0

Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đt pt việt nam chi nhánh hậu giang

89 9 0
  • Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đt  pt việt nam chi nhánh hậu giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ãb LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn CHÂU THỊ LỆ DUYÊN Sinh viên thực hiên TRẦN NGUYÊN VŨ MSSV: B070107 Lớp: Tài Chính Ngân Hàng Khóa: 33 Cần Thơ 2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM TẠ ™]˜ Trong suốt năm học tập trường Đại Học Cần Thơ trải qua tháng thực tập Ngân hàng đầu tư Phát triển Hậu Giang truyền đạt cho em nhiều kiến thức chuyên ngành xã hội Đề tài luận văn kết lao động chân thật bổ ích em Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ Đặt biệt cô Châu Thị Lệ Duyên tận tình giúp đỡ để em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn cô ban lãnh đạo, anh chị công tác BIDV Hậu Giang tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập đơn vị Xin chân thành cảm ơn cha mẹ ủng hộ cho vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm nghị lực để hoàn thành năm đại học Xin cảm ơn bạn người giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Sau xin kính lời chúc cha mẹ, q thầy dồi sức khỏe thành cơng sống Chúc tồn thể cán công nhân viên Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Hậu Giang ln đạt thành tích xuất sắc q trình cơng tác Chúc bạn gặp nhiều may mắn thành đạt Trân tr ọng kính chào Sinh viên th ực Trần Nguyên Vũ GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang i SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học C ần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2010 Sinh viên th ực Trần Nguyên Vũ GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang ii SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP - –©— - ……………., ngày.… tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang iii SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ššz›› …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… C ần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang iv SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ššz›› …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang v SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Bản chất, vai trị chức tín dụng 2.1.1.3 Phân loại tín dụng 2.1.2 Quy chế cho vay khách hàng 2.1.2.1 Nguyên tắc vay vốn 2.1.2.2 Điều kiện vay vốn 2.1.2.3 Đối tượng cho vay 10 2.1.2.4 Phương thức cho vay 10 2.1.2.5 Thời hạn cho vay 11 2.1.2.6 Lãi suất cho vay 12 2.1.2.7 Quy trình cho vay 12 2.1.2.8 Rủi ro cho vay 14 2.1.3 Một số tiêu tài cần phân tích 14 GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang vi SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.1.3.1 Doanh số cho vay 14 2.1.3.2 Doanh số thu nợ 14 2.1.3.3 Dư nợ cho vay 15 2.1.3.4 Nợ hạn 15 2.1.3.5 Hệ số thu nợ 16 2.1.3.6 Tổng dư nợ tổng nguồn vốn huy động 17 2.1.3.7 Tỷ lệ nợ xấu dư nợ 17 2.1.3.8 Chỉ tiêu nợ hạn dư nợ 17 2.1.3.9 Vịng quay vốn tín dụng 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 18 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối 18 2.2.2.2 Phương pháp so sánh sô tương đối 19 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẬU GIANG 20 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG 20 3.1.1 Tổng quan NHĐT&PT Việt Nam 20 3.1.1.1 Giới thiệu chung 20 3.1.1.2 Nhiệm vụ 20 3.1.1.3 Phương châm hoạt động 21 3.1.1.4 Mục tiêu hoạt động 21 3.1.1.5 Chính sách kinh doanh 21 3.1.1.6 Khách hàng – đối tác 21 3.1.1.7 Sản phẩm dịch vụ 21 3.1.1.8 Thành tựu 21 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển BIDV Hậu Giang 22 3.1.2.1 Quá trình hình thành 22 3.1.2.2 Địa 23 3.1.3 Cơ cấu tổ chức BIDV Hậu Giang 23 3.1.3.1 Ban Giám Đốc 24 GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang vii SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1.3.2 Các phòng ban 25 3.1.3.3 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 