0

Báo cáo thực tập hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố bắc ninh

36 8 0
  • Báo cáo thực tập hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố bắc ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:27

báo cáo thực tập ngân hàng tachcombank lOMoARcPSD|9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP lOMoARcPSD|9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP lOMoARcPSD|9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP BÁO CÁO THỰC TẬP (NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – AGRIBANK) Chi nhánh TP Bắc Ninh Số 37 Nguyễn Đăng Đạo – TP Bắc Ninh LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ Ngân hàng Cũng như các doanh nghiệp khác, NHTM hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời thông qua các hoạt độn. lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP BÁO CÁO THỰC TẬP (NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – AGRIBANK) Chi nhánh TP.Bắc Ninh- Số 37 Nguyễn Đăng Đạo – TP Bắc Ninh LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ - tín dụng dịch vụ Ngân hàng Cũng doanh nghiệp khác, NHTM hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời thơng qua hoạt động tín dụng, tốn dịch vụ khác với khách hàng kinh tế - xã hội Chính hoạt động kinh doanh Ngân hàng luôn tiềm ẩn chứa đựng rủi ro từ nhiều nguyên nhân khác nhau; kinh tế ngày phát triển theo kinh tế thị trường, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt, hoạt động kinh doanh Ngân hàng với xu hướng ngày mở rộng, đồng thời với loại rủi ro phát sinh Do vậy, hoạt động kinh doanh Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến rủi ro trở thành yếu tố thường trực, đe doạ đến an toàn hoạt động Ngân hàng thương mại nước ta Việc tìm giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại trở thành vấn đề xúc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh không ngoại lệ 1 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP MỤC LỤC A Giới thiệu ngân hàng:Khái quát Ngân hàng: Lịch sử hình thành vs phát triển Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng Các hoạt động, dịch vụ Ngân hàng B Phân tích khai quát báo cáo tài ngân hàng: Phân tích khái quát cấu tài sản –nguồn vốn ngân hàng Phân tích tình hình thu nhập, chi phí khả tốn, sinh lời ngân hàng Phân tích lưu chuyển tiền tệ C Hoạt động huy động vốn: Phân tích thực trạng huy động vốn: Đánh giá, giải pháp D Hoạt động tín dụng: Chính sách, quy trình tín dụng (nếu có) Phân tích thực trạng tín dụng: Đánh giá, giải pháp E Rủi ro tín dụng Chính sách tín dụng, phân loại xếp hạng khách hàng (nếu có) Tình hình rủi ro tín dụng: F Thanh toán quốc tế: Thực trạng quy trình tốn quốc tế Hoạt động kinh doanh toán quốc tế: Đánh giá, giải pháp G Ngân hàng điện tử: E-banking Tổng quan ngân hàng điện tử Phân tích sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử: Đánh giá, triển vọng, giải pháp A Giới thiệu ngân hàng: Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thành phố Bắc Ninh: Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (AGR) Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0100686174-546 cấp ngày 02/10/2013 - Địa chỉ: 37 Nguyễn Đăng Đạo – P Suối Hoa – TP Bắc Ninh - Website: www.agribank.com.vn Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP - Mã cổ phiếu: AGR Lịch sử hình thành vs phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt Chi nhánh) tiền thân Phòng Giao dịch thị xã Bắc Ninh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Bắc (năm 1994) Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Ninh tái lập, Phòng Giao dịch nâng cấp trở thành Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh quản lý Từ thị xã Bắc Ninh trở thành thành phố, Chi nhánh có tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – chi nhánh loại trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đến thực việc huy động vốn, cho vay dịch vụ Ngân hàng địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Từ thành lập đến NHNo&PTNT Thành phố Bắc Ninh chấp hành nghiêm chỉnh đường lối Nhà nước, luật Ngân hàng luật tổ chức tín dụng Thực nhiệm vụ huy động vốn thành phần kinh tế địa bàn, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư đơn vị kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh, hộ thiếu vốn sản xuất theo quy chế thể lệ ngành Đến nay, NHNo&PTNT Thành phố Bắc Ninh có kết tiến khơng ngừng, tồn chi nhánh có điểm giao dịch điểm giao dịch trung tâm phịng giao dịch trực thuộc là: Phòng giao dịch Võ Cường; phòng giao dịch Đáp Thị Cầu; phòng giao dịch Vân Dương phòng giao dịch Phong Khê với trụ sở làm việc khang trang với đội ngũ cán cơng nhân viên chức có trình độ đại học đa số chiếm 90% tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp,cơ quan hộ dân địa bàn giao dịch với Ngân hàng, nâng cao việc cung cấp chất lượng dịch vụ Từng bước NHNo&PTNT Thành phố Bắc Ninh xây dựng trưởng thành, tự tin vững bước cơng đổi mới, hịa vào phát triển vượt bậc hệ thống điện tử đại, lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP an toàn, tin cậy đạt hiệu với chuẩn mực quốc tế trình hội nhập kinh tế đất nước Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc P.tín dụng P.Kế TốnNgân Quỹ,HC PGD Vân Dương Phó Giám Đốc PGD Phong Khê PGD Võ Cường PGD Đáp-Thị Cầu Sơ đồ 1: Tổ chức máy ngân hàng No&PTNT Thành Phố Bắc Ninh Do yêu cầu mở rộng kinh doanh, thực định hướng kinh doanh Agribank, đạo Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, mạng lưới Chi nhánh không ngừng mở rộng Cơ cấu tổ chức Chi nhánh gồm: Ban lãnh đạo, phịng chun mơn nghiệp vụ 04 Phịng giao dịch trực thuộc Đến Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP 31/12/2013 với 53 cán bộ, màng lưới tổ chức Chi nhánh gồm:được bố trí cán cụ thể sau:  Ban điều hành: 04 cán + Giám đốc NHNo&PTNT thành phố Bắc Ninh : Ơng Đỗ Viết Ánh + Phó giám đốc chi nhánh : Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Thị Xiêm - Nguyễn Văn Tuân + phòng ban chức chuyên môn PGD địa bàn thành phố Bắc Ninh * Tại Trung tâm Chi nhánh: 26 cán tổ chức phòng gồm: - Phòng Kế hoạch kinh doanh - Phịng Kế tốn - Ngân quỹ - Phịng Hành chính-Nhân * Các đơn vị trực thuộc Chi nhánh hạch tốn báo sổ gồm 04 Phịng giao dịch: - Phòng giao dịch Đáp – Thị Cầu: 08 cán - Phòng giao dịch Võ Cường: 07 cán - Phòng Giao dịch Phong Khê: 07 cán bộ.- Phòng giao dịch Vân Dương: 05 cán * Cơ cấu tổ chức cán phân theo nghiệp vụ chun mơn: - Nghiệp vụ tín dụng : 29 cán - Nghiệp vụ kế toán : 12 cán - Nghiệp vụ ngân quỹ : 10 cán - Nghiệp vụ Hành : 02 cán Nhiệm vụ Phòng thuộc Chi nhánh: Được quy định phục lục định số 1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 Chủ tịch HĐQT Agribank Riêng Phòng Giao dịch: Mơ hình tổ chức hoạt động thực theo định số 640/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 23/5/2008 Chủ tịch HĐQT Agribank “V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Phòng giao lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP dịch thuộc Sở giao dịch, chi nhánh Agribank” phân công Giám đốc Chi nhánh Với việc bố trí cán loại cán đảm bảo thực theo định hướng kinh doanh Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tăng cường cán làm nghiệp vụ tín dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh nghiệm 3.Các hoạt động, dịch vụ Ngân hàng • Thực tốt công tác huy động nguồn vốn:ngắn hạn, trung dài hạn • Huy động vốn nội ngoại tệ • Mở rộng tín dụng an tồn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển đời sống • Tích cực tìm kiếm khách hàng cho vay có hiệu • Thực tốt Nghị định 41 phủ sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nơng thơn • Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh • Làm dịch vụ toán khách hàng Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, tốn Huy động vốn từ nước ngồi dịch vụ khác  Hoạt động báo tốn B Phân tích khai qt báo cáo tài ngân hàng: 1.Phân tích khái quát cấu tài sản –nguồn vốn ngân hàng Bảng 1: Bảng cân đối kế tốn rút gọn *Về quy mơ tài sản – nguồn vốn: Năm 2013, tổng tài sản Chi nhánh 7.384 tỷ tổng tài sản Chi nhánh tăng vọt lên 8.652 tỷ vào năm 2014 tương đương tăng trưởng 24% Như vậy, nói năm 2014 năm phát triển mạnh mẽ đơn vị Mức tăng tài sản lợi nhuận sau thuế (LNST) cao, ngun nhân nói đến năm 2014 nhu cầu vốn kinh tế tăng mạnh theo đà hồi phục kinh tế -Về cấu tài sản: Ta thấy mục cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng nhiều cấu tài sản ngân hàng (chiếm 67,8%) sau đến Tiền, Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác (chiếm 13,56%), tài sản cố định tài sản Có khác chiếm tỷ trọng nhỏ cấu tài sản Chi nhánh Trong ba năm liên tiếp 2013,2014 2015 tỷ trọng cho vay khách hàng Chi nhánh cấu tài sản tăng Tăng từ 67,8% năm 2013 lên 70,99% vào năm 2015, tăng 3,19% Điều cho thấy Hoạt động tín dụng ln coi hoạt động trọng tâm Chi nhánh quan tâm phát triển mặt hoạt động mang lại doanh thu lớn cho Chi nhánh phần đáp ứng nhu cầu vốn vay lớn khách hàng địa bàn -Về cấu nguồn vốn: Tỷ trọng tiền gửi khách hàng chiếm phần lớn tổng nguồn vốn (67,17%) Chi nhánh xác định huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh tập trung nguồn lực, tích cực đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay khách hàng 2.Phân tích tình hình thu nhập, chi phí khả toán, sinh lời ngân hàng Bảng 2: Nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2010-2012 khác V.Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro VI.Phát hành giấy tờ có giá VII.Các khoản nợ khác Tổng cộng 511.278 15,49 661.997 14,95 290.916 3,40 131.186 175.569 3,26 158.503 2,38 7.383.800 100 8.652.155 100 2,97 1.168.167 16,85 181.639 2,06 176.248 2,89 10.569.330 100 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP (Nguồn: NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh) Kết tài 2013-2014: * Tỉng thu cân đối năm 2014 84.294 triệu đồng, tăng 5028 triệu đồng so với năm 2013; Trong đó: + Thu nhập từ hoạt động tín dụng là: 79.374 triệu đồng, tăng 2.918 triệu đồng so với năm 2013 Trđó: Thu l·i cho vay : 77.719 triƯu ®ång Thu l·i ®iỊu chun vèn: 1.119 triƯu ®ång + Thu dÞch vơ kinh doanh ngoại tệ: 3.413 triệu đồng tăng 1.294 triệu đồng so với năm 2013 Trong đó: Thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng 3.059 triệu đồng tăng 1.309 triệu đồng so với năm 2013, đạt tû lƯ 7.21% + Thu l·i tiỊn gưi: 532 triƯu ®ång + Thu nỵ ®· xư lý rđi ro: 1.361 triệu đồng * Tổng chi cân đối năm 2014 63.726 triệu đồng giảm 1.649 triệu đồng so với năm 2013 Trong đó: Chi phí sử dụng vốn: + Chi lÃi nguồn vốn tự huy động là: 26.658 triệu đồng + Chi trả lÃi sử dụng vốn vay là: 13.319 triệu đồng + Chi phí dự phòng là: 5.726 triệu đồng * Kết năm 2014 + Chênh lệch thu chi cha lơng là: 29.917 triệu đồng + Quĩ tiền lơng làm 10.515 triệu đồng, đạt hệ số tiền lơng: 1.22 + LÃi suất bình quân đầu vào là: 5.8 % + LÃi suất bình quân đầu đạt là: 10.5 % + Chênh lệch lÃi suất đầu vào đầu là: 4.7% Kt qu ti chính:2014-2015 - Tổng thu cân đối năm 2015 91.239 triệu đồng, tăng 6.945 triệu đồng so với năm 2014 Cụ thể: + Thu nhập từ hoạt động tín dụng là: 84.619 triệu đồng, tăng 5.245 triệu đồng so với năm 2014 (Trong thu lãi cho vay: 83.955 triệu đồng) + Thu nợ xử lý rủi ro: 1.842 triệu đồng - Tổng chi cân đối năm 2015 64.847 triệu đồng tăng 1.121 triệu đồng so với năm 2014 Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Trong đó: + Chi trả lãi nguồn vốn tự huy động là: 27.949 triệu đồng + Chi trả lãi sử dụng vốn vay là: 13.201 triệu đồng + Chi phí dự phịng : 6.171 triệu đồng - Kết tài năm 2015: + Chênh lệch thu chi chưa lương: 35.051 triệu đồng + Quỹ tiền lương làm ra: 11.581 triệu đồng, đạt hệ số tiền lương: 1,34 + Lãi suất bình quân đầu vào : 4,60 % + Lãi suất bình quân đầu đạt : 9,60 % + Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu là: 5,00 % 3.Phân tích lưu chuyển tiền tệ Bảng : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: triệu đồng) lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP X.Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng XI.Tổng lợi nhuận trước thuế XII.Thuế thu nhập XIII.Lợi nhuận sau thuế 36.547 23.922 82.502 (12.625) 0,65 58.580 3,45 65.483 84.000 76.633 18.517 1,28 (7.367) 0,91 (14.311) 51.172 (15.706) 68.294 (18.528) 58.105 (1.395) 17.122 1,10 1,33 (2.822) -10.189 1,18 0,85 (Nguồn: NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Bắc Ninh) Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Chi nhánh qua năm tăng: năm 2014 tăng 6.763 triệu,tăng 27% so với năm 2013; năm 2015 tăng 6.914 triệu, tăng 21% so với năm 2014 Xét tỷ trọng nguồn lợi nhuận kinh doanh, ta thấy lợi nhuận chủ yếu đóng góp thu nhập lãi Tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập năm 2013 chiếm 69% tăng tới 80% năm 2014 82% năm 2015 Sự thay đổi xuất phát từ việc thu nhập lãi tăng mạnh (tăng 40,265 tỷ năm 2014 năm tài khó khăn 2015 tăng 62,615 tỷ tương ứng 38%) thời gian qua, hầu hết thành phần thu nhập phi tín dụng giảm sút Có thể thấy thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối thành phần có tăng trưởng năm 2014, 20151 chiếm tỷ trọng nhỏ 2-2,51% tổng thu nhập Các nguồn phi tín dụng cịn lại giảm thua lỗ: thu nhập từ kinh doanh đầu tư chứng khoán lỗ 18,388 tỷ làm tổng thu nhập giảm xuống 2,53% (năm 2014) 2,71% (năm 2015) thu nhập từ đầu tư góp vốn mua cổ phần giảm 42% (trong năm 2014 so với năm 2013), sang đến năm 2015 giảm (giảm 15% so với năm 2014) C.Hoạt động huy động vốn: Tình hình huy động vốn: Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Dư nợ bình quân 01 cán là: 17.733 triệu đồng tăng 3.525 triệu đồng so 31/12/2014 3.