0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo

64 1 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:27

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên làm khóa luận: Họ tên: Th.s Ngơ Ngân Hà Họ tên: Đỗ Minh Thùy Bộ môn: Quản lý kinh tế Lớp: K54F3 Hà Nội, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên làm khóa luận: Họ tên: Th.s Ngô Ngân Hà Bộ môn: Quản lý kinh tế Họ tên: Đỗ Minh Thùy Lớp: K54F3 HÀ NỘI, 2021 ii document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn khóa luận tốt nghiệp tự làm hướng dẫn Th.s Ngô Ngân Hà, cán nhân viên phịng kế tốn, kế hoạch – thị trường Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Tất thông tin số liệu sử dụng viết trung thực lấy từ tài liệu công ty, sách báo Internet Nếu có điều khơng đúng, tơi xin chịu hình thức kỉ luật khoa Kinh tế Luật Trường Đại học Thương Mại Tác giả khóa luận Đỗ Minh Thùy iii document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận ngồi cố gắng nỗ lực tìm kiếm thu thập thông tin từ nhiều nguồn mạng internet, sách báo, tạp chí,…Em cịn nhận hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhà trường, khoa, giáo viên hướng dẫn công ty Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Thương Mại, Khoa Kinh tế Luật, Bộ môn Quản lý kinh tế Em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà tạo điều kiện hỗ trợ em suốt q trình làm việc cơng ty Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn trân thành sâu sắc tới cô giáo Ths Ngô Ngân Hà, suốt q trình viết ln bảo hướng dẫn giúp em hồn thành khóa luận theo yêu cầu quy định Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh hạn chế thân với yếu tố khách quan tác động nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong bổ sung, góp ý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! iv document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ ix TÓM LƯỢC x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý liệu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Sản phẩm bánh kẹo 1.1.2 Phát triển thương mại 1.1.3 Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 1.2.1 Đặc điểm, phân loại sản phẩn bánh kẹo 1.2.2 Đặc điểm phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 1.2.3 Vai trò phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 1.3 Nội dung nguyên lý giải vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo…………… 10 1.3.1 Nội dung phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 10 v document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 1.3.2 Nguyên tắc, sách phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo 10 1.3.3 Các tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 19 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 19 2.1.1 Khái quát tình hình kinh doanh sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 19 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 21 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 24 2.2.1 Kết phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 24 2.2.2 Chính sách phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 36 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 39 2.3.1 Những thành công 39 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 41 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 44 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 44 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc 44 3.1.2 Định hướng phát tiển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc 44 3.2 Đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc 45 vi document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 45 3.2.2 Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 46 3.2.3 Đầu tư đổi thiết bị máy móc sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị máy móc có 47 3.2.4 Khai thác vốn sử dụng vốn hiệu 48 3.2.5 Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại 48 3.3 Kiến nghị 49 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước 49 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội ngành bánh kẹo 51 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vii document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần PTTM Phát triển thương mại viii document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2018 – 2020…………………………………………………………………………… 19 Bảng 2.2: Bảng phân loại lao động Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà (2018 – T9/2021)…………………………………………………………………………………22 Bảng 2.3: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc giai đoạn 2018 – T9/2021…………………………………….25 