26 3.2 ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG QUA NĂM 27 3.2.1 Kết hoạt động kinh doanh 28 3.2.1.1 Phân tích thu nhập 29 3.2.1.2 Phân tích chí phí 30 3.2.1.3 Phân tích lợi nhuận 31 3.2.2 Định hướng phát triển 32 3.2.3 Thuận lợi khó khăn 33 3.2.3.1 Thuận lợi 33 3.2.3.2 Khó khăn 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG 35 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI BIDV HẬU GIANG 35 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HẬU GIANG 38 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI BIDV HẬU GIANG 41 4.3.1 Khái quát tình hình cho vay v ốn 41 4.3.2 Phân tích doanh số cho vay 43 4.3.2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng 43 4.3.2.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 46 4.3.3 Phân tích doanh số thu nợ 50 4.3.3.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 50 4.3.3.2 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 53 4.3.4 Phân tích tình hình dư nợ 57 4.3.4.1 Phân tích dư nợ theo thời hạn tín dụng 57 4.3.4.2 Phân tích dư nợ theo ngành kinh tế 59 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI BIDV HẬU GIANG 63 4.1.1.Chỉ tiêu dư nợ cho vay tổng vốn huy động 64 4.1.2 Đánh giá vịng quay vốn tín dụng 65 4.1.3 Hệ số thu nợ 65 GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang viii SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4.5 ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 66 4.5.1 Tỉ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 66 4.5.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 68 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG 70 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 70 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 70 5.2.1 Gia tăng nguồn vốn huy động 70 5.2.2 Thu hút cho vay tín dụng dự phòng rủi ro .70 5.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 71 5.3.4 Tăng cường công tác quản lý nợ xử lý nợ hạn, hạn chế rủi ro xuống mức thấp 72 5.3.5 Tăng cường thực Marketing Ngân hàng .72 Chương 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 73 6.1 KẾT LUẬN .73 6.2 KIẾN NGHỊ 74 6.2.1 Đối với quan liên quan 74 6.2.2 Đối với BIDV Hậu Giang 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang ix SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tháng đầu năm 2010 số tăng lên đáng kể so với kỳ năm 2009 tăng 62.79% (tương đương 224,146 triệu đồng) Nguyên nhân năm 2009, 2010 hỗ trợ lãi suất cho vay, thủ tục pháp lý phù hợp quyền địa phương nhằm thúc đẩy tăng tỷ trọng ngành tương lai Điều làm cho mức đầu tư ngành thương nghiệp tăng dần lên, động lực làm cho DSCV dư nợ ngành tăng theo - Xây dựng: Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ qua năm 2007, 2008, 2009 tháng đầu năm 2010 tăng Năm 2008 đạt 226,009 triệu đồng tăng 110.71% tương đương tăng 118,750 triệu đồng so với năm 2007, năm 2009 đạt 397,121 triệu tăng 75.71% tương đương 171,112 triệu so với năm trước, tháng đầu năm 2010 tiếp tục tăng 4.29% đạt 306,816 triệu đồng so với kỳ năm 2009 Nguyên nhân dẫn đến dư nợ ngành tăng năm qua tỉnh khẩn trương xây dụng nhanh sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế an sinh xã hội, tập trung xây dựng số tuyến đường xây dựng cơng trình công cộng đô thi nông thôn, điều dẫn đến doanh số cho vay tăng làm cho dư nợ ngành tăng lên - Các ngành khác: Dư nợ ngành khác tăng qua năm Năm 2008 đạt 214,535 triệu đồng tăng 32.34% tương ứng tăng 52,427 triệu đồng so với năm 2007, năm 2009 tăng 35.62% đạt 290,963 triệu so với năm 2008 Riêng tháng đầu năm 2010 tỷ trọng tăng, tăng 5.72% so với kỳ năm ngoái đạt 346,395 triệu đồng Nguyên nhân ngành đà phát triển tỉnh Hậu Giang nên nhu cầu vay vốn tăng điều lý giải DSCV dư nợ ngành tăng - Tóm lại: tình hình dư nợ cho vay theo ngành có nhiều thay đổi qua năm nhìn chung có xu hướng tăng lên, chứng tỏ quy mơ hoạt động tín dụng BIDV Hậu Giang đà phát triển Có kết khả quan ngân hàng không ngừng nổ lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, cơng tác phục vụ chăm sóc khách hàng ngày trọng nhằm góp phần nâng cao uy tín vị ngân hàng thương trường, từ giúp cho hoạt động Ngân hàng đạt hiệu thời gian tới GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 62 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG BIDV HẬU GIANG Bảng 11: Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng qua năm 2007-2009 & tháng đầu năm 2009 -2010 ĐVT: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2007 DS cho vay Tr.