo quy định (nếu có) huy động để thi cơng đợt j + Bắt đầu khởi công, nhà thầu tạm ứng 15% giá trị hợp đồng (theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng:mức tạm ứng tối thiểu quy định sau: hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình: 10-20% giá hợp đồng) + Khi nhà thầu thực khoảng 30% giá trị hợp đồng tạm ứng 95% giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành nghiệm thu + Khi nhà thầu thực đến 60% giá trị hợp đồng tạm ứng tiếp đợt với giá trị 95% giá trị sản lượng thực nghiệm thu đợt (30% giá trị hợp đồng) + Khi nhà thầu thực đến 90% giá trị hợp đồng tạm ứng đợt Giá trị tạm ứng đợt 95% giá trị sản lượng xây lắp thực nghiệm thu đợt (30% giá trị hợp đồng) có trừ 10% giá trị hợp đồng tạm ứng từ lúc bắt đầu khởi công + Khi kết thúc hợp đồng tốn phần cịn lại có giữ lại 5% giá trị hợp đồng thời gian bảo hành áp dụng hình thức giấy bảo lãnh ngân hàng Lãi suất vay 7,49% năm Vậy lãi suất tháng là: = 0,604% Lập bảng tính chi phí chi trả lãi tín dụng dựa theo thông tin điều kiện sau: Giá trị hợp đồng bao gồm chi phí vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng, chi phí gián tiếp lãi dự kiến Chi gián tiếp, lãi dự kiến chưa tính nên tạm tính (phụ thuộc vào chiến lược tranh thầu doanh nghiệp) theo tỉ lệ giá trị hợp đồng (VL + NC + M) Bảng 21: Dự tính chi phí dự thầu phục vụ tính vốn lưu động cần thiết Đơn vị: đồng STT Nội dung chi phí I Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu II III Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng Chi phí gián tiếp Lợi nhuận dự kiến IV Giá HĐ trước thuế Cách tính VL + NC + M 10% × T 5,5% × (T + GT) T + GT + LN Giá trị 22.181.634.86 15.058.433.45 6.210.625.999 912.575.415 2.218.163.486 1.341.988.909 25.741.787.26 Kí hiệu T VL NC M GT LN GHDtt Bảng 2.23 Phân bổ giá trị hợp đồng tạm tính nhu cầu vốn lưu động STT Khởi công Đợt Đợt Đợt Đợt Giá trị HĐ 30%GHĐ 30%GHĐ 30%GHĐ 10%GHĐ Nhu cầu VLĐ 30%×95%GHĐ 30%×95%GHĐ 30%×95%GHĐ 10%×95%GHĐ Tạm ứng vốn 15%GHĐ VLĐ tự có 30%×18%×95%GHĐ 30%×18%×95%GHĐ 30%×18%×95%GHĐ 10%×18%×95%GHĐ Thanh tốn 30%×95%GHĐ 30%×95%GHĐ 30%×95%GHĐ – 15%GHĐ 10%×95%GHĐ Bảng 2.24: Xác định chi phí lãi vay phải trả Đơn vị: đồng Nội dung Giá trị hợp đồng Tổng cộng 25.741.787.26 Khởi công Đợt (4 tháng) 7.722.536.178 Đợt (3 tháng) Đợt (1 tháng) 7.722.536.178 2.574.178.726 Nhu cầu VLĐ 7.336.409.369 7.336.409.369 7.336.409.369 2.445.469.790 Tạm ứng vốn 3.861.268.089 VLĐ tự có 1.320.553.686 1.320.553.686 1.320.553.686 440.184.562 Thanh tốn đầu đợt 7.336.409.369 7.336.409.369 3.475.141.280 VLD vay đầu đợt 2.154.587.594 -1.320.553.686 -1.320.553.686 -1.469.856.053 Tiền lãi phải trả đầu đợt 834.033.907 Từ bảng tính ta thấy, doanh nghiệp phải vay vốn cho đợt I (tiền vay > 0) với số tiền 2.154.587.594 đồng 2.445.469.790 Lãi suất i = 7,49%/năm itháng = – = 0,604%/tháng Lượng vốn phải chịu lãi: = 1.077.293.797 (đồng) Chi phí trả lãi vay: 7.722.536.178 Đợt (3 tháng) Chi phí cấp điện, nước phục vụ thi cơng  Chi phí cấp điện Chi phí cấp điện phục vụ thi công cho sinh hoạt, làm việc công trường (không kể điện cho máy xây dựng hoạt động) Trong đó: Cđ: Tổng chi phí cấp điện phục vụ thi công công trường (trừ cấp điện cho máy xây dựng hoạt động) Qđ: Tổng lượng điện tiêu thụ cho suốt q trình thi cơng (kWh) gđ: Giá kWh điện khơng có thuế GTGT  Chi phí cấp nước cho thi cơng (Cn)  Trong đó: Qn: Tổng khối lượng nước phục vụ thi công (m3) gn: Giá 1m3 nước không thuế GTGT Giả thiết lượng nước tiêu thụ công nhân ngày đêm 0,05m , số công nhân công trường 40 cơng nhân Bảng 2.25 Chi phí cơng trình tạm, cấp điện, nước phục vụ thi công Đơn vị tính: đồng TT Chi phí Đơn vị Chi phí cấp điện Chi phí cấp nước kWh m3 Số CN 30 30 ĐM tiêu thụ /1CN 0,5 0,05 Thời gian TC 330 330 Mức tiêu thụ 4950 495 Tổng cộng Đơn giá 1.864 11.615 Thành tiền 9.226.800 5.749.425 14.976.225 Chi phí chung khác cấp cơng trường Chi phí thuê bao điện thoại, chi phí nước uống, tiếp khách, cơng tác phí, văn phịng phẩm cho làm việc, chi phí bảo vệ cơng trường Trong đó: Ck: Chi phí chung khác gói thầu dự kiến chi cấp cơng trường; f1: Tỷ lệ chi phí chung khác theo quy định doanh nghiệp để chi phí cơng trường (f1=0,2%); Tdth: Chi phí trực tiếp chi phí dự thầu Vậy chi phí chung khác cấp cơng trường bằng: = 0,2% 22.181.634.864 = 44.363.270 đồng b Xác định chi phí chung cấp doanh nghiệp phân bổ vào chi phí dự thầu gói thầu Là khoản chi phí chung phí cấp doanh nghiệp, khoản chi phí phải phân bổ vào chi phí dự thầu gói thầu lập giá dự thầu Trong đó:  C2: Tổng chi phí chung cấp doanh nghiệp phân bổ vào chi phí dự thầu gói thầu xét  f2: Tỷ lệ chi phí chung cấp doanh nghiệp theo quy định nội doanh nghiệp  Tdth: Chi phí trực tiếp chi phí dự thầu → C2 = 2% × 22.181.634.864 = 443.632.697 đồng Tổng hợp chi phí chung dự kiến cho gói thầu: Bảng 2.22: Tổng hợp chi phí chung Đơn vị: đồng TT Nội dung chi phí I Chi phí chung cấp cơng trường Chi phí tiền lương phụ cấp phận quản lý gián tiếp cơng trường Chi phí BHYT, BHXH thời gian thi cơng cơng trình Chi phí khấu hao, phân bổ giá trị cơng cụ, dụng cụ thi cơng Chi phí trả lãi tín dụng Chi phí cấp điện nước Chi phí chung khác cấp cơng trường II Chi phí chung cấp doanh nghiệp III Chi phí chung dự thầu IV Chi phí trực tiếp dự thầu Tỷ lệ chi phí chung gói thầu so với chi phí trực tiếp Ký hiệu CCT Chi phí 920.945.498 CL 555.500.000 CBH CKH CTD CĐN CK CDN Cdth Tdth % 243.856.585 36.222.000 26.027.418 14.976.225 44.363.270 443.632.697 1.364.578.195 22.181.634.864 6,15% 2.3.3.2 Xác định chi phí nhà tạm để điều hành thi công Chi phí nhà tạm để điều hành thi cơng Bảng 2.23: Chi phí nhà tạm để điều hành thi công T T Nhà tạm Đ V Quy mơ Nhà làm việc BQL m2 30 Phịng họp m2 30 Nhà công nhân viên m2 100 Nhà ăn m2 30 Phòng y tế m2 26 Nhà để xe m2 20 ĐG 900.00 800.00 580.00 380.00 250.00 250.00 Thành tiền Tỷ lệ thu hồi Giá trị thu hồi Chi phí 27.000.000 40% 10.800.000 16.200.000 24.000.000 40% 9.600.000 14.400.000 58.000.000 40% 23.200.000 34.800.000 11.400.000 40% 4.560.000 6.840.000 6.500.000 40% 2.600.000 3.900.000 5.000.000 30% 1.500.000 3.500.000 Nhà bảo vệ m2 10 Nhà tắm m2 10 Nhà vệ sinh m2 10 200.00 200.00 200.00 Tổng 2.000.000 30% 600.000 1.400.000 2.000.000 30% 600.000 1.400.000 2.000.000 30% 600.000 1.400.000 83.840.000 2.3.3.3 Xác định chi phí cho số công việc không xác định từ khối lượng thiết kế - Chi phí số cơng việc không xác định khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an tồn lao động bảo vệ mơi trường cho người lao động công trường môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu nhà thầu; chi phí bơm nước, vét bùn khơng thường xuyên, xác định cách lập dự toán Bảng 2.24 Chi phí số cơng việc khơng xác định khối lượng từ thiết kế Đơn vị tính: đồng ST Tên công tác Thành tiền T 40.000.000 Chi phí thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cơng trình 68.000.000 Chi phí làm đường tạm 28.000.000 Chi phí hàng rào cơng trình 10.000.000 Chi phí vệ sinh mơi trường, an tồn lao động 146.000.00 Tổng cộng 2.3.3.4 Xác định khác có liên quan đến gói thầu Một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến khỏi cơng trường; chi phí bảo đảm an tồn giao thơng phục vụ thi cơng (nếu có); chi phí hồn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng thi cơng xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước trường, lắp đặt, tháo dỡ số loại máy a, Chi phí xây dựng cơng trình tạm Chi phí xây dựng cơng trình tạm như: Kho, bãi chứa ngun vật liệu, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước trường Bảng 2.25 Chi phí xây dựng cơng trình tạm Đơn vị tính: đồng TT Tên hạng mục Nhà kho lợp Phibro ximăng tường gạch, láng vữa XM, kéo thép hình Nhà kho tạm giấy dầu Thành tiền Tỷ lệ thu hồi (%) Giá trị thu hồi Đơn vị Khối lượng m2 80 380.000 30.400.000 40% 12.160.000 18.240.000 m2 23 188.000 4.324.000 40% 1.729.600 2.594.400 88 10.000 880.000 0% 880.000 2.800.000 5.600.000 40% 2.240.000 3.360.000 Sân bãi chứa vật liệu m Giếng khoan ngầm + máy bơm Đơn giá Chi phí xây dựng Đắp đường cấp phối để thi công Đường cấp điện pha phục vụ thi công (cột, dây, cầu giao) Bể chứa nước thi công 10 15m3 Đường cấp điện, nước sinh hoạt + phụ kiện kèm với quy mô xây dựng (3000m3 sản) m2 88 50.000 4.400.000 0% 4.400.000 m 180 38.000 6.840.000 50% 3.420.000 3.420.000 bể 2.500.000 5.000.000 0% 5.000.000 công trườg 2.600.000 2.600.000 50% 1.300.000 1.300.000 Tổng cộng 39.194.400 b, Chi phí lần máy Chi phí lần máy chi phí di chuyển máy, thiết bị thi cơng đặc chủng đến khỏi cơng trường, chi phí lắp dựng, tháo dỡ máy, chi phí xây bục, bệ để vận hành máy… - Vận chuyển máy hàn máy trộn bê tông (đến công trường trả lại nơi cũ) ca ô tô loại - Vận chuyển máy vận thăng ca ô tô loại (cả chở đến công trường trả lại nơi cũ) - Chi phí tháo lắp máy vận thăng: + Tháo máy: công /1 máy vận thăng (thợ bậc 3,5/7) + ca cần trục bánh lốp + Lắp máy neo buộc: công/1 máy vận thăng (thợ bậc 3,5/7) + ca cần trục bánh lốp Bảng 2.26: Chi phí lần Đơn vị tính: đồng TT Nội dung chi phí Vận chuyển máy hàn máy trộn bê tơng đến khỏi công trường ô tô Vận chuyển máy vận thăng đến khỏi công trường ô tô Tháo máy vận thăng Thợ bậc 3,5/7 Lắp máy neo buộc Thợ bậc 3,5/7 Tổng cộng Đơn vị Số lượng ca 1,5 ca 3,5 công 130 200.000 26.000.000 công 200 200.000 40.000.000 71.000.000 Đơn giá 1.000.00 1.000.00 Thành tiền 1.500.000 3.500.000 Chi phí khác: GKXD = 39.194.400 + 71.000.000 = 110.194.400 (đồng) 2.3.4 Tổng hợp chi phí dự thầu Bảng 2.23: Tổng hợp chi phí dự thầu Đơn vị: đồng STT I Nội dung chi phí Chi phí trực tiếp dự thầu I.1 Chi phí vật liệu dự thầu I.2 Chi phí nhân cơng dự thầu Giá trị 22.181.634.86 15.058.433.45 6.210.625.999 Ký hiệu Tdth VLdth NCdth I.3 II II.1 II.1.1 II.1.2 II.2 II.3 III Chi phí sử dụng máy dự thầu Chi phí gián tiếp dự thầu Chi phí chung dự thầu Chi phí chung cấp cơng trường Chi phí chung cấp doanh nghiệp Chi phí nhà tạm để điều hành thi cơng Chi phí số công việc không xác định khối lượng từ thiết kế Chi phí gián tiếp khác có liên quan Mdth GTdth Cdth C1 C2 LT TT GTk 912.575.415 2.958.996.390 1.364.578.195 920.945.498 443.632.697 83.840.000 146.000.000 110.194.400 25.250.825.65 Tổng chi phí dự thầu Zdth 2.3.5 Dự trù lợi nhuận cho gói thầu Lợi nhuận dự kiến gói thầu lợi nhuận chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) Lợi nhuận dự kiến vào chiến lược tranh thầu doanh nghiệp cho gói thầu xét tỉ lệ lợi nhuận thực tế đạt năm gần Lợi nhuận dự kiến cho gói thầu tính theo tỷ lệ % so với chi phí dự thầu Trong đó:  TLdth: Lợi nhuận dự kiến gói thầu  fL: Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến gói thầu tính theo % so với tổng chi phí dự thầu, nhà thầu lấy 5,5%  Zdth: Tổng chi phí dự thầu gói thầu Vậy lợi nhuận dự kiến gói thầu là: = 5,5% × 25.250.825.654 = 1.388.795.411 đồng 2.3.6 Tổng hợp chi phí xây dựng dự thầu Bảng tổng hợp chi phí xây dựng dự thầu STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH I CHI PHÍ TRỰC TIẾP VL + NC + M Chi phí vật liệu II III Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng CHI PHÍ GIÁN TIẾP Chi phí chung (C) Chi phí nhà tạm để điều hành thi công (LT) Chi phí số cơng việc khơng xác định khối lượng từ thiết kế (TT) THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC Chi phí xây dựng trước thuế (G) IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) Chi phí xây dựng sau thuế VL NC M C + LT + TT C GIÁ TRỊ 22.181.634.86 15.058.433.45 6.210.625.999 912.575.415 1.594.418.195 1.364.578.195 KÍ HIỆU T VL NC M GT C LT 83.840.000 LT TT 146.000.000 TT 1.307.682.918 TL 5,5% × (T + GT) (T + GT + TL) 10% × G G + GTGT 25.083.735.97 2.508.373.598 27.592.109.575 G GTGT GXD V VI CHI PHÍ DỰ PHỊNG Chi phí dự phịng Chi phí khác có liên quan gói thầu GDP1 5% × GXD 1.379.605.479 1.379.605.479 110.194.400 GDP DP1 GKXD 29.081.909.45 GDT 29.081.910.00 Giá dự thầu làm tròn Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ khơng trăm tám mươi mốt triệu chín trăm mười nghìn đồng Giá dự thầu GXD + GDP + GKXD 2.3.7 So sánh giá dự thầu với giá gói thầu f% = (1 – ) × 100 Trong đó:  Gdtdk: giá dự thầu dự kiến  Ggth: Giá gói thầu  f%: tỷ lệ phần trăm giảm giá so với giá gói thầu Nếu f% fq (%) kết thúc tính tốn giá dự thầu định dùng giá bỏ thầu hồ sơ dự thầu giá dự thầu dự kiến  f% = (1 – ) × 100 = (1 – ) × 100 = 9,58% Vậy f% = 99,58% mức độ cạnh tranh cao  Nhà thầu có khả trúng thầu cao 2.3.8 Thể giá dự thầu theo đơn giá đầy đủ a, Chiết tính đơn giá dự thầu - Chiết tính đơn giá đầy đủ cơng tác: + Bê tơng móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M300, đá 1x2, PCB40 + Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m + Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm - Chiều dày >30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M100, PCB40 - Đơn giá dự thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu đơn giá đầy đủ thể qua công thức sau: ĐGiđđ = (VLiđv + NCiđv + Miđv) + GTiđv + TLiđv + VATiđv Trong đó: + VLiđv: Chi phí vật liệu xác định cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i + NCiđv: Chi phí nhân cơng xác định cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i + Miđv: Chi phí máy thi cơng xác định cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i + GTiđv: Chi phí gián tiếp cho đơn vị tính đơn giá cơng việc %GT = 10,004%T + TLiđv: Phần thu nhập chịu thuế tính trước cho đơn vị tính đơn giá công việc, i%TL = 5,5%(T + GT) + VATiđv: Thuế giá trị gia tăng cho đơn vị tính đơn giá công việc i (%VAT=10%) - Xác định đơn giá vật liệu cho công tác i VL1đv = + ĐMijVL: Hao phí vật liệu thứ j để tạo thành đơn vị khối lương công tác xd i + gjVL: Giá đơn vị vật liệu loại j trường xây dựng + kVLK: Hệ số kể đến chi phí VL khác sử dụng cơng trình để tạo nên đơn vị khối lượng công tác xây dựng + m: Vật liệu chủ yếu, vật liệu luân chuyển để hoàn thành đơn vị khối lượng cơng tác - Xác định chi phí nhân cơng cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i: NC1đv = Hj × gjbq + Hj: Hao phí lao động để tạo đơn vị tính đơn giá công việc + Gjbq: Giá tiền công bình quân lấy theo cách trả lương nhà thầu với cấp bậc công việc j - Xác định chi phí máy thi cơng tính cho đơn vị cơng tác: M1đv= M1đvilv + M2đvnv + M1dvilv: Chi phí sử dụng máy làm việc tính cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i M1đvilv = + Qijm: Số lượng ca máy lấy theo đinh mức ương ứng với máy j để tạo thành đơn vị tính đơn giá công việc i + gịj: Đơn giá ca máy loại j được sử dụng để hoàn thành cơng việc i + kMK: Tỉ lệ % chi phí cho máy khác (nếu có) + M2đvnv: Chi phí máy máy ngừng việc xác định cho đơn vị tính ĐG cơng việc i Bảng 2.25 Bảng chiết tính đơn giá dự thầu đầy đủ số cơng tác Đơn vị tính: đồng STT Tên cơng tác Bê tơng móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M300, đá 1x2, PCB40 Vật liệu Đơn vị Định mức Đơn giá m3 839.136 - Xi măng PCB40 kg 379,61 1.307 496.150 - Cát vàng m3 0,4974 217.500 108.185 - Đá 1x2 m3 0,8181 231.300 189.227 - Nước lít 203 914 - Phụ gia dẻo hố bê tơng kg 1,8981 19.152 36.352 - Vật liệu khác % Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm công 0,55 202.203 111.212 93.660 - Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW ca 0,089 - Máy bơm bê tông - suất: 40 - 60 m3/h ca 0,033 - Máy khác % Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 238.056 2.168.05 21.187 71.546 927 1.044.008 Chi phí chung (T x 7,1%) C 7,1% 74.125 Chi phí nhà tạm để điều hành thi công (T x 1%) Chi phí số cơng việc khơng xác định khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) LT 1% 10.440 TT 2,5% 26.100 GT THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 5,5%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 8%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) GTGT 110.665 5,5% 63.507 1.218.180 8% 97.454 Gxd 1.315.634 Tổng cộng (Gxd) 21 8.308 111.212 Máy thi công Thành tiền Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m 1.315.634 Vật liệu 17.366.956 - Que hàn kg 4,82 19.800 95.436 - Dây thép kg 9,28 19.000 176.320 - Thép tròn Fi ≤18mm kg 1020 16.760 17.095.200 Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2.071.838 cơng 9,37 221.114 Máy thi công 2.071.838 557.473 - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T ca 0,012 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T ca 0,012 2.935.28 787.728 - Biến hàn xoay chiều - công suất: 23 kW ca 1,16 365.730 424.247 - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: kW ca 0,32 242.560 77.619 - Máy khác % Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 35.223 9.453 10.931 19.996.267 Chi phí chung (T x 7,1%) C 7,1% 1.419.735 Chi phí nhà tạm để điều hành thi công (T x 1%) Chi phí số cơng việc khơng xác định khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 5,5%) LT 1% 199.963 TT 2,5% 499.907 GT TL 5,5% 2.119.605 1.216.373 Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 8%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) G 23.332.245 GTGT 8% 1.866.580 Gxd 25.198.825 Tổng cộng (Gxd) Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm Chiều dày >30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M100, PCB40 Vật liệu m3 - Xi măng PCB40 kg 105,09 1.307 137.353 - Cát mịn ML=1,5÷2,0 m3 0,3562 65.700 23.402 - Nước lít 84,63 381 782 1.314 1.027.548 59.434 - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác 25.198.825 1.248.118 viên % Nhân công 398.005 - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm cơng 1,8 221.114 398.005 Máy thi công 35 54.153 - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T ca 0,012 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T ca 0,012 2.935.28 787.728 - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít ca 0,037 256.143 Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 35.223 9.453 9.477 1.700.276 Chi phí chung (T x 7,1%) C 7,1% 120.720 Chi phí nhà tạm để điều hành thi cơng (T x 1%) Chi phí số công việc không xác định khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) LT 1% 17.003 TT 2,5% 42.507 GT THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 5,5%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 8%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) 180.230 5,5% 103.428 1.983.934 GTGT 8% 158.715 Gxd 2.142.649 Tổng cộng (Gxd) 2.142.649 b, Thể giá dự thầu theo đơn giá đầy đủ Bảng 2.26 Bảng đơn giá dự thầu tính theo đơn giá đầy đủ Đơn vị tính: đồng STT 21 35 Tên cơng tác Chi phí xây dựng Bê tơng móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M300, đá 1x2, PCB40 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm Chiều dày >30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M100, PCB40 Đơn vị đồng Khối lượng Đơn giá Thành tiền m3 918,973 1.315.634 1.209.032.124 117,53 25.198.825 2.961.617.902 m3 11,715 2.142.649 25.101.133 Giá dự thầu đồng Làm tròn đồng 29.081.909.45 29.081.910.00 Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ khơng trăm tám mươi mốt triệu chín trăm mười nghìn đồng Kết luận:  Giá dự thầu gói thầu: “Thi cơng xây dựng phần kết cấu, hoàn thiện mặt hạng mục nhà đơn lập, song lập, shop house, town house thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là: Gdth = 29.081.910.000 đồng  Giá gói thầu: Ggth = 32.161.785.000 đồng  Vậy giá dự thầu thấp giá gói thầu 3.079.875.000 đồng  Tỷ lệ giảm giá 9,58% Vậy giá dự thầu đưa hợp lý, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp cao ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ THẦU GĨI THẦU “THI CƠNG XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU, HOÀN THIỆN... kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp III NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN ĐƯỢC GIAO - Nhiệm vụ đồ án xác định giá dự thầu cho gói thầu thi công xây lắp: “Thi công xây dựng phần kết cấu, hoàn... định mức dự tốn xây dựng theo cơng thức sau: GiNCĐM: đơn giá nhân công xây dựng thực cơng tác xây dựng thứ i có hao phí định mức cơng bố hệ thống định mức dự tốn xây dựng cơng trình (đồng/cơng) GJNCXD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kinh tế xây dựng,