Bảng 2.4: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc giai đoạn 2018 – T9/2021…………………………………….26 Bảng 2.5: Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc giai đoạn 2018 – T9/2021…………………………………….27 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng sản lượng, doanh thu lợi nhuận Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc…………………………………………… 28 Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng sản lượng, doanh thu lợi nhuận Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc…………………………………………… 29 Hình 2.2: Cơ cấu sản phẩm bánh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc……………………………………………………………………………… 30 Hình 2.3: Cơ cấu sản phẩm kẹo Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc……………………………………………………………………………… 32 Hình 2.4: Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc……………………………………………………… 33 Bảng 2.7: Tỷ suất doanh thu tỷ suất lợi nhuận sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc……………………………………… 35 Bảng 2.8: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc…………………………………………… 36 Bảng 2.9: So sánh giá số loại bánh kẹo công ty khác nhau………… 38 ix document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 TÓM LƯỢC Trong xã hội ngày nay, sản phẩm bánh kẹo không thực phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng đời sống hàng ngày mà cịn đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế đất nước Qua trình thực tập, nhận thức tầm quan trọng việc phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, em định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc” Đề tài có kết cấu chương giải vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển thương sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc nước ta Về lý luận, đề tài trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò phát triển thương mại sản phẩm, tổng hợp hệ thống tiêu chí đánh giá hệ thống nhân tố ảnh hưởng tới trình phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo doanh nghiệp Về thực tiễn, khóa luận thu thập số liệu tiến hành phân tích nhằm làm rõ thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty theo chiều rộng chiều sâu Qua việc nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo cơng ty, khóa luận rút thành cơng, hạn chế ngun nhân để từ đưa giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thời gian tới số kiến nghị x document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 Cơ cấu sản phẩm cơng ty có chuyển dịch sang sản phẩm tiềm hơn, bắt kịp với xu hướng tiêu dùng khách hàng Chất lượng sản phẩm bánh kẹo công ty ngày nâng cao, an toàn cho người sử dụng nhờ vào việc đầu tư thiết bị đại vào khâu dây chuyền sản xuất bánh kẹo Thông qua góp phần nâng cao chất lượng sống người dân hướng đến xã hội tiêu dùng an tồn Mặt khác mục tiêu cơng ty hướng tới thị trường tập trung đông dân cư với mức sống ổn định nằm tỉnh thành phố lớn thị xã Hiện tại, bên cạnh thị trường tiêu thụ nhiều Hà Nội mạng lưới tiêu thụ cơng ty phát triển mạnh tỉnh, thành phố phía Bắc Hải Phịng, Bắc Ninh, Thái Bình số tỉnh, thành phố phía Bắc khác Điều cho thấy công ty ngày mở rộng quy mô phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Trong giai đoạn 2018 - T9/2021, hiệu thương mại cơng ty có dấu hiệu tốt, cụ thể năm 2019 cơng ty có mức doanh thu ấn tượng đạt cao 972,27 tỷ đồng tăng gấp 2/3 lần so với năm 2018, nhờ mức lợi nhuận công ty tăng theo Bên cạnh hiệu thương mại hiệu mặt xã hội công ty tốt Công ty trọng quan tâm đến đời sống cán công nhân viên, điều thể rõ mức thu nhập cán công nhân viên tăng dần qua năm Cùng với sách PTTM sản phẩm như: sách thị trường, sách nhân sự, sách tài chính, sách giá, sách phân phối giúp công ty giữ vị trí thương hiệu cơng ty thị trường Có thể kể đến sách thị trường đưa khách hàng dễ tiếp cận với sản phẩm cơng ty, sách giá với mức giá phù hợp giúp cơng ty có lợi cạnh tranh sản phẩm với công ty đối thủ ngành Hay sách tài phần giúp công ty giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ vào hoạt động đầu tư, thu hút vốn từ bên Như vậy, sách phát triển thương mại cơng ty phần đưa Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà đạt thành công định lĩnh vực Việc áp dụng máy móc công nghệ tân tiến phần giúp cho công ty giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm thị trường, dẫn tới tỷ suất doanh thu chi phí giai đoạn 2018 - T9/2021 mức ổn định Đây thành công đáng mừng tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao lợi nhuận công ty 40 document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế tồn Bên