0

(LUẬN văn THẠC sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học quy nhơn giai đoạn 2021 2025

110 7 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học quy nhơn giai đoạn 2021   2025

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN PHẠM THỊ THU HỒNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS TRẦN QUỐC TUẤN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hồng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nƣớc 1.1.2 Ở nƣớc 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lí, quản lí giáo dục 1.2.2 Quản lí trƣờng đại học quản lí đội ngũ giảng viên 13 1.2.3 Giảng viên, đội ngũ giảng viên 14 1.2.4 Phát triển, phát triển đội ngũ giảng viên 17 1.3 Vai trò nhiệm vụ giảng viên trƣờng đại học 19 1.3.1 Vai trò 19 1.3.2 Nhiệm vụ 19 1.4 Những yêu cầu giảng viên trƣờng đại học 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.4.1 Đảm bảo số lƣợng 20 1.4.2 Đảm bảo cấu 20 1.4.3 Đảm bảo chất lƣợng 21 1.5 Lý luận phát triển đội ngũ giảng viên đại học 21 1.5.1 Công tác bổ sung, tuyển chọn giảng viên 22 1.5.2 Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 23 1.5.3 Công tác phân công, sử dụng đội ngũ giảng viên 24 1.5.4 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên 25 1.5.5 Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 27 1.5.6 Thực sách, tạo động lực phát triển đội ngũ giảng viên 29 1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giảng viên 30 1.6.1 Xu phát triển giáo dục đại học 30 1.6.2 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc 31 1.6.3 Môi trƣờng quản lí 33 1.6.4 Bản thân giảng viên 34 Tiểu kết chƣơng 35 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 37 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên 37 2.2 Khái quát Trƣờng Đại học Quy Nhơn 38 2.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn 42 2.3.1 Về số lƣợng 42 2.3.2 Về cấu 44 2.3.3 Về lực 48 2.3.4 Phẩm chất đội ngũ giảng viên 51 2.3.5 Đánh giá chung đội ngũ giảng viên 52 2.4 Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.4.1 Thực trạng công tác bổ sung, tuyển chọn giảng viên 53 2.4.2 Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 55 2.4.3 Thực trạng công tác phân công, sử dụng đội ngũ giảng viên 56 2.4.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên 57 2.4.5 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 59 2.5 Những thuận lợi khó khăn Trƣờng Đại học Quy Nhơn phát triển đội ngũ giảng viên 61 2.5.1 Thuận lợi 61 2.5.2 Khó khăn 62 Tiểu kết chƣơng 62 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 64 3.1 Cơ sở nguyên tắc xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn 64 3.1.1 Quan điểm đạo Đảng Nhà nƣớc 64 3.1.2 Định hƣớng phát triển Trƣờng Đại học Quy Nhơn 67 3.1.3 Một số nguyên tắc cần tuân thủ 68 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025 70 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức tầm quan trọng phát triển đội ngũ giảng viên 71 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 73 3.2.3 Đổi chế tuyển chọn giảng viên 76 3.2.4 Đổi phân công sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên 79 3.2.5 Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên 81 3.2.6 Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng đội ngũ giảng viên 83 3.2.7 Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho đội ngũ giảng viên 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn 88 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 88 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 88 3.4.2 Phƣơng pháp khảo nghiệm 88 3.4.3 Kết khảo nghiệm 89 Tiểu kết chƣơng 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 1.1 Về lý luận 92 1.2 Về thực trạng 92 1.3 Về đề xuất biện pháp khảo nghiệm 93 Khuyến nghị 93 2.1 Đối với Nhà trƣờng 93 2.2 Đối với khoa môn 94 2.3 Đối với giảng viên 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC PHỤ LỤC 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT Chữ đƣợc viết tắt CBQL : Cán quản lí CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT : Cơng nghệ thơng tin CSVC : Cơ sở vật chất ĐNGV : Đội ngũ giảng viên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDĐH : Giáo dục đại học GDNN : Giáo dục nghề nghiệp KH&CN : Khoa học công nghệ 10 KT-XH : Kinh tế - xã hội 11 NCKH : Nghiên cứu khoa học 12 NNL : Nguồn nhân lực 13 NXB : Nhà xuất 14 PGS : Phó Giáo sƣ 15 PGS.TS : Phó Giáo sƣ, tiến sĩ 16 PPDH : Phƣơng pháp dạy học 17 QLGD : Quản lý giáo dục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 Tên bảng Trang Thống kê số