đồng DS thu nợ Tr.đồng Dư nợ đầu kỳ Tr.đồng Dư nợ Tr.đồng Dư nợ bình quân Tr.đồng Vốn huy động Tr.đồng Tổng nguồn vốn Tr.đồng Vốn huy động/Tổng nguồn vốn Dư nợ/Vốn huy động Dư nợ/ Tổng nguồn vốn Vòng quay tín dụng Hệ số thu nợ Kỳ ĐVT % Lần % Vòng % tháng đầu 2010 2009 2,335,771 1,887,473 641,315 1,089,612 865,464 4,188,777 3,722,016 1,089,612 1,556,373 1,322,993 5,744,737 5,132,390 1,556,373 2,168,720 1,862,547 2,803,098 2,273,051 1,556,373 2,086,420 1,821,397 2,345,948 2,158,490 2,168,720 2,356,178 2,262,449 403,900 1,109,910 36 2,70 98,17 2,18 80,81 341,572 1,584,347 22 4,56 98,23 2,81 88,86 345,922 2,219,086 16 6,27 97,73 2,76 89,34 347,512 2,123,999 16 6,00 98,23 1,25 81,09 673,321 2,444,227 28 3,50 96,40 0,95 92,01 (Nguồn: Phòng nguồn vốn BIDV Hậu Giang) GVHD: Châu Thị Lệ Duyên tháng đầu 2009 2008 Trang 63 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4.4.1 Chỉ tiêu dư nợ cho vay tổng vốn huy động: Dư nợ/Vốn huy động 7.00 6.27 6.00 5.00 4.00 3.00 6.00 4.56 3.50 2.70 2.00 1.00 0.00 2007 2008 2009 tháng đầu 2009 tháng đầu 2010 Series1 Hình 10 : CHỈ TIÊU DƯ NỢ/VỐN HUY ĐỘNG Đây tiêu phản ánh hiệu đầu tư đồng vốn huy động Nó giúp thấy khả sử dụng vốn huy động ngân hàng vay, ta dùng tiêu để đánh giá xác khả Ngân hàng việc chủ động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho thành phần kinh tế Chỉ tiêu lớn hay q nhỏ khơng tốt, tiêu lớn chứng tỏ khả huy động vốn Ngân hàng thấp; ngược lại, tiêu nhỏ chứng tỏ Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu Nhận xét thấy năm qua tình hình huy động vốn BIDV Hậu Giang thấp thể tỷ lệ tham gia vốn huy động vào dư nợ Năm 2007 bình quân 2,7 đồng dư nợ có đồng vốn huy động tham gia Năm 2008 tình hình huy động vốn mức thấp 4,56 đồng dư nợ có đồng huy động vốn tham gia Năm 2009 bình quân 6,27 đồng dư nợ có đồng huy động vốn Nguyên nhân ảnh hưởng tình trạng lạm phát, tình hình kinh tế khơng ổn định nhu cầu vay vốn mức cao nên ngân hàng khơng có đủ nguồn vốn kịp thời vay Điều giải thích nguồn vốn huy động chủ yếu ngân hàng vốn điều chuyển Nhưng đến tháng đầu năm 2010 tình hình huy động vố có khả quan bình qn 3,5 đồng dư nợ có đồng vốn huy động Từ chứng tỏ ngân hàng tận dụng nguồn vốn huy động vay Song nguồn vốn huy động ngân hàng thiếu phải điều chuyển vốn từ ngân hàng chi nhánh cấp tỉnh để đáp ứng kịp thời cho vốn khách hàng vay GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 64 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4.4.2 Đánh giá vịng quay vốn tín dụng Vịng quay vốn tín dụng 2.81 2.76 2.5 2.18 1.5 1.25 0.95 0.5 2007 2008 2009 tháng đầu 2009 tháng đầu 2010 Series1 Hình 11 : VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG Vịng quay vốn tín dụng năm qua ngân hàng có biến động không theo chiều tăng giảm mà có tăng sau lại giảm Năm 2007 vịng quay vốn tín dụng 2,18 đến năm 2008 2,81 tăng 0,63 vòng so với năm 2007 đến năm 2009 vịng quay tín dụng giảm cịn 2,76 vịng giảm 0,05 vòng so với năm 2008 Sang 2010, tháng đầu giảm 0,3 vòng so kỳ 2009 Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn tín dụng giảm, vốn cho vay thu hồi chậm, tính rủi ro tăng cao, chất lượng tín dụng chưa đảm bảo Vì thế, Ngân hàng nên bước thực sách sàng lọc khách hàng, mở rộng khách hàng làm ăn có hiệu quả, đồng thời hạn chế thu hồi nợ khách hàng hoạt động hiệu Ngoài năm 2010 ngân hàng mở rộng cho vay trung dài hạn nên ảnh hưởng đến vịng quay vốn tín dụng 4.4.3 Hệ số thu nợ GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 65 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hệ số thu nợ 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 92.01 89.34 88.86 81.09 80.81 2007 2008 2009 tháng đầu 2009 tháng đầu 2010 Series1 Hình 12: HỆ SỐ THU NỢ Chỉ tiêu đánh giá hiệu thu hồi nợ từ khách hàng mà Ngân hàng cho vay Tức phản ánh kỳ, với doanh số cho vay có, ngân hàng thu đồng vốn Hệ số thu nợ BIDV Hậu Giang qua năm tăng Cụ thể năm 2007, 2008, 2009 80.81%; 88.86% 89.34%; tháng 2009 2010 81.09% 92.01% Tỷ số qua năm tương đối lớn cho thấy kết thu nợ Ngân hàng qua năm tốt Đây thành q trình giám sát, theo dõi đơn đốc khách hàng trả nợ hạn cán tín dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng 4.5 ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 4.5.1 Tỉ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ Nợ tín dụng vấn đề khó mà tránh khỏi hoạt động kinh doanh tiền tệ số lượng khách hàng đến với ngân hàng ngày đông lượng cán cịn nên việc kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ chưa kịp thời dẫn đến nợ hạn Thêm vào khách hàng vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, có tính cạnh tranh thị trường, giá biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn mà cán tín dụng khó phát Tuy nhiên với cố gắng tất nhân viên ngân hàng chất lượng nợ tín dụng NH ngày tăng theo chiều hướng tích cực thể cụ thể qua bảng sau: GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 66 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Bảng 12: Tỉ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Số tiền Nợ xấu Nợ hạn Năm 2008 % Số tiền Năm 2009 % Số tiền % tháng tháng đầu 2009 đầu 2010 Số tiền % Số tiền % 2,880 0.26 4,647 0.30 10,380 0.48 16,607 0.80 31,232 1.33 12,214 1.12 16,178 1.04 26,020 1.20 78,118 3.74 87,777 3.73 1,089,612 100 1,556,373 100 2,168,720 100 2,086,420 100 2,356,178 100 Tổng dư nợ cho vay (Nguồn: Phòng nguồn vốn BIDV Hậu Giang) Nợ xấu/Dư nợ 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.30 0.80 0.48 0.26 2007 0.30 2008 2009 tháng đầu 2009 tháng đầu 2010 Nợ xấu Nợ hạn/Dư nợ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1.12 2007 1.04 2008 3.74 3.73 tháng đầu 2009 tháng đầu 2010 1.20 2009 Nợ hạn Hình 13: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN VÀ TỶ LỆ NỢ XẤU TRÊN DƯ NỢ GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 67 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chỉ tiêu thể hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng cách rõ rệt Qua bảng số liệu ta thấy năm qua tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ có tăng cịn nằm mức cho phép ngân hàng mức 2% Cụ thể năm 2007, 2008, 2009 mức 1%, năm 2007 tỷ lệ 0.26%, năm 2008 0.3% đến năm 2009 tỷ lệ 0.48%, riêng tháng đầu năm 2010 1.3% Đối với tỷ lệ nợ hạn/ dư nợ tốt mức cho phép 5% cụ thể năm 2007, 2008, 2009, tháng đầu năm 2010 tỷ lệ là: 1.12%, 1.04%, 1.2%, 3.73% Có kết BIDV Hậu Giang đề giải pháp hữu hiệu triệt để, điều chứng tỏ công tác thu hồi nợ xử lý nợ xấu thời gian qua đạt kết cao 4.5.2 Đánh giá rủi ro tín dụng + Phân tích hoạt động tín dụng: Chất lượng hiệu tín dụng: năm năm qua 2007, 2008, 2009, tháng đầu năm 2010 chất lượng tín dụng hiệu tín dụng ngân hàng cao Tỷ lệ nợ hạn không vượt tỷ lệ cho phép Khả mở rộng qui mơ tín dụng BIDV Hậu Giang: khả cao địa bàn hoạt động cịn nhiều tiềm năng, khu cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp hồn thành vào hoạt động Đánh giá việc thực đảm bảo tín dụng: phân tích đánh giá khách hàng công tác thẩm định dự án ngân hàng tốt đảm bảo vay có hiệu quả, thu hồi nợ vay trước định cho vay BIDV Hậu Giang thường xuyên thực việc kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lực tài chính, tài sản đảm bảo khách hàng có dư nợ lớn Đánh giá lực trình độ cán tín dụng: cán tín dụng ngân hàng có lực cao trình độ chun mơn giỏi năm qua tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng tiến triển tốt, nguồn vốn sử dụng hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn + Phân tích khách hàng: Đây biện pháp tích cực nhằm tạo tuyến phịng thủ rủi ro ngân hàng Vì có đánh giá khách hàng cách xác biết khả hồn trả nợ họ từ đưa định GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 68 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đắn cho vay hay khơng cho vay Khi đánh giá khách hàng cán ngân hàng cần phân tích khía cạnh sau: Năng lực tài khách hàng: cao, năm 2008 nợ vay khách hàng 80% có tài sản đảm bảo Trong năm 2010 tình hình kinh tế ổn định nên khả trả lãi tiền vay khách hàng tương đối tốt Năng lực pháp lý doanh nghiệp vay vốn: uy tín khách hàng vay vốn cao Năng lực quản lý trình độ chun mơn hiểu biết người đứng đầu doanh nghiệp: hầu hết người lãnh đạo đơn vị vay vốn có trình độ chun mơn, lực quản lý Phân tích tính khả thi phương án vay vốn: có phương án vay vốn khả thi BIDV Hậu Giang tiến hành cho vay nhiên khả lập dự án đầu tư doanh nghiệp thấp hạn chế số lượng doanh nghiệp vay vốn GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 69 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN - Nguồn vốn huy động yếu, chủ yếu vốn điều chuyển - Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng, bên cạnh việc phát triển hoạt động cần đưa thêm nhiều giải pháp giúp cho ngân hàng hoạt động hiệu hơn, hoàn thiện hơn, bên cạnh việc tăng doanh số cho vay cần đảm bảo kiềm chế mức tăng dư nợ - Việc mở rộng hoạt động tín dụng làm tăng doanh số cho vay làm cho cơng việc cán tín dụng q tải lên dễ dàng có thiếu sót kiểm tra, đôn đốc khách hàng trả nợ ảnh hưởng dẫn đến nợ hạn tăng lên - Cơ sở vật chất kỹ thuật hạn chế, máy ATM địa bàn hoạt động cịn ít…vì chi nhánh BIDV Hậu Giang tương đối nên chưa thể khắc phục hết hạn chế 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 5.2.1 Gia tăng nguồn vốn huy động s Đổi phong cách phục vụ khách hàng Tăng cường tiếp thị đơi với đa dạng hố hình thức huy động vốn với lãi suất linh hoạt, nhằm thu hút nguồn vốn để nâng dần khả tự cân đối nguồn vốn cho vay s Tăng cường huy động vốn dân cư hình thức linh hoạt (trong đẩy mạnh phát hành thẻ ATM) s Tiếp cận huy động vốn nhàn rỗi doanh nghiệp đơn vị hành nghiệp có thu như: Xổ số kiến thiết, Kho bạc Nhà nước, Điện lực, Cấp nước, Các ban quản lí dự án, Các doanh nghiệp khu công nghiệp s Đổi phong cách phục vụ cán bộ: nhanh, xác, kịp thời thoả mãn nhu cầu khách hàng ngày cao 5.2.2 Thu hút cho vay tín dụng dự phịng rủi ro s Giữ vững lựa chọn khách hàng tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu để cấp tín dụng sản phẩm gắng với tín dụng thơng qua sách phát GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 70 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP triển kinh tế địa phương, kênh thông tin tình hình doanh nghiệp, nhà đầu tư sách ngân hàng lãi suất, phí dịch vụ,…Thực cấu lại khách hàng, dư nợ theo hướng tăng dần khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ gia đình, cá nhân, tăng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo, dư nợ cho vay ngắn hạn kiểm soát rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng s Củng cố, giữ vững mối quan hệ tín dụng khách hàng truyền thống Tích cực mở rộng tiếp thị tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp khu công nghiệp, công ty chế biến thuỷ sản, đơn vị xây lắp địa bàn tỉnh lân đặc biệt TP Cần Thơ….để tăng trưởng tín dụng s Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, làm kinh tế phụ, mua xây dựng nhà CBCNV, đầu tư thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân s Mở rộng tín dụng cho vay tổng hợp (sản xuất tiêu dùng dân cư), cho vay cải tạo vườn ăn trái, nuôi trồng thủy sản, bám sát chương trình phát triển kinh tế địa phương để có hướng đầu tư phù hợp s Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng đơi với chất lượng tín dụng, BIDV Hậu Giang tập trung đầu tư vào lĩnh vực có khả sinh lời cao, mức độ tiềm ẩn rủi ro thấp, khách hàng tốt, kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao, cho vay sở thẩm định đầy đủ yếu tố có liên quan Hạn chế tối đa nợ hạn phát sinh mới, tích cực hình thức hữu hiệu để thu nợ hạn Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra hồ sơ tín dụng để khắc phục kịp thời thiếu sót tồn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, 60% vay ngân hàng có tài sản đảm bảo nợ vay 5.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Đào tạo cơng nhân viên: đổi phong cách phục vụ khách hàng nhanh, xác, kịp thời Cụ thể: quý tổ chức buổi học tập, rèn luyện nhằm đổi phong cách phục vụ, giao tiếp văn minh lịch CBCNV đặc biệt CBCNV làm công tác giao dịch trực tiếp khách hàng GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 71 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tuyển thêm nhân làm việc tổ tín dụng tổ dịch vụ khách hàng tiền tệ kho quỹ nhằm để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng hiệu 5.2.4 Tăng cường công tác quản lý nợ xử lý nợ hạn, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất: - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng, hạn chế đến mức thấp nợ xấu, nợ hạn phát sinh - Phân loại nợ xấu trích dự phịng rủi ro hàng năm theo qui định - Tuân thủ triệt để việc chấp hành quy chế quy trình cho vay Ngân hàng Nhà nước văn hướng dẫn thực Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tiếp tục đẩy mạnh tín dụng đơi với an tồn hiệu quả, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay có tài sản đảm bảo…theo định hướng Ngân hàng Đầu tư & Phát triểnViệt Nam - Xây dựng thực lộ trình xử lí nợ xấu năm - Quyết liệt xử lí nợ khách hàng có dấu hiệu dây dưa, chây ỳ việc trả nợ thông qua hỗ trợ quan pháp luật để phát mãi, xử lí tài sản nhằm tận thu nợ xấu, nợ hạn, nợ hạch toán ngoại bảng theo kế hoạch đề 5.2.5 Tăng cường thực Marketing Ngân hàng Đầu tư quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ hình ảnh Ngân hàng cách tài trợ cho chương trình gameshows, chương trình ca nhạc, tham gia vào hội trợ triển lãm, tổ chức chương trình giao lưu với sinh viên trường đại học GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 72 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN BIDV ngày khẳng định uy tín vị thị trường vươn xa trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tiếp tục tiên phong, đẩy mạnh hội nhập sâu rộng, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu xây dựng hình ảnh khu vực Qua phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng BIDV Hậu Giang qua năm 2007 – 2009 & tháng đầu năm 2009 - 2010 hoạt động cho vay Ngân hàng đạt nhiều thành đáng kể, đóng góp vào phát triển lên địa phương * Về tình hình huy động vốn Nguồn vốn huy động không khả quan, Ngân hàng gặp nhiều khó khăn khơng đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày tăng, nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở nhiều Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào Hội sở * Về tình hình cho vay Hoạt động tín dụng hiệu cụ thể doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ tăng hàng năm, nợ xấu giảm xuống đáng kể nợ hạn có phần gia tăng Ngân hàng có hướng phát triển cho vay phù hợp với tình hình phát triển địa phương đất nước Không bó hẹp ngành nghề truyền thống mà mở rộng cho vay ngành kinh tế có rủi ro thấp, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vay, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Đạt kết nhờ đồng tâm hiệp lực tập thể lãnh đạo cán Ngân hàng, với tín nhiệm khách hàng quan tâm giúp đỡ cấp quyền địa phương suốt trình hoạt động Ngân hàng GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 73 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BIDV Hậu Giang với phương châm “hoạt động chất lượng, tăng trưởng bền vững- hiệu quả- an toàn” khơng ngừng tăng cường lực tài chính, mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan liên quan Đối với NHNN, nên xây dựng sách tiền tệ, lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Vấn đề kiểm soát, hạn chế lạm phát cơng việc địi hỏi NHNN phải tiến hành hiệu quả, giúp cho môi trường kinh doanh ngân hàng giảm thiểu bất ổn Nhà nước nên sớm hoàn thiện cấu luật pháp nhằm tạo thống quy định văn pháp luật để tạo sở pháp lý cho hoạt động ngân hàng theo chuẩn quốc tế Tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam làm quen với hệ thống pháp lý chung lĩnh vực tài chính-ngân hàng giới để ngân hàng chủ động hội nhập Ngân hàng BIDV Việt Nam nên quan tâm đầu tư sở vật chất, công nghệ đại cho BIDV Hậu Giang tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Xem xét, sửa đổi mặt quy chế hoạt động để tạo tính chủ động kinh doanh cho chi nhánh nắm bắt thời kinh doanh Nhà nước cần tuyên truyền vận động người dân không dùng tiền mặt toán để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời hạn chế tiền mặt lưu thơng, kiềm chế lạm phát Có thể thực cách trả lương qua thẻ toán cho cán bộ- công nhân viên Việc làm giúp hạn ngân hàng huy động vốn dễ dàng mà đảm bảo quản lý Nhà nước nguồn thu nhập dân cư việc đánh thuế thu nhập Bên cạnh đó, nhà nước nên tạo điều kiện cho NHTM ứng dụng công nghệ đại giới với chi phí thấp cách Nhà nước hỗ trợ tiếp thu công nghệ kỹ thuật nước Việt Nam để giảm chi phí Củng cố khả cạnh tranh cơng nghệ với ngân hàng nước tương lai GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 74 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6.2.2 Đối với BIDV Hậu Giang BIDV Hậu Giang cần quan tâm tăng cường hoạt động marketing, quảng bá, mở đợt khuyến hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gởi tiền sử dụng dịch vụ ngân hàng Hỗ trợ tài đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao nhiều đáp ứng nhu cầu hoạt động môi trường kinh doanh đại Kết nối đào tạo nguồn nhân lực với trường đại học, cao đẳng vùng nhu cầu đào tạo Tăng chi phí đầu tư vào hệ thống máy tính, máy ATM nói riêng hệ thống sở vật chất nói chung, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện Ln đảm bảo quy trình hoạt động cho vay, thực nghiêm túc hoạt động thẩm định nhằm giảm trường hợp nợ hạn GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 75 SVTH: Trần Nguyên Vũ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trịnh, Thái Văn Đại (2005) “ Bài giảng Tiền tệ Ngân hàng”, Trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh PGS.TS Phan Thị Cúc, NCS.Ths Đoàn Văn Huy, Ths Nguyễn Văn Kiên (2010) “ Tín dụng Ngân hàng”, NXB Thống Kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010) “ Quản trị Ngân hàng thương mại đại”, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, NXB Phương Đơng Phịng nguồn vốn BIDV Hậu Giang Các số liệu, báo cáo tổng kết Ngân hàng qua năm (2007- 2009) tháng đầu năm 2010 Nguyễn Trường Lan Phượng, Luận văn tốt nghiệp 2009 “ Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn giải pháp nâng cao hiệu tín dụng ngắn hạn NH ĐT&PT Hậu Giang” Trường Đại Học Cần Thơ Trang web: htpp://www.bidv.com.vn/ GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Trang 76 SVTH: Trần Nguyên Vũ ... 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV HẬU GIANG 35 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI BIDV HẬU GIANG 35 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HẬU GIANG. .. tài “ Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang? ?? Để giải tốt vấn đề cần trả lời tốt câu hỏi đây: Tình hình hoạt động tín dụng, huy động vốn Ngân hàng năm qua... tập chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang, với kiến thức học em định sâu nghiên cứu đề tài: ? ?Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đt pt việt nam chi nhánh hậu giang ,

Từ khóa liên quan