Đánh giá, giải pháp a Kết đạt - Hoạt động tín dụng năm 2015 chi nhánh có tăng trưởng so với năm 2014 Quy mơ tín dụng mở rộng dư nợ số lượng khách hàng có quan hệ vay vốn với ngân hàng - Trong năm 2015 chi nhánh tích cực xử lý nợ đến hạn, hạn, tỷ lệ nợ xấu chi nhánh giảm đáng kể so với năm 2014, tình hình nợ xấu chi nhánh mức cho phép vịng kiểm sốt - Năm 2015 nguồn vốn huy động chi nhánh cịn khó khăn, huy động vốnchưa đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn địa bàn Nhưng Agribank chi nhánh thành phố Bắc Ninh tranh thủ ủng hộ nguồn vốn Ngân hàng cấp tận dụng tối đa nguồn vốn huy động vay Kết dư nợ đạt 109,9% so với kế hoạch tỉnh giao, nợ xấu mức thấp vịng kiểm sốt được, lãi dự thu, lãi tồn thấp Chất lượng tín dụng đảm bảo an toàn - Thực việc cho vay gắn liền với việc bán chéo sản phẩm dịch vụ Nămqua đội ngũ cán tín dụng Agribank thành phố Bắc Ninh góp phần khơng nhỏ vào việc tăng thu dịch vụ ngồi tín dụng Bảo an tín dụng, chuyển tiền đến nước, vận động 100% khách hàng vay mở tài khoản để thuận tiện cho giao dịch Đến 31/12/2015 có 2.198 khách hàng vay mở TKTG toán Ngân hàng; Số dư tài khoản tiền gửi 15.022 triệu đồng Việc thu nợ gốc, lãi, giải ngân tiền vay thực qua tài khoản tiền gửi tốn - Kiên trì mục tiêu phát triển khách hàng nhỏ, tài sản bảo đảm có tính khoảncao - Triển khai kịp thời thực nghiêm túc văn đạo cấp - Việc thiết lập hồ sơ cho vay cán tín dụng trọng hơn, hồ sơ chovay đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ đảm bảo tính pháp lý - Việc coi trọng chất lượng tín dụng, bảo đảm an tồn vốn ban giám đốcvà đội ngũ cán tín dụng đặt lên hàng đầu - Các thao tác phục vụ khách hàng kịp thời nhanh chóng b Hạn chế Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP - Chất lượng tín dụng bước nâng lên, nợ số ngành cònnhiều tiềm ẩn như: Ngành giấy - Việc thiết lập hồ sơ số cán tín dụng đơi cịn sai sót Việc địnhkỳ hạn trả nợ gốc, lãi có lúc cịn chưa vào nguồn thu nhập phương án, dự án dẫn đến khách hàng khó khăn việc trả nợ - Thị phần tín dụng giảm bị chiếm lĩnh Ngân hàng thương mại khác vàmột số Ngân hàng địa bàn cho vay với mức lãi suất thấp lãi suất cho vay Agribank - Nợ xấu mức thấp: 0.18%/tổng dư nợ, nhiên việc xử lý thu hồi nợ xấuvẫn chủ yếu từ biện pháp xử lý rủi ro, việc thu hồi từ nguồn thu khách hàng đạt thấp - Dư nợ xử lý rủi ro nhiều, tồn lớn, Agribank chi nhánhthành phố Bắc Ninh phải có biện pháp tích cực để thu hồi khoản nợ đọng năm 2016 năm c Giải pháp + Cho vay: Thực theo quy trình nghiệp vụ, thẩm định, giám sát khách hàng trước, sau cho vay.Quan tâm nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng, đặc biệt tư cách khách hàng + Thu nợ: Đôn đốc thu nợ kịp thời, xử lý kiên khách hàng trây ỳ trả nợ + Xử lý thu hồi nợ xấu: Trên sở phân tích nợ, xác định khả thu hồi nợ từ đưa biện pháp thu hồi phù hợp với khách hàng + Thành lập Ban thu hồi nợ có vấn đề + Kiểm tra nợ thường xuyên, nắm bắt kịp thời khoản nợ có vấn đề từ có biện pháp xử lý phù hợp + Thực chế khoán cách triệt để E.Rủi ro tín dụng 1.Chính sách tín dụng, phân loại xếp hạng khách hàng Để đảm bảo hoạt động tín dụng phát triển theo định hướng AGR tuân thủ đầy đủ sách quản lý rủi ro tín dụng Về sách quản trị rủi ro tín dụng AGR xoay quanh nội dung chế phân cấp ủy quyền, sách xếp hạng khách hàng, sách sản phẩm tín dụng, sách tài sản đảm bảo trích lập dự phịng rủi ro 23 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP 2.Tình hình rủi ro tín dụng: a,Tình hình dư nợ TÌNH HÌNH KẾT CẤU DƯ NỢ VÀ ĐẦU TƯ TÍN DỤNG 2014-2015 Đơn vị: Triệu đồng Qua biểu cho thấy : Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Tổng dư nợ đến 31/12/2015 đạt 886.683 triệu đồng, với số khách hàng 2.242 khách hàng, tăng so với đầu năm 188 khách hàng, dư nợ tăng 176.211 triệu đồng, tỷ lệ tăng 24,8%, đạt 109,9% kế hoạch giao Tỷ lệ thu lãi đạt 98%/Tổng lãi phải thu Dư nợ bình quân 01 cán là: 17.733 triệu đồng tăng 3.525 triệu đồng so 31/12/2014 - Dư nợ theo đối tượng khách hàng: Dư nợ hộ gia đình, cá nhân đạt 718.195 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 81%/ tổng dư nợ; dư nợ Doanh nghiệp HTX đạt 168.488 triệu đồng, chiếm 19% tổng dư nợ Qua kết cấu cho thấy đối tượng khách hàng chi nhánh chủ yếu hộ gia đình, cá nhân - Dư nợ theo kỳ hạn : + Dư nợ ngắn hạn: 441.736 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch giao, chiếm tỷ trọng 49.82%/ tổng dư nợ + Dư nợ trung hạn, dài hạn (bao gồm vốn dự án): 445.947 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch giao, chiếm tỷ trọng 50,18%/tổng dư nợ - Dư nợ theo ngành kinh tế: + Dư nợ cho vay nông, lâm nghiệp: 21.956 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,48%/tổng dư nợ + Dư nợ cho vay công nghiệp, tiểu thu công nghiệp xây dựng: 198.836 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 22,42%/tổng dư nợ + Dư nợ cho vay thương nghiệp, dịch vụ vận tải: 214.011 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 24,14%/tổng dư nợ + Dư nợ cho vay đời sống số ngành nghề khác : 451.880 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 51%/tổng dư nợ - Dư nợ cho vay Nông nghiệp nông thôn: 231.682 triệu đồng chiếm tỷ trọng 26,13%/Tổng dư nợ - Dư nợ ủy thác đầu tư: 33.923 triệu đồng chiếm tỷ lệ 3,83%/tổng dư nợ b,Phân tích tình hình chất lượng tín dụng TÌNH HÌNH NỢ XẤU CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 31/12/2013 Đơn vị : Triệu đồng THỰC HIỆN THỰC HIỆN TĂNG, GIẢM 31/12/2014 31/12/2015 SO 2014 I - Tổng nợ xấu 1.373 7.969 1.564 1.Nợ nhóm III 0.2% 1.360 1.522 162 Nợ nhóm IV 700 380 41 -339 25 - 6.405 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Nợ nhóm V - Tỷ lệ % nợ xấu 292 381 1.12% 0.18% 6.229 -0.94% -6.228 Tổng nợ xấu đến nm 2014 7.969 triệu đồng tăng 6.596 triệu đồng so với năm 2013,chiếm tỉ lệ 1.12%/ tổng d nợ Trong năm 2014 Agribank thành phố Bắc Ninh đà tích cực xử lý nợ đến hạn nhng ảnh hởng kinh tế suy thoái đà ảnh hởng lớn đến tình hình SXKD khách hàng dẫn đến việc thu hồi nợ xấu chậm, nhng tình hình nợ xấu chi nhánh mức cho phép kiểm soát đợc - Phân loại nợ: + Nợ nhóm 1: 669.223 triệu đồng chiếm 94.15%/Tổng d nợ, tăng 59.428 triệu đồng so 31/12/2013 + Nợ nhóm 2: 33.280 triệu đồng chiếm 4.7%/Tổng d nợ, tăng 14.186 triệu đồng so 2013 + Nợ nhóm 3: 1.360 triệu đồng chiếm 0.2%/Tổng d nợ, tăng 660 triệu đồng so 2013 + Nợ nhóm 4: 380 triệu đồng chiếm 0.05%/Tổng d nợ, giảm triệu đồng so 2013 + Nợ nhóm 5: 6.229 triệu đồng chiếm 0.9%/Tổng d nợ, tăng 5.937 triệu ®ång 2013 PHÂN LOẠI NỢ THEO NHÓM NỢ Đơn vị : Triệu đồng TỶ LỆ NHÓM DƯ NỢ THEO THỰC HIỆN THỰC HIỆN NỢ SO VỚI NHÓM NỢ 31/12/2014 31/12/2015 TỔNG DƯ NỢ TĂNG, GIẢM NĂM 2015 SO 31/12/2014 CHỈ TIÊU Tổng dư nợ 710.472 886.683 100% 176.211 Nợ nhóm I 669.223 855.419 96,47% 186.196 Nợ nhóm II 33.280 29.700 3,35% 3.580 Nợ nhóm III 1.360 1.522 0,17% 162 Nợ nhóm IV 380 41 0.0046% -339 Nợ nhóm V 6.229 -6.228 Tổng nợ xấu đến 31/12/2015 1.564 triệu đồng giảm 6.405 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỉ lệ 0.18%/ tổng dư nợ - Về trích lập dự phòng thu hồi nợ XLRR, lãi tồn đọng: + Lãi tồn đọng đến 31/12/2015 1.145 triệu đồng giảm 727 triệu đồng so 31/12/2014 + Dự phòng rủi ro trích lập năm 2015 là: 6.171 triệu đồng, đó: Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Dự phịng cụ thể trích: 4.811 triệu đồng; Dự phịng chung trích: 1.360 triệu đồng + Thu nợ XLRR: Năm 2015 chi nhánh thu hồi 1.842 triệu đồng nợ hạch toán rủi ro, nợ gốc 1.280 triệu đồng, nợ lãi 562 triệu đồng đạt 108% kế hoạch giao Đến 31/12/2015 nợ xử lý rủi ro dư nợ gốc: 11.880 triệu đồng tăng so với năm 2014 4.540 triệu đồng, dư nợ lãi: 9.878 triệu đồng tăng so với năm 2014 569 triệu đồng  Xếp hạng tín dụng khách hàng Cuối năm 2006, ngân hàng đưa vào Hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá khách hàng doanh nghiệp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội với khách hàng doanh nghiệp sử dụng phương pháp chấm điểm theo nhóm tiêu tài (40 tiêu) tiêu phi tài (14 tiêu) Theo hệ thống xếp hạng nội bộ, điểm tối đa dành cho khách hàng 100 điểm khách hàng xếp thành 10 nhóm Nhóm AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D đó: -Nhóm A(AAA,AA,A) nhóm khách hàng có khả trả nợ tốt -Nhóm B(BBB,BB,B) nhóm khách hàng có đủ lực trả nợ khả trả nợ chịu tác động yếu tố bên ngồi -Nhóm C(CCC,CC,C) nhóm khách hàng có khả trả nợ bị suy giảm, khả trả nợ phụ thuộc lớn vào biến động yếu tố thị trường yếu tố thị trường xấu đi, khách hàng nhóm C khơng trả nợ -Nhóm D nhóm khách hàng khả trả nợ, tổn thất ngân hàng thực xảy c,Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) - Nguyên nhân khách quan: + Do ảnh hưởng kinh tế, số làng nghề truyền thống địa phương khơng trì sản xuất, hàng sản xuất khơng tiêu thụ trì thu hẹp qui mô sản xuất + Các qui định đảm bảo tiền vay ngày nhiều thủ tục, việc đăng ký giao dịch đảm bảo xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ gặp không khó khăn, tiến trình xử lý nhiều thời gian thủ tục, hỗ trợ ban ngành việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cịn có hạn chế - Ngun nhân chủ quan: 27 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP + Trình độ, khả làm việc số cán tín dụng chưa cao so với Ngân hàng khác địa bàn nên việc lôi kéo, thuyết phục khách hàng nhiều hạn chế Một số cán thiết lập hồ sơ cho vay chậm sai sót + Một số cán phân cơng phụ trách địa bàn cịn chưa thực chủ động tìm kiếm khách hàng, cịn có tượng chờ khách hàng đến đặt quan hệ vay vốn giải cho vay + Việc xử lý thu hồi nợ tiềm ẩn, nợ xấu nợ XLRR chậm, số cán quản lý khoản vay chưa tích cực việc đơn đốc thu hồi nợ XLRR, cịn quan tâm đến khoản nợ XLRR 3.