0

(Luận văn thạc sĩ) tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng TNHH công thương việt nam tại lào

126 2 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng TNHH công thương việt nam tại lào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI INTHAVONGSA BOUNPASERT TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI INTHAVONGSA BOUNPASERT TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI LÀO CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ HOÀNG HÀ HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài:“Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào” cơng trình nghiên cứu luận văn riêng Các số liệu kết luận nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021 Tác giả luận văn INTHAVONGSA Bounpasert ii LỜI CÁM ƠN Với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cám ơn Trường Đại Học Thương Mại, Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Tôi xin cám ơn môn Quản trị Kinh doanh, Khoa sau Đại học - Trường Đại học Thương Mại giúp đỡ tơi nhiều mặt suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học trường Xin cám ơn tất q thầy, giáo tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ giáo TS Trần Thị Hồng Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót luận văn Tơi mong nhận đóng góp q báu quý thầy, cô bạn đồng nghiệp để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2021 Tác giả luận văn INTHAVONGSA Bounpasert iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính c ấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .7 Phương pháp nghiên c ứu Kết cấu luận văn 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.1 Các khái niệm có liên quan 12 1.1.1 Khái niệm nhân lực 12 1.1.2 Khái niệm tạo động lực làm việc cho người lao động 13 1.2 Nội dung tạo động lực làm việc cho người lao động 15 1.2.1 Xác định nhu cầu tạo động lực làm việc cho người lao động .15 1.2.2 Tổ chức thực tạo động lực làm việc cho người lao động .19 1.2.3 Đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động 28 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho người lao động 29 1.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 29 1.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 32 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho người lao động số doanh nghiệp học kinh nghiệm ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào 34 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng Việt Nam 34 iv 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng nước 36 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH CÔNG THƯƠNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LÀO 40 2.1 Khái quát Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu tổ ch ức kết kinh doanh chủ yếu 42 2.1.3 Khái quát tình hình lao động Ngân hàng TNHH Cơng thương Việt Nam Lào 46 2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào 2018 - 2020 48 2.2.1 Xác định nhu cầu tạo động lực làm việc cho người lao động .48 2.2.2 Tổ chức thực tạo động lực làm việc cho người lao động .51 2.2.3 Đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động 66 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam t ại Lào 69 2.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 69 2.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 71 2.4 Đánh giá chung 73 2.4.1 Kết đạt nguyên nhân 73 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI LÀO 79 3.1 Định hướng phát triển mục tiêu Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2025 79 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào giai đoạn năm 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2045 79 v 3.1.2 Mục tiêu Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2025 3.2 Quan điểm tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 3.2.