cạnh thành công mà CTCP bánh kẹo Hải Hà đạt có vấn đề đặt cần phải khắc phục như: Thị trường tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo mở rộng quy mô chưa đồng đều, cấu thị trường chênh lệch nhiều, trọng vào thị trường thành phố lớn số tỉnh thành khác có diện tích rộng lớn nhiều tiềm chưa tập trung khai thác Sự hạn chế cơng tác nghiên cứu thị trường, địi hỏi phải tiến hành liên tục thường xuyên Cơ cấu sản phẩm kinh doanh mẫu mã sản phẩm ngày đa dạng chưa số sản phẩm chưa đáp ứng thị hiếu khách hàng Công ty cần đầu tư nghiên cứu sâu sản phẩm phù hợp đáp ứng hầu hết nhu cầu người tiêu dùng, từ nâng cao chất lượng uy tín cho cơng ty Về chất lượng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2018 - T9/2020 có giảm sút điển hình năm 2020, cụ thể tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 tăng 8,03% so với năm 2018 đến năm 2020 tốc độ tăng trường lại giảm 15,66% so với năm 2019 Điều cho thấy công ty hoạt động sản xuất công ty chưa thực ổn định chưa vượt qua khó khăn trước mắt Trong năm gần công ty sử dụng đồng vốn chưa thực hiệu có xu hướng giảm qua năm Cụ thể năm 2019 giảm 0,09% so với năm 2018 năm 2020 giảm 1,18% so với năm 2019 Điều cho thấy cơng ty có khó khăn việc sử dụng vốn cần có kế hoạch để việc sử dụng vốn kinh doanh đạt hiệu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà có nguồn lao động dồi khoảng 1.397 cơng nhân viên trình độ lao động lành nghề, kiến thức chuyên sâu kinh nghiệm làm việc công nhân viên công tác PTTM sản phẩm nhiều hạn chế, số lượng người qua đào tạo cịn Vì cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề cần quan tâm doanh nghiệp Bên cạnh đó, tượng nhảy việc nhân có tay nghề kinh nghiệm doanh nghiệp sản xuất nói chung CTCP bánh kẹo Hải Hà nói riêng diễn phổ biến Đây thách thức địi hỏi cơng ty phải có sách hợp lý để giữ chân người tài Ngồi thành cơng việc áp dụng sách PTTM có hạn chế mà cơng ty cần khắc phục q trình hoạt động sản xuất kinh doanh 41 document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 sản phẩm Công ty bấp cập khâu vận chuyển lưu thông với đại lý, hàng bán lẻ khu vực xa trung tâm sách phân phối cơng ty chưa hồn thiện hiệu Bên cạnh đó, năm gần việc thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh phần ảnh hưởng đến kết kinh doanh cơng ty có đầu tư vốn từ nguồn khác thực tế áp dụng sách tài cơng ty chưa thực theo kế hoạch Theo cơng ty chưa có sách cụ thể hiệu để huy động vốn đầu tư trình hoạt động kinh doanh 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, phải nói đến tình hình kinh tế ngồi nước năm gần có nhiều biến động ảnh hưởng đại dịch Covid-19 toàn cầu làm cho nhu cầu thị trường nhu cầu người tiêu dùng bị hạn chế Đại dịch xuất từ tháng đầu năm 2020 kéo dài đến chưa có xu hướng giảm Theo việc vận chuyển nhập nguyên liệu sản xuất gặp nhiều khó khăn, giá thành cao kéo theo chi phí sản xuất tăng cao lợi nhuận công ty bị giảm nhiều qua năm Thứ hai, ngành bánh kẹo ngành mức cạnh tranh gay gắt Các doanh nghiệp có Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà phải chịu nhiều áp lực sản xuất, kinh doanh giai đoạn chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh ngày tăng cao, cạnh tranh đối thủ lớn, cạnh tranh mặt giá cả, chất lượng sản phẩm ngày lớn Ngoài doanh nghiệp ngành tung nhiều chiến lược, sử dụng nhiều biện pháp nhằm chiếm lĩnh thị trường nên việc xâm nhập vào khu vực vô khó khăn Chính yếu tố dẫn đến việc quy mô thương mại công ty chưa cao Mặt khác, mạng lưới kinh doanh cơng ty cịn tồn nhiều mặt yếu kém, chưa khai thác tốt tiềm vùng khu vực Miền Bắc vùng xa trung tâm Thứ ba, công ty nhiều hạn chế thiếu vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2018 nhà nước thối vốn đầu tư, cơng ty trở thành cơng ty cổ phần Do việc đầu tư cho hoạt động quảng bá sản phẩm, hoạt động cần chi phí cao bị hạn chế Thứ tư, hệ thống kênh phân phối công ty chưa thực hiệu Mặc dù cơng ty có nhiều đại lý to nhỏ lẻ trải dài từ Bắc vào Nam kênh phối truyền thống hạn chế nhà sản xuất với người bán buôn, bán lẻ buôn bán trực tiếp 42 document, khoa luan52 of 98 tai lieu, luan van53 of 98 với Trình độ chun mơn hóa chưa nâng cao nhiều, kênh phân phối đại bị xem nhẹ bão hòa 43 document, khoa luan53 of 98 tai lieu, luan van54 of 98 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc Quan điểm chủ đạo xuyên suốt toàn hoạt động PTTM sản phẩm công ty PTTM gắn với phát triển thị trường, mở rộng quy mô tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Cụ thể: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường, tăng cường khai thác tìm kiếm thơng tin thị trường để mở rộng thị trường tiêu thụ công ty, phấn đấu mở rộng thị trường theo chiều rộng lẫn chiều sâu - Tập trung phát triển loại sản phẩm bánh kẹo có sức tiêu thụ lớn thị trường Doanh nghiệp cần nắm nhu cầu xu hướng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo người tiêu dùng để tạo sản phẩm bánh kẹo có chất lượng, mẫu mã đa dạng, sang trọng giá phù hợp Nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện cấu sản phẩm với chất lượng đảm bảo đa dạng, từ nâng cao vị công ty thị trường nước nước ngồi - Có kế hoạch cụ thể hiệu để đảm bảo mức sản lượng tăng qua năm, từ đảm bảo tốc độ tăng trưởng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty cao ổn định qua năm - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ cơng nhân viên, có chế độ đãi ngộ cơng nhân viên thích hợp để nâng cao lực làm việc hiệu suất công việc nhân viên công ty 3.1.2 Định hướng phát tiển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc Với mục tiêu đẩy mạnh công tác nghiên cứu mở rộng thị trường đặc biệt thị trường Miền Bắc, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ nâng cao mức tăng trưởng lợi nhuận, đảm bảo mức thu nhập cho nhân viên hoàn thiện ngân sách nhà nước Do đó, phương hướng PTTM sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thời gian tới sau: - Tiếp tục hồn thiện cơng tác phát triển thị trường, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản 44 document, khoa luan54 of 98 tai lieu, luan van55 of 98 phẩm đồng thời liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cải cách mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng, nâng cao uy tín gia tăng khả cạnh tranh sản phẩm - Xây dựng dự án, kế hoạch kinh doanh phù hợp với hoạt động phát triển công ty, tận dụng hội phù hợp với chiến lược quốc gia thời gian tới Ưu tiên việc đầu tư mở rộng đầu tư nhằm gia tăng công suất, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển công ty đề - Phát huy tận dụng tối đa hiệu nguồn lực công ty nguồn lực tài chính, nguồn lực vốn, nguồn nhân lực,…Trong đẩy mạnh hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, đầu tư khai thác thu hút nguồn vốn từ nước ngoài, nguồn vốn từ hợp tác liên doanh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững công ty - Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cơng nhân viên lành nghề, đặc biệt công tác nghiên cứu thị trường, đảm bảo tiếp thu nhanh chóng chuyển dịch sản xuất chuyển giao công nghệ kỹ thuật từ nước phát triển, phấn đấu làm chủ sản xuất Đổi cơng nghệ, máy móc thiết bị phục vụ cho tất khâu hoạt động PTTM Thực chun mơn hóa khâu từ khâu nghiên cứu khâu tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo công ty Nâng cao suất lao động, đảm bảo mục tiêu PTTM gắn với mục tiêu xã hội khác - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, trọng khâu phát triển kênh phân phối, đặc biệt trọng phát triển kênh phân phối mạng internet, sàn giao dịch điện tử để tiếp cận gần tới khách hàng tiềm Bên cạnh nâng cao hoạt động kiểm tra giám sát liên tục thường xuyên với đối tác công ty Với nhà cung ứng nhằm nắm bắt tình hình chất lượng, cấu loại sản phẩm bánh kẹo thị trường Cịn với khách hàng dễ theo dõi nắm bắt kịp thời nhu cầu đáp ứng kịp thời nhằm thỏa mãn nhu cầu 3.2 Đề xuất giải pháp phát triển thị trường sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc 3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm tạo nên lực cạnh tranh nguồn hàng thị trường, ảnh hưởng đến nguồn hàng tiêu thụ công ty Chất lượng sản phẩm tốt người tiêu dùng lựa chọn, tăng mức tiêu thụ thị trường, xây dựng uy tín thúc đẩy q trình phát triển cơng ty Ngược lại, quản lý chất lượng sản phẩm không tốt giảm sức cạnh tranh sản phẩm thị trường ảnh hưởng tới uy tín cơng ty phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty 45 document, khoa luan55 of 98 tai lieu, luan van56 of 98 Một số giải pháp không nhiều ý nghĩa CTCP bánh kẹo Hải Hà nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cơng ty như: cần có hệ thống quản lý chất lượng tốt, có đảm bảo thành công chất lượng công ty tới 70%; phải có cơng nghệ sản xuất đại; kiểm sốt chất lượng chặt chẽ (áp dụng công cụ kiểm sốt q trình quản lý chất lượng), đánh giá chất lượng nghiêm túc (khơng qua loa, khơng lợi ích trước mắt, phải tương lai lâu dài doanh nghiệp); phải có bao gói, bao bì đẹp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - triển khai, sáng tạo mẫu sản phẩm đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày đa dạng thị trường; xây dựng đội ngũ nhân