lƣợng ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Số giảng viên đƣợc phân bổ theo đơn vị năm 2021 Thống kê độ tuổi ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Thống kê thâm niên giảng dạy ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Thống kê giới tính ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Thống kê trình độ chuyên môn ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Thống kê kết khảo sát giảng viên sinh viên lực chuyên môn, nghiệp vụ ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Thống kê trình độ ngoại ngữ ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn (Văn 2; chứng A, B, C; chứng B1, B2) Thống kê trình độ tin học ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn (Kỹ thuật viên; chứng A, B, C; chứng ứng dụng công nghệ thông tin bản) Thống kê số lƣợng tuyển dụng, bổ sung ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2021 Kế hoạch phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn đến năm 2020 Tổng hợp dạy giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn năm học 2020 - 2021 Số lƣợng giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn đƣợc cử học, bồi dƣỡng năm 2016 - 2020 Số lƣợng giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn đƣợc đánh giá, xếp loại năm học 2019 - 2020 Tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Mức độ quan trọng biện pháp nâng cao hiệu phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn 43 43 44 45 46 47 48 50 50 54 55 56 58 60 89 90 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bƣớc sang kỉ XXI, nhân loại chứng kiến chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực đời sống tác động cách mạng khoa học - cơng nghệ xu tồn cầu hóa Các nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam đứng trƣớc thời cơ, nhƣng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức to lớn Do đó, nâng cao khả thích ứng hội nhập đất nƣớc nói chung, chất lƣợng nguồn nhân lực (NNL) nói riêng yêu cầu cấp thiết Điều Luật Giáo dục Việt Nam xác định: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [12, tr 2] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng (2021) tiếp tục khẳng định: “Tạo đột phá đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển NNL chất lượng cao, thu hút trọng dụng nhân tài Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực đời sống xã hội ” [7, tr 329] Có thể thấy, vấn đề phát triển NNL nói chung, NNL trƣờng đại học nói riêng nội dung đƣợc coi trọng mục tiêu giáo dục đào tạo (GD&ĐT) Đảng Nhà nƣớc Trong yêu cầu phát triển NNL, đội ngũ giảng viên (ĐNGV) có vai trị đặc biệt quan trọng, trƣờng đại học Trong giáo dục đại học (GDĐH), ĐNGV đƣợc xem yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lƣợng hiệu đào tạo, tạo NNL có đầy đủ phẩm chất lực, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, đảm bảo cho trình phát triển đất nƣớc hội nhập quốc tế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trƣờng Đại học Quy Nhơn (tiền thân Trƣờng Đại học Sƣ phạm Quy Nhơn) thành lập năm 1977, trƣờng đại học đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo NNL chất lƣợng cao cho khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Nhận rõ vai trị, vị trí mình, Trƣờng Đại học Quy Nhơn tuyên bố sứ mệnh tầm nhìn: “Trường Đại học Quy Nhơn sở GDĐH đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển NNL chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu phát triển bền vững đất nước, đặc biệt khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến xã hội” [19] Xác định mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo NNL có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có khả nghiên cứu khoa học (NCKH), làm việc học tập suốt đời, Trƣờng Đại học Quy Nhơn trọng công tác phát triển ĐNGV coi nhiệm vụ quan trọng với trình đổi chế quản lý tăng cƣờng nguồn lực giáo dục khác Trong năm gần đây, trình phát triển ĐNGV ngày đƣợc trọng số lƣợng lẫn chất lƣợng, góp phần to lớn việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng Tuy nhiên, thực tế, trình phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn cịn nhiều bất cập khó khăn Điều có nhiều ngun nhân, nhƣng theo chúng tơi, phần lớn cơng tác quản lí nhà trƣờng cịn hạn chế Do đó, đánh giá thực trạng ĐNGV, nhận thức rõ nguyên nhân tìm giải pháp để nâng cao hiệu quản lí cơng tác phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn yêu cầu cần thiết Xuất phát từ lí trên, chúng tơi chọn nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục: “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025”, góp phần nâng cao hiệu công tác phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn trƣớc yêu cầu xã hội xu phát triển GDĐH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 3.3 Mối quan hệ biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn Giữa biện pháp phát triển ĐNGV đƣợc đề xuất có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với Các biện pháp mà đề xuất thuộc chức quản lý, hệ thống biện pháp đƣợc cụ thể hóa, có tính chất chung giảng viên đại học xét đến yếu tố đặc trƣng riêng Trƣờng Đại học Quy Nhơn Do vậy, để cơng tác phát triển ĐNGV có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng cần thực đồng biện pháp nêu Qua phần trình bày mục 3.2 ta thấy, biện pháp có vai trị, tầm quan trọng ý nghĩa định công tác phát triển ĐNGV Đặc biệt, biện pháp nêu phải đƣợc thực đồng bộ, có chi phối hỗ trợ lẫn từ khâu quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, kiểm tra, đánh giá đến điều kiện hỗ trợ cho giảng viên Trong trình triển khai thực biện pháp, nhà trƣờng khơng đƣợc xem nhẹ biện pháp Nếu thực thiếu xem nhẹ biện pháp trình phát triển ĐNGV bị khiếm khuyết hiệu quả, không đáp ứng đƣợc mục tiêu quản lí đặt Có thể nói, việc triển khai đồng thƣờng xuyên biện pháp yêu cầu quan trọng để hồn thành tốt cơng tác quản lí phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn tƣơng lai 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm Nhằm thu thập ý kiến CBQL giảng viên khoa để xác định mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, 3.4.2 Phương pháp khảo nghiệm Dùng bảng hỏi để khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất (xem Phụ lục 2) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 3.4.3 Kết khảo nghiệm Qua tiến hành khảo nghiệm 100 CBQL giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất nhẳm nâng cao hiệu công tác phát triển ĐNGV, thu đƣợc kết thể Bảng 3.1: Bảng 3.1 Tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Tính cần thiết Các biện pháp đề xuất Rất cần thiết Cần thiết Tính khả thi Khơng Rất cần khả thiết thi 76 Khả thi Không khả thi Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà 79 21 trƣờng tầm quan trọng 79,0% 21,0% 0,0% 24 76,0% 24,0% 0,0% phát triển ĐNGV Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV Đổi chế tuyển dụng giảng viên Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV Tăng cƣờng kiểm tra, 82 18 82,7% 18,0% 86 14 86,0% 14,0% 81 19 81,3% 19,0% 88 12 88,0% 12,0% 81 18 đánh giá chất lƣợng ĐNGV 81,3% 18,0% Tạo điều kiện, môi 91 09 trƣờng làm việc cho ĐNGV 91,0% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 01 1,0% 0,0% 18 22 78,0% 22,0% 83 17 83,0% 17,0% 77 22 77,0% 22,0% 84 16 84,0% 16,0% 76 22 76,0% 22,0% 83 15 83,0% 15,0% 0,0% 0,0% 01 1,0% 0,0% 02 2,0% 02 2,0% Thông qua kết khảo nghiệm Bảng 3.1 cho thấy: - Về tính cần thiết: Hầu hết CBQL giảng viên đánh giá biện pháp đề xuất “rất cần thiết” “cần thiết” Kết giúp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 khẳng định rằng, biện pháp đề xuất phù hợp với lý luận quản lí đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn đặt - Về tính khả thi: Hầu hết CBQL giảng viên đánh giá biện pháp đề xuất “rất khả thi” “khả thi” Dựa vào kết khảo nghiệm, khẳng định rằng, biện pháp đề xuất hồn tồn khả thi, vận dụng phù hợp với thực tiễn Chúng tiến hành lấy ý kiến mức độ quan trọng biện pháp đề xuất, kết khảo nghiệm đƣợc thống kê Bảng 3.2 Bảng 3.2 Mức độ quan trọng biện pháp nâng cao hiệu phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn Mức độ quan trọng Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trƣờng tầm quan trọng phát triển ĐNGV Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV Đổi chế tuyển dụng giảng viên Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng ĐNGV Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho ĐNGV (Mức mức cao nhất) 76 18 06 0 6,0% 0,0% 0,0% 02 0 2,0% 0,0% 0,0% 03 01 3,0% 1,0% 0,0% 04 0 4,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 06 01 1,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 76,0% 18,0% 78 20 78,0% 20,0% 75 21 75,0% 21,0% 74 22 74,0% 22,0% 87 13 87,0% 13,0% 71 22 71,7% 22,0% 10,0% 87 13 87,0% 13,0% TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 Qua kết Bảng 3.2 thấy, hầu hết CBQL giảng viên cho rằng, biện pháp đề xuất quan trọng (chọn từ mức trở lên) việc nâng cao hiệu công tác phát triển ĐNGV trƣờng Đại học Quy Nhơn Đặc biệt, đa số chọn mức quan trọng cao (mức 5), có số chọn mức 3, cịn mức có 02 lựa chọn (khơng có CBQL giảng viên chọn mức 1) Với kết này, khẳng định rằng, biện pháp đề xuất quan trọng yêu cầu nâng cao hiệu công tác phát triển ĐNGV trƣờng Đại học Quy Nhơn Tiểu kết chƣơng Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển ĐNGV đại học thực trạng ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn, đề tài đề xuất biện pháp quản lý phát triển ĐNGV, qua nâng cao chất lƣợng đào tạo, phấn đấu đạt đƣợc mục tiêu, sứ mạng mà nhà trƣờng đề gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trƣờng tầm quan trọng phát triển ĐNGV; Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV; Đổi chế tuyển dụng giảng viên; Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV; Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên; Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng ĐNGV; Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho ĐNGV Đề tài thực khảo sát CBQL giảng viên mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Các biện pháp quản lý đề xuất đƣợc đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi cao, phù hợp với xu phát triển GDĐH điều kiện thực tế Trƣờng Đại học Quy Nhơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận ĐNGV có vai trị đặc biệt quan trọng, sở GDĐH ĐNGV yếu tố định việc nâng cao chất lƣợng đào tạo, tạo NNL có đầy đủ phẩm chất lực, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội trình phát triển hội nhập Thời gian qua, Trƣờng Đại học Quy Nhơn trọng công tác phát triển ĐNGV, coi nhiệm vụ quan trọng với trình đổi chế quản lý giáo dục tăng cƣờng nguồn lực giáo dục khác Từ kết nghiên cứu đề tài, rút kết luận nhƣ sau: 1.1 Về lý luận Phát triển ĐNGV tìm cách để đạt hiệu suất cao yếu tố: Đào tạo, bồi dƣỡng để tồn đội ngũ đạt đến chuẩn hóa, đại hóa; Thực chế độ, sách tốt giảng viên; Tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi tính đồng thuận tổ chức; Tổ chức hoạt động giảng dạy nghiên cứu cách hợp lí, đồng với yếu tố số lƣợng, cấu đội ngũ; Tăng cƣờng chế dân chủ hóa hoạt động, giúp giảng viên tự phát triển thân Để phát triển ĐNGV, cần xác định yêu cầu đối số lƣợng, cấu, chất lƣợng nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển ĐNGV, nhấn mạnh đến xu phát triển GDĐH, quan điểm Đảng Nhà nƣớc, mơi trƣờng quản lí nỗ lực giảng viên 1.2 Về thực trạng Trƣờng Đại học Quy Nhơn sở GDĐH có bề dày truyền thống, đóng góp to lớn việc đào tạo NNL chất lƣợng cao cho khu vực nƣớc Thực tế năm qua, công tác xây dựng phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn đƣợc quan tâm ĐNGV đủ số TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 93 lƣợng, cấu hợp lí đảm bảo yêu cầu lực công tác Đây nhân tố quan trọng để tạo tiền đề cho công tác xây dựng phát triển ĐNGV thời kì Tuy nhiên, cơng tác xây dựng phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn thời gian qua số hạn chế nhƣ: số lƣợng giảng viên chƣa đƣợc phân bổ đồng ngành nghề đào tạo; thiếu giảng viên nghiên cứu viên đầu đàn số ngành; trình độ ngoại ngữ, lực NCKH khả hợp tác GV hạn chế; số đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc giảng viên so với thực lực có đội ngũ GV 1.3 Về đề xuất biện pháp khảo nghiệm Trên sở hệ thống lý luận đánh giá thực tiễn, đề tài đề xuất 07 biện pháp phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn, bao gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trƣờng tầm quan trọng phát triển ĐNGV; Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV; Đổi chế tuyển dụng giảng viên; Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV; Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên; Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng ĐNGV; Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho ĐNGV Đề tài thực khảo sát CBQL giảng viên mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Các biện pháp quản lý đề xuất đƣợc đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi cao Điều khẳng định đề xuất biện pháp đề tài đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn Trƣờng Đại học Quy Nhơn Khuyến nghị Để công tác phát triển ĐNGV đạt hiệu cao hơn, xét góc độ quản lí, chúng tơi đƣa số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với Nhà trường - Ban Giám hiệu đơn vị liên quan nhà trƣờng cần dành quan tâm đặc biệt thƣờng xuyên đến công tác phát triển ĐNGV, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 94 công tác đào tạo, bồi dƣỡng tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi để giảng viên phát huy đƣợc khả theo nhiệm vụ đƣợc giao - Xây dựng hoàn thiện quy hoạch phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 