0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH

54 0 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT ———— KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI QUAN TRÊN THỊ TRƢỜNG THANH HÓA NGÀNH: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực TS Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Phương Trinh Bộ môn: Quản lý kinh tế Lớp: K54F2 Mã SV:18D160125 HÀ NỘI – 2021 i document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƢỢC Nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực giới, môi trường kinh doanh doanh nghiệp ngày mở rộng, hội kinh doanh ngày lớn Cơ hội phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải lại khó khăn Một lĩnh vực có tầm ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế hội nhập phát triển ngành xây dựng thị trường vật liệu xây dựng Vì đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan thị trường tỉnh Thanh Hóa” mang tính thực tiễn Về mặt lý luận, đề tài trình bày lý luận bản, tổng quan chất, vai trò tiêu phát triển thương mại sản phẩm, sách nhằm phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, khóa luận đánh giá khái quát thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan thị trường Thanh Hóa Qua việc nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm cơng ty, khóa luận rút thành công, tồn tại, hạn chế nguyên nhân để từ góp phần đưa giải pháp, có kiến nghị với cấp quyền doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng thị trường Thanh Hóa Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan ii document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Trong suốt khoảng thời gian hồn thiện khóa luận tốt nghiệp, ngồi cố gắng nỗ lực tìm kiếm thu thập thơng tin từ nhiều nguồn mạng internet, sách báo, tạp chí , em cịn nhận giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô giáo khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Thương Mại, gia đình, bạn bè với tập thể cán công nhân viên công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan Em xin gửi lời cảm ơn chân thành trước tiên Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - luật tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn trân thành sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thị Hương Giang suốt q trình viết ln bảo hướng dẫn giúp em hồn thành khóa luận theo u cầu quy định, giúp đỡ mặt phương pháp, lý luận nội dung Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viện khuyến khích suốt q trình hồn thành khóa luận Em có q trình nghiên cứu tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Trong q trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế, em mong nhận góp ý, nhận xét phê bình Q thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Phƣơng Trinh iii document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƢỢC ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii BIỂU: vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài khóa luận Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan Đối tƣợng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Mục tiêu nghiên cứu 3.3 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Kết cấu khóa luận CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Bản chất vai trò phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 1.1.1 Bản chất phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 1.1.2 Vai trò phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 1.2 Những nguyên lý phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 1.2.1 Nguyên tắc phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 1.2.2 Nội dung phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 12 iv document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 14 1.3 Một số nhóm giải pháp nhằm phát triển thƣơng mại cát xây dựng 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI QUAN TRÊN THỊ TRƢỜNG THANH HÓA 21 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan giai đoạn 2018 – 2020 21 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh doanh Cơng ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan 21 2.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan 24 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2021 27 2.2.1 Về sản lƣợng tiêu thụ 27 2.2.2 Về tốc độ tăng trƣởng 28 2.2.3 Về khách hàng 31 2.2.4 Về doanh thu loại sản phẩm cơng ty thị trƣờng Thanh Hóa 32 2.3 Phân tích thực trạng sách phát triển thƣơng mại cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 33 2.3.1 Chính sách khuyến khích phát triển Nhà nƣớc (Chính sách hỗ trợ tài chính) 33 2.3.2 Chính sách phát triển tiếp cận thị trƣờng 34 2.3.3 Chính sách xúc tiến thƣơng mại 34 2.3.4 Chính sách giá 34 2.