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động dựa nhu cầu thực tế người lao động 3.2.2 Tạo động lực làm việc cho người lao động phải xem biện pháp lâu dài giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 3.2.3 Tạo động lực làm việc cho người lao động phải thực đồng bộ, công gắn liền với phát triển ngân hàng 3.3 Một số giải pháp tăng cường tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam t ại Lào 3.3.1 Hoàn thiện công tác phân loại nhu cầu người lao động ngân hàng 3.3.2 Hoàn thiện tổ chức thực tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào 3.3.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào 3.3.3.2 Tăng cường đánh giá tạo động lực cho người lao động 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Lào KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo trình độ Ngân hàng TNHH Cơng thương Việt Nam Lào năm 2018-2020 46 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính độ tuổi Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào năm 2018-2020 47 Bảng 2.3: Thưởng cho nhân viên ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào năm 2020 58 Bảng 2.4: Chính sách phúc lợi ngân hàng TNHH Công thương .60 Việt Nam t ại Lào 60 Bảng 2.5 Kết đào tạo ngân hàng giai đoạn 2018-2020 .65 Bảng 2.6: Phân công tạo động lực làm việc ngân hàng Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào năm 2020 67 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Các loại nhu cầu lao động theo đánh giá Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào năm 2020 50 Biểu đồ 2.2: Thu nhập bình quân đầu người ngân hàng công thương VN Lào năm 2018-2020 54 Biểu đồ 2.3: Đánh giá người lao động tiền lương ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào, 2020 56 Biểu đồ 2.4: Đánh giá người lao động quy chế thưởng ngân hàng Vietinbank Lào 59 Biểu đồ 2.5: Đánh giá cán nhân viên ngân hàng Vietinbank Lào sách phúc lợi ngân hàng 61 Biểu đồ 2.6: Đánh giá công tác tạo động lực thơng qua bố trí, sử dụng hợp lý lao động 63 Biểu đồ 2.7: Đánh giá môi trường làm việc ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam t ại Lào 66 vii SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy VietinBank Lao 42 Sơ đồ 3.1: Kiến nghị quy trình phân loại nhu cầu người lao động ngân hàng 84 Sơ đồ 3.2: Kiến nghị quy trình đào tạo cho người lao động ngân hàng 93 HÌNH Hình 1.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động 14 TỪ VIẾT TẮT NLĐ DN TNHH QH LĐ BHXH BHYT BHTN LTCD 97 cần trả lời câu hỏi sau đánh giá: Chính sách tạo động lực đưa có thực mục tiêu cơng tác tạo động lực mà ngân hàng xác định khơng? Có bất cập khơng? Có khó khăn việc triển khai vào thực tế khơng? NLĐ có hài lịng sách khơng? Kết đạt có xứng đáng với chi phí bỏ hay khơng? Ngân hàng cần phải thường xuyên thu nhập thông tin phản hồi từ NLĐ đối tác…thông qua trao đổi trực tiếp: họp thường kỳ hàng tháng, họp giao ban hàng tuần… Bên cạnh đó, ngân hàng sử dụng phiếu thăm dị NLĐ thông qua diễn đàn website để NLĐ dễ dàng cởi mở chia quan điểm nhu cầu, mong muốn họ sách tạo động lực Về đánh giá kết thực tạo đông lực: Ngân hàng cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết thực tạo động lực phù hợp với mục tiêu quản lý Để đạt điều đòi hỏi tiêu đánh giá phải xác định đầy đủ, chi tiết, song cần bổ sung thêm tiêu nhằm phát động lực NLĐ Ví dụ, thêm tiêu sau: tiêu mức độ hài lòng NLĐ, cụ thể: Chỉ tiêu mức độ hài lịng NLĐ có thơng qua việc ngân hàng cho NLĐ tự đánh giá Bản thân NLĐ tự đánh giá thông qua việc ngân hàng xây dựng bảng hỏi chương trình tạo động lực mang lại kết tạo động lực cho NLĐ hay chưa Sau có kết NLĐ tự đánh giá, kết sử dụng để tham khảo kết hợp với kết đánh giá người sử dụng lao động Từ làm sở để giải thích, trao đổi, phản hồi thơng tin NLĐ người lãnh đạo trực tiếp có chênh lệch kết đánh giá nhằm có đánh giá xác 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào có nhiệm vụ quy định quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động, hướng dẫn người lao động sử dụng lao động theo quy định pháp luật, quyền lợi người lao động Do kiến nghị với BLD PLXH Lào: 98 Hoàn thiện Bộ luật phúc lợi xã hội cho người lao động quy định đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, tra lao động Thủ tục làm hồ sơ, thụ hưởng chế độ thất nghiệp, chế độ hỗ trợ người lao động thời gian dịch bệnh cần tiến hành nhanh kịp thời Thành lập cổng nhận trả thư điện tử qua hệ thống, có phận giải đáp thắc người lao động, thủ tục hồ sơ nên hướng dẫn rõ ràng website thức bộ, tránh trường hợp người làm động phải lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ Trong thời gian dịch bệnh, người lao động phải nghỉ việc, quy định yêu cầu doanh nghiệp thực nghiêm túc trả lương hỗ trợ người lao động với mức tối thiểu 80% lương Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị người lao động bảo hiểm xã hội thời điểm khó khăn chung tồn quốc, cho phép doanh nghiệp đóng chậm nợ có thời hạn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động loại hình doanh nghiệp, xây dựng sách lao động, tiền lương phù hợp hệ thống thang, bảng lương Nhà nước ban hành chủ yếu để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội quản lý tiền lương thông qua đơn giá tiền lương gắn với định mức lao động tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch dẫn đến chưa thực gắn với suất, hiệu cuối doanh nghiệp, đơn vị; tuyên truyền cho người lao động kiến thức an toàn lao động Xử phạt nghiêm cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động Giảm chênh lệch tiền lương, tiền thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị, xử phạt nghiêm khắc doanh nghiệp, đơn vị chưa thực quy định dùng tiền lương, tiền thưởng người lao động Yêu cầu doanh nghiệp đơn vị quan tâm vấn đề tiền lương, thưởng người lao động Bộ Lao động Phúc lợi Xã hội Lào cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đôn đôn đốc doanh nghiệp thực hiện, việc xây dựng quy chế trả lương, thưởng doanh nghiệp Nhà nước 99 Có chế tài quy định xử phạt rõ ràng nghiệp, đơn vị vi phạm pháp luật trốn tránh nộp BHXH, nợ đọng BHXH kéo dài 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Lào Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ tạo hành lang pháp lý giúp ngân hàng thương mại, ngân hàng có vốn đầu tư nước hoạt động phát triển Lào Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Lào tiếp tục tăng lực tài cho ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trì thị phần, giữ vai trò chủ đạo lĩnh vực hoạt động ngân hàng Trong đại dịch Covid-19, ngân hàng nhà nước nên nhanh chóng ban hành văn tạo sở pháp lý cho tổ chức tín dụng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thương mại trì vốn hỗ trợ người lao động Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường vai trò kết hợp chặt chẽ với Bộ Tài việc giám sát đồng lĩnh vực ngân hàng - bảo hiểm - chứng khốn nhằm đảm bảo an tồn hệ thống tài - tiền tệ quốc gia, hỗ trợ thúc đẩy tổ chức tín dụng nước nhà đầu tư nước đầu tư vào Lào Tỷ lệ lạm phát tháng năm 2020 Lào mức 5,84%, coi mức lạm phát tương đối cao cao chút so mức lạm phát tháng 5,12% so tình hình khó khăn kinh tế mà Lào gặp phải Theo đánh giá Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2020 kinh tế Lào tăng trưởng âm 2,5% Ngân hàng Nhà nước Lào cần tích cực điều hành chủ động linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ nhằm kiểm sốt lạm phát, khơng chủ quan với lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, đảm bảo thu nhập cho người lao động, tránh tình trạng khó khăn tài chính, lạm phát gây ảnh hưởng đến đời sống người lao động 100 KẾT LUẬN Để tổ chức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh tồn phát triển, điều thiếu công tác tạo động lực cho NLĐ Trong bối cảnh kinh tế khó khăn đại dịch Covid-19, đồng thời thị trường cạnh tranh ngày khốc nghiệt, việc giữ chân, phát triển thúc đẩy nguồn nhân lực tận tâm cống hiến đặt lên hàng đầu Trong thời gian