Đây sở quan trọng để triển khai thực biện pháp phát triển ĐNGV - Cần xây dựng ban hành qui định cụ thể để động viên, khuyến khích giảng viên tự giác học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tình hình 2.2 Đối với khoa môn - Thƣờng xuyên theo dõi tham mƣu kịp thời với lãnh đạo nhà trƣờng tình hình ĐNGV đơn vị để kịp thời có điều chỉnh phù hợp cơng tác phát triển ĐNGV - Có biện pháp phù hợp việc kiểm tra, đánh giá giảng viên, đảm bảo chất lƣợng giáo dục ngành đào tạo đƣợc nhà trƣờng phân cơng cho đơn vị đảm nhiệm - Tổ chức hoạt động bồi dƣỡng giảng viên phù hợp với khả đơn vị; chủ động tăng cƣờng hoạt động giao lƣu chuyên môn, học thuật để tạo môi trƣờng thực tế cho giảng viên học tập trƣởng thành 2.3 Đối với giảng viên - Mỗi giảng viên cần xác định trách nhiệm thân việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng u cầu nhiệm vụ tình hình - Chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn nội quy nhà trƣờng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu; tuân thủ phân công nhiệm vụ nhà trƣờng, sẵn sàng tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40 CT/TW ngày 16 tháng năm 2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Hội nghị BCHTW lần thứ (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Đổi quản lí nâng cao chất lượng giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Hoàng Chúng (1982), Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cƣơng, Phƣơng Kỳ Sơn (1996), Các học thuyết quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đảng ủy Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2020), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng Trường lần thứ XV, nhiệm kì 2020 - 2025, Bình Định Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển ngƣời toàn diện thời kì cơng nghiệp hóa - đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc,… (1988), Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lí giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Luật Giáo dục 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Luật Giáo dục đại học 2012, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 14 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục đại học 2018, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 15 Hoàng Phê (chủ biên) (2010), Từ điển Tếng Việt, NXB Đà Nẵng 16 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2003), Đề án thành lập Trường Đại học Quy Nhơn sở Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Quy Nhơn 18 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2017), Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 19 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2017), Quyết định số 186/QĐ-ĐHQN ngày 13/02/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn việc ban hành sứ mệnh, tầm nhìn hệ giá trị cốt lõi Trường Đại học Quy Nhơn 20 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2019), Báo cáo kết hoạt động đề xuất phương án xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập 21 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2019), Đề án Đổi cấu tổ chức Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 2030 22 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2020), Quy chế tổ chức hoạt động trường Đại học Quy Nhơn 23 Trƣờng Đại học Quy Nhơn (2021), Báo cáo tổng kết việc thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 24 Phạm Viết Vƣợng (2012), Giáo dục học, NXB ĐH Sƣ phạm, Hà Nội 25 Phạm Viết Vƣợng - Nguyễn Xuân Thức (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 26 Nguyễn Nhƣ Ý (2008), Đại Từ điển Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 97 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn thực trạng đội ngũ giảng viên) Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PL-1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày……tháng… năm…… PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn) Để có sở thực tiễn giúp chúng tơi đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025, xin q thầy/cơ vui lịng cho ý kiến số vấn đề cách đánh dấu x vào ô phù hợp A PHẦN THÔNG TIN CHUNG - Họ tên (có thể khơng ghi):……………………………………………… - Năm sinh:…………………… Giới tính:………………………………… - Chức vụ nay:………………………………………………………… - Học hàm/ học vị:………………………………………………………… - Số năm giảng dạy/ công tác:……………………………………………… B PHẦN CÁC VẤN ĐỀ TRƢNG CẦU Ý KIẾN Câu Theo thầy/cơ, đội ngũ giảng viên có vai trị trường Đại học nói chung Trường Đại học Quy Nhơn nói riêng? A Rất quan trọng B Quan trọng C Ít quan trọng D Khơng quan trọng Câu Theo thầy/cô, số lượng giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn so với quy mô, nhiệm vụ định hướng phát triển trường nào? A Vừa đủ B Thừa C Thiếu D Vừa thừa, vừa thiếu Câu Theo thầy/cơ, trình độ chuyên môn giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn nào? A Tốt B Khá TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PL-2 C Trung bình D Yếu Câu Theo thầy/cơ, trình độ nghiệp vụ sư phạm giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn nào? A Tốt B Khá C Trung bình D Yếu Câu Thầy/cơ đánh phẩm chất trị đạo đức giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn nay? A Tốt B Khá C Trung bình D Yếu Câu Theo thầy/cô, mức độ phù hợp chuyên môn đào tạo đội ngũ giảng viên với ngành nghề đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn nào? A Rất phù hợp B Phù hợp C Tƣơng đối phù hợp D Không phù hợp Câu Theo thầy/cô, cấu độ tuổi đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn nào? A Rất đồng B Đồng C Thiếu đồng D Không đồng Câu Theo thầy/cơ, cấu giới tính đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn nào? A Rất đồng B Đồng C Thiếu đồng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PL-3 D Không đồng Câu Theo thầy/cô, sở vật chất thiết bị Trường Đại học Quy Nhơn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nào? A Rất tốt B Tốt C Tƣơng đối tốt D Chƣa tốt Câu 10 Theo thầy/cô, đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn đáp ứng với mức độ trước yêu cầu nhiệm vụ nhà trường nay? A Rất tốt B Tốt C Tƣơng đối tốt D Chƣa tốt Câu 11 Theo thầy/cô, công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn năm vừa qua thực nào? Mức độ Nội dung quản lý Rất Trung Tốt Khá Yếu tốt bình Cơng tác quy hoạch đội ngũ giảng viên Công tác tuyển dụng, bổ sung giảng viên Công tác sử dụng đội ngũ giảng viên Công tác đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên Công tác kiểm tra, đánh giá giảng viên Việc thực chế độ, sách, đãi ngộ giảng viên Các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu giảng viên Câu 12 Thầy/cơ có đề xuất để góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PL-4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày……tháng… năm…… PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn) Để có sở nhận định tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn chúng tơi đề xuất, xin q thầy/cơ vui lịng cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi mức độ quan trọng biện pháp sau cách đánh dấu (x) vào phù hợp A PHẦN THƠNG TIN CHUNG - Họ tên (có thể khơng ghi):……………………………………………… - Năm sinh:…………………… Giới tính:………………………………… - Chức vụ nay:………………………………………………………… - Học hàm/ học vị:………………………………………………………… - Số năm giảng dạy/ công tác:……………………………………………… B PHẦN CÁC VẤN ĐỀ TRƢNG CẦU Ý KIẾN Câu Thầy/cơ cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất nhằm phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn: Tính cần thiết Các biện pháp đề xuất Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Khơng khả thi Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trƣờng tầm quan trọng phát triển ĐNGV Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PL-5 Đổi chế tuyển dụng giảng viên Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng ĐNGV Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho ĐNGV Câu Thầy/cơ cho biết ý kiến mức độ quan trọng biện pháp đề xuất nhằm phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn (5 mức cao nhất): Mức độ quan trọng Các biện pháp đề xuất 1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trƣờng tầm quan trọng phát triển ĐNGV Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển ĐNGV Đổi chế tuyển dụng giảng viên Đổi phân công sử dụng hợp lý ĐNGV Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá chất lƣợng ĐNGV Tạo điều kiện, môi trƣờng làm việc cho ĐNGV Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trƣờng đại học quản lí đội ngũ giảng viên 13 1.2.3 Giảng viên, đội ngũ giảng viên 14 1.2.4 Phát triển, phát triển đội ngũ giảng viên 17 1.3 Vai trò nhiệm vụ giảng viên trƣờng đại học. .. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 64 3.1 Cơ sở nguyên tắc xây dựng biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn ... Trƣờng Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2021 Kế hoạch phát triển ĐNGV Trƣờng Đại học Quy Nhơn đến năm 2020 Tổng hợp dạy giảng viên Trƣờng Đại học Quy Nhơn năm học 2020 - 2021 Số lƣợng giảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học quy nhơn giai đoạn 2021 2025 ,