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển thƣơng mại cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 35 2.4.1 Những thành công đạt đƣợc 35 v document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 2.4.2 Những hạn chế 36 CHƢƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI QUAN TRÊN THỊ TRƢỜNG THANH HÓA 37 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 37 3.3.1 Mục tiêu 37 3.3.2 Định hƣớng phát triển 37 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 38 3.2.1 Tăng cƣờng cơng tác nghiên cứu thị trƣờng 38 3.2.2 Mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, hoàn thiện công tác phân phối sản phẩm 39 3.2.3 Xây dựng chiến lƣợc marketing 40 3.2.4 3.3 Hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng 40 Một số kiến nghị nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan 41 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc 41 3.3.2 Đối với Sở, Cục quan có liên quan 42 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 44 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO viii vi document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG: Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh sản phẩm cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Hải Quan giai đoạn 2018-6 tháng đầu năm 2021 22 Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ loại sản phẩm Công ty Xây dựng Thương Mại Hải Quan giai đoạn 2018-6 tháng đầu năm 2021 33 BIỂU: Biểu đồ 2.1: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan giai đoạn 2018-6 tháng đầu năm 2021 27 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh thu sản phẩm cát xây dựng tiêu thụ thị trường Thanh Hóa Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan 29 Biểu đồ 3: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan theo đối tượng khách hàng 31 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn PTTM Phát triển thương mại CNH - HDH VLXD Vật liệu xây dựng UBND Ủy ban nhân dân TNDN Thu nhập doanh nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vii document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài khóa luận Nước ta bước vào thời kì cơng nghệ 4.0 hoạt động kinh tế nói chung hoạt động thương mại nói riêng có nhiều thay đổi lớn Q trình hội nhập kinh tế tồn cầu, bên cạnh lợi ích thu nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn Việc mở cửa thị trường tham gia hội nhập kinh tế toàn cầu tạo sức ép cạnh tranh với sản phẩm nước Đứng vững thị trường, phát triển thương mại đường mà doanh nghiệp phải vững bước, phát triển cách toàn diện để phát triển thị trường Đời sống người có nâng cao địi hỏi doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh, marketing, xúc tiến sản phẩm, đến phát triển thị trường phải phát triển đồng Phát triển thương mại đường để khai thác tiềm mạnh doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngồi, đẩy mạnh thực cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Đối với ngành kinh doanh vật liệu xây dựng không ngoại lệ, nhu cầu cát xây dựng quan tâm với phát triển mạnh mẽ ngành xây dựng thị trường bất động sản Nhu cầu người dân ngày cao vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu xây dựng tổ ấm đại tiện nghi, khu công nghiệp, nhà máy, ngày tăng cao Đứng trước nhu cầu ngày tăng cao thị trường sản phẩm VLXD ngày sơi động, tính cạnh tranh ngành xây dựng không ngừng gia tăng mạnh mẽ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan doanh nghiệp chuyên kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng tập trung phân phối sản phẩm thị trường Tỉnh Thanh Hóa Cơng ty thành lập cách năm nắm bắt xu hướng nhu cầu phát triển sản phẩm cát xây dựng xác định Tỉnh Thanh Hóa thị trường cơng ty hướng tới q trình xây dựng tên tuổi chiếm lĩnh thị trường Nhưng đôi với thời gian có mặt thị trường canh tranh ghê gớm từ doanh nghiệp khác lĩnh vực khó khăn Trước điều kiện có nhiều biến động cơng ty trải qua nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch Covid, đối thủ cạnh tranh, phân bổ hàng hóa khơng đồng thị trường, khó khăn nguồn nguyên liệu, chiến lược marketing, công tác phát triển thị trường, Trong q trình tìm hiểu nghiên cứu cơng ty Hải Quan em thấy hoạt động phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng nhiều vấn đề tồn tại: sản phẩm cát xây dựng công ty chịu sức document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 cạnh tranh gay gắt so với đối thủ khác, bối cảnh thị trường ảnh hưởng dịch Covid công ty gặp khơng khó khăn Cơng ty phân phối sản phẩm khu vực Tỉnh Thanh Hóa lại phân bố không đồng chủ yếu huyện đông dân cư, gần trung tâm Thành phố cịn số huyện miền núi, dân giao thông chưa thuận lợi công ty chưa phân phối đến Cùng với đó, q trình hoạt động cơng ty thời gian qua bộc lộ tồn hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng chưa đẩy mạnh, hệ thống phân phối công ty cịn nhiều thiếu sót Với mong muốn đáp ứng nhu cầu khách hàng bảo tồn vị trí doanh nghiệp thị trường, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan cần giải pháp phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Nhận thấy tác động khách quan, chủ quan khó khăn cơng ty phải đối mặt Vì vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp phát triển thương mại cát xây dựng thị trường Tỉnh Thanh Hóa công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan vô cấp thiết Với lý trên, em chọn đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan thị trường Thanh Hóa” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn đưa giải pháp phát triển thương mại hữu hiệu cho cơng ty, giúp cơng ty đứng vững thị trường góp phần phát triển kinh tế Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan Trong q trình thực đề tài khóa luận mình, em có tham khảo số cơng trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp số năm trước Những cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài: - Đề tài 1: “Phát triển thương mại mặt hàng băng tải công ty cổ phần SJS Việt Nam thị trường miền Bắc” đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Ngô Thị Hương, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại năm 2017 Đề tài tập trung phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm băng tải công ty SJS Việt Nam sách phát triển Dựa lý thuyết thương mại phát triển thương mại, để từ đưa giải pháp để phát triển mặt hàng tương lai - Đề tài 2: “Phát triển sách xúc tiến thương mại sản phẩm băng tải cao su document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 thị trường miền Bắc công ty cổ phần thương mại sản xuất – XNK Tiến Việt”đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đàm Thị Thanh Huyền, Khoa Marketing, Đại học Thương mại năm 2016 Nội dung đề tài nghiên cứu lý thuyết chung sách xúc tiến thương mại sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ tăng doanh thu cho công ty Nghiên cứu thực trạng chung công ty % doanh thu mà công ty sử dụng cho xúc tiến thương mại để từ nhằm đưa giải pháp phát triển sách thương mại nâng cao hiệu tiêu thụ - Đề tài 3: “Phát triển thương mại mặt hàng tôn Công ty TNHH xây dựng thương mại tổng hợp Hoàng Trung thị trường miền Trung” đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Tín Nghĩa, Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại năm 2020 Đề tài tập trung nghiên cứu sở lí luận chung PTTM sản phẩm Tìm hiểu tình hình PTTM mặt hàng tơn đưa giải pháp cho hoạt động PTTM sản phẩm thị trường miền Trung Đề tài em nghiên cứu sản phẩm cát xây dựng, so với mặt hàng tơn có tính đặc thù riêng, cát xây dựng sản phẩm chưa thấy xuất nhiều cơng trình nghiên cứu em tập trung nghiên cứu sâu sản phẩm - Đề tài 4: “Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị vệ sinh công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thi trường miền Bắc” đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Trần Thị Quỳnh Trâm, Khoa Kinh tế - Luật, trường đại học Thương mại thực năm 2014 Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận chung phát triển thương mại Tìm hiểu tình hình phát triển thương mại mặt hàng thiết bị vệ sinh công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam thị trường miền Bắc Tuy nhiên thời gian nghiên cứu từ năm 2014 chưa phản ánh rõ nét tình hình phát triển thương mại kinh tế thị trường - Đề tài 5: “Phát triển thương mại sản phẩm nội thất nhà bếp công ty cổ document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ loại sản phẩm Công ty Xây dựng Thƣơng Mại Hải Quan giai đoạn 2018-6 tháng đầu năm 2021 (Đơn vị: triệu đồng) 2018 2019 tháng đầu năm 2021 2020 Doanh Tỷ Doanh Tỷ Doanh Tỷ Doanh Tỷ thu trọng thu trọng thu trọng thu trọng Tổng doanh thu 6,429 100% 26,472 100% 43,130 100% 16,946 100% Doanh thu sản phẩm cát xây dựng 4,430 68.9% 11,255 42.5% 20,450 47.4% 8,716 51.4% Doanh thu sản phẩm đá xây dựng 944 14.7% 5,795 21.9% 10,680 24.8% 2,540 15% 1,055 16.4% 9,377 35.4% 12,000 27.8% 5,690 33.6% Doanh thu sản phẩm gạch xây dựng (Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan) 2.3 Phân tích thực trạng sách phát triển thƣơng mại cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 2.3.1 Chính sách khuyến khích phát triển Nhà nƣớc (Chính sách hỗ trợ tài chính) Thời gian gần đây, Nhà nước có nhiều sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng có cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan Tiêu biểu sách hỗ trợ tài hình thức tín dụng ngân hàng với lãi suất ưu đãi, góp phần mở rộng phạm vi hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp Năm 2020, NHNN điều chỉnh giảm 1,5-2,0%/năm lãi suất điều hành, sẵn sàng hỗ trợ khoản; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn doanh nghiệp Chính phủ tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh Hải Quan với mức lãi suất tái chiết khấu khoảng - 8%/năm Các sách đem lại lợi nhuận khơng nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản 33 document, khoa luan40 of 98 tai lieu, luan van41 of 98 phẩm cát xây dựng công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan thị trường Thanh Hóa Các sách sở tạo điều kiện để công ty tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất, phát triển hoạt động thương mại 2.3.2 Chính sách phát triển tiếp cận thị trƣờng Với thị trường Thanh Hóa, công ty ưu tiên đẩy mạnh phát triển huyện, xã vùng cao, giáp biển, đặc biệt khu kinh tế Nghi Sơn nơi phát triển động, cực tăng trưởng vùng kinh tế Bắc Bộ, khu vực có hiệu đầu tư nhà đầu tư nước quốc tế Cơng ty có sách kinh doanh riêng cho khu vực, thực việc nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm hoạt động công ty khu vực để đưa phương án kinh doanh hay điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp với điều kiện khả đáp ứng địa phương Bên cạnh đó, thời gian tới, cơng ty nỗ lực để nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tỉnh lân cận để mở rộng thị trường tỉnh thành