viên, cơng nhân có trình độ lành nghề, trung thành với doanh nghiệp Ngồi Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, việc thực sách phát triển nguồn hàng cung ứng thực sách PTTM sản phẩm bánh kẹo Do đó, cơng ty cần xây dựng mối quan hệ tốt lâu dài với nhà cung ứng, tạo yên tâm khả tin tưởng nhà cung ứng công ty để nguồn hàng cơng ty đảm bảo trì ổn định, đáp ứng nhu cầu khách hàng mà cịn đảm bảo hoạt động kinh doanh cơng ty diễn theo quy trình, thống khâu Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng sản phẩm phải đáp ứng với nhu cầu người, phải đơi với giảm chi phí, gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội phải đảm bảo an toàn cho người lao động 3.2.2 Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Bất kể lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào, suất lao động phụ thuộc lớn vào yếu tố: khoa học công nghệ, công cụ quản lý chất lượng nguồn nhân lực Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty lớn sử dụng nhiều lao động CTCP bánh kẹo Hải Hà nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc nâng cao suất, chất lượng Để nâng cao khả cung ứng sản xuất tạo sản phẩm chất lượng cơng ty cần có sách phát triển nguồn lực từ công tác tuyển dụng đến công tác đào tạo, chế độ đãi ngộ hợp lý hiệu cấp bậc nhân viên Cụ thể: Công ty phải đầu tư nhiều cho việc đào tạo nguồn nhân lực, chủ động tuyển dụng có trách nhiệm đào tạo chuyên sâu với nhân viên cam kết gắn bó lâu dài Bên cạnh đó, cần có sách khuyến khích người lao động chủ động nâng cao trình độ, tay nghề chế độ lương thưởng phù hợp Nâng cao trình độ quản lý đội ngũ lãnh đạo công ty Cần phải có thay đổi 46 document, khoa luan56 of 98 tai lieu, luan van57 of 98 mạnh mẽ tư lãnh đạo Đối với nhà lãnh đạo công ty phải học hỏi thật nhiều phương pháp quản lý tiên tiến, tham gia diễn đàn, nói chuyện dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp,…Cơng ty muốn phát triển phải đảm bảo đội ngũ lãnh đạo tài năng, đội ngũ quản trị cấp cao yếu lực quản lý sáng tạo tư kinh doanh chiến lược cơng ty khó để phát triển Đào tạo, phát triển đội ngũ công nhân lao động, đặc biệt với cơng nhân chưa có kinh nghiệm, chưa đào tạo Do đó, cơng ty nên mở thêm lớp đào tạo, huấn luyện trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tổ chức tổ kỹ thuật hướng dẫn cho công nhân xử lý cố nhỏ xảy Cơng nhân phải sử dụng tinh thơng trang thiết bị máy móc phục vụ q trình sản xuất, thao tác mang tính tối ưu, có khả tự kiểm tra chất lượng sản phẩm từ tìm ngun nhân sai sót để khắc phục kịp thời Lập quỹ khen thưởng khuyến khích cho cá nhân có sáng kiến cải tiến chất lượng sản phẩm Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý, tổ chức xếp điều động cán cách hợp lý Một thách thức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung CTCP bánh kẹo Hải Hà nói riêng tượng nhảy việc nhân có tay nghề kinh nghiệm Vì vậy, muốn giữ chân người lao động, ngồi mức tiền lương tương xứng, cơng ty cần áp dụng phương thức quản trị hiệu như: tạo điều kiện để người lao động phát huy lực, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quan tâm tới nhu cầu tinh thần,… 3.2.3 Đầu tư đổi thiết bị máy móc sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị máy móc có Máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra, phương tiện để cơng tác nâng cao chất lượng sản phẩm đạt hiệu cao Việc đầu tư trang thiết bị đại, đồng hóa dây chuyền sản xuất việc làm cần thiết Vì vậy, cơng ty cần đầu tư vào dây chuyền sản xuất dây chuyền chủ yếu tạo sản phẩm bánh kẹo cơng ty Những máy móc q cũ, khó sửa chữa công ty nên lý dần đầu tư đổi Máy móc thiết bị phương tiện để làm sản phẩm, điều kiện cần để đảm bảo chất lượng sản phẩm Vì vậy, đầu tư đổi máy móc thiết bị biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao suất lao động nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nhờ mà cơng ty sử dụng tiết 47 document, khoa luan57 of 98 tai lieu, luan van58 of 98 kiệm, có hiệu nguồn lực cho sản xuất, tạo sản phẩm có tính vượt trội, giá hợp lý, mở rộng thị trường tiêu thụ, chi phí tiết kiệm, xây dựng thương hiệu cho cơng ty Ngồi cơng ty sử dụng máy móc thiết bị đại góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, giảm lao động nặng nhọc, độc hại, nâng cao tỷ lệ lao động có chất xám, kỹ thuật cao 3.2.4 Khai thác vốn sử dụng vốn hiệu Năng lực tài nâng cao giúp cơng ty có nguồn lực để mở rộng quy mơ, đầu tư trang thiết bị đại phục vụ cho trình kinh doanh có điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty Để nâng cao tiềm lực tài chính, cơng ty cần: - Mở rộng đa dạng hóa kênh, hình thức huy động vốn cơng ty bên ngồi cơng ty Cơng ty cải thiện mở rộng kênh truyển thống trọng đẩy mạnh kênh đại nhằm thu hút nhiều nguồn đầu tư vào công ty để phát triển sản phẩm phát triển công ty ngày lớn mạnh - Minh bạch hóa báo cáo tài chính, đảm bảo tính chân thực, xác báo cáo tài với nhà đầu tư Đây coi bước quan trọng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào công ty Từ giúp cơng ty có nguồn vốn ổn định để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh - Xúc tiến biện pháp thu hồi cơng nợ nhằm tăng vịng quay vốn, tập trung nguồn lực để thực chiến lược kinh doanh trọng điểm 3.2.5 Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại Ngày xã hội bước vào kỷ ngun cơng nghệ thơng tin cơng ty phải ln nghĩ cho cách tiếp cận khách hàng hiệu đáng tin cậy Một chiến lược hiệu công ty quảng cáo giới thiệu sản phẩm, giúp cơng ty đưa thơng tin sản phẩm tới khách hàng nhanh, hiệu quả, đồng thời củng cố lịng tin khách hàng sản phẩm Có nhiều hình thức phương tiện quảng cáo phong phú để cơng ty lựa chọn ti vi, đài, báo chí, panơ, áp phích, tham gia hội chợ, hình thức, phương tiện có ưu điểm, lợi ích riêng - Báo chí: Là phương tiện quan trọng nhất, cho phép người quảng cáo sử dụng triệt để hình ảnh màu sắc Quảng cáo báo, tạp chí có khả tạo thông tin tác động lúc tới nhiều giác quan, gây ý cao Việc quan trọng lựa chọn 48 document, khoa luan58 of 98 tai lieu, luan van59 of 98 loại báo hay tạp chí để đăng quảng cáo Cơng ty lựa chọn loại báo tạp chí mà độc giả người dân bình thường, phát hành tỉnh lẻ báo đại đoàn kết, báo phụ nữ, tạp chí thời trang, thời báo kinh tế, nơng thơn ngày nay… Đặc biệt loại báo chí thường có tổ chức bình chọn sản phẩm người tiêu dùng ưa thích - Ti vi: Cho phép công ty khai thác lợi màu sắc, âm thanh, ngôn ngữ Do quảng cáo tivi công ty ưa chuộng khả gây ý cao Tuy nhiên để quảng cáo có hiệu cao, cơng ty cần thiết kế cho chương trình quảng cáo súc tích, ngắn gọn, hình ảnh đẹp mà đảm bảo khả truyền tải thông tin đầy đủ tới người xem cần chọn chương trình tivi nhiều người xem tốt - Internet: Là hình thức quảng cáo mà chi phí vừa hợp lý lại vừa phong phú, hình thức hữu hiệu để giới thiệu sản phẩm với khách hàng nước Bên cạnh hoạt động quảng cáo, công ty nên áp dụng sách khuyến hấp dẫn tặng quà đính kèm, giảm giá để không ngừng thu hút người mua Hơn nữa, công ty nên xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, đội ngũ Marketing có đủ yêu cầu số lượng chất lượng Điều không giúp cho hoạt động marketing công ty đạt hiệu cao hơn, mà cịn giúp cho cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hướng xác 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước Sự phát triển thị trường sản phẩm nói chung sản phẩm bánh kẹo nói riêng thời gian qua khẳng định đắn việc thực chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường Đảng Nhà nước ta Đồng thời làm bật vai trò quản lý, điều tiết thị trường Nhà nước, thông qua việc ban hành hướng dẫn thực quy chế, sách thị trường xuất nhập khẩu, lưu thông cung ứng tiêu dùng sản phẩm, mặt hàng Việc PTTM sản phẩm bánh kẹo chịu ảnh hưởng nhiều từ nhân tố vi mô vĩ mơ Do đó, cơng ty sản xuất kinh doanh nói chung CTCP bánh kẹo Hải Hà nói riêng cần giúp đỡ, hỗ trợ quan quản lý Nhà nước để công ty có mơi trường kinh doanh lành mạnh phát triển thương mại sản phẩm có hiệu Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp để phát triển ngành bánh kẹo Đây giải pháp lại mang tính tổng hợp cao cần phối hợp phủ, ngành 49 document, khoa luan59 of 98 tai lieu, luan van60 of 98 chức định chế xã hội, văn hóa Trong quan quản lý nhà nước cần hồn thiện mơi trường pháp lý để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm bánh kẹo với sở sản xuất nhỏ lẻ, tạo hành lang pháp lý chung cho doanh nghiệp hoạt động Các quan quản lý nhà nước cần rà sốt, hồn thiện hệ thống luật pháp theo hướng đầy đủ, chặt chẽ nhằm hạn chế việc nhập lậu sản phẩm bánh kẹo vào nước gây chèn ép lớn cho công ty sản xuất kinh doanh bánh kẹo Việt Nam Chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái việc thực tốt công tác bảo hộ quyền, kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư vốn nước ngành Đảm bảo ổn định trị, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước giới Trong năm gần đây, với ổn định trị cố gắng ổn định vĩ mô kinh tế mà ta thu hút nhiều nguồn đầu tư nước vào nước, tạo hội cho doanh nghiệp nước tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Bên cạnh việc hồn thiện chế sách quan trọng yếu tố có ảnh hưởng định đến việc thực chiến lược phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp Nhà nước cần có hồn thiện đổi chế sách có liên quan đến hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo cho phù hợp với tình hình đáp ứng u cầu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa phù hợp với tiến trình hội nhập Trong sách thị trường sách mà Nhà nước cần quan tâm trước tiên để giúp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Cần thúc đẩy phát triển thị trường nước thông qua sách biện pháp kích cầu, củng cố thị trường có kết hợp với mở rộng thị trường mới, điều tiết kịp thời thị trường hạn chế tiêu cực thị trường để ngành kinh tế nói chung ngành kinh doanh sản phẩm bánh kẹo nói riêng phát triển thuận lợi Nhà nước nên có nhiều sách hỗ trợ ngành sản xuất hỗ trợ vốn, sách hỗ trợ cơng tác khoa học cơng nghệ, sách tổ chức quản lý,…Theo Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp cận với nguồn vay dài hạn cho đầu tư phát triển, đồng thời có biện pháp giảm thuế cho cơng ty Xây dựng chương trình hỗ trợ công ty địa bàn, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư thông qua hội thảo, hội trợ, triển lãm tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động Các quan nhà nước cần thống quản lý ngành chất lượng sản phẩm bánh kẹo, thống ban hành tiêu chuẩn để thuận lợi cho việc quản lý sở sản xuất kinh doanh Tăng cường công tác quản lý ngày phù hợp với điều kiện thuận 50 document, khoa luan60 of 98 tai lieu, luan van61 of 98 lợi cho cán công nhân viên phát huy đề xuất sáng tạo, sáng kiến đóng góp vào hoạt động cơng ty tăng doanh thu, lợi nhuận, tiết kiệm cách tối đa chi phí bỏ ra, sử dụng nguồn lực hiệu Ngoài ra, Nhà nước cần cải cách thủ tục hành theo hướng thơng thống, thuận lợi cho công ty hoạt động thương mại Các loại thủ tục mà công ty cần để tiến hành hoạt động kinh doanh đăng ký kinh doanh, giấy vay vốn, khai báo nộp thuế, hợp đồng,…Các thủ tục đơn giản hoạt động thương mại ngành nhanh chóng thực dễ dàng triển khai Chính phủ cần có quan tâm mạnh mẽ cho phát triển khối ngành Cụ thể, cần hỗ trợ mạnh mẽ như: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu, thuế đất, hỗ trợ tối đa kinh phí hoạt động nghiên cứu phát triển, hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất Khuyến khích đầu tư nước ngồi vào ngành sản xuất kinh doanh thơng qua biện pháp hồn thuế đầu tư cho doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội ngành bánh kẹo Trước bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt, Hiệp hội ngành bánh kẹo nơi để liên kết doanh nghiệp lại với để trao đổi kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, kinh nghiệm thực sách để tạo cạnh tranh tốt Hiệp hội ngành bánh kẹo với chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp phải ln bám sát nguyện vọng, khó khăn, thắc mắc doanh nghiệp chế sách để kịp thời tập hợp phản ánh với quan phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Để mở rộng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhiều thị trường doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc nói riêng, đưa số kiến nghị Hiệp hội ngành bánh kẹo Việt Nam là: - Tăng cường liên kết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh kẹo hiệp hội Thường xuyên tổ chức hội họp doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nhằm tìm hiểu, đề xu hướng phát triển chung từ tạo lợi cạnh tranh cho ngành - Tăng cường nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo, nghiên cứu mẫu mã, thông tin thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Tận dụng mạnh hiệp hội để cung cấp thông tin tình hình thị trường cho doanh nghiệp hiệp hội 51 document, khoa luan61 of 98 tai lieu, luan van62 of 98 - Tăng cường đào tạo đội ngũ công nhân viên cho doanh nghiệp, đào tạo trình độ kỹ thuật cho cơng nhân, trình độ chun mơn cho nhân viên Có thể mở lớp đào tạo thiết kế cho nhân viên doanh nghiệp để khuyến khích người tham gia, nâng cao tay nghề, tuyển chọn nhân tài - Có hỗ trợ tài thơng tin cho doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, tạo quỹ riêng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn Hình thức cho vay dạng cho vay tín dụng dựa uy tín khắc phục yếu tố thủ tục thời gian cho doanh nghiệp - Hiệp hội ngành bánh kẹo cần có chương trình hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh kẹo nói chung Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà nói riêng việc tiếp cận thơng tin sách cịn nhiều hạn chế Điều dẫn đến tình trạng Nhà nước đầu tư ngân sách cho phát triển doanh nghiệp hiệu đầu tư khơng cao Vì vậy, cần có nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp thực sách cách hiệu 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Trên sở hệ thống lý luận phát triển thương mại, đề tài phân tích thực trạng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc, phân tích thực trạng để từ tìm ngun nhân đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển thương sản phẩm bánh kẹo công ty thời gian tới Trong q trình nghiên cứu, cịn nhiều hạn chế thời gian lực thân nên khóa luận dừng lại việc nghiên cứu trình phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo thị trường Miền Bắc giai đoạn 2018-T9/2021 Do đó, số vấn đề đặt cần giải là: - Chưa nghiên cứu sâu ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo công ty - Khóa luận phân tích số liệu thứ cấp thu thập được, thơng tin cịn chưa mang tính khách quan, đồng thời khóa luận chưa vào nghiên cứu hiệu sử dụng lao động cơng ty Đó vấn đề tồn chưa giải Tất vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để đề tài khóa luận hồn thiện 52 document, khoa luan62 of 98 tai lieu, luan van63 of 98 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc”, khóa luận hoàn thành mục tiêu đặt nghiên cứu có đóng góp chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa số vấn đề lý luận chủ yếu liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Trong xây dựng nội dung PTTM sản phẩm bánh kẹo làm sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc Thứ hai, khóa luận khái quát đặc điểm chủ yếu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thực trạng tình hình PTTM sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc Trên sở đó, khóa luận sâu nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo theo chiều rộng, chiều sâu hiệu kinh doanh Từ khóa luận đánh giá thành cơng hạn chế cơng ty q trình phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Thứ ba, sở nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hạn chế PTTM sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Miền Bắc nhân tố ảnh hưởng đến PTTM sản phẩm bánh kẹo, khóa luận đưa số giải pháp nhằm tăng cường việc PTTM sản phẩm bánh kẹo đưa số kiến nghị vấn đề Trong trình nghiên cứu, có hạn chế mặt nhận thức thời gian nên khóa luận khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận thức ý kiến đóng góp để viết hồn thiện 53 document, khoa luan63 of 98 tai lieu, luan van64 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2018, tài liệu lưu hành nội Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2019, tài liệu lưu hành nội Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2020, tài liệu lưu hành nội Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2021, tài liệu lưu hành nội Nguyễn Thùy Dung (2018), “Phát triển thương mại mặt hàng thực phẩm chức Công ty TNHH dược phẩm Ngân Hà thị trường Miền Bắc”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương Mại Ngô Thị Hạnh (2019), “Phát triển thương mại sản phẩm dệt may Công ty Cổ phần dệt may Liên Tỉnh thị trường Miền Bắc”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế Luật, Đại học Thương Mại Phạm Thị Hồng Hoa (2011), “Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm cửa gỗ Công ty Cổ phần LILI thị trường Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế Luật, Đại học Thương Mại Đỗ Thị Thu Hương (2018), “Phát triển thương mại mặt hàng áo Jacket cơng ty TNHH may Bình Minh – ATC thị trường Miền Bắc”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương Mại Phạm Quang Khải (2020), “Phát triển thương mại sản phẩm thạch công ty TNHH Long Hải thị trường Miền Bắc”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương Mại 10 Phạm Thị Linh (2018), “Phát triển thương mại sản phẩm thời trang thể thao thương hiệu Xtep Công ty TNHH Good Family Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương Mại 11 Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, Nhà xuất Thống kê, Đại học Thương Mại 12 Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, Nhà xuất Thống kê, Đại học Thương Mại 13 Trang web: www.wikipedia.org 14 Trang web: www.mimirbook.com.vn 54 document, khoa luan64 of 98 ... đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 21 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo. .. trọng việc phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, em định lựa chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị... thực trạng phát triển thương mại sản phẩm Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thị trường Miền Bắc 24 2.2.2 Chính sách phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo,