0

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019

59 3 0
  • NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY  2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 22:02

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ HẢO THỨC - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019 CBHD : TS Nguyễn Anh Ngọc Sinh viên : Lê Hảo Thức Mã số sinh viên : 2018604903 Hà Nội – 2022 BỘ CƠNG THƢƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNGĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPHÀNỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Lê Hảo Thức Lớp: 2018DHKTOTO3 Mã SV: 2018604903 Ngành: CNKTƠTƠ Khóa: 13 Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống hệ thống treo xe Toyota camry 2019 Mục tiêu đề tài - Nắm rõ cấu tạo, kết cấu ƣu nhƣợc điểm hệ thống treo - Tìm hiểu đƣợc tính hoạt động chi tiết hệ thóng nhƣ tồn hệ thống treo dịng xe - Tìm hiểu tính ổn định, an tồn tơ di chuyển - Tìm đƣợc nguyên nhân hƣ hỏng thƣờng gặp để đƣa biện pháp khắc phục sửa chữa Kết dự kiến Phần thuyết minh: - Đặc điểm cấu tạo, kết cấu ƣu nhƣợc điểm - Khảo sát phân tích kết cấu nguyên tắc hoạt động - Các nguyên nhân hƣ hỏng thƣờng gặp, cách chấn đoán, sửa chữa, bảo dƣỡng hệ thống treo Phần vẽ: - Bản vẽ A0: Tổng quan hệ thống treo xe Toyota camry 2019 - Bản vẽ A0: Cấu tạo phận giảm chấn - Bản vẽ A0: Quy trình tháo lắp kiểm tra giảm chấn Thời gian thực hiện: từ: 21/03/2022 đến 22/05/2022 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TRƢỞNG KHOA (Ký ghi rõ họ tên) TS Nguyễn Anh Ngọc TS Nguyễn Anh Ngọc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Hà Nội, Ngày Tháng Năm 2022 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hà Nội, Ngày Tháng Năm 2022 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TREO TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH 1.1 Giới thiệu hệ thống treo xe du lịch 1.1.1 Nhiệm vụ hệ thống treo xe du lịch 1.1.2 Công dụng hệ thống treo xe du lịch 1.1.3 Phân loại hệ thống treo xe du lịch 1.1.4 Yêu cầu hệ thống treo 13 1.2 Kết luận chƣơng 14 CHƢƠNG KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019 15 2.1 Giới thiệu chung hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 15 2.1.1 Thông số kĩ thuật xe TOYOTA CAMRY 2019 15 2.1.2 Giới thiệu hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 23 2.2 Hệ thống treo MacPherson xe TOYOTA CAMRY 2019 25 2.2.1 Cấu tạo hệ thống treo MacPherson xe TOYOTA CAMRY 2019 25 2.2.2 Nguyên lí hoạt động hệ thống treo Macpherson xe TOYOTA CAMRY 2019 26 2.3 Hệ thống treo MacPherson xe TOYOTA CAMRY 2019 28 2.3.1 Cấu tạo hệ thống treo tay đòn kép xe TOYOTA CAMRY 2019 28 2.3.2 Ngun lí hoạt động hệ thống treo tay địn kép xe TOYOTA CAMRY 2019 29 2.4 đặc điểm hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 30 2.4.1 Bộ phận giảm chấn 30 2.4.2 Bộ phận dẫn hƣớng 32 2.4.3 Bộ phận đàn hồi 32 2.4.4 Các phận khác 36 2.5 Kết luận chƣơng 37 CHƢƠNG CHẨN ĐOÁN, BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019 38 3.1 Các dạng hƣ hỏng thƣờng gặp 38 3.1.1 Bộ phận giảm chấn 38 3.1.2 Thanh ổn định 39 3.1.3 Nhíp lò xo hệ thống treo 40 3.1.4 Bộ phận dẫn hƣớng 40 3.2 Cách phát lỗi hệ thống treo 41 3.2.1 Lái thử xe ô tô 41 3.2.2 Nhún mạnh xe ô tô 41 3.2.3 Kiểm tra độ rung bánh xe 42 3.3 Nguyên nhân 43 3.3.1 phận giảm chấn 43 3.3.2 Bộ phận dẫn hƣóng 45 3.3.3 Bộ phận đàn hồi 45 3.4 Kiểm tra sửa chữa 46 3.4.1 Giảm chấn 46 3.4.2 Thanh giằng ổn định 51 3.5 Kết luận chƣơng 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Tổng quan hệ thống treo Hình Hệ thống treo MacPherson Hình Hệ thống treo tay đòn kép 10 Hình Hệ thống treo đa liên kết 11 Hình Hệ thống treo khí nén 12 Hình Hệ thống treo trƣớc xe TOYOTA CAMRY 2019 24 Hình 2 Hệ thống treo sau xe TOYOTA CAMRY 2019 24 Hình Cấu tạo hệ thống treo Macpherson 25 Hình Bộ phận giảm chấn 39 Hình Thanh ổn định 40 Hình 3 Nhún mạnh xe ô tô 42 Hình Kiểm tra độ rung bánh xe 43 Hình Lị xo 50 Hình Thanh giằng ổn định 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Thông số kĩ thuật xe TOYOTA CAMRY 2019 15 Bảng Nguyên nhân hƣ hỏng phận giảm chấn 45 Bảng Nguyên nhân hƣ hỏng phận dẫn hƣóng 45 Bảng 3Nguyên nhân hƣ hỏng phận đàn hồi 46 Bảng Quy trình tháo giảm chấn 47 Bảng Kiểm tra giảm chấn 49 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, xã hội ngày phát triển mặt văn hố, kinh tế xã hội, theo phƣơng tiện lại phải đƣợc cải tiến nâng cấp hơn, đặc biệt ô tô trải nhiệm kèm theo phải đảm bảo tính thoải mái Cụ thể nhóm em nhận thấy tiêu chí đánh giá ảnh hƣởng dao động cần đƣợc xem xét cách nghiêm túc Đối với xe du lịch, yêu cầu độ êm dịu cho xe, ngày công ty du lịch buộc phải ý đến tiêu chí khác nhƣ: an tồn hành khách, ảnh hƣởng tải trọng động đến đƣờng, mức độ giảm tải trọng, làm giảm tác động truyền lực tăng tốc phanh Trong vận tải ôtô, ngƣời lái yếu tố định chủ yếu đến tính an tồn chuyển động Nếu hệ thống treo xe có dao động nằm ngồi phạm vi cho phép (80-120 lần/phút) gây nguy hiểm đến ngƣời hàng hố Khi tơ chạy đƣờng thƣờng phát sinh lực, mô men lực tác động lên hệ thống treo tạo dao động Các dao động thƣờng ảnh hƣởng xấu tới tuổi thọ xe, hàng hoá đặc biệt ảnh hƣởng tới ngƣời lái ngƣời ngồi xe Trên thực tế, ôtô chạy đƣờng xấu, ghồ ghề có tốc độ trung bình giảm 40-50% so với ô tô chạy đƣờng tốt, phẳng, quãng đƣờng chạy hai chu kỳ giảm từ 35-40%, suất vận chuyển giảm từ 35-40% Một số nghiên cứu gần dao động ảnh hƣởng tới sức khoẻ ngƣời cho ta thấy: Nếu ngƣời bị ảnh hƣởng cách thƣờng xuyên dao động ngƣời mắc phải số bệnh thần kinh não Ở nƣớc phát triển, hệ thống treo ô tô đƣợc đặc biệt quan tâm Chúng đƣợc nghiên cứu phát triển đến mức tối ƣu làm giảm tối đa tác hại đến ngƣời đồng thời làm tăng tuổi thọ xe Ở nƣớc ta nay, công nghệ sản xuất ô tô không ngừng đƣợc cải tiến với trợ giúp khoa học kỹ thuật từ nƣớc phát triển Ngành sản xuất ô tô bƣớc trở thành ngành mũi nhọn kinh tế nƣớc nhà, đƣa đất nƣớc ngày phát triển Tuy nhiên ngành công nghệ sản xuất ô tô yếu so với nƣớc khu vực giới Trong ngành giao thông vận tải, xe chất lƣợng nhƣ khơng cịn đảm bảo độ bền cịn đƣợc cho phép lƣu hành vấn đề kiểm định chƣa thích hợp Hệ thống treo xe có dao động lớn nằm phạm vi cho phép ảnh hƣởng lớn đến sức khoẻ ngƣời Vì vấn đề đặt thiết kế đƣợc xe đạt tiêu chuẩn dao động Mục tiêu ngành Công nghiệp ô tô nƣớc ta năm tới nội địa hoá phần tiến tới nội địa tồn phần sản phẩm tơ Khơng dừng lại đó, bắt đầu quan tâm đến trải nhiệm tính êm dịu chuyển động tính an tồn chuyển động, hay cịn đƣợc gọi tính động lực học ơtơ, từ có cải tiến hợp lý với điều kiện sử dụng nƣớc Để thực tế hoá đƣợc mục tiêu này, phải thiết kế chi tiết, cụm cho phù hợp với điều kiện sử dụng mặt khác phải đảm bảo điều kiện công nghệ Việt Nam Trƣớc yêu cầu thực tế đồ án chun ngành ơtơ em chọn đề tài: tìm hiểu hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 Với giúp đỡ tận tình thầy Nguyễn Anh Ngọc, em hoàn thành xong đồ án nhƣng lực thân cịn hạn chế kinh nghiệm cịn chƣa có nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để em làm tốt Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên Lê Hảo Thức 41 tính dẫn hƣớng xe, Tùy theo mức độ hƣ hỏng mà biểu rõ nét hay mờ 3.2 Cách phát lỗi hệ thống treo Hệ thống treo xe ô tô cần thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp thay dầu Tuy nhiên, nhiều lái xe kinh nghiệm ô tô nhận biết đƣợc dấu hiệu trục trặc hệ thống treo Khi đó, xe phát âm lạ dấu hiệu thông thƣờng khác 3.2.1 Lái thử xe ô tô Hãy lái thử xe lần ý tập trung cao độ để phát lỗi Hạ cửa sổ xe xuống cố gắng ý vào tiếng ồn phát từ xe Nếu lái xe nghe thấy âm đó, tập trung tìm kiếm nơi chúng phát Một số âm lạ phát từ hệ thống treo ô tô nhƣ: – Âm nhƣ tiếng gõ cửa (cộc cộc): Âm xảy có va chạm mạnh báo hiệu chống đinh tán chống, khớp bi có vấn đề – Âm liên tục: Âm ổn định ngày to xe di chuyển nhanh Điều xảy vòng bi bánh xe trục trặc nguyên nhân xuất phát từ lốp xe – Âm huyên náo (leng keng): Âm nghe nhƣ có va chạm mạnh kim loại, xuất phát trục trặc từ bu lông chi tiết đầu nối bị hỏng 3.2.2 Nhún mạnh xe ô tô Hãy chắn để động xe nguội hẳn, tầm 30 phút sau lái thử đủ, trƣớc bắt đầu kiểm tra xe Đeo găng tay chuẩn bị vật dụng cần thiết Cẩn thận đặt tay vào chỗ giao mui xe chắn bùn, ấn mạnh vào hệ thống treo đến xe nảy mạnh lên Trong lúc đó, lái xe 42 quan sát thấy xe nảy tín hiệu tốt báo hiệu chống hoạt động tốt Bằng cách này, lái xe nên cố gắng kiểm tra chống góc xe để xem chúng có trục trặc khơng Hình 3 Nhún mạnh xe tô 3.2.3 Kiểm tra độ rung bánh xe Sử dụng kích nâng góc xe lên tầm vừa đủ để lốp xe không chạm đất nhƣng đảm bảo xe đứng an toàn.Giữ chặt lốp xe bắt đầu lắc mạnh bánh xe tay đặt theo hƣớng 9h - 3h 12h - 6h Nếu thấy có chuyển động khác thƣờng từ bánh, số chi tiết xe bị bào mịn Chú ý chuyển động khác thƣờng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nên bạn cần kiểm tra có phán đốn xác 43 Hình Kiểm tra độ rung bánh xe 3.3 Nguyên nhân 3.3.1 phận giảm chấn T Hƣ hỏng Nguyên nhân Hậu TT 1Vòng chắn Do làm việc Bộ giảm chấn làm việc Ớ giảm dầu bị lâu ngày chấn lớp vỏ, hở phớt bao kín dẫn tới đẩy hết dầu Ngoài hớ hỏng phớt kéo theo bụi bân bên vào tăng thêm tốc độ mài mòn 2Het dầu Phớt chắn dầu Hệ thống treo lầm việc có tiếng kêu, giảm chấn bị hỏng thiếu dầu cịn dẫn tới lọt khơng khí vào buồng khí giảm tính chất ổn định (đổi với giảm chấn hai lóp vỏ) 3Kẹt van Do thiếu dầu Dần tới lực giảm chấn giảm 44 giảm chấn hay dầu bấn, trạng phớt dầu bị thái hở mở van Do thiếu dầu Làm tăng lực cản giảm chấn, làm giảm 4Kẹt giảm chấn hay dầu bẩn, chân không đƣợc điều chỉnh trạng phớt bao bị thái ln hở đóng bị Do 5Dầu có nƣớc Làm dầu bị biến chất làm tác dụng biến chất hay thời gian sử dụng giảm chất có làm bó kẹt giảm tạp chât hố học lân vào dầu 6Mịn Do làm việc Làm xấu khả dẫn hƣớng bao đơi xilanh lâu ngày, kín, gây giảm lực cản hai pitông ma sát 7Trục giảm Do tải chấn trình nén trả Gây kẹt hoàn toàn giảm chấn bị cong 8Nát cao su Do va đập Làm tăng tiếng ồn gây nên va đập mạnh chỗ liên ôtô chạy vào kết đƣờng xấu 9Máng che Do sử dụng lâu Làm bụi vào giảm chấn bụi bị rách ngày chất hoá học, vật 45 cứng bắn vào Bảng Nguyên nhân hư hỏng phận giảm chấn 3.3.2 Bộ phận dẫn hƣóng T Hƣ hỏng Nguyên nhân Hậu TT 1Mòn khớp Do làm việc lâu ngày, điều kiện Làm tính dẫn bôi trơn chất bôi trơn hƣớng cầu có lẫn tạp chất học Sai Do điều chỉnh sai kỳ thuật, tháo Làm lệch cho thơng số có cấu lắp khơng kỹ thuật trúc chồ bánh xe quan điều chỉnh mòn nhanh lốp vấu giảm xe, làm tính vấu tăng cứng dẫn hƣớng hệ động học, gây xe Bảng Nguyên nhân hư hỏng phận dẫn hưóng 3.3.3 Bộ phận đàn hồi T Hƣ hỏng Nguyên nhân Hậu Quả TT Lò xo xoắn Do làm việc lâu Làm giảm chiều cao thân xe, tăng trụ bị giảm ngày nên vật liệu khả va đập cứng phanh cứng bị mỏi tăng tốc Gây tiếng ồn xe chuyển động tăng gia tốc dao động thân xe 46 Thanh xoăn, Do thƣờng xuyên Làm tác dụng phận đàn giằng chịu tải hồi Gây rung lắc xe chuyển bị cong làmviệc động Do mỏi vật liệu Nứt vờ Do làm việc lâu Làm tăng tải trọng tác dụng lên vấu cao su ngày Tháo lắp phận đàn hồi Tăng độ ồn làm tăng cứng, không kỹ việc hệ thống treo Kéo dài Các vấu hạn thuật chế hành trình dập tắt dao động hành trình Bảng 3Nguyên nhân hư hỏng phận đàn hồi 3.4 Kiểm tra sửa chữa 3.4.1 Giảm chấn 3.4.1.1 Quy trình tháo T Nội dung TT 1Trƣớc tháo vệ sinh thật cẩn thận vỏ ngồi giảm xóc 1Cặp giảm xóc eto Sau dùng dụng cụ ép lị xo đặc biêt, ép vào lò xo trụ 3Gắn cờ lê đặc biết vào để lị xo khơng để xoay ngƣợc trở lại, sau nới lỏng đai ốc nối nắp giảm xóc để tháo nắp giảm xóc Hình vẽ 47 4Tháo đế lị xo, ụ cao su chắn bụi lò xo trụ 5Giữ chặt giảm xóc thẳng đứng sử dụng cờ lê đặc biệt tháo nắp bịt giảm xóc, ấn cần piston xuống vị trí thấp cửa thực cơng việc 6Tháo vịng hãm ra, kéo chầm chậm cần piston vòng dẫn hƣớng khỏi piston 7Trừ chi tiết kim loại, rửa tất chi tiết bàng xăng khơng chì xì khơ khí nén Với chi tiết khơng phải kim loại, làm lạnh khí nén kiểm tra chi tiết tháo Thay chi tiết hỏng hóc q trình kiểm tra Đổ dầu Bảng Quy trình tháo giảm chấn Chú ý: Có ổ bi đƣợc đặt cụm giảm xóc, thay cụm ổ bi, hỏng chỗ Những chi tiết sau có sẵn để thay chi tiết ngồi chúng có hỏng hóc, phải thay tồn giảm xóc: 48 + Cụm giảm xóc; + Nắp bịt; + Vịng hãm; Tháo đai kẹp nhíp, chốt bu lơng trung tâm sau nhấc nhíp 3.4.1.2 Kiểm tra TKiểm tra Dụng cụ Sửa chữa 1Chảy dầu Quan sát Nếu thấy chảy dầu theo TT đẩy phớt chắn dầu 1Hệ số cản Có thể kiểm tra Thay dầu thay piston tay bệ thử Nếu trục giảm chấn di chuyển đến cuối hành trình mà hệ số khơng đổi giảm chấn tốt 1Độ cong cần Đồng hồ so Cong phải thay piston Cho phép 0,2mm 1Piston, xilanh có Quan sát Nếu bị cào xƣớc q nhiều bị cào xƣớc khơng thay 49 Quan sát 1Dầu xi lanh Nếu có cặn bẩn thay dầu Nếu thiếu dầu đổ thêm dầu Bảng Kiểm tra giảm chấn 3.4.1.3 Quy trình lắp -Lắp lại giảm chấn theo trình tự sau: Bôi dầu lên thành xi lanh, giảm xóc bề mặt piston Phải thận tránh bụi bẩn dính phần này; Cẩn thận đứa piston vào xilanh Dùng ngồm tay ép cuppen để vào xilanh Cẩn thân tránh làm hỏng cuppen; Lắp cụm piston-xilanh với giảm xóc Nạp dầu vào giảm xóc: 300cc (* Chú ý: Phải loại bỏ hết khơng khí xilanh nạp dầu từ từ ấn nhẹ piston toàn dầu quy định đƣợc nạp) Với mép vòng dẫn hƣớng đỉnh, lồng vào cần piston vòng dẫn hƣớng chạm vào đầu xi lanh thời điểm lắp ráp; Đặt vòng hãm thƣờng xuyên phải thay giảm xóc bị tháo dời; Bọc lên đầu cần piston dụng cụ bịt nắp dầu giảm chấn đặc biệt, ấn nhanh phớt sau nạp đủ lƣợng dầu quy định để bịt kín dùng clê đặc biệt siết chặt nắp cạnh bu lông chạm tới đầu ngồi xi lanh giảm xóc; - Đặt, lị xo trụ lên giảm chấn: 50 Đặt dụng cụ ép lò xo đặc biệt lên lò xo chốt hãm lên vịng thứ dƣới nén hết cỡ đặt lò xo giảm xóc Hình Lị xo Kéo thằng cần piston giảm xóc hết cỡ, sau lồng ụ cao su vào Với đế lò xo ăn sâu vào rãnh phía cần piston nhƣ lỗ hình chữ D đế lị xo đó, đặt nắp giảm chấn sau đặt đai ốc tự hãm Trong trƣờng hợp này, phải cho phần chắn bụi đƣợc khít với hình dáng lị xo -Giữ chắn đế lị xo, sau siết chặt bu lơng, theo mô men tiêu chuẩn 51 3.4.2 Thanh giằng ổn định 3.4.2.1 Quy trình tháo Hình Thanh giằng ổn định Thanh cân 6Tấm đỡ lị xo 11 Bạc lót giằng Giá đỡ Ụ cao su 12 Thanh giằng Bạc lót cân Vỏ chắn bụi 13 Địn dƣới Thanh ngang phía trƣớc Lò xo trụ 14 Khớp cầu đòn dƣới Tấm cách 10 Giảm xóc 15Trục địn dƣới Quy trình tháo Tháo ổn định giằng đòn dƣới Tháo giá bắt giằng khỏi khung xe Tháo ổn định khỏi giá bắt giằng 3.4.2.2 Kiểm tra sửa chữa - Kiểm tra độ cong giằng, giá trị chuẩn 3mm cong nắn lại, thay 52 - Để cân lên sàn kiểm tra độ biến dạng khơng điều chỉnh lại - Kiểm tra mối ren giằng, mối nối giằng đòn ngang bị nứt, cong thay hỏng - Kiểm tra nứt hỏng biến dạng gối đỡ giằng hỏng thay 3.4.2.3 Quy trình tháo lắp Khi lắp giàng với giá đỡ giằng, điều chỉnh khoảng cách “A” khoảng cách từ đầu phía trƣớc giằng tới đầu cuối ê cu hãm với giá trị Gối đỡ cao su phía trƣớc sau giằng khác hình dạng Khi bắt bu lơng cuối ổn định, siết chặt ê cu cho kích thƣớc chuẩn đƣợc điều chỉnh ê cu đầu cuối bulong Siết chặt ê cu bulong theo tiêu chuẩn 3.5 Kết luận chƣơng Hệ thống treo phận quan trọng xe, góp phần tác động trực tiếp vào cảm giác ngƣời ngồi xe Nên ta cầm kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ theo tiêu chuẩn hãng Trong trình sử dụng chắn ngƣời gặp phải vấn đề phát sinh hệ thống treo mang lại, chƣơng giúp cho em nắm rõ vấn đề đó, để gặp trƣờng hợp nêu có cách giải nhanh tối ƣu Một số hƣ hỏng nhƣ bánh lái bị lắc kéo lệch sang bên, thân xe bị chúi xuống rung xe bánh trƣớc,… Đây hƣ hỏng vô phổ biến dễ thấy em đƣa cách kiểm tra sửa chữa số phận nhƣ giảm chấn vầ cân hệ thống treo 53 KẾT LUẬN Xe TOYOTA CAMRY 2019 xe đƣợc ƣa chuộng ln đứng vững khẳng định vị thị trƣờng tơ nƣớc nhƣ ngồi nƣớc Tuy nhiên với công nghệ tân tiến hãng xe khơng ngừng nâng cao loại xe để cạnh tranh phải đƣa phƣơng án cải tiến Hệ thống treo hệ thống quan trọng việc tạo êm q trình sử dụng Chính ln đƣợc trọng cải tiến để đƣa hệ thống treo tối ƣu nhât hệ thống treo Sau thời gian nghiên cứu, với nỗ lực thân với giúp đỡ tận tình thầy giáo hƣớng dẫn Nguyễn Anh Ngọc với tập thể thầy cô giáo môn khoa công nghệ ô tô em cố gắng thực đến đồ án với đề tài “ Nghiên cứu hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019” đƣợc hoàn thành Ngay từ lúc nhận đƣợc đề tài, em tiến hành tìm tịi tài liệu tham khảo từ làm sở vận dụng kiến thức học đƣợc nhà trƣờng nhƣ tham khảo ý kiến dẫn giáo viên hƣớng dẫn để hoàn thành đồ án Qua em nêu đƣợc: - Tổng quan hệ thống treo ô tô du lịch - Sơ đồ cấu tạo nguyên lí làm việc hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 - Đặc điểm kết cấu hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 - Quy trình kiểm tra,bảo dƣỡng sửa chữa hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 Sau trình thƣc đề tài em cố gắng nhiều nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình từ phía giáo viên hƣớng dẫn nhƣng thời gian nhƣ kiến thức em hạn chế nên đồ án em tránh 54 khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến, góp ý thầy để đồ án em đƣợc hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Anh Ngọc thầy giáo Khoa cơng nghệ Ơtơ thêm lần nữa, Trƣờng ĐHCN Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đồ án Em xin chân thành cảm ơn! 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] LÝ THUYẾT ÔTÔ MÁY KÉO: Nguyễn Hữu Cảnh, Dƣ Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng Hà Nội: Nhà xuất khoa học kỹ thuật; 1998 [2] KẾT CẤU VÀ TÍNH TỐN ƠTƠ: Lê Văn Tụy Đà Nẵng: Tài liệu lƣu hành nội Đại Học Đà Nẵng [3] HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ÔTÔ: Phan Tiến Bé Đà Nẵng, 2003 [4] BÀI GIẢNG MƠN HỌC KẾT CẤU VÀ TÍNH TỐN ƠTƠ: Nguyễn Hoàng Việt Đà Nẵng, 1998 [5] TẬP BÀI GIẢNG THIẾT KẾ TÍNH TỐN ƠTƠ: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoan [6] CẤU TẠO GẦM XE CON: PGS.TS Nguyễn Khắc Trai Nhà xuất Giao Thông Vận Tải [7] KỸ THUẬT CHẨN ĐỐN ƠTƠ: Nguyễn Khắc Trai Hà Nội: Nhà xuất Giao thơng vận tải; 2007 [8] CHẨN ĐỐN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA ÔTÔ: Trần Thanh Hải Tùng Đà Nẵng: Tài liệu lƣu hành nội Đại Học Đà Nẵng ... xe TOYOTA CAMRY 2019 2.1.2.1 Hệ thống treo trước xe TOYOTA CAMRY 2019 24 Hình Hệ thống treo trước xe TOYOTA CAMRY 2019 Trên xe TOYOTA CAMRY 2019, hệ thống treo trƣớc treo macpherson Hệ thống treo. .. chung hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 15 2.1.1 Thông số kĩ thuật xe TOYOTA CAMRY 2019 15 2.1.2 Giới thiệu hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 23 2.2 Hệ thống treo MacPherson xe TOYOTA CAMRY. .. xe TOYOTA CAMRY 2019 15 CHƢƠNG KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019 2.1 Giới thiệu chung hệ thống treo xe TOYOTA CAMRY 2019 2.1.1 Thông số kĩ thuật xe TOYOTA CAMRY 2019 Bảng Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO TRÊN XE TOYOTA CAMRY 2019,