Đánh giá, giải pháp: a, Đánh giá - Năm 2015 nguồn vốn huy động chi nhánh cịn khó khăn, huy động vốnchưa đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn địa bàn Nhưng Agribank chi nhánh thành phố Bắc Ninh tranh thủ ủng hộ nguồn vốn Ngân hàng cấp tận dụng tối đa nguồn vốn huy động vay Kết dư nợ đạt 109,9% so với kế hoạch tỉnh giao, nợ xấu mức thấp vòng kiểm soát được, lãi dự thu, lãi tồn thấp Chất lượng tín dụng đảm bảo an tồn - Thực việc cho vay gắn liền với việc bán chéo sản phẩm dịch vụ Nămqua đội ngũ cán tín dụng Agribank thành phố Bắc Ninh góp phần khơng nhỏ vào việc tăng thu dịch vụ ngồi tín dụng Bảo an tín dụng, chuyển tiền đến nước, vận động 100% khách hàng vay mở tài khoản để thuận tiện cho giao dịch Đến 31/12/2015 có 2.198 khách hàng vay mở TKTG tốn Ngân hàng; Số dư tài khoản tiền gửi 15.022 triệu đồng Việc thu nợ gốc, lãi, giải ngân tiền vay thực qua tài khoản tiền gửi toán - Nợ xấu mức thấp: 0.18%/tổng dư nợ, nhiên việc xử lý thu hồi nợ xấuvẫn chủ yếu từ biện pháp xử lý rủi ro, việc thu hồi từ nguồn thu khách hàng đạt thấp - Dư nợ xử lý rủi ro nhiều, tồn lớn, Agribank chi nhánhthành phố Bắc Ninh phải có biện pháp tích cực để thu hồi khoản nợ đọng năm 2016 năm b, Giải pháp Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Cho vay: Thực theo quy trình nghiệp vụ, thẩm định, giám sát khách hàng trước, sau cho vay.Quan tâm nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng, đặc biệt tư cách khách hàng + Thu nợ: Đôn đốc thu nợ kịp thời, xử lý kiên khách hàng trây ỳ trả nợ + Xử lý thu hồi nợ xấu: Trên sở phân tích nợ, xác định khả thu hồi nợ từ đưa biện pháp thu hồi phù hợp với khách hàng + Thành lập Ban thu hồi nợ có vấn đề + Kiểm tra nợ thường xuyên, nắm bắt kịp thời khoản nợ có vấn đề từ có biện pháp xử lý phù hợp + Thực chế khoán cách triệt để F.Thanh toán quốc tế: 1.Thực trạng quy trình tốn quốc tế Quy trình tốn L/C thơng thường gồm bước: (4) Nhà nhập NH thông báo Nhà xuất (5) (7) (1) (6) (3) (2) NHN0&PTNTBH (8) NHN0&PTNT Việt Nam Quy trình tốn hàng nhập Bước 1: Người nhập lập “thư xin mở L/C” giấy tờ cần thiết theo quy định ngân hàng Bước 2: Xem xét yêu cầu khách hàng ,nếu chấp nhận Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Bắc Ninh lập điện phát hành thư tín dụng với nội dung tương tự thư yêu cầu chuyển điện NHN0&PTNT Việt Nam 29 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Bước 3: NH0&PTNT VN chuyển điện đến ngân hàng thông báo, yêu cầu thông báo thư tín dụng đến người xuất Bước 4: Ngân hàng thông báo thông báo cho nhà xuất thư tín dụng nhận điện từ NHN0&PTNTVN Nhà nhập Khẩu NH thông báo Nhà Xuất Khẩu NHN0&PTNT BH NHN0&PTNT VN Bước 5: Người xuất sau kiểm tra L/C thấy phù hợp tiến hành giao hàng, lập chứng từ đến ngân hàng phục vụ Bước 6: Ngân hàng nước tiến nhận chứng từ sau kiểm tra thấy phù hợp chuyển trực tiếp đến NHN0&PTNTBH Bước 7: NHN0&PTNTBH chuyển tiếp chứng từ cho người nhập họ chấp nhận toán Bước 8: NHN0&PTNTBH lập điện chuyển NHN0&PTNTVN để tốn L/C cho ngân hàng nước ngồi Sau NHN0&PTNTVN tiến hành toán cho ngân hàng nước báo nợ cho NHN0&PTNTBH NHN0&PTNTBH hạch toán, tất toán giao dịch 2.Hoạt động kinh doanh tốn quốc tế: * Phân tích tiêu: Đơn vị: Nghìn USD 2013 2014 2015 Phương thức TTQT Số Tỷ Số Số tiền trọng tiền Tỷ trọng tiền Tỷ trọng Chuyển tiền 32 64% 68 62% 110 56.1% L/C nhập 18 36% 42 38% 86 43.9% Doanh số TTQT 50 100% 110 100% 196 100% Doanh số TTQT AGR Bắc Ninh tăng qua năm, Trong doanh số từ hoạt đồng chuyển tiền ln chiếm tỷ trọng cao 50% Bảng Mức phí dịch vụ theo qui định thống AGR Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Nội dung Phí phát hành L/C Phí bảo lãnh nhận hàng Phí hủy L/C Phí tốn chứng từ địi tiền L/C trả Mức phí 20$ -700$ 30$ 10$ 5$ - 400$ Bảng Doanh thu từ hoạt động toán quốc tế Đơn vị: Triệu VND Phương thức toán Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chuyển tiền 15 23.3 27.4 L/C phát hành 16.9 31.2 35.6 L/C toán 8.1 155 20 Doanh thu 40 70 83 3.Đánh giá, giải pháp a Kết đạt Chỉ sau thời gian dài thực hoạt động toán quốc tế Ngân hàng AGR Bắc Ninh thu kết đáng khích lệ : - Hoạt động tốn hàng hố xuất nhập theo phương thức tín dụng chứng từ chiếm tỷ trọng lớn doanh thu hoạt động toán hàng hoá xuất nhập Ngân hàng AGR chi nhánh Bắc Ninh Nghiệp vụ toán ngày rút ngắn thời gian, độ xác an tồn cao, đạt tín nhiệm khách hàng - Để làm điều phải kể đến đội ngũ cán công nhân viên giỏi Hầu hết nhân viên phịng tốn quốc tế có trình độ đại học, trình độ tiếng Anh, sử dụng thành thạo mạng Swift với Ngân hàng giới - Ngồi ra, với biểu phí dịch vụ hấp dẫn nên Ngân hàng AGR chi nhánh Bắc Ninh có khả thu hút nhiều khách hàng.Với phương châm “nhanh chóng, xác, an tồn” tất lĩnh vực hoạt động, cơng tác Thanh tốn 31 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP quốc tế ngân hàng tổ chức chặt chẽ,bỏ khâu trung gian phiền hà, rắc rối nhiều thời gian cho khách hàng b, Hạn chế - Số lượng khách hàng đến tham gia toán Ngân hàng chưa nhiều, đặc biệt số lượng khách hàng toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ cịn Đa số toán L/C nhập trả gần khơng có giao dịch trả chậm (hồn tồn khơng có trả chậm năm) - Sản phẩm dịch vụ đa dạng,nhưng nguồn khách hàng cịn khan - c, Giải pháp Hồn thiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng toán hàng hố xuất nhập Hiện đại hố cơng nghệ toán ngân hàng theo hướng hội nhập với giới - Phối hợp tác nghiệp phòng nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ tốt chonhu cầu tốn quốc tế - Tiếp tục đào tạo trình độ nghiệp vụ cán làm công tác Thanh toán quốc tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ văn minh giao dịch với khách hàng G.Ngân hàng điện tử: E-banking 1.Tổng quan ngân hàng điện tử Sản phẩm AGR I-Banking từ mắt mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng Với AGR I-Banking, khách hàng nhanh chóng có thơng tin cần thiết như: số dư tài khoản, liệt kê giao dịch, tra cứu lãi suất, tỷ giá, điểm đặt ATM, điểm giao dịch mà khơng cần phải thời gian chi phí đến giao dịch Ngân hàng Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, để đưa AGR IBanking đến với khách hàng trở thành kênh giao dịch thực hữu ích Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP tiện dụng, Phòng công nghệ thông tin AGR liên tục cải tiến, nâng cấp hệ thống SHB I-Banking với nhiều tính mới, nhiều biện pháp bảo mật đại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng ngày cao tăng cường độ an toàn, tin cậy cho cách giao dịch AGR I-Banking 2.Phân tích sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử:  Các sản phẩm dịch vụ:  Dịch vụ Mobile Banking: Mobile Banking nhóm dịch vụ Agribank phát triển người sử dụng thực giao dịch ngân hàng qua thiết bị di động  SMS Banking: Dịch vụ cho phép khách hàng kiểm tra số dư tài khoản Agribank lúc nơi tin nhắn SMS  Dịch vụ Vn Topup: Khách hàng thực nạp tiền vào thuê bao điện thoại trả trước thuê bao trả sau mạng Viettel, Mobifone từ tài khoản Agribank lúc nơi tin nhắn SMS  Dịch vụ Vnmart: Khách hàng thực nạp tiền cho Ví điện tử VnMart từ tài khoản Agribank tin nhắn SMS để thực mua bán tốn hàng hóa qua Website TMĐT  Dich vụ Atranfer: Dịch vụ cho phép khách hàng thực giao dịch chuyển khoản toán tin nhắn SMS tài khoản Agribank  Dịch vụ tốn học phí qua tin nhắn SMS: Dịch vụ cho phép khách hàng thực giao dịch toán học phí tin nhắn SMS  Dịch vụ tốn hóa đơn trả sau qua tin nhắn SMS (APAYBILL): Dịch vụ cho phép khách hàng thực giao dịch tốn Hóa đơn tin nhắn SMS  Dịch vụ tốn hóa đơn (BillPayment) điện lực qua tin nhắn SMS: Dịch vụ cho phép khách hàng thực giao dịch tốn Hóa đơn (BillPayment) điện lực tin nhắn SMS  Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước: Dịch vụ cho phép khách hàng cá nhân đăng ký làm đại lý bán thẻ điện thoại trả trước mạng viễn thông di động  Dịch vụ toán hoá đơn, nhờ thu tự động: Dịch vụ Agribank đóng vai trị trung gian nhà cung cấp dịch vụ người tiêu dùng thu hộ, tốn hộ dịch vụ thơng qua liệu đến Agribank qua hệ thống kết nối 33 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP  Dịch vụ Kiều hối: Dịch vụ cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhận chuyển tiền kiều hối nhanh chóng, an tồn, thuận tiện  Thanh toán biên mậu: Đây hình thức tốn biên mậu khu vực biên giới khu vực kinh tế cửa Việt Nam Trung Quốc Việt Nam - Lào mà khách hàng sử dụng cho mục đích: tốn xuất nhập khẩu, đầu tư, chuyển vốn, trả phí, du học, chữa bệnh…  Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước: Agribank thu hộ tiền thuế, phí, lệ phí cá khoản thu khác vào ngân sách nhà nước khách hàng có nhu cầu nộp vào Kho bạc Nhà nước, Cục thuế Thay phải đến trụ sở Kho bạc nhà nước, Cục thuế, người nộp thuế chuyển khoản nộp tiền mặt điểm giao dịch Agribank  Sản phẩm, dịch vụ thẻ toán: Thẻ ghi nợ nội địa “Success” Agribank cho phép khách hàng cá nhân chủ thẻ sử dụng phạm vi số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, hạn mức thấu chi để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt đơn vị chấp nhận thẻ điểm ứng tiền mặt (ATM/EDC/POS)  Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/Master Card: cho phép Rút/ứng tiền mặt ATM, EDC/POS quầy giao dịch điểm ứng tiền mặt khác phạm vi tồn cầu Thanh tốn tiền hàng hóa, hố đơn, mua thẻ trả trước dịch vụ đơn vị chấp nhận thẻ qua Internet, thẻ bảo hiểm lên tới 15 triệu đồng/thẻ  Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/Master Card: cho phép khách hàng ứng tiền mặt ATM, EDC/POS quầy giao dịch điểm ứng tiền mặt khác phạm vi toàn cầu Thực giao dịch đặt trước phòng khách sạn, đặt vé máy bay, tour du lịch,v.v…  Phân tích số doanh thu đến từ sản phẩm dịch vụ: *ViƯc ph¸t triĨn sản phẩm dịch vụ đà đạt đợc kết nh sau: + Số lợng phát hành thẻ năm 2014 1613 thẻ so với năm 2013 tăng 523 thẻ + Số d tiền gửi qua thẻ đến 31/12/2014 đạt: 21.997 triệu đồng + Dịch vụ SMS Banking đến 31/12/2014 có 4.430 khách hàng sử dụng tăng so năm 2013 1.144 khách hàng sử dụng + Đại lý bán Bảo hiểm cho ABIC năm 2014 1.374 khách hàng với số tiền là: 638 triệu đồng; phí dịch vụ thu đợc 77 triệu đồng Trđó : Bảo an TD 1.154 khách hàng; Số tiền bán BATD: 612 triệu đồng ®¹t 94% kÕ ho¹ch giao Trần Nam Phương TCNH6A3 lOMoARcPSD| 9797480 BO CO THC TP Bảo hiểm Xe máy: 197 khách hàng với số tiền là: 14 triệu đồng Bảo hiểm ô tô: 23 khách hàng với số tiền là: 12 triệu đồng + Tổng thu dịch vụ năm 2014: 3.414 triệu đồng tăng 1.292 triệu đồng so với năm 2013 đạt 121% kế hoạch tỉnh giao CH S DOANG THU ĐẾN TỪ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ 2013-2015 Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2013 THỰC HIỆN 2014 THỰC HIỆN 2015 Thu nhập ròng từ HDDV 2.122 3.231 4.325 Dịch vụ toán ngân quỹ 1.927 2.409 3.300 411 549 647 3.286 KH 4.430 KH 4.692KH 102 165 192 Dịch vụ thẻ, EBanking SMS Banking (khách hàng) Bán bảo hiểm cho ABIC + Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ năm 2015: 4.325 triệu đồng tăng 1.094 triệu đồng so với năm 2014 đạt 100% kế hoạch Trong : Dịch vụ tốn ngân quỹ 3.300 triệu đồng Thu từ dịch vụ thẻ, Ebanking : 647 triệu đồng Dịch vụ kiều hối dịch vụ khác: 186 triệu đồng + Số lượng phát hành thẻ năm 2015 1.932 thẻ tăng 319 thẻ so với năm 2014 + Số dư tiền gửi qua thẻ đến 31/12/2015 đạt: 33.503 triệu đồng, tăng 11.506 triệu đồng so với năm 2014 + Dịch vụ SMS Banking đến 31/12/2015 có 4.692 khách hàng sử dụng tăng so năm 2014 1.632 khách hàng sử dụng + Đại lý bán Bảo hiểm cho ABIC năm 2015: Bảo an tín dụng với 1.158 món; Số tiền phí bảo an tín dụng: 645 triệu đồng đạt 99,23% kế hoạch giao Bán bảo hiểm xe giới với 1.080 với tổng số phí bảo hiểm là: 97 triệu đồng 35 lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP Trong đó: Bảo hiểm Xe máy: 1.020 với số phí là: 61 triệu đồng; Bảo hiểm tơ: 60 với số phí là: 38 triệu đồng Số tiền hoa hồng hưởng 192 triệu đồng 3.Đánh giá, triển vọng, giải pháp - Hoàn thiện nghiên cứu mở rộng sản phẩm dịch vụ NHĐT có: Trên sở khai thác mạnh mạng lưới, Dịch vụ CNTT Agribank cần phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, tiện ích NHĐT đáp ứng nhu cầu khách hàng - Chú trọng phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ NHĐT tảng mạng Internet, nhóm dịch vụ NHĐT tảng Mobile mở rộng kênh phân phối ATM, EDC/POS dành cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, khu công nghiệp -Nâng cao chất lượng dịch vụ có: thực theo dõi, đánh giá, so sánh tiện ích sản phẩm, thường xuyên rà soát, đánh giá dịch vụ, quy trình thực sản phẩm dịch vụ NHĐT tới khách hàng qua kênh phân phối để kịp thời có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Phát triển dịch vụ Home Banking: Với tảng sẵn có Agribank hồn tồn đủ nguồn lực điều kiện để phát triển dịch vụ Home banking Home Banking kênh phân phối dịch vụ NHĐT, cho phép khách hàng thực hầu hết giao dịch tài khoản tiền gửi Agribank văn phịng cơng ty Dịch vụ đặc biệt thích hợp với khách hàng tổ chức có số lượng tốn lớn với quy định chặt chẽ cụ thể - Thùc sách khách hàng, phân công cụ thể tập thể, cá nhân phụ trách chăm sóc khách hàng quan trọng nh: số d tiền gửi lớn,ổn định, khách hàng tiềm Trn Nam Phng TCNH6A3 ... xã Bắc Ninh trở thành thành phố, Chi nhánh có tên gọi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – chi nhánh loại trực thuộc Ngân hàng Nông. ..lOMoARcPSD| 9797480 BÁO CÁO THỰC TẬP MỤC LỤC A Giới thiệu ngân hàng: Khái quát Ngân hàng: Lịch sử hình thành vs phát triển Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng Các hoạt động, dịch vụ Ngân hàng B Phân tích... Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đến thực việc huy động vốn, cho vay dịch vụ Ngân hàng địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Từ thành lập đến NHNo&PTNT Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố bắc ninh,

Từ khóa liên quan