0

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp, lập hồ sơ dự thầu, kinh tế xây dựng

179 4 0
  • Thuyết minh đồ án tốt nghiệp, lập hồ sơ dự thầu, kinh tế xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:34

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng, đại học xây dựng Hà Nội. Đề tài: Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình trung tâm thương mại vincom plaza dĩ an bình dương. Đồ án đã được bảo vệ thành công vào tháng 3 năm 2022. TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG _ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU GĨI THẦU XÂY LẮP CƠNG TRÌNH “TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM PLAZA DĨ AN – BÌNH DƯƠNG” GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN LỚP MSSV : : : : THS HOÀNG VÂN GIANG PHAN THANH TÚ 62KT8 218662 HÀ NỘI – 03/2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG _ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU GĨI THẦU XÂY LẮP CƠNG TRÌNH “TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM PLAZA DĨ AN – BÌNH DƯƠNG” TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN LỚP MSSV : : : : : TS NGUYỄN TUẤN ANH THS HOÀNG VÂN GIANG PHAN THANH TÚ 62KT8 218662 HÀ NỘI – 03/2022 SVTH: PHAN THANH TÚ MSSV: 218662 LỚP: 62KT8 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Bộ môn Kinh tế Xây dựng NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Phan Thanh Tú MSSV: 218662 Lớp: 62KT8 Hệ: Chính quy Ngành: Kinh tế xây dựng Đầu đề thiết kế: Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp cơng trình: “Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An – TP Dĩ An, Bình Dương” Các số liệu ban đầu: - Hồ sơ mời thầu gói thầu hồ sơ thiết kế vẽ thi công kèm theo - Loại hợp đồng sử dụng hợp đồng đơn giá cố định - Năng lực nhà thầu tham gia dự thầu - Các số liệu khảo sát trường môi trường đấu thầu - Tình hình giá thị trường yếu tố đầu vào - Các tài liệu, số liệu luật pháp, sách Nhà nước có liên quan Nội dung phần thuyết minh tính tốn Phần mở đầu Chương 1: Nghiên cứu HSMT, mơi trường đấu thầu gói thầu Chương 2: Lập biện pháp kỹ thuật – công nghệ tổ chức thi cơng cơng trình Chương 3: Tính tốn lập giá dự thầu thể giá dự thầu Chương 4: Lập hồ sơ hành chính, pháp lý Phần kết luận, kiến nghị Phần phụ lục: khơng tính vào số trang thuyết minh đồ án Phần thuyết minh sinh viên trình bày khoảng 165 trang A4 khơng kể bìa Các vẽ đồ thị: Quy mô đồ án khoảng 16 vẽ A1 A0 Cán hướng dẫn: Ths Hoàng Vân Giang Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: Ngày 27 tháng năm 2021 Ngày hoàn thành nhiệm vụ thiết kế: Ngày 14 tháng năm 2022 Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Bộ môn thông qua ngày tháng năm 2022 TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP (Ký ghi rõ họ tên) Ths Hoàng Vân Giang TS Nguyễn Tuấn Anh Sinh viên hoàn thành nộp Đồ án tốt nghiệp cho Bộ môn, ngày 14 tháng năm 2022 (Ký ghi rõ họ tên) Phan Thanh Tú SVTH: PHAN THANH TÚ MSSV: 218662 LỚP: 62KT8 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Báo cáo tình hình tài năm 2019, 2020, 2021 Bảng 1.2 Tổng hợp nhân công ty Bảng 1.3 Kê khai lực thiết bị thi công nhà thầu Bảng 2.1 Đơn giá nhân công Bảng 2.2 Đơn giá ca máy Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật máy ép cọc Bảng 2.4 Bố trí công nhân Bảng 2.5 Khối lượng cọc ép Bảng 2.6 Tiến độ thi công phương án Bảng 2.7 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.8 Chi phí máy thi công phương án Bảng 2.9 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.10 Tiến độ thi cơng phương án Bảng 2.11 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.11.2 Chi phí máy thi công phương án Bảng 2.12 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.13 So sánh phương án Bảng 2.14 Thông số kỹ thuật máy đào Bảng 2.15 Tiến độ thi công đào đất Bảng 2.16 Khối lượng vật liệu công tác bê tông móng Bảng 2.17 Hao phí lao động cơng tác thi cơng bê tơng lót móng Bảng 2.18 Hao phí lao động gia cơng cốt thép Bảng 2.19 Hao phí lao động công việc lắp dựng cốt thép Bảng 2.20 Hao phí lao động cơng việc gia cơng ván khn Bảng 2.21 Hao phí lao động cơng việc lắp ván khn Bảng 2.22 Hao phí lao động cơng việc tháo ván khuôn Bảng 2.23 Đổ bê tông đài giằng Bảng 2.24 Số ca máy hàn phục vụ thi công cho phân đoạn có khối lượng lớn Bảng 2.25 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.26 Chi phí máy làm việc phương án Bảng 2.27 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.28 Hao phí lao động cơng tác thi cơng bê tơng lót móng Bảng 2.29 Hao phí lao động gia cơng cốt thép Bảng 2.30 Hao phí lao động cơng việc lắp dựng cốt thép Bảng 2.31 Hao phí lao động cơng việc gia cơng ván khn Bảng 2.32 Hao phí lao động cơng việc lắp ván khn Bảng 2.33 Hao phí lao động công việc tháo ván khuôn Bảng 2.34 Đổ bê tông đài giằng Bảng 2.35 Số ca máy hàn phục vụ thi cơng cho phân đoạn có khối lượng lớn Bảng 2.36 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.37 Chi phí máy làm việc phương án Bảng 2.38 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.39 So sánh phương án Bảng 2.40 Hao phí gia cơng cốt thép cột, vách thang máy tầng hầm Bảng 2.41 Hao phí lắp đặt cốt thép cột, vách thang máy tầng hầm Bảng 2.42 Hao phí lắp ván khn cột, vách thang máy tầng hầm Bảng 2.43 Hao phí đổ bê tơng cột, vách thang máy tầng hầm Bảng 2.44 Hao phí tháo khn cột, vách thang máy tầng hầm Bảng 2.45 Hao phí lắp dựng ván khuôn đáy dầm tầng hầm Bảng 2.46 Hao phí lắp ván khn thành dầm, sàn, cầu thang tầng hầm Bảng 2.47 Hao phí gia cơng cốt thép dầm, sàn, cầu thang tầng hầm Bảng 2.48 Hao phí lắp đặt cốt thép dầm, sàn, cầu thang tầng hầm Bảng 2.49 Hao phí đổ bê tơng dầm, sàn, cầu thang tầng hầm Bảng 2.50 Hao phí tháo ván khn dầm, sàn, cầu thang Bảng 2.51 Hao phí xây tường tầng hầm Bảng 2.52 Hao phí lao động gia cơng cốt thép cột, vách thang máy phương án Bảng 2.53 Hao phí lao động lắp dựng cốt thép cột, vách phương án Bảng 2.54 Hao phí lao động lắp dựng ván khuôn cột, vách thang máy phương án Bảng 2.55 Hao phí lao động đổ bê tơng cột, vách thang máy phương án Bảng 2.56 Hao phí lao động tháo ván khn cột, vách thang máy phương án Bảng 2.57 Hao phí lao động lắp dựng ván khuôn đáy dầm phương án Bảng 2.58 Hao phí lao động lắp dựng ván khn thành dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.59 Hao phí lao động gia công cốt thép dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.60 Hao phí lao động gia công cáp dự ứng lực phương án Bảng 2.61 Hao phí lao động lắp đặt cốt thép dầm, lớp sàn, cầu thang phương án Bảng 2.62 Hao phí lao động lắp đặt cáp sàn dự ứng lực phương án Bảng 2.63 Hao phí lao động lắp đặt cốt thép dầm, lớp sàn, cầu thang phương án Bảng 2.64 Hao phí lao động đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.65 Hao phí lao động tháo dỡ ván khn dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.66 Hao phí lao động kéo cáp sàn dự ứng lực, cắt cáp thừa, bảo vệ đầu cáp phương án Bảng 2.67 Hao phí máy gia cơng thép Bảng 2.68 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.69 Chi phí máy làm việc phương án Bảng 2.70 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.71 Hao phí lao động gia công cốt thép cột, vách thang máy phương án Bảng 2.72 Hao phí lao động lắp dựng cốt thép cột, vách phương án Bảng 2.73 Hao phí lao động lắp dựng ván khn cột, vách thang máy phương án Bảng 2.74 Hao phí lao động đổ bê tông cột, vách thang máy phương án Bảng 2.75 Hao phí lao động tháo ván khn cột, vách thang máy phương án Bảng 2.76 Hao phí lao động lắp dựng ván khuôn đáy dầm phương án Bảng 2.77 Hao phí lao động lắp dựng ván khuôn thành dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.78 Hao phí lao động gia cơng cốt thép dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.79 Hao phí lao động gia công cáp dự ứng lực phương án Bảng 2.80 Hao phí lao động lắp đặt cốt thép dầm, lớp sàn, cầu thang phương án Bảng 2.81 Hao phí lao động lắp đặt cáp sàn dự ứng lực phương án Bảng 2.82 Hao phí lao động lắp đặt cốt thép dầm, lớp sàn, cầu thang phương án Bảng 2.83 Hao phí lao động đổ bê tông dầm, sàn cầu thang phương án Bảng 2.84 Hao phí lao động tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn, cầu thang phương án Bảng 2.85 Hao phí lao động kéo cáp sàn dự ứng lực, cắt cáp thừa, bảo vệ đầu cáp lực phương án Bảng 2.86 Hao phí máy gia cơng thép Bảng 2.87 Chi phí nhân cơng phương án Bảng 2.88 Chi phí máy làm việc phương án Bảng 2.88 Tổng hợp chi phí ước tính phương án Bảng 2.89 So sánh lựa chọn phương án Bảng 2.90 Khối lượng tường xây Bảng 2.91 Hao phí lao động cơng tác xây tường Bảng 2.92 Hao phí gạch lớn sử dụng ca Bảng 2.93 Bố trí cơng nhân thi cơng cơng tác hồn thiện cơng tác khác Bảng 2.94 Danh mục công tác tổng tiến độ cơng trình Bảng 2.95 Khối lượng vật liệu dự trữ Bảng 2.96 Bố trí diện tích kho bãi Bảng 2.97 Diện tích nhà tạm Bảng 2.98 Tổng hợp cơng suất tiêu thụ loại máy móc thi cơng Bảng 2.99 Công suất điện chiếu sáng nhà Bảng 2.100 Cơng suất điện chiếu sáng ngồi nhà Bảng 2.101 Lượng nước dùng cho sản xuất Bảng 3.1 Đơn giá nhiên liệu, lượng máy Bảng 3.2 Tổng hợp chi phí xây dựng Bảng 3.3 Tính số giá phần xây dựng bình qn Bảng 3.4 Tổng hợp giá gói thầu Bảng 3.5 Chi phí ván khn Bảng 3.6 Khối lượng giáo chống PAL Bảng 3.7 Khối lượng xà gồ Bảng 3.8 Chi phí hệ giáo chống xà gồ Bảng 3.9 Chi phí vật liệu luân chuyển gỗ Bảng 3.10 Tổng hợp chi phí vật liệu luân chuyển Bảng 3.11 Tổng hợp chi phí vật liệu dự thầu Bảng 3.12 Chi phí nhân cơng dự thầu Bảng 3.13 Chi phí máy dự thầu Bảng 3.14 Tổng hợp chi phí máy thi cơng Bảng 3.15 Tổng hợp chi phí trực tiếp dự thầu Bảng 3.16 Tiền lương phụ cấp cho cán gián tiếp công trường Bảng 3.17 Chi phí trích nộp bảo hiểm cơng đồn Bảng 3.18 Chi phí khấu hao phân bổ cơng cụ dụng cụ phục vụ thi công Bảng 3.19 Tổng hợp chi phí chung dự thầu Bảng 3.20 Chi phí lán tạm Bảng 3.21 Tổng hợp chi phí gián tiếp dự thầu Bảng 3.22 Tổng hợp chi phí xây dựng dự thầu Bảng 3.23 Chi phí di chuyển máy móc, thiết bị thi cơng Bảng 3.24 Chi phí cơng trình tạm Bảng 3.25 Tổng hợp giá dự thầu Bảng 3.26 Danh mục cơng việc chiết tính đơn giá dự thầu Bảng 3.27 Chiết tính đơn giá đầy đủ Bảng 3.28 Thể giá dự thầu DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Mặt đứng, mặt Robot thi cơng ép cọc Hình 2.2 Sơ đồ di chuyển phương án Hình 2.3 Sơ đồ di chuyển phương án Hình 2.4 Hướng di chuyển máy đào (ứng với tiến độ ca ngày cơng tác) Hình 2.5 Xác định khoảng cách hố đào Hình 2.6 Hình dạng hố đào Hình 2.7 Hình dạng hố đào Hình 2.8 Mặt chia phân đoạn thi công phương án Hình 2.9 Mặt chia phân đoạn thi cơng phương án Hình 2.10 vẽ chia phân đoạn, thi cơng phần thân Hình 2.11 vẽ chia phân đoạn, thi công phần thân MỞ ĐẦU 1 Mục đích ý nghĩa đấu thầu thi công xây dựng 1.1 Đối với toàn kinh tế .1 1.2 Đối với chủ đầu tư, chủ dự án 1.3 Đối với nhà thầu Lý chọn đề tài tốt nghiệp dạng lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp giao CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ MỜI THẦU, MÔI TRƯỜNG ĐẤU THẦU VÀ GÓI THẦU 1.1 Giới thiệu tóm tắt gói thầu 1.2 Giới thiệu nhà thầu 1.2.1 Thông tin chung 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 1.2.3 Năng lực nhà thầu 1.2.4 Kinh nghiệm 1.3 Nghiên cứu yêu cầu hồ sơ mời thầu (HSMT) 1.3.1 Nội dung hành pháp lý .7 1.3.2 Yêu cầu lực tài 1.3.3 Yêu cầu kinh nghiệm 1.3.4 Yêu cầu lực nhân thiết bị 1.3.5 Nội dung giá dự thầu .10 1.4 Phân tích mơi trường đấu thầu điều kiện cụ thể gói thầu .10 1.4.1 Phân tích mơi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến gói thầu 10 1.4.1 Phân tích thị trường: đối thủ cạnh tranh .12 1.5 Kết luận .13 CHƯƠNG 2: LẬP VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT – CƠNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CƠNG GĨI THẦU .15 2.1 Các liệu đầu vào nhà thầu 15 2.2 Lựa chọn phương hướng thi công tổng quát .17 2.3 Lập lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ thi công cho công tác chủ yếu 17 2.3.1 Lựa chọn công tác xây lắp chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ thi cơng gói thầu 18 2.3.2 Lập lựa chọn phương án kỹ thuật tổ chức thi công công tác xây lắp 19 2.4 Lập thuyết minh tổng tiến độ thi cơng gói thầu 118 2.4.1 Vai trò việc lập tổng tiến độ thi công 118 2.4.2 Căn lập tổng tiến độ thi công 119 2.4.3 Danh mục công tác tổng tiến độ thi cơng cơng trình 119 2.5 Lập tổng mặt thi công .125 2.5.1 Mục đích thiết kế tổng mặt thi công .125 2.5.2 Các nguyên tắc thiết kế tổng mặt thi công .125 2.5.3 Tính tốn nhu cầu kho bãi, lán trại, điện nước cho cơng trình 125 2.5.4 Thiết kế tổng mặt thi công 131 2.6 Lập biện pháp đảm bảo chất lượng (xem Mục 2.6 Chương Phụ lục) .132 2.7 Lập biện pháp an toàn vệ sinh môi trường (xem Mục 2.6 Chương Phụ lục) .132 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN LẬP GIÁ DỰ THẦU VÀ THỂ HIỆN GIÁ DỰ THẦU .132 3.1 Xác định giá gói thầu 132 3.1.1 Căn xác định giá gói thầu 132 3.1.2 Xác định chi phí xây dựng gói thầu thi cơng xây lắp .132 Thợ bậc 3,5/7 công 159 280.000 44.520.000 Tổng cộng 83.920.000 Chi phí cơng trình tạm Bảng 3.24 Chi phí cơng trình tạm Đơn giá (đồng/đvt) Tỉ lệ thu hồi (%) Thành tiền (đồng) TT Loại cơng trình tạm Đơn vị Quy mô Bãi gạch, cát (bãi lộ thiên) m2 130 200.000 Bãi sắt thép (bãi có mái) m2 95 460.000 20% 34.960.000 Kho xi măng (kho kín) m2 15 800.000 20% 9.600.000 Kho dụng cụ m2 20 800.000 20% 12.800.000 Bãi gia công cốt thép m2 72 100.000 7.200.000 Kho ván khuôn m2 40 180.000 7.200.000 Đường cấp điện m 600 300.000 26% 133.200.000 Đường cấp nước sinh hoạt m 600 180.000 26% 79.920.000 Giếng khoan ngầm giếng 9.000.000 9.000.000 10 Bể chứa nước thi công bể 4.400.000 8.800.000 26.000.000 Tổng 328.680.000 Vậy Gk = 83.920.000 + 328.680.000 = 412.600.000 (đồng) 3.2.5 Chi phí dự phịng Chi phí dự phịng gói thầu thi cơng xây dựng bao gồm: Chi phí dự phịng cho khối lượng phát sinh: GDPdth = GDP1th Trong đó: GDP1dth: Chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng GDP1dth = (GXDdth + GKXDdt) × KPS Với KPS hệ số dự phòng cho khối lượng phát sinh, KPS = 5% Vậy GDP1dth = (71.971.907.838 + 412.600.000) × 5% = 3.619.225.392 (đồng) 3.2.6 Tổng hợp giá dự thầu Bảng 3.25 Tổng hợp giá dự thầu ST T NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH I CHI PHÍ TRỰC TIẾP VL + NC + M Chi phí vật liệu VL Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng NC M GIÁ TRỊ 53.992.171.10 41.182.245.10 9.832.820.000 2.977.106.000 KÍ HIỆU T VL NC M II III CHI PHÍ GIÁN TIẾP Chi phí chung (C) Chi phí nhà tạm để điều hành thi cơng (LT) Chi phí số cơng việc không xác định khối lượng từ thiết kế (TT) THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC C + LT + TT C Chi phí xây dựng trước thuế (G) IV V VI 7.733.307.321 5.923.681.241 GT C LT 775.093.000 LT TT 1.034.533.080 TT 6% × (T + GT) 3.703.528.705 TL (T + GT + TL) THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 10% × G Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT Chi phí khác có liên quan gói thầu CHI PHÍ DỰ PHỊNG Chi phí dự phịng 65.429.007.12 6.542.900.713 71.971.907.83 412.600.000 G GTGT GXD GKXD GDP 5% × GXD 3.619.225.392 GDP 3.619.225.392 DP1 76.003.733.23 Giá dự thầu GXD + GDP + GKXD GGT 76.003.733.00 Giá dự thầu làm tròn Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ không trăm ba triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng 3.2.7 So sánh giá dự thầu với giá gói thầu f% = (1 – ) × 100 Trong đó: • Gdtdk: giá dự thầu dự kiến • Ggth: Giá gói thầu • f%: tỷ lệ phần trăm giảm giá so với giá gói thầu Nếu f % fq (%) kết thúc tính tốn giá dự thầu định dùng giá bỏ thầu hồ sơ dự thầu giá dự thầu dự kiến f% = (1 – ) × 100 = (1 – ) × 100 = 9,308% Vậy f% = 9,308% Tỷ lệ giảm giá có mức độ cạnh tranh cao, nhà thầu có khả trúng thầu 3.3 Thể giá dự thầu theo đơn giá 3.3.1 Thuyết minh phương pháp chiết tính giá dự thầu Cơng thức xác định đơn giá dự thầu đầy đủ cho đơn vị công tác: Đđđ= VLdth1đv + NCdth1đv + Mdth1đv + Cdth1đv + TNdth1đv + VATdth1đv Trong đó: + Đđđ: Đơn giá dự thầu đầy đủ cho đơn vị tính cơng tác + VLdth1đv; NCdth1đv; Mdth1đv; Cdth1đv; TNdth1đv; VATdth1đv: Lần lượt chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí máy thi cơng, chi phí chung, lợi nhuận dự kiến, thuế giá trị gia tăng cho đơn vị cơng tác a) Chi phí vật liệu cho đơn vị khối lượng công tác xây lắp (VLdth1đv) m VL1đv = Trong đó:  j 1 ĐMijVL  gjVL  (1+ kVLK) - ĐMijVL:Hao phí vật liệu thứ j để tạo thành đơn vị khối lương công tác xây dựng thứ i - gjVL: Giá đơn vị vật liệu loại j trường xây dựng - kVLK: hệ số kể đến chi phí VL khác sử dụng cơng trình để tạo nên đơn vị khối lượng công tác xây dựng - m gồm có: vật liệu chủ yếu, vật liệu luân chuyển để hồn thành đơn vị khối lượng cơng tác b) Chi phí nhân cơng cho đơn vị tính khối lượng công tác xây lắp (NCdth1đv) NC1đv = Hj  gjbq Trong đó: - Hj: hao phí lao động để tạo đơn vị tính đơn giá cơng việc - gjbq: Giá tiền cơng bình qn lấy theo cách trả lương nhà thầu với cấp bậc cơng việc thứ j c) Chi phí máy cho đơn vị khối lượng công tác xây lắp (Mdth1đv) M1đv= M1dvilv + M2đvnv Trong đó: lv - M1dvi : chi phí sử dụng máy làm việc tính cho đơn vị tính đơn giá cơng việc thứ i m  M1dvilv= j 1 Qijm  gịj (1+ fki)  Qijm: số lượng ca máy lấy theo đinh mức ương ứng với máy j để tạo thành đơn vị tính đơn giá công việc i  gịj: đơn giá ca máy loại j được sử dụng để hoàn thành cơng việc i  fki: tỉ lệ % chi phí cho máy khác (nếu có) - M2đvnv: chi phí sử dụng máy máy ngừng việc xác định cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i: m  M2đvnv = j1 Qijnv  gịjnv  Qijnv: khối lượng ca máy loại j phải ngừng việc xác định cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i  gịjnv: đơn giá ca máy loại j máy ngừng việc Khi tính tốn theo chi phí phức tạp việc xác định M2đvnv xác định theo tổng chi phí ngừng việc cho loại máy để thực gói thầu Tổng chi phí ngừng việc j (Fnvj): Fnvj= Qnvj × Đm(nv)j nv Q j: xác định vào thời gian lưu máy cơng trường Phân bổ chi phí ngừng việc loại máy cho công việc phân bổ vào đơn giá cơng việc Có thể xảy trường hợp sau: - Trường hợp 1: chi phí ngừng việc loại máy liên quan hồn thành loại cơng việc: M2đvinv =  Fj: tổng chi phí ngừng việc máy j  Qi: tổng khối lượng công việc i máy j thực - Trường hợp 2: chi phí máy ngừng việc loại máy liên quan hoàn thành nhiều công công tác khác Ta phải phân bổ theo bước sau:  Bước 1: Phân bổ CP ngừng việc theo loại công việc (theo thời gian) F NV * t Fi  n i  ti  Bước 2: Phân bổ CP ngừng việc cho đơn vị tính đơn giá cơng việc i M2đvinv = d) Chi phí gián tiếp cho đơn vị khối lượng cơng tác xây lắp (GTdth1đv) i 1 Chi phí chung cho đơn vị khối lượng công tác xây lắp xác định theo tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp đơn vị tính Tỷ lệ nhà thầu xác định 14,3% Cdth1đv = 14,3% × (VLdth 1đv + NC dth1đv + Mdth 1đv) e) Mức lãi dự kiến nhà thầu (Ldth1đv ) Lãi dự kiến xác định theo tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp đơn vị cơng tác xây lắp chi phí chung đơn vị khối lượng công tác Ldth 1đv = lDN % ( VLdth 1đv + NCdth 1đv + Mdth 1đv + Cdth 1đv) Với lDN: Mức lãi dự kiến doanh nghiệp xác định phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh, lDN = 6% 3.3.2 Thể giá dự thầu 3.3.2.1 Danh mục cơng việc chiết tính đơn giá dự thầu Bảng 3.26 Danh mục cơng việc chiết tính đơn giá dự thầu STT 18 50 76 136 159 178 255 298 3.3.2.2 Tên công việc Ép cọc ống BTCT dự ứng lực máy ép Robot thủy lực tự hành, Đk cọc 500mm Cấp đất II Đào móng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II Bê tơng móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤100m tầng Bê tông cột TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, máy bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 tầng Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤100m tầng Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo trước tầng Xây tường thẳng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M100, PCB40 tầng Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá >0,25m2, vữa XM M25, PCB40 tầng Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ tầng ĐVT Khối lượng 100m 68,1300 100m3 23,7709 m3 520,3100 16,6100 m3 89,8000 1,5400 24,2800 m3 228,5500 m2 620,7400 m2 233,8433 3.3.2.3 Bảng chiết tính đơn giá đầy đủ Bảng 3.27 Chiết tính đơn giá đầy đủ STT Tên cơng việc Ép cọc ống BTCT dự ứng lực máy ép Robot thủy lực tự hành, Đk cọc 400mm - Cấp đất II Đơn vị Định mức Đơn giá Thành tiền 100m Ca Vật liệu 40.804.000 - Cọc BTCT dự ứng lực D500mm m 101 - Vât liệu khác % 400.000 404.000 Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 40.400.000 1.806.000 cơng 6,45 280.000 Máy thi công 1.806.000 15.904.692 Máy kinh vĩ ca 0,31 280.000 86.800 Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860T ca 1,237 12.660.000 15.660.420 Máy khác % Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 58.514.692 Chi phí gián tiếp (T × 14,3%) GT 8.367.601 THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) × 6%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) GTGT 157.472 6% 4.012.938 70.895.231 10% 7.089.523 Gxd 77.984.754 Ca Vật liệu 40.804.000 - Cọc BTCT dự ứng lực D500mm m 101 - Vât liệu khác % 400.000 404.000 Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 40.400.000 1.999.500 công 6,45 310.000 1.999.500 STT Tên công việc Đơn vị Định mức Đơn giá Máy thi công 18.290.396 Máy kinh vĩ ca 0,31 322.000 99.820 Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860T ca 1,237 14.559.000 18.009.483 Máy khác % Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 61.093.896 Chi phí gián tiếp (T × 14,3%) GT 8.736.427 THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) × 6%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) GTGT 181.093 6% 4.189.819 74.020.143 10% 7.402.014 Gxd 81.422.157 Tổng cộng (Gxd) 136 Thành tiền Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤100m tầng 159.406.911 Vật liệu 15.540.705 - Que hàn kg 4,617 25.000 115.425 - Dây thép kg 9,28 13.500 125.280 - Thép tròn Fi >10mm kg 1020 15.000 15.300.000 Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm 4.082.400 công 14,58 280.000 Máy thi công 4.082.400 365.466 - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T ca 0,03 2.200.000 66.000 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T ca 0,03 550.000 16.500 - Biến hàn xoay chiều - công suất: 23 kW ca 1,123 200.000 224.600 - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: kW ca 0,32 160.000 51.200 - Máy khác % Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 19.988.571 GT 2.858.366 Chi phí gián tiếp (T × 14,3%) 7.166 STT Tên công việc Đơn vị THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) × 6%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) GTGT Định mức Đơn giá 6% 1.370.816 24.217.753 10% 2.421.775 Gxd 26.639.528 Tổng cộng (Gxd) 298 Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ tầng Thành tiền 26.639.528 m2 Vật liệu 12.474 - Sơn phủ nội thất lít 0,202 40.000 8.080 - Sơn lót nội thất lít 0,122 35.000 4.270 - Vât liệu khác % 124 Nhân công 16.800 - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm cơng Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T 29.274 Chi phí gián tiếp (T × 14,3%) GT 4.186 THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) × 6%) TL Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) Tổng cộng (Gxd) GTGT Gxd 0,06 6% 280.000 16.800 2.008 35.467 10% 3.547 39.014 39.014 3.3.2.4 Thể giá dự thầu Bảng 3.28 Thể giá dự thầu STT … … … 18 … 50 … 76 … 136 … 159 … 178 … 255 … 298 … Tên công tác Đơn vị Khối lượng … Đơn giá (đồng/đvt) … Thành tiền (đồng) … … … Ép cọc ống BTCT dự ứng lực máy ép Robot thủy lực tự hành, Đk cọc 100m 68,13 159.406.911 10.860.392.823 500mm - Cấp đất II … … … … … Đào móng máy đào 0,8m3, chiều 100m3 23,7709 3.597.326 85.511.686 rộng móng ≤6m - Cấp đất II … … … … … Bê tơng móng, chiều rộng ≤250cm, máy m3 520,31 1.488.607 774.537.268 bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 … … … … … Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, 16,61 4.673.571 77.628.022 chiều cao ≤100m tầng … … … … … Bê tông cột TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, máy bơm BT tự hành, M350, đá m3 89,8 2.212.204 198.655.902 1x2, PCB40 tầng … … … … … Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 1,54 26.639.528 41.024.873 >10mm, chiều cao ≤100m tầng … … … … … Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực 24,28 50.495.712 1.226.035.877 dầm cầu kéo trước tầng … … … … … Xây tường thẳng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều m3 228,55 1.658.506 379.051.533 cao ≤6m, vữa XM M100, PCB40 tầng … … … … … Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá m2 620,74 977.327 606.665.914 >0,25m2, vữa XM M25, PCB40 tầng … … … … … Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước m2 233,8433 39.014 9.123.140 phủ tầng … … … … … Chi phí xây dựng sau thuế 71.971.907.838 Chi phí khác có liên quan 412.600.000 Chi phí dự phịng 3.619.225.392 Giá dự thầu 76.003.733.230 Giá dự thầu làm tròn 76.003.733.000 Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ không trăm ba triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng CHƯƠNG 4: HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ 4.1 Hồ sơ hành 1.1.1 Thơng tin chung nhà thầu (Xem mục 1.2 Giới thiệu nhà thầu Chương 1) 1.1.2 Năng lực nhà thầu (Xem mục 1.2.3 Năng lực nhà thầu Chương Chương Phụ lục) 1.1.3 Bản đăng ký kinh doanh (Xem Chương Phụ lục) 1.1.4 Kinh nghiệm nhà thầu (Xem mục 1.2.4 Kinh nghiệm Chương 1) 4.2 Hồ sơ pháp lý 4.2.1 4.2.2 Đơn xin dự thầu a Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN DỰ THẦU (Thuộc HSĐXKT) Bình Dương, Ngày 08 tháng năm 2022 Tên gói thầu: Thi cơng xây lắp cơng trình Tên dự án: Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Vincom Retail Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà nhận được, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương, cam kết thực gói thầu Thi cơng xây lắp cơng trình “Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An” theo yêu cầu hồ sơ mời thầu với thời gian thực hợp đồng 398 ngày Hồ sơ dự thầu chúng tơi gồm có hồ sơ đề xuất kỹ thuật hồ sơ đề xuất tài niêm phong riêng biệt Chúng tơi cam kết: Chỉ tham gia hồ sơ dự thầu với tư cách nhà thầu Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Không thực hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở hành vi vi phạm quy định khác pháp luật đấu thầu tham dự gói thầu Những thông tin kê khai hồ sơ dự thầu trung thực Nếu hồ sơ dự thầu chấp nhận, thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo quy định Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu hồ sơ mời thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật có hiệu lực thời gian 180 ngày, kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2022 Đại diện hợp pháp nhà thầu Tổng giám đốc (Đã ký đóng dấu) Nguyễn Văn Thanh Huy b Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất tài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN DỰ THẦU (Thuộc HSĐXTC) Bình Dương, Ngày 08 tháng năm 2022 Tên gói thầu: Thi cơng xây lắp cơng trình Tên dự án: Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An Kính gửi: Công ty Cổ phần Vincom Retail Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà nhận được, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương, cam kết thực gói Thi cơng xây lắp cơng trình “Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An” theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Cùng với Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, xin gửi kèm đơn đề xuất tài với tổng số tiền 76.003.733.000 (Bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo Hồ sơ đề xuất tài có hiệu lực thời gian 180 ngày, kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2022 Đại diện hợp pháp nhà thầu Tổng giám đốc (Đã ký đóng dấu) Nguyễn Văn Thanh Huy BẢO LÃNH DỰ THẦU Bên thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL Ngày phát hành bảo lãnh: Ngày 14 tháng năm 2022 BẢO LÃNH DỰ THẦU số: 53110001148772 Bên bảo lãnh: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chúng tơi thơng báo CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG (sau gọi "Bên yêu cầu bảo lãnh") tham dự thầu để thực gói thầu Thi cơng xây lắp cơng trình Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An – chi nhánh Bình Dương thuộc dự án Trung tâm thương mại Dĩ An theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu Chúng cam kết với Bên thụ hưởng bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu khoản tiền 3.000.000.000 (Ba tỷ Việt Nam đồng chẵn) Bảo lãnh có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng năm 2022 Theo yêu cầu Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách Bên bảo lãnh, cam kết chắn toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền hay khoản tiền không vượt tổng số tiền 3.000.000.000 (Ba tỷ Việt Nam đồng chẵn) nhận văn thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng nêu rõ: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu thời gian có hiệu lực hồ sơ dự thầu; Nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định điểm d Mục 39.1 – Chỉ dẫn nhà thầu hồ sơ mời thầu; Nhà thầu không tiến hành từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo mời đến thương thảo hợp đồng Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; Nhà thầu không tiến hành từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận thông báo trúng thầu Bên mời thầu hoàn thiện hợp đồng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; Nhà thầu không thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo quy định Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu hồ sơ mời thầu Nếu thành viên liên danh vi phạm quy định pháp luật dẫn đến khơng hồn trả bảo đảm dự thầu theo quy định Mục 18.5 – Chỉ dẫn nhà thầu hồ sơ mời thầu bảo đảm dự thầu tất thành viên liên danh không hoàn trả(4) Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh lựa chọn: bảo lãnh hết hiệu lực sau Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng nộp Bảo lãnh thực hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận hợp đồng Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không lựa chọn: bảo lãnh hết hiệu lực sau nhận chụp văn thông báo kết lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; vòng 30 ngày sau hết thời hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu Bất yêu cầu bồi thường theo bảo lãnh phải gửi đến văn phòng chúng tơi trước ngày Đại diện hợp pháp ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] KẾT LUẬN Qua thời gian tính tốn lập hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi cơng xây lắp cơng trình Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An – chi nhánh Bình Dương” cơng trình có u cầu kỹ thuật tính thẩm mỹ tương đối cao Nhà thầu cố gắng bám sát yêu cầu hồ sơ mời thầu đưa giải pháp biện pháp tổ chức nhằm hoàn thành cơng trình chất lượng tiến độ u cầu dựa vào lực thực tế Các giải pháp kỹ thuật để thi công phần trình bày phần chương II: “Lựa chọn biện pháp công nghệ tổ chức thi công” Sau nghiên cứu kỹ mặt kiến trúc, kết cấu mặt thi cơng cơng trình này, nhà thầu nhận thấy khơng có đề xuất thêm với chủ đầu tư Nhà thầu nhận thấy khả trúng thầu cao lý sau:  Hồ sơ dự thầu thỏa mãn tất điều kiện hồ sơ mời thầu  Giải pháp công nghệ - kỹ thuật áp dụng cho gói thầu phù hợp  Chiến lược giá áp dụng cho gói thầu chiến lược cạnh tranh cao Giá bỏ thầu là: 76.003.733.000 đồng Tỷ lệ giảm giá: 9,308% TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kinh tế Xây dựng – PGS.TS Trần Văn Tấn Bài giảng Kinh tế Xây dựng – PGS.TS Trần Văn Tấn Bài giảng Kinh tế đầu tư – TS Vũ Kim Yến Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng - GS.TS Nguyễn Văn Chọn Tổ chức xây dựng cơng trình - GS.TS Nguyễn Huy Thanh Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng-PGS.TS Bùi Văn Yêm – Nguyễn Bá Vỵ Giáo trình kinh tế máy xây dựng - GS.TS Nguyễn Văn Chọn Kỹ thuật xây dựng – Công tác đất thi cơng bêtơng tồn khối – Võ Quốc Bảo – Nguyễn Đình Thám Kỹ thuật xây dựng – Công tác lắp ghép xây gạch đá – Võ Quốc Bảo – Nguyễn Đình Thám 10 Sổ tay chọn máy thi công xây dựng – Nguyễn Tiến Thụ 11 Đảm bảo chất lượng – Phạm Tuấn Ngọc – Nguyễn Như Mai 12 Quản lý chất lượng toàn diện – Nguyễn Song Bình – Trần Thị Thu Hà 13 Các văn pháp luật như: nghị định 10/2021/NĐ-CP, thông tư 11/2021/TT-BXD Bộ Xây Dựng, thông tư 13/2021/TT-BXD văn tài liệu có liên quan khác LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua, em sâu nghiên cứu cách thức lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nghiên cứu quy chế đấu thầu nước ta Thông qua việc lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi cơng xây lắp cơng trình Trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An – chi nhánh Bình Dương tìm hiểu kỹ tình hình sản xuất thực tế Cơng ty cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương, em tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế chuyên môn mà kỹ sư Kinh tế xây dựng cần có Qua đồ án em thấy trưởng thành nhiều mặt kiến thức chuyên ngành, có lợi cho cơng việc sau Em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với kiến thức học trường năm qua, với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình thầy, khoa đặc biệt giáo hướng dẫn Ths Hồng Vân Giang Do thời gian, kinh nghiệm có hạn nguyên nhân chủ quan, khách quan tình hình dịch bệnh phức tạp nên đồ án tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót Trong thời gian tới, em mong dẫn quý thầy cô - người có chun mơn, kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng để em hoàn thiện lượng kiến thức có phục vụ tốt cho cơng tác sau Cuối em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn tồn thể q thầy giáo khoa bạn hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022 Sinh viên thực Phan Thanh Tú ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG _ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU GĨI THẦU XÂY LẮP CƠNG TRÌNH “TRUNG... chuyên ngành kinh tế quản lý xây dựng, việc vận dụng tổng hợp kiến thức học môn như: Kỹ thuật thi công, Kinh tế xây dựng, Định mức kỹ thuật xây dựng, Định giá sản phẩm xây dựng, Tổ chức xây dựng, …... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Bộ môn Kinh tế Xây dựng NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp, lập hồ sơ dự thầu, kinh tế xây dựng,

Từ khóa liên quan