vừa qua, trình hoạt động kinh doanh ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào đà tăng trưởng tốt nên công cụ tạo động lực ngân hàng ban giám đốc quan tâm sát sử dụng tương đối hiệu Tuy nhiên, nhiều yếu tố tác động nên công tác tạo động lực ngân hàng chưa thực mong đợi Điều thể hài lòng NLĐ thời gian vừa qua mức thấp, mức độ thỏa mãn công tác tạo động lực chưa đánh giá cao Bám sát vào mục tiêu nghiên cứu, luận văn hoàn thành nội dung sau: Luận văn hệ thống lý luận tạo động lực làm việc cho NLĐ, với vấn đề khái niệm liên quan, nội dung tạo động lực làm việc cho NLĐ, nhân tố ảnh hưởng, kinh nghiệm học thực tiễn tạo động lực làm việc cho NLĐ Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào theo khía cạnh tổng hợp giới thiệu khung lý thuyết chương Trên sở đó, đánh giá thành tích đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động tạo động lực làm việc cho NLĐ ngân hàng Kết hợp kết chương với khung lý luận mà chương hệ thống định hướng, quan điểm ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào Luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp tăng cường tạo động lực làm việc cho người lao động nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác phân loại nhu cầu người lao động tổ chức thực tạo động lực làm việc cho người lao động ngân 101 hàng TNHH Công thương Việt Nam Lào Tuy nhiên, với giới hạn định kinh nghiệm nghiên cứu tác giới hạn phạm vi nghiên cứu, luận văn cịn cần ý kiến đóng góp, xây dựng để bổ sung, chỉnh sửa hồn thiện Trên tinh thần cầu thị mong muốn học hỏi, mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Chính phủ Lào (2018), Quyết định số 560/VPTT việc tăng lương lao động Quốc hội Lào (2013), Bộ Luật Lao động số 43/QH/Lao quy định mức lương phúc lợi XH cho người lao động Phạm Thế Anh Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), “Quản trị nguồn nhân lực gắn kết người lao động với doanh nghiệp ” Trường Đại học Nha Trang, Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Kim Dung, Abraham Morris (2005), Đánh giá ý thức gắn kết với tổ chức thỏa mãn công việc bối cảnh Việt Nam, Hội nghị khoa học quốc tế tháng 9/ 2005, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tiến Đạt, Bạch Hữu Phúc (2020), “Tạo động lực cho người lao động nghiên cứu điển hình Cơng ty TNHH Nhà hàng JW”, Tạp chí Cơng thương Phan Minh Đức (2018), “Tạo động lực cho lao động tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – Xã Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động hội, Hà Nội Nguyễn Thị Hoài Hương (2016), “Tạo động lực cho người lao động công ty cổ phần Softech”, Trường Đại học Lao động – Xã hội 10 Mai Thanh Lan Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực bản, NXB Thống kê 11 Vũ Thị Soan (2018), “Tạo động lực cho người lao động công ty Cổ phần khí xây dựng Thăng Long”, Trường Đại học Thương mại 12 Lê Thanh Tâm, Phạm Thị Thu Thảo (2017), “Phát triển hoạt động Lào “miền đất hứa” ngân hàng thương mại Việt Nam” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13 Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (2011), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Hồ Huy Tựu, Phạm Hồng Liêm (2012), “Sự gắn bó nhân viên cơng ty du lịch Khánh Hịa”, Tạp chí Phát triển Kinh tế 15 Lương Văn Úc (2011), Giáo trình tâm lý học lao động, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Số liệu Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào (2018 -2020) Tiếng Anh: 17 a Romeo Adams, 2007, “Work motivation amongst employees in government department in the provincial government western cape”, University Of The Western Cape 18 Ajeni, C.O.& Popoola, S.O, 2007, “Work motivation, job satisfaction and organizational commitment of library personnel in academic and research libraries in oyo state, Nigeria”, Journal of Balkan Libraries Union 19 M Abdullah, J Uli, B Parasuraman (2009), “Job satisfaction amongst secondary school teachers”, Jimma University, Institute of Education and Professional Development Studies 20 Bianca Arendse, 2013, “Work motivation and satisfaction amongst employees in a financial services organisation in the western cape ”, University Of The Western Cape PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU Kính thưa Anh/chị, tơi Bounpasert INTHAVONGSA học viên khóa CH25B.QTKD, chun ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Thương mại Với mục đích thu thập thơng tin để làm sở nghiên cứu cho đề tài luận văn: “Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng TNHH Cơng Thương Việt Nam Lào”, kính mong Anh/chị bớt chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi theo phiếu điều tra Anh/chị trả lời cách đánh dấu vào câu trả lời cho thích hợp đưa ý kiến cá nhân Ý kiến quý Anh/chị đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý Anh/chị Xin trân trọng cảm ơn! Phần Thông tin cá nhân Họ tên : Giới tính: □ Nam Chức danh cán bộ: Phòng ban: Trình độ học vấn □ Thạc sỹ, sau đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ Khác Thâm niên công tác: □ Dưới năm □ Từ – năm □ Từ 5-8 năm □ Trên năm Phần Xác định nhu cầu tạo động lực làm việc cho người lao động Câu 1: Tần suất xác định nhu cầu người lao động ngân hàng □ Chưa □ năm/ đợt □ năm/ đợt □ năm/ đợt □ năm/ đợt □ Khác……………… Câu 2: Việc xác định nhu cầu người lao động xác định dựa yếu sau (có thể chọn nhiều phương án)? □ Năng lực chuyên môn □ Thái độ làm việc □ Đặc điểm cơng việc □ Tính cách □ Giới tính □ Khác (hồn cảnh, độ tuổi…) □ Tất yếu tố Câu 3: Đơn vị sử dụng phương pháp để thực việc xác định nhu cầu người lao động? □ Phát phiếu điều tra bảng hỏi, vấn □ Thảo luận trực tiếp, phân tích thơng tin có sẵn □ Cả hai phương phát Câu 4: Anh (chị) mong đợi điều hay nhu cầu anh (chị) làm việc ngân hàng Vietinbank Lào? (đánh số thứ tự tầm quan trọng, 1: Rất ưu tiên - Mong đợi nhiều nhất, 2: Ưu tiên - Mong đợi thứ nhì, 3: Bình thường - Mong đợi thứ 3, 4: Ít ưu tiên – mong đợi; 5: Khơng ưu tiên – Không mong đợi)….) □ Công việc ổn định, an toàn □ Phúc lợi phụ cấp đầy đủ □ Có hội phát triển □ Vị trí cơng việc phù hợp □ Điều kiện làm việc tốt □ Môi trường làm việc thoải mái □ Khác (ghi rõ nội dung)… Phần 3: Nội dung tổ chức triển khai tạo động lực cho người lao động ngân hàng Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách đánh dấu (x) vào ô số mà anh/ chị cho phản ánh ý kiến câu hỏi, tương ứng theo thang điểm từ đến Trong đó: (1) = Hồn tồn đồng ý (2) = Đồng ý (3) = Bình thường/ Trung lập (4) = Khơng đồng ý (5) = Hồn tồn khơng đồng ý STT Đánh Nội dung giá anh/chị tiền lương ngân hàng Tiền lương dựa kết thực công việc Căn xét tăng lương hợp lý Các tiêu tính lương rõ ràng minh bạch Tiền lương đảm bảo công Tiền lương đảm bảo sống anh/chị Anh/chị hiểu rõ quy chế tính lương ngân hà Anh/chị có hài lịng với tiền lương Đánh giá anh/chị tiền thưởng ngân hàng Các hình thức thưởng đa dạng Thời gian khen thưởng hợp lý 10 Tiêu chí khen thưởng rõ ràng, minh bạch 11 Chính sách thưởng tạo động lực cho anh/chị 12 Tiền thưởng đánh giá dựa kết thực công 13 Anh chị có hài lịng mức thưởng hành Đánh giá anh/chị phúc lợi ngân hàng 14 Ngân hàng quan tâm đến đời sống NLĐ 15 Hình thức phúc lợi đa dạng phù hợp 16 Phúc lợi tự nguyện đa dạng 17 Ngân hàng đảm bảo thực tốt khoản phú định pháp luật BHXH, BHYT… 18 Anh/chị hài lòng chế độ phúc lợi ngân hàng Bản thân công việc 19 Công việc Anh/chị mô tả cụ thể, rõ ràng 20 Được làm vị trí u thích 21 Cơng việc phù hợp với chuyên môn lực 22 Khối lượng công việc phân công hợp lý 23 Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận đượ 24 Anh/chị hài lịng với vị trí cơng việc 25 Mức độ hài lịng bố trí, vị trí cơng việc hợp lý 26 Công việc dễ dàng đánh giá kết cơng việc hiệu q 27 Cơng việc có mô tả hướng dẫn cụ thể chi tiết 28 Công việc mang lại hứng thú Đánh giá Anh/chị công tác đào tạo thăn 29 Anh/chị tham gia đầy đủ khóa đào tạo 30 Phương pháp đào tạo phù hợp 31 Nội dung đào tạo giúp ích cho công việc t 32 Nội dung đào tạo mang tính kịp thời 33 Cán đào tạo hiểu biết, nhiệt tình, tâm huyết 34 Anh/chị hài lịng với cơng tác đào tạo 35 Tiêu chuẩn đánh giá, đề bạt rõ ràng, hợp lý công b 36 Những người đề bạt xứng đáng 37 Anh/chị lạc quan hội thăng tiến triển vọng p tương lai thân 38 Anh/chị hài lòng với cách đánh giá khả thă Mơi trường làm việc 39 Bầu khơng khí làm việc vui vẻ, thoải mái 40 Không gian làm việc, trang thiết bị đáp ứng đầy đủ 41 Nơi làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 42 Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý 43 Anh/chị hài lịng với mơi trường làm việc ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phần 4: Nội dung triển khai biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng Câu 1: Khi triển khai biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng có thực ban hành văn thông báo đến phận, đối tượng xác định biện pháp tạo động lực khơng? □ Có □ Khơng Câu 2: Các loại văn ban hành khai biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng gồm (có thể chọn nhiều phương án) □ Quy chế tiền lương □ Quy chế khen thưởng, kỷ luật □ Quyết định nâng lương □ Quy định đào tạo □ Quy định đề bạt, thăng tiến □ Quy định văn hóa doanh nghiệp □ Quy định hướng dẫn ATVS lao động □ Quy định khác Câu 3: Triển khai biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng thực khoa học, bản, có kế hoạch lịch trình tổ chức cụ thể ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 4: Công tác chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ để triển khai biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phần 5: Nội dung đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng Vietinbank Lào Câu 1: Việc đánh giá sách tạo động lực đơn vị thực nào? □ Rất thường xuyên □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Chưa Câu 2: Nhận xét anh (chị) tiêu chuẩn đánh giá thành tích NLĐ? □ Rất hợp lý □ Hợp lý □ Khá hợp lý □ Chưa hợp lý Câu 3: Việc đánh giá thành tích NLĐ ngân hàng thực hiện? □ Rất công bằng, khách quan □ Không công bằng, theo cảm tính Phần 6: Yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng STT Yếu tố ảnh hưởng Việc triển khai tạo động lực làm việc cho nhân viê quy định pháp luật Ngân hàng đáp ứng nhu cầu cá nhân thân Anh Mức độ cạnh tranh thị trường lao động có ảnh lớn đến việc thay đổi công việc Chiến lược kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởn thay đổi cơng việc Quan điểm nhà quản trị có ảnh hưởng đến việ cơng việc Tiềm lực tài ngân hàng có ảnh hưởng thay đổi cơng việc Phần 7: Đề xuất giải pháp để tạo động lực làm việc cho anh (chị) ngân hàng cần áp dụng phương án sau đây? (Được chọn nhiều phương án) □ Nâng cao nhận thức nhà quản trị tạo động lực □ Thường xuyên thay đổi, làm công việc cho người lao động □ Điều chỉnh, sửa đổi quy định, tiêu chuẩn lỗi thời, lạc hậu □ Tăng cường trao đổi hợp tác cá nhân, đơn vị, phòng ban □ Tăng thu nhập cho NLĐ □ Đa dạng gói phúc lợi Kiến nghị Anh/chị công tác tạo động lực cho người lao động ngân hàng: Rất cám ơn đóng góp quý anh chị ... tạo động lực làm việc cho người lao động Tổ chức thực tạo động lực làm việc cho người lao động Đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động Hình 1.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động. .. Quan điểm tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 3.2.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động dựa nhu cầu thực tế người lao động 3.2.2 Tạo động lực làm việc cho người lao động phải... triển ngân hàng quan điểm tạo động lực làm việc cho NLĐ ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam Lào, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng TNHH Công Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng TNHH công thương việt nam tại lào ,

Từ khóa liên quan