tiềm khác Với sách đem lại điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng 2.3.3 Chính sách xúc tiến thƣơng mại Quảng cáo: Cơng ty thiết lập website riêng để phục vụ quảng cáo sản phẩm công ty tư vấn cho khách hàng Công ty đăng tất sản phẩm lên trang website để khách hàng tham khảo, lựa chọn đọc đánh giá sản phẩm tạo cho khách hàng tin tưởng Khuyến mại: Công ty thường sử dụng đợt khuyến mại vào dịp lễ, có sách khuyến mại lớn doanh nghiệp ký kết mua sản phẩm công ty như: Chiết khấu giá theo số lượng hàng mua, chiết khấu cho khách hàng thân thiết, có quà gửi đến khách hàng nhằm cảm ơn ủng hộ khách hàng công ty,… nhằm giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo uy tín thu hút khách hàng tiềm 2.3.4 Chính sách giá Những mặt hàng mà Công ty kinh doanh mặt hàng phổ biến ngành xây dựng, có nhiều đối thủ cạnh tranh để nâng cao khả cạnh tranh Công ty điều tiết giá sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, giá sản phẩm không cao so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh phải có sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng vững thị trường Công ty 34 document, khoa luan41 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 có sách giá khuyến mại cho khách hàng thân thiết, khách hàng có số lượng đặt hàng lớn khách hàng lần đầu mua sản phẩm Giá sản phẩm cát xây dựng thay đổi liên tục theo tháng, quý công ty đảm bảo cho khách hàng với giá mềm đơi với chất lượng cát xây dựng để tạo dựng thương hiệu, uy tín hoạt động thương mại Đánh giá chung thực trạng phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng 2.4 công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 2.4.1 Những thành cơng đạt đƣợc Từ thành lập đến nay, kết hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm cát xây dựng công ty qua năm trở lại gần tăng lên Sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan tiêu thụ thị trường Thanh Hóa năm qua đạt kết đáng khích lệ Dẫn đến đời sống công nhân viên công ty ngày cải thiện Tình hình cơng ty chứng tỏ lực, uy tín vị thị trường sản xuất kinh doanh cát xây dựng Từ đó, thấy rõ mặt thành công đạt cụ thể: - Theo quy mô thương mại Mặc dù kinh tế xã hội hai năm trở lại có biến động lớn, ảnh hưởng xấu đến tổ chức, doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ khắp giới có Việt Nam nói chung thị trường Thanh Hóa nói riêng Với giá bán thay đổi chóng mặt sản lượng doanh thu sản phẩm cát xây dựng tăng trưởng qua năm Thương mại sản phẩm cát xây dựng công ty đạt kết khả quan, sản phẩm cát xây dựng tiêu thụ thị trường Thanh Hóa khẳng định vị quan trọng có xu hướng tăng mạnh mẽ quy mô tốc độ tăng trưởng - Theo chất lượng thương mại Chất lượng sản phẩm cát xây dựng ngày nâng cao chọn lọc kỹ để mở rộng thị trường Ngoài ra, cơng ty đặc biệt quan tâm đến sách phát triển sản phẩm, sách tăng cường liên kết với nhà phân phối sản phẩm, góp phần giảm chi phí kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Cơ cấu sản phẩm có biến động theo xu hướng tích cực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, sản phẩm lợi công ty phát huy tối đa doanh thu chung 35 document, khoa luan42 of 98 tai lieu, luan van43 of 98 sản phẩm Đồng thời sản phẩm có tỷ trọng thấp xuất dấu hiệu khả quan - Theo hiệu thương mại: Hiệu thương mại sản phẩm cát xây dựng công ty ngày nâng cao đạt hiệu Điều cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan đầu tư hướng sản phẩm cát xây dựng, biến trở thành sản phẩm tiềm chủ lực công ty 2.4.2 Những hạn chế - Hạn chế công tác phát triển nguồn hàng Trong năm qua, tình hình đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày tăng cao nhu cầu sử dụng cát xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày lớn, có nguy khan thời gian tới cát xây dựng (cát tự nhiên mỏ sông, suối, hồ thủy lợi) Theo tính tốn Sở Xây dựng Thanh Hóa khai thác cát tự nhiên (cát ngọt) vòng đến vài năm nguồn cát địa bàn tỉnh cạn kiệt Đây khó khăn thách thức lớn cơng ty phải đối mặt tương lại gần - Hạn chế công tác phát triển thị trường Khả tiếp cận nắm bắt thông tin thị trường công ty nhiều hạn chế, khâu đầu tư nghiên cứu thị trường chưa coi trọng, chưa có phận chuyên trách công tác nghiên cứu thị trường, thiếu nhân viên có trình độ chun mơn cao thị trường, việc khảo sát thị trường chưa diễn liên tục nhằm cập nhật xu hướng thị trường Dẫn đến non yếu cơng tác dự báo thị trường, từ gây khó khăn cơng tác phát triển thị trường sản phẩm cát xây dựng công ty thị trường Thanh Hóa Tuy nhiên, cơng ty trọng vào thị trường Thanh Hóa mà chưa thực quan tâm khai thác thị trường tiềm tỉnh lân cận, điều làm nhiều khách hàng tiềm công ty - Hệ thống kênh phân phối cịn chưa hồn thiện, chủ yếu phân phối trực tiếp, chưa phát triển khai thác hết tiềm kênh phân phối gián tiếp - Về nguồn lực, công ty trọng phát triển nguồn nhân lực, nhiên trình độ cơng nhân viên chủ yếu tốt nghiệp cấp ba Điều hạn chế việc tiếp thu ứng dụng nghiên cứu phương pháp sản xuất sản phẩm Nguồn nhân lực lao động trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều lao động phổ thơng chưa qua đào tạo quy chủ yếu làm việc theo hình thức quan sát làm theo Cần có 36 document, khoa luan43 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 sách phù hợp nguồn nhân lực doanh nghiệp muốn phát triển thương mại cách bền vững tương lai - Hạn chế chế sách Nhà nước công ty thực hiện, Nhà nước cịn nhiều sách biện pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh sản phẩm cát xây dựng sách hạ lãi suất tín dụng, cho vay ưu đãi,… Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc thực sách chưa triệt để phát huy hết hiệu Bản thân Hải Quan tiếp cận với nguồn vốn ngắn hạn, muốn vay vốn trung hạn dài hạn vài tỷ triệu đồng khó, vấn đề thủ tục vay vốn rườm rà nên công ty chưa thể tận dụng ưu đãi Vấn đề chế thủ tục hành phức tạp khiến thân cơng ty Hải Quan khó tiếp cận với quỹ tín dụng, nguồn vốn hỗ trợ CHƢƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI SẢN PHẨM CÁT XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HẢI QUAN TRÊN THỊ TRƢỜNG THANH HÓA 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 3.3.1 Mục tiêu Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường tiến đến mở rộng thị trường Đặc biệt lên kế hoạch tiếp cận tỉnh lân cận phát triển tỉnh, huyện vùng để tìm kiếm, mở rộng nguồn khách hàng tiềm Bên cạnh đó, đầu tư để nghiên cứu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nhằm hướng tới chiếm lĩnh thị phần Trong tương lai gần, Công ty hướng tới việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh cát nhân tạo (cát nghiền) thay cát tự nhiên nhu cầu xây dựng địa tỉnh cao vịng đến vài năm nguồn cát địa bàn tỉnh bị cạn kiệt 3.3.2 Định hƣớng phát triển - Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý, trọng nâng cao trình độ nhân lực Đặc biệt người đứng đầu công ty đứng trước hội thị trường, doanh nghiệp có phát triển hay khơng phần lớn phụ thuộc vào nhận thức, trình độ tâm 37 document, khoa luan44 of 98 tai lieu, luan van45 of 98 người lãnh đạo Tiếp đến bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán kỹ thuật đảm bảo tiếp thu nhanh chóng chuyển dịch sản xuất, chuyển giao công nghệ kỹ thuật từ nước phát triển - Đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, đồng thời liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng - Tổ chức huy động đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Xác định đắn nhu cầu vốn cần thiết cho thời kỳ lựa chọn phương pháp, hình thức huy động phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động công ty Tổ chức sử dụng vốn lưu động tiết kiệm hiệu kết hợp với quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, khoản phải thu, phải trả, khoản thu chi, khoản đảm bảo khả tốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty - Xây dựng hệ thống kênh phân phối gián tiếp để tìm kiếm khách hàng, tăng thị phần cơng ty thị trường mục tiêu, từ nâng cao hiệu kinh doanh Thực tốt công tác xúc tiến thương mại như: xúc tiến quảng cáo, chương trình khuyến mãi, cơng tác chào hàng vào hội chợ, - Đầu tư cải tiến trang thiết bị máy móc, thiết bị văn phịng nhằm tạo mơi trường làm việc tốt cho nhân viên, góp phần tăng chất lượng sản phẩm, giảm tối đa chi phí dẫn tới giá thành hợp lý - Ưu tiên mở rộng đầu tư nhằm gia tăng công suất đạt trình độ cơng nghệ, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển công ty đến năm 2035 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hải Quan thị trƣờng Thanh Hóa 3.2.1 Tăng cƣờng cơng tác nghiên cứu thị trƣờng Nghiên cứu thị trường khâu có vai trò quan trọng việc phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Đưa xu hướng phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng tương lai thân công ty tồn ngành Từ giúp cơng ty Hải Quan đưa sách phát triển phù hợp Làm tốt cơng tác nghiên cứu giúp cho cơng ty có nhìn bao quát hơn, chiến lược, định kinh doanh đắn phù hợp mang lại hiệu cao công ty, đáp ứng 38 document, khoa luan45 of 98 tai lieu, luan van46 of 98 tốt nhu cầu khách hàng Để làm tốt công tác nghiên cứu dự báo thị trường công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan cần thực tốt số công việc như: - Thành lập phận chuyên trách công tác nghiên cứu thị trường: phận đảm nhận việc liên quan đến phân tích dự báo nhu cầu thị trường hành động đối thủ cạnh tranh nhằm nắm bắt thay đổi thị trường động thái đối thủ cạnh tranh Bộ phận cần đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường để biết tình trạng kinh tế thị trường mục tiêu nào, khách hàng mong muốn có sản phẩm với chất lượng Bên cạnh đó, cơng ty cần phải trọng việc tìm hiểu nghiên cứu thị trường huyện, xã có khoảng cách địa lí xa với Cơng ty thị trường kinh doanh nhằm khai thác thị trường Thanh Hóa cách hiệu - Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường cơng ty hải Quan thực cử nhân viên giám sát đến khu vực chưa tiếp cận, khu vực quan trọng để thu thập thông tin cần thiết để công ty tiếp nhận, xử lí phân tích để nhanh chóng khắc phục đưa chiến lược phù hợp - Công ty mở đợt tổ chức trưng cầu ý kiến người tiêu dùng, khách hàng thơng qua hịm thư góp ý q trình bán hàng cơng ty nhận thông tin phản hồi để không ngừng nâng cao chất lượng thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng 3.2.2 Mở rộng mạng lƣới tiêu thụ, hồn thiện cơng tác phân phối sản phẩm Để giúp công ty phát triển, chiếm thị phần lớn ngành VLXD địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơng ty cần phải mở rộng mạng lưới tiêu thụ Bởi cơng tác quan trọng việc hồn thiện cơng tác phân phối sản phẩm tăng doanh thu, lợi nhuận công ty Để mục tiêu đạt dự định, công ty nên thực nội dung sau: - Cần tiếp tục giữ vững, củng cố, thâm nhập sâu hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thị trường quen thuộc Tiếp tục trì phát triển kênh có cách nâng cao quy mơ, dịch vụ khách hàng chất lượng phân phối sản phẩm - Tìm kiếm mở rộng mạng lưới tiêu thụ khu vực thị trường Một số tỉnh lân cận Hà Tĩnh, Nghệ An, tương lai gần mở rộng tới thị trường lớn, miền Trung 39 document, khoa luan46 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 - Mở rộng kênh phân phối gián tiếp đồng thời tiến hành biện pháp quản lý kênh phân phối cách hiệu để tránh xảy mâu thuẫn, bất đồng kênh Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Hải Quan xây dựng nên tiêu chí hiệu kinh doanh năm, diện tích, vị trí cửa hàng VLXD nhà phân phối, để đảm bảo việc mở rộng kênh phân phối gián tiếp đạt hiệu quả, đem lại lợi nhuận nhiều cho công ty 3.2.3 Xây dựng chiến lƣợc marketing - Xây dựng chiến lược marketing nhằm phát triển thương hiệu cách hiệu quả, trước hết phải thực theo phương pháp, không đầu tư công sức tiền Cơng ty có giải pháp nhằm phân tích nhu cầu thị trường mục tiêu Từ đó, Cơng ty Hải Quan nên thành lập phịng marketing đề có hoạch định chiến lược marketing, xác định mục tiêu, mục tiêu Hải Quan hướng đến, đối tượng khách hàng, quảng bá sản phẩm đưa thương hiệu công ty thị trường rộng hơn, nghiên cứu phân tích nhu cầu thị trường tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng góp phần nâng cao khả cạnh tranh Bộ phận marketing phải động công tác chào bán, giao dịch hàng hóa thu thập xử lý thông tin thị trường Đào tạo, tổ chức lớp học nâng cao lực nhân viên phận marketing đấp ứng yêu cầu công việc - Cơng ty Hải Quan cần có chiến lược, tăng cường công tác thông tin quảng cáo hiệu để giới thiệu quảng bá sâu rộng để giữ hình ảnh thương hiệu Có thể quảng cáo đài truyền hình Thanh Hóa, đài phát thanh, báo, mạng internet,… bên cạnh việc xây dựng website công ty, cần phải thường xuyên quảng cáo trang web công ty trang web tiếng nhiều người truy cập Đặc biệt công ty Hải Quan nên quan tâm tới hình thức quảng cáo kênh truyền hình địa phương, quảng cáo thu hút quan tâm, tin tưởng đa số người tiêu dùng Áp dụng số thủ thuật bán hàng phạm vi đạo đức nghề nghiệp thuật bán kèm, hạ giá với sản phẩm tồn kho, - Cơng ty Hải Quan tích cực tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm tổ chức Tỉnh Thanh Hóa, nước để thu nhập thêm thông tin quảng bá thương hiệu sản phẩm cơng ty 3.2.4 Hồn thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng Khi khoa học công nghệ ngày phát triển, thời kì cơng nghệ 4.0 làm cho khoảng cách chất lượng sản phẩm công ty ngành ngày thu hẹp cải tạo 40 document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98 khác biệt nhiều doanh nghiệp cạnh tranh dịch vụ kèm theo sản phẩm Nó góp phần làm tăng giá trị sản phẩm làm tăng khả thỏa mãn nhu cầu khách hàng Đó yếu tố góp phần tạo nên giá trị vơ hình cho doanh nghiệp Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng gồm dịch vụ trước bán, bán sau bán - Hải Quan để thực tốt dịch vụ ngồi việc phải vạch kế hoạch cụ thể, cịn cần phải có đội ngũ nhân viên thực công việc thật tốt họ cần phải có nhiệt tình cơng việc, hiểu tâm lý khách hàng, điềm tĩnh gặp khách hàng khó tính, giải tình huống, sẵn sàng tiếp nhận phàn nàn, giải khiếu nại lúc nơi,… Trong sau trình bán hàng công ty Hải Quan cần phục vụ chu đáo, thái độ phục vụ tốt tạo hài lòng từ khách hàng Điều phụ thuộc lớn vào lực nhân viên bán hàng công ty, người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng giúp tạo mối quan hệ công ty khách hàng bền chặt Vì song song với hồn thiện dịch vụ khách hàng Công ty Hải Quan phải không ngừng nâng cao trình độ chun mơn khả ngoại giao nhân viên để làm hài lịng khách hàng khó tính - Trong hoạt động bán hàng, cần phải tăng cường thực tốt dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng để làm tăng cường mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng tạo khác biệt đối thủ cạnh tranh Công ty Hải Quan cần quan tâm, xây dựng chế độ sách sách chiết khấu sản lượng, sách chiết khấu tốn, chiết khấu hỗ trợ khách hàng để thỏa mãn khách hàng tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh Đặc biệt dịch vụ chăm sóc khách hàng Công ty Hải Quan nên thể trân trọng, biết ơn tới khách hàng thông qua lời cảm ơn chân thành hình thức viết thư cảm ơn qua email cầu kì thư cảm ơn Bên cạnh cần có lời xin lỗi chân thành có cố xảy bù đắp cho khách hàng 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Hải Quan 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc - Nhà nước nên tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp để phát triển ngành hàng VLXD Đây giải pháp lại mang tính tổng hợp cao cần phối hợp phủ, ngành chức Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam để đảm bảo có đồng hệ thống 41 document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 pháp luật Việt Nam với thông lệ quốc tế tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp - Đảm bảo ổn định trị, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước giới Sự ổn định trị kinh tế yếu tố có sức hấp dẫn lớn doanh nghiệp nước ngồi Vì vậy, thu hút lớn đầu tư nước vào nước, tạo hội cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế - Nhà nước cần có thơng báo đạo kịp thời doanh nghiệp có thay đổi sách, pháp luật xảy để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị thích ứng với thay đổi đó, giảm thiểu thiệt hại thay đổi gây - Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp như: thông tin nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp nước chuẩn bị vào Việt Nam, thơng tin lãi suất, sách tiền tệ, hiệp định, hiệp ước chuẩn bị ký kết,… để giúp doanh nghiệp dự đốn thay đổi thị trường để từ có định kinh doanh đắn - Nhà nước nên có sách hỗ trợ sản xuất: xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông, sở hạ tầng,… đại ngày chuyên nghiệp phục vụ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng cơng nghiệp nói chung mặt hàng tơn nói riêng trở nên thuận lợi, tạo điều kiện tối đa để hàng hóa thị trường cách nhanh chóng hiệu - Nhà nước cần tăng cường công tác ngăn chặn việc khai thác trái phép, trốn thuế để đảm bảo cạnh tranh cơng doanh nghiệp Vì tạo điều kiện cho kinh tế phát triển bền vững, tạo hội phát triển cho sản phẩm cát xây dựng 3.3.2 Đối với Sở, Cục quan có liên quan Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý lĩnh vực khoáng sản; phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp phép, cho thuê đất để làm bến bãi tập kết; kiên xử lý nghiêm, dứt điểm bến bãi tập kết, kinh doanh cát sai quy định, lợi dụng bến bãi tập kết để tiêu thụ cát trái phép; giám sát chặt chẽ chủ đầu tư đơn vị thi công dự án nạo vét việc tuân thủ quy định nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, dự án khai thác mỏ khoáng sản tuyến đường thủy nội địa 42 document, khoa luan49 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 quốc gia địa bàn tỉnh; cắm mốc phạm vi ranh giới mỏ theo quy cách để quan chức Nhân dân dễ dàng giám sát hoạt động khai thác, có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật Cơ quan công an xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực khai thác cát; truy cứu trách nhiệm hình vụ việc có dấu hiệu phạm tội nhằm răn đe, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật; tham mưu UBND tỉnh thành lập đồn liên ngành Cơng an tỉnh chủ trì xác minh địa phương tình trạng khai thác, thu gom, buôn bán, vận chuyển trái phép cát lịng sơng kéo dài, phức tạp; đạo Cơng an cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối hợp với quan, địa phương liên quan đấu tranh, tăng cường tuần tra, quản lý hoạt động khai thác cát trái phép theo quy định; quản lý an toàn nhanh chóng, liệt xử lý dứt điểm điểm nóng an ninh trật tự có nguyên nhân từ hoạt động khai thác, kinh doanh cát gây ra; tổ chức tổ trinh sát đấu tranh, ngăn chặn khai thác cát trái phép vào ban đêm; tăng cường lực lượng cảnh sát đường sông dọc đường sông, kiểm tra tàu thuyền, xử lý chặt chẽ chủ phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động hút cát trái phép Sở Xây dựng tăng cường quản lý nhà nước quy hoạch khống sản làm vật liệu xây dựng thơng thường để đảm bảo cân đối cung cầu cát, hạn chế tình trạng khai thác cát tự nhiên; kiểm tra cơng tác quản lý vật liệu xây dựng, khống sản làm vật liệu xây dựng, chất lượng cát địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xử lý tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng vật liệu để xây dựng cơng trình chất lượng khơng đảm bảo, khơng rõ nguồn gốc, xuất xứ, cát nhiễm mặn; nâng cao hiệu công tác thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác mỏ cơng trình khai thác cát; xác định lại công suất phương tiện khai thác thiết kế sở mỏ cát lòng sông đảm bảo công suất, thiết bị, số lượng phương tiện tham gia khai thác không vượt công suất, khối lượng cho phép khai thác thông báo cho chủ mỏ thực làm sở phòng ngừa, xử lý hành vi sai trái trường hợp khai thác bất hợp pháp công suất; thực đề tài, dự án nghiên cứu cát nhân tạo (cát nghiền) làm vật liệu xây dựng thay nguồn cát tự nhiên Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tăng cường kiểm tra cơng trình đê điều, hành lang bảo vệ cơng trình đê điều; phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý hành vi lập bến bãi trái phép, tập kết vật liệu xây dựng, cát vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, vận chuyển, lập bến bãi tập kết 43 document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 cát ảnh hưởng đến đê điều phải thực theo quy định Luật Đê điều; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cơng trình xây dựng kiên cố đê Cục thuế tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế công ty hoạt động kinh doanh, khai thác cát; quản lý chặt chẽ hành vi vi phạm tổ chức, cá nhân, cụ thể hành vi khai không thực tế sản lượng khai thác khống sản, mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ; Chi Cục thuế trực thu tăng cường kiểm tra, rà soát việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường đơn vị phép khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh, cát lịng sơng UBND huyện, thị xã, thành phố đạo UBND cấp xã quan chuyên môn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát; chủ động nắm bắt tình hình, phát sớm, xử lý báo cáo kịp thời với quan liên quan để xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xây dựng phong trào tồn dân tham gia phịng, chống khai thác khống sản trái phép; thành lập đường dây nóng để người dân phản ánh, trình báo hoạt động khai thác khống sản trái phép Hạn chế, ngăn chặn tình trạng khai thác khống sản, xây dựng cơng trường kinh doanh cát trái phép địa phương thời gian dài dẫn đến thất thoát tài nguyên, sạt lở bờ, kè, ảnh hưởng xấu đến môi trường an ninh trật tự khu vực 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Do hạn chế thời gian lực nghiên cứu, khóa luận ngừng lại việc phân tích liệu thứ cấp thu thập đưa giải pháp Ngồi ra, khóa luận nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng sở tiêu quy mô chất lượng, tiêu để phát triển thương mại hiệu sản phẩm chưa khám phá, vấn đề phải tiếp tục đặt nghiên cứu là: Nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng thị trường Thanh Hóa thơng qua số liệu sơ cấp - Nghiên cứu mở rộng quy mô thị trường, bổ sung số liệu để có nhìn tổng qt hơn, đánh giá xác thực trạng thị trường cát xây dựng Từ có đề xuất kiến nghị giải pháp áp sát thực tế giúp ích nhiều cho - thân công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan 44 document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu mảng phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan thị trường Thanh Hóa, tìm hiểu thành cơng, hạn chế nguyên nhân khó khăn gặp phải kinh doanh sản phẩm cát xây dựng Thanh Hóa Và xuất phát từ hạn chế tồn phát triển thương mại sản phẩm xây dựng cơng ty Hải Quan, khóa luận đề xuất giải pháp phát triển thương mại Tuy nhiên để phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng cơng ty cần xây dựng kế hoạch dài hạn, chiến lược ngắn hạn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thời điểm Ngồi ra, cịn sinh viên chưa tốt nghiệp nên lực nghiên cứu khả tổng hợp số liệu phân tích vấn đề cịn nhiều hạn chế Em kính mong nhận đóng góp ý kiến q thầy để khóa luận hồn thiện 45 document, khoa luan52 of 98 tai lieu, luan van53 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan (2018), Báo cáo tài 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan (2019), Báo cáo tài 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan (2020), Báo cáo tài 2020 kiểm tốn Ngơ Thị Hương (2017) “Phát triển thương mại mặt hàng băng tải công ty cổ phần SJS Việt Nam thị trường miền Bắc” đề tài khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế Luật, Đại học Thương mại Đàm Thị Thanh Huyền (2016) “Phát triển sách xúc tiến thương mại sản phẩm băng tải cao su thị trường miền Bắc công ty cổ phần thương mại sản xuất – XNK Tiến Việt” đề tài khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing, Đại học Thương mại Nguyễn Tín Nghĩa (2020) “Phát triển thương mại mặt hàng Tôn công ty TNHH xây dựng thương mại tổng hợp Hoàng Trung thị trường miền Trung” đề tài khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại Thân Danh Phúc (2015) “Quản lý Nhà nước thương mại”, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Hà Văn Sự (2015), “Kinh tế thương mại đại cương”, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Trang (2017) “Phát triển thương mại sản phẩm nội thất nhà bếp công ty cổ phần nội thất Bếp Mới thị trường Hà Nội” đề tài khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương Mại 10 Trần Thị Quỳnh Trâm (2014)“Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị vệ sinh công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam chi nhánh Hà Nội thi trường miền Bắc” đề tài khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, trường đại học Thương mại thực viii document, khoa luan53 of 98 tai lieu, luan van54 of 98 11 Tuyết Trang (2021), “Thanh Hóa: Thực nghiêm quy hoạch khống sản”, báo điện tử Bộ Tài ngun Mơi trường http://baotainguyenmoitruong.vn 12 “Thông tin vật liệu xây dựng: Thực trạng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Báo Thanh Hóa, http://vatlieuxaydung.org.vn 13 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 26/12/2013 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp” 14 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, ban hành ngày 17/12/2010 ix document, khoa luan54 of 98 ... để phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng, nâng cao hiệu kinh tế thương mại sản phẩm cát xây dựng Thứ nhất, phát triển thị trường để phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Phát triển. .. nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm cát xây dựng không ngoại lệ Dựa tiềm phát triển sản phẩm Tiềm phát triển sản phẩm cát xây dựng phụ thuộc vào thân sản phẩm cát xây dựng Dựa công cụ, tính sản phẩm. .. phát triển thương mại cát xây dựng thị trường Tỉnh Thanh Hóa công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Quan vô cấp thiết Với lý trên, em chọn đề tài: ? ?Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH,