0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới

39 1 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:27

tai lieu, luan van1 of 98 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ~~~~~~*~~~~~~ Khóa luận tốt nghiệp Đề tài: Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô Hà Nội Sinh viên thực : Phạm Phương Thảo Lớp : K54F2 Mã sinh viên : 18D160118 Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Minh Phương Bộ môn : Quản lý kinh tế HÀ NỘI – 2022 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Bố cục khóa luận: .10 PHẦN NỘI DUNG 10 Chương I: Một số lý luận phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe 10 1.1 Các khái niệm bản: .10 1.1.1 Khái niệm sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới: .10 1.1.2 Khái niệm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe: 11 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe: .13 1.2.1 Các lý thuyết tiếp cận phát triển thương mại sản phẩm gồm có lý thuyết quy mơ, chất lượng sản phẩm hiệu kinh tế, đó: 13 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm thị trường: 13 1.3 Nội dung nguyên tắc: .17 1.3.1 Nội dung phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe: 17 1.3.2 Các nguyên tắc, sách phát triển thương mại phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe: 18 Chương II: Thực trạng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 21 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội .21 2.1.1 Tổng quan tình hình phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 21 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Hà Nội 22 2.2 Thực trạng phát triển thương mại sản phẩn bảo hiểm vật chất xe giới Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Hà Nội 22 2.2.1 Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới quy mô: 22 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2018- nửa đầu 2021 23 document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu công ty nửa đầu năm 2021: 24 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu chuyển dịch sản phẩm công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô .25 2.2.2 Hiệu phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới: 26 Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô từ 2018 đến nửa đầu 2021 26 Bảng 2.4 Tỷ suất chi phí lợi nhuận cơng ty từ 2018 đến nửa đầu 2021: 27 Bảng 2.5 Biến động số lượng chất lượng lao động 28 Biểu đồ 2.2: Diễn biến cấu lao động theo độ tuổi 28 Biểu đồ 2.3: Tổng mức cấu nguồn vốn công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô giai đoạn 2018 đến nửa đầu 2021 29 2.3 Một số kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô 31 2.3.1 Những thành công: .31 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân: 32 A, Những hạn chế: .32 B, Nguyên nhân: 32 Chương III: Các đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội .33 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội .33 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 33 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 34 3.2 Các đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 35 3.2.1 Giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 35 3.2.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô………………… 36 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 LỜI NÓI ĐẦU Khoa học kỹ thuật ngày phát triển, phương tiện sử dụng ngành giao thông vận tải cải tiến ngày hoàn thiện Sự phát triển ngành giao thơng vận tải đóng góp phần không nhỏ vào phát triển xã hội loài người, đặc biệt với xu hướng phát triển giới xu tồn cầu hóa Bên cạnh quốc gia phải đối mặt với bùng nổ vụ tai nạn với mức độ thiệt hại tài sản tính mạng tài sản người Khi tai nạn giao thông xảy không gây thiệt hại đến tài sản tình trạng sức khoẻ người chủ phương tiện giao thơng người lái xe mà cịn gây ảnh hưởng đến tài sản tính mạng người người dân, mối đe doạ lơn cho chủ phương tiện giao thơng khơng họ phải chịu thiệt hạn trực tiếp đến thân minh họ phải chịu trách nhiệm người thứ ba chi phí sửa chữa chi phí liên quan đến việc bồi thường đến tình trạng sức khoẻ tính mạng người thứ ba Để khắc phụ tổn thất cho hai bên, bảo hiểm xe giới đời chứng minh cần thiết khách quan sản phẩm bảo hiểm thời gian qua document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại, đồng ý Cô giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Minh Phương em thực đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đơ Hà Nội.” Để hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Thương Mại Xin gửi tới Công ty bảo hiểm Vietinbank Đơng Đơ lời cảm tạ sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp em thu thập số liệu thực tiễn tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Minh Phương tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi thực đề tài cách hồn chỉnh Xong tiếp cận với thực tế trình làm việc hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Em mong góp ý q Thầy, Cơ giáo, nhà trường, để khóa luận hồn chỉnh Cuối cùng, lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, đơn vị cá nhân giúp đỡ trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Sinh viên thực tập Thảo Phạm Phương Thảo document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ KDBH Kinh doanh bảo hiểm VBI Công ty bảo hiểm vietinbank TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn NHNN Ngân hàng nhà nước DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị QLNV Quản lý nghiệp vụ PTKD Phát triển kinh doanh DVKH Dịch vụ khách hàng TCKT Tài kế tốn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2018- nửa đầu 2021 Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu công ty nửa đầu năm 2021 Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô từ 2018 đến nửa đầu 2021 Bảng 2.4 Tỷ suất chi phí lợi nhuận cơng ty từ 2018 đến nửa đầu 2021: Bảng 2.5 Biến động số lượng chất lượng lao động Biểu đồ 2.1 Cơ cấu chuyển dịch sản phẩm công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô Biểu đồ 2.2: Diễn biến cấu lao động theo độ tuổi Biểu đồ 2.3: Tổng mức cấu nguồn vốn công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô giai đoạn 2018 đến nửa đầu 2021 document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Khi xã hội ngày phát triển, phương tiện sử dụng ngành giao thông vận tải đuộc cải tiến ngày hoàn thiện Sự phát triển ngành giao thông vận tải đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển xã hội loài người, đặc biệt với xu hướng phát triển giới xu tồn cầu hóa Ở nước ta có bùng nổ phương tiện tham gia giao thông mạnh sở hạ tầng lại khơng thể đáp ứng nhu cầu người dân sở giao thông đường nước ta so với nước khác khu vực Khi tai nạn giao thông xảy không gây thiệt hại đến tài sản tình trạng sức khỏe người chủ phương tiện giao thông người lái xe mà gây ảnh hưởng đến tài sản tính mạng, mối đe dọa lớn cho chủ phương tiện giao thơng khơng họ phải chịu thiệt hại trực tiếp đến thân ngồi họ cịn phải chịu trách nhiệm người thứ ba chi phí sửa chữa chi phí liên quan đến việc bồi thường đến tình trạng sức khỏe tính mạng người thứ ba Bảo hiểm xe giới đời phát triển điều tất yếu, có bảo hiểm vật chất xe giới Vì việc vận chuyển xe giới thuận tiện: tính động cao, khả vận chuyển lớn, giá hợp lý, phù hợp với điều kiện địa lý… nên hầu hết người sử dụng Nhưng bên cạnh vận chuyển xe giới lại dễ gặp rủi ro, tai nạn bất ngờ không lường trước Chính triển khai loại hình bảo hiểm vật chất xe giới chứng minh vai trị tích cực tài trợ, chia sẻ rủi ro với chủ xe, lái xe lưu hành đường Giống hoạt động bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe giới ngành dịch vụ, sản phẩm loại hình bảo hiểm lời cam kết đảm bảo công ty bảo hiểm việc khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm Là sản phẩm loại hình dịch vụ nên muốn thu hút có khách hàng, tạo lập vị riêng cho thị trường buộc cơng ty bảo hiểm phải quan tâm đến khâu khai thác khâu kinh doanh bảo hiểm Trong trình thực tập cơng ty bảo hiểm vietinbank Đơng Đơ, em tìm hiểu trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua kết nghiên cứu than với giúp đỡ quý công ty em nhận thấy việc triển khai biện pháp phát document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 triển thương mại sản phẩm công ty nhiều gặt hái thành công, nhiên hiệu chưa thật cao Xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp thiết đặt cho doanh nghiệp, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm Vietinbank Đơng Đơ Hà Nội.” Mục đích nghiên cứu: Làm rõ nội dung nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Đưa số giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu: a, Đối tượng nghiên cứu: Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Hà Nội b, Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng PTTM bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội Việc nghiên cứu bao gồm: sách giá, sách sản phẩm,, sách nguồn nhân lực, đồng thời có đánh giá sách - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu PTTM bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội giai đoạn 2018-2021 - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu PTTM bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận - Phương pháp vật biện chứng: Là phương pháp nghiên cứu tiêu phản ánh PTTM sản phẩm thực trạng PTTM mối quan hệ biện chứng với nhân tố kinh tế, trị, luật pháp nước quốc tế - Phương pháp vật lịch sử: Là phương pháp nghiên cứu PTTM sản phẩm kinh tế thị trường nay, PTTM phải tuân theo quy luật kinh tế Ngoài ra, phải phân tích đánh giá PTTM sản phẩm phù hợp với điều kiện lịch sử, gắn với tình hình kinh tế xã hội đất nước, với đặc điểm môi trường kinh doanh thời kỳ document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 Phương pháp cụ thể a) Phương pháp thu thập liệu Là phương pháp thu thập liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, giúp người nghiên cứu có đầy đủ thông tin vấn đề nghiên cứu để phân tích, đưa đánh giá vấn đề nghiên cứu cách khoa học, khách quan, toàn diện xác thực Các liệu sử dụng đề tài liệu thứ cấp thu thập từ nguồn tài liệu sau: - Nguồn bên doanh nghiệp: tài liệu lưu hành nội Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô, báo cáo, số liệu tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty… Nguồn bên doanh nghiệp: tài liệu chuyên ngành; tài liệu tham khảo; giáo trình, giảng trường đại học Thương mại; số liệu công bố, số liệu từ niên giám thống kê, cơng trình nghiên cứu có liên quan; văn kiện, văn pháp lý, sách… quan quản lý Nhà nước, tổ chức trị xã hội Các thơng tin từ nguồn ngồi doanh nghiệp sử dụng để hệ thống lại lý luận tiêu thụ thiết bị phụ tùng máy móc, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ mặt hàng, sách phát triển thương mại mặt hàng … sử dụng chương chương để hệ thống lại lý luận PTTM mặt hàng, phân tích tác động nhân tố vi mô, vĩ mô ảnh hưởng đến thực trạng bán bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội b) Phương pháp xử lý liệu - Phương pháp số: số số tương đối biểu lần %, tính cách so sánh hai mức độ tiêu nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp để tính số tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hiệu sử dụng vốn, tỉ trọng doanh thu theo mặt hàng… hoạt động kinh doanh Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô - Phương pháp so sánh, đối chiếu: phương pháp dùng để so sánh, đối chiếu liệu thu thập được, số tính toán để so sánh thời kỳ khác mặt hàng khác Công ty Đề tài sử dụng phương pháp để so sánh, đối chiếu số liệu số Công ty doanh thu, lợi nhuận, tỷ trọng doanh thu vùng năm liên tiếp giai đoạn nghiên cứu để đưa nhận xét, đánh giá tình hình tiêu thụ thiết bị phụ tùng máy móc Cơng ty document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 c) Phương pháp phân tích thống kê Phương pháp hiểu phương pháp phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác để rút nhận xét đánh giá mang tính khái quát làm bật nội dung vấn đề nghiên cứu Sau thu thập số liệu đề tài sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu thành nhóm số liệu nhằm làm cho q trình nghiên cứu, phân tích dễ dàng Phương pháp sử dụng chương để hệ thống hóa liệu minh họa cho nội dung đề tài, nhằm đánh giá thực trạng kinh doanh bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đơng Đơ Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng phương pháp khác phương pháp đồ thị, biểu đồ, hình vẽ Từ bảng số liệu, lập biểu đồ để thơng qua quan sát rút đánh giá tổng quát thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Bố cục khóa luận: Chương I: Một số lý luận phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe Chương II: Thực trạng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội Chương III: Các đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội PHẦN NỘI DUNG Chương I: Một số lý luận phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe 1.1 Các khái niệm bản: 1.1.1 Khái niệm sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới: 10 document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van25 of 98 Vì việc cạnh tranh thiên quyền lợi khách hang phí bảo hiểm nhiều Tính chất cạnh tranh cao công ty bảo hiểm muốn đưa mức phí phù hợp mà ln đảm bảo hết quyền lợi khách hàng Đối với bảo hiểm vietinbank Đông Đô, công ty chủ động tang giảm phí cách hợp lý tùy vào tình hình kinh doanh, hiệu nghiệp vụ đơn vị, tính chất cạnh tranh địa bàn Cụ thể mức giảm phí sau: Xe lần đầu tham gia VBI: + Các xe thuộc phân cấp đơn vị: giảm phí tối đa 15% + Các xe thuộc diện khuyến khích nhận bảo hiểm năm 2019 (bao gồm xe chở tiền; xe cứu hộ; xe tải thùng tấn; xe tải thùng từ trở lên; xe vệ sinh; xe quét đường; xe chở téc nước): giảm phí tối đa 20% + Xe tái tục liên tục khơng tổn thất: giảm phí tối đa 25% Sự chuyển dịch cấu sản phẩm bảo hiểm vật chất xe công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô *Chuyển dịch cấu sản phẩm: Biểu đồ 2.1 Cơ cấu chuyển dịch sản phẩm công ty bảo hiểm Vietinbank Đơng Đơ 2018 2019 18% 34% Nhóm Nhóm 16% 37% 33% 23% 22% 28% 20% 2020 26% Nhóm 18% 25% Nhóm Dựa vào biểu đồ ta thấy cấu sản phẩm thay đổi liên tục phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng thị trường Những biến động không lớn điều chứng tỏ doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm mang tính ứng dụng cao trọng phát triển sản phẩm độc quyền công ty Đẩy mạnh chiến dịch bán hàng đưa mức giá hợp lý cho người tiêu dùng lựa chọn Đây tín hiệu đáng mừng cho cơng ty đặc biệt kinh tế khó khăn 25 document, khoa luan25 of 98 tai lieu, luan van26 of 98 Sự chuyển dịch cấu mặt hàng: Nếu trước đây, Công ty cung cấp dòng sản phẩm bảo hiểm xe giới cho mảng doanh nghiệp , tổ chức tập trung thêm đến khách lẻ thị trường Với mục tiêu cung cấp sản phẩm bảo hiểm, công ty chủ trương cung cấp thị trường nhiều gói bảo hiểm khác giúp cho doanh nghiệp, khách lẻ, đại lý lựa chọn dịng sản phẩm bảo hiểm phù hợp phí bảo hiểm quyền lợi khách hàng Đây đánh giá bước chuyển dịch mạnh mẽ tiến rõ rệt cấu mặt sản phẩm *Sự chuyển dịch cấu phương thức kinh doanh: Với đặc thù sản phẩm công ty bảo hiểm phi nhân thọ nên phương thức kinh doanh chủ yếu công ty kinh doanh điện tử, bán qua showroom, ngân hang, makertingsale online Trong cơng ty bảo hiểm đối thủ hãn cịn rườm rà phần giấy tờ bảo hiểm vietinbank nắm bắt hội thời đại 4.0 gần toàn nghiệp vụ bảo hiểm xử lý online điện tử, quét mã qr, giảm bớt nhiều giấy tờ phức tạp Các phương thức kinh doanh cho phép công ty liên kết hệ thống xử lý liệu bên bên cách hiệu mềm dẻo, để hoạt động gần gũi với nhà cung cấp đối tác, để làm thỏa mãn nhu cầu mong đợi khách hàng công ty Kinh doanh điện tử xu hướng kinh doanh đại phổ biến chiếm tỷ trọng lớn thị trường, việc nắm bắt chuyển dịch theo phương thức kinh doanh vô sáng suốt đem lại hiệu cao cho công ty 2.2.2 Hiệu phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới: Qua số liệu thu thập được, ta đánh giá thực trang hiệu thương mại phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới qua năm sau: Về tỷ suất lợi nhuận: Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô từ 2018 đến nửa đầu 2021 (đơn vị: tỷ đồng) Doanh thu Lợi nhuận Lợi nhuận/doanh thu 26 document, khoa luan26 of 98 tai lieu, luan van27 of 98 2018 8,84 1,26 14,25% 2019 15,6 2,56 16,41% 2020 30,04 4,41 14,68% 2021 23,3 3,42 14,67% Nhìn chung với công ty thành lập chưa lâu tỷ suất lợi nhuận/doanh thu công ty giai đoạn nhìn chung có xu hướng tăng rõ rang, cụ thể năm 2019 16,41% tăng 2,16% so với năm 2018 14,25%, năm 2020 14,68% giảm 1,73% so với năm 2019 Và đến nửa đầu năm 2021 đạt 14,67% Có thể thấy nỗ lực công ty việc phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới , sản phẩm có tính cạnh tranh cao thị trường Bảng 2.4 Tỷ suất chi phí lợi nhuận cơng ty từ 2018 đến nửa đầu 2021: (đơn vị : tỷ đồng) Chi phí Lợi nhuận Lợi nhuận/Chi phí 2018 4,9 1,26 25,71% 2019 9,6 2,56 26,67% 2020 23,7 4,41 18,6% 2021 18,2 3,42 18,7% Xét tiêu lợi nhuận/chi phí tương tự tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/chi phí tăng cao Năm 2018 tỉ lệ 25,71% đến năm 2019 tăng lên 26,67% năm 2020 tỷ lệ giảm cịn 18,6%, đến nửa đầu năm 2021 đạt 18,7% Từ thấy hiệu thương mại cơng ty việc kinh doanh sản phẩm bảo hiểm cao Đó dấu hiệu tốt cho việc mở rộng gói bảo hiểm mới, nỗ lực đưa sản phẩm trở thành sản phẩm tiềm mạnh công ty thị trường 27 document, khoa luan27 of 98 tai lieu, luan van28 of 98 Về hiệu sử dụng lao động: Nguồn lực yếu tố định tới suất, chất lượng sản phẩm, từ ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thương mại sản phẩm công ty Với công ty, đội ngũ nhân viên tài sản quý giá nhất, móng cho phát triển bền vững doanh nghiệp Bảng 2.5 Biến động số lượng chất lượng lao động 2018 Trình độ 2019 2020 Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng người (%) người (%) người (%) Tiến sĩ 3,45% 6,06% 6,76% Thạc sĩ 6,9% 9,09% 9,52% Cử nhân 18 62,07% 20 60,6% 27 64,28% Trình độ khác 27,58% 24,25% 19,44% Tổng 29 100% 33 100% 42 100% Với khoảng 40 nhân viên đào tạo có kinh nghiệm làm việc công ty, nhân viên khuyến khích tạo khơng gian để sáng tạo khơng ngừng công việc, để đưa ý tưởng hay để giải nhu cầu quản trị khó doanh nghiệp Biểu đồ 2.2: Diễn biến cấu lao động theo độ tuổi 2018 2019 2020 23% 34% 32% 18 - 30 6% 10% 52% 43% 31% 63% 31 - 45 46 - 60 Nguồn: Phòng Nhân công ty 28 document, khoa luan28 of 98 tai lieu, luan van29 of 98 Dựa vào bảng 2.5 biểu đồ 2.2 ta thấy Tuy số lạo động cơng ty chủ yếu lực lượng lao động trẻ có trình độ học vấn tốt Lao động Đại học chiếm đến 60% so với nguồn nhân lực công ty Hơn cơng ty có nguồn lao động trẻ giúp cho mơi trường làm việc trở nên động hiệu cơng việc nâng lên Từ đem lại hiệu cho công ty cách tốt Do tính đặc thù sản phẩm nên cơng ty trọng đến hiệu sử dụng nhân viên Nguồn nhân lực yếu tố định tới suất, chất lượng sản phẩm Cơ cấu lao động công ty không thay đổi theo hướng tăng lên số lượng mà thay đổi chất lượng lao động Về sở vật chất kỹ thuật: Công ty trang bị sở vật chất khang trang rộng rãi nằm tầng tòa nhà Trung Yên plaza, p Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bao gồm phịng ban điều hành cơng ty trang bị máy tính cá nhân đại kết nối internet tốc độ cao, điện thoại để tiện liên lạc kinh doanh Do đặc điểm đặc thù công ty hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nên sở vật chất chủ yếu hệ thống máy tính trang bị đại Về hiệu sử dụng vốn: Biểu đồ 2.3: Tổng mức cấu nguồn vốn công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô giai đoạn 2018 đến nửa đầu 2021 Đơn vị: triệu đồng 29 document, khoa luan29 of 98 tai lieu, luan van30 of 98 8000 7000 6000 5000 4.189 4000 3.921 3000 2000 2.475 2.843 2.749 1000 976 1.180 1.588 2018 2019 2020 Nợ phải trả 2021 Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty Qua biểu đồ ta thấy, nợ phải trả tăng nhanh qua năm từ 976 triệu đồng năm 2018 lên 1.180 triệu đồng năm 2019 chiếm tỷ lệ ngày cao so với tổng nguồn vốn Công ty huy động vốn vay từ ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Với nguồn vốn huy động được, công ty trang bị hệ thống máy tính đại nâng cao sở hạ tầng nhằm không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm điều kiện vật chất cho nhân viên Công ty quản lý chặt chẽ khoản thu chi trình hoạt động mình, thực kiểm tốn thường xun, tránh tình trạng bị ứ đọng hay sử dụng lãng phí vốn Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động giao nhận, toán tiền hàng, nâng cao ý thức trách nhiệm tiết kiệm thành viên Công ty Có hình thức xử phạt nghiêm túc, người, tội hành vi gian lận, xâm phạm, chiếm dụng tài sản Cơng ty Qua nhận thấy có đầu tư phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới 30 document, khoa luan30 of 98 tai lieu, luan van31 of 98 2.3 Một số kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô 2.3.1 Những thành công: Công ty Bảo hiểm Vietinbank cờ tiên phong việc đón đầu vận dụng cơng nghệ làm địn bẩy tăng cường hiệu hoạt động doanh nghiệp Với kinh nghiệm lĩnh vực bảo hiểm công ty trở thành thương hiệu đáng tin cậy, đạt nhiều thành tựu đánh giá cao nhiều doanh nghiệp nước hoạt động toàn Việt Nam Với biến động không ngừng kinh tế, công ty phấn đấu phát triển không ngừng Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội đạt thành công sau: *Quy mô: Doanh thu số lượng người mua bảo hiểm tăng trưởng liên tục ổn định qua năm Số lượng đánh giá thông qua doanh thu năm giai đoạn từ 2018 2021 Điều chứng tỏ phát triển quy mô thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Dô Quy mô công ty không tăng lên sản phẩm mà quy mơ cịn tăng thị trường Cơng ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển *Chất lượng: Chất lượng sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới ngày nâng cao để mở rộng thị trường Điều phản ánh qua việc nhận phản hồi tích cực loại hình bảo hiểm khác cơng ty *Hiệu quả: Hiệu thương mại sản phẩm phần mềm công ty ngày nâng cao đạt hiệu cao Điều cho thấy Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô đầu tư hướng sản phẩm bảo hiểm mình, biến trở thành sản phẩm tiềm chủ đạo cơng ty Cơng ty có lợi đội ngũ nhân viên với trình độ chun mơn cao, nhiều cán công nghệ trẻ nước hiệu việc sử dụng lao động nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cơng ty Vẫn cịn sớm để nhận định thành công bảo 31 document, khoa luan31 of 98 tai lieu, luan van32 of 98 hiểm vật chất xe Tuy nhiên, với đầu tư có chiều sâu, tương lai không xa sản phẩm bảo hiểm vật chất xe công ty phát triển mạnh mẽ 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân: A, Những hạn chế: Với kinh nghiệm lĩnh vực bảo hiểm, công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô trở thành thương hiệu đáng tin cậy so với thương hiệu tiếng khác thị trường, cơng ty bảo hiểm vietinbank Đơng Đơ cịn mẻ Có thể thấy khó khăn công ty đưa sản phẩm bảo hiểm vật chất xe, công ty phải đối mặt với cạnh tranh cao, địi hỏi cơng ty phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu tư chất xám vào quyền lợi bảo hiểm vật chất xe Sự cạnh tranh gay gắt sản phẩm bảo hiểm nước, khơng cịn có cạnh tranh quyền lợi mua bảo hiểm phí bảo hiểm bên đối thủ Chính yếu tố dẫn đến quy mơ thương mại sản phẩm phần mềm thị trường chưa cao Về cấu thị trường tiêu thụ công ty chưa hợp lý Công ty chưa khai thác triệt để thị trường tiềm thị trường Miền Bắc Hoặc có thị trường khơng tận dụng tối đa để phát triển thương mại sản phẩm phần mềm Về hoạt động xúc tiến chưa hiệu công ty chưa thực nhận thấy vai trò quan trọng hoạt động xúc tiến Do đó, chưa có đầu tư thích đáng cho hoạt động Thêm vào đó, dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhiều yếu Nguyên nhân việc sử dụng vốn kinh doanh chưa hiệu việc phân bổ vốn kinh doanh cho hoạt động đầu tư kinh doanh chưa thực hợp lý B, Nguyên nhân: • Thứ phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe: Chất lượng sản phẩm đóng vai trị quan trọng doanh thu kinh doanh công ty Tuy hệ thống quy trình chất lượng cơng ty cịn chưa thực đạt hiệu quả, danh mục quyền lợi sản phẩm cịn hạn chế • Thứ phát triển thị trường: 32 document, khoa luan32 of 98 tai lieu, luan van33 of 98 Công tác lập kế hoạch điều tra nghiên cứu thị trường công ty vô quan trọng chưa triển khai hợp lý nên việc điều tra, nghiên cứu phát nhu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá thị trường việc phân phối nhằm thoả mãn nhu cầu cịn chưa đạt hiệu cao Thực tế cho thấy, thị trường bảo hiểm thị trường tương đối mẻ hoạt động diễn sơi động mang tính cạnh tranh cao Một thị trường nhỏ bé Việt Nam mà nhiều công ty liên doanh cơng ty 100% vốn nước ngồi Các cơng ty có qui mơ tiềm lực kinh nghiệm lớn thương trường Mạng lưới kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơng ty cịn hạn hẹp, tập trung chủ yếu vào tỉnh miền trung tâm • Thứ môi trường thương mại: Môi trường kinh doanh chưa hồn thiện nâng cao dẫn đến cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động Cơng ty chưa hưởng ưu đãi tín dụng theo quy định Điều 10, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP “được hưởng sách ưu đãi tín dụng đầu tư Ngân hàng phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học công nghệ quỹ khác theo quy định pháp luật để thực dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh” Chính sách thuế Nhà nước có thay đổi dẫn đến doanh nghiệp gặp khó kinh doanh (sản phẩm ban đầu đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sau lại đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, khơng khấu trừ hồn thuế giá trị gia tăng đầu vào) Doanh thu giảm làm sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khơng cịn nhiều ý nghĩa doanh nghiệp vào tình trạng Chương III: Các đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 33 document, khoa luan33 of 98 tai lieu, luan van34 of 98 Hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường động, chế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp phải tự tìm hướng đắn cho để có hiệu cao cho mình, cụ thể: - Công ty tiếp tục lấy kinh doanh thương mại tổng hợp chính, đẩy mạnh tăng nhanh kim ngạch thương mại sản phẩm, dịch vụ để đạt lợi nhuận cao Mặt khác, bảo toàn phát triển nguồn vốn, đồng thời nâng cao mức sống cán nhân viên - Công ty tập trung phát triển thương mại theo chiều sâu, đặt tầm nhìn chiến lược trở thành cơng ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm vật chất xe hang đầu Hà Nội, cơng ty có bước tiến vững hoạch định rõ ràng để bước chạm tới mục tiêu - Cơng ty đặt vấn đề chất lượng vấn đề chiến lược đặc thù sản phẩm sản phẩm bảo hiểm Trong thời đại ngày muốn có sản phẩm bảo hiểm vật chất xe có sức mạnh cạnh tranh cao bên cạnh phí hợp lý địi hỏi chất lượng bảo hiểm phải tốt Chính việc đưa sách nâng cao chất lượng bảo hiểm vật chất xe công ty vô cấp thiết 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội - Tập trung phát triển thị trường sản phẩm Cơng ty khơng ngừng đa dạng hóa dịng sản phẩm bảo hiểm vật chất xe, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng thị trường - Định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe công ty dựa sở tất yếu tố: nội lực, mục tiêu cơng ty, thị trường, sách cơng ty, bám sát sách kinh doanh cơng ty thời điểm để có điều chỉnh kế hoạch hợp lý - Tăng cường mối quan hệ với đối tác để củng cố uy tín công ty, tạo niềm tin cho khách hàng doanh nghiệp mua bảo hiểm - Củng cố lòng trung thành doanh nghiệp tiêu dùng với thương hiệu công ty: + Tập trung vào hoạt động hỗ trợ hoạt động cơng chúng: giải bóng đá, hội thảo, triển lãm… + Tài trợ chương trình, kiện chiến dịch quảng cáo, quyên góp cho tổ chức từ thiện: Chiến dịch quà tặng miễn phí, lắp đặt miễn phí, qun góp cho tổ chức từ thiện, triển lãm hội chợ Thương Mại, tro học bổng cho sinh viên trường đại học,… - Về nguồn nhân lực: công ty tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên Ngồi ra, cần đề xuất chương trình khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, 34 document, khoa luan34 of 98 tai lieu, luan van35 of 98 sách khuyến khích bán hàng, chế độ đãi ngộ nhân viên để tăng động lực làm việc, hiệu suất làm việc 3.2 Các đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 3.2.1 Giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội Nâng cao chất lượng nguồn lực phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới: - Chất lượng nguồn nhân lực: Lao động yếu tố yếu tố cuối tạo nên thành hay bại doanh nghiệp, phải có nguồn nhân lực tạo sản phẩm cách trực tiếp hay gián tiếp Đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp người định hoạt động sản xuất kinh doanh: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Mỗi định họ có ý nghĩa quan trọng liên quan đến tồn tại, phát triển hay diệt vong doanh nghiệp Đội ngũ nhà lãnh đạo chiếm vai trò quan trọng doanh nghiệp Một chiến lược hệu kèm theo việc thực xuất sắc đảm bảo tốt cho thành công doanh nghiệp Người lãnh đạo người vạch phương hướng, chiến lược, sách; điều khiển kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Do cần trọng phát triển nguồn nhân lực nhiều cách: thực hóa sáng kiến tuyển dụng (các sinh viên giỏi ký hợp đồng có điều kiện thành nhân viên công ty ngồi ghế nhà trường), phối hợp với trường đại học đào tạo nguồn nhân lực Liên kết chặt chẽ với trường đào tạo nghề đưa chương trình đào tạo thiết thực, cung cấp nguồn lực cho dự án công ty Công ty nên tạo điều kiện tốt cho nhân viên phát triển tồn diện lực chuyện mơn kỹ mềm không thông qua công việc, mà qua việc học, tự học trao đổi kiến thức Cần có sách đào tạo dành cho đối tượng nhân viên khác như: Đào tạo tân binh; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ chuyên môn; Đào tạo lực lượng cán kế cận; Đào tạo cấp quản lý, lãnh đạo;…nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhân viên công ty ln khuyến khích tạo khơng gian để sáng tạo không ngừng công việc, để đưa ý tưởng hay để giải nhu cầu quản trị khó doanh nghiệp Có sách thu hút trọng dụng người tài Có sách tạo điều kiện hội, mơi trường làm việc cho nhân viên tiềm nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cơng ty - Cơ sở vật chất kỹ thuật: Đầu tư sở vật chất kĩ thuật đại phục vụ cho trình phát triển cơng ty nói chung phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe nói riêng Ln phải đảm bảo phịng ban trang bị đầy đủ máy tính đại có nối mạng, máy in, máy fax nhằm phục vụ cho thơng tin liên lạc, kết nối phịng ban công ty đảm bảo hoạt động thống Thực sách đổi cơng nghệ đại hóa máy móc, thiết bị nhằm làm tăng lực cạnh tranh lâu dài Liên tục nắm bắt nhu cầu thị trường 35 document, khoa luan35 of 98 tai lieu, luan van36 of 98 - Hiệu sử dụng nguồn vốn: Công ty quản lý chặt chẽ khoản thu chi trình hoạt động mình, thực kiểm tốn thường xun, tránh tình trạng bị ứ đọng hay sử dụng lãng phí vốn Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động giao nhận, nâng cao ý thức trách nhiệm tiết kiệm thành viên Cơng ty Có hình thức xử phạt nghiêm túc, người, tội hành vi gian lận, xâm phạm, chiếm dụng tài sản Công ty 3.2.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch điều tra nghiên cứu thị trường Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, để phát triển thương mại sản phẩm mình, cơng tác lập kế hoạch điều tra nghiên cứu thị trường đóng vai trị quan trọng doanh nghiệp Việc điều tra, nghiên cứu phát nhu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá thị trường việc phân phối nhằm thoả mãn nhu cầu có định lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Do đó, cơng ty cần có quan tâm thoả đáng đến công tác điều tra nghiên cứu thị trường Thực tế cho thấy, thị trường bảo hiểm xe giới diễn sôi có tính cạnh tranh cao, cơng ty đối thủ có quy mơ tiềm lực kinh nghiệm lớn thương trường Để tăng thị phần tiêu thụ số công ty không ngừng đưa chiến lược, sách cạnh tranh hấp dẫn lôi khách hàng… Tổ chức máy điều tra nghiên cứu thị trường: Cơng ty tự thành lập phận nghiên cứu thị trường tuỳ thuộc vào quy mô máy quản lý, với thị trường lớn có tiềm thị trường miền Bắc phận cần phải đủ lớn Những thành viên phận nghiên cứu thị trường địi hỏi phải người có trình độ kinh tế có khả hoạt động thương mại, đặc biệt phải hiểu biết sâu sắc lĩnh vực marketing Nhiệm vụ phận nghiên cứu thị trường: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường số lượng, chất lượng, giá dòng sản phẩm mà công ty kinh doanh Xem loại khách hàng chấp nhận nhiều Và thị trường đối thủ cạnh tranh kinh doanh loại nào, chất lượng, giá có hấp dẫn khơng Để từ biết thị hiếu khách hàng có sách phù hợp 36 document, khoa luan36 of 98 tai lieu, luan van37 of 98 nhằm tăng khả tiêu thụ sản phẩm Tăng trưởng thị trường cách tăng sức mua khách hàng cũ, lôi kéo khách hàng đối thủ cạnh tranh hình thức quảng cáo, khuyến mại, tặng quà, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trước, sau bán hàng + Nghiên cứu khả đáp ứng nhu cầu công ty: Nhu cầu mua bảo hiểm vật chất xe giới ngày gia tăng với nhịp độ tăng trưởng xã hội Bộ phận nghiên cứu thị trường cần nghiên cứu để xác định tình hình cung ứng cơng ty, xem công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng hay chưa để từ có điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, để giảm chi phí tạo uy tín khách hàng + Nghiên cứu sách, chế độ nhà nước liên quan tới hoạt động thị trường sách nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hoạt động doanh nghiệp - Phương pháp điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường: Trong trình điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường, ta phải sử dụng nhiều phương pháp Song tiến hành số phương pháp sau mà kinh phí phục vụ khơng lớn lắm: + Phương pháp nghiên cứu gián tiếp: tổ chức mua tài liệu, báo chí chuyên ngành thị trường, phát hành phiếu điều tra nhu cầu sử dụng phương pháp dự đoán nhu cầu thị trường + Phương pháp nghiên cứu trực tiếp: thu thập thông tin từ phía khách hàng từ nơi tiêu thụ sản phẩm công ty, theo dõi, thống kế số lượng, , giá , độ an tồn, tính sản phẩm Những thơng tin có ích cho việc định chiến lược sản phẩm thích hợp nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng giúp cho việc mở rộng thị trường đẩy nhanh tốc độ bán hàng 37 document, khoa luan37 of 98 tai lieu, luan van38 of 98 KẾT LUẬN Việc triển khai bảo hiểm xe giới có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế tổn thất lớn không may phương tiện tham gia giao thơng đường gây ra, đồng thời góp phần ổn định tài cho chủ phương tiện tham gia giao thông khắc phục thiệt hại phần tai nạn gây cho người thừ ba Ngồi triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cịn mang tính xã hội thể chỗ từ việc tham gia bảo hiểm giúp cho người điều khiển phương tiện giao thơng cẩn thận từ tạo cẩn thận người lái xe họ ngồi lên xe để từ hạn chế nhiều hậu tai nạn gây ra, có hậu để lại mà tồn xã hội phải gánh vác người khơng may bị liệt trở thành người trí nhớ họ cịn nhớ kể người thân gia đình Hơn hàng năm cơng ty bảo hiểm cịn đóng vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng có đóng góp bảo hiểm xe giới, tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư phát triển toàn diện kinh tế xã hội, mặt khác cơng ty cịn làm từ thiện: giúp đỡ người nghèo, bà mẹ Việt Nam anh hùng , trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam,… Do việc nâng cao hiệu khai thác bảo hiểm trách nhiệm dân sử chủ xe người thứ ba bảo hiểm vật chất xe giới cần thiết khách quan, việc triển khai nghiệp cịn góp phần vào việc ổn định kinh tế xã hội an ninh Quốc Gia Hiện thị trường nước bảo hiểm ngành mẻ tiềm phát triển lớn khơng phải khơng có khó khăn, bước đầu cịn gặp nhiều khó khăn cơng ty đững vững thị trường việc xây dựng lòng tin khách hàng VBI từ tạo dựng hình ảnh cơng ty thị trường 38 document, khoa luan38 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trần Thế Dũng (2008), Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Đại Học Thương Mại GS TS Đặng Đình Đào chủ biên, Bài giảng kinh tế thương mại đại cương, Bộ môn Kinh tế thương mại, Đại Học Thương Mại Lê Hoàng Hưng (2008), tác giả khóa luận “Phát triển thương mại sản phẩm công ty TNHH phát triển công nghệ tin học Biển Xanh”, Đại học Kinh tế Quốc dân TS Nguyễn Cảnh Lịch, PGS.TS Phạm Cơng Đồn (2003), Kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê Hà Nội Luật doanh nghiệp 2014 39 document, khoa luan39 of 98 ... - Chất lượng gói bảo hiểm vật chất xe giới 2.2 Thực trạng phát triển thương mại sản phẩn bảo hiểm vật chất xe giới Công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô Hà Nội 2.2.1 Phát triển thương mại sản phẩm. .. nhằm phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới. .. pháp phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm vietinbank Đông Đô thị trường Hà Nội 3.2.1 